MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  

  11. திருத்தெள்ளேணம்
  (தில்லையில் அருளியது- நாலடித் தரவு கொச்சகக் கலிப்பா)

  திருமாலும் பன்றியாய்ச் சென்றுணராத் திருவடியை
  உருநாமம் அறியவோர் அந்தணனாய் ஆண்டுகொண்டான்
  ஒருநாமம் ஓருருவம் ஒன்றுமில்லாற் காயிரந்
  திருநாமம் பாடிநாம் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 235

  திருவார் பெருந்துறை மேயபிரான் என்பிறவிக்
  கருவேர் அறுத்தபின் யாவரையுங் கண்டதில்லை
  அருவாய் உருவமும் ஆயபிரான் அவன்மருவும்
  திருவாரூர் பாடிநாம் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 236

  அரிக்கும் பிரமற்கும் அல்லாத தேவர்கட்கும்
  தெரிக்கும் படித்தன்றி நின்றசிவம் வந்துநம்மை
  உருக்கும் பணிகொள்ளும் என்பதுகேட்டுலகமெல்லாம்
  சிரிக்குந் திறம்பாடித் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 237

  அவமாய தேவர் அவகதியில் அழுந்தாமே
  பவமாயங் காத்தென்னை ஆண்டுகொண்ட பரஞ்சோதி
  நவமாய செஞ்சுடர் நல்குதலும் நாம்ஒழிந்து
  சிவமான வாபாடித் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 238

  அருமந்த தேவர் அயன்திருமாற் கரியசிவம்
  உருவந்து பூதலத்தோர் உகப்பெய்தக் கொண்டருளிக்
  கருவெந்து வீழக் கடைக்கணித்தென் உளம்புகுந்த
  திருவந்த வாபாடிக் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 239

  அரையாடு நாகம் அசைத்தபின் அவனியின்மேல்
  வரையாடு மங்கைதன் பங்கொடும்வந் தாண்டதிறம்
  உரையாட உள்ளொளியாட ஒண்மாமலர்க் கண்களில்நீர்த்
  திரையாடு மாபாடித் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 240

  ஆவா அரிஅயன்இந்திரன் வானோர்க் கரியசிவன்
  வாவாவென் றென்னையும் பூதலத்தேவலித்தாண்டுகொண்டான்
  பூவார் அடிச்சுவ டென்தலைமேற் பொறித்தலுமே
  தேவான வாபாடித் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 241

  கறங்கோலை போல்வதோர் காயப்பிறப்போ டிறப்பென்னும்
  அறம்பாவ மென்றிரண்டச் சந்தவிர்த்தென்னை ஆண்டுகொண்டான்
  மறந்தேயுந் தன்கழல்நான் மறவாவண்ணம் நல்கிய அத்
  திறம்பாடல் பாடிநாம் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 242

  கல்நா ருரித்தென்ன என்னையுந்தன் கருணையினால்
  பொன்னார் கழல்பணித் தாண்டபிரான் புகழ்பாடி
  மின்னோர் நுடங்கிடைச் செந்துவர்வாய் வெண்ணகையீர்
  தென்னா தென்னாவென்று தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 243

  கனவேயுந் தேவர்கள் காண்பரிய கனைகழலோன்
  புனவே யனவளைத் தோளியோடும் புகுந்தருளி
  நனவே எனைப்பிடித்தாட் கொண்டவா நயந்துநெஞ்சம்
  சினவேற்கண்நீர் மல்கத் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 244

  கயல்மாண்ட கண்ணிதன் பங்கன்எனைக்கலந் தாண்டலுமே
  அயல்மாண்ட ருவினைச் சுற்றமுமாண்ட வனியினமேல்
  மயல்மாண்டு மற்றுள்ள வாசகமாண் டென்னுடைய
  செயல்மாண்ட வாபாடித் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 245

  முத்திக் குழன்று முனிவர்குழாம் நனிவாட
  அத்திக் கருளி அடியேனை ஆண்டுகொண்டு
  பத்திக் கடலுட் பதித்த பரஞ்சோதி
  தித்திக்கு மாபாடித் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 246

  பார்பாடும் பாதாளர் பாடும்விண்ணோர் தம்பாடும்
  ஆர்பாடுஞ் சாரா வகையருளி ஆண்டுகொண்ட
  நேர்பாடல் பாடி நினைப்பரிய தனிப்பெரியோன்
  சீர்பாடல் பாடிநாம் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 247

  மாலே பிரமனே மற்றொழிந்த தேவர்களே
  நூலே நுழைவரியான் நுண்ணியனாய் வந்தடியேன்
  பாலே புகுந்து பரிந்துருக்கும் பாவாகத்தால்
  சேலேர்கண் நீர்மல்கத் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 248

  உருகிப் பெருகி உளங்குளிர முகந்துகொண்டு
  பருகற் கினிய பரங்கருணைத் தடங்கடலை
  மருவித் திகழ்தென்னன் வார்கழலே நினைந்தடியாம்
  திருவைப் பரவிநாம் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 249

  புத்தன் பரந்தராதி யர்அயன்மேல் போற்றிசெயும்
  பித்தன் பெருந்துறை மேயபிரான் பிறப்பறுத்த
  அத்தன் அணிதில்லை அம்பலவண் அருட்கழல்கள்
  சித்தம் புகுந்தவா தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 250

  உவலைச் சமயங்கள் ஒவ்வாத சாத்திரமாம்
  சவலைக் கடலுளனாய்க் கிடந்து தடுமாறும்
  கவலைக் கெடுத்துக் கழலிணைகள் தந்தருளும்
  செயலைப் பரவிநாம் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 251

  வான்கெட்டு மாருதம் மாய்ந்தழல்நீர் மண்கெடினும்
  தான்கெட்ட லின்றிச் சலிப்பறியாத் தன்மையனுக்கு
  ஊன்கெட் டுயிர்கெட்டுணவுகெட்டென் உள்ளமும்போய்
  நான்கெட்ட வாபாடித் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 252

  விண்ணோர் முழுமுதல் பாதாளத் தார்வித்து
  மண்ணோர் மருந்தயன் மாலுடைய வைப்படியோம்
  கண்ணார வந்துநின்றான் கருணைக் கழல்பாடித்
  தென்னாதென்னாவென்று தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 253

  குலம்பாடிக் கொக்கிற கும்பாடிக் கோல் வளையாள்
  நலம்பாடி நஞ்சுண்ட வாபாடி நாள்தோறும்
  அலம்பார் புனல்தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற
  சிலம்பாடல் பாடிநாம் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 254

  திருச்சிற்றம்பலம்