MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  

  3. மூதுரை
  கடவுள் வாழ்த்து

  வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமலராள்
  நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது -பூக்கொண்டு
  துப்பார் திருமேனி தும்பிக்கை யான்பாதம்
  தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு.

  நன்றி ஒருவர்க்குச் செய்தக்கால் அந்நன்றி
  என்று தருங்கோல் என வேண்டா - நின்று
  தளரா வளர்தெங்கு தாளுண்ட நீரைத்
  தலையாலே தான்தருத லால். 1

  நல்லார் ஒருவர்க்குச் செய்த உபகாரம்
  கல்மேல் எழுத்துப்போல் காணுமே - அல்லாத
  ஈரமிலா நெஞ்சத்தார்க் கீந்த உபகாரம்
  நீர் மேல் எழுத்துக்கு நேர். 2

  இன்னா இளமை வறுமைவந் தெய்தியக்கால்
  இன்னா அளவில் இனியவும்-இன்னாத
  நாளல்லா நாள்பூந்த நன்மலரும் போலுமே
  ஆளில்லா மங்கைக் கழகு. 3

  அட்டாலும் பால் சுவையில் குன்றா(து) அளவளவாய்
  நட்டாலும் நண்பல்லார் நண்பல்லர்
  கெட்டாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்களே; சங்கு
  சுட்டாலும் வெண்மை தரும். 4

  அடுத்து முயன்றாலும் ஆகும்நாள் அன்றி
  எடுத்த கருமங்கள் ஆகா - தொடுத்த
  உருவத்தால் நீண்ட உயர்மரங்கள் எல்லாம்
  பருவத்தால் அன்றிப் பழா . 5

  உற்ற இடத்தில் உயிர்வழங்கும் தன்மையோர்
  பற்றலரைக் கண்டால் பணிவரோ - கற்றூண்
  பிளந்திறுவ தல்லால் பெரும்பாரம் தாங்கின்
  தளர்ந்து வளையுமோ தான். 6

  நீர் அளவே ஆகுமாம் நீர் ஆம்பல் தான்கற்ற
  நூல் அளவே ஆகுமாம் நுண் அறிவு - மேலைத்
  தவத்து அளவே ஆகுமாம் தான்பெற்ற செல்வம்
  குலத்து அளவே ஆகுமாம் குணம் . 7

  நல்லாரைக் காண்பதுவும் நன்றே நலமிக்க
  நல்லார்சொல் கேட்பதுவும் நன்றே - நல்லார்
  குணங்கள் உரைப்பதுவும் நன்றே; அவரோடு
  இணங்கி இருப்பதுவும் நன்று. 8

  தீயாரைக் காண்பதுவும் தீதே திருவற்ற
  தீயார்சொல் கேட்பதுவும் தீதே - தீயார்
  குணங்கள் உரைப்பதுவும் தீதே; அவரோடு
  இணங்கி இருப்பதுவும் தீது. 9

  நெல்லுக் கிறைத்தநீர் வாய்க்கால் வழியோடிப்
  புல்லுக்கும் ஆங்கே பொசியுமாம் - தொல் உலகில்
  நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர்பொருட்டு
  எல்லார்க்கும் பெய்யும் மழை. 10

  பண்டு முளைப்பது அரிசியே ஆனாலும்
  விண்டு உமிபோனால் முளையாதாம் - கொண்டபேர்
  ஆற்றல் உடையார்க்(கு) ஆகாது அளவு இன்றி
  ஏற்ற கருமம் செயல். 11

  மடல் பெரிது தாழை (;) மகிழ் இனிது கந்தம்
  உடல்சிறியர் என்று இருக்க வேண்டா - கடல்பெரிது
  மண்ணீரும் ஆகா(து) அதனருகே சிற்றூறல்
  உண்ணீரும் ஆகி விடும். 12

  கவையாகிக் கொம்பாகிக் காட்டகத்தே நிற்கும்
  அவையல்ல நல்ல மரங்கள் - அவைநடுவே
  நீட்டோ லை வாசியா நின்றான் குறிப்பறிய
  மாட்டாதவன் நன்மரம். 13

  கான மயிலாடக் கண்டிருந்த வான்கோழி
  தானும் அதுவாகப் பாவித்துத் - தானும் தன்
  பொல்லாச் சிறகைவிரித்(து) ஆடினால் போலுமே
  கல்லாதான் கற்ற கவி. 14

  வேங்கை வரிப்புலிநோய் தீர்த்த விடகாரி
  ஆங்கதனுக்(கு) ஆகாரம் ஆனால்போல் - பாங்கறியாப்
  புல்லறி வாளர்க்குச் செய்த உபகாரம்
  கல்லின்மேல் இட்ட கலம். 15

  அடக்கம் உடையார் அறிவிலர் என்றெண்ணிக்
  கடக்கக் கருதவும் வேண்டா - மடைத் தலையில்
  ஓடுமீன் ஓட உறுமீன் வருமளவும்
  வாடி இருக்குமாம் கொக்கு. 16

  அற்ற குளத்தில் அறுநீர்ப் பறவைபோல்
  உற்றுழித் தீர்வர் உறவல்லர் -அக்குளத்தில்
  கொட்டியும் ஆம்பலும் நெய்தலும் போலவே
  ஒட்டி உறுவார் உறவு. 17

  சீரியர் கெட்டாலும் சீரியரே; சீரியர் மற்(று)
  அல்லாதார் கெட்டால் அங் கென்னாகும்? - சீரிய
  பொன்னின் குடம்உடைந்தால் பொன்னாகும் என்னாகும்
  மண்ணின் குடம் உடைந்தக் கால். 18

  ஆழ அமுக்கி முகக்கினும் ஆழ்கடல்நீர்
  நாழி முகவாது நால்நாழி - தோழி
  நிதியும் கணவனும் நேர்படினும் தத்தம்
  விதியின் பயனே பயன். 19

  உடன்பிறந்தார் சுற்றத்தார் என்றிருக்க வேண்டா
  உடன்பிறந்தே கொல்லும் வியாதி - உடன் பிறவா
  மாமலையில் உள்ள மருந்தே பிணிதீர்க்கும்
  அம்மருந்து போல்வாரும் உண்டு. 20

  இல்லாள் அகத்திருக்க இல்லாதது ஒன்றில்லை
  இல்லாளும் இல்லாளே ஆமாயின் - இல்லாள்
  வலிகிடந்த மாற்றம் உரைக்குமேல் அவ்வில்
  புலிகிடந்த தூறாய் விடும். 21

  எழுதியவா றேகாண இரங்கு மடநெஞ்சே
  கருதியவா றாமே கருமம் - கருதிப்போய்க்
  கற்பகத்தைச் சேர்ந்தார்க்குக் காஞ்சிரங்காய் ஈந்ததேல்
  முற்பவத்தில் செய்த வினை. 22

  கற்பிளவோ(டு) ஒப்பர் கயவர் கடுஞ்சினத்துப்
  பொற்பிளவோ(டு) ஒப்பாரும் போல்வாரே - விற்பிடித்து
  நீர்கிழிய எய்த வடுப்போல மாறுமே
  சீர்ஒழுகு சான்றோர் சினம். 23

  நற்றாமரைக் கயத்தில் நல் அன்னம் சேர்தாற்போல்
  கற்றாரைக் கற்றாறே காமுறுவர் - கற்பிலா
  மூர்க்கரை மூர்க்கரே முகப்பர் முதுகாட்டில்
  காக்கை உகக்கும் பிணம். 24

  நஞ்சுடைமை தானறிந்து நாகம் கரந்துறையும்
  அஞ்சாப் புறங்கிடக்கும் நீர்ப்பாம்பு - நெஞ்சில்
  கரவுடையார் தம்மைக் கரப்பர் கரவார்
  கரவிலா நெஞ்சத் தவர். 25

  மன்னனும் மாசறக் கற்றோனும் சீர்தூக்கின்
  மன்னனில் கற்றோன் சிறப்புடையன் - மன்னர்க்குத்
  தன்தேசம் அல்லால் சிறப்பில்லை கற்றோற்குச்
  சென்றஇடம் எல்லாம் சிறப்பு. 26

  கல்லாத மாந்தர்க்குக் கற்றுணர்ந்தார் சொல்கூற்றம்
  அல்லாத மாந்தர்க்(கு) அறம்கூற்றம் - மெல்லிய
  வாழைக்குத் தான்ஈன்ற காய்கூற்றம் கூற்றமே
  இல்லிற்(கு) இசைந்து ஒழுகாப் பெண். 27

  சந்தன மென்குறடு தான்தேய்ந்த காலத்தும்
  கந்தம் குறைபடா (து;) ஆதலால் - தம்தம்
  தனம்சிறியர் ஆயினும் தார்வேந்தர் கேட்டால்
  மனம்சிறியர் ஆவரோ மற்று. 28

  மருவினிய சுற்றமும் வான்பொருளும் நல்ல
  உருவும் உயர்குலமும் எல்லாம் -திருமடந்தை
  ஆகும்போ(து) அவளோடும் ஆகும்; அவள்பிரிந்து
  போம்போ(து) அவளோடு (ம்) போம். 29

  சாந்தனையும் தீயனவே செய்திடினும் தாம்அவரை
  ஆந்தனையும் காப்பர் அறிவுடையோர் - மாந்தர்
  குறைக்கும் தனையும் குளிர்நிழலைத் தந்து
  மறைக்குமாம் கண்டீர் மரம். 30