MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  

  திருமந்திரம்

  ஏழாம் தந்திரம்

  1. ஆறு ஆதாரம்

  1704
  நாலும் இருமூன்றும் ஈரைந்தும் ஈராறும்
  கோவிமேல் நின்ற குறிகள் பதினாறும்
  மூலம் கண்டு ஆங்கே முடிந்து முதல் இரண்டும்
  காலங்கண் டான்அடி காணலும் ஆமே. 1

  1705
  ஈராறு நாதத்தில் ஈரெட்டாம் அந்தத்தின்
  மேதாதி நாதாந்த மீதாம் பாராசக்தி
  போதா லயத்துஅ விகாரந்தனிற்போத
  மேதாதி ஆதார மீதான உண்மையே. 2

  1706
  மேல்என்றும் கீழ்என்று இரண்டற் காணுங்கால்
  தான்என்றும் நான்என்றும் தன்மைகள் ஓராறும்
  பார்எங்கும் ஆகிப் பரந்த பராபரம்
  கார்ஒன்று கற்பகம் ஆகிநின்றானே. 3

  1707
  ஆதார சோதனை யால்நாடி சுத்திகள்
  மேதாதி ஈரெண் காலந்தத்து விண்ணொளி
  போதா லயத்துப் புலன்கர ணம் புத்தி
  சாதா ரணங்கெட்டான் தான்சக மார்க்கமே. 4

  1708
  மேதாதி யாலே விடாதுஓம் எனத்தூண்டி
  ஆதார சோதனை அத்துவ சோதனை
  தாதுஆர மாசுவே தானெழச் சாதித்தால்
  ஆதாரஞ் செய்போக மாவது காயமே. 5

  1709
  ஆறந்த மும்கூடி யாரும் உடம்பினில்
  கூறிய ஆதார மற்றும் குறிக்கொண்மின்
  ஆறிய அக்கரம் ஐம்பதின் மேலே
  ஊறிய ஆதாரத்து ஓரெழுத்து ஆமே. 6

  1710
  ஆகும் உடம்பும் அழிகின்ற அவ்வுடல்
  போகும் உடம்பும் பொருந்திய வாறுதான்
  ஆகிய அக்கரம் ஐம்பது தத்துவம்
  ஆகும் உடம்புக்கும் ஆறந்த மாமே. 7

  1711
  ஆயு மலரின் அணிமலர் மேலது
  ஆய இதழும் பதினாறும் அங்குள
  தூய அறிவு சிவானந்த மாகிப்போய்
  மேய அறிவாய் விளைந்தது தானே. 8

  2. அண்டலிங்கம் (உலக சிவம்)

  1712
  இலிங்கம தாவது யாரும் அறியார்
  இலிங்கம தாவது எண்டிசை எல்லாம்
  இலிங்கம் தாவது எண்ணெண் கலையும்
  இலிங்கம தாக எடுத்தது உலகே. 1

  1713
  உலகில் எடுத்தது சத்தி முதலா
  உலகில் எடுத்தது சத்தி வடிவாய்
  உலகில் எடுத்தது சத்தி குணமாய்
  உலகில் எடுத்த சதாசிவன் தானே. 2

  1714
  போகமும் முத்தியும் புத்தியும் சித்தியும்
  ஆகமும் ஆறாறு தத்துவத்து அப்பாலாம்
  ஏகமும் நல்கி இருக்கும் சதாசிவம்
  ஆகம அத்துவா ஆறும் சிவமே. 3

  1715
  ஏத்தினர் எண்ணிலி தேவர்எம் ஈசனை
  வாழ்த்தினர் வாசப் பசுந்தென்றல் வள்ளலென்று
  ஆர்த்தினர் அண்டங் கடந்து அப் புறநின்று
  காத்தனன் என்னும் கருத்தறி யாரே. 4

  1716
  ஒண்சுட ரோன் அயன் மால்பிர சாபதி
  ஒண்சுட ரான இரவியோடு இந்திரன்
  கண்சுட ராகிக் கலந்தெங்கும் தேவர்கள்
  தண்சுட ராய்எங்கும் தற்பரம் ஆமே. 5

  1717
  தாபரத் துள்நின்று அருளவல் லான்சிவன்
  மாபரத் துண்மை வழிபடு வாரில்லை
  மாபரத் துண்மை வழிபடு வாளர்க்கும்
  பூவகத்து உள்நின்ற பொற்கொடி யாகுமே. 6

  1718
  தூவிய விமானமும் தூலமது ஆகுமால்
  ஆய சதாசிவம் ஆகுநற் சூக்குமம்
  ஆய பலிபீடம் பத்திர லிங்கமாம்
  ஆய அரன்நிலை ஆய்ந்து கொள்வார்கட்கே. 7

  1719
  முத்துடன் மாணிக்கம் மொய்த்த பவளமும்
  கொத்தும்அக்கொம்பு சிலைநீறு கோமளம்
  அத்தன்தன் ஆகமம் அன்னம் அரிசியாம்
  உய்த்த்தின் சாதனம் பூமண லிங்கமே. 8

  1720
  துன்றும் தயிர்நெய் பால்துய்ய மெழுகுடன்
  கன்றிய செம்பு கனல்இர தம்சலம்
  வன்திறல் செங்கல் வடிவுடை வில்வம்பொன்
  தென்தியங்கு ஒன்றை தெளிசிவ லிங்கமே. 9

  1721
  மறையவர் அர்ச்சனை வண்படி கந்தான்
  இறையவர் அர்ச்சனை யேயபொன் னாகும்
  குறைவிலா வசியர்க்குக் கோமள மாகும்
  துறையடைச் சூத்திரர் தொல்வாண லிங்கமே. 10

  1722
  அது வுணர்ந் தோன்ஒரு தன்மையை நாடி
  எதுஉண ராவகை நின்றனன் ஈசன்
  புதுஉணர் வான புவனங்கள் எட்டும்
  இது உணர்ந்து என்னுடல் கோயில்கொண்டானே. 11

  1723
  அகலிட மாய்அறி யாமல் அடங்கும்
  உகலிட மாய்நின்ற ஊனதன் உள்ளே
  பகலிட மாம்முனம் பாவ வினாசன்
  புகலிட மாய்நின்ற புண்ணியன் தானே. 12

  1724
  போது புனைசூழல் பூமிய தாவது
  மாது புனைமுடி வானக மாவது
  நீதியுள் ஈசன் உடல்விசும் பாய்நிற்கும்
  ஆதியுற நின்றது அப்பரி சாமே. 13

  1725
  தரையுற்ற சத்தி தனிலிங்கம் விண்ணாம்
  திரைபொரு நீரது மஞ்சன சாலை
  வரைதவழ் மஞ்சுநீர் வானுடு மாலை
  கரையற்ற நந்திக் கலையும்திக்காமே. 14

  3. பிண்டலிங்கம் (உடற் சிவம்)

  1726
  மானுடர் ஆக்கை வடிவு சிவலிங்கம்
  மானுடர் ஆக்கை வடிவு சிதம்பரம்
  மானுடர் ஆக்கை வடிவு சதாசிவம்
  மானுடர் ஆக்கை வடிவு திருக்கூத்தே. 1

  1727
  உலந்திலர் பின்னும் உளரென நிற்பர்
  நிலந்திரு நீர்தெளி யூனவை செய்யப்
  புலந்திரு பூதங்கள் ஐந்தும் ஒன்றாக
  வலந்தரு தேவரை வந்திசெய் யீரே. 2

  1728
  கோயில்கொண் டன்றே குடிகொண்ட ஐவரும்
  வாயில்கொண் டாங்கே வழிநின் றருளுவர்
  தாயில்கொண் டாற்போல் தலைவன்என் உட்புக
  வாயில்கொண் டு ஈசனும் ஆளவந் தானே. 3

  1729
  கோயில்கொண் டான்அடி கொல்லைப் பெருமறை
  வாயில்கொண் டான்அடி நாடிகள் பத்துள
  பூசைகொண் டான்புலன் ஐந்தும் பிறகிட்டு
  வாயில்கொண் டான் எங்கள் மாநந்தி தானே. 4

  4. சதாசிவ லிங்கம் (உலக முதற் சிவம்)

  1730
  கூடிய பாதம் இரண்டும் படிமிசை
  பாடிய கையிரண்டு எட்டுப் பரந்தெழும்
  தேடு முகம்ஐந்து செங்கையின் மூவைந்து
  நாடும் சதாசிவம் நல்லொளி முத்தே. 1

  1731
  வேதா நெடுமால் உருத்திரன் மேலீசன்
  மீதான ஐம்முகன் விந்துவும் நாதமும்
  ஆதார சத்தியும் அந்தச் சிவனொடும்
  சாதா ரணமாம் சதாசிவந் தானே. 2

  1732
  ஆகின்ற சத்தியின் உள்ளே கலைநிலை
  ஆகின்ற சத்தியின் உள்ளே கதிரெழ
  ஆகின்ற சத்தியின் உள்ளே அமர்ந்தபின்
  ஆகின்ற சத்தியுள் அத்திசை பத்தே. 3

  1733
  அத்திசைக் குள்ளே அமர்ந்தன ஆறங்கம்
  அத்திசைக் குள்ளே அமர்ந்தன நால்வேதம்
  அத்திசைக் குள்ளே அமர்ந்த சரியையோடு
  அத்திசைக் குள்ளே அமர்ந்த சமயமே. 4

  1734
  சமயத்து எழுந்த அவத்தையீர் ஐந்துள
  சமயத்து எழுந்த இராசி ஈராறுள
  சமயத்து எழுந்த சரீரம்ஆ றெட்டுள
  சமயத்து எழுந்த சதாசிவந் தானே. 5

  1735
  நடுவு கிழக்குத் தெற்குஉத் தரமேற்கு
  நடுவு படிகநற் குங்குமவன்னம்
  அடைவுள அஞ்சனம் செவ்வரத் தம்பால்
  அடியேற்கு அருளிய முகம்இவை அஞ்சே. 6

  1736
  அஞ்சு முகமுள ஐம்மூன்று கண்ணுள
  அஞ்சினொ டுஅஞ்சு கரதலம் தானுள
  அஞ்சுடன் அஞ்சா யுதமுள நம்பியென்
  நெஞ்சு புகுந்து நிறைந்துநின் றானே. 7

  1737
  சத்தி தராதலம் அண்டம் சதாசிவம்
  சத்தி சிவமிக்க தாபர சங்கமம்
  சத்தி உருவம் அருவம் சதாசிவம்
  சத்தி சிவதத்துவ முப்பத் தாறே. 8

  1738
  தத்துவ மாவது அருவம் சராசரம்
  தத்துவ மாவது உருவம் சுகோதயம்
  தத்துவம் எல்லாம் சகலமு மாய்நிற்கும்
  தத்துவம் ஆகும் சதாசிவம் தானே. 9

  1739
  கூறுமின் ஊறு சதாசிவன் எம்இறை
  வேறோர் உரைசெய்து மிகைப்பொரு ளாய்நிற்கும்
  ஏறுரை செய்தொழில் வானவர் தம்மொடு
  மாறுசெய் வான் என் மனம்புகுந் தானே. 10

  1740
  இருளார்ந்த கண்டமும் ஏந்து மழுவும்
  சுருளார்ந்த செஞ்சடைச் சோதிப் பிறையும்
  அருளார்ந்த சிந்தையெம் ஆதிப் பிரானைத்
  தெருளார்ந்தென் உள்ளே தெளிந்திருந் தேனே. 11

  1741
  சத்திதான் நிற்கின்ற ஐம்முகம் காற்றிடில்
  உத்தமம் வாமம் உரையத்து இருந்திடும்
  தத்துவம் பூருவம் தற்புரு டன்சிரம்
  அத்தரு கோரம் மருடத்துஈ சானனே. 12

  1742
  நாணுநல் ஈசானன் நடுவுச்சி தானாகும்
  தாணுவின் தன்முகம் தற்புருட மாகும்
  காணும் அகோரம் இருதயம் குய்யமாம்
  மாணுற வாமம்ஆம் சத்திநற் பாதமே. 13

  1743
  நெஞ்சு சிரம்சிகை நீள்கவ சம்கண்ணாம்
  வஞ்சமில் விந்து வளர்நிறம் பச்சையாம்
  செஞ்சுறு செஞ்சுடர் சேகரி மின்னாகும்
  செஞ்சுடர் போலும் தெசாயுதம் தானே. 14

  1744
  எண்ணில் இதயம் இறைஞான சத்தியாம்
  விண்ணிற் பரைசிரம் மிக்க சிகையாதி
  வண்ணங் கவசம் வனப்புடை இச்சையாம்
  பண்ணுங் கிரியை பரநேந் திரத்திலே. 15

  1745
  சத்திநாற் கோணம் சலமுற்று நின்றிடும்
  சத்திஅறு கோண சயனத்தை உற்றிடும்
  சத்தி வட்டம் சலமுற்று இருந்திடும்
  சத்தி உருவாம் சதாசிவன் தானே. 16

  1746
  மான் நந்தி எத்தனை காலம் அழைக்கினும்
  தான் நந்தி அஞ்கின் தனிச்சுடை ராய்நிற்கும்
  கால் நந்தி உந்தி கடந்து கமலத்தில்
  மேல் நந்தி ஒன்பதின் மேவிநின் றானே. 17

  1747
  ஒன்றிய வாறும் உடலின் உடன்கிடந்து
  என்றும்எம் ஈசன் நடக்கும் இயல்பது
  தென்தலைக்கு ஏறத் திருந்து சிவனடி
  நின்று தொழுதேன் என் நெஞ்சத்தின் உள்ளே. 18

  1748
  உணர்ந்தேன் உலகினில் ஒண்பொரு ளானைக்
  கொணர்ந்தேன் குவலயம் கோயிலென் நெஞ்சம்
  புணர்ந்தேன் புனிதனும் பொய்யல்ல மெய்யே
  பணிந்தேன் பகலவன் பாட்டும் ஒலியே. 19

  1749
  ஆங்கவை Yமூன்றினும் ஆரழல் வீசிடத்
  தாங்கிடும் ஈரேழு தான்நடு வானதில்
  ஓங்கிய ஆதியும் அந்தமும் ஆமென
  ஈங்கிவை தம்முடல் இந்துவும் ஆமே. 20

  1750
  தன்மேனி தற்சிவ லிங்கமாய் நின்றிடும்
  தன்மேனி தானும் சதாசிவ மாய்நிற்கும்
  தன்மேனி தற்சிவன் தற்சிவா னந்தமாய்
  தன்மேனி தானாகும் தற்பரம் தானே. 21

  1751
  ஆரும் அறியார் அகாரம் அவனென்று
  பாரும் உகாரம் பரந்திட்ட நாயகி
  தாரம் இரண்டும் தரணி முழுதுமாய்
  மாறி எழுந்திடும் ஓசையதாமே. 22

  1752
  இலிங்கநற் பீடம் இசையும்ஓங் காரம்
  இலிங்கநற் கண்டம் நிறையும் மகாரம்
  இலிங்கத்து உள் வட்டம் நிறையும் உகாரம்
  இலிங்கம் அகாரம் நிறைவிந்து நாதமே. 23

  5. ஆத்மலிங்கம் (உயிர்ச்சிவம் )

  1753
  அகார முதலா அனைத்துமாய் நிற்கும்
  உகார முதலா உயிர்ப்பெய்து நிற்கும்
  அகார உகாரம் இரண்டும் அறியில்
  அகார உகாரம் இலிங்கம் தாமே. 1

  1754
  ஆதாரம் ஆதேயம் ஆகின்ற விந்துவும்
  மேதாதி நாதமும் மீதே விரிந்தன
  ஆதார விந்து ஆதிபீட நாமே
  போதாஇ லிங்கப் புணர்ச்சிய தாமே. 2

  1755
  சத்தி சிவமாம் இலிங்கமே தாபரம்
  சத்தி சிவமாம் இலிங்கமே சங்கமம்
  சத்தி சிவமாம் இலிங்கம் சதாசிவம்
  சத்தி சிவமாகும் தாபரம் தானே. 3

  1756
  தானேர் எழுகின்ற சோதியைக் காணலாம்
  வானேர் எழுகின்ற ஐம்பது அமர்ந்திடம்
  பூரேர் எழுகின்ற பொற்கொடி தன்னுடன்
  தானேர் எழுகின்ற அகாரமது ஆமே. 4

  1757
  விந்துவும் நாதமும் மேவும் இலிங்கமாம்
  விந்துவ தேபீட நாதம் இலிங்கமாம்
  அந்த இரண்டையும் ஆதார தெய்வமாய்
  வந்து கருஐந்தம் செய்யும் அவைஐந்தே. 5

  1758
  சத்திநற் பீடம் தகுநல்ல ஆன்மா
  சத்திநற் கண்டம் தகுவித்தை தானாகும்
  சத்திநல் லிங்கம் தகும்சிவ தத்துவம்
  சத்திநல் ஆன்மாச் சதாசிவம் தானே. 6

  1759
  மனம்புகுந்து என்னுயிர் மன்னிய வாழ்க்கை
  மனம்புகுந்து இன்பம் பொழிகின்ற போது
  நலம்புகுந்து என்னொடு நாதனை நாடும்
  இனம்புகுந்து ஆதியும் மேற்கொண்டவாறே. 7

  1760
  பராபரன் எந்தை பனிமதி சூடி
  தராபரன் தன்னடி யார்மனக் கோயில்
  சிராபரன் தேவர்கள் சென்னியின் மன்னும்
  அராபரன் மன்னி மனத்துஉறைந் தானே. 8

  1761
  பிரான்அல்ல நாம்எனில் பேதை உலகம்
  குரால்என்னும் என்மனம் கோயில்கொள் ஈசன்
  அராநின்ற செஞ்சடை அங்கியும் நீரும்
  பொராநின் றவர்செய்அப் புண்ணியன் தானே. 9

  1762
  அன்று நின் றான்கிடந் தான்அவன் என்று
  சென்றுநின்று எண்டிசை ஏத்துவர் தேவர்கள்
  என்றுநின்று ஏத்துவன் எம்பெரு மான்தன்னை
  ஒன்றியென் உள்ளத்தின் உள்ளிருந் தானே. 10

  6. ஞான லிங்கம் (உணர்வுச் சிவம் )

  1763
  உருவும் அருவும் உருவோடு அருவும்
  மருவு பரசிவன் மன்பல் உயிர்க்கும்
  குருவு மெனநிற்கும் கொள்கையன் ஆகும்
  தருவென நல்கும் சதாசிவன் தானே. 1

  1764
  நாலான கீழது உருவம் நடுநிற்க
  மேலான நான்கும் அருவம் மிகுநாப்பண்
  நாலான ஒன்றும் அருவுரு நண்ணலால்
  பாலாம் இவையாம் பரசிவன் தானே. 2

  1765
  தேவர் பிரானைத் திசைமுக நாதனை
  நால்வர் பிரானை நடுவுற்ற நந்தியை
  ஏவர் பிரான்என்று இறைஞ்சுவர் அவ்வழி
  யாவர் பிரானடி அண்ணலும் ஆமே. 3

  1766
  வேண்டிநின் றேதொழு தேன்வினை போயற
  ஆண்டொரு திங்களும் நாளும் அளக்கின்ற
  காண்டகை யானொடும் கன்னி உணரினும்
  மூண்டகை மாறினும் ஒன்றது வாமே. 4

  1767
  ஆதி பரந்தெய்வம் அண்டத்து நல்தெய்வம்
  சோதி அடியார் தொடரும் பெருந்தெய்வம்
  நீதியுள் மாதெய்வம் நின்மலர் எம்இறை
  பாதியுள் மன்னும் பராசத்தி யாமே. 5

  1768
  சத்திக்கு மேலே பராசத்தி தன்னுள்ளே
  சுத்த சிவபதம் தோயாத தூவொளி
  அத்தன் திருவடிக்கு அப்பாலைக்கு அப்பாலாம்
  ஒத்தவும் ஆம்ஈசன் தானான உண்மையே. 6

  1769
  கொழுந்தினைக் காணில் குவலயம் தோன்றும்
  எழுந்திடம் காணில் இருக்கலும் ஆகும்
  பரந்திடம் காணில் பார்ப்பதி மேலே
  திரண்டெழக் கண்டவன் சிந்தையு ளானே. 7

  1770
  எந்தை பரமனும் என்னம்மை கூட்டமும்
  முந்த உரைத்து முறைசொல்லின் ஞானமாம்
  சந்தித்து இருந்த இடம்பெருங் கண்ணியை
  உந்தியின் மேல்வைத்து உகந்து இருந்தானே. 8

  1771
  சத்தி சிவன்விளை யாட்டாம் உயிராகி
  ஒத்த இருமாயா கூட்டத்து இடையூட்டிச்
  சுத்தம தாகும் துரியம் பிறிவித்துச்
  சித்தம் புகுந்து சிவம்அகம் ஆக்குமே. 9

  1772
  சத்தி சிவன்தன் விளையாட்டுத் தாரணி
  சத்தி சிவமுமாம் சிவன்சத் தியுமாகும்
  சத்தி சிவமன்றித் தாபரம் வேறில்லை
  சத்திதான் என்றும் சமைந்துரு வாகுமே. 10

  7. சிவலிங்கம் ( சிவகுரு )

  1773
  குரைக்கின்ற வாரிக் குவலய நீரும்
  பரக்கின்ற காற்றுப் பயில்கின்ற தீயும்
  நிரைக்கின்ற வாறிவை நீண்டகன் றானை
  வரைத்து வலம்செயு மாறுஅறி யேனே. 1

  1774
  வரைத்து வலஞ்செய்யு மாறுஇங்குஒன்று உண்டு
  நிரைத்து வருகங்கை நீர்மலர் ஏந்தி
  உரைத்து அவன் நாமம் உணரவல் லார்க்குப்
  புரைத்துஎங்கும் போகான் புரிசடை யோனே. 2

  1775
  ஒன்றெனக் கண்டோ ம் ஈசன் ஒருவனை
  நன்றென்று அடியிணை நான்அவனைத்தொழ
  வென்றுஐம் புலமும் மிகக்கிடந்து இன்புற
  அன்றுஎன்று அருள்செய்யும் ஆதிப் பிரானே. 3

  1776
  மலர்ந்த அயன்மால் உருத்திரன் மகேசன்
  பலந்தரும் ஐம்முகன் பரவிந்து நாதம்
  நலந்தரும் சத்தி சிவன்வடி வாகிப்
  பலந்தரு லிங்கம் பராநந்தி யாமே. 4

  1777
  மேவி எழுகின்ற செஞ்சுடர் ஊடுசென்று
  ஆவி எழும்அள வன்றே உடலுற
  மேவப் படுவதும் விட்டு நிகழ்வதும்
  பாவித்து அடக்கிற் பரகதி தானே. 5

  8. சம்பிரதாயம் ( பண்டை முறை )

  1778
  உடல்பொருள் ஆவி உதகத்தாற் கொண்டு
  படர்வினை பற்றறப் பார்த்துக்கை வைத்து
  நொடியின் அடிவைத்து நுண்ணுணர் வாக்கி
  கடியப் பிறப்பறக் காட்டினன் நந்தியே. 1

  1779
  உயிரும் சரீரமும் ஒண்பொரு ளான
  வியவார் பரமும்பின் மேவும் பிராணன்
  செயலார் சிவமும் சிற்சத்தி ஆதிக்கே
  உயலார் குருபரன் உய்யக் கொண்டானே. 2

  1780
  பச்சிம திக்கலே வைத்தஆ சாரியன்
  நிச்சலும் என்னை நினையென்ற அப்பொருள்
  உச்சிக்கும் கீழது உள்நாக்கு மேலது
  வைச்ச பதமிது வாய்திற வாதே. 3

  1781
  பிட்டடித்து எங்கும் பிதற்றித் திரிவோனை
  ஒட்டடித்து உள்ளமர் மாசெலாம் வாங்கித்
  தட்டொக்க மாறினன் தன்னையும் என்னையும்
  வட்டமது ஒத்தது வாணிபம் வாய்த்ததே. 4

  1782
  தரிக்கின்ற பல்லுயிர்க்கு எல்லாம் தலைவன்
  இருக்கின்ற தன்மையை ஏதும் உணரார்
  பிரிக்கின்ற விந்து பிணக்கறுத்து எல்லாம்
  கருக்கொண்ட ஈசனைக் கண்டுகொண்டேனே. 5

  1783
  கூடும் உடல்பொருள் ஆவி குறிக்கொண்டு
  நாடி அடிவைத்து அருள்ஞான சத்தியால்
  பாடல் உடலினில் பற்றற நீக்கியே
  கூடிய தானவ னாம்குளிக் கொண்டே. 6

  1784
  கொண்டான் அடியேன் அடிமை குறிக்கொள்ளக்
  கொண்டான் உயிர்பொருள் காயக் குழாத்தினைக்
  கொண்டான் பலமுற்றும் தந்தவன் கோடலால்
  கொண்டான் எனஒன்றும் கூறகி லானே. 7

  1785
  குறிக்கின்ற தேகமும் தேகியும் கூடி
  நெறிக்கும் பிராணன் நிலைபெற்ற சீவன்
  பறிக்கின்ற காயத்தைப் பற்றியநேர்மை
  பிறக்க அறியாதார் பேயுடன் ஒப்பரே. 8

  1786
  உணர்வுடை யார்கட்கு உலகமும் தோன்றும்
  உணர்வுடை யார்கட்கு உறுதுயர் இல்லை
  உணர்வுடை யார்கள் உணர்ந்தஅக் காலம்
  உணர்வுடை யார்கண் உணர்ந்துகண் டாரே. 9

  1787
  காயப் பரப்பில் அலைந்து துரியத்துச்
  சால விரிந்து குவிந்து சகலத்தில்
  ஆயஅவ் ஆறாறு அடைந்து திரிந்தோர்க்குத்
  தூய அருள்தந்த நந்திக்கு என் சொல்வதே. 10

  1788
  நானென நீயென வேறில்லை நண்ணுதல்
  ஊனென ஊனுயிர் என்ன உடனின்று
  வானென வானவர் நின்று மனிதர்கள்
  தேனென இன்பம் திளைக்கின்ற வாறே. 11

  1789
  அவனும் அவனும் அவனை அறியார்
  அவனை அறியில் அறிவானும் இல்லை
  அவனும் அவனும் அவனை அறியில்
  அவனும் அவனும் அவனிவன் ஆமே. 12

  1790
  நானிது தானென நின்றவன் நாடோ றும்
  ஊனிது தானுயிர் போலுணர் வானுளன்
  வானிரு மாமுகில் போற்பொழி வானுளன்
  நானிது அம்பர நாதனும் ஆமே. 13

  1791
  பெருந்தன்மை தானென யானென வேறாய்
  இருந்ததும் இல்லைஅது ஈசன் அறியும்
  பொருந்தும் உடல்உயிர் போல்உமை மெய்யே
  திருந்தமுன் செய்கின்ற தேவர் பிரானே. 14

  9. திருவருள் வைப்பு

  1792
  இருபத மாவது இரவும் பகலும்
  உருவது ஆவது உயிரும் உடலும்
  அருளது ஆவது அறமும் தவமும்
  பொருவது உள்நின்ற போகமது ஆமே. 1

  1793
  காண்டற்கு அரியன் கருத்திலன் நந்தியும்
  தீண்டற்கும் சார்தற்கும் சேயனாத் தோன்றிடும்
  வேண்டிக் கிடந்து விளக்கொளி யான்நெஞ்சம்
  ஈண்டிக் கிடந்தங்கு இருளறும் ஆமே. 2

  1794
  குறிப்பினின் உள்ளே குவலயம் தோன்றும்
  வெறுப்பிருள் நீங்கில் விகிர்தனும் நிற்கும்
  செறிப்புறு சிந்தையைக் சிக்கென நாடில்
  அறிப்புறு காட்சி அமரரும் ஆமே. 3

  1795
  தேர்ந்தறி யாமையின் சென்றன காலங்கள்
  பேர்ந்தறி வான் எங்கள் பிஞ்ஞகன் எம்இறை
  ஆர்ந்தறி வார்அறி வேதுணை யாமெனச்
  சார்ந்தறி வான்பெருந் தன்மைவல் லானே. 4

  1796
  தானே அறியும் வினைகள் அழிந்தபின்
  நானே அறிகிலன் நந்தி அறியுங்கொல்
  ஊனே உருகி உணர்வை உணர்ந்தபின்
  தேனே யனையன் நம் தேவர் பிரானே. 5

  1797
  நான் அறிந்து அன்றே இருக்கின்றது ஈசனை
  வான்அறிந் தார் அறி யாது மயங்கினர்
  ஊன்அறிந்து உள்ளே உயிர்க்கின்ற ஒண்சுடர்
  தான்அறி யான்பின்னை யார்அறி வாரே? 6

  1798
  அருள்எங்கு மான அளவை அறியார்
  அருளை நுகர்அமு தானதும் தேரார்
  அருள்ஐங் கருமத்து அதிசூக்கம் உன்னார்
  அருள்எங்கும் கண்ணானது ஆர்அறி வாரே. 7

  1799
  அறிவில் அணுக அறிவது நல்கிப்
  பொறிவழி யாசை புகுத்திப் புணர்ந்திட்டு
  அறிவது ஆக்கி அடியருள் நல்கும்
  செறிவொடு நின்றார் சிவம்ஆயி னாரே. 8

  1800
  அருளில் பிறந்திட்டு அருளில் வளர்ந்திட்டு
  அருளில் அழிந்துஇளைப் பாறி மறைந்திட்டு
  அருளான ஆனந்தத்து ஆரமுது ஊட்டி
  அருளால் என்நந்தி அகம்புகுந் தானே. 9

  1801
  அருளால் அமுதப் பெருங்கடல் ஆட்டி
  அருளால் அடிபுணைந்து ஆர்வமும் தந்திட்டு
  அருளானஆனந்தந்து ஆரமுது ஊட்டி
  அருளால் என்நந்தி அதும்புகுந் தானே. 10

  1802
  பாசத்தில் இட்டது அருள்அந்தப் பாசத்தின்
  நேசத்தை விட்டது அருள்அந்தநேசத்தில்
  கூசற்ற முத்தி அருள்அந்தக் கூட்டத்தின்
  நேசத்துத் தோன்றா நிலையரு ளாமே. 11

  1803
  பிறவா நெறிதந்த பேரரு ளாளன்
  மறவா அருள் தந்த மாதவன் நந்தி
  அறவாழி அந்தணன் ஆதிப்பராபரன்
  உறவாகி வந்துஎன் உளம்புகுந் தானே. 12

  1804
  அகம்புகுந் தான்அடி யேற்குஅரு ளாலே
  அகம்புகுந் தும்தெரி யான்அருள் இல்லோர்க்கு
  அகம்புகுந்து ஆனந்த மாக்கிச் சிவமாய்
  அகம்புகுந் தான்நந்தி ஆனந்தி யாமே. 13

  1805
  ஆயும் அறிவோடு அறியாத மாமாயை
  ஆய கரணம் படைக்கும் ஐம்பூதமும்
  ஆய பலஇந் திரியம் அவற்றுடன்
  ஆய அருள்ஐந்து மாம் அருட் செய்கையே. 14

  1806
  அருளே சகலமும் ஆய பவுதிகம்
  அருளே சராசர மாய அமலமே
  இருளே வெளியே யெனும்எங்கும் ஈசன்
  அருளே சகளத்தின் அன்றிஇன் றாமே. 15

  1807
  சிவமொடு சத்தி திகழ்நாதம் விந்து
  தவமான ஐம்முகன் ஈசன் அரனும்
  பவமுறும் மாலும் பதுமத்தோன் ஈறா
  நவம்அவை யாகி நடிப்பவன் தானே. 16

  1808
  அருட்கண்இ லாதார்க்கு அரும்பொருள் தோன்றா
  அருட்கண்உ ளோர்க்குஎதிர் தோன்றும் அரனே
  இருட்கண்ணி னோர்க்குஅங்கு இரவியும் தோன்றாத்
  தெருட்கண்ணி னோர்க்குஎங்கும் சீரொளி யாமே. 17

  1809
  தானே படைத்திடும் தானே அளித்திடும்
  தானே துடைத்திடும் தானே மறைத்திடும்
  தானே இவைசெய்து தான்முத்தி தந்திடும்
  தானே வியாபித் தலைவனும் ஆமே. 18

  1810
  தலையான நான்கும் தனதுஅரு வாகும்
  அலையா அருவுரு வாகும் சதாசிவம்
  நிலையான கீழ்நான்கு நீடுரு வாகும்
  துலையா இறைமுற்று மாய் அல்லது ஒன்றே. 19

  1811
  ஒன்றது வாலே உலப்பிலி தானாகி
  நின்றது தான்போல் உயிர்க்குயி ராய்நிலை
  துன்றி அவைஅல்ல வாகும் துணையென்ன
  நின்றது தான்விளை யாட்டென்னுள் நேயமே. 20

  1812
  நேயத்தே நின்றிடும் நின்மலன் சத்தியோடு
  ஆயக் குடிலைகள் நாதம் அடைந்திட்டுப்
  போயக் கலைபல வாகப் புணர்ந்திட்டு
  வீயத் தகாவிந்து வாக விளையுமே. 21

  1813
  விளையும் பரவிந்து தானே வியாபி
  விளையும் தனிமாயை மிக்கமா மாயை
  கிளையொன்று தேவர் கிளர்மனு வேதம்
  அளவொன் றிலாஅண்ட கோடிக ளாமே. 22

  10. அருள் ஒளி

  1814
  அருளில் தலைநின்று அறிந்துஅழுந் தாதார்
  அருளில் தலைநில்லார் ஐம்பாசம் நீங்கார்
  அருளின் பெருமை அறியார் செறியார்
  அருளில் பிறந்திட்டு அறிந்துஅறி வாரே. 1

  1815
  வாரா வழிதந்த மாநந்தி பேர்நந்தி
  ஆரா அமுதளித்து ஆனந்தி பேர்நந்தி
  பேரா யிரமுடைப் பெம்மான்பேர் ஒன்றினில்
  ஆரா அருட்கடல் ஆடுகென் றானே. 2

  1816
  ஆடியும் பாடியும் அழுதும் அரற்றியும்
  தேடியும் கண்டேன் சிவன்பெரும் தன்மையைக்
  கூடிய வாறே குறியாக் குறிதந்தென்
  ஊடுநின் றான்அவன் தன்னருள் உற்றே. 3

  1817
  உற்ற பிறப்பும் உறுமலம் ஆனதும்
  பற்றிய மாயாப் படலம் எனப் பண்ணி
  அத்தனை நீயென்று அடிவைத்தேன் பேர்நந்தி
  கற்றன விட்டேன் கழல்பணிந் தேனே. 4

  1818
  விளக்கினை யேற்றி வெளியை அறிமின்
  விளக்கினை முன்னே வேதனை மாறும்
  விளக்கை விளக்கும் விளக்குடை யார்கள்
  விளக்கில் விளங்கும் விளக்கவர் தாமே. 5

  1819
  ஒளியும் இருளும் ஒருகாலும் தீரா
  ஒளியு ளோர்க்குஅன்றோ ஒழியாது ஒளியும்
  ஒளியுருள் கண்டகண் போலவே றாயுள
  ஒளியிருள் நீங்க உயிர்சிவம் ஆமே. 6

  1820
  புறமே திரிந்தேனைப் பொற்கழல் சூட்டி
  நிறமே புகுந்தென்னை நின்மலன் ஆக்கி
  அறமே புகுந்தெனக்கு ஆரமுது ஈந்த
  திறம்ஏதென்று எண்ணித் திகைத்திருந் தேனே. 7

  1821
  அருளது என்ற அகலிடம் ஒன்றும்
  பொருளது என்ற புகலிடம் ஒன்றும்
  மருளது நீங்க மனம்புகுந் தானைத்
  தெருளுறும் பின்னைச் சிவகதி தாமே. 8

  1822
  கூறுமின் நீர்முன் பிறந்திங்கு இறந்தமை
  வேறொரு தெய்வத்தின் மெய்ப்பொருள் நீக்கிடும்
  பாறணி யும்உடல் வீழலிட்டு ஆருயிர்
  தேறுஅணிவோம்இது செப்பவல் லீரே. 9

  11. சிவபூசை

  1823
  உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம்
  வள்ளற் பிரானார்க்கு வாய்கோ புரவாசல்
  தெள்ளத் தெளிந்தார்க்குச் சீவன் சிவலிங்கம்
  கள்ளப் புலன்ஐந்தும் காளா மணிவிளக்கே. 1

  1824
  வேட்டவி யுண்ணும் விரிசடை நந்திக்குக்
  காட்டவும் நாம்இலம் காலையும் மாலையும்
  ஊட்டவி யாவன உள்ளம் குளிர்விக்கும்
  பாட்டவி காட்டுதும் பால்அவி யாமே. 2

  1825
  பான்மொழி பாகன் பராபரன் தானாகும்
  ஆன சதாசிவன் தன்னைஆ வாகித்து
  மேன்முகம் ஈசான மாகவே கைக்கொண்டு
  சீன்முகம் செய்யச் சிவனவன் ஆகுமே. 3

  1826
  நினைவதும் வாய்மை மொழிவதும் அல்லால்
  கனைகழல் ஈசனைக் காண அரிதாம்
  கனைகழல் ஈசனைக் காண்குற வல்லார்
  புனைமலர் நீர்கொண்டு போற்றவல் லாரே. 4

  1827
  மஞ்சன மாலை நிலாவிய வானவர்
  நெஞ்சினுள் ஈசன் நிலைபெறு காரணம்
  அஞ்சமு தாம்உப சாரம்எட்டு எட்டோ டும்
  அஞ்சலி யோடும் கலந்துஅர்ச்சித் தார்களே. 5

  1828
  புண்ணியம் செய்வார்க்குப் பூவுண்டு நீருண்டு
  அண்ணல் அதுகண்டு அருள்புரி யாநிற்கும்
  எண்ணிலி பாவிகள் எம்இறை ஈசனை
  நண்ணறி யாமல் நழுவுகின் றாரே. 6

  1829
  அத்தன் நவதீர்த்தம் ஆடும் பரிசுகேள்
  ஒத்தமெய்ஞ் ஞானத்து உயர்ந்தார் பதத்தைச்
  சுத்தம தாக விளக்கித் தெளிக்கவே
  முத்தியாம் என்று நம்மூலன் மொழிந்ததே. 7

  1830
  மறப்புற்று இவ்வழி மன்னிநின் றாலும்
  சிறப்பொடு பூநீர் திருந்தமுன் ஏந்தி
  மறப்பின்றி யுன்னை வழிபடும் வண்ணம்
  அறப்பெற வேண்டும் அமரர் பிரானே. 8

  1831
  ஆரா தனையும் அமரர் குழாங்களும்
  தீராக் கடலும் நிலத்துஉம தாய்நிற்கும்
  பேரா யிரமும் பிரான்திரு நாமமும்
  ஆரா வழியெங்கள் ஆதிப் பிரானே. 9

  1832
  ஆன்ஐந்தும் ஆட்டி அமரர் கணம்தொழத்
  தான்அந்த மில்லாத் தலைவன் அருளது
  தேன்உந்து மாமலர் உள்ளே தெளிந்ததோர்
  பார்ஐங் குணமும் படைத்துநின் றானே. 10

  1833
  உழைக்கொண்ட பூநீர் ஒருங்குடன் ஏந்தி
  மழைக்கொண்ட மாமுகில் மேற்சென்று வானோர்
  தழைக்கொண்ட பாசம் தயங்கிநின்று ஏத்தப்
  பிழைப்பின்றி எம்பெரு மான்அரு ளாமே. 11

  1834
  வெள்ளக் கடலுள் விரிசடை நந்திக்கு
  உள்ளக் கடற்புக்கு வார்சுமை பூக்கொண்டு
  கள்ளக் கடல்விட்டுக்கைதொழ மாட்டாதார்
  அள்ளக் கடலுள் அழுந்துகின் றாரே. 12

  1835
  கழிப்படுந் தண்கடற் கௌவை யுடைத்து
  வழிப்படு வார்மலர் மொட்டுஅறி யார்கள்
  பழிப்படு வார்பல ரும்பழி வீழ
  வெளிப்படு வோர்உச்சி மேவிநின் றானே. 13

  1836
  பயனறிவு ஒன்றுண்டு பன்மலர் தூவிப்
  பயனறி வார்க்குஅரன் தானே பயிலும்
  நயனங்கள் மூன்றுடை யான்அடி சேர
  வயனங்க ளால்என்றும் வந்துநின் றானே. 14

  1837
  ஏத்துவர் மாமலர் தூவித் தொழுதுநின்று
  ஆர்த்தெமது ஈசன் அருட்சே வடியென்றன்
  மூர்த்தியை மூவா முதலுறு வாய்நின்ற
  தீர்த்தனை யாரும் துதித்துஉண ராரே. 15

  1838
  தேவர்க ளோடுஇசை வந்துமண் ணோடுறும்
  பூவொடு நீர்சுமந்து ஏத்திப் புனிதனை
  மூவரிற் பன்மை முதல்வனாய் நின்றருள்
  நீர்மையை யாவர் நினைக்கவல் லாரே. 16

  1839
  உழைக்கவல் லோர்நடு நீர்மலர் ஏந்திப்
  பிழைப்பின்றி ஈசன் பெருந்தவம் பேணி
  இழைக்கொண்ட பாதத்து இனமலர் தூவி
  மழைக்கொண்டல் போலவே மன்னிநில் லீரே. 17

  1840
  வென்று விரைந்து விரைப்பணி என்றனர்
  நின்று பொருந்த இறைபணி நேர்படத்
  துன்று சலமலர் தூவித் தொழுதிடில்
  கொண்டிடும் நித்தலும் கூறியஅன்றே. 18

  1841
  சாத்தியும் வைத்தும் சயம்புஎன்று ஏத்தியும்
  ஏத்தியும் நாளும் இறையை அறிகிலார்
  ஆத்தி மலக்கிட்டு அகத்துஇழுக்கு அற்றக்கான்
  மாத்திக்கே செல்லும் வழியது வாமே. 19

  1842
  ஆவிக் கமலத்தில் அப்புறத்து இன்புற
  மேவித் திரியும் விரிசடை நந்தியைக்
  கூவிக் கருதிக் கொடுபோய்ச் சிவத்திடைத்
  தாவிக்கு மந்திரம் தாமறி யாரே. 20

  1843
  காண்ஆகத் துள்ளேஅழுந்திய மாணிக்கம்
  காணும் அளவும் கருத்தறி வாரில்லை
  பேணிப் பெருக்கிப் பெருக்கி நினைவோர்க்கு
  மாணிக்க மாலை மனம்புகுந் தானே. 21

  1844
  பெருந்தன்மை நந்தி பிணங்கிருள் நேமி
  இருந்தன்மை யாலும் என் நெஞ்சுஇடங் கொள்ள
  வருந்தன்மை யாளனை வானவர் தேவர்
  தருந்தன்மை யாளனைத் தாங்கிநின் றாரே. 22

  1845
  சமைய மலசுத்தி தன்செயல் அற்றிடும்
  அமையும் விசேடமும் ஆனமந் திரசுத்தி
  சமையநிர் வாணம் கலாசுத்தி யாகும்
  அமைமன்று ஞானம் ஆனார்க்கு அபிடேகமே. 23

  1846
  ஊழிதோ றூழி உணர்ந்தவர்க்கு அல்லது
  ஊழில் உயிரை உணரவும் தான்ஒட்டா
  ஆழி அமரும் அரிஅயன் என்றுளோர்
  ஊழி கடந்தும் ஓர்உச்சியு ளானே. 24

  12. குருபூசை

  1847
  ஆகின்ற நந்தி அடித்தா மரைபற்றிப்
  போகின்றுபதேசம் பூசிக்கும் பூசையும்
  ஆகின்ற ஆதாரம் ஆறாறு அதனின்மேல்
  போகின்ற பொற்பையும் போற்றுவன் யானே. 1

  1848
  கானுறு கோடி கடிகமழ் சந்தனம்
  வானுற மாமலர் இட்டு வணங்கினும்
  ஊனினை நீக்கி உணர்பவர்க்கு அல்லது
  தேனமர் புங்குழல் சேரஒண் ணாதே. 2

  1849
  மேவிய ஞானத்தின் மிக்கிடின் மெய்ப்பரன்
  ஆவயின் ஞான நெறிநிற்றல் அர்ச்சனை
  ஓவற உட்பூ சனைசெய்யில் உத்தமம்
  சேவடி சேரல் செயலறல் தானே. 3

  1850
  உச்சியும் காலையும் மாலையும் ஈசனை
  நச்சுமின் நச்சி நமவென்று நாமத்தை
  விச்சிமின் விச்சு விரிசுடர் மூன்றினும்
  நச்சுமின் பேர்நந்தி நாயகன் ஆகுமே. 4

  1851
  புண்ணிய மண்டலம் பூசைநா றாகுமாம்
  பண்ணிய மேனியும் பத்துநூ றாகுமாம்
  எண்ணிலிக்கு ஐயம் இடில்கோடி யாகுமால்
  பண்ணிடில் ஞானிஊண் பார்க்கில் விசேடமே. 5

  1852
  இந்துவும் பானுவும் இலங்கும் தலத்திடை
  வந்தித்த தெல்லாம் அசுரர்க்கு வாரியாம்
  இந்துவும் பானுவும் இலங்காத் தலத்திடை
  வந்தித்தல் நந்திக்கு மாபூசை யாமே. 6

  1853
  இந்துவும் பானுவும் என்றெழு கின்றதோர்
  விந்துவும் நாதமும் ஆகிமீ தானத்தே
  சிந்தனை சாக்கிரா தீதத்தே சென்றிட்டு
  நந்தியைப் பூசிக்க நற்பூசை யாமே. 7

  1854
  மனபவ னங்களை மூலத்தான் மாற்றி
  அனித உடல்பூத மாக்கி அகற்றிப்
  புனிதன் அருள்தனில் புக்கிருந்து இன்பத்
  தனியுறு பூசை சதாசிவற்கு ஆமே. 8

  1855
  பகலும் இரவும் பயில்கின்ற பூசை
  இயல்புடை ஈசர்க்கு இணைமல ராகப்
  பகலும் இரவும் பயிலாத பூசை
  சகலமும் தான்கொள்வன் தாழ்சடை யோனே. 9

  1856
  இராப்பகல் அற்ற இடத்தே இருந்து
  பராக்குஅற ஆனந்தத் தேறல் பருகி
  இராப்பகல் அற்ற இறையடி இன்பத்து
  இராப்பகல் மாயை இரண்டுஇடத் தேனே. 10

  13. மகேசுவர பூசை

  1857
  படமாடக் கோயில் பகவற்குஒன்று ஈயில்
  நடமாடக் கோயில் நம்பர்க்கு அங்கு ஆகா
  நடமாடக் கோயில் நம்பர்க்கு ஒன்று ஈயில்
  படமாடக் கோயில் பகவற்கு அது ஆமே. 1

  1858
  தண்டுஅறு சிந்தை தபோதனார் தாம்மகிழ்ந்து
  உண்டது மூன்று புவனமும் உண்டது
  கொண்டது மூன்று புவனமும் கொண்டதுஎன்று
  எண்திசை நந்தி எடுத்துரைத் தானே. 2

  1859
  மாத்திரை ஒன்றினில் மன்னி அமர்ந்துறை
  ஆத்தனுக்கு ஈந்த அரும்பொரு ளானது
  மூர்த்திகள் மூவர்க்கும் மூவேழ் குரவர்க்கும்
  தீர்த்தம தாம்அது தேர்ந்துகொள் வீரே. 3

  1860
  அகரம் ஆயிரம் அந்தணர்க்கு ஈயில் என்
  சிகரம் ஆயிரம் செய்து முடிக்கில்என்
  பகரு ஞானி பகல்ஊண் பலத்துக்கு
  நிகரில்லை என்பது நிச்சயம் தானே. 4

  1861
  ஆறிடும் வேள்வி அருமறை நூலவர்
  கூறிடும் அந்தணர் கோடிபேர் உண்பதில்
  நீறிடும் தொண்டர் நினைவின் பயனிலை
  பேறெனில் ஓர்பிடி பேறது வாகுமே. 5

  1862
  ஏறுடை யாய்இறை வாஎம்பி ரான்என்று
  நீறிடு வார்அடி யார்நிகழ் தேவர்கள்
  ஆறணி செஞ்சடை அண்ணல் இவர்என்று
  வேறுஅணி வார்க்கு வினையில்லை தானே. 6

  1863
  சீர்நந்தி கொண்டு திருமுக மாய்விட்ட
  பேர்நந்தி என்னும் பிறங்கு சடையனை
  நான்நொந்து நொந்து வருமளவுஞ் சொல்லப்
  பேர்நந்தி என்னும் பிதற்குஒழி யேனே. 7

  1864
  அழிதகவு இல்லா அரன்அடி யாரைத்
  தொழுகை ஞாலத்துத் தூfங்கிருள் நீங்கும்
  பழுது படாவண்ணம் பண்பனை நாடித்
  தொழுதெழ வையகத்து ஓர்இன்பம் ஆமே. 8

  1865
  பகவற்குஏதா கிலும் பண்பில ராகிப்
  புகுமத்த ராய்நின்று பூசனை செய்யும்
  முகமத்தோடு ஒத்துநின்று ஊழிதோ றூழி
  அகமத்த ராகிநின்று ஆய்ந்தொழிந் தா ரே 9

  1866
  வித்தக மாகிய வேடத்தர் உண்டஊன்
  அத்தன் அயன்மால் அருந்திய வண்ணமாம்
  சித்தம் தெளிந்தவர் சேடம் பருகிடின்
  முத்தியாம் என்றுநம் மூலன் மொழிந்ததே. 10

  1867
  தாழ்விலர் பின்னும் முயல்வர் அருந்தவம்
  ஆழ்வினை ஆழ அவர்க்கே அறஞ்செய்யும்
  ஆழ்வினை நீக்கி அருவினை தன்னொடும்
  போழ்வினை தீர்க்கும் அப் பொன்னுலகு ஆமே. 11

  14. அடியார் பெருமை

  1868
  திகைக்குரி யானொரு தேவனை நாடும்
  வகைக்குரி யானொரு வாது இருக்கில்
  பகைக்குரி யாரில்லைப் பார்மழை பெய்யும்
  அகக்குறை கேடில்லை அவ்வுல குக்கே. 1

  1869
  அவ்வுல கத்தே பிறந்துஅவ் உடலோணடும்
  அவ்வுல கத்தே அருந்தவம் நாடுவர்
  அவ்வுல கத்தே அரனடி கூடுவர்
  அவ்வுல கத்தே அருள்பெறு வாரே. 2

  1870
  கொண்ட குறியும் குலவரை உச்சியும்
  அண்டரும் அண்டத்து அமரரும் ஆதியும்
  எண்டிசை யோரும்வந்து என்கைத் தலத்தினுள்
  உண்டெனில் நாம்இனி உய்ந்தொழிந் தோமே. 3

  1871
  அண்டங்கள் ஏழும் அகண்டமும் ஆவியும்
  கொண்ட சராசரம் முற்றும் குணங்களும்
  பண்டை மறையும் படைப்பளிப்பு ஆதியும்
  கண்டசிவனும்என் கண்ணன்றி இல்லையே. 4

  1872
  பெண்ணல்ல ஆணல்ல பேடல்ல மூடத்துள்
  உள்நின்ற சோதி ஒருவர்க்கு அறியொணாக்
  கண்ணின்றிக் காணும் செவியின்றிக் கேட்டிரும்
  அண்ணல் பெருமையை ஆய்ந்தது மூப்பே. 5

  1873
  இயங்கும் உலகினில் ஈசன் அடியார்
  மயங்கா வழிசெல்வர் வானுலகு ஆள்வர்
  புயங்களும் எண்டிசை போதுபா தாள
  மயங்காப் பகிரண்ட மாமுடி தானே. 6

  1874
  அகம்படி கின்றநம் ஐயனை ஒரும்
  அகம்படி கண்டவர் அல்லலில் சேரார்
  அகம்படி உட்புக்கு அறிகின்ற நெஞ்சம்
  அகம்படி கண்டுஆம் அழிக்கலும் எட்டே. 7

  1875
  கழிவும் முதலும் காதல் துணையும்
  அழிவும் தாய்நின்ற ஆதிப் பிரானைப்
  பழியும் புகழும் படுபொருள் முற்றும்
  ஒழியும்என் ஆவி உழவுகொண் டானே 8

  1876
  என்தாயோடு என்அப்பன் ஏழ்ஏழ் பிறவியும்
  அன்றே சிவனுக்கு எழுதிய ஆவணம்
  ஒன்றாய் உலகம் படைத்தான் எழுதினான்
  நின்றான் முகில்வண்ணன் நேர்எழுத் தாமே. 9

  1877
  துணிந்தார் அகம்படி துன்னி உறையும்
  பணிந்தார் அகம்படி பால்பட்டு ஒழுகும்
  அணிந்தார் அகம்படி ஆதிப் பிரானைக்
  கணிந்தார் ஒருவர்க்கு கைவிடலாமே. 10

  1878
  தலைமிசை வானவர் தாழ்சடை நந்தி
  மிலைமிசை வைத்தனன் மெய்ப்பணி செய்யப்
  புலைமிசை நீங்கிய பொன்னுலகு ஆளும்
  பலமிசை செய்யும் படர்சடை யோனே. 11

  1879
  அறியாப் பருவத்து அரன்அடி யாரைக்
  குறியால் அறிந்தின்பம் கொண்டது அடிமை
  குறியார் சடைமுடி கட்டி நடப்பார்
  மறியார் புனல்மூழ்க மாதவம் ஆமே. 12

  1880
  அவன்பால் அணுகியே அன்புசெய் வார்கள்
  சிவன்பால் அணுகுதல் செய்யவும் வல்லன்
  அவன்பால் அணுகியே நாடும் அடியார்
  இவன்பால் பெருமை இலயமது ஆமே. 13

  1881
  முன்னிருந் தார்முழுது எண்கணத் தேவர்கள்
  எண்ணிறந்து அன்பால் வருவர் இருநிலத்து
  எண்இரு நாலு திசைஅந் தரம் ஒக்கப்
  பன்னிரு காதம் பதஞ்செய்யும் பாரே. 14

  1882
  சிவயோகி ஞானி செறிந்தஅத் தேசம்
  அவயோகம் இன்றி அறிவோர் உண்டாகும்
  நவயோகம் கைகூடும் நல்லியல் காணும்
  பவயோகம் இன்றிப் பரலோகம் ஆமே. 15

  1883
  மேலுணர் வான்மிகு ஞாலம் படைத்தவன்
  மேலுணர் வான்மிகு ஞாலம் கடந்தவன்
  மேலுணர் வார்மிகு ஞாலத்து அமரர்கள்
  மேலுணுர் வார்சிவன் மெய்யடி யார்களே. 16

  15. போசன விதி

  1884
  எட்டுத் திசையும் இறைவன் அடியவர்க்கு
  கட்ட அடிசில் அழுதென்று எதிர்கொள்வர்
  ஒட்டி ஒருநிலம் ஆள்பவர் அந்நிலம்
  விட்டுக் கிடக்கில் விருப்பறி யாரே. 1

  1885
  அச்சிவன் உள்நின்ற அருளை அறிந்தவர்
  உச்சியம் போதாக உள்ளமர் கோவிற்குப்
  பிச்சை பிடித்துண்டு பேதம் அறநினைந்து
  இச்சைவிட்டு ஏகாந்தத்து ஏறி இருப்பரே. 2

  16. பிட்சா விதி

  1886
  விச்சுக் கலம் உண்டு வேலிச்செய் ஒன்றுண்டு
  உச்சிக்கு முன்னே உழவு சமைந்தது
  அச்சம்கெட்டு அச்செயல் அறுத்துண்ண மாட்டாதார்
  இச்சைக்குப் பிச்சை இரக்கின்ற வாறே. 1

  1887
  பிச்சையது ஏற்றான் பிரமன் தலைதன்னில்
  பிச்சையது ஏற்றான் பிரியா அறஞ்செய்யப்
  பிச்சையது ஏற்றான் பிரமன் சிரங்காட்டிப்
  பிச்சையது ஏற்றான் பிரமன் பரமாகவே. 2

  1888
  பரந்துலகு ஏழும் படைத்த பிரானை
  இரந்துணி என்பர்கள் எற்றுக்கு இரக்கும்
  நிரந்தக மாக நினையும் அடியார்
  இரந்துண்டு தன்கழல் எட்டச்செய் தானே. 3

  1889
  வரஇருந் தான்வழி நின்றிடும் ஈசன்
  தரஇருந் தான்தன்னை நல்லவர்க்கு இன்பம்
  பொரஇருந் தான்புக லேபுக லாக
  வரஇருந் தால்அறி யான்என்ப தாமே. 4

  1890
  அங்கார் பசியும் அவாவும் வெகுளியும்
  தங்கார் சிவனடி யார்சரீரத்திடைப்
  பொங்கார் புவனத்தும் புண்ணிய லோகத்தும்
  தங்கார் சிவனைத் தலைப்படு வாரே. 5

  1891
  மெய்யக ஞானம் மிகத்தெளிந் தார்களும்
  கையதும் நீண்டார் கடைத்தலைக் கேசெல்வர்
  ஐயம் புகாமல் இருந்த தவசியார்
  வையகம் எல்லாம் வரஇருந்தாரே. 6

  17. முத்திரை பேதம்

  நாலேழு மாறவே நண்ணிய முத்திரை
  பாலான மோன மொழியில் பதிவித்து
  மேலான நந்தி திருவடி மீதுய்யக்
  கோலா கலங்கெட்டுக் கூடுநன் முத்தியே. 1

  1893
  துரியங்கள் மூன்று சொருகுஇட னாகி
  அரிய உரைத்தாரம் அங்கே அடக்கி
  மருவிய சாம்பவி கேசரி உண்மை
  பெருகிய ஞானம் பிறழ்முத் திரையே. 2

  1894
  சாம்பவி நந்தி தன்னருள் பார்வையாம்
  ஆம்பவம் இல்லா அருட்பாணி முத்திரை
  ஓம்பயில் ஒங்கிய உண்மைய கேசரி
  நாம்பயில் நாதன்மெய்ஞ் ஞானமுத் திரையே. 3

  1895
  தானத்தின் உள்ளே சதாசிவன் ஆயிடும்
  ஞானத்தின் உள்ளே நற்சிவம் ஆதலால்
  ஏனைச் சிவமாம் சொரூபம் மறைந்திட்ட
  மோனத்து முத்திரை முத்தாந்த முத்தியே. 4

  1896
  வாக்கு மனமும் இரண்டும் மவுனமாம்
  வாக்கு மவுனத்து வந்தாலும் மூங்கையாம்
  வாக்கு மனமும் மவுனமாம் சுத்தரே
  ஆக்கும் அச் சுத்த்ததை யார்அறி வார்களே. 5

  1897
  யோகத்தின் முத்திரை ஓர்அட்ட சித்தியாம்
  ஏகத்த ஞானத்து முத்திரை எண்ணுங்கால்
  ஆகத் தகும்வேத கேசரி சாம்பவி
  யோகத்துக் கேசரி யோகமுத் திரையே. 6

  1898
  யோகிஎண் சித்தி அருளொலி வாதனை
  போகி தன் புத்தி புருடார்த்த நன்னெறி
  ஆகும்நன் சத்தியும் ஆதார சோதனை
  ஏகமும் கண்டொன்றில் எய்திநின் றானே. 7

  1899
  துவாதச மார்க்கமென் கோடச மார்க்கமாம்
  அவாஅறும் ஈர்ஐ வகைஅங்கம் ஆறும்
  தவாஅறு வேதாந்த சித்தாந்தத் தன்மை
  நவாஅக மோடுஉன்னல் நற்சுத்த சைவமே. 8

  1900
  மோனத்து முத்திரை முத்தர்க்கு முத்திரை
  ஞானத்து முத்திரை நாதர்க்கு முத்திரை
  தேனிக்கும் முத்திரை சித்தாந்த முத்திரை
  கானிக்கும் முத்திரை கண்ட சமயமே. 9

  1901
  தூநெறி கண்ட சுவடு நடுவுஎழும்
  பூநெறி கண்டுஅது பொன்னக மாய்நிற்கும்
  மேல்நெறி கண்டது வெண்மதி மேதினி
  நீல்நெறி கண்டுள நின்மலன் ஆமே. 10

  18. பூரணக் குகை நெறிச் சமாதி

  1902
  வளர்பிறை யில்தேவர் தம்பாலின் முன்னி
  உளரொளி பானுவின் உள்ளே ஒடுங்கித்
  தளர்வில் பிதிர்பதம் தங்கிச் சசியுள்
  உளதுறும் யோகி உடல்விட்டால் தானே. 1

  1903
  தான்இவை ஒக்கும் சமாதிaக கூடாது
  போன வியோகி புகலிடம் போந்துபின்
  ஆனவை தீர நிரந்தர மாயோகம்
  ஆனவை சேர்வார் அருளின் சார் வாகியே. 2

  1904
  தான்இவ் வகையே புவியோர் நெறிதங்கி
  ஆன சிவயோகத்து ஆமாறுஆம் அவ்விந்து
  தானதில் அந்தச் சிவயோகி ஆகுமுன்
  ஊனத்தோர் சித்திவந்து ஓர்காயம் ஆகுமே. 3

  1905
  சிவயோகி ஞானி சிதைந்துடல் விட்டால்
  தவலோகம் சேர்ந்துபின் தான்வந்து கூடிச்
  சிவயோக ஞானத்தால் சேர்ந்தவர் நிற்பர்
  புவலோகம் போற்றும்நற் புண்ணியத்தோரே. 4

  1906
  ஊனமில் ஞானிநல் யோகி உடல்விட்டால்
  தானற மோனச் சமாதியுள் தங்கியே
  தானவன் ஆகும் பரகாயம் சாராதே
  ஊனமில் முத்தராய் மீளார் உணர்வுற்றே. 5

  1907
  செத்தார் பெறும் பயன் ஆவது ஏதெனில்
  செத்துநீர் சேர்வது சித்தினைக் கூடிடில்
  செத்தார் இருந்தார் செகத்தில் திரிமலம்
  செத்தார் சிவமாகி யேசித்தர் தாமே. 6

  1908
  உன்னக் கருவிட்டு உரவோன் அரன்அருள்
  பன்னப் பரமே அருட்குலம் பாலிப்பன்
  என்னப் புதல்வர்க்கும் வேண்டி யிடுஞானி
  தன்இச்சைக்கு ஈசன் உருச்செய்யும் தானே. 7

  1909
  எங்கும் சிவமாய் அருளாம் இதயத்துத்
  தங்கும் சிவஞானிக்கு எங்குமாம் தற்பரம்
  அங்காங்கு எனநின்று சகமுண்ட வான்தோய்தல்
  இங்கே இறந்துஎங்கு மாய்நிற்கும் ஈசனே. 8

  19. சமாதிக் கிரியை

  1910
  அந்தமில் ஞானிதன் ஆகம் தீயினில்
  வெந்திடின் நாடெலாம் வெப்புத் தீயினில்
  நொந்து நாய்நரி நுகரின் நுண்செரு
  வந்துநாய் நரிக்கு உணவாகும் வையகமே. 1

  1911
  எண்ணிலா ஞானி உடல்எரி தாவிடில்
  அண்ணல்தம் கோயில் அழல்இட்டது ஆங்கு ஒக்கும்
  மண்ணில் மழைவிழா வையகம் பஞ்சமாம்
  எண்ணரு மன்னர் இழப்பார் அரசே. 2

  1912
  புண்ணிய மாம்அவர் தம்மைப் புதைப்பது
  நண்ணி அனல்கோக்கில் நாட்டில் அழிவாகும்
  மண்ணில் அழியில் அலங்கார பங்கமாம்
  மண்ணுலகு எல்லாம் மயங்கும் அனல்மண்டியே. 3

  1913
  அந்தமில் ஞானி அருளை அடைந்தக்கால்
  அந்த உடல்தான் குகைசெய்து இருந்திடில்
  சுந்தர மன்னரும் தொல்புவி உள்ளோரும்
  அந்தமில் இன்ப அருள்பெறு வாரே. 4

  1914
  நவமிகு சாணாலே நல்லாழம் செய்து
  குவைமிகு சூழஐஞ் சாணாகக் கோட்டித்
  தவமிகு குகைமுக் கோணமுச் சாணாக்கிப்
  பவமறு நற்குகை பத்மா சனமே. 5

  1915
  தன்மனை சாலை குளங்கரை ஆற்றிடை
  நன்மலர்ச் சோலை நகரின்நற் பூமி
  உன்னரும் கானம் உயர்ந்த மலைச்சாரல்
  இந்நிலம் தான்குகைக்கு எய்தும் இடங்களே. 6

  1916
  நற்குகை நால்வட்டம் பஞ்சாங்க பாதமாய்
  நிற்கின்ற பாதம் நவபாதம் நேர்விழப்
  பொற்பமா ஓசமும் மூன்றுக்கு மூன்றுஅணி
  நிற்பவர் தாம் செய்யும் நேர்மைய தாமே. 7

  1917
  பஞ்ச லோகங்கள் நவமணி பாரித்து
  விஞ்சப் படுத்துஅதன் மேல்ஆ சனம்இட்டு
  முஞ்சிப் படுத்துவெண் ணீறு இட்ட தன்மேலே
  பொன்செய் நற்சுண்ணம் பொதியலும் ஆமே. 8

  1918
  நள்குகை நால்வட்டம் படுத்துஅதன் மேல்சாரக்
  கள்ளவிழ தாமம் களபம்கத் தூரியும்
  தெள்ளிய சாந்து புழுகுபன் னீர்சேர்த்து
  ஒள்ளிய தூபம் உவந்திடு வீரே. 9

  1919
  ஓதிடும் வெண்ணீற்றால் உத்தூளம் குப்பாயம்
  மீதினில் இட்டுஆ சனத்தினின் மேல் வைத்துப்
  போதறு கண்ணமும் நறும் பொலிவித்து
  மீதில் இருத்தி விரித்திடு வீரே. 10

  1920
  விரித்தபின் நாற்சாரும் மேவுதல் செய்து
  பொரித்த கறிபோ னகம் இள நீரும்
  குருத்தலம் வைத்துஓர் குழைமுகம் பார்வை
  தரித்தபின் மேல்வட்டம் சாத்திடு வீரே. 11

  1921
  மீது சொரிந்திடும் வெண்ணீறும் கண்ணமும்
  போது பலகொண்டு தர்ப்பைப்புல் வில்வமும்
  பாத உதகத்தான் மஞ்சனம் செய்துபார்
  மீதுமூன் றுக்குமூன்று அணிநிலம் செய்யுமே. 12

  1922
  ஆதன மீதில் அரசு சிவலிங்கம்
  போதும் இரண்டினில் ஒன்றைத் தாபித்து
  மேதரு சந்நிதி மேவுத் தரம்பூர்வம்
  காதலில் சோடசம் காண்உப சாரமே. 13

  20. விந்துற்பனம்

  1923
  உதயத்தில் விந்துவில் ஓங்குகுண் டலியும்
  உதயக் குடிலில் வயிந்தவம் ஒன்பான்
  விதியில் பிரமாதி கள்மிகு சத்தி
  கதியில் கரணம் கலைவை கரியே. 1

  1924
  செய்திடும் விந்துபே தத்திறன் ஐ ஐந்தும்
  செய்திடும் நாதபேதத்திற னால் ஆறும்
  செய்திடும் மற்றவை ஈர்இரண்டில்திறம்
  செய்திடும் ஆறுஆறு சேர்தத் துவங்களே. 2

  1925
  வந்திடு பேத மெலாம்பர விந்துமேல்
  தந்திடு மாமாயை வாகேசி தற்பரை
  உந்து குடிலையோடு ஏமுறு குண்டலி
  விந்துவில் இந்நான்கும் மேவா விளங்குமே. 3

  1926
  விளங்கு நிவர்த்தாதி மேலக ராதி
  வளங்கொள் உகாரம் மகாரத் துள்விந்து
  களங்கமில் நாதாந்தம் கண்ணினுள் நண்ணி
  உளங்கொள் மனாதியுள் அந்தமும் ஆமே. 4

  1927
  அந்தமும் ஆதியும் ஆகிப் பராபரன்
  வந்த வியாபி எனலாய அந்நெறி
  கந்தம தாகிய காரண காரியம்
  தந்துஐங் கருமமும் தான்செய்யும் வீயமே. 5

  1928
  வீயம தாகிய விந்துவின் சத்தியால்
  ஆய அகண்டமும் அண்டமும் பாரிப்பக்
  காயஐம் பூதமும் காரிய மாயையில்
  ஆயிட விந்து அகம்புறம் ஆகுமே. 6

  1929
  புறம்அகம் எங்கும் புகுந்துஒளிர் விந்து
  நிறமது வெண்மை நிகழ்நாதம் செம்மை
  உறமகிழ் சத்தி சிவபாதம் ஆயுள்
  திறனொடு வீடுஅளிக் கும்செயல் கொண்டே. 7

  1930
  கொண்டஇவ் விந்து பரமம்போல் கோதற
  நின்ற படம்கட மாய்நிலை நிற்றலின்
  கண்டக லாதியின் காரண காரியத்து
  அண்டம் அனைத்துமாய் மாமாயை ஆகுமே. 8

  1931
  அதுவித்தி லேநின்று அங்கு அண்ணிக்கும் நந்தி
  இதுவித்தி லேஉள வாற்றை உணரார்
  மதுவித்தி லேமலர் அன்னம தாகிப்
  பொதுவித்திலே நின்ற புண்ணியன் தானே. 9

  1932
  வித்தினில் அன்றி முளையில்லை அம்முளை
  வித்தினில் அன்றி வெளிப்படு மாறில்லை
  வித்தும் முளையும் உடனன்றி வேறில்லை
  அத்தன்மை யாரும் அரன்நெறி காணுமே. 10

  1933
  அருந்திய அன்னம் அவைமூன்று கூறாம்
  பொருந்தும் உடல்மனம் போம்மலம் என்னத்
  திருந்தும் உடன்மன மாம் கூறு சேர்ந்திட்டு
  இருந்தன முன்னாள் இரதமது ஆகுமே. 11

  1934
  இரதம் முதலான ஏழ்தாது மூன்றில்
  உரிய தினத்தில் ஒருபுல் பனிபோல்
  அரிய துளிவிந்து வாகும்ஏழ் மூன்றின்
  மருவிய விந்து வளரும்கா யத்திலே. 12

  1935
  காயத்தி லேமூன்று நாளில் கலந்திட்டுக்
  காயத்துள் தன்மனம் ஆகும் கலாவிந்து
  நேயத்தே நின்றோர்க்கு நீங்கா விடாமையின்
  மாயத்தே செல்வோர் மனத்தோடு அழியுமே. 13

  1936
  அழிகின்ற விந்து அளவை அறியார்
  கழிகின்ற தன்னையுட் காக்கலும் தேரார்

  அழிகின்ற காயத்து அழிந்துஅயர் உற்றோர்
  அழிகின்ற தன்மை அறிந்தொழி யாரே. 14

  21. விந்து ஜயம் - போக சரவோட்டம்

  1937
  பார்க்கின்ற மாதரைப் பாராது அகன்றுபோய்
  ஓர்க்கின்ற உள்ளம் உருக அழல்மூட்டிப்
  பார்க்கின்ற கண்ணாசை பாழ்பட மூலத்தே
  சேர்க்கின்ற யோகி சிவயோகி தானே. 1

  1938
  தானே அருளால் சிவயோகம் தங்காது
  தானேஅக் காமாதி தங்குவோ னும் உட்கும்
  தானே அதிகாரம் தங்கில் சடங்கெடும்
  ஊனே அவற்றுள் உயிர்ஒம்பா மாயுமே. 2

  1939
  மாயாள் வசத்தே சென்றிவர் வேண்டில்
  ஓயா இருபக்கத்து உள்வளர் பக்கத்துள்
  ஏயாஎண் நாள்இன்ப மேல்பனி மூன்றிரண்டு
  ஆயா அபரத்துள் ஆதிநாள் ஆறாமே. 3

  1940
  ஆறுஐந்து பன்னொன்றும் அன்றிச் சகமார்க்கம்
  வேறுஅன்பு வேண்டுவோர் பூவரில் பின்னம்தோடு
  ஏறும் இருபத் தொருநாள் இடைத்தோங்கும்
  ஆறின் மிகுந்தோங்கும் அக்காலம் செய்யவே. 4

  1941
  செய்யும் அளவில் திருநான் முகூர்த்தமே
  எய்யும் கலைகாலம் இந்து பருதிகால்
  நையுமிடத்து ஓடி நன்கா நூல்நெறி
  செய்க வலம் இடம் தீர்ந்து விடுக்கவே. 5

  1942
  விடுங்காண் முனைந்துஇந் திரியங்க ளைப் போல்
  நடுங்காது இருப்பானும் ஐஐந்தும் நண்ணப்
  படுங்காதல் மாதின்பால் பற்றற விட்டுக்
  கடுங்காற் கரணம் கருத்துறக் கொண்டே. 6

  1943
  கொண்ட குணனே நலமேநற் கோமளம்
  பண்டை உருவே பகர்வாய் பவளமே
  மிண்டு தனமே மிடைய விடும் போதில்
  கண்ட கரணம் உட் செல்லக்கண் டேவிடே. 7

  1944
  விட்டபின் கர்ப்பஉற் பத்தி விதியிலே
  தொட்டுறுங் காலங்கள் தோன்றக் கருதிய
  கட்டிய வாழ்நாள் சாம்நாள் குணம் கீழ்மைசீர்ப்
  பட்ட நெறியிதுஎன்று எண்ணியும் பார்க்கவே. 8

  1945
  பார்த்திட்டு வையத்துப் பரப்பற்று உருப்பெற்று
  வார்ச்செற்ற கொங்கை மடந்தையை நீக்கியே
  சேர்த்துற்று இருதிங்கள் சேராது அகலினும்
  மூப்புற்றே பின்னாளில் ஆம்எல்லாம் உள்ளவே. 9

  1946
  வித்திடு வோர்க்கு அன்றி மேலோர் விளைவில்லை
  வித்திடு வோர்க்கு அன்றி மிக்கோர் அறிவில்லை
  வித்தினில் வித்தை விதற உணர்வரேல்
  மத்தில் இருந்ததோர் மாங்கனி யாமே. 10

  1947
  கருத்தினில் அக்கரம் ஆயுவும் யாவும்
  கருத்துளன் ஈசன் கருஉயிரோடும்
  கருத்தது வித்தாய்க் காரண காரியம்
  கருத்தறு மாறுஇவை கற்பனை தானே. 11

  1948
  ஒழியாத விந்து வுடன்நிற்க நிற்கும்
  அழியாப் பிராணன் அதிபலஞ் சத்தி
  ஒழியாத புத்தி தபஞ்செப மோனம்
  அழியாத சித்தியுண் டாம்விந்து வற்றிலே. 12

  1949
  வற்ற அனலைக் கொளுவி மறித்தேற்றித்
  துற்ற சுழியனல் சொருகிக் சுடருற்று
  முற்று மதியத்து அமுதை முறைமுறை
  செற்றுண் பவரே சிவயோகி யாரே. 13

  1950
  யோகியும் ஞானியும் உத்தம சித்தனும்
  யோகியும் ஞான புரந்தரன் ஆவோனும்
  மோகம் உறினும் முறைஅமிர்து உண்போனும்
  ஆகிய விந்து அழியாத அண்ணலே. 14

  1951
  அண்ணல் உடலாகி அவ்வனல் விந்துவும்
  மண்ணிடை மாய்க்கும் பிராணனாம் விந்துவும்
  கண்ணும் கனலிடைக் கட்டிக் கலந்தெரித்து
  உண்ணில் அமிர்தாகி யோகிக்கு அறிவாமே. 15

  1952
  அறியாது அழிகின்ற ஆதலால் நாளும்
  பொறியால் அழிந்து புலம்புகின் றார்கள்
  அறிவாய் நனவில் அதீதம் புரியச்
  செறிவாய் இருந்து சேரவே வாயுமே. 16

  1953
  மாதரை மாய வரும் கூற்றம் என்றுன்னக்
  காதலது ஆகிய காமம் கழிந்திடும்
  சாதலும் இல்லை சதகோடி ஆண்டினும்
  சோதியின் உள்ளே துரிசறும் காலமே. 17

  1954
  காலம் கடந்தவன் காண்விந்து செற்றவன்
  காலம் கடந்தழிந் தான்விந்து செற்றவன்
  காலங் களின்விந்து செற்றுற்ற காரிகை
  காலின்கண் வந்த கலப்பறி யாரே. 18

  1955
  கலக்கு நாள் முன்னாள் தன்னிடைக் காதல்
  நலத்தக வேண்டில் அந் நாரி யுதரக்
  கலத்தின் மலத்தைத்தண் சீதத்தைப் பித்தை
  விலக்கு வனசெய்து மேலணை வீரே. 19

  1956
  மேலா நிலத்தெழு விந்துவும் நாதமும்
  கோலால் நடத்திக் குறிவழி யேசென்று
  பாலாம் அமிர்துண்டு பற்றறப் பற்றினால்
  மாலா னதுமான மாளும் அவ்விந்துவே. 20

  1957
  விந்து விளைவும் விளைவின் பயன்முற்றும்
  அந்த அழிவும் அடக்கத்தில் ஆக்கமும்
  நந்திய நாசமும் நாதத்தால் பேதமும்
  தந்துணர் வோர்க்குச் சயமாகும் விந்துவே. 21

  1958
  விந்துஎன் வீசத்தை மேவிய மூலத்து
  நந்திய அங்கிய னாலே நயந்தெரிந்து
  அந்தமில் பானுஅதிகண்ட மேலேற்றிச்
  சந்திரன் சார்புறத் தண்ணமு தாமே. 22

  1959
  அமுதச் சசிவிந்து வாம்விந்து மாள
  அமுதப் புனலோடி அங்கியின் மான
  அமுதச் சிவயோகம் ஆதலால் சித்தி
  அமுதப் பலாவனம் ஆங்குறும் யோகிக்கே. 23

  1960
  யோகம் அவ் விந்து ஒழியா வகையுணர்ந்து
  ஆகம்இரண்டும் கலந்தாலும் ஆங்குறாப்
  போகம் சிவபோகம் போகிநற் போகமா
  மோகங் கெடமுயங் கார்மூடர் மாதர்க்கே. 24

  1961
  மாதர் இடத்தே செலுத்தினும் அவ்விந்து
  காதலி னால்விடார் யோகம் கலந்தவர்
  மாதர் உயிராசை கைக்கொண்ட வாடுவர்
  காதலர் போன்றங்ஙன் காதலாம் சாற்றிலே. 25

  1962
  சாற்றிய விந்து சயமாகும் சத்தியால்
  ஏற்றிய மூலத் தழலை எழமூட்டி
  நாற்றிசை ஓடா நடுநாடி நாதத்தோடு
  ஆற்றி அமுதம்அருந்தவித் தாமே. 26

  1963
  விந்துவும் நாதமும் மேலக் கனல்மூல
  வந்த அனல் மயிர்க் கால்தோறும் மன்னிடச்
  சிந்தனை மாறச் சிவம்அக மாகவே
  விந்துவும் மாளும்மெய்க் காயத்தில் வித்திலே. 27

  1964
  வித்துக்குற் றுண்பான் விளைவுஅறி யாதவன்
  வித்துக்குற் றுண்ணாமல் வித்துச் சுட்டு உண்பான்
  வித்துகுற் றுண்பானில் வேறலன் ஈற்றவன்
  வித்துக்குற் றுண்ணாமல் வித்துவித்தான் அன்றே. 28

  1965
  அன்னத்தில் விந்து அடங்கும் படிகண்டு
  மன்னப் பிராணனாம் விந்து மறித்திட்டு
  மின்னொத்த விந்துநா தாந்தத்து விட்டிட
  வன்னத் திருவிந்து மாயும் கா யத்திலே. 29

  1966
  அன்னம் பிராணன்என் றார்க்கும் இருவிந்து
  தன்னை அறிந்துண்டு சாதிக்க வல்லார்க்குச்
  சொன்ன மாம்உருத் தோன்றும்எண் சித்தியாம்
  அன்னவர் எல்லாம் அழிவற நின்றதே. 30

  1967
  நின்ற சிகாரம் நினைக்கும் பிராணனாய்
  ஒன்றும் மகாரம் ஒருமூன்றோடு ஒன்றவை
  சென்று பராசக்தி விந்து சயந்தன்னை
  ஒன்ற உரைக்க உபதேசம் தானே. 31

  1968
  தானே உபதேசம் தானல்லாது ஒன்றில்லை
  வானே உயர்விந்து வந்த பதினான்கு
  மானேர் அடங்க அதன்பின்பு புத்தியும்
  தானே சிவகதி தன்மையும் ஆமே. 32

  1969
  விந்துவும் நாதமும் விளைய விளைந்தது
  வந்தஇப் பல்லுயிர் மன்னுயி ருக்கெலாம்
  அந்தமும் ஆதியும் ஆம்மந் திரங்களும்
  விந்து அடங்க விளையும் சிவோகமே. 33

  1970
  வறுக்கின்ற வாறும் மனத்துலா வெற்றி
  நிறுக்கின்ற வாறும் அந் நீள்வரை ஒட்டிப்
  பொறிக்கின்ற வாறும்அப் பொல்லா வினையை
  அறுக்கின்ற வாறும்அப் பொல்லா வினையை
  அறுக்கின்ற நாள்வரும் அத்திப் பழமே. 34

  1971
  விந்துவும் நாதமும் மேவியுடன் கூடிப்
  சந்திர னோடே தலைப்படு மாயிடில்
  சுந்தர வானத்து அமுதம்வந்து ஊறிடும்
  அங்குஉதி மந்திரம் ஆகுதி யாகுமே. 35

  1972
  மனத்தொடு சத்து மனஞ்செவி யென்ன
  இனத்தெழு வார்கள் இசைந்தன நாடி
  மனத்தில் எழுகின்ற வாக்கு வசனம்
  கனத்த இரதம் அக் காமத்தை நாடிலே. 36

  1973
  சத்தமும் சத்த மனமும் மனக்கருத்து
  ஒத்துஅறி கின்ற இடமும் அறிகிலர்
  மெய்த்து அறிகின்ற இடம்அறி வாளர்க்கு
  அத்தன் இருப்பிடம் அவ்விடம் தானே. 37

  1974
  உரம்அடி மேதினி உந்தியில் அப்பாம்
  விரவிய தன்முலை மேவிய கீழ்அங்கி
  கருமலை மீமிசை கைக்கீழிற் காலாம்
  விரவிய சுந்தரம் மேல்வெளி யாமே. 38

  22. ஆதித்த நிலை - அண்டாதித்தன்

  1975
  செஞ்சுட ரோன்முத லாகிய தேவர்கள்
  மஞ்சுடை மேரு வலம்வரு காரணம்
  எஞ்சுடர் ஈசன் இறைவன் இணையடி
  தஞ்சுட ராக வணங்கும் தவமே. 1

  1976
  பகலவன் மாலவன் பல்லுயிர்க்கு எல்லாம்
  புகலவ னாய்நின்ற புண்ணிய நாதன்
  இகலற ஏழுல கும்உற வோங்கும்
  பகலவன் பல்லுயிர்க்கு ஆதியும் ஆமே. 2

  1977
  ஆதித்தன் அன்பினோடு ஆயிர நாமமும்
  சோதியின் உள்ளே சுடரொளி யாய்நிற்கும்
  வேதியர் வேண்டினும் விண்ணவர் சொல்லினும்
  ஆதியில் அன்பு பழுக்கின்ற வாறே. 3

  1978
  தானே உலகுக்குத் தத்துவனாய் நிற்கும்
  தானே உலகுக்குத் தையலு மாய்நிற்கும்
  தானே உலகுக்குச் சம்புவு மாய்நிற்கும்
  தானே உலகுக்குத் தண்சுட ராகுமே. 4

  1979
  வவையமுக் கோணம் வட்டம் அறுகோணம்
  துலையிரு வட்டம் துய்ய விதம்எட்டில்
  அலையுற்ற வட்டத்தில் ஈர்எட்டு இதழாம்
  மலைவுற்று உதித்தனன் ஆதித்தன் ஆமே. 5

  1980
  ஆதித்தன் உள்ளி லானமுக் கோணத்தில்
  சோதித்து இலங்கும்நற் சூரியன் நாலாம்
  கேத முறுங்கேணி சூரியன் எட்டில்
  சோதிதன் நீட்டில் சோடசம் தானே. 6

  1981
  ஆதித்த னோடே அவனி இருண்டது
  பேதித்த நாலும் பிதற்றிக் கழிந்தது
  சோதிக்குள் நின்று துடியிடை செய்கின்ற
  வேதப் பொருளை விளங்குகி லீரே. 7

  1982
  பாருக்குக் கீழே பகலோன் வரும்வழி
  யாருக்கும் காணஒண் ணாத அரும்பொருள்
  நீருக்கும் தீக்கும் நடுவே உதிப்பவன்
  ஆருக்கும் எட்டாத ஆதித்தன் தானே. 8

  1983
  மண்ணை இடந்துஅதின் கீழொடும்
  விண்ணை இடந்து வெளிசெய்து நின்றிடும்
  கண்ணை இடந்து களிதந்த ஆனந்தம்
  எண்ணும் கிழமைக்கு இசைந்து நின்றானே. 9

  1984
  பாரை இடந்து பகலோன் வரும்வழி
  யாரும் அறியார் அருங்கடை நூலவர்
  தீரன் இருந்த திருமலை சூழ்என்பர்
  ஊரை உணர்ந்தார் உணர்ந்திருந் தாரே. 10

  23. பிண்டாதித்தன்

  1985
  நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும்
  கன்றாய நந்திக் கருத்துள் இருந்தனன்
  கொன்று மலங்கன் குழல்வழி ஓடிட
  வென்று விளங்கும் விரிசுடர் காணுமே. 1

  1986
  ஆதித்தன் ஓடி அடங்கும் இடங்கண்டு
  சாதிக்க வல்லவர் தம்மை யுணர்ந்தவர்
  பேதித்து உலகம் பிதற்றும் பிதற்றெல்லாம் ஆதித்த
  னோடே அடங்குகின் றாரே. 2

  1987
  உருவிப் புறப்பட்டு உலகை வலம்வந்து
  சொருகிக் கிடக்கும் துறையறி வார்இல்லை
  சொருகிக் கிடக்கும் துறையறி வாளர்க்கு
  உருகிக் கிடக்கும்என் உள்ளன்பு தானே. 3

  24. மன ஆதித்தன்

  1988
  எறிகதிர் ஞாயிறு மின்பனி சோரும்
  எறிகதிர் சோமன் எதிர்நின்று எறிப்ப
  விரிகதிர் உள்ளே இயங்கும் என் ஆவி
  ஒருகதிர் ஆகில் உலாஅது ஆமே. 1

  1989
  சந்திரன் சூரியன் தான்வரின் பூசனை
  முந்திய பானுவில் இந்துவந்து ஏய்முறை
  அந்த இரண்டும் உபய நிலத்தில்
  சிந்தை தெளிந்தார் சிவமாயி னரே. 2

  1990
  ஆகும் கலையோடு அருக்கன் அனல்மதி
  ஆகும் கலையிடை நான்குஎன லாம்என்பர்
  ஆகும் அருக்கன் அனல்மதி யோடுஒன்ற
  ஆகும்அப் பூரணை யாம்என்று அறியுமே. 3

  1991
  ஈர் அண்டத்து அப்பால் இயங்கிய அவ்வொளி
  ஓர் அண்டத் தார்க்கும் உணரா உணர்வது
  பேர்அண்டத்து ஊடே பிறங்கொளி யாய்நின்று
  ஆர் அண்டத் தக்கார் அறியத்தக் காரே. 4

  1992
  ஒன்பதின் மேவி உலகம் வலம்வரும்
  ஒன்பதும் ஈசன் இயல்அறி வார்இல்லை
  முன்புஅதின் மேவி முதல்வன் அருளிலார்
  இன்பம் இலார்இருள் சூழநின் றாரே. 5

  25. ஞானாதித்தன்

  1993
  விந்து அபரம் பரம்இரண் டாய்விரிந்து
  அந்த அபரம் பரநாத மாகியே
  வந்தன தம்மில் பரங்கலை யாதிவைத்து
  உந்தும் அருணோ தயமென்ன உள்ளத்தே. 1

  1994
  உள்ள அருணோ தயத்தெழும் ஓசைதான்
  தெள்ளும் பரநாதத் தின்செயல் என்பதால்
  வள்ளல் பரவிந்து வைகரி யாதிவாக்கு
  உள்ளன ஐங்கலைக்கு ஒன்றாம் உதயமே. 2

  1995
  தேவர் பிரான்திசை பத்துஉத யஞ்செய்யும்
  மூவர் பிரான்என முன்னொரு காலத்து
  நால்வர் பிரான்நடு வாயுரை யாநிற்கும்
  மேவு பிரான்என்பர் விண்ணவர் தாமே. 3

  1996
  பொய்யிலன் மெய்யன் புவனா பதிஎந்தை
  மையிருள் நீக்கும் மதிஅங்கி ஞாயிறு
  செய்யிருள் நீக்கும் திருவுடை நந்திஎன்
  கையிருள் நீங்கக் கலந்தெழுந் தானே. 4

  1997
  தனிச்சுடர் ஏற்றித் தயங்கிருள் நீங்க
  அனித்திடும் மேலை அருங்கனி ஊறல்
  கனிச்சுட ராய்நின்ற கயிலையில் ஈசன்
  நனிச்சுடர் மேல்கொண்ட வண்ணமும் ஆமே. 5

  1998
  நேரறி வாக நிரம்பிய பேரொளி
  போரறி யாது புவனங்கள் போய்வரும்
  தேரறி யாத திசையொளி யாயிடும்
  ஆரறி வாரிது நாயக மாமே. 6

  1999
  மண்டலத் துள்ளே மலர்ந்தெழும் ஆதித்தன்
  கண்டிதத் துள்ளே கதிரொளி ஆயிடும்
  சென்றிடத்து எட்டுத் திசையெங்கும் போய்வரும்
  நின்றிடத் தேநிலை நேரறி வார்க்கே. 7

  2000
  நாபிக்கண் நாசிநயன நடுவினும்
  தூபியோடு ஐந்தும் சுடர்விடு சோதியைத்
  தேவர்கள் ஈசன் திருமால் பிரமனும்
  மூவரு மாக உணர்ந்திருந் தாரே. 8

  26. சிவாதித்தன்

  2001
  அன்றிய பாச இருளும்அஞ் ஞானமும்
  சென்றிடு ஞானச் சிவப்பர காசத்தால்
  ஒன்றும் இருசட ராம்அரு ணோதயம்
  துன்றிருள் நீங்குதல் போலத் தொலைந்ததே. 1

  2002
  கடம் கடம் தோறும் கதிரவன் தோன்றில்
  அடங்கிட மூடில் அவற்றில் அடங்கான்
  விடங்கொண்ட கண்டனும் மேவிய காயத்து
  அடங்கிட நின்றதும் அப்பரி சாமே. 2

  2003
  தானே விரிசுடர் மூன்றும்ஒன்றாய் நிற்கும்
  தானே அயன்மால் எனநின்று தாபிக்கும்
  தானே உடலுயிர் வேறன்றி நின்றுளன்
  தானே வெளியொளி தானிருட் டாமே. 3

  2004
  தெய்வச் சுடர்அங்கி ஞாயிறும் திங்களும்
  வையம் புனல்அனல் மாருதம் வானகம்
  சைவப் பெரும்பதி தாங்கிய பல்லுயிர்
  ஐவர்க்கு இடம்இடை ஆறங்கம் ஆமே. 4

  27. பசு இலக்கணம்

  2005
  உன்னும் அளவில் உணரும் ஒருவனைப்
  பன்னு மறைகள் பயிலும் பரமனை
  என்னுள் இருக்கும் இளையா விளக்கினை
  அன்ன மயமென்று அறிந்துகொண் டேனே. 1

  2006
  அன்னம் இரண்டுள ஆற்றம் கரையினில்
  துன்னி இரண்டும் துணைப்பிரி யாதுஅன்னம்
  தன்னிலை அன்னம் தனியொன்றது என்றக்கால்
  பின்ன மடஅன்னம் பேறணு காதே. 2

  28. புருடன்

  2007
  வைகரி யாதியும் மாயா மலாதியும்
  பொய்கரி யான புருடாதி பேதமும்
  மெய்கரி ஞானம் கிரியா விசேடத்துச்
  செய்கரி ஈசன் அனாதியே செய்ததே. 1

  2008
  அணுவில் அணுவினை ஆதிப் பிரானை
  அணுவில் அணுவினை ஆயிரங் கூறிட்டு
  அணுவில் அணுவை அணுகவல் லார்கட்கு
  அணுவில் அணுவை அணுகலும் ஆமே. 2

  2009
  படர்கொண்ட ஆலதின் வித்தது போலச்
  சுடர்கொண்டு அணுவினைத் தூவழி செய்ய
  இடர்கொண்ட பாச இருளற ஒட்டி
  நடர்கொண்ட நல்வழி நாடலும் ஆமே. 3

  2010
  அணுவுள் அவனும் அவனுள் அணுவும்
  கணுஅற நின்ற கலப்பது உணரார்
  இணையிலி ஈசன் அவன்எங்கும் ஆகித்
  தணிவற நின்றான் சராசரம் தானே. 4

  29. சீவன்

  2011
  மேவிய சீவன் வடிவது சொல்லிடில்
  கோவின் மயிர்ஒன்று நூறுடன் கூறிட்டு
  மேவிய கூறது ஆயிரம் ஆயினால்
  ஆவியின் கூறுநா றாயிரத்து ஒன்றே. 1

  2012
  ஏனோர் பெருமையின் ஆயினும் எம்மிறை
  ஊனே சிறுமையின் உட்கலந்து அங்குளன்
  வானோர் அறியும் அளவல்லன் மாதேவன்
  தானே அறியும் தவத்தின் அளவே. 2

  2013
  உண்டு தெளிவன் உரைக்க வியோகமே
  கொண்டு பயிலும் குணமில்லை யாயினும்
  பண்டு பயிலும் பயில்சீவ னார்பின்னைக்
  கண்டு சிவனுருக் கொள்வர் கருத்துளே. 3

  2014
  மாயா உபாதி வசத்ததாகும் சேதனத்து
  ஆய குருஅரு ளாலே அதில்தூண்ட
  ஓயும் உபாதியோடு ஒன்றின் ஒன் றாது உயிர்
  ஆய துரியம் புகுந்தறி வாகவே. 4

  30. பசு

  2015
  கற்ற பசுக்கள் கதறித் திரியினும்
  கொற்ற பசுக்கள் குறிகட்டி மேயினும்
  முற்ற பசுக்கள் ஒருகுடம் பால்போலும்
  மற்றைப் பசுக்கள் வறள்பசு தானே. 1

  2016
  கொல்லையின் மேயும் பசுக்களைச் செய்வதென்
  எல்லைக் கடப்பித்து இறைவன் அடிகூட்டி
  வல்லசெய்து ஆற்ற மதித்தபின் அல்லது
  கொல்லை செய் நெஞ்சம் குறிப்பறி யாதே. 2

  31. போதன் (அறிஞன்)

  2017
  சீவன் எனச்சிவன் என்னவே றில்லை
  சீவ னார்சிவ னாரை அறிகிலர்
  சீவ னார்சிவ னாரை அறிந்தபின்
  சீவ னார்சிவ னாயிட்டு இருப்பரே. 1

  2018
  குணவிளக் காகிய கூத்தப் பிரானும்
  மனவிளக் காகிய மன்னுயிர்க் கெல்லாம்
  பணவிளக் காகிய பல்தலை நாகம்
  கணவிளக் காகிய கண்காணி யாகுமே. 2

  2019
  அறிவாய் அறியாமை நீங்கி யவனே
  பொறிவாய் ஒழிந்தெங்கும் தானான போதன்
  அறிவாய் அவற்றினுள் தானாய் அறிவன்
  செறிவாகி நின்றஅச் சீவனும் ஆகுமே. 3

  2020
  ஆறாறின் தன்மை அறியாது இருந்தேனுக்கு
  ஆறாறின் தன்மை அறிவித்தான் பேர்நந்தி
  ஆறாறின் தன்மை அருளால் அறிந்த பின்
  ஆறாறுக்கு அப்புறம் ஆகி நின் றானே. 4

  2021
  சிவமா கியஅருள் நின்றுஅறிந்து ஓரார்
  அவமாம் மலம்ஐந்தும் ஆவது அறியார்
  தவமான செய்து தலைப்பறி கின்றார்
  நவமான தத்துவம் நாடாகி லாரே. 5

  2022
  நாடோ றும் ஈசன் நடத்தும் தொழில்உள்ளார்
  நாடோ றும் ஈசன் நயந்தூட்டல் நாடிடார்
  நாடோ றும் ஈசன்நல் லோர்க்கருள் நல்கலால்
  நாடோ றும் நாடார்கள் நாள்வினை யாளரே. 6

  32. ஐந்து இந்திரியம் அடக்கும் அருமை

  2023
  ஆக மதத்தன ஐந்து களிறுள
  ஆக மதத்தறி யோடுஅணை கின்றில
  பாகனும் எய்த்துஅவை தாமும் இளைத்தபின்
  யோகு திருந்துதல் ஒன்றிஅறி யோமே. 1

  2024
  கருத்தின்நன் னூல்கற்று கால்கொத்திப் பாகன்
  திருத்தலும் பாய்மாத் திகைத்தன்றிப் பாயா
  எருத்துற ஏறி இருக்கிலும் ஆங்கே
  வருத்தினும் அம்மா வழிநட வாதே. 2

  2025
  புலம் ஐந்து புள்ஐந்து புள்சென்று மேயும்
  நிலம்ஐந்து நீர்ஐந்து நீர்மையும் ஐந்து
  குலம் ஒன்று கோல்கொண்டு மேய்ப்பான் ஒருவன்
  உலம்வந்து போம்வழி ஒன்பது தானே. 3

  2026
  அஞ்சுள சிங்கம் அடவியல் வாழ்வன
  அஞ்சும்போய் மேய்ந்துதம் அஞ்சுஅக மேபுகும்
  அஞ்சின் உகிரும் எயிரும் அறுத்திட்டால்
  எஞ்சாது இறைவனை எய்தலும் ஆமே. 4

  2027
  ஐவர் அமைச்சருள் தொண்ணூற்று அறுவர்கள்
  ஐவரும் மைந்தரும் ஆளக் கருதுவர்
  ஐவரும் ஐந்த சினத்தொட நின்றிடில்
  ஐவர்க்கு சிறைஇறுத்து ஆற்றகி லோமே. 5

  2028
  சொல்லகில் லேன்சுடர்ச் சோதியை நாடொறும்
  சொல்லகில் லேன்திரு மங்கையும் அங்குள
  வெல்லகில் லேன்புலன் ஐந்துடன் தன்னையும்
  கொல்லநின் றோடும் குதிரைஒத் தேனே. 6

  2029
  எண்ணிலி இல்லி அடைத்துஅவ் இருட்டறை
  எண்ணிலி இல்லியோடு ஏகில் பிழைதரும்
  எண்ணிலி இல்லியோடு ஏகாமை காக்குமேல்
  எண்ணிலி இல்லதோடு இன்பமது ஆமே. 7

  2030
  விதியின் பெருவலி வேலைசூழ் வையம்
  துதியின் பெருவலி தொல்வான் உலகம்
  மதியின் பெருவலி மானுடர் வாழ்க்கை
  நிதியின் பெருவலி நீர்வலி தானே. 8

  33. ஐந்து இந்திரியம் அடக்கும் முறைமை

  2031
  குட்டம் ஒருமுழம் உள்ளது அரைமுழம்
  வட்டம் அமைந்ததோர் வாவியுள் வாழ்வன
  பட்டன மீன்பல பரவன் வகைகொணர்ந்து
  இட்டனன் யாம்இனி ஏதம்இ லோமே. 1

  2032
  கிடக்கும் உடலின் கிளர்இந் திரியம்
  அடக்க லுறும் அவன்தானே அமரன்
  விடக்கிண்டு இன்புற மேவுறு சிந்தை
  நடக்கின் நடக்கும் நடக்கும் அளவே. 2

  2033
  அஞ்சும் அடக்குஅடக்கு என்பர் அறிவிலார்
  அஞ்சும் அடக்கும் அமரரும் அங்கிலை
  அஞ்சும் அடக்கிய அசேதன மாம்என்றிட்டு
  அஞ்சும் அடக்கா அறிவு அறிந்தேனே. 3

  2034
  முழக்கி எழுவன மும்மத வேழம்
  அடக்க அறிவென்றும் கோட்டையை வைத்தேன்
  பிழைத்தன ஓடிப் பெருங்கேடு மண்டிக்
  கொழுத்தன வேழம் குலைக்கின்ற வாறே. 4

  2035
  ஐந்தில் ஒடுங்கில் அகலிடம் ஆவது
  ஐந்தில் ஒடுங்கில் அருந்தவம் ஆவது
  ஐந்தில் ஒடுங்கில் அரன்பதம் ஆவது
  ஐந்தில் ஒடுங்கில் அருளுடை யாரே. 5

  2036
  பெருக்கப் பிதற்றிலென் பேய்த்தேர் நினைந்தென்
  விரித்த பொருட்கெல்லாம் வித்தாவது உள்ளம்
  பெருக்கிற் பெருக்கம் சுருக்கிற் சுருக்கம்
  அருத்தமும் அத்தனை ஆராய்ந்துகொள் வார்க்கே. 6

  2037
  இளைக்கின்ற வாறுஅறிந்து இன்னுயிர் வைத்த
  கிளைக்குஒன்றும் ஈசனைக் கேடில் புகழோன்
  தளைக்கொன்ற நாகம்அஞ் சாடல் ஒடுக்கத்
  துளைக்கொண்டது அவ்வழி தூங்கும் படைத்தே. 7

  2038
  பாய்ந்தன பூதங்கள் ஐந்தும் படரொளி
  சார்ந்திடும் ஞானத் தறியினில் பூட்டிட்டு
  வாய்ந்துகொள் ஆனந்தம் என்னும் அருள் செய்யில்
  வேய்ந்துகொள் மேலை விதியது தானே. 8

  2039
  நடக்கின்ற நந்தியை நாடோ றும் உன்னில்
  படர்க்கின்ற சிந்தையப் பைய ஒடுக்கிக்
  குறிக்கொண்ட சிந்தை குறிவழி நோக்கில்
  வடக்கொடு தெற்கு மனக்கோயி லாமே. 9

  2040
  சென்றன நாழிகை நாள்கள் சிலபல
  நின்றது நீள்பொருள் நீர்மேல் எழுத்துஒத்து
  வென்று புலன்கள் விரைந்து விடுமின்கள்
  குன்று விழவதில் தாங்கலும் ஆமே. 10

  2041
  போற்றிசைத் துப்புனி தன்திரு மேனியைப்
  போற்றிசெய் மீட்டே புலன்ஐந்தும் புத்தியால்
  நாற்றிசைக் கும்பின்னை யாருக்கும் நாதனை
  ஊற்றுக உள்ளத்து ஒருங்கலும் ஆமே. 11

  2042
  தரிக்கின்ற நெஞ்சம் சகளத்தின் உள்ளே
  அரிக்கின்ற ஐவரை யாரும் உணரார்
  சிரிக்கின்ற வாறு சிலபல பேசில்
  வரிக்கின்ற மைசூழ் வரையது வாமே. 12

  2043
  கைவிட லாவது ஒன்று இல்லை கருத்தினுள்
  எய்தி அவனை இசையினால் ஏத்துமின்
  ஐவருடைய அவாவினில் தோன்றிய
  பொய்வ ருடைய புலன்களும் ஐந்தே. 13

  34. அசற்குரு நெறி

  2044
  உணர்வுஒன்று இலாமூடன் உண்மைஒ ராதோன்
  கணுவின்றி வேதா கமநெறி காணான்
  பணிஒன்று இலாதோன் பரநிந்தை செய்வோன்
  அணுவின் குணத்தோன் அசற்குரு வாமே. 1

  2045
  மந்திர தந்திர மாயோக ஞானமும்
  பந்தமும் வீடும் தரிசித்துப் பார்ப்பவர்
  சிந்தனை செய்யாத் தெளிவியாது ஊண்பொருட்டு
  அந்தகர் ஆவோர் அசற்குரு வாமே. 2

  2046
  ஆமாது அறியாதோன் மூடன் அதிமூடன்
  காமாதி நீங்காக் கலதி கலதிகட்கு
  ஆமாறு அசத்துஅறி விப்போன் அறிவிலோன்
  கோமான் அலன்அசத் தாகும் குரவனே. 3

  2047
  கற்பாய கற்பங்கள் நீக்காமற் கற்பித்தால்
  தற்பாவங் குன்றும் தனக்கே பகையாகும்
  நற்பால் அரசுக்கும் நாட்டுக்கும் கேடென்றே
  முற்பால நந்தி மொழிந்துவைத் தானே. 4

  2048
  குருடர்க்குக் கோல்காட்டிச் செல்லும் குருடர்
  முரணும் பழங்குழி வீழ்வர்கள் முன்பின்
  குருடனும் வீழ்வர்கள் முன்பின் அறவே
  குருடரும் வீழ்வார் குருடரோடு ஆகியே. 5

  35. சற்குரு நெறி

  2049
  தாள்தந்து அளிக்கும் தலைவனே சற்குரு
  தாள்தந்து தன்னை அறியத் தரவல்லோன்
  தாள்தந்து தத்துவா தீதத்துச் சார்சீவன்
  தாள்தந்து பாசம் தணிக்கும் அவன்சத்தே. 1

  2050
  தவிரவைத் தான்வினை தன்னடி யார்கோள்
  தவிரவைத் தான்சிரத் தோடுதன் பாதம்
  தவிரவைத் தான்நமன் தூதுவர் கூட்டம்
  தவிரவைத் தான் பிற வித்துயர் தானே. 2

  2051
  கறுத்த இரும்பே கனகமது ஆனால்
  மறித்துஇரும் பாகா வகையது போலக்
  குறித்தஅப் போதே குருவருள் பெற்றான்
  மறித்துப் பிறவியல் வந்தணு கானே. 3

  2052
  பாசத்தை நீக்கிப் பரனோடு தன்னையும்
  நேசத்து நாடி மலமற நீக்குவோர்
  ஆசற்ற சற்குரு வாவோர் அறிவற்றுப்
  பூசற்கு இரங்குவோர் போதக் குருவன்றே. 4

  2053
  நேயத்தே நிற்கும் நிமலன் மலமற்ற
  நேயத்தை நல்கவல் லோன்நித்தன் சுத்தனே
  ஆயத்த வர்தத் துவம் உணர்ந் தாங்குஅற்ற
  நேயர்க்கு அளிப்பவன் நீடும் குரவனே. 5

  2054
  பரிசன வேதி பரிசித்தது எல்லாம்
  வரிசை தரும்பொன் வகையாகு மாபோல்
  குருபரி சித்த குவலயம் எல்லாம்
  திரிமலம் தீர்ந்து சிவகதி யாமே. 6

  2055
  தானே எனநின்ற சற்குரு சந்நிதி
  தானே எனநின்ற தன்மை வெளிப்படில்
  தானே தனைப்பெற வேண்டும் சதுர்பெற
  ஊனே எனநினைந்து ஓர்ந்துகொள் உன்னிலே. 7

  2056
  வரும்வழி போம்வழி மாயா வழியைக்
  கருவழி கண்டவர் காணா வழியைக்
  பெரும்வழி யாநந்தி பேசும் வழியைக்
  குருவழியே சென்று கூடலும் ஆமே. 8

  2057
  குருஎன் பவனே வேதாக மங்கூறும்
  பரஇன்ப னாகிச் சிவயோகம் பாவித்து
  ஒருசிந்தை யின்றி உயிர்பாசம் நீக்கி
  வருநல் குரவன்பால் வைக்கலும் ஆமே. 9

  2058
  சத்தும் அசத்தும் சதசத்தும் தான்காட்டிச்
  சித்தும் அசித்தும் சிவபரத் தேசேர்த்துச்
  சுத்தம் அசுத்தம் அறச்சுக மானசொல்
  அத்தன் அருட்குரு வாம்அவன் கூறிலே. 10

  2059
  ஊற்றிடும் ஐம்மலம் பாச உணர்வினை
  பற்றறு நாதன் அடியில் பணிதலால்
  சுற்றிய பேதம் துரியம் மூன் றால்வாட்டித்
  தற்பரம் மேவுவோர் சாதகர் ஆமே. 11

  2060
  எல்லாம் இறைவன் இறைவி யுடன்இன்பம்
  வலலார் புலனும் வருங்கால் உயிர்தோன்றிச்
  சொல்லா மலம்ஐந்து அடங்கிட்டு ஓங்கியே
  செலலாச் சிவகதி சேர்தல்விளை யாட்டே. 12

  2061
  ஈனப் பிறவியில் இட்டது மீட்டுட்டித்
  தானத்துள் இட்டுத் தனையூட்டித் தாழ்த்தலும்
  ஞானத்தின் மீட்டலும் நாட்டலும் வீடுற்று
  மோனத்துள் வைத்தலும் முத்தன்தன் செய்கையே. 13

  2062
  அத்தன் அருளின் விளையாட் டிடம்சடம்
  சித்தொடு அசித்துஅறத் தெளிவித்த சீவனைச்
  சுத்தனும் ஆக்கித் துடைத்து மலத்தினைச்
  சத்துடன் ஐங்கரு மத்திடும் தன்மையே. 14

  2063
  ஈசத்து வங்கடந்து இல்லையென்று அப்புறம்
  பாசத்து ளேயென்றும் பாவியும் அண்ணலை
  நேசத்து ளேநின்ற நின்மலன் எம்மிறை
  தேசத்தை எல்லாம் தெளியவைத் தானே. 15

  2064
  மாணிக்க மாலை மலர்ந்தெழு மண்டலம்
  ஆணிப்பொன் நின்றங்கு அமுதம் விளைந்தது
  பேணிக்கொண்டு உண்டார் பிறப்பற்று இருந்த
  ஊனுக்கு இருந்தார் உணராத மாக்களே. 16

  2065
  அசத்தொடு சத்தும் அசத்சத்து நீங்க
  இசைத்திடு பாசப்பற்று ஈங்குஅறு மாறே
  அசைத்துஇரு மாயை அனுத்தானும் ஆங்கே
  இசைத்தானும் ஒன்றறி விப்போன் இறையே. 17

  2066
  ஏறு நெறியே மலத்தை எரித்தலால்
  ஈறில் உரையால் இருளை அறுத்தலான்
  மாறில் பசுபாசம் வாட்டலால் வீடுக
  கூறு பரனே குருவாம் இயம்பிலே. 18

  36. கூடா ஒழுக்கம்

  2067
  கண்காணி இல்லென்று கள்ளம் பலசெய்வார்
  கண்காணி இல்லா இடமில்லை காணுங்கால்
  கண்காணி யாகக் கலந்தெங்கும் நின்றானைக்
  கண்காணி கண்டார் களஒழிந் தாரே. 1

  2068
  செய்தான் அறியும் செழுங்கடல் வட்டத்துப்
  பொய்தான் மிகவும் புலம்பும் மனிதர்கள்
  மெய்தான் உரைக்கில்விண் ணோர் தொழச் செய்வான்
  மைதாழ்ந்து இலங்கும் மிடறுடை யோனே. 2

  2069
  பத்துவிற் றுண்டு பகலைக் கழிவிடும்
  மத்தகர்க்கு அன்றோ மறுபிறப்பு உள்ளது
  வித்துக்குற் றுண்டு விளைபுலம் பாழ்செய்யும்
  பித்தர்கட்கு என்றும் பிறப்பில்லை தானே. 3

  2070
  வடக்கு வடக்கென்பர் வைத்ததுஒன்று இல்லை
  நடக்க உறுவரே ஞானமி ல்லாதார்
  வடக்கில் அடங்கிய வையகம் எல்லாம்
  அகத்தில் அடங்கும் அறிவுடை யோர்க்கே. 4

  2071
  காயக் குழப்பனைக் காயநன் னாடனைக்
  காயத்தி னுள்ளே கமழ்கின்ற நந்தியைத்
  தேயத்து ளேஎங்கும் தேடித் திரிவர்கள்
  காயத்துள் நின்ற கருத்தறி யாரே. 5

  2072
  கண்காணி யாகவே கையகத் தேயெழும்
  கண்காணி யாகக் கருத்துள் இருந்திடும்
  கண்காணி யாகக் கலந்து வழிசெய்யும்
  கண்காணி யாகிய காதலன் தானே. 6

  2073
  கன்னி ஒருசிறை கற்றோர் ஒருசிறை
  மன்னிய மாதவம் செய்வோர் ஒருசிறை
  தன்னியல்பு உன்னி உணர்ந்தோர் ஒருசிறை
  என்னிது ஈசன் இயல்புஅறி யாரே. 7

  2074
  காணாத கண்ணில் படலமே கண்ணொளி
  காணாத வர்கட்கும் காணாதது அவ்வொளி
  காணாத வர்கட்கும் கண்ணாம் பெருங்கண்ணைக்
  காணாது கண்டார் களவொழிந் தாரே. 8

  2075
  பித்தன் மருந்தால் தெளிந்து பிரகிருதி
  உய்த்தொன்று மாபோல் விழியும் தன் கண்ணொளி
  அத்தன்மை யாதல்போல் நந்தி அருள்தரச்
  சித்தம் தெளிந்தோன் செயல் ஒழிந்தேனே. 9

  2076
  பிரான்பல மாகப் பெயர்ந்தன எட்டும்
  பராமயம் என்றெண்ணிப் பள்ளி யுணரார்
  சுராமயம் முன்னிய சூழ்வினை யாளர்
  நிராமய மாக நினைப் பொழிந் தாரே. 10

  2077
  ஒன்றுஇரண் டாகிநின்று ஒன்றிஒன் றாயினோர்க்கு
  ஒன்றும் இரண்டும் ஒருகாலும் கூடிடா
  ஒன்றுஇரண்டு என்றே உரைதரு வோர்க்கெலாம்
  ஒன்றுஇரண் டாய் நிற்கும் ஒன்றோடுஒன் றானதே. 11

  2078
  உயிரது நின்றால் உணர்வுஎங்கு நிற்கும்
  அயர்அறி வில்லையால் ஆருடல் வீழும்
  உயிரும் உணலும் ஒருங்கிக் கிடக்கும்
  பயிரும் கிடந்துள்ளப் பாங்கு அறி யாரே. 12

  2079
  உயிரது வேறாய் உணர்வுஎங்கும் ஆகும்
  உயிரை அறியில் உணர்வுஅறி வாகும்
  உயிர்அன்று உடலை விழுங்கும் உணர்வை
  அயரும் பெரும்பொருள் ஆங்கறி யாரே. 13

  2080
  உலகாணி ஒண்சுடர் உத்தம சித்தன்
  நிலவாணி ஐந்தினுள் தேருற நிற்கும்
  சிலவாணி யாகிய தேவர் பிரானைத்
  தலைவாணி செய்வது தன்னை அறிவதே. 14

  2081
  தான்அந்த மாம்என நின்ற தனிச்சுடர்
  ஊன்அந்த மாய்உல காய்நின்ற ஒண்சுடர்
  தேன்அந்த மாய்நின்று சிற்றின்பம் நீஒழி
  கோன்அந்தம் இல்லாக் குணத்தரு ளாமே. 15

  2082
  உன்முத லாகிய ஊன்உயிர் உண்டெனும்
  கல்முதல் ஈசன் கருத்தறி வார்இல்லை
  நல்முதல் ஏறிய நாமம் அறநின்றால்
  தன்முதல் ஆகிய தத்துவம் ஆமே. 16

  2083
  இந்தியம் அந்தக் கரணம் இவைஉயிர்
  வந்தன சூக்க உடலன்று மானது
  தந்திடும் ஐவிதத் தால்தற் புருடனும்
  முந்துளம் மன்னும் ஆறாறு முடிவிலே. 17

  37. கேடு கண்டு இரங்கல்

  2084
  வித்துப் பொதிவார் விரைவிட்டு நாற்றுவார்
  அற்றதம் வாணாள் அறிகிலாப் பாவிகள்
  உற்ற வினைத்துயர் ஒன்றும் அறிகிலார்
  முற்றொளி தீயின் முனிகின்ற வாறே. 1

  2085
  போது சடக்கெனப் போகின் றதுகண்டும்
  வாதுசெய் தென்னோ மனிதர் பெறுவது
  நீதியு ளேநின்று நின்மலன் தாள்பணிந்து
  ஆதியை அன்பில் அறியகில் லார்களே. 2

  2086
  கடன்கொண்டு நெற்குத்துக் கையரை
  உடம்பினை ஓம்பி உயிராத் திரிவார்
  தடங்கொண்ட சாரல் தழல்முரு டேறி
  இடங்கொண்டு உடலார் கிடக்கின்ற வாறே. 3

  2087
  விரைந்தன்று நால்வர்க்கு மெய்ப்பதி சூழ்ந்து
  புரந்தகல் லால்நிழல் புண்ணியன் சொன்ன
  பரந்தன்னை ஓராப் பழிமொழி யாளர்
  உரந்தன்மை யாக ஒருங்கிநின் றார்களே. 4

  2088
  நின்ற புகழும் நிறைதவத்து உண்மையும்
  என்றுஎம் ஈசன் அடியவர்க் கேநல்கும்
  அன்றி உலகம் அதுஇது தேவுஎன்று
  குன்றுகை யாலே குறைப்பட்ட வாறே. 5

  2089
  இன்பத்து ளேபிறந்து இன்பத்து ளேவளர்ந்து
  இன்பத்து ளேநினைக் கின்றது இதுமறந்து
  துன்பத்து ளேசிலர் சோறொடு கூறையென்று
  துன்பத்து ளேநின்று தூங்குகின் றார்களே. 6

  2090
  பெறுதற்கு அரிய பிறவியைப் பெற்றும்
  பெறுதற்கு அரிய பிரானடி பேணார்
  பெறுதற்கு அரிய பிராணிகள் எல்லாம்
  பெறுதற்கு அரியதோர் பேறுஇழந் தாரே. 7

  2091
  ஆர்வ மனமும் அளவில் இளமையும்
  ஈரமும் நல்லஎன்று இன்புறு காலத்துத்
  தீர வருவதோர் காமத் தொழில்நின்று
  மாதவன் இன்பம் மறந்தொழிந் தார்களே. 8

  2092
  இப்பரி சேஇள ஞாயிறு போலுரு
  அப்பரிசு அங்கியின் உள்ளுறை அம்மானை
  இப்பரி சேகம லத்துறை ஈசனை
  மெய்ப்பரி சேவினை வாதுஇருந் தோமே. 9

  2093
  கூடகில் லார்குரு வைத்த குறிகண்டு
  நாடகில் லார்நயம் பேசித் திரிவர்கள்
  பாடகில் லார்அவன் செய்த பரிசறிந்து
  ஆடவல் லார்அவர் பேறெது வாமே. 10

  2094
  நெஞ்சு நிறைந்தங்கு இருந்த நெடுஞ்சுடர்
  நம்செம் பிரான்என்று நாதனை நாடொறும்
  துஞ்சும் அளவும் தொழுமின் தொழாவிடில்
  அஞ்சுஅற்று விட்டதோர் ஆனையும் ஆமே. 11

  2095
  மிருக மனிதர் மிக்கோர் பறவை
  ஒருவர்செய்து அன்புவைத்து உன்னாதது இல்லை
  பருகுவர் ஓடுவர் பார்ப்பயன் கொள்வர்
  திருமருவு மாதவம் சேர்ந்துஉணர்ந் தோரே. 12

  2096
  நீதியி லோர்பெற்ற பொன்போல் இறைவனைச்
  சோதியி லாரும் தொடர்ந்துஅறி வாரில்லை
  ஆதி பயனென்று அமரர் பிரான்என்ற
  நாதியே வைத்தது நாடுகின் றேனே. 13

  2097
  இருந்தேன் மலர்அளைந்து இன்புற வண்டு
  பெருந்தேன் இழைக்கின்ற பெற்றிமை ஓரார்
  வருந்தேன் நுகராது வாய்புகு தேனை
  அருந்தேனை யாரும் அறியகி லாரே. 14

  2098
  கருத்தறி யாது கழிந்தன காலம்
  அருத்தியுள் ளான்அம ராபதி நாதன்
  ஒருத்தன்உள் ளான் உல கத்துயிர்க்கு எல்லாம்
  வருத்திநில் லாது வழுக்கின் றாரே. 15

  2099
  குதித்தோடிப் போகின்ற கூற்றமும் சார்வாய்
  விதித்தென நாள்களும் வீழ்ந்து கழிந்த
  விதிர்திருந்து என்செய்தீர் ஆறுதிர் ஆகில்
  கொதிக்கின்ற கூழில் துடுப்பிட லாமே. 16

  2100
  கரைஅருகு ஆறாக் கழனி வளைந்த
  திரைஅரு காமுன்னம் சேர்ந்தின்பம் எய்தும்
  வரைஅருகு ஊறிய மாதவ நோக்கின்
  நரைஉரு வாச்செல்லும் நாள்கில வாமே. 17

  2101
  வரவுஅறி வானை மயங்கிருள் ஞாலத்து
  இரவுஅறி வானை எழுஞ்சுடர்ச் சோதியை
  அரவுஅறி வார்முன் ஒருதெய்வம் என்று
  விரவுஅறி யாமலே மேல்வைத்த வாறே. 18

  38. இதோபதேசம்

  2102
  மறந்தொழி மண்மிசை மன்னாப் பிறவி
  இறந்தொழி காலத்தும் ஈசனை உள்கும்
  பறந்துஅல மந்து படுதுயர் தீர்ப்பான்
  சிறந்த சிவநெறி சிந்தைசெய் யீரே. 1

  2103
  செல்லும் அளவு செலுத்துமின் சிந்தையை
  வல்ல பரிசால் உரைமின்கள் வாய்மையை
  இல்லை யெனினும் பெரிதுளன் எம்மிறை
  நல்ல அரநெறி நாடுமின் நீரே. 2

  2014
  ஒன்றே குலமும் ஒருவனே தேவனும்
  நன்றே நினைமின் நமனில்லை நாணாமே
  சென்றே புகுங்கதி இல்லைநும் சித்தத்து
  நின்றே நிலைபெற நீர்நினைந்துய் மினே. 3

  2105
  போற்றிசெய் அந்தண் கயிலைப் பொருப்பனை
  நாற்றிசைக் கும்நடு வாய்கின்ற நம்பனைக்
  காற்றிசைக் கும் கமழ்ஆக்கையைக் கைக்கொண்டு
  கூற்றுதைத் தான்தன்மைக் கூறிநின்று உய்ம்மினே. 4

  2106
  இக்காயம் நீக்கி இனியொரு காயத்தில்
  புக்கும் பிறவாமல் போய்வழி நாடுமின்
  எக்காலத்து இவ்வுடல் வந்துஎமக்கு ஆனதென்று
  அக்காலம் உன்ன அருள்பெற லாமே. 5

  2107
  போகின்ற வாறே புகுகின்ற அப்பொருள்
  ஆகின்ற போதும் அரன்அறிவான்உளன்
  சாகின்ற போதும் தலைவனை நாடுமின்
  ஆகின்ற அப்பொருள் அக்கரை ஆகுமே. 6

  2108
  பறக்கின்ற ஒன்று பயனுற வேண்டின்
  இறக்கின்ற காலத்தும் ஈசனை உள்கும்
  சிறப்பொடு சேரும் சிவகதி பின்னைப்
  பிறப்பொன்றும் இலாமையும் பேருல காமே. 7

  2109
  கூடியும் நின்றும் தொழுதுஎம் இறைவனைப்
  பாடியுளே நின்று பாதம் பணிமின்கள்
  ஆடியு ளேநின்று அறிவுசெய் வார்கட்கு
  நீடிய ஈற்றுப் பசுவது ஆமே. 8

  2110
  விடுகின்ற சிவனார் மேல்எழும் போது
  நடுநின்று நாடுமின் நாதன்தன் பாதம்
  கெடுகின்ற வல்வினை கேடில் புகழோன்
  இடுகின்றான் உம்மை இமையவ ரோடே. 9

  2111
  ஏறுடை யாய்இறை வாஎம்பி ரான்என்று
  நீறிடு வார்அடி யார்நிகழ் தேவர்கள்
  ஆறணி செஞ்சுடை அண்ணல் திருவடி
  வேறுஅணி வார்க்கு வினையில்லை தானே. 10

  2112
  இன்புறு வீர்அறிந் தேஎம் இறைவனை
  அன்புறு விர்தவம் செய்யும்மெய்ஞ் ஞானத்து
  பண்புறு வீர்பிற வித்தொழி லேநின்று
  துன்புறு பாசத்து உழைத்துஒழிந் தீரே. 11

  2113
  மேற்கொள்ள லாவதோர் மெய்த்தவம் ஒன்றுண்டு
  மேற்கொள்ள லாவதோர் மெய்த்தாளும் ஒன்றுண்டு
  மேற்கொள்ள லாவதோர் மெய்ந்நெறி ஒன்றுண்டு
  மேற்கொள்ள லாம்வண்ணம் வேண்டிநின்றோர்க்கே. 12

  2114
  சார்ந்தவர்க்கு இன்பம் கொடுக்கும் தழல்வண்ணன்
  பேர்ந்தவர்க்கு இன்னாப் பிறவி கொடுத்திடும்
  கூர்ந்தவர்க்கு அங்கே குரைகழல்காட்டிடும்
  சேர்ந்தவர் தேவரைச் சென்றுணர் வாரே. 13

  2115
  முத்தியை ஞானத்தை முத்தமிழ் ஓசையை
  எத்தனை காலமும் ஏத்துவர் ஈசனை
  நெய்த்தலைப் பால்போல் நிமலனும் அங்குளன்
  அத்தகு சோதி அதுவிரும் பாரே. 14

  2116
  நியமத்த னாகிய நின்மலன் வைத்த
  உகம்எத் தனையென்று ஒருவரும் தேறார்
  பவமத்தி லேவந்து பாய்கின்றது அல்லால்
  சிவமத்தை ஒன்றும் தெளியகில் லாரே. 15

  2117
  இங்கித்தை வாழ்வும் எனைத்தோர் அகிதமும்
  துஞ்சொத்த காலத்துத் தூய்மணி வண்ணனை
  விஞ்சத்து உறையும் விகிர்தா எனநின்னை
  நஞ்சுஅற் றவர்க்குஅன்றி நாடஒண் ணாதே. 16

  2118
  பஞ்சமும் ஆம்புவி சற்குறுபால்முன்னி
  வஞ்சகர் ஆனவர் வைகில் அவர்தம்மை
  அஞ்சுவன் நாதன் அருநர கத்துஇடும்
  செஞ்சநிற் போரைத் தெரிசிக்கச் சித்தியே. 17

  2119
  சிவனை வழிபட்டார் எண்ணிலாத் தேவர்
  அவனை வழிபட்டங்கு ஆமாறுஒன் றில்லை
  அவனை வழிபட்டங்கு ஆமாறு காட்டும்
  குருவை வழிபடின் கூடலும் ஆமே. 18

  2120
  நரரும் சுரரும் பசுபாசம்நண்ணிக்
  கருமங்க ளாலே கழிதலில் கண்டு
  குருஎன் பவன்ஞானி கோதிலன் ஆனால்
  பரம்என்றல் அன்றிப் பகர்ஒன்றும் இன்றே. 19

  2121
  ஆட்கொண் டவர்தனி நாயகன் அன்புற
  மேற்கொண்டவர்வினை போயற நாடொறும்
  நீர்க்கின்ற செஞ்சுடை நீளன் உருவத்தின்
  மேற்கொண்ட வாறுஅல்லை வீவித்து ளானே. 20

  ஏழாம் தந்திரம் முற்றிற்று