MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  

  4. நல்வழி

  கடவுள் வாழ்த்து

  பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்புமிவை
  நாலும் கலந்துனக்கு நான் தருவேன் - கோலம்செய்
  துங்கக் கரிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு
  சங்கத் தமிழ் மூன்றும் தா

  புண்ணியம்ஆம் பாவம்போல் போனநாள் செய்தஅவை
  மண்ணில் பிறந்தார்க்கு வைத்தபொருள் -எண்ணுங்கால்
  ஈதொழிய வேறில்லை; எச்சமயத்தோர் சொல்லும்
  தீதொழிய நன்மை செயல். 1

  சாதி இரண்டொழிய வேறில்லை சாற்றுங்கால்
  நீதி வழுவா நெறிமுறையின் - மேதினியில்
  இட்டார் பெரியார் இடாதார் இழிகுலத்தார்
  பட்டாங்கில் உள்ள படி. 2

  இடும்பைக்(கு) இடும்பை இயலுடம்(பு) இதன்றே
  இடும்பொய்யை மெய்யென்(று) இராதே - இடுங்கடுக
  உண்டாயின் உண்டாகும் ஊழில் பெருவலிநோய்
  விண்டாரைக் கொண்டாடும் வீடு. 3

  எண்ணி ஒருகருமம் யார்க்கும்செய் ஒண்ணாது
  புண்ணியம் வந்தெய்து போதல்லால் - கண்ணில்லான்
  மாங்காய் விழவெறிந்த மாத்திரைக்கோல் ஒக்குமே
  ஆங்காலம் ஆகும் அவர்க்கு. 4

  வருந்தி அழைத்தாலும் வாராத வாரா
  பொருந்துவன போமி(ன்) என்றால் போகா - இருந்தேங்கி
  நெஞ்சம் புண்ணாக நெடுந்தூரம் தாம்நினைந்து
  துஞ்சுவதே மாந்தர் தொழில். 5

  உள்ளது ஒழிய ஒருவர்க்(கு) ஒருவர்சுகம்
  கொள்ளக் கிடையா குவலயத்தில் -வெள்ளக்
  கடலோடி மீண்டும் கரையேறினால் என்
  உடலோடு வாழும் உயிர்க்கு. 6

  எல்லாப்படியாலும் எண்ணினால் இவ்வுடம்பு
  பொல்லாப் புழுமலிநோய் புன்குரம்பை -நல்லார்
  அறிந்திருப்பார் ஆதலினால் ஆம்கமல நீர்போல்
  பிறிந்திருப்பார் பேசார் பிறர்க்கு. 7

  ஈட்டும் பொருள்முயற்சி எண்ணிறந்த ஆயினும்ஊழ்
  கூட்டும் படியன்றிக் கூடாவாம் - தேட்டம்
  மரியாதை காணும் மகிதலத்தீர் கேண்மின்
  தரியாது காணும் தனம். 8

  ஆற்றுப் பெருக்கற் றடிசுடுமந் நாளுமவ்வா(று)
  ஊற்றுப் பெருக்கால் உலகூட்டும் - ஏற்றவர்க்கு
  நல்ல குடிபிறந்தார் நல்கூர்ந்தார் ஆனாலும்
  இல்லை என மாட்டார் இசைந்து . 9

  ஆண்டாண்டு தோறும் அழுது புரண்டாலும்
  மாண்டார் வருவரோ மாநிலத்தீர் - வேண்டா!
  நமக்கும் அதுவழியே! நாம்போம் அளவும்
  எமக்கென்? என்(று) இட்டு, உண்டு, இரும் 11

  ஒருநாள் உணவை ஒழியென்றால் ஒழியாய்
  இருநாளுக்கு ஏலென்றால் ஏலாய் - ஒருநாளும்
  என்நோ(வு) அறியாய் இடும்பைகூர் என்வயிறே
  உன்னோடு வாழ்தல் அறிது. 11

  ஆற்றங் கரையின் மரமும் அரசறிய
  வீற்றிருந்த வாழ்வும் விழும் அன்றே - ஏற்றம்
  உழுதுண்டு வாழ்வதற்கு ஒப்பில்லை கண்டீர்
  பழுதுண்டு வேறோர் பணிக்கு, 12

  ஆவாரை யாரே அழிப்பர் அதுவன்றிச்
  சாவாரை யாரே தவிர்ப்பவர்- ஓவாமல்
  ஐயம் புகுவாரை யாரே விலக்குவார்
  மெய்அம் புவியதன் மேல். 13

  பிச்சைக்கு மூத்த குடிவாழ்க்கை பேசுங்கால்
  இச்சைபல சொல்லி இடித்துண்கை - சிச்சீ
  வயிறு வளர்க்கைக்கு மானம் அழியாது
  உயிர்விடுகை சால உறும். 14

  சிவாய நம என்று சிந்தித் திருப்போர்க்கு
  அபாயம் ஒருநாளும் இல்லை - உபாயம்
  இதுவே(;) மதியாகும் அல்லாத எல்லாம்
  விதியே மதியாய் விடும். 15

  தண்ணீர் நிலநலத்தால் தக்கோர் குணம்கொடையால்
  கண்ணீர்மை மாறாக் கருணையால் - பெண்ணீர்மை
  கற்பழியா ஆற்றல் கடல்சூழ்ந்த வையகத்துள்
  அற்புதமாம் என்றே அறி. 16

  செய்தீ வினையிருக்கத் தெய்வத்தை நொந்தக்கால்
  எய்த வருமோ இருநிதியம்?- வையத்து
  "அறும்-பாவம்!" என்ன அறிந்து அன்றிடார்க்கு இன்று
  வெறும்பானை பொங்குமோ மேல்? 17

  பெற்றார் பிறந்தார் பெருநாட்டார் பேருலகில்
  உற்றார் உகந்தார் எனவேண்டார் - மற்றோர்
  இரணம் கொடுத்தால் இடுவர்(;) இடாரே
  சரணம் கொடுத்தாலும் தாம். 18

  சேவித்தும் சென்றிரந்தும் தெண்ணீர்க் கடல்கடந்தும்
  பாவித்தும் பாராண்டும் பாட்டிசைத்தும் - போவிப்பம்
  பாழின் உடம்பை வயிற்றின் கொடுமையால்
  நாழி அரிசிக்கே நாம். 19

  அம்மி துணையாக ஆறிழிந்த வாறொக்கும்
  கொம்மை முலைபகர்வார் கொண்டாட்டம் -இம்மை
  மறுமைக்கும் நன்றன்று மாநிதியம் போக்கி
  வெறுமைக்கு வித்தாய் விடும். 20

  நீரும் நிழலும் நிலம்பொதியும் நெற்கட்டும்
  பேரும் புகழும் பெருவாழ்வும் - ஊரும்
  வருந்திருவும் வாழ்நாளும் வஞ்சமில்லார்க் கென்றும்
  தரும்சிவந்த தாமரையாள் தான். 21

  பாடுபட்டுத் தேடிப் பணத்தைப் புதைத்துவைத்துக்
  கேடுகெட்ட மானிடரே கேளுங்கள் - கூடுவிட்டுங்(கு)
  ஆவிதான் போயினபின் யாரே அனுபவிப்பார்
  பாவிகாள் அந்தப் பணம். 22

  வேதாளம் சேருமே வெள்ளெருக்குப் பூக்குமே
  பாதாள மூலி படருமே - மூதேவி
  சென்றிருந்து வாழ்வளே சேடன் குடிபுகுமே
  மன்றோரம் சொன்னார் மனை. 23

  நீறில்லா நெற்றிபாழ்(;) நெய்யில்லா உண்டிபாழ்
  ஆறில்லா ஊருக் (கு) அழகுபாழ் - மாறில்
  உடன்பிறப் பில்லா உடம்புபாழ் (;) பாழே
  மடக்கொடி இல்லா மனை. 24

  ஆன முதலில் அதிகம் செலவானால்
  மானம் அழிந்து மதிகெட்டுப் - போனதிசை
  எல்லார்க்கும் கள்ளனாய் ஏழ்பிறப்பும் தீயனாய்
  நல்லார்க்கும் பொல்லனாம் நாடு. 25

  மானம் குலம் கல்வி வண்மை அறிவுடைமை
  தானம் தவர்உயர்ச்சி தாளாண்மை - தேனின்
  கசிவந்த சொல்லியர்மேல் காமுறுதல் பத்தும்
  பசிவந்திடப் பறந்து போம். 26

  ஒன்றை நினைக்கின் அதுஒழிந்திட் டொன்றாகும்
  அன்றி அதுவரினும் வந்தெய்தும் - ஒன்றை
  நினையாத முன்வந்து நிற்பினும் நிற்கும்
  எனையாளும் ஈசன் செயல். 27

  உண்பது நாழி உடுப்பது நான்குமுழம்
  எண்பது கோடி நினைந்து எண்ணுவன - கண்புதைந்த
  மாந்தர் குடிவாழ்க்கை மண்ணின் கலம்போலச்
  சாந்துணையும் சஞ்சலமே தான். 28

  மரம்பழுத்தால் வௌவாலை வாவென்று கூவி
  இரந்தழைப்பார் யாவருமங் கில்லை - சுரந்தமுதம்
  கற்றா தரல்போல் கரவாது அளிப்பரேல்
  உற்றார் உலகத் தவர். 29

  தாம்தாம்முன் செய்தவினை தாமே அனுபவிப்பார்
  பூந்தா மரை யோன் பொறிவழியே - வேந்தே
  ஒறுத்தாரை என்செயலாம் ஊரெல்லாம் ஒன்றா
  வெறுத்தாலும் போமோ விதி . 30

  இழுக்குடைய பாட்டிற்(கு) இசைநன்று(;) சாலும்
  ஒழுக்கம் உயர்குலத்தின் நன்று - வழுக்குடைய
  வீரத்தின் நன்று விடாநோய்(;) பழிக்கஞ்சாத்
  தாரத்தின் நன்று தனி. 31

  ஆறிடும் மேடும் மடுவும்போ லாம்செல்வம்
  மாறிடும் ஏறிடும் மாநிலத்தீர் - சோறிடும்
  தண்ணீரும் வாரும் தருமமே சார்பாக
  உண்ணீர்மை வீறும் உயர்ந்து. 32

  வெட்டெனவை மெத்தனவை வெல்லாவாம்(;) வேழத்தில்
  பட்டுருவும் கோல்பஞ்சில் பாயாது - நெட்டிருப்புப்
  பாரைக்கு நெக்குவிடாப் பாறை பசுமரத்தின்
  வேருக்கு நெக்கு விடும். 33

  கல்லானே ஆனாலும் கைப்பொருள்ஒன் றுண்டாயின்
  எல்லாரும் சென்றங் கெதிர்கொள்வர் - இல்லானை
  இல்லாளும் வேண்டாள்(;) மற் றீன்றெடுத்த தாய்வேண்டாள்
  செல்லா(து) அவன்வாயிற் சொல். 34

  பூவாதே காய்க்கும் மரமுள மக்களுளும்
  ஏவாதே நின்றுணர்வார் தாமுளரே - தூவா
  விரைத்தாலும் நன்றாகா வித்தெனவே பேதைக்கு
  உரைத்தாலும் தோன்றா(து) உணர்வு. 35

  நண்டுசிப்பி வேய்கதலி நாசமுறுங் காலத்தில்
  கொண்ட கருவளிக்கும் கொள்கைபோல் - ஒண்தொடீ
  போதம் தனம்கல்வி பொன்றவரும் காலமயல்
  மாதர்மேல் வைப்பார் மனம். 36

  வினைப்பயனை வெல்வதற்கு வேதம் முதலாம்
  அனைத்தாய நூலகத்தும் இல்லை - நினைப்பதெனக்
  கண்ணுறுவ தல்லால் கவலைப் படேல் நெஞ்சே
  விண்ணுறுவார்க் கில்லை விதி. 37

  நன்றென்றும் தீதென்றும் நானென்றும் தானென்றும்
  அன்றென்றும் ஆமென்றும் ஆகாதே - நின்றநிலை
  தானதாம் தத்துவமாம் சம்பறுத்தார் யாக்கைக்குப்
  போனவா தேடும் பொருள். 38

  முப்பதாம் ஆண்டளவில் மூன்றற்று ஒருபொருளைத்
  தப்பாமல் தன்னுள் பெறானாயின் - செப்பும்
  கலையளவே ஆகுமாம் காரிகையார் தங்கள்
  முலையளவே ஆகுமாம் மூப்பு. 39

  தேவர் குறளும் திருநான் மறைமுடிவும்
  மூவர் தமிழும் முனிமொழியும் - கோவை
  திருவா சகமும் திருமூலர் சொல்லும்
  ஒருவா சகமென் றுணர். 40