MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  

  42. சென்னிப்பத்து - சிவவிளைவு
  (திருப்பெருந்துறையில் அருளியது - ஆசிரிய விருத்தம்)

  தேவ தேவன்மெய்ச் சேவகன் தென்பெ ருந்துறை நாயகன்
  மூவ ராலும் அறியொணாமுத லாய ஆனந்த மூர்த்தியான்
  யாவ ராயினும் அன்பரன்றி அறியொ ணாமலர்ச் சோதியான்
  தூயமாமலர்ச் சேவடிக்கண்நம் சென்னி மன்னிச் சுடருமே. 579

  அட்டமூர்த்தி அழகன்இன்னமு தாய ஆனந்த வெள்ளத்தான்
  சிட்டன் மேயச்சிவ லோகநாயகன் தென்பெ ருந்துறைச் சேவகன்
  மட்டு வார்குழல் மங்கை யாளையோர் பாகம் வைத்த அழகன்தன்
  வட்ட மாமலர்ச் சேவடிக் கண்நம் சென்னி மன்னி மலருமே. 580

  நங்கை மீரெனை நோக்குமின் நங்கள் நாதன் நம்பணி கொண்டவன்
  தெங்கு சோலைகள் சூழ்பெருந் துறை மேய சேவகன் நாயகன்
  மங்கை மார்கையில் வளையுங்கொண்டெம் உயிருங் கொண்டெம் பணிகொள்வான்
  பொங்கு மாமலர்ச் சேவடிக்கண்நம் சென்னி மன்னிப் பொலியுமே. 581

  பத்தர் சூழப் பராபரன் பாரில் வந்துபார்ப் பானெனச்
  சித்தர் சூழச் சிவபிரான் தில்லை மூதூர் நடஞ்செய்வான்
  எத்தனாகிவந் தில்புகுந்தெமை ஆளுங் கொண்டெம் பணிகொள்வான்
  வைத்த மாமலர்ச் சேவடிக்கண்நம் சென்னி மன்னி மலருமே. 582

  மாய வாழ்க்கையை மெய்யென் றெண்ணி மதித்திடா வகை நல்கியான்
  வேய தோளுமை பங்கன் எங்கள் திருப்பெ ருந்துறை மேவினான்
  காயத் துள்ளமு தூறஊறநீ கண்டு கொள்ளென்று காட்டிய
  சேய மாமலர்ச் சேவடிக்கண்நம் சென்னி மன்னி திகழுமே. 583

  சித்தமே புகுந் தெம்மையாட் கொண்டு தீவினை கெடுந் துய்யலாம்
  பத்தி தந்துதன் பொற்கழற்கணே பன்மலர் கொய்து சேர்த்தலும்
  முத்தி தந்திந்த மூவுலகுக்கும் அப்பு றத்தெமை வைத்திடும்
  அத்தன் மாமலர்ச் சேவடிக்கண்நம் சென்னி மன்னி மலருமே. 584

  பிறவி யென்னுமிக் கடலைநீந் தத்தன் பேரருள்தந் தருளினான்
  அறவை யென்றடி யார்கள் தங்கள் அருட்கு ழாம்புக விட்டுநல்
  உறவு செய்தெனை உய்யக்கொண்ட பிரான்தன் உண்மைப் பெருக்கமாம்
  திறமை காட்டிய சேவடிக்கண்நம் சென்னி மன்னி திகழுமே. 585

  புழுவி னாற்பொதிந் திடுகுரம்பையிற் பொய் தனையொழி வித்திடும்
  எழில்கொள் சோதியெம் ஈசன்எம்பிரான் என்னு டையப்பன் என்றென்று
  தொழுத கையின ராகித் துய்மலர்க் கண்கள் நீர்மல்குந் தொண்டர்க்கு
  வழுவி லாமலர்ச் சேவடிக்கண்நம் சென்னி மன்னி மலருமே. 586

  வம்ப னாய்த்திரி வேனைவாவென்று வல்வி னைப்பகை மாய்த்திடும்
  உம்ப ரான்உல கூடறுத்தப் புறத்தனாய் நின்ற எம்பிரான்
  அன்பரானவர்க்கருளி மெய்யடி யார்கட் கின்பந் தழைந்திடுஞ்
  செம்பொன் மாமலர்ச் சேவடிக்கண்நம் சென்னி மன்னி திகழுமே. 587

  முத்த னைமுதற் சோதியைமுக்கண் அப்பனை முதல் வித்தனைச்
  சித்த னைச்சிவ லோகனைத்திரு நாமம்பாடித் திரிதரும்
  பத்தர் காள்இங்கே வம்மின்நீர் உங்கள் பாசந்தீரப் பணியினோ
  சித்த மார்தருஞ் சேவடிக்கண்நம் சென்னி மன்னி திகழுமே. 588

  திருச்சிற்றம்பலம்


  1.20 திருவீழிமிழலை - திருவிராகம்
  பண் - நட்டபாடை

  206 தடநில வியமலை நிறுவியொர்
  தழலுமிழ் தருபட அரவுகொ
  டடல்அசு ரரொடம ரர்கள்அலை
  கடல்கடை வுழியெழு மிகுசின
  விடமடை தருமிட றுடையவன்
  விடைமிசை வருமவ னுறைபதி
  திடமலி தருமறை முறையுணர்
  மறையவர் நிறைதிரு மிழலையே. 1.20.1
  207 தரையொடு திவிதல நலிதரு
  தகுதிற லுறுசல தரனது
  வரையன தலைவிசை யொடுவரு
  திகிரியை அரிபெற அருளினன்
  உரைமலி தருசுர நதிமதி
  பொதிசடை யவனுறை பதிமிகு
  திரைமலி கடல்மண லணிதரு
  பெறுதிடர் வளர்திரு மிழலையே. 1.20.2
  208 மலைமகள் தனையிகழ் வதுசெய்த
  மதியறு சிறுமன வனதுயர்
  தலையினொ டழலுரு வனகரம்
  அறமுனி வுசெய்தவ னுறைபதி
  கலைநில வியபுல வர்களிடர்
  களைதரு கொடைபயில் பவர்மிகு
  சிலைமலி மதில்புடை தழுவிய
  திகழ்பொழில் வளர்திரு மிழலையே. 1.20.3
  209 மருவலர் புரமெரி யினின்மடி
  தரவொரு கணைசெல நிறுவிய
  பெருவலி யினன்நலம் மலிதரு
  கரனுர மிகுபிணம் அமர்வன
  இருளிடை யடையுற வொடுநட
  விசையுறு பரனினி துறைபதி
  தெருவினில் வருபெரு விழவொலி
  மலிதர வளர்திரு மிழலையே. 1.20.4
  210 அணிபெறு வடமர நிழலினி
  லமர்வொடு மடியிணை யிருவர்கள்
  பணிதர அறநெறி மறையொடு
  மருளிய பரனுறை விடமொளி
  மணிபொரு வருமர கதநில
  மலிபுன லணைதரு வயலணி
  திணிபொழில் தருமணம் மதுநுக
  ரறுபத முரல்திரு மிழலையே. 1.20.5
  211 வசையறு வலிவன சரவுரு
  வதுகொடு நினைவரு தவமுயல்
  விசையன திறன்மலை மகளறி
  வுறுதிற லமர்மிடல்கொடுசெய்து
  அசைவில படையருள் புரிதரு
  மவனுறை பதியது மிகுதரு
  திசையினின் மலர்குல வியசெறி
  பொழின்மலி தருதிரு மிழலையே. 1.20.6
  212 நலமலி தருமறை மொழியொடு
  நதியுறு புனல்புகை ஒளிமுதல்
  மலரவை கொடுவழி படுதிறன்
  மறையவ னுயிரது கொளவரு
  சலமலி தருமற லிதனுயிர்
  கெடவுதை செய்தவர னுறைபதி
  ()திலகமி தெனவுல குகள்புகழ்
  தருபொழி லணிதிரு மிழலையே.
  () திலதமிதென என்றும் பாடம். 1.20.7
  213 அரனுறை தருகயி லையைநிலை
  குலைவது செய்ததச முகனது
  கரமிரு பதுநெரி தரவிரல்
  நிறுவிய கழலடி யுடையவன்
  வரன்முறை யுலகவை தருமலர்
  வளர்மறை யவன்வழி வழுவிய
  சிரமது கொடுபலி திரிதரு
  சிவனுறை பதிதிரு மிழலையே. 1.20.8
  214 அயனொடும் எழிலமர் மலர்மகள்
  மகிழ்கண னளவிட லொழியவொர்
  பயமுறு வகைதழல் நிகழ்வதொர்
  படியுரு வதுவர வரன்முறை
  சயசய வெனமிகு துதிசெய
  வெளியுரு வியவவ னுறைபதி
  செயநில வியமதில் மதியது
  தவழ்தர வுயர்திரு மிழலையே. 1.20.9
  215 இகழுரு வொடுபறி தலைகொடு
  மிழிதொழில் மலிசமண் விரகினர்
  திகழ்துவ ருடையுடல் பொதிபவர்
  கெடஅடி யவர்மிக அருளிய
  புகழுடை யிறையுறை பதிபுன
  லணிகடல் புடைதழு வியபுவி
  திகழ்சுரர் தருநிகர் கொடையினர்
  செறிவொடு திகழ்திரு மிழலையே. 1.20.10
  216 சினமலி கரியுரி செய்தசிவ
  னுறைதரு திருமிழ லையைமிகு
  தனமனர் சிரபுர நகரிறை
  தமிழ்விர கனதுரை யொருபதும்
  மனமகிழ் வொடுபயில் பவரெழின்
  மலர்மகள் கலைமகள் சயமகள்
  இனமலி புகழ்மக ளிசைதர
  இருநில னிடையினி தமர்வரே. 1.20.11

  திருச்சிற்றம்பலம்