MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  


  திருமந்திரம்
  ஒன்பதாம் தந்திரம்

  1. குருமட தரிசனம்

  2649
  பலியும் அவியும் பரந்து புகையும்
  ஒலியும் ஈசன் தனக்கென்ற உள்கிக்
  குவியும் குருமடம் கண்டவர் தாம்போய்த்
  தளிரும் மலரடி சார்ந்துநின் றாரே. 1

  2650
  இவன்இல்லம் அல்லது அவனுக்கு அங்கு இல்லை
  அவனுக்கும் வேறு இல்லம் உண்டா அறியின்
  அவனுக்கு இவனில்லம் என்றென்று அறிந்தும்
  அவனைப் புறம்புஎன்று அரற்றுகின் றாரே. 2

  2651
  நாடும் பெருந்துறை நான்கண்டு கொண்டபின்
  கூடும் சிவனது கொய்மலர்ச் சேவடி
  தேட அரியன் சிறப்பிலி எம்இறை
  ஓடும் உலகுயிர் ஆகிநின் றானே. 3

  2652
  இயம்புவன் ஆசனத் தோடு மலையும்
  இயம்புவன் சித்தக் குகையும் இடமும்
  இயம்புவன் ஆதாரத் தோடு வனமும்
  இயம்புவன் ஈராறு இருநிலத் தோர்க்கே. 4

  2653
  முகம்பீடம் மாமடம் முன்னிய தேயம்
  அகம்பர வர்க்கமே ஆசில்செய் காட்சி
  அகம்பர மாதனம் எண்எண் கிரியை
  சிதம்பரம் தற்குகை ஆதாரம் தானே. 5

  2654
  அகமுக மாம்பீடம் ஆதார மாகும்
  சகமுக மாம்சத்தி யாதன மாகும்
  செகமுக மாம்தெய்வ மேசிவ மாகும்
  அகமுகம் ஆய்ந்த அறிவுடை யோர்க்கே. 6

  2655
  மாயை இரண்டும் மறைக்க மறைவுறும்
  காயம்ஓர் ஐந்தும் கழியத்தா னாகியே
  தூய பரஞ்சுடர் தோன்றச் சொரூபத்துள்
  ஆய்பவர் ஞானாதி மோனத்த ராமே. 7

  2. ஞானகுரு தரிசனம்

  2656
  ஆறொடு முப்பதும் அங்கே அடங்கிடில்
  கூறக் குருபரன் கும்பிடு தந்திடும்
  வேறே சிவபதம் மேலாய் அளித்திடும்
  பேறாக ஆனந்தம் பேணும் பெருகவே. 1

  2657
  துரியங்கள் மூன்றும் கடந்தொளிர் சோதி
  அரிய பரசிவம் யாவையும் ஆகி
  விரிவு குவிவுஅற விட்ட நிலத்தே
  பெரிய குருபதம் பேசஒண் ணாதே. 2

  2658
  ஆயன நந்தி அடிக்குஎன்தலைபெற்றேன்
  வாயன நந்தியை வாழ்த்தஎன் வாய்பெற்றேன்
  காயன நந்தியைக் காணஎன் கண்பெற்றேன்
  சேயன நந்திக்குஎன் சிந்தைபெற் றேனே. 3

  2659
  கருடன் உருவம் கருதும் அளவில்
  பருவிடம் தீர்ந்து பயம்கெடு மாபோல்
  குருவின் உருவம் குறித்த அப் போதே
  திரிமலம் தீர்ந்து சிவன்அவன் ஆமே. 4

  2660
  அண்ணல் இருப்பிடம் ஆரும் அறிகிலர்
  அண்ணல் இருப்பிடம் ஆய்ந்துகொள் வார்களுக்கு
  அண்ணல் அழிவின்றி உள்ளே அமர்ந்திடும்
  அண்ணலைக் காணில் அவன்இவன் ஆமே. 5

  2661
  தோன்ற அறிதலும் தோன்றல் தோன்றாமையும்
  மான்ற அறிவு மறிநன வாதிகள்
  மூன்றவை நீங்கும் துரியங்கள் மூன்றற
  ஊன்றிய நந்தி உயர்மோனத் தானே. 6

  2662
  சந்திர பூமிக் குள்தன்புரு வத்திடைக்
  கந்த மலரில் இரண்டிதழ்க் கன்னியும்
  பந்தம் இலாத பளிங்கின் உருவினள்
  பந்தம் அறுத்த பரம்குரு பற்றே. 7

  2663
  மனம்புகுந் தான்உலகு ஏழும் மகிழ
  நிலம்புகுந் தான்நெடு வானிலம் தாங்கிச்
  சினம்புகுந் தான்திசை எட்டும்நடுங்க
  வனம்புகுந் தான்ஊர் வடக்கென்பது ஆமே. 8

  2664
  தானான வண்ணமும் கோசமும் சார்தரும்
  தானாம் பறவை வனமெனத் தக்கன
  தானான சோடச மார்க்கந்தான் நின்றிடில்
  தாமாம் தசாங்கமும் வேறுள்ள தானே. 9

  2665
  மருவிப் பிரிவுஅறி யாஎங்கள் மாநந்தி
  உருவம் நினைக்க நின்று உள்ளே உருக்கும்
  கருவில் கரந்துஉள்ளம் காணவல் லார்க்குஇங்கு
  அருவினை கண்சோரும் அழிவார் அகத்தே. 10

  2666
  தலைப்பட லாம்எங்கள் தத்துவன் தன்னைப்
  பலப்படு பாசம் அறுத்துஅறுத் திட்டு
  நிலைப்பெற நாடி நினைப்பற உள்கில்
  தலைப்பட லாகும் தருமமும் தானே. 11

  2667
  நினைக்கின் நினைக்கும் நினைப்பவர் தம்மைச்
  சுனைக்குள் விளைமலர்ச் சோதியி னானைத்
  தினைப்பிளந் தன்ன சிறுமைய ரேனும்
  கனத்த மனத்தடைந் தால்உயர்ந் தாரே. 12

  2668
  தலைப்படும் காலத்துத் தத்துவம் தன்னை
  விலக்குறின் மேவை விதியென்றும் கொள்க
  அனைத்துஉல காய் நின்ற ஆதிப் பிரானை
  நினைப்புறு வார்பத்தி தேடிக் கொள்வாரே. 13

  2669
  நகழ்வுஒழிந் தார்அவர் நாதனை யுள்கி
  நிகழ்வுஒழிந் தார்எம் பிரானொடும் கூடித்
  திகழ்வொழிந் தார்தங்கள் சிந்தையின் உள்ளே
  புகழ்வழி காட்டிப் புகுந்துநின் றானே. 14

  2670
  வந்த மரகத மாணிக்க ரேகைபோல்
  சந்திடு மாமொழிச் சற்குரு சன்மார்க்கம்
  இந்த இரேகை இலாடத்தின் மூலத்தே
  சுந்தரச் சோதியுள் சோதியும் ஆமே. 15

  2671
  உண்ணும் வாயும் உடலும் உயிருமாய்க்
  கண்ணுமா யோகக் கடவுள் இருப்பது
  மண்ணு நீரனல் காலொடு வானுமாய்
  விண்ணு மின்றி வெளியானோர் மேனியே. 16

  2672
  பரசு பதியென்று பார்முழு தெல்லாம்
  பரசிவன் ஆணை நடக்கும் பாதியால்
  பெரிய பதிசெய்து பின்னாம் அடியார்க்கு
  உரிய பதியும்பா ராக்கி நின்றானே. 17

  2673
  அம்பர நாதன் அகலிடம் நீள்பொழில்
  தம்பர மல்லது தாமறியோம் என்பர்
  உம்பருள் வானவர் தானவர் கண்டிலர்
  எம்பெரு மான்அருள் பெற்றிருந் தாரே. 18

  2674
  கோவணங் கும்படி கோவண மாகிப்பின்
  நாவணங் கும்படி நந்தி அருள்செய்தான்
  தேவணங் கோம்இனிச் சித்தம் தெளிந்தனம்
  போய்வணங் கும்பொரு ளாயிருந் தோமே. 19

  3. பிரணவ சமாதி

  2675
  தூலப் பிரணவம் சொரூபானந்தப் பேருரை
  பாலித்த சூக்கும மேலைப் சொரூபப்பெண்
  சூலித்த முத்திரை ஆங்கதிற்காரணம்
  மேலைப் பிரணவம் வேதாந்த வீதியே. 1

  2676
  ஓம்எனும் ஓங்காரத் துள்ளே ஒருமொழி
  ஓம்எனும் ஓங்காரத் துள்ளே உருஅரு
  ஓம்எனும் ஓங்காரத் துள்ளே பலபேதம்
  ஓம்எனும் ஓங்காரம் ஒண்முத்தி சித்தியே. 2

  2677
  ஓங்காரத் துள்ளே உதித்தஐம் பூதங்கள்
  ஓங்காரத் துள்ளே உதித்த சராசரம்
  ஓங்கார தீதத்து உயிர்மூன்றும் உற்றன
  ஓங்கார சீவ பரசிவ ரூபமே. 3

  2678
  வருக்கம் சுகமாம் பிரமமும் ஆகும்
  அருக்கம் சராசரம் ஆகும் உலகில்
  தருக்கிய ஆதாரம் எல்லாம்தன் மேனி
  சுருக்கம்இல் ஞானம் தொகுத் துணர்ந் தோரே. 4

  2679
  மலையும் மனோபவம் மருள்வன ஆவன
  நிலையில் தரிசனம் தீப நெறியாம்
  தலமும் குலமும் தவம்சித்த மாகும்
  நலமும்சன் மார்க்கத்து உபதேசம் தானே. 5

  2680
  சோடச மார்க்கமும் சொல்லும்சன்மார்க்கிகட்கு
  ஆடிய ஈராறின் அந்தமும் ஈரேழிற்
  கூடிய அந்தமும் கோதண்ட மும்கடந்து
  ஏறியே ஞானஞே யாந்தத்து இருக்கவே. 6

  4. ஒளி

  2681
  ஒளியை அறியில் உருவும் ஒளியும்
  ஒளியும் உருவம் அறியில் உருவாம்
  ஒளியின் உருவம் அறியில் ஒளியே
  ஒளியும் உருக உடனிருந் தானே. 1

  2682
  புகல்எளி தாகும் புவனங்கள் எட்டும்
  அகல்ஒளி தாய்இருள் ஆசற வீசும்
  பகல்ஒளி செய்தும் அத்தா மரையிலே
  இகல்ஒளி செய்துஎம் பிரான்இருந் தானே. 2

  2683
  விளங்கொளி அங்கி விரிகதிர் சோமன்
  துளங்கொளி பெற்றன சோதி யருள
  வளங்கொளி பெற்றதே பேரொளி வேறு
  களங்கொளி செய்து கலந்து நின்றானே. 3

  2684
  இளங்கொளி ஈசன் பிறப்பொன்றும் இல்லி
  துளங்கொளி ஞாயிறும் திங்களும் கண்கள்
  வளங்கொளி அங்கியும் மற்றைக்கண் நெற்றி
  விளங்கொளி செய்கின்ற மெய்காய மாமே. 4

  2685
  மேல்ஒளி கீழ்அதன் மேவிய மாருதம்
  பால்ஒளி அங்கி பரந்தொளி ஆகாசம்
  நீர்ஒளி செய்து நெடுவிசும்பு ஒன்றிலும்
  மேல்ஒளி ஐந்தும் ஒருங்கொளி யாமே. 5

  2686
  மின்னிய தூவொளி மேதக்க செவ்வொளி
  பன்னிய ஞானம் பரந்து பரத்தொளி
  துன்னிய ஆறுஒளி தூய்மொழி நாடொறும்
  உன்னிய வாறுஒளி ஒத்தது தானே. 6

  2667
  விளங்கொளி மின்னொளி யாகிக் கரந்து
  துளங்கொளி ஈசனைச் சொல்லும்எப் போதும்
  உளங்கொளி ஊனிடை நின்றுயிர்க் கின்ற
  வளங்கொளி எங்கும் மருவிநின் றானே. 7

  2688
  விளங்கொளி அவ்வொளி அவ்விருள் மன்னும்
  துளங்கொளி யான்தொழு வார்க்கும் ஒளியான்
  அளங்கொளி ஆரமு தாகநஞ் சாரும்
  களங்கொளி ஈசன் கருத்தது தானே. 8

  2689
  இயலங்கியது எவ்வொளி அவ்வொளி ஈசன்
  துலங்கொளி போல்வது தூங்கருட் சத்தி
  விளங்கொளி மூன்றே விரிசுடர் தோன்றி
  உளங்கொளி யுள்ளே ஒருங்கிகின் றானே. 9

  2690
  உலங்கொளி யாவதுஎன் உள்நின்ற சீவன்
  வளங்கொளி யாய்நின்ற மாமணிச் சோதி
  விளங்கொளி யாய்மின்னி விண்ணில் ஒடுங்கி
  வளங்கொளி ஆயத்து ளாகிநின் றானே. 10

  2691
  விளங்கொளி யாய்நின்ற விகிர்தன் இருந்த
  துளங்கொளி பாசத்துள் தூங்கிருள் சேராக்
  களங்கிருள் நட்டமே கண்ணுதல் ஆட
  விளங்கொளி உள்மனத்து ஒன்றிநின் றானே. 11

  2692
  போது கருங்குழற் போனவர் தூதிடை
  ஆதி பரத்தை அமரர் பிரானொடும்
  சோதியும் அண்டத்துஅப் பாலுற்ற தூவொளி
  நீதியின் நல்லிருள் நீக்கிய வாறே. 12

  2693
  உண்டில்லை என்னும் உலகத்து இயல்பிது
  பண்டில்லை என்னும் பரங்கதி யுண்டுகொல்
  கண்டில்லை மானுடர் கண்ட கருத்துறில்
  விண்டில்லை உள்ளே விளக்கொளி யாமே. 13

  2694
  சுடருற ஒங்கிய ஒள்ளொளி ஆங்கே
  படருறு காட்சிப் பகலவன் ஈசன்
  அடருறு மாயையின் ஆரிருள் வீசில்
  உடலுறு ஞாலத் துறவியின் ஆமே. 14

  2695
  ஒளி பவ ளத்திரு மேனிவெண் ணீற்றன்
  அளிபவ ளச்சொம்பொன் ஆதிப் பிரானும்
  களிபவ ளத்தினன் காரிருள் நீங்கி
  ஒளிபவ ளத்தென்னோடு ஈசன் நின் றானே. 15

  2696
  ஈசன்நின் றான்இமை யோர்கள் நின் றார்நின்ற
  தேசம்ஒன் றின்றித் திகைத்துஇழைக் கின்றனர்
  பாசம்ஒன் றாகப் பழவினை பற்றற
  வாசம்ஒன் றாமலர் போன்றது தானே. 16

  2697
  தானே யிருக்கும் அவற்றில் தலைவனும்
  தானே யிருக்கும் அவனென நண்ணிடும்
  வானாய் இருக்கும்இம் மாயிரு ஞாலத்துப்
  பானாய் இருக்கப் பரவலும் ஆமே. 17

  5. தூல பஞ்சாக்கரம்

  2698
  ஐம்பது எழுத்தே அனைத்துவே தங்களும்
  ஐம்பது எழுத்தே அனைத்துஆக மங்களும்
  ஐம்பது எழுத்தின் அடைவை அறிந்தபின்
  ஐம்பது எழுத்தே அஞ்செழுத் தாமே. 1

  2699
  அகார முதலாக ஐம்பத்தொன்று ஆகி
  உகார முதலாக ஓங்கி உதித்து
  மகார இறுதியாய் மாய்ந்துமாய்ந்து ஏறி
  நகார முதலாகும் நந்திதன் நாமமே. 2

  2700
  அகராதி ஈரெண் கலந்த பரையும்
  உகராதி தன்சத்தி உள்ளொளி ஈசன்
  சிகராதி தான்சிவ வேதமே கோணம்
  நகராதி தான்மூலமந்திரம் நண்ணுமே. 3

  2701
  வாயொடு கண்டம் இதயம் மருவுந்தி
  ஆய இலிங்கம் அவற்றின்மேல் அவ்வாய்த்
  தூயதோர் துண்டம் இருமத் தகம்செல்லல்
  ஆயதுஈ றாம்ஐந்தோடு ஆம்எழுத்து அஞ்சுமே. 4

  2702
  கிரணங்கள் ஏழும் கிளர்ந்தெரி பொங்கிக்
  கரணங்கள் விட்டுயிர் தானெழும் போது
  மரணம்கை வைத்துஉயிர் மாற்றிடும் போதும்
  அரணம்கை கூட்டுவது அஞ்செழுத் தாமே. 5

  2703
  ஞாயிறு திங்கள் நவின்றெழு காலத்தில்
  ஆயுறு மந்திரம் ஆரும் அறிகிலார்
  சேயுறு கண்ணி திருஎழுத்து அஞ்சையும்
  வாயுறு ஓதி வழுத்தலும் ஆமே. 6

  2704
  தெள்ளமுது ஊறச் சிவாய நமஎன்று
  உள்ளமுது ஊற ஒருகால் உரைத்திடும்
  வெள்ளமுது ஊறல் விரும்பிஉண் ணாதவர்
  துள்ளிய நீர்போல் சுழல்கின்ற வாறே. 7

  2705
  குருவழி யாய குணங்களில் நின்று
  கருவழி யாய கணக்கை அறுக்க
  வரும்வழி மாள மறுக்கவல் லார்கட்கு
  அருள்வழி காட்டுவது அஞ்செழுத் தாமே. 8

  2706
  வெறிக்க வினைத்துயிர் வந்திடும் போது
  செறிக்கின்ற நந்தி திருஎழுத்து ஓதும்
  குறிப்பது உன்னில் குரைகழல் கூட்டும்
  குறிப்பறி வான்தவம் கோன்உரு வாமே. 9

  2707
  நெஞ்சு நினைந்துதம் வாயாற் பிரான்என்று
  துஞ்சும் பொழுதுன் துணைத்தாள் சரண்என்று
  மஞ்சு தவழும் வடவரை மீதுரை
  அஞ்சில் இறைவன் அருள்பெற லாமே. 10

  2708
  பிரான்வைத்த ஐந்தின் பெருமை யுணராது
  இராமாற்றம் செய்வார்கொல் ஏழை மனிதர்
  பராமுற்றும் கீழோடு பல்வகை யாலும்
  அராமுற்றும் சூழ்ந்த அகலிடம் தானே. 11

  6. சூக்கும பஞ்சாக்கரம்

  2709
  எளிய வாதுசெய் வார்எங்கள் ஈசனை
  ஒளியை உன்னி உருகும் மனத்தராய்த்
  தெளிய ஒதிச்சிவாயநம என்னும்
  குளிகை யிட்டுப் பொன் னாக்குவன் கூட்டையே. 1

  2710
  சிவன்சத்தி சீவன் செறுமல மாயை
  அவஞ்சேர்த்த பாச மலம்ஐந்து அகலச்
  சிவன்சத்தி தன்னுடன் சீவனார் சேர
  அவம்சேர்த்த பாசம் அணுககி லாவே. 2

  2711
  சிவன்அரு ளாய சிவன்திரு நாமம்
  சிவன்அருள் ஆன்மா திரோதம் மலமாயை
  சிவன்முத லாகச் சிறந்து நிரோதம்
  பவமது அகன்று பரசிவன் ஆமே. 3

  2712
  ஓதிய நம்மலம் எல்லாம் ஒழித்திட்டு அவ்
  ஆதி தனைவிட்டு இறையருள் சத்தியால்
  தீதில் சிவஞான யோகமே சித்திக்கும்
  ஓதும் சிவாயமலமற்ற உண்மையே. 4

  2713
  நமாதி நனாதி திரோதாயி யாகித்
  தம்ஆதிய தாய்நிற்கத் தான்அந்தத் துற்றுச்
  சமாதித் துரியம் தமதுஆகம் ஆகவே
  நமாதி சமாதி சிவமாதல் எண்ணவே. 5

  2714
  அருள்தரும் ஆயமும் அத்தனும் தம்மில்
  ஒருவனை ஈன்றவர் உள்ளுறும் மாயை
  திரிமலம் நீங்கிச் சிவாயஎன்று ஓதும்
  அருவினை தீர்fப்பதும் அவ்வெழுத் தாமே. 6

  2715
  சிவசிவ என்றே தெளிகிலர் ஊமர்
  சிவசிவ வாயுவும் தேர்ந்துள் அடங்கச்
  சிவசிவ ஆய தெளிவின் உள் ளார்கள்
  சிவசிவ ஆகும் திருவருள் ஆமே. 7

  2716
  சிவசிவ என்கிலர் தீவினை யாளர்
  சிவசிவ என்றிடத் தீவினை மாளும்
  சிவசிவ என்றிடத் தேவரும் ஆவர்
  சிவசிவ என்னச் சிவகதி தானே. 8

  2717
  நவமென்னும் நாமத்தை நாவில் ஒடுக்கிச்
  சிவமென்னும் நாமத்தைச் சிந்தையுள் ஏற்றப்
  பவமது தீரும் பரிசும்அது அற்றால்
  அவதி தீரும் அறும்பிறப்பு அன்றோ. 9

  7. அதிசூக்கும பஞ்சாக்கரம்

  2718
  சிவாய நமவெனச் சித்தம் ஒருக்கி
  அவாயம் அறவே அடிமைய தாக்கிச்
  சிவாய சிவசிவ என்றென்றே சிந்தை
  அவாயம் கெடநிற்க ஆனந்தம் ஆமே. 1

  2719
  செஞ்சுடர் மண்டலத்து ஊடுசென்று அப்புறம்
  அஞ்சண வும்முறை ஏறிவழிக் கொண்டு
  துஞ்சும் அவன்சொன்ன காலத்து இறைவனை
  நெஞ்சென நீங்கா நிலைபெற லாகுமே. 2

  2720
  அங்கமும் ஆகம வேதமது ஓதினும்
  எங்கள் பிரான்எழுத்து ஒன்றில் இருப்பது
  சங்கைகெட்டு அவ்எழுத்து ஒன்றையும் சாதித்தால்
  அங்கரை சேர்ந்த அருங்கலம் ஆமே. 3

  2721
  பழுத்தன ஐந்தும் பழமறை யுள்ளே
  விழித்துஅங்கு உறங்கும் வினைஅறி வாரில்லை
  எழுத்துஅறி வோம்என்று உரைப்பார்கள் ஏதர்
  எழுத்தை அழுத்தும் எழுத்துஅறி யாரே. 4

  8.1 திருக்கூத்து தரிசனம்

  2722
  எங்கும் திருமேனி எங்கும் சிவசத்தி
  எங்கும் சிதம்பரம் எங்கும் திருநட்டம்
  எங்கும் சிவமாய் இருத்தலால் எங்கெங்கும்
  தங்கும் சிவனருள் தன்விளை யாட்டதே. 1

  2723
  சிற்பரஞ் சோதி சிவானந்தக் கூத்தனைச்
  சொற்பத மாம்அந்தச் சுந்தரக் கூத்தனைப்
  பொற்பதிக் கூத்தனைப் பொன்தில்லைக் கூத்தனை
  அற்புதக் கூத்தனை யார்அறி வாரே. 2

  8.2 சிவானந்தக் கூத்து

  2724
  தான்அந்தம் இல்லாச் சதானந்த சத்திமேல்
  தேன்உந்தும் ஆனந்த மாநடம் கண்டீர்
  ஞானம் கடந்து நடஞ்செய்யும் நம்பிக்கு அங்கு
  ஆனந்தக் கூத்தாட ஆடரங்கு ஆனதே. 3

  2725
  ஆனந்தம் ஆடரங்கு ஆனந்தம் பாடல்கள்
  ஆனந்தம் பல்லியம் ஆனந்தம் வாச்சியம்
  ஆனந்தம் ஆக அகில சராசரம்
  ஆனந்தம் ஆனந்தக் கூத்துஉகந் தானுக்கே. 4

  2726
  ஒளியாம் பரமாம் உளதாம் பரமும்
  அளியார் சிவகாமி யாகும் சமயக்
  களியார் பரமும் கருதுறை யந்தக்
  தெளிவாம் சிவானந்த நட்டத்தின் சித்தியே. 5

  2727
  ஆன நடம்ஐந்து அகள சகளத்தர்
  ஆன நடமாடி ஐங்கரு மத்தாக
  ஆன தொழில்அரு ளால்ஐந் தொழில்செய்தே
  தேன்மொழி பாகன் திருநட மாடுமே. 6

  2728
  பூதாண்ட பேதாண்ட போகாண்ட யோகண்ட
  மூதாண்ட முத்தாண்ட மோகாண்ட தேகாண்ட
  தாகாண்ட ஐங்கரு மாத்தாண்ட தற்பரத்து
  ஏகாந்த மாம்பிர மாண்டத்த என்பவே. 7

  2729
  வேதங்கள் ஆட மிகுஆ கமம் ஆடக்
  கீதங்கள் ஆடக் கிளர்அண்டம் ஏழாடப்
  பூதங்கள் ஆடப் புவனம் முழுதாட
  நாதம்கொண் டாடினான் ஞானாந்தக் கூத்தே. 8

  2730
  பூதங்கள் ஐந்தில் பொறியில் புலன்ஐந்தில்
  வேதங்கள் ஐந்தின் மிகும்ஆ கமந்தன்னில்
  ஓதும் கலைகாலம் ஊழியுடன் அண்டப்
  போதங்கள் ஐந்தில் புணர்ந்தாடும் சித்தனே. 9

  2731
  தேவர் சுரர்நரர் சித்தர்வித் தியாதரர்
  மூவர்கள் ஆதியின் முப்பத்து மூவர்கள்
  தாபதர் சத்தர் சமயம் சராசரம்
  யாவையும் ஆடிடும் எம்மிறை யாடவே. 10

  8.3 சுந்தரக் கூத்து

  2732
  அண்டங்கள் ஏழினிக்கு அப்புறத்து அப்பால்
  உண்டென்ற சத்தி சதாசிவத்து உச்சிமேல்
  கண்டம் கரியான் கருணை திருவுருக்
  கொண்டுஅங்கு உமைகாணக் கூத்துஉகந் தானே. 11

  2733
  கொடிகட்டி பாண்டுரங் கோடுசங் காரம்
  நடம் எட்டோ டு ஐந்துஆறு நாடியுள் நாடும்
  திடம்உற்று ஏழும்தேவ தாருவும் தில்லை
  வடம் உற்ற மாவனம் மன்னவன் தானே. 12

  2734
  பரமாண்டத்து ஊடே பராசத்தி பாதம்
  பரமாண்டத்து ஊடே படரொளி ஈசன்
  பரமாண்டத்து ஊடே படர்தரு நாதம்
  பரமாண்டத்து ஊடே பரன்நடம் ஆடுமே. 13

  2735
  அங்குசம் என்ன எழுமார்க்கம் போதத்தில்
  தங்கிய தொந்தி எனும்தாள ஒத்தினில்
  சங்கரன் மூலநா டிக்குள் தரித்தாடல்
  பொங்கிய காலம் புகும்போகல் இல்லையே. 14

  2736
  ஆன்நந்தி யாடிபின் நவக் கூத்தாடிக்
  கான்நந்தி யாடிக் கருத்தில் தரித்தாடி
  மூனச் சுழுனையுள் ஆடி முடிவில்லா
  ஞானத்துள் ஆடி முடித்தான் என் நாதனே. 15

  2737
  சத்திகள் ஐந்தும் சிவபேதம் தான்ஐந்தும்
  முத்திகள் எட்டும் முதலாம் பதம் எட்டும்
  சித்திகள் எட்டும் சிவபதம் தான்எட்டும்
  சுத்திகள் எட்டுஈசன் தொல்நடம் ஆடுமே. 16

  2738
  மேகங்கள் ஏழும் விரிகடல் தீவேழும்
  தேகங்கள் சூழும் சிவபாற் கரன் ஏழும்
  தாகங்கள் ஏழும் சாந்திகள் ஏழும்
  ஆகின்ற நந்தி அடிக்கீழ் அடங்குமே. 17

  8.4 பொற்பதிக் கூத்து

  2739
  தெற்கு வடக்குக் கிழக்குமேற்கு உச்சியில்
  அற்புத மானதோர் அஞ்சு முகத்திலும்
  ஒப்பில்பே ரின்பத்து உபய உபயத்துள்
  தற்பரன் நின்று தனிநடம் செய்யுமே. 18

  2740
  அடிஆர் பவரே அடியவர் ஆமால்
  அடியார்பொன் அம்பலத்து ஆடல்கண்டாரே
  அடியார் அரனடி ஆனந்தம் கண்டோ ர்
  அடியார் ஆனவர் அத்தருள் உற்றோர். 19

  2741
  அடங்காத என்னை அடக்கி அடிவைத்து
  இடம்காண் பரானநத்தத் தேஎன்னை இட்டு
  நடந்தான் செயும்நந்தி நன்ஞானக் கூத்தன்
  படம்தான்செய்து உள்ளுள் படிந்திருந் தானே. 20

  2742
  உம்பரில் கூத்தனை உத்தமக் கூத்தனைச்
  செம்பொன் திருமன்றுள் சேவகக் கூத்தனைச்
  சம்பந்தக் கூத்தனைத் தற்பரக் கூத்தனை
  இன்புற நாடிஎன் அன்பில்வைத் தேனே. 21

  2743
  மாணிக்கக் கூத்தனை வண்தில்லைக் கூத்தனைப்
  பூணுற்ற மன்றுள் புரிசடைக் கூத்தனைச்
  சேணுற்ற சோதிச் சிவானந்தக் கூத்தனை
  ஆணிப்பொற் கூத்தனை யாருரைப் பாரே. 22

  2744
  விம்மும் வெருவும் விழும்எழும் மெய்சோரும்
  தம்மையும் தாமறி யார்கள் சதுர்கெடும்
  செம்மை சிறந்த திருஅம் பலக்கூத்துள்
  அம்மலர்ப் பொற்பாதத்து அன்புவைப் பார்கட்கே. 23

  2745
  தேட்டறும் சிந்தை திகைப்பறும் பிண்டத்துள்
  வாட்டறும் கால்புந்தி யாகி வரும்புலன்
  ஓட்டறும் ஆசை அறும்உளத்து ஆனந்த
  நாட்ட முறுக்குறும் நாடகங் காணவே. 24

  2746
  காளியோடு ஆடிக் கனகா சலத்துஆடிக்
  கூளியோடு ஆடிக் குவலயத் தேஆடி
  நீடிய நீர்தீகால் நீள்வான் இடையாடி
  நாளுற அம்பலத் தேயாடும் நாதனே. 25

  2747
  மேரு நடுநாடி மிக்கிடை பிங்கனல்
  கூரும்இவ் வானின் இலங்கைக் குறியுறும்
  சாரும் திலைவனத் தண்மா மலயத்தூடு
  ஏறும் கழுமுனை இவைசிவ பூமியே. 26

  2748
  பூதல மேருப் புறத்தான தெக்கணம்
  ஓதும் இடைபிங் கலைஒண் சுழுமுனையாம்
  பாதி மதியோன் பயில்திரு அம்பலம்
  ஏதமில் பூதாண்டத்து எல்லையின் ஈறே. 27

  8.5 பொற்றில்லைக்கூத்து

  2749
  அண்டங்கள் ஓரேழும் அம்பொற் பதியாகப்
  பண்டைஆ காசங்கள் ஐந்தும் பதியாகத்
  தெண்டினில் சத்தி திருஅம் பலமாகக்
  கொண்டு பரஞ்சோதி கூத்துகந் தானே. 28

  2750
  குரானந்த ரேகையாய்க் கூர்ந்த குணமாம்
  சிரானந்தம் பூரித்துத் தென்திசை சேர்ந்து
  புரானந்த போகனாய்ப் பூவையும் தானும்
  நிரானந்த மாகி நிருத்தஞ் செய் தானே. 29

  2751
  ஆதி பரன்ஆட அங்கைக் கனலாட
  ஓதும் சடையாட உன்மத்த முற்றாடப்
  பாதி மதியாடப் பாரண்ட மீதாட
  நாதமோடு ஆடினான் நாதாந்த நட்டமே. 30

  2752
  கும்பிட அம்பலத்து ஆடிய கோன்நடம்
  அம்பரன் ஆடும் அகிலாண்ட நட்டமாம்
  செம்பொருள் ஆகும் சிவலோகம் சேர்ந்துற்றால்
  உம்பரம் மோனஞா ஞானந்தத்தில் உண்மையே. 31

  2753
  மேதினி மூவேழ் மிகும்அண்டம் ஓரேழு
  சாதக மாகும் சமயங்கள் நூற்றெட்டு
  நாதமொடு அந்தம் நடானந்தம் நாற்பதம்
  பாதியோடு ஆடிடும் பரன்இரு பாதமே. 32

  2754
  இடைபிங் கலைஇம வானோடு இலங்கை
  நடுநின்ற மேரு நடுவாம் சுழுமுனை
  கடவும் திலைவனம் கைகண்ட மூலம்
  படர்பொன்றி என்னும் பரமாம் பரமே. 33

  2755
  ஈறான கன்னி குமரியே காவிரி
  வேறாம் நவதீர்த்தம் மிக்குள்ள வெற்புஏழுள்
  பேறான வேதா கமமே பிறத்தலான்
  மாறாத தென்திசை வையகம் சுத்தமே. 34

  2756
  நாதத்தினில் ஆடி நாற்பதத் தேயாடி
  வேதத்தில் ஆடித் தழல் அந்தம் மீதாடி
  போதத்தில் ஆடி புவனம் முழுதாடும்
  தீதற்ற தேவாதி தேவர் பிரானே. 35

  2757
  தேவரோடு ஆடித் திருஅம்பலத்து ஆடி
  மூவரோடு ஆடி முனிசனத் தோடு ஆடிப்
  பாவினுள் ஆடிப் பராசத் தியில் ஆடிக்
  கோவினுள் ஆடிடும் கூத்தப் பிரானே. 36

  2758
  ஆறு முகத்தில் அதிபதி நான்என்றும்
  கூறு சமயக் குருபரன் நானென்றும்
  தேறினர் தெற்குத் திருஅம்ப லத்துளே
  வேறின்றி அண்ணல் விளங்கிநின் றானே. 37

  2759
  அம்பலம் ஆடரங் காக அதன்மீதே
  எம்பரன் ஆடும் இருதாளின் ஈரொளி
  உம்பர மாம்ஐந்து நாதத்து ரேகையுள்
  தம்பத மாய்நின்று தான்வந் தருளுமே. 38

  2760
  ஆடிய காலும் அதிற்சிலம்பு ஓசையும்
  பாடிய பாட்டும் பலவான நட்டமும்
  கூடிய கோலம் குருபரன் கொண்டாடத்
  தேடியு ளேகண்டு தீர்ந்தற்ற வாறே. 39

  2761
  இருதயம் தன்னில் எழுந்த பிராணன்
  கரசர ணாதி கலக்கும் படியே
  அரதன மன்றினில் மாணிக்கக் கூத்தன்
  குரவனயாய் எங்கணும் கூத்துகந் தானே. 40

  8.6 அற்புதக் கூத்து

  2762
  குருவுரு வன்றிக் குனிக்கும் உருவம்
  அருவுரு வாவது அந்த அருவே
  திரிபுரை யாகித் திகழ்தரு வாளும்
  உருவரு வாகும் உமையவள் தானே 41

  2763
  திருவழி யாவது சிற்றம் பலத்தே
  குருவடி வுள்ளாக்குனிக்கும் உருவே
  உருஅரு வாவதும் உற்றுணர்ந் தோர்க்கு
  அருள்வழி யாவதும் அவ்வழி தானே. 42

  2764
  நீரும் சிரிசிடைப் பன்னிரண்டு அங்குலம்
  ஓடும் உயிர்எழுந்து ஓங்கி உதித்திட
  நாடுமின் நாதாந்த நம்பெரு மான்உகந்து
  ஆடும் இடந்திரு அம்பலந் தானே. 43

  2765
  வளிமேகம் மின்வில்லு வானகஓசை
  தெளிய விசும்பில் திகழ்தரு மாறுபோல்
  களிஒளி ஆறும் கலந்துடன் வேறாய்
  ஒளியுரு வாகி ஒளித்துநின் றானே. 44

  2766
  தீமுதல் ஐந்தும் திசை எட்டும் கீழ்மேலும்
  ஆயும் அறிவினுக்கு அப்புறம் ஆனந்தம்
  மாயைமா மாயை கடந்துநின் றார்காண
  நாயகன் நின்று நடஞ்செய்யும் ஆறே. 45

  2767
  கூத்தன் கலந்திடும் கோல்வளை யாளொடும்
  கூத்தன் கலந்திடும் கோதிலா ஆனந்தம்
  கூத்தன் கலந்திடும் கோதிலா ஞானத்துக்
  கூத்தனும் கூத்தியும் கூத்ததின் மேலே. 46

  2768
  இடம்கொண்ட சத்தியும் எந்தை பிரானும்
  நடங்கொண்டு நின்றமை நானும் அறிந்தேன்
  படங்கொடு நின்றஇப் பல்லுயிர்க் கெல்லாம்
  அடங்கலும் தாமாய்நின்று ஆடுகின் றாரே. 47

  2769
  சத்தி வடிவு சகல ஆனந்தமும்
  ஒத்த ஆனந்தம் உமையவள் மேனியாம்
  சத்தி வடிவு சகளத்து எழுந்துஇரண்டு
  ஒத்த ஆனந்தம் ஒருநட மாமே. 48

  2770
  நெற்றிக்கு நேரே புருவத்து இடைவெளி
  உற்றுற்றுப் பார்க்க ஒளிவிடு மந்திரம்
  பற்றுக்குப் பற்றாற்ப் பரமன் இருந்திடம்
  சிற்றம் பலமென்று சேர்ந்துகொண் டேனே. 49

  2771
  அண்டங்கள் தத்துவ மாகிச் சதாசிவம்
  தண்டினில் சாத்தவி சாம்பவி ஆதனம்
  தெண்டினில் ஏழும் சிவாசன மாகவே
  கொண்டு பரஞ்சோதி கூத்துகந் தானே. 50

  2772
  மன்று நிறைந்த விளக்கொளி மாமலர்
  நன்றிது தான்இதழ் நாலொடு நூறவை
  சென்றுஅது தான்ஒரு பத்திரு நூறுள
  நின்றது தான்நெடு மண்டல மாமே. 51

  2773
  அண்டம் எழுகோடி பிண்டம் எழுகோடி
  தெண்டிரை சூழ்ந்த திசைகள் எழுகோடி
  எண்டிசை சூழ்ந்த இலிங்கம் எழுகோடி
  அண்ட நடஞ்செயும் ஆலயம் தானே. 52

  2774
  ஆகாச மாம்உடல் அங்கார் முயலகன்
  ஏகாச மாம்திசை எட்டும் திருக்கைகண்
  மோகாய முக்கண்கள் மூன்றொளி தானாக
  மாகாய மன்றுள் நடஞ்செய்கின் றானே. 53

  2775
  அம்பல மாவது அகில சராசரம்
  அம்பல மாவது ஆதிப் பிரானடி
  அம்பல மாவது அப்புத்தீ மண்டலம்
  அம்பல மாவது அஞ்செழுத் தாமே. 54

  2776
  கூடிய திண்முழ வம்குழல் ஓமென்று
  ஆடிய மானுடர் ஆதிப் பிரான் என்ன
  நாடிய நற்கணம் ஆரம்பல் பூதங்கள்
  பாடிய வாறுஒரு பாண்டரங் காமே. 55

  2777
  அண்டத்தில் தேவர்கள் அப்பாலைத் தேவர்கள்
  தெண்டிசை சூழ்புவிக் குள்ளுள்ள தேவர்கள்
  புண்டரி கப்பதப் பொன்னம் பலக்கூத்துக்
  கண்டுசே வித்துக் கதிபெறு வார்களே. 56

  2778
  புளிக்கண்ட வர்க்குப் புனலூறு மாபோல்
  களிக்கும் திருக்கூத்துக் கண்டவர்க்கு எல்லாம்
  துளிக்கும் அருட் கண்ணீர் சோர்நெஞ் சுருக்கும்
  ஒளிக்குள்ஆ னந்தத்து அமுதூறும் உள்ளத்தே. 57

  2779
  திண்டாடி வீழ்கை சிவானந்த மாவது
  உண்டார்க்கு உணவுண்டால் உன்மத்தம் சித்திக்கும்
  கொண்டாடு மன்றுள் குனிக்கும் திருக்கூத்துக்
  கண்டார் வருங்குணம் கேட்டார்க்கும் ஒக்குமே. 58

  2780
  அங்கி தமருகம் அக்குமா லைபாசம்
  அங்குசம் சூலம் கபாலம் உடன்ஞானம்
  தங்குஉ பயந்தரு நீல மும்உடன்
  மங்கையோர் பாகமாய் மாநடம் ஆடுமே. 59

  2781
  ஆடல் பதினோர் உறுப்பும் அடைவாகக்
  கூடிய பாதம் சிலம்புகைக் கொள்துடி
  நீடிய நாதம் பராற்பர நேயத்தே
  ஆடிய நந்தி புறம்அகந் தானே. 60

  2782
  ஒன்பதும் ஆட ஒருபதி னாறுஆட
  அன்புறு மார்க்கங்கள் ஆறும் உடனாட
  இன்புறும் ஏழினும் ஏழுஐம்பத் தாறுஆட
  அன்பதும் ஆடினான் ஆனந்தக் கூத்தே. 61

  2783
  ஏழினில் ஏழாய் இகழ்ந்தெழுந்து ஏழதாய்
  ஏழினில் ஒன்றாய் இழிந்துஅமைந்து ஒன்றாகி
  ஏழினில் சன்மார்க்கம் எங்கள் பரஞ்சோதி
  ஏழிசை நாடகத் தேஇசைந் தானே. 62

  2784
  மூன்றினில் அஞ்சாகி முந்நூற்று அறுபதாய்
  மூன்றினில் ஆறாய் முதற்பன்னீர் மூலமாய்
  மூன்றின்இலக்கம் முடிவாகி முந்தியே
  மூன்றிலும் ஆடினான் மோகாந்தக் கூத்தே. 63

  2785
  தாமுடி வானவர் தம்முடி மேலுறை
  மாமணி ஈசன் மலரடித் தாளினை
  வாமணி அன்புடை யார்மனத் துள்ளெழுங்
  காமணி ஞாலம் கடந்துநின் றானே. 64

  2786
  புரிந்தவன் ஆடில் புவனங்கள் ஆடும்
  தெரிந்தவன் ஆடும் அளவுஎங்கள் சிந்தை
  புரிந்தவன் ஆடில்பல்பூதங்கள் ஆடும்
  எரிந்தவன் ஆடல்கண்டு இன்புற்ற வாறே. 65

  2787
  ஆதி நடஞ்செய்தான் என்பர்கள் ஆதர்கள்
  ஆதி நடஞ்செய்கை யாரும் அறிகிலர்
  ஆதி நடமாடல் ஆரும் அறிந்தபின்
  ஆதி நடமாட லாம் அருட் சத்தியே. 66

  2788
  ஒன்பதோடு ஒன்பதாம் உற்ற இருபதத்து
  அன்புறு கோணம் அதிபதந்து ஆடிடத்
  துன்புறு சத்தியுள் தோன்றிநின்று ஆடவே
  அன்புறு எந்தை நின்று ஆடலுற் றானே. 67

  2789
  தத்துவம் ஆடச் சதாசிவம் தானாடச்
  சித்தமும் ஆடச் சிவசத்தி தானாட
  வைத்த சராசரம் ஆட மறையாட
  அத்தனும் ஆடினான் ஆனந்தக் கூத்தே. 68

  2790
  இருவருங் காண எழில்அம் பலத்தே
  உருவோடு அருவோடு ஒருபர ரூபமாய்த்
  திருவருள் சத்திக்குள் சித்தன்ஆ னந்தன்
  அருளுரு வாகிநின்று ஆடலுற் றானே. 69

  2791
  சிவமாட சத்தியும் ஆடச் சகத்தில்
  அவமாட ஆடாத அம்பரம் ஆட
  நவமான தத்துவம் நாதாந்தம் ஆடச்
  சிவமாடும் வேதாந்தச் சித்தாந்தத் துள்ளே. 70

  2792
  நாதத்தின் அந்தமும் நாற்போத அந்தமும்
  வேதத்தின் அந்தமும் மெய்ச்சிவா னாந்தமும்
  தாதற்ற நல்ல சதாசிவா னந்தத்து
  நாதப் பிரமம் சிவநாட மாமே. 71

  2793
  சிவமாதி ஐவர்திண் டாட்டமும் தீரத்
  தவமார் பசுபாசம் ஆங்கே தனித்துத்
  தவமாம் பரன்எங்கும் தானாக ஆடும்
  தவமாம் சிவானந்தத் தோர் ஞானக் கூத்தே. 72

  2794
  கூடிநின் றானொடு காலத்துத் தேவர்கள்
  வீடநின் றான்விகிர் தா என்னும் நாமத்தைத்
  தேடநின் றான்திக ழுஞ்சுடர் மூன்றொளி
  ஆடநின் றான்என்னை ஆட்கொண்ட வாறே. 73

  2795
  நாதத் துவம்கடந்து ஆதி மறைநம்பி
  பூதத் துவத்தே பொலிந்தின்பம் எய்தினர்
  நேதத் துவமும் அவற்றோடு நேதியும்
  பேதப் படாவண்ணம் பின்னிநின் றானே. 74

  2796
  ஆனந்தம் ஆனந்தம் என்பர் அறிவிலர்
  ஆனந்த மாநடம் ஆரும் அறிகிலர்
  ஆனந்த மாநடம் ஆரும் அறிந்தபின்
  தான் அந்தம் அற்றிடம் ஆனந்த மாமே. 75

  2797
  திருந்துநல் சீஎன்று உதறிய கையும்
  அருந்தவர் வாஎன்று அணைத்த மலர்க்கையும்
  பொருந்த அமைப்பில் அவ்வென்ற பொற்கையும்
  திருந்தநல் தீயாகும் திருநிலை மவ்வே. 76

  2798
  மருவும் துடியுடன் மன்னிய வீச்சு
  மருவிய அப்பும் அனலுடன் கையும்
  கருவின் மிதித்த கமலப் பதமும்
  உருவில் சிவாய நமவென வோதே. 77

  2799
  அரன்துடி தோற்றம் அமைத்தல் திதியாம்
  அரன் அங்கி தன்னில் அறையிற் சங் காரம்
  அரன் உற்று அணைப்பில் அமரும் திரோதாயி
  அரனடி என்றும் அனுக்கிரகம் என்னே. 78

  2800
  தீத்திரன் சோதி திகழ்ஒளி உள்ஒளி
  கூத்தனைக் கண்டஅக் கோமளக் கண்ணினள்
  மூர்த்திகள் மூவர் முதல்வன் இடைசெல்லப்
  பார்த்தனன் வேதங்கள் பாடினள் தானே. 79

  2801
  நந்தியை எந்தையை ஞானத் தலைவனை
  மந்திரம் ஒன்றுள் மருவி அதுகடந்து
  அந்தர வானத்தின் அப்புறத்து அப்பர
  சுந்தரக் கூத்தனை என்சொல்லு மாறே. 80

  2802
  சீய குருநந்தி திருஅம்ப லத்திலே
  ஆயுறு மேனியை யாரும் அறிகிலர்
  தீயுறு செம்மை வெளுப்பொடும் அத்தன்மை
  ஆயுறு மேனி அணைபுக லாமே. 81

  2803
  தானான சத்தியும் தற்பரை யாய்நிற்கும்
  தானாம் பரற்கும் உயிர்க்கும் தரும் இச்சை
  ஞானாதி பேதம் நடத்தும் நடித்தருள்
  ஆனால் அரனடி நேயத்த தாமே. 82

  9. ஆகாசப் பேறு

  2804
  உள்ளத்துள் ஓம்என்ற ஈசன் ஒருவனை
  உள்ளத்து ளேயங்கி யாய ஒருவனை
  உள்ளத்து ளேநீதி யாய ஒருவனை
  உள்ளத்து ளேயுடல் ஆகாய மாமே. 1

  2805
  பெருநில மாய் அண்ட மாய்அண்டத்து அப்பால்
  குருநில மாய்நின்ற கொள்கையன் ஈசன்
  பெருநில மாய்நின்று தாங்கிய தாளோன்
  அருநிலை யாய்நின்ற ஆதிப் பிரானே. 2

  2806
  அண்ட ஒளியும் அகண்ட ஒளியுடன்
  பிண்ட ஒளியால் பிதற்றும் பெருமையை
  உண்ட வெளிக்குள் ஒளிக்குள் ஒளித்தது
  கொண்ட குறியைக் குலைத்தது தானே. 3

  2807
  பயனறு கன்னியர் போகத்தின் உள்ளே
  பயனுறும் ஆதி பரஞ்சுடர்ச் சோதி
  அயனொடு மால்அறி யாவகை நின்றிட்டு
  உயர்நெறி யாய்ஒளி ஒன்றது வாமே. 4

  2808
  அறிவுக்கு அறிவாம் அகண்ட ஒளியும்
  பிறிவா வலத்தினில் பேரொளி மூன்றும்
  அறியாது அடங்கிடும் அத்தன் அடிக்குள்
  பிறியாது இருக்கில் பெரும்காலம் ஆமே. 5

  2809
  ஆகாச வண்ணன் அமரர் குலக்கொழுந்து
  ஏகாச மாசுணம் இட்டுஅங்கு இருந்தவன்
  ஆகாச வண்ணம் அமர்ந்துநின்று அப்புறம்
  ஆகாச மாய்அங்கி வண்ணனும் ஆமே. 6

  2810
  உயிர்க்கின்ற வாறும் உலகமும் ஒக்க
  உயிர்க்கின்ற உள்ளொளி சேர்கின்ற போது
  குயில்கொண்ட பேதை குலாவி உலாவி
  வெயில்கொண்டு என்உள்ளம் வெளியது ஆமே. 7

  2811
  நணுகில் அகல்கிலன் நாதன் உலகத்து
  அணுகில் அகன்ற பெரும்பதி நந்தி
  நணுகிய மின்னொளி சோதி வெளியைப்
  பணியின் அமுதம் பருகலும் ஆமே. 8

  2812
  புறத்துளா காசம் புவனம் உலகம்
  அகத்துளா காசம்எம் ஆதி அறிவு
  சிவத்துளா காசம் செழுஞ்சுடர் சோதி
  சகத்துளா காசம் தானம்ச மாதியே. 9

  10. ஞானோதயம்

  2813
  மனசந் தியில்கண்ட மனநன வாகும்
  கனவுற ஆனந்தம் காண்டல் அதனை
  வினவுற ஆனந்தம் மீதொழிவுஎன்ப
  இனமுற்றான் நந்தி ஆனந்தம் இரண்டே. 1

  2814
  கரியட்ட கையன் கபாலம்கை யேந்தி
  எரியும் இளம்பிறை சூடும்எம் மானை
  அரியன் பெரியன் என்று ஆட்பட்டது அல்லால்
  கரியன்கொல் சேயன்கொல் காண்கின்றி லேனே. 2

  2815
  மிக்கார் அமுதுண்ண நஞ்சுண்ட மேலவன்
  தக்கார் உரைத்த தவநெறியே சென்று
  புக்கால் அருளும் பொன்னுரை ஞானத்தை
  நக்கார் சுழல்வழி நாடுமின் நீரே. 3

  2816
  விளக்கைப் பிளந்து விளக்கினை ஏற்றி
  விளக்கினுக் குள்ளே விளக்கினைத் தூண்டி
  விளக்கில் விளக்கை விளக்கவல் லார்க்கு
  விளக்குடை யான்கழல் மேவலும் ஆமே. 4

  2817
  தத்துவம் எங்குண்டு தத்துவன் அங்குண்டு
  தத்துவம் எங்கில்லை தத்துவன் அங்கில்லை
  தத்துவ ஞானத்தின் தன்மை அறிந்தபின்
  தத்துவன் அங்கே தலைப்படுந் தானே. 5

  2818
  விசும்பொன்று தாங்கிய மெய்ஞ்ஞானத் துள்ளே
  அசும்பினின்று ஊறியது ஆர்அமுது ஆகும்
  பசும்பொன் திகழும் படர்சடை மீதே
  குசும்ப மலர்க்கந்தம் கூடிநின் றானே. 6

  2819
  முத்தின் வயிரத்தின் முந்நீர்ப் பவளத்தின்
  கொத்தும் பசும்பொன்னின்தூவொளி மாணிக்கம்
  ஒத்துஉயிர் அண்டத் துள் அமர் சோதியை
  எத்தன்மை வேறென்று கூறுசெய் வீரே. 7

  2820
  நான்என்றும் தான்என்றும் நாடினேன் நாடலும்
  நான்என்றும் தான்என்றும் இரண்டில்லை என்பது
  நான்என்ற ஞான முதல்வனே நல்கினான்
  நான்என்ற நானும் நினைப்பு ஒழிந்தேனே. 8

  2821
  ஞானத்தின் நன்னெறி நாதாந்த நன்னெறி
  ஞானத்தின் நன்னெறி நானென்று அறிவோர்தல்
  ஞானத்தின் நல்யோக நன்னிலை யேநிற்றல்
  ஞானத்தின் நன்மோக நாதாந்த வேதமே. 9

  2822
  உய்யவல் லார்கட்கு உயிர்சிவ ஞானமே
  உய்யவல் லார்கட்கு உயிர்சிவ தெய்வமே
  உய்யவல் லார்கட்கு ஒடுக்கம் பிரணவம்
  உய்யவல் லார்அறி வுள்அறி வாமே. 10

  2823
  காணவல் லார்க்குஅவன் கண்ணின் மணியொக்கும்
  காணவல் லார்க்குக் கடலின் அமுதொக்கும்
  பேணவல் லார்க்கப் பிழைப்பிலன் பேர்நந்தி
  ஆணவல் லார்க்கே அவன்துணை யாமே. 11

  2824
  ஓம்என்றும் எழுத் துள்நின்ற ஓசைபோல்
  மேல்நின்ற தேவர் விரும்பும் விழுப்பொருள்
  சேய்நின்ற செஞ்சுடர் எம்பெரு மானடி
  ஆய்கின்ற தேவர் அகம்படி யாமே. 12

  11. சத்திய ஞானானந்தம்

  2825
  எப்பாழும் பாழும் யாவுமாய் அன்றாகி
  முப்பாழும் கீழுள முப்பாழும் முன்னியே
  இப்பாழும் இன்னாவாறு என்பதில்லா இன்பத்துத்
  தற்பரஞா னானந்தர் தானது வாகுமே. 1

  2826
  தொம்பதம் தற்பதஞ் சொன்ன துரியம்போல்
  நம்பிய மூன்றாம் துரியத்து நன்றாகும்
  அம்புவி யுன்னா அதிசூக்கம் அப்பாலைச்
  செம்பொருள் ஆண்டருள் சீர்நந்தி தானே. 2

  2827
  மன்னும் சத்தியாதி மணியொளி மாசோயை
  அன்னதோடு ஒப்பம் இடல்ஒன்றா மாறது
  இன்னிய உற்பலம் ஒண்சீர் நிறமணம்
  பன்னிய சோபை பகர்ஆறும் ஆனதே. 3

  2828
  சத்தி சிவன்பர ஞானமும் சாற்றுங்கால்
  உய்த்த அனந்தம் சிவமுயர் ஆனந்தம்
  வைத்த சொருபத்த சத்தி வருகுரு
  உய்த்த உடல்இவை உற்பலம் போலுமே. 4

  2829
  உருஉற் பலநிறம் ஒண்மணம் சோபை
  தரநிற்ப போல்உயிர் தற்பரன் தன்னில்
  மருவச் சிவம்என்ற மாமுப் பதத்தின்
  சொரூபத்தின் சத்தியாதி தோன்றநின் றானே. 5

  2830
  நினையும் அளவில் நெகிழ வணங்கிப்
  புனையில் அவனைப் பொதியலும் ஆகும்
  எனையும் எங்கோன்நந்தி தன்னருள் கூட்டி
  நினையும் அளவில் நினைப்பித் தனனே. 6

  2831
  பாலொடு தேனும் பழத்துள் இரதமும்
  வாலிய பேரமு தாகும் மதுரமும்
  போலும் துரியம் பொடிபடி உள்புகச்
  சீல மயிர்க்கால் தொறும்தேக் கிடுமே. 7

  2832
  அமரத் துவம்கடந்து அண்டம் கடந்து
  தமரத்து நின்ற தனிமையன் ஈசன்
  பவளத்து முத்தும் பனிமொழி மாதர்
  துவளற்ற சோதி தொடர்ந்துநின் றானே. 8

  2833
  மத்திமம் ஆறாறு மாற்றி மலநீக்கிச்
  சுத்தம தாகும் துரியத் துரிசற்றுப்
  பெத்த மறச்சிவ மாகிப் பிறழ்வுற்றும்
  சத்திய ஞா னானந்தம் சார்ந்தனன் ஞானியே. 9

  2834
  சிவமாய் அவமான மும்மலம் தீரப்
  பவமான முப்பாழைப் பற்றறப் பற்றத்
  தவமான சத்திய ஞானானந் தத்தே
  துவமார் துரியம் சொரூபம் தாமே. 10

  12. சொரூப உதயம்

  2835
  பரம குரவன் பரம்எங்கு மாகித்
  திரமுற எங்கணும் சேர்ந்துஒழி வற்று
  நிரவும் சொரூபத்துள் நீடும் சொரூபம்
  அரிய துரியத்து அணைந்துநின் றானே. 1

  2836
  குலைக்கின்ற நீரின் குவலய நீரும்
  அலைக்கின்ற காற்றும் அனலொடு ஆகாசம்
  நிலத்திடை வானிடை நீண்டகன் றானை
  வரைந்து வலம்செயு மாறுஅறி யேனே. 2

  2837
  அங்குநின் றான்அயன் மால்முதல் தேவர்கள்
  எங்குநின் றாரும் இறைவன் என்று ஏத்துவர்
  தங்கிநின் றான்தனிநாயகன் எம்இறை
  பொங்கிநின் றான்புவ னாபதி தானே. 3

  2838
  சமயச் சுவடும் தனையறி யாமல்
  சுமையற்ற காமாதி காரணம் எட்டும்
  திமிரச் செயலும் தெளிவுடன் நின்றோர்
  அமரர்க்கு அதிபதி யாகிநிற் பாரே. 4

  2839
  மூவகைத் தெய்வத்து ஒருவன் முதல்உரு
  வாய்அது வேறாம் அதுபோல் அணுப்பரன்
  சேய சிவமுத் துரியத்துச் சீர்பெற
  ஏயும் நெறியென்று இறைநூல் இயம்புமே. 5

  2840
  உருவன்றி யேநின்று உருவம் புணர்க்கும்
  கருவன்றி யேநின்று தான்கரு வாகும்
  அருவன்றி யேநின்ற மாயப் பிரானைக்
  குருவன்றி யாவர்க்கும் கூடஒண் ணாதே. 6

  2841
  உருவம் நினைப்பவர்க்கு உள்ளுறும் சோதி
  உருவம் நினைப்பவர் ஊழியும் காண்பர்
  உருவம் நினைப்பவர் உம்பரும் ஆவர்
  உருவம் நினைப்பவர் உலகத்தில் யாரே. 7

  2842
  பரஞ்சோதி யாகும் பதியினைப் பற்றாப்
  பரஞ்சோதி என்னுள் படிந்துஅதன் பின்னைப்
  பரஞ்சோதி யுள்நான் படியப் படியப்
  பரஞ்சோதி தன்னைப் பறையக் கண்டேனே. 8

  2943
  சொரூபம் உருவம் குணம்தொல் விழுங்கி
  அரியன உற்பலம் ஆமாறு போல
  மருவிய சத்தியாதி நான்கும் மதித்த
  சொரூபக்குரவன் சுகோதயத் தானே. 9

  2944
  உரையற்ற ஆனந்த மோன சொரூபத்தின்
  கரையற்ற சத்தியாதி காணில் அகார
  மருவுற்று உகாரம் மகாரம தாக
  உரையற்ற காரத்தில் உள்ளொளி யாமே. 10

  2845
  தலைநின்ற தாழ்வரை மீது தவஞ்செய்து
  முலைநின்ற மாதறி மூர்த்தியை யானும்
  புலைநின்ற பொல்லாப் பிறவி கடந்து
  கலைநின்ற கள்வனில் கண்டுகொண் டேனே. 11

  2846
  ஆமாறு அறிந்தேன் அகத்தின் அரும்பொருள்
  போமாறு அறிந்தேன் புகுமாறும் ஈதென்றே
  ஏமாப்ப தில்லை இனியோர் இடமில்லை
  நாமாம் முதல்வனும் நான்என லாமே. 12

  13. ஊழ்

  2847
  செற்றிலென் சீவிலென் செஞ்சாந்து அணியலென்
  மத்தகத் தேயுளி நாட்டி மறிக்கிலென்
  வித்தகன் நந்தி விதிவழி யல்லது
  தத்துவ ஞானிகள் தன்மைகுன் றாரே. 1

  2848
  தான்முன்னம் செய்த விதிவழி தானல்லால்
  வான்முன்னம் செய்தங்கு வைத்ததோர் மாட்டில்லை
  கோன்முன்னம் சென்னி குறிவழி யேசென்று
  நான்முன்னம் செய்ததே நன்னில மானதே. 2

  2849
  ஆறிட்ட நுண்மணல் ஆறே சுமவாதே
  கூறிட்டுக் கொண்டு சுமந்தறி வாரில்லை
  நீறிட்ட மேனி நிமிர்சடை நந்தியைப்
  பேறிட்டுஎன் உள்ளம் பிரியகில் லாவே. 3

  2850
  வான்நின்று இடிக்கில்என் மாகடல் பொங்கிலன்
  கான்நின்ற செந்தீக் கலந்துடல் வேகில்என்
  தான்ஒன்றி மாருதம் சண்டம் அடிக்கிலென்
  நான்ஒன்றி நாதனை நாடுவன் நானே. 4

  2851
  ஆனை துரக்கிலென் அம்பூடு அறுக்கிலென்
  கானத்து உழுவை கலந்து வளைக்கிலென்
  ஏனைப் பதியினில் என்பெரு மான்வைத்த
  ஞானத்து உழவினை நான்உழு வேனே. 5

  2852
  கூடு கெடின்மற்றோர் கூடுசெய் வான்உளன்
  நாடு கெடினும் நமர்கெடு வாரில்லை
  வீடு கெடின்மற்றோர் வீடுபுக் கால்ஒக்கும்
  பாடது நந்தி பரிசறி வார்க்கே. 6

  14. சிவ தரிசனம்

  2853
  சிந்தையது என்னச் சிவனென்ன வேறில்லை
  சிந்தையின் உள்ளே சிவனும் வெளிப்படும்
  சிந்தை தெளியத் தெளியவல் லார்கட்குச்
  சிந்தையின் உள்ளே சிவனிருந்தானே. 1

  2854
  வாக்கும் மனமும் மறைந்த மறைபொருள்
  நோக்குமின் நோக்கப் படும்பொருள் நுண்ணிது
  போக்கொன்றும் இல்லை வரவில்லை கேடில்லை
  யாக்கமும் அத்தனை ஆய்ந்துகொள் வார்க்கே. 2

  2855
  பரனாய்ப் பராபர னாகிஅப் பால்சென்று
  உரனாய் வழக்கற ஒண்சுடர் தானாய்
  தரனாய் தனதென ஆறுஅறி வொண்ணா
  அரனாய் உலகில் அருள்புரிந் தானே. 3

  15. சிவ சொரூப தரிசனம்

  2856
  ஓதும் மயிரக்கால் தோறும் அமு தூரிய
  பேதம் அபேதம் பிறழாத ஆனந்தம்
  ஆதி சொரூபங்கள் மூன்றுஅகன்று அப்பாலை
  வேதம் ஓதும் சொரூபிதன் மேன்மையே. 1

  2857
  உணர்வும் அவனே உயிரும் அவனே
  புணரும் அவனே புலவி அவனே
  இணரும் அவன்தன்னை எண்ணலும் ஆகான்
  துணரின் மலர்க்கந்தம் துன்னிநின் றானே. 2

  2858
  துன்னிநின் றான்தன்னை உன்னிமுன் னாஇரும்
  முன்னி அவர்தம் குறையை முடித்திடும்
  மன்னிய கேள்வி மறையவன் மாதவன்
  சென்னியுள் நின்றதோர் தேற்றத்தின் ஆமே. 3

  2859
  மின்னுற்ற சிந்தை விழித்தேன் விழித்தலும்
  தன்னுற்ற சோதி தலைவன் இணையிலி
  பொன்னுற்ற மேனிப் புரிசடை நந்தியும்
  என்னுற்று அறிவன்நான் என்விழித் தானே. 4

  2860
  சத்திய ஞானத் தனிப்பொருள் ஆனந்தம்
  சித்தத்தின் நில்லாச் சிவானந்தப் பேரொளி
  சுத்தப் பிரம துரியம் துரியத்துள்
  உய்த்த துரியத்து உறுபே ரொளியே. 5

  2861
  பரன்அல்ல நீடும் பராபரன் அல்ல
  உரன்அல்ல மீதுணர் ஒண்சுடர் அல்ல
  தரன்அல்ல தான்அவை யாய்அல்ல வாகும்
  அரன்அல்ல ஆனந்தத்து அப்புறத்தானே. 6

  2862
  முத்தியும் சித்தியும் முற்றிய ஞானத்தோன்
  பத்தியுள் நின்று பரந்தன்னுள் நின்றுமா
  சத்தியுள் நின்றோர்க்குத் தத்துவங் கூடலால்
  சுத்தி யகன்றொர் சுகானந்த போதரே. 7

  2863
  துரிய அதீதம் சொல்லறும் பாழாம்
  அரிய துரியம் அதீதம் புரியில்
  விரியும் குவியும் விள்ளா மிளிரும்தன்
  உருவும் திரியும் உரைப்பது எவ்வாறே. 8

  16. முத்தி பேதம், கரும நிருவாணம்

  2864
  ஓதிய முத்தியடைவே உயிர்பர
  பேத மில் அச்சிவம் எய்தும் துரியமோடு
  ஆதி சொரூபம் சொரூபத்த தாகவே
  ஏதமி லாநிரு வாணம் பிறந்ததே. 1

  2865
  பற்றற் றவர்பற்றி நின்ற பரம்பொருள்
  சுற்றற் றவர்சுற்றுக் கருதிய கண்ணுதல்
  சுற்றற் றவர்சுற்றி நின்றான் சோதியைப்
  பெற்றுற் றவர்கள் பிதற்றொழிந் தாரே. 2

  17. சூனிய சம்பாஷணை

  2866
  காயம் பலகை கவறைந்து கண்மூன்றாய்
  ஆயம் பொருவதோர் ஐம்பத்தோர் அக்கரம்
  ஏய பெருமான்இருந்து பொருகின்ற
  மாயக் கவற்றின் மறைப்பறி யேனே. 1

  2867
  தூறு படர்ந்து கிடந்தது தூநெறி
  மாறிக் கிடக்கும் வகையறி வாரில்லை
  மாறிக் கிடக்கும் வகையறி வாளர்க்கு
  ஊறிக் கிடந்ததென் உள்ளன்பு தானே. 2

  2868
  ஆறு தெருவில் அகப்பட்ட சந்தியில்
  சாறுபடுவன நான்கு பனையுள
  ஏறற்கு அரியதோர் ஏணியிட்டு அப்பனை
  ஏற்றலு றேன்கடல் ஏழுங்கண் டேனே. 3

  2869
  வழுதலை வித்திடப் பாகன் முளைத்தது
  புழுதியைத் தோண்டினேன் பூசணி பூத்தது
  தொழுதுகொண்டு ஓடினோர் தோட்டக் குடிகண்
  முழுதும் பழுத்தது வாழைக் கனியே. 4

  2870
  ஐஎன்னும் வித்தினில் ஆனை விளைப்பதோர்
  செய்யுண்டு செய்யின் தெளிவுஅறி வாரில்லை
  மையணி கண்டன் மனம்பெறின் அந்நிலம்
  பொய்யொன்றும் இன்றிப் புகஎளி தாமே. 5

  2871
  பள்ளச்செய் ஒன்றுண்டு பாடச்செய் இரண்டுள
  கள்ளச்செய் அங்கே கலந்து கிடந்தது
  உள்ளச்செய் அங்கே உழவுசெய் வார்கட்கு
  வெள்ளச்செய் யாகி விளைந்தது தானே. 6

  2872
  மூவணை ஏரும் உழுவது முக்காணி
  தாமணி கோலித் தறியுறப் பாய்ந்திடும்
  நாஅணைகோலி நடுவில் செறுஉழார்
  காலணை கோலிக்களர்உழு வாரே. 7

  2873
  ஏற்றம் இரண்டுள ஏழு துரவுள
  மூத்தான் இறைக்க இளையான் படுத்தநீர்
  பாத்தியிற் பாயாது பாழ்ப்பாய்ந்து போயிடில்
  கூத்தி வளர்த்ததோர் கோழிப்புள் ளாமே. 8

  2874
  பட்டிப் பசுக்கள் இருபத்து நாலுள
  குட்டிப் பசுக்களோர்ஏழுளு ஐந்துள
  குட்டிப் பசுக்கள் குடப்பால் சொரியினும்
  பட்டிப் பசுவே பனவற்கு வாய்த்ததே. 9

  2875
  ஈற்றுப் பசுக்கள் இருபத்து நாலுள
  ஊற்றுப் பசுக்கள் ஒரு குடம் பால்போதும்
  காற்றுப் பசுக்கள் கறந்துண்ணுங் காலத்து
  மாற்றுப் பசுக்கள் வரவுஅறி யோமே. 10

  2876
  தட்டான் அசுத்தில் தலையான மச்சின்மேல்
  மொட்டாய் எழுந்தது செம்பால் மலர்ந்தது
  வட்டம் படவேண்டி வாய்மை மடித்திட்டுத்
  தட்டான் அதனைத் தகைந்துகொண் டானே. 11

  2877
  அரிக்கின்ற நாற்றங்கால் அல்லல் கழனி
  திரிக்கின்ற ஒட்டம்சிக்கெனக் கட்டி
  வரிக்கின்ற நல்ஆன் கறவையைப் பூட்டில்
  விரிக்கின்ற வெள்ளரி வித்துவித் தாமே. 12

  2878
  இடாக்கொண்டு தூவி எருவிட்டு வித்திக்
  கிடாக் கொண்டு பூட்டிக் கிளறி முளையை
  மிடாக் கொண்டு சோறட்டு மெள்ள விழுங்கார்
  கிடாக்கொண்டு செந்நெல் அறுக்கின்ற வாறே. 13

  2879
  விளைந்து கிடந்தது மேலைக்கு வித்தது
  விளைந்து கிடந்தது மேலைக்குக் காதம்
  விளைந்து விளைந்து விளைந்துகொள் வார்க்கு
  விளைந்து கிடந்தது மேவுமுக் காதமே. 14

  2880
  களர்உழு வார்கள் கருத்தை அறியோம்
  களர்உழு வார்கள் கருதலும் இல்லைக்
  களர்உழு வார்கள் களரின் முளைத்த
  வளர்இள வஞ்சியின்மாய்தலும் ஆமே. 15

  2881
  கூப்பிடு கொள்ளாக் குறுநரி கொட்டகத்து
  ஆப்பிடு பாசத்தை அங்கியுள் வைத்திட்டு
  நாட்பட நின்று நலம்புகுந்து ஆயிழை
  ஏற்பட இல்லத்து இனிதிருந்தானே. 16

  2882
  மலைமேல் மழைபெய்ய மான்கன்று துள்ளக்
  குலைமேல் இருந்த கொழுங்கனி வீழ
  உலைமேல் இருந்த உறுப்பெனக் கொல்லன்
  முலைமேல் அமிர்தம் பொழியவைத் தானே. 17

  2883
  பார்ப்பான் அகத்திலே பாற்பசு ஐந்துண்டு
  மேய்ப்பாரும் இன்றி வெறித்துத் திரிவன
  மேய்ப்பாரும் உண்டாய் வெறியும் அடங்கினால்
  பார்ப்பான் பசுஐந்தும் பாலாச் சொரியுமே. 18

  2884
  ஆமாக்கள் ஐந்தும் அரியேறு முப்பதும்
  தேமா இரண்டொடு திப்பிலி ஒன்பதும்
  தாமாக் குரங்கொளில் தம்மனத் துள்ளன
  மூவாக் கடாவிடின் மூட்டுகின் றாரே. 19

  2885
  எழுதாத புத்தகத்து ஏட்டின் பொருளைத்
  தெருளாத கன்னி தெறிந்திருந்து ஓத
  மலராத பூவின் மணத்தின் மதுவைப்
  பிறவாத வண்டு மணமுண்ட வாறே. 20

  2886
  போகின்ற பொய்யும் புகுகின்ற பொய்வித்தும்
  கூகின்ற நாவலின் கூழைத் தருங்கனி
  ஆநின்ற வைங்கூழ் அவையுண்ணும் ஐவரும்
  வேகின்ற கூரை விருத்திபெற் றாரே. 21

  2887
  மூங்கில் முளையில் எழுந்ததோர் வேம்புண்டு
  வேம்பினில் சார்ந்து கிடந்த பனையிலோர்
  பாம்புண்டு பாம்பைத் துரத்தித்தின் பார்இன்றி
  வேம்பு கிடந்து வெடிக்கின்ற வாறே. 22

  2888
  பத்துப் பரும்புலி யானை பதினைந்து
  வித்தகர் ஐவர் வினோகர் ஈ ரெண்மர்
  அத்தகு மூவர் அறுவர் மருத்துவர்
  அத்தலை ஐவர் அமர்ந்து நின் றாரே. 23

  2889
  இரண்டு கடாவுண்டு இவ்வூரின் உள்ளே
  இரண்டு கடாவுக்கும் ஒன்றே தொழும்பின்
  இரண்டு கடாவும் இருத்திப் பிடிக்கில்
  இரண்டு கடாவும் ஒருகடா வாமே. 24

  2890
  ஒத்த மனக்கொல்லை உள்ளே சமன்கட்டிப்
  பத்தி வலையில் பருத்தி நிறுத்தலால்
  முத்தம் கயிறாக மூவர்கள் ஊரினுள்
  நித்தம் பொருது நிரம்பநின் றாரே. 25

  2891
  கூகையும் பாம்பும் கிளியொடு பூஞையும்
  நாகையும் பூழும் நடுவில் உறைவன
  நாகையைக் கூகை நணுகல் உறுதலும்
  கூகையைக் கண்டெலி கூப்பிடு மாறே. 26

  2892
  குலைக்கின்ற நன்னகை யாம்கொங்கு உழக்கின்
  நிலைக்கின்ற வெள்ளெலி மூன்று கொணர்ந்தான்
  உலைக்குப் புறமெனில் ஓடும் இருக்கும்
  புலைக்குப் பிறந்தவை போகின்ற வாறே. 27

  2893
  காடுபுக் கார்இனிக் காணார் கருவெளி
  கூடுபுக்கு ஆனது ஐந்து குதிரையும்
  மூடுபுக்கு ஆனது ஆறுள ஒட்டகம்
  மூடு புகாவிடின் மூவனை யாமே. 28

  2894
  கூறையும் சோறும் குழாயகத்து எண்ணெயும்
  காறையும் நாணும் வளையலும் கண்டவர்
  பாறையில் உற்ற பறக்கின்ற சீலைபோல்
  ஆறைக் குழியில் அழுந்துகின் றாரே. 29

  2895
  துருத்தியுள் அக்கரை தோன்றும் மலைமேல்
  விருத்திகண் காணிக்கப் போவார்முப் போதும்
  வருத்திஉள் நின்ற மலையைத் தவிர்ப்பாள்
  ஒருத்திஉள் ளாள்அவர் ஊர்அறி யோமே. 30

  2896
  பருந்துங் கிளியும் படுபறை கொட்டத்
  திருந்திய மாதர் திருமணப் பட்டார்
  பெருந்தவப் பூதம் போலுரு வாகும்
  இருந்திய பேற்றினில் இன்புறு வாரே. 31

  2897
  கூடும் பறவை இரைகொத்தி மற்றதன்
  ஊடுபுக்கு உண்டி அறுக்குறில் என்ஒக்கும்
  சூடுஎறி நெய்யுண்டு மைகான்று இடுகின்ற
  பாடுஅறி வார்க்குப் பயன்எளி தாமே. 32

  2898
  இலைஇல்லை பூவுண்டு இனவண்டு இங்கில்லை
  தலைஇல்லை வேர்உண்டு தாள்இல்லை பூவின்
  குலைஇல்லை கொய்யும் மலர்உண்டு சூடும்
  தலைஇல்லை தாழ்ந்த கிளைபுல ராதே. 33

  2899
  அக்கரை நின்றதோர் ஆல மரங்கண்டு
  நக்கரை வாழ்த்தி நடுவே பயன்கொள்வர்
  மிக்கவர் அஞ்சு துயரமும் கண்டுபோய்த்
  தக்கவர் தாழ்ந்து கிடக்கின்ற வாறே. 34

  2900
  கூப்பிடும் ஆற்றிலே வன்காடு இருகாதம்
  காப்பிடு கள்ளர் கலந்துநின் றார்உளர்
  காப்பிடு கள்ளரை வெள்ளர் தொடர்ந்திட்டுக்
  கூப்பிட மீண்டதோர் கூரை கொண் டாரே. 35

  2901
  கொட்டியும் ஆம்பலும் பூத்த குளத்திடை
  எட்டியும் வேம்பும் இனியதோர் வாழையும்
  கட்டியும் தேனும் கலந்துண்ண மாட்டாதார்
  எட்டிப் பழத்துக்கு இளைக்கின்ற வாறே. 36

  2902
  பெடைவண்டும் ஆண்வண்டும் பீடிகை வண்ணக்
  குடைகொண்ட பாசத்துக் கோலம் உண் டானும்
  கடைவண்டு தான் உண்ணும் கண்கலந் திட்ட
  பெடைவண்டு தான்பெற்றது இன்பமும் ஆமே. 37

  2903
  கொல்லையில் மேயும் பசுக்களைச் செய்வதன்
  எல்லை கடப்பித்து இறையடிக் கூட்டியே
  வல்லசெய்து ஆற்றல் மதித்தபின் அல்லது
  கொல்லசெய் நெஞ்சம் குறியறி யாதே. 38

  2904
  தட்டத்து நீரிலே தாமரை பூத்தது
  குட்டத்து நீரில் குவளை எழுந்தது
  விட்டத்தின் உள்ளே விளங்கவல் லார்கட்குக்
  குட்டத்தில் கிட்டதோர் கொம்மட்டி யாமே. 39

  2905
  ஆறு பறவைகள் ஐந்தக்து உள்ளன
  நூறு பறவை நுனிக்கொம்பின் மேலன
  ஏறும் பெரும்பதி ஏழுங் கடந்தபின்
  மாறுதல் இன்றி மனைபுக லாமே. 40

  2906
  கொட்டனஞ் செய்து குளிக்கின்ற கூவலுள்
  வட்டனப் பூமி மருவிவந் தூறிடுங்
  கட்டனஞ் செய்து கயிற்றால் தொழுமியுள்
  ஒட்டனஞ் செய்தொளி யாவர்க்கு மாமே. 41

  2707
  ஏழு வளைகடல் எட்டுக் குலவரை
  யாழும் விசும்பினில் அங்கி மழைவளி
  தாழு மிருநிலந் தன்மை ய்துகண்டு
  வாழ நினைக்கில தாலய மாமே. 42

  2908
  ஆலிங் கனஞ்செய்து அகம்சுடச் சூலத்துச்
  சால்இங்கு அமைத்துத் தலைமை தவிர்த்தனர்
  கோல்இங்கு அமைத்தபின் கூபப் பறவைகள்
  மால்இங்கன் வைத்துஅது முன்பின் வழியே. 43

  2909
  கொட்டுக்கும் தாலி இரண்டே இரண்டுக்கும்
  கொட்டுக்கும் தாலிக்கும் பாரை வலிதென்பர்
  கொட்டுக்கும் தாலிக்கும் பாரைக்கும் மூன்றுக்கும்
  இட்டம் வலிதென்பர் ஈசன் அருளே. 44

  2910
  கயலொன்று கண்டவர் கண்டே இருப்பர்
  முயலொன்று கண்டவர் மூவரும் உய்வர்
  பறையொன்று பூசல் பிடிப்பான் ஒருவன்
  மறையொன்று கண்ட துருவம் போ லாமே. 45

  2911
  கோரை எழுந்து கிடந்த குளத்தினில்
  ஆரை படர்ந்து தொடர்ந்து கிடந்தது
  நாரை படுக்கின்றாற் போலல்ல நாதனார்
  பாரை கிடக்கப் படிகின்ற வாறே. 46

  2912
  கொல்லைமுக் காதமும் காடுஅரைக் காதமும்
  எல்லை மயங்கிக் கிடந்த இருநெறி
  எல்லை மயங்காது இயங்க வல் லார்கட்கு
  ஒல்லை கடந்துசென்று ஊர்புக லாமே. 47

  2913
  உழவொன்று வித்து ஒருங்கின காலத்து
  எழுமழை பெய்யாது இருநிலச் செல்வி
  தழுவி வினைசெய்து தான்பய வாது
  வழுவாது போவன் வளர்சடை யோனே. 48

  2914
  பதுங்கிலும் பாய்புலி பன்னிரு காதம்
  ஒதுங்கிய தண்கடல் ஓதம் உலவ
  மதுங்கிய வார்களி ஆரமுது ஊறப்
  பொதுங்கிய ஐவரைப் போய்வளைத் தானே. 49

  2915
  தோணியொன்று ஏறித் தொடர்ந்து கடல்புக்கு
  வாணிபம் செய்து வழங்கி வளர்மகன்
  நீலிக்கு இறையுமே நெஞ்சின் நிலைதளர்ந்து
  ஆலிப் பழம்போல் அளிக்கின்ற அப்பே. 50

  2916
  முக்காதம் ஆற்றிலே மூன்றுள வாழைகள்
  செக்குப் பழுத்த திரிமலம் காய்த்தன
  பக்கனார் மிக்கார் படங்கினார் கன்னியர்
  நக்கு மலருண்டு நடுவுநின் றாரே. 51

  2917
  அடியும் முடியும் அமைந்ததோர் ஆத்தி
  முடியும் நுனியின் கண் முத்தலை மூங்கில்
  கொடியும் படையும் கோட்சரன் ஐஐந்து
  மடியும் வலம்புரி வாய்த்தது அவ் வாறே. 52

  2918
  பன்றியும் பாம்பும் பசுமுசு வானரம்
  தென்றிக் கிடந்த சிறுநரிக் கூட்டத்துக்
  குன்றாமை கூடித் தராசின் நிறுத்தபின்
  குன்றி நிறையைக் குறைக்கின்ற வாறே. 53

  2919
  மொட்டித்து எழுந்ததோர் மொட்டுண்டு மொட்டினைக்
  கட்டுவிட்டு ஓடின் மலர்தலும் காணலாம்
  பற்றுவிட்டு அம்மனை பாழ்பட நோக்கினால்
  கட்டுவிட் டார்க்கு அன்றிக் காணஒண் ணாதே. 54

  2920
  நீரின்றிப் பாயும் நிலத்தினிற் பச்சையாம்
  யாவரும் என்றும் அறியவல் லார்இல்லை
  கூரும் மழைபொழி யாது பொழிபுனல்
  தேரின் இந் நீர்மை திடரின்நில் லாதே. 55

  2921
  கூகை குருந்தமது ஏறிக் குணம் பயில்
  மோகம் உலகுக்கு உணர்கின்ற காலத்து
  நாகமும் ஒன்று நடுவுரை செய்திடும்
  பாகனும் ஆகின்ற பண்பனும் ஆமே. 56

  2922
  வாழையும் சூரையும் வந்திடம் கொண்டன
  வாழைக்குச் சூரை வலிது வலிதென்பர்
  வாழையும் சூரையும் வன்துண்டம் செய்திட்டு
  வாழை இடம்கொண்டு வாழ்கின்ற வாறே. 57

  2923
  நிலத்தைப் பிளந்து நெடுங்கடல் ஓட்டிப்
  புனத்துக் குறவன் புணர்ந்த கொழுமீன்
  விளக்குமின் யாவர்க்கும் வேண்டிற் குறையாது
  அருத்தமும் இன்றி அடுவதும் ஆமே. 58

  2924
  தளிர்க்கும் ஒருபிள்ளை தட்டான் அகத்தில்
  விளிப்பதோர் சங்குண்டு வேந்தணை நாடிக்
  களிக்கும் குசவர்க்கும் காவிதி யார்க்கும்
  அளிக்கும் பதத்தொன்று ஆய்ந்து கொள் வார்க்கே. 59

  2925
  குடைவிட்டுப் போந்தது கோயில் எருமை
  படைகண்டு மீண்டது பாதி வழியில்
  உடையவன் மந்திரி உள்ளலும் ஊரார்
  அடையா நெடுங்கடை ஐந்தொடு நான்கே. 60

  2926
  போகின்ற எட்டும் புகுகின்ற பத்தெட்டும்
  ஆகிப் படைத்தன ஒன்பது வாய்தலும்
  நாகமும் எட்டொடு நாலு புரவியும்
  பாகன் விடாவிடில் பன்றியும் ஆமே. 61

  2927
  பாசி பாடர்ந்து கிடந்த குளத்திடைக்
  கூசி யிருக்கும் குருகு இரைதேர்ந்துண்ணும்
  தூசி மறவன் துணைவழி எய்திடப்
  பாசங் கிடந்து பதைக்கின்ற வாறே. 62

  2928
  கும்ப மலைமேல் எழுந்ததோர் கொம்புண்டு
  கொம்புக்கும் அப்பால் அடிப்பதோர் காற்றுண்டு
  வம்பாய் மலர்ந்ததோர் பூவுடைப் பூவக்குள்
  வண்டாய்க் கிடந்து மணங்கொள்வன் ஈசனே. 63

  2929
  வீணையும் தண்டும் விரவி இசைமுரல்
  தாணுவும் மேவித் தருதலைப் பெய்தது
  வாணிபம் சிக்கென்று அதுஅடை யாமுன்னம்
  காணியும் அங்கே கலக்கின்ற வாறே. 64

  2930
  கொங்குபுக் காரொடு வாணிபம் செய்தது
  வங்குபுக் காலன்றி ஆய்ந்தறி வாரில்லை
  திங்கள்புக்கால் இருளாவது அறிந்திலர்
  தங்குபுக் கார்சிலர் தாபதர் தாமே. 65

  2931
  போதும் புலர்fந்தது பொன்னிறங் கொண்டது
  தாதவிழ் புன்னை தயங்கும் இருகரை
  ஏதமில் ஈசன்இயங்கு நெறியிது
  மாதர் இருந்ததோர் மண்டலம் தானே. 66

  2932
  கோமுற்று அமரும் குடிகளும் தம்மிலே
  காமுற்று அகத்தி இடுவர் கடைபொறும்
  வீவற்ற எல்லை விடாது வழிகாட்டி
  யாமுற்ற அதட்டினால் ஐந்துண்ண லாமே. 67

  2933
  தோட்டத்தில் மாம்பழம் தோண்டி விழுந்தக்கால்
  நாட்டின் புறத்தில் நரியழைத்து என்செயும்
  மூட்டிக் கொடுத்து முதல்வனை முன்னிட்டு
  காட்டிக் கொடுத்தவர் கைவிட்ட வாறே. 68

  2934
  புலர்ந்தது போதென்று புட்கள் சிலம்பப்
  புலர்ந்தது போதென்று பூங்கொடி புல்லிப்
  புலம்பின் அவளொடும் போகம் நுகரும்
  புலம்பனுக்கு என்றும் புலர்ந்திலை போதே. 69

  2935
  தோணி ஒன்று உண்டு துறையில் விடுவது
  வாணி மிதித்துநின்று ஐவர்கோல் ஊன்றலும்
  வாணிபம் செய்வார் வழியிடை ஆற்றிடை
  ஆணி கலங்கில் அதுஇது வாமே. 70

  18. மோன சமாதி

  2936
  நின்றார் இருந்தார் கிடந்தார் எனஇல்லை
  சென்றார்தம் சித்தம் மோன சமாதியாம்
  மன்றுஏயும் அங்கே மறைப்பொருள் ஒன்றுண்டு
  சென்றாங்கு அணைந்தவர் சேர்கின்ற வாறே. 1

  2937
  காட்டும் குறியும் கடந்த அக் காரணம்
  ஏட்டின் புறத்தில் எழுதிவைத்து என்பயன்
  கூட்டும் குருநந்தி கூட்டிடின் அல்லது
  ஆட்டின் கழுத்தில் அதர்கிடந் தற்றே. 2

  2938
  உணர்வுடை யார்கட்கு உலகமும் தோன்றும்
  உணர்வுடை யார்கட்கு உறுதுயர் இல்லை
  உணர்வுடை யார்கள் உணர்ந்த அக்காலம்
  உணர்வுடை யார்கள் உணர்ந்து கண் டாரே. 3

  2939
  மறப்பது வாய்நின்ற மாயநன் னாடன்
  பிறப்பினை நீங்கிய பேரரு ளாளன்
  சிறப்பிடை யான்திரு மங்கையும் தானும்
  உறக்கமில் போகத்து உறங்கிடுந் தானே. 4

  2940
  துரியங்கள் மூன்றும் கடந்தொளிர் சோதி
  அரிய துரியம் அதன்மீது மூன்றாய்
  விரிவு குவிவு விழுங்கி உமிழ்ந்தே
  உரையில் அநுபூ திகத்தினுள் ளானே. 5

  2941
  உருவிலி ஊனிலி ஊனம்ஒன்று இல்லி
  திருவிலி தீதிலி தேவர்க்கும் தேவன்
  பொருவிலி பூதப் படையுடை யாளி
  மருவிலி வந்துஎன் மனம்புகுந் தானே. 6

  2942
  கண்டறி வார்இல்லைக் காயத்தின் நந்தியை
  எண்டிசை யோரும் இறைவன் என்று ஏத்துவர்
  அண்டங் கடந்த அளவிலா ஆனந்தத்
  தொண்டர் முகந்த துறையறி யோமே. 7

  2943
  தற்பரம் அல்ல சதாசிவன் தான்அல்ல
  நிட்களம் அல்ல சகள நிலையல்ல
  அற்புத மாகி அனுபோகக் காமம்போல்
  கற்பனை இன்றிக் கலந்துநின் றானே. 8

  2944
  முகத்திற் கண்கொண்டு காண்கின்ற மூடர்கள்
  அகத்திற் கண்கொண்டு காண்பதே ஆனந்தம்
  மகட்குத் தாய்தன் மணாளனோடு ஆடிய
  சுகத்தைச் சொல்லென்றால் சொல்லுமாறு எங்ஙனே. 9

  2945
  அப்பினில் உப்பென அத்தன் அணைந்திட்டுச்
  செப்பு பராபரம் சேர்பர மும்விட்டுக்
  கப்புறு சொற்பதம் மாயக் கலந்தமை
  எப்படி அப்படி என்னும் அவ்வாறே. 10

  2946
  கண்டார்க்கு அழகிது காஞ்சிரத் தின்பழம்
  தின்றார்க்கு அறியலாம் அப்பழத் தின்சுவை
  பெண்தான் நிரம்பி மடவியள் ஆனால்
  கொண்டான் அறிவன் குணம்பல தானே. 11

  2947
  நந்தி யிருந்தான் நடுவுத் தெருவிலே
  சந்தி சமாதிகள் தாமே ஒழிந்தன
  உந்தியின் உள்ளே உதித்தெழும் சோதியைப்
  புந்தியி னாலே புணர்ந்துகொண் டேனே. 12

  2948
  விதறு படாவண்ணம் வேறிருந்து ஆய்ந்து
  பதறு படாதே பழமறை பார்த்துக்
  கதறிய பாழைக் கடந்ததக் கற்பனை
  உதறிய பாழில் ஒடுங்குகின் றானே. 13

  2949
  வாடா மலர்புனை சேவடி வானவர்
  கூடார் அறநெறி நாடொறும் இன்புறச்
  சேடார் கமலச் செழுஞ்சுடர் உட்சென்று
  நாடார் அமுதுற நாடார் அமுதமே. 14

  2950
  அதுக்கென்று இருவர் அமர்ந்த சொற் கேட்டும்
  பொதுக்கெனக் காமம் புலப்படு மாபோல்
  சதுக்கென்று வேறே சமைந்தாரைக் காண
  மதுக்கொன்றைத் தாரான் வளந்தரும் அன்றே. 15

  2951
  தானும் அழிந்து தனமும் அழிந்துநீடு
  ஊனும் அழிந்து உயிரும் அழிந்துடன்
  வானும் அழிந்து மனமும் அழிந்துபின்
  நானும் அழிந்தமை நானறி யேனே. 16

  2952
  இருளும் வெளியும் இரண்டையும் மாற்றிப்
  பொருளிற் பொருளாய்ப் பொருந்தவுள் ளாகி
  அருளால் அழிந்திடும் அத்தன் அடிக்கே
  உருளாத கன்மனம் உற்றுநின் றேனே. 17

  2953
  ஒன்றிநின் றுள்ளே உணர்ந்தேன் பராபரம்
  ஒன்றிநின் றுள்ளே உணர்ந்தேன் சிவகதி
  ஒன்றிநின் றுள்ளே உணர்ந்தேன் உணர்வினை
  ஒன்றிநின் றேபல ஊழிகண் டேனே. 18

  19. வரையுரை மாட்சி

  2954
  தான்வரைவு அற்றபின் ஆரை வரைவது
  தான்அவ னானபின் ஆரை நினைவது
  காமனை வென்றகண் ஆரை உகப்பது
  தூமொழி வாசகம் சொல்லுமின் நீரே. 1

  2955
  உரையற்றது ஒன்றை உரைசெய்யும் ஊமர்காள்
  கரையற்றது ஒன்றைக் கரைகாண லாகுமோ
  திரையற்ற நீர்போல் சிந்தை தெளிவார்க்குப்
  புரையற்று இருந்தான் புரிசடை யோனே. 2

  2956
  மனமாயை மாயைஇம் மாயை மயக்கம்
  மனமாயை தான்மாய மற்றொன்றும் இல்லை
  பினைமாய்வது இல்லை பிதற்றவும் வேண்டா
  தனைஆய்ந்து இருப்பது தத்துவந் தானே. 3

  20. அணைந்தோர் தன்மை

  2957
  மலமில்லை மாசில்லை மானாபி மானம்
  குலமில்லை கொள்ளும் குணங்களும் இல்லை
  நலமில்லை நந்தியை ஞானத்தி னாலே
  பலமன்னி அன்பில் பதித்துவைப் போர்க்கே. 1

  2958
  ஒழிந்தேன் பிறவி உறவென்னும் பாசம்
  கழிந்தேன் கடவுளும் நானும்ஒன் றானேன்
  அழிந்தாங்கு இனிவரும் ஆக்கமும் வேண்டேன்
  செழுஞ்சார் புடைய சிவனைக் கண் டேனே. 2

  2959
  ஆலைக் கரும்பும் அமுதும்அக் காரமும்
  சோலைத் தண்ணீரும் உடைத்தெங்கள் நாட்டிடைப்
  பீலிக்கண் அன்ன வடிவுசெய் வாளொரு
  கோலப்பெண் ணாட்குக் குறை யொன்றும் இல்லையே. 3

  2960
  ஆராலும் என்னை அமட்டஒண் ணாதிதினிச்
  சீரார் பிரான்வந்தென் சிந்தை புகுந்தனன்
  சீராடி அங்கே திரிவதால் லால் இனி
  யார்படுஞ் சாரா அறிவறிந் தேனே. 4

  2961
  பிரிந்தேன் பிரமன் பிணித்ததோர் பாசம்
  தெரிந்தேன் சிவகதி செல்லும் நிலையை
  அரிந்தேன் வினையை அயில்மன வாளால்
  முரிந்தேன் புரத்தினை முந்துகின் றேனே. 5

  2962
  ஒன்றுகண் டீர்உல குக்கொரு தெய்வமும்
  ஒன்றுகண் டீர்உல குக்குஉயி ராவது
  நன்றுகண் டீர்இனி நமசிவா யப்பழம்
  தின்றுகண் டேற்கிது தித்தித்த வாறே. 6

  2963
  சந்திரன் பாம்பொடும் சூடும் சடாதரன்
  வந்தென்னை யாண்ட மணிவிளக்கு ஆனவன்
  அந்தமும் ஆதியும் இல்லா அரும்பொருள்
  சிந்தையின் மேவித் தியக்கு அறுத் தானே. 7

  2964
  பண்டுஎங்குள் ஈசன் நெடுமால் பிரமனைக்
  கண்டுஅங்கு இருக்கும் கருத்தறி வாரில்லை
  விண்டு அங்கே தோன்றி வெறுமனம் ஆயிடில்
  துண்டு அங்கு இருந்ததோர் தூறுஅது வாமே. 8

  2965
  அன்னையும் அத்தனும் அன்புற்றது அல்லது
  அன்னையும் அத்தனும் ஆரறி வார்என்னை
  அன்னையும் அத்தனும் யானும் உடனிருந்து
  அன்னையும் அத்தனை யான்புரிந் தேனே. 9

  2966
  கொண்ட சுழியும் குலவரை உச்சியும்
  அண்டரும் அண்டத் தலைவரும் ஆதியும்
  எண்டிசை யோரும்வந்து என்கைத் தலத்துளே
  உண்டனர் நானினி உய்ந்தொழிந் தேனே. 10

  2967
  தானே திசையொடு தேவருமாய் நிற்கும்
  தானே வடவரை ஆதியுமாய நிற்கும்
  தானே உடலுயிர் தத்துவமாய் நிற்கும்
  தானே உலகில் தலைவனும் ஆமே. 11

  2968
  நமன்வரின் ஞானவாள் கொண்டே எறிவன்
  சிவன்வரின் நானுடன் போவது திண்ணம்
  பவம்வரும் வல்வினை பண்டே யறுத்தேன்
  தவம்வரும் சிந்தைத் தான்எதிராரே. 12

  2969
  சித்தம் சிவமாய் மலமூன்றும் செற்றவர்
  சுத்தச் சிவமாவர் தோயார் மலபந்தம்
  சுத்தும் சிலகும் கலகமும் கைகாணார்
  சத்தம் பரவிந்து தானாம்என்று எண்ணியே. 13

  2970
  நினைப்பும் மறப்பும் இலாதவர் நெஞ்சம்
  வினைப்பற்று அறுக்கும் விமலன் இருக்கும்
  வினைப்பற்று அறுக்கும் விமலனைத் தேடி
  நினைக்கப் பெறில்அவன் நீளியன் ஆமே. 14

  2971
  சிவபெரு மான்என்று நான்அழைத்து ஏத்தத்
  தவப்பெரு மான்என்று தான்வந்து நின்றான்
  அவபெரு மான்என்னை யாளுடை நாதன்
  பவபெரு மானைப் பணிந்துநின் றேனே. 15

  2972
  பணிந்துநின் றேன்பர மாதி பதியைத்
  துணிந்துநின் றேன்இனி மற்றொன்றும் வேண்டேன்
  அணிந்துநின் றேன்உடல் ஆதிப் பிரானைத்
  தணிந்துநின் றேன்சிவன் தன்மைகண் டேனே. 16

  2973
  என்நெஞ்சம் ஈசன் இணையடி தாம் சேர்ந்து
  முன்னம்செய்து ஏத்த முழுதும் பிறப்பறும்
  தன்நெஞ்சம் இல்லாத் தலைவன் தலைவிதி
  பின்னம்செய்து என்னைப் பிணக்கறுத் தானே. 17

  2974
  பிணக்கறுத் தான்பிணி மூப்பறுத்து எண்ணும்
  கணக்கறுத் தாண்டவன் காண்நந்தி என்னைப்
  பிணக்கறுத்து என்னுடன் முன்வந்த துன்பம்
  வணக்கலுற் றேன்சிவன் வந்தது தானே. 18

  2975
  சிவன்வந்து தேவர் குழாமுடன் கூடப்
  பவம்வந் திடநின்ற பாசம் அறுத்திட்டு
  அவன்எந்தை ஆண்டருள் ஆதிப் பெருமான்
  அவன்வந்தென் னுள்ளே அகப்பட்ட வாறே. 19

  2976
  கரும்பும் தேனும் கலந்ததோர் காயத்தில்
  அரும்பும் கந்தமும் ஆகிய ஆனந்தம்
  விரும்பியே உள்ளம் வெளியுறக் கண்டபின்
  கரும்பும் கைத்தது தேனும் புளித்ததே. 20

  2977
  உள்ள சரியாதி ஒட்டியே மீட்டென்பால்
  வள்ளல் அருத்தியே வைத்த வளம்பாடிச்
  செய்வன எல்லாம் சிவமாகக் காண்டலால்
  கைவளம் இன்றிக் கருக்கடந் தேனே. 21

  2978
  மீண்டார் கமலத்துள் அங்கி மிகச்சென்று
  தூண்டா விளக்கிக் தகளிசெய் சேர்தலும்
  பூண்டாள் ஒருத்தி புவன சூடாமணி
  மாண்டான் ஒருவன்கை வந்தது தானே. 22

  2979
  ஆறே அருவி அகங்குளம் ஒன்றுண்டு
  நூறே சிவகதி நுண்ணிது வண்ணமும்
  கூறே குவிமுலை கொம்பனை யாளொடும்
  வேறே யிருக்கும் விழுப்பொருள் தானே. 23

  2980
  அன்புள் உருகி அழுவன் அரற்றுவன்
  என்பும் உருக இராப்பகல் ஏத்துவன்
  என்பொன் மணியை இறைவனை ஈசனைத்
  தின்பன் கடிப்பன் திருத்துவன் தானே. 24

  2981
  மனம்வி ரிந்து குவிந்தது மாதவம்
  மனம்வி ரிந்து குவிந்தது வாயு
  மனம்வி ரிந்து குவிந்தது மன்னுயிர்
  மனம்வி ரிந்துரை மாண்டது முத்தியே. 25

  21 தோத்திரம்

  2982
  மாயனை நாடி மனநெடும் தேரெறிப்
  போயின நாடறி யாதே புலம்புவர்
  தேயமும் நாடும் திரிந்தெங்கள் செல்வனைக்
  காயம்மின் நாட்டிடைக் கண்டுகொண் டேனே. 1

  2983
  மன்னு மலைபோல் மதவா ரணத்தின்மேல்
  இன்னிசை பாட இருந்தவர் ஆரெனில்
  முன்னியல் கால முதல்வனார் நாமத்தைப்
  பன்னினர் என்றே பாடறி வீரே. 2

  2984
  முத்தினின் முத்தை முகிழிள ஞாயிற்றை
  எத்தனை வானோரும் ஏத்தும் இறைவனனை
  அத்தனைக் காணாது அரற்றுகின் றேனையோர்
  பித்தன் இவனென்று பேசுகின் றாரே. 3

  2985
  புகுந்துநின் றான்எங்கள் புண்ணிய மூர்த்தி
  புகுந்துநின் றான்எங்கள் போதறி வாளன்
  புகுந்துநின் றானடி யார்தங்கள் நெஞ்சம்
  புகுந்துநின் றானையே போற்றுகின் றேனே. 4

  2986
  பூதக்கண் ணாடியில் புகுந்திலன் போதுளன்
  வேதக்கண் ணாடியில் வேறே வெளிப்படு
  நீதிக்கண் ணாடி நினைவார் மனத்துளன்
  கீதக்கண் ணாடியில் கேட்டுநின் றேனே. 5

  2987
  நாமம் ஓர் ஆயிரம் ஓதுமின் நாதனை
  ஏமம் ஓர் ஆயிரத் துள்ளே இசைவீர்கள்
  ஓமம்ஓர் ஆயிரம் ஓதவல் லார்அவர்
  காமம் ஆயிரம் கண்டொழிந் தாரே. 6

  2988
  போற்றுகின் றேன்புகழ்ந் தும்புகழ் ஞானத்தைத்
  தேற்றுகின் றேன்சிந்தை நாயகன் சேவடி
  சாற்றுகின் றேன்அறை யோசிவ யோகத்தைப்
  போற்றுகின் றேன்எம் பிரானென்று நானே. 7

  2989
  நானா விதஞ்செய்து நாடுமின் நந்தியை
  ஊனார் கமலத்தின் ஊடுசென்று அப்புறம்
  வானோர் உலகம் வழிபட மீண்டபின்
  தேனார உண்டு தெவிட்டலும் ஆமே. 8

  2990
  வந்துநின் றான்அடி யார்கட்கு அரும்பொருள்
  இந்திரன் ஆதி இமையவர் வேண்டினும்
  சுந்தர மாதர் துழனியொன்று அல்லது
  அந்தர வானத்தின் அப்புறம் ஆமே. 9

  2991
  மண்ணிற் கலங்கிய நீர்போல் மனிதர்கள்
  எண்ணிற் கலங்கி இறைவன் இவன்என்னார்
  உண்ணிற் குளத்தின் முகந்தொரு பால்வைத்துத்
  தெண்ணீர்ப் படுத்த சிவன்அவன் ஆமே. 10

  2992
  மெய்த்தவத் தானை விரும்பும் ஒருவர்க்குக்
  கைத்தலம் சேர்தரு நெல்லிக் கனியொக்கும்
  சுத்தனைத் தூய்நெறி யாய்நின்ற தேவர்கள்
  அத்தனை நாடி அமைந் தொழிந் தேனே. 11

  2993
  அமைந்தொழிந் தேன்அள வில்புகழ் ஞானம்
  சமைந் தொழிந் தேன்தடு மாற்றம்ஒன் றில்லை
  புகைந் தெழும் பூதலம் புண்ணியன் நண்ணி
  வகைந்து கொடுக்கின்ற வள்ளலும் ஆமே. 12

  2994
  வள்ளல் தலைவனை வானநன் னாடனை
  வெள்ளப் புனற்சடை வேதமுதல்வனைக்
  கள்ளப் பெருமக்கள் காண்பர்கொலோஎன்று
  உள்ளத்தின் உள்ளே ஒளிந்திருந்து ஆளுமே. 13

  2995
  ஆளும் மலர்ப்பதம் தந்த கடவுளை
  நாளும் வழிபட்டு நன்மையுள் நின்றவர்
  கோளும் வினையும் அறுக்கும் குரிசிலின்
  வாளும் மனத்தொடும் வைத்தொழிந் தேனே. 14

  2996
  விரும்பில் அவனடி வீர சுவர்க்கம்
  பொருந்தில் அவனடி புண்ணிய லோகம்
  திருந்தில் அவனடி தீர்த்தமும் ஆகும்
  வருந்தி அவனடி வாழ்த்தவல் லார்க்கே. 15

  2997
  வானகம் ஊடறுத் தான்இவ் வுலகினில்
  தானகம் இல்லாத் தனியாகும் போதகன்
  கானக வாழைக் கனிநுகர்ந்து உள்ளுறும்
  பானகச் சோதியைப் பற்றிநின் றேனே. 16

  2998
  விதியது மேலை அமரர் உறையும்
  பதியது பாய்புனல் கங்கையும் உண்டு
  துதியது தொல்வினைப் பற்றறு விக்கும்
  பதியது வவ்விட்டது அந்தமும் ஆமே. 17

  2999
  மேலது வானவர் கீழது மாதவர்
  தானிடர் மானுடர் கீழது மாதுஅனங்
  கானது கூவிள மாலை கமழ்சடை
  ஆனது செய்யும்என் ஆருயிர் தானே. 18

  3000
  சூழுங் கருங்கடல் நஞ்சுண்ட கண்டனை
  ஏழும் இரண்டிலும் ஈசன் பிறப்பிலி
  யாழுஞ் சுனையும் அடவியும் அங்குளன்
  வாழும் எழுந்தைந்து மன்னனும் ஆமே. 19

  3001
  உலகமது ஒத்துமண் ஒத்ததஉயர் காற்றை
  அலர்கதிர் அங்கிஓத்து ஆதிப் பிரானும்
  நிலவிய மாமுகில் நீர்ஒத்து மீண்டுஅச்
  செலவுஒத்து அமர்திகைத் தேவர் பி ரானே. 20

  3002
  பரிசறிந்து அங்குளன் அங்கி அருக்கன்
  பரிசறிந்து அங்குளன் மாருதத்து ஈசன்
  பரிசறிந்து அங்குளன் மாமதி ஞானப்
  பரிசறிந்து அந்நிலம் பாரிக்கும் ஆறே. 21

  2903
  அந்தம் கடந்தும் அதுஅது வாய்நிற்கும்
  பந்த உலகினில் கீழோர் பெரும் பொருள்
  தந்த உலகெங்கும் தானே பாராபரன்
  வந்து படைக்கின்ற மாண்பது வாமே. 22

  2904
  முத்தண்ண ஈரண்ட மேமுடி ஆயினும்
  அத்தன் உருவம் உலகுஏ ழெனப்படும்
  அத்தனின் பாதாளம் அளவுள்ள சேவடி
  மத்தர் அதனை மகிழ்ந்துஉண ராரே. 23

  2905
  ஆதிப் பிரான்நம் பிரான்அவ் அகலிடச்
  சோதிப் பிரான்சுடர் மூன்றுஒளி யாய்நிற்கும்
  ஆதிப் பிரான்அண்டத்து அப்புறம் கீழவன்
  ஆதிப் பிரான்நடு வாகிநின் றானே. 24

  3006
  அண்டம் கடந்துஉயர்ந்து ஓங்கும் பெருமையன்
  பிண்டம் கடந்த பிறவிச் சிறுமையன்
  தொண்டர் நடந்த கனைகழல் காண்டொறும்
  தொண்டர்கள் தூய்நெறி தூங்கிநின் றானே. 25

  3007
  உலவுசெய் நோக்கம் பெருங்கடல் சூழ
  நிலம்முழுது எல்லாம் நிறைந்தனன் ஈசன்
  பலம்முழுது எல்லாம் படைத்தனன் முன்னே
  புலம்முழு பொன்னிற மாகிநின் றானே. 26

  3008
  பராபர னாகிப் பல்லூழிகள் தோறும்
  பராபர னாய்இவ் அகலிடம் தாங்கித்
  தராபர னாய்நின்ற தன்மை யுணரார்
  நிராபர னாகி நிறைந்துநின் றானே. 27

  3009
  போற்றும் பெருந்தெய்வம் தானே பிறரில்லை
  ஊற்றமும் ஓசையும் ஓசை ஒடுக்கமும்
  வேற்றுடல் தானென்றும் அதுபெருந் தெய்வமாம்
  காற்றது ஈசன் கலந்து நின்றானே. 28

  3010
  திகையனைத் தும்சிவ னேஅவ னாகின்
  மிகையனைத் தும்சொல்ல வேண்டா மனிதரே
  புகையனைத் தும்புறம் அங்கியிற் கூடு
  முகையனைத் தும்எங்கள் ஆதிப் பிரானே. 29

  3011
  அகன்றான் அகலிடம் ஏழும்ஒன்றாகி
  இவன்தான் எனநின்று எளயனும் அல்லன்
  சிவன்தான் பலபல சீவனு மாகி
  நவின்றான் உலகுறு நம்பனும் ஆமே. 30

  3012
  கலையொரு மூன்றும் கடந்தப்பால் நின்ற
  தலைவனனை நாடுமின் தத்துவ நாதன்
  விலையில்லை விண்ணவ ரோடும் உரைப்ப
  உரையில்லை உள்ளுறும் உள்ளவன் தானே. 31

  3013
  படிகால் பிரமன்செய் பாசம் அறுத்து
  நெடியான் குறுமைசெய் நேசம் அறுத்துச்
  செடியார் தவத்தினில் செய்தொழில் நீக்கி
  அடியேனை உய்யவைத்து அன்புகொண் டானே. 32

  3014
  ஈசனென்று எட்டுத் திசையும் இயங்கின
  ஓசையில் நின்றெழு சத்தம் உலப்பிலி
  தேசமொன்று ஆங்கே செழுங்கண்டம் ஒன்பதும்
  வாச மலர்போல் மருவி நின் றானே. 33

  3015
  இல்லனும் அல்லன் உளன் அல்லன் எம்இறை
  நல்லது நெஞ்சம் பிளந்திடும் காட்சியன்
  தொல்லையன் தூயன் துளக்கிலன் தூய்மணி
  சொல்லரும் சோதி தொடர்ந்துநின் றானே. 34

  3016
  உள்ளத் தொடுங்கும் புறத்துளும் நானெனும்
  கள்ளத் தலைவன் கமழ்சடை நந்தியும்
  வள்ளற்பெருமை வழக்கஞ்செய் வார்கள்தம்
  அள்ளற் கடலை அறுத்துநின் றானே. 35

  3017
  மாறெதிர் வானவர் தானவர் நாடொறும்
  கூறுதல் செய்து குரைகழல் நாடுவர்
  ஊறுவர் உள்ளத்து அகத்தும் புறுத்துளும்
  வேறுசெய்து ஆங்கே விளக்கொளி யாமே. 36

  3018
  விண்ணிலும் வந்த வெளியிலன் மேனியன்
  கண்ணிலும் வந்த புலனல்லன் காட்சியன்
  பண்ணினில் வந்த பயனல்லன் பான்மையன்
  எண்ணில் ஆ னந்தமும் எங்கள் பிரானே. 37

  3219
  உத்தமன் எங்கும் உகக்கும் பெருங்கடல்
  நித்திலச் சோதியன் நீலக் கருமையன்
  எத்தனை காலமும் எண்ணுவர் ஈசனைச்
  சித்தர் அமரர்கள் தேர்ந்தறி யாரே. 38

  3020
  நிறம்பல எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம் ஈசன்
  அறம்பல எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம் இன்பம்
  மறம்பல எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம் பாவம்
  புறம்பல காணினும் போற்றகி லாரே. 38

  3021
  இங்குநின் றான்அங்கு நின்றனன் எங்குளன்
  பொங்கிநின் றான்புவ னாபதி புண்ணியன்
  கங்குல்நின் றான்கதிர் மாமதி ஞாயிறு
  எங்குநின் றான்மழை போல்இறை தானே. 40

  3022
  உணர்வது வாயுவே உத்தம மாயும்
  உணர்வது நுண்ணறிவு எம்பெரு மானைப்
  புணர்வது வாயும் புல்லிய தாயும்
  உணர்வுடல் அண்டமும் ஆகிநின் றானே. 41

  3023
  தன்வலி யால்உல கேழும் தரித்தவன்
  தன்வலி யாலே அணுவினும் தான்நொய்யன்
  தன்வலி யால்மலை எட்டினும் தான்சாரான்
  தன்வலி யாலே தடம்கட லாமே. 42

  3024
  ஏனோர் பெருமையன் ஆகிலும் எம்இறை
  ஊனே சிறுமையும் உட்கலந்து அங்குளன்
  வானோர் அறியும் அளவல்லன் மாதேவன்
  தானே அறியும் தவத்தின் அளவே. 43

  3025
  பிண்டாலம் வித்தில் எழுந்த பெருமுளைக்
  குண்டாலம் காயத்துக் குதிரை பழுத்தது
  உண்டனர் உண்டார் உணர்விலா மூடர்கள்
  பிண்டத்துஉட் பட்டுப் பிணங்குகின்றார்களே. 44

  22. சர்வ வியாபி

  3026
  ஏயும் சிவபோகம் ஈதன்றி ஓரொளி
  ஆயும் அறிவையும் மாயா உபாதியால்
  ஏய பரிய புரியும் தனதுஎய்தும்
  சாயும் தனது வியாபகம் தானே. 1

  3027
  நான்அறிந்து அப்பொருள் நாடஇடம் இல்லை
  நான்அறிந்து அங்கே வழியுற விம்மிடும்
  ஊன்அறிந்து உள்ளே உயிர்க்கின்ற ஒண்சுடர்
  தான்அறிந்து அங்கும் தலைப்பட லாமே 2

  3028
  கடலிடை வாழ்கின்ற கௌவை உலகத்து
  உடலிடை வாழ்வுகொண்டு உள்ளொளி நாடி
  உடலிடை வைகின்ற உள்ளுறு தேவனைக்
  கடலின் மலிதிரைக் காணலும் ஆமே. 3

  3029
  பெருஞ்சுடர் மூன்றினும் உள்ளொளி யாகித்
  தெரிந்துட லாய் நிற்கும் தேவர் பிரானும்
  இருஞ்சுடர் விட்டிட்டு இகலிடம் எல்லாம்
  பரிந்துடன் போகின்ற பல்கோரை யாமே. 4

  3030
  உறுதியின் உள்வந்த உள்வினைப் பட்டு
  இறுதியின் வீழ்ந்தார் இரணமது ஆகும்
  சிறுதியின் உள்ளொளி திப்பிய மூர்த்தி
  பெறுதியின் மேலோர் பெருஞ்சுட ராமே. 5

  3031
  பற்றி னுள்ளே பரமாய பரஞ்சுடர்
  முற்றினும் முற்றி முளைக்கின்ற மூன்றொளி
  நெற்றியின் உள்ளே நினைவாய் நிலைதரு
  மற்றவ னாய்னி ன்ற மாதவன் தானே. 6

  3032
  தேவனும் ஆகும் திசைதிசை பத்துளும்
  ஏவனும் ஆம்விரி நீருலகு ஏழையும்
  ஆவனு மாம் அமர்ந்து எங்கும் உலகினும்
  நாவனும் ஆகி நவிற்றுகின் றானே. 7

  3033
  நோக்கும் கருடன் நொடிஏழ் உலகையும்
  காக்கும் அவனித் தலைவனும் அங்குள
  நீக்கும் வினைஎன் நிமலன் பிறப்பிலி
  போக்கும் வரவும் புணரல் லானே. 8

  3034
  செழுஞ்சடை யன் செம்பொ னேயொக்கும் மேனி
  ஒழிந்தன னாயும் ஒருங்குடன் கூடும்
  கழிந்திலன் எங்கும் பிறப்பிலன் ஈசன்
  ஒழிந்திலகு ஏழுலகு ஒத்துநின் றானே. 9

  3035
  உணர்வும் அவனே உயிரும் அவனே
  புணர்வும் அவனே புலனும் அவனே
  இணரும் அவன்தன்னை எண்ணலும் ஆகான்
  துணரின் மலர்க்கந்தம் துன்னிநின் றானே. 10

  3036
  புலமையின் நாற்றமில் புண்ணியன் எந்தை
  நலமையின் ஞான வழக்கமும் ஆகும்
  விலமையில் வைத்துள் வேதியர் கூறும்
  பலமையில் எங்கும் பரந்துநின் றானே. 11

  3037
  விண்ணவ னாய்உலகு ஏழுக்கு மேலுளன்
  மண்ணவ னாய்வலம் சூழ்கடல் ஏழுக்கும்
  தண்ணவன் ஆயது தன்மையின் நிற்பதோர்
  கண்ணவ னாகிக் கலந்துநின் றானே. 12

  3038
  நின்றனன் மாலொடு நான்முகன் தானாகி
  நின்றனன் தான்நிலம் கீழொடு மேலென
  நின்றனன் தான்நெடு மால்வரை ஏழ்கடல்
  நின்றனன் தானே வளங்கனி யாயே. 13

  3039
  புவனா பதிமிகு புண்ணியன் எந்தை
  அவனே உலகில் அடர்பெரும் பாகன்
  அவனே அரும்பல சீவனும் ஆகும்
  அவனே இறையென மாலுற்ற வாறே. 14

  3040
  உண்ணின்று ஒளிரும் உலவாப் பிராணனும்
  விண்ணின்று இயங்கும் விரிகதிர்ச் செல்வனும்
  மண்ணின்று இயங்கும் வாயுவு மாய் நிற்கும்
  கண்ணின்று இயங்கும் கருத்தவன் தானே. 15

  3041
  எண்ணும் எழுத்தும் இனஞ்செயல் அவ்வழிப்
  பண்ணும் திறனும் படைத்த பரமனைக்
  கண்ணிற் கவரும் கருத்தில் அதுஇது
  உண்ணின்று உருக்கியோர் ஆயமும் ஆமே. 16

  3042
  இருக்கின்ற எண்டிசை அண்டம்பா தாளம்
  உருக்கொடு தன்னடு ஒங்கஇவ்வண்ணம்
  கருக்கொடு எங்கும் கலந்திருந் தானே
  திருக்கொன்றை வைத்த செழுஞ்சடை யானே. 17

  3043
  பலவுடன் சென்றஅப் பார்முழுது ஈசன்
  செலவுஅறி வார்இல்லை சேயன் அணியன்
  அலைவிலன் சங்கரன் ஆதிஎம் ஆதி
  பலவில தாய் நிற்கும் பான்மைவல் லானே. 18

  3044
  அதுஅறி வானவன் ஆதிப் புராணன்
  எதுஅறி யாவகை நின்றவன் ஈசன்
  பொதுஅது வான புவனங்கள் எட்டும்
  இதுஅறி வானநந்தி எங்கள் பிரானே. 19

  3045
  நீரும் நிலனும் விசும்புஅங்கி மாருதம்
  தூரும் உடம்புறு சோதியு மாய் உளன்
  பேரும் பராபரன் பிஞ்ஞகன் எம்இறை
  ஊரும் சகலன் உலப்பிலி தானே. 20

  3046
  மூலன் உரைசெய்த மூவா யிரந்தமிழ்
  மூலன் உரைசெய்த முன்னூறு மந்திரம்
  மூலன் உரைசெய்த முப்பது உபதேசம்
  மூலன் உரைசெய்த மூன்றும் ஒன்றாமே. 21

  23. வாழ்த்து

  3047
  வாழ்கவே வாழ்கஎன் நந்தி திருவடி
  வாழ்கவே வாழ்க மலமறுத் தான்பதம்
  வாழ்கவே வாழ்கமெய்ஞ் ஞானத் தவன்தாள்
  வாழ்கவே வாழ்க மலமிலான் பாதமே. 1.

  ஒன்பதாம் தந்திரம் முற்றிற்று.
  திருமூலர் திருமந்திரம் முற்றிற்று

  திருச்சிற்றம்பலம்