MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  

  2. போற்றிப் பஃறொடை
  இயற்றியவர்: உமாபதி சிவம் (காலம் : கி.பி.1309)

  பூமன்னு நான்முகத்தோன் புத்தேளி ராங்கவர் கோன்
  மாமன்னு சோதி மணிமார்ப - னாமன்னும்
  வேதம்வே தாந்தாம் விளக்கஞ்செய் விந்துவுடன்
  நாதநா தாந்த நடுவேதம் - போதத்தால்
  ஆமளவுந் தேட அளவிறந்த வப்பாலைச்
  சேம வொளியெவருந் தேரும்வகை - மாமணிசூழ்
  மன்று ணிறைந்து பிறவி வழக்கறுக்க
  நின்ற நிருத்த நிலைபோற்றி - குன்றாத
  பல்லுயிர்வெவ் வேறு படைத்து மவைகாத்து
  மெல்லை யிளைப் பொழிய விட்டுவைத்துந் தொல்லையுறும்.

  அந்தமடி நடுவென் றெண்ண வளவிருந்து
  வந்த பெரிய வழிபோற்றி - முந்துற்ற
  நெல்லுக் குமிதவிடு நீடு செம்பிற் காளிதமுந்
  தொல்லைக் கடறோன்றத் தோன்றுவரு - மெல்லாம்
  ஒருபுடை யொப்பாய்த்தா னுள்ளவா றுண்டாய்
  அருவமா யெவ்வுயிரு மார்த்தே - யுருவுடைய
  மாமணியை யுள்ளடக்கு மாநாகம் வன்னிதனைத்
  தானடக்குங் காட்டத் தகுதியும் போன் - ஞானத்தின்
  கண்ணை மறைத்த கடிய தொழி லாணவத்தால்
  எண்ணஞ் செயன்மாண்ட வெவ்வுயிர்க்கு முண்ணாடிக்
  கட்புலனாற் காணார்தங் கைகொடுத்த கோலேபோற்

  பொற்புடைய மாயைப் புணர்ப்பின்கண் - முற்பால்
  தனுகரண மும்புவன முந்தந் தவற்றான்
  மனமுதலாவந்தவிகா ரத்தால் - வினையிரண்டுங்
  காட்டி யதனாற் பிறப்பாக்கிக் கைகொண்டு
  மீட்டறிவு காட்டும் வினைபோற்றி - நாட்டுகின்ற
  வெப்பிறப்பு முற்செ யிருவினையா நிச்சயித்துப்
  பொற்புடைய தந்தைதாய் போகத்துட் கர்ப்பமாய்ப்
  புல்லிற் பனிபோற் புகுந்திவலைக் குட்படுங்கால்
  எல்லைப் படாவுதரத் தீண்டியதீப் - பல்வகையா

  லங்கே கிடந்த வநாதியுயிர் தம்பசியால்
  எங்கேனுமாக வெடுக்குவென - வெங்கும்பிக்
  காயக் கருக்குழியிற் காத்திருந்துங் காமியத்துக்
  கேயக்கை, கான்முதலா யெவ்வுறுப்பு - மாசறவே
  செய்து திருத்திப்பின்பி யோகிருத்தி முன்புக்க
  வையவழி யேகொண் டணைகின்ற - பொய்யாத
  னல்லவமே போற்றியம் மாயக்கா றான்மறைப்ப
  நல்ல வறிவொழிந்து நன்குதீ - தொல்லையுறா
  வக்காலந் தன்னிற் பசியையறி வித்தழுவித்
  துக்காவி சொரத்தா யுண்ணடுங்கி மிக்கோங்குஞ்.

  சிந்தையுருக முலையுருகுந் தீஞ்சுவைப்பால்
  வந்துமடுப் பக்கண்டு வாழ்ந்திருப்பப் - பந்தித்த
  பாசப் பெருங்கயிற்றாற் பல்லுயிரும் பாலிக்க
  நேசத்தை வைத்த நெறிபோற்றி - பாசற்ற
  பாளைப் பசும்பதத்தும் பாலனா மப்பதத்து
  நாளுக்கு நாட்சகல ஞானத்து - மூள்வித்துக்
  கொண்டாள வாளக் கருவிகொடுத் தொக்க நின்று
  பண்டாரி யான படி போற்றி - தண்டாத
  புன்புலால் போர்த்த புழுக்குரம்பை மாமனையில்
  அன்புசேர் கின்றனகட் டைந்தாக்கி - முன்புள்ள

  உண்மை நிலைமை யொருகா லகலாது
  திண்மை மலத்தாற் சிறையாக்கிக் - கண்மறைத்து
  மூலவருங் கட்டிலுயிர் மூடமா யுட்கிடப்பக்
  கால நியதி யதுகாட்டி - மேலோங்கு
  முந்திவியன் கட்டிலுயிர் சேர்த்துக் கலைவித்தை
  யந்தவராக மவைமுன்பு - தந்த
  தொழிலறி விச்சை துணையாக மானி
  நெழிலுடைய முக்குணமுமெய்தி - மருளோடு
  மன்னு மிதயத்திற் சித்தத்தாற் கண்ட பொருள்
  இன்ன பொருளென் றியம்பவொண்ணா - வந்நிலை போய்க்

  கண்டவியன் கட்டிற் கருவிகளீ ரைந்தொழியக்
  கொண்டுநியமித்தற்றை நாட்கொடுப்பப் - பண்டை
  யிருவினையான் முன்புள்ள வின்பத்துன் பங்கள்
  மருவும்வகை யங்கே மருவி - யுருவுடனின்
  றோங்கு நுதலாய வோலக்க மண்டபத்திற்
  போங்கருவி யெல்லாம் புகுந்தீண்டி - நீங்காத
  முன்னை மலத்திருளுண் மூடா வகையகத்துள்
  துன்னுமிரு ணீக்குஞ் சுடரேபோ - லந்நிலையே
  சூக்கஞ் சுடருருவிற் பெய்து தொழிற்குரியர்
  ஆக்கிப் பணித்த வறம் போற்றி - வேட்கைமிகு

  முண்டிப் பொருட்டா லொருகா லவியாது
  மண்டியெரி யும்பெருந்தீ மாற்றுதற்குத் திண்டிறல் சேர்
  வல்லார்கள் வல்ல வகையாற் றொழில்புரிதல்
  எல்லா முடனே யொருங்கிசைந்து - செல்காலை
  முட்டாமற் செய்வினைக்கும் முற்செய்வினைக் குஞ் செலவு
  பட்டோ லை தீட்டும் படிபோற்றி - நட்டோ ங்கு
  மிந்நிலைமை மானுடருக் கேயன்றி யெண்ணிலா
  மன்னுயிர்க்கு மிந்த வழக்கேயாய் - முன்னுடைய
  நாணாள் வரையி லுடல்பிரித்து நல்வினைக்கண்
  வாணாளின் மாலா யயனாகி - நீணாகர்
  வானாடர் கோமுதலாய் வந்த பெரும்பதத்து
  நானா விதத்தா நலம் பெறுநாள் - தான்மாள
  வெற்றிக் கடுந்தூதர் வேகத் துடன் வந்து
  பற்றித்தம் வெங்குருவின் பாற்காட்ட விற்றைக்கும்

  இல்லையோ பாவி பிறவாமை யென்றெடுத்து
  நல்லதோ ரின்சொ னடுவாகச் - சொல்லியிவர்
  செய்திக்குத் தக்க செயலுறுத்து வீரென்று
  வெய்துற் றுரைக்க விடைகொண்டு - மையறருஞ்
  செக்கி னிடைத்திரித்துந் தீவாயி லிட்டெரித்துந்
  தக்கநெருப் புத்தூண் தழுவுவித்து - மிக்கோங்கு
  நாராசங் காய்ச்சிச் செவிமடுத்து நாவரிந்து
  மீராவுன் னூனைத்தின் நென்றடித்தும் - பேராமல்
  அங்காழ் நரகத் தழுத்துவித்தும் பின்னுந்தம்
  வெங்கோப மாறாத வேட்கையரா - யிங்கொருநாள்
  எண்ணிமுதற் காணாத வின்னற் கடுநரகம்
  பன்னொடுநாட் செல்லும் பணிகொண்டு - முன்னாடிக்
  கண்டு கடன்கழித்தல் காரியமா மென்றண்ணிக்
  கொண்டுவரு நோயின் குறிப்பறிவார் - மண்டெரியிற்
  காச்சிச் சுடவறுக்கக் கண்ணுரிக்க நன்னிதிய
  மீய்த்துத்தாய் தந்தைதம ரின்புறுதல் - வாய்த்த நெறி

  யோடியதே ரின்கீ ழுயிர்போன கன்றாலே
  நீடுபெரும் பாவமின்றே நீங்குமென - நாடித்தன்
  மைந்தனையு மூர்ந்தோன் வழக்கே வழக்காக
  நஞ்சனைய சிந்தை நமன்றூதர் - வெஞ்சினத்தால்
  அல்ல லுறுத்து மருநரகங் கண்டுநிற்க
  வல்ல கருணை மறம்போற்றி - பல்லுயிர்க்கும்
  இன்ன வகையா லிருவினைக்க ணின்றருத்தி
  முன்னைமுத லென்ன முதலில்லோ - நல்வினைக்கண்
  எல்லா வுலகு மெடுப்புண் டெடுப்புண்டு
  செல்காலம் பின்னரகஞ் சேராமே - நல்லநெறி
  யெய்துவதோர் காலந்தன் னன்பரைக்கண் டின்புறுதல்

  உய்யு நெறிசிறிதே யுண்டாக்கிப் - பையவே
  மட்டாய் மலராய் வருநாளின் முன்னைநாண்
  மொட்டா யுருவா முறைபோலக் - கிட்டியதோர்
  நல்ல பிறப்பிற் பிறப்பித்து நாடும்வினை
  யெல்லை யிரண்டு மிடையொப்பிற் - பல் பிறவி
  யத்தமதிலன்றோ வளவென்று பார்த்திருந்து
  சத்தி பதிக்குந் தரம் போற்றி - முத்திதரு
  நன்னெறிவிஞ் ஞானகலர் நாடுமல மொன்றினையு
  மந்நிலையே யுண்ணின் றறுத்தருளிப் - பின்னன்பு

  மேவா விளங்கும் பிரளயா கலருக்குத்
  தேவாய் மலகன்மந் தீர்த்தருளிப் -பூவலயந்
  தன்னின்று நீங்காச் சகலர்க் கவர்போல
  முன்னின்று மும்மலந்தீர்த் தாட்கொள்கை - யன்னவனுக்

  காதிகுண மாதலினா லாடுந் திருத்தொழிலுஞ்
  சோதி மணிமிடற்றுச் சுந்தரமும் - பாதியாம்
  பச்சை யிடமும் பவளத் திருச்சடைமேல்
  வைச்ச நதியு மதிக் கொழுந்து - மச்சமற
  வாடு மரவு மழகார் திருநுதன்மேல்
  நீடுருவ வன்னி நெடுங்கண்ணும் - கேடிலயங்
  கூட்டுந் தமருகமுங் கோல வெரியகலும்
  பூட்டரவக் கச்சும் புலியதளும் - வீட்டின்ப
  வெள்ளத் தழுத்தி விடுந்தா ளினுமடியார்
  உள்ளத் தினும்பிரியா வொண்சிலம்புங் - கள்ளவினை

  வென்று பிறப்பறுக்கச் சாத்திவீ ரக்கழலும்
  ஒன்றுமுருத் தோன்றாம லுள்ளடக்கி - யென்றும்
  இறவாத வின்பத் தெமையிருத்த வேண்டிப்
  பிறவா முதல்வன் பிறந்து - நறவாருந்
  தாருலா வும்புயத்துச் சம்பந்த நாதனென்று
  பேரிலா நாதனொரு பேர்புனைந்து - பாரோர்தம்

  உண்டி யுறக்கம் பயமின்ப மொத்தொழுகிக்
  கொண்டு மகிழ்ந்த குணம் போற்றி - மிண்டாய
  வாறு சமயப் பொருளுமறி வித்தவற்றிற்
  பேறின்மை யெங்களுக்கே பேறாக்கித் - தேறாத
  சித்தந் தெளியத் திருமேனி கொண்டுவரும்
  அத்தகைமை தானே யமையாமல் - வித்தகமாஞ்
  சைவ நெறியிற் சமய முதலாக
  வெய்து மபிடேக மெய்துவித்துச் - செய்யதிருக்
  கண்ணருளா நோக்கிக் கடியபிறப் பாற்பட்ட
  புண்ணு மிருவினையும் போயகல - வண்ணமலர்க்

  கைத்தலத்தை வைத்தருளிக் கல்லாய நெஞ்சுருக்கி
  மெய்த்தகைமை யெல்லாம் விரித்தோதி - யொத்தொழுகுஞ்
  சேணா ரிருள்வடிவுஞ் செங்கதிரோன் பானிற்பக்
  காணா தொழியுங் கணக்கேபோ - லாணவத்தின்
  ஆதி குறையாம லென்பா லணுகாமல்
  நீதி நிறுத்து நிலைபோற்றி - மேதக்கோர்
  செய்யுஞ் சரியை திகழ்கிரியா யோகத்தால்
  எய்துஞ்சீர் முத்திபத மெய்துவித்து - மெய்யன்பாற்
  காணத் தகுவார்கள் கண்டாற் றமிப்பின்பு
  நாணத் தகுஞான நன்னெறியை - வீணே

  யெனக்குத் தரவேண்டி யெல்லாப் பொருட்கு
  மனக்கு மலரயன்மால் வானோர் - நினைப்பினுக்குந்
  தூரம்போ லேயணிய சுந்தரத்தா ளென்றலைமேல்
  ஆரும் படிதந் தருள்செய்த - பேராளன்
  தந்தபொரு ளேதென்னிற் றான்வேறு நான்வேறாய்
  வந்து புணரா வழக்காக்கி - முந்தியென்றன்
  உள்ளமென்று நீங்கா தொளித்திருந்து தோன்றி நிற்குங்
  கள்ளமின்று காட்டுங் கழல்போற்றி - வள்ளன்மையால்
  தன்னைத் தெரிவித்துத் தன்றாளி நுட்கிடந்த
  வென்னைத் தெரிவித்த வெல்லையின்கண் -மின்னாரும்

  வண்ண முருவ மருவுங் குணமயக்கம்
  எண்ணங் கலைகாலமெப்பொருளு - முன்னமெனக்
  கில்லாமை காட்டிப்பின்பெய்தியவா காட்டியினிச்
  செல்லாமை காட்டுஞ் செயல்போற்றி - யெல்லாம்போய்த்
  தம்மைத் தெளிந்தாராய்த் தாமே பொருளாகி
  யெம்மைப் புறங்கூறி யின்புற்றுச் - செம்மை
  யவிகாரம் பேசு மகம்பிரமக் காரர்
  வெளியா மிருலில் விடாதே - யொளியாய்நீ
  நின்ற நிலையே நிகழ்த்தி யொருபொருள்வே
  றின்றியமை யாமை யெடுத்தோதி - யொன்றாகச்

  சாதித்துத் தம்மைச் சிவமாக்கி யிப்பிறவிப்
  பேதந் தனிலின்பப் பேதமுறாப் - பாதகரோ
  டேகமாய்ப் போகாம லெவ்விடத்துங் காட்சி தந்து
  போகமாம் பொற்றாளி நுட்புணர்த்தி - யாதியுடன்
  நிற்க வழியா நிலையிதுவே யென்றருளி
  யொக்க வியாபகந்தன் நுட்காட்டி - மிக்கோங்கு
  மாநந்த மாக்கடலி லாரா வமுதளித்துத்
  தான்வந்து செய்யுந் தகுதியினால் - ஊனுயிர்தான்
  முன்கண்ட காலத்து நீங்காத முன்னோனை
  யென்கொண்டு போற்றிசைப்பேன் யான்

  போற்றி திருத்தில்லை போற்றி சிவபோகம்
  போற்றியவன் மெய்ஞ்ஞானப் புண்ணிய நூல் - போற்றியெங்கள்
  வெம்பந்த வாழ்க்கைவிட வேறாய்வந் துண்ணின்ற
  சம்பந்த மாமுனிபொற் றாள்.

  முற்றும்