MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  

  திருமந்திரம்

  எட்டாம் தந்திரம் (சுப்பிராமேம்) (2122-2648)

  1. உடலிற் பஞ்சபேதம்

  2122
  காயப்பை ஒன்று சரக்குப் பலவுள
  மாயப்பை ஒன்றுண்டு மற்றுமோர் பையுண்டு
  காயப்பைக்கு உள்நின்ற கள்வன் புறப்பட்டால்
  மாயப்பை மண்ணா மயங்கிய வாறே. 1

  2123
  அத்தன் அமைத்த உடல்இரு கூறினில்
  சுத்தம தாகிய சூக்குமம் சொல்லுங்கால்
  சத்த பரிச ரூப ரசகந்தம்
  புத்திமான் ஆங்காரம் புரியட்ட காயமே. 2

  2124
  எட்டினில் ஐந்தாகும் இந்திரி யங்களும்
  கட்டிய மூன்று கரணமும் ஆயிடும்
  ஒட்டிய பாசம் உணர்வுஅது வாகவே
  கட்டி அவிழ்ந்திடும் கண்ணுதல் காணுமே. 3

  2125
  இரதம் உதிரம் இறைச்சிதோல் மேதை
  மருவிய அத்தி வழும்பொடு மச்சை
  பரவிய சுக்கிலம் பாழாம் உபாதி
  உருவ மலால்உடல் ஒன்றென லாமே. 4

  2126
  ஆரே அறிவார் அடியின் பெருமையை
  யாரே அறிவார் அங்கவர் நின்றது
  யாரே அறிவார் அறுபத்தெட்டு ஆக்கையை
  யாரே அறிவார் அடிக்காவல் ஆனதே. 5

  2127
  எண்சாண் அளவால் எடுத்த உடம்புக்குள்
  கண்கால் உடலில் சுரக்கின்ற கைகளில்
  புண்கால் அறுபத்தெட்டு ஆக்கை புணர்கின்ற
  நண்பால் உடம்பு தன் னால் உடம் பாமே. 6

  2128
  உடம்புக்கும் நாலுக்கும் உயிராகிய சீவன்
  ஒடுங்கும் பரனோடு ஒழியாகப் பிரமம்
  கடந்தொறும் நின்ற கணக்கது காட்டி
  அடங்கியே அற்றது ஆரறி வாறே. 7

  2129
  ஆறுஅந்த மாகி நடுவுடன் கூடினால்
  தேறிய மூவாறும் சிக்கென்று இருந்திடும்
  கூறுங் கலைகள் பதினெட்டும் கூடியே
  ஊறும் உடம்பை உயிருடம்பு எண்ணுமே. 8

  2130
  மெய்யினில் தூல மிகுந்த முகத்தையும்
  பொய்யினில் சூக்கம் பொருந்தும் உடலையும்
  கையினில் துல்லியம் காட்டும் உடலையும்
  ஐயன் அடிக்குள் அடங்கும் உடம்பே. 9

  2131
  காயும் கடும்பரி கால்வைத்து வாங்கல் போல்
  சேய இடம்அண்மை செல்லவும் வல்லது
  காயத் துகிர் போர்வை ஒன்றுவிட்டு ஆங்குஒன்றிட்டு
  ஏயும் அவரென்ன ஏய்ந்திடும் காயமே. 10

  2132
  நாகம் உடல்உரி போலும்நல் அண்டச
  மாக நனாவில் கானாமறந் தல்லது
  போகலும் ஆகும் அரன்அரு ளாலே சென்று
  ஏகும் இடம்சென்று இருபயன் உண்ணுமே. 11

  2133
  உண்டு நரக சுவர்கத்தில் உள்ளன
  கண்டு விடும்சூக்கம் காரண மாச்செலப்
  பண்டு தொடரப் பரகாய யோகிபோல்
  பிண்டம் எடுக்கும் பிறப்பு இறப்பு எய்தியே. 12

  2134
  தான்அவ னாகிய தற்பரம் தாங்கினோன்
  ஆனவை மாற்றிப் பரமத்து அடைந்திடும்
  ஏனை உயிர்வினைக்கு எய்தும் இடம்சென்றும்
  வானும் நிலனும் புகுந்தும் வருந்துமே. 13

  2135
  ஞானிக்குக் காயம் சிவமாகும் நாட்டிடில்
  ஞானிக்குக் காயம் உடம்பே அதுவாகும்
  மேனிக்கும் யோகிக்கும் விந்துவும் நாதமும்
  மோனிக்குக் காயம்முப் பாழ்கெட்ட முத்தியே. 14

  2136
  விஞ்ஞானத் தோர்க்குஆ ணவமே மிகுதனு
  எஞ்ஞானத் தோர்க்குத் தனுமாயை தான்என்ப
  அஞ்ஞானத் தோர்க்குக் கன்மம் தனுவாகும்
  மெஞ்ஞானத் தோர்க்குச் சிவதனு மேவுமே. 15

  2137
  மலமென்று உடம்பை மதியாத ஊமர்
  தலமென்று வேறு தரித்தமை கண்டீர்
  நலமென்று இதனையே நாடி இருக்கில்
  பலமுள்ள காயத்தில் பற்றும்இவ் அண்டத்தே. 16

  2138
  நல்ல வசனத்து வாக்கு மனாதிகள்
  மெல்ல விளையாடும் விமலன் அகத்திலே
  அல்ல செவிசத்த மாதி மனத்தையும்
  மெல்ல தரித்தார் முகத்தார் பசித்தே. 17

  2, உடல்விடல்
  2139
  பண்ணாக்கும் காமம் பயிலும் வசனமும்
  விண்ணாம் பிராணன் விளங்கிய சத்தமும்
  புண்ணாம் உடலில் பொருந்தும் மனத்தையும்
  அண்ணாந்து பார்க்க அழியும் உடம்பே. 1

  2140
  அழிகின்ற ஓர் உடம்பு ஆகும் செவிகள்
  கழிகின்ற காலவ் விரதங்கள் தானம்
  மொழிகின்ற வாக்கு முடிகின்ற நாடி
  ஒழிகின்ற ஊனுக்கு உறுதுணை இல்லையே. 2

  2141
  இலையாம் இடையில் எழுகின்ற காமம்
  முலைவாய நெஞ்சத்து மூழ்கும் உளத்துத்
  தலையாய மின்னுடல் தாங்கித் திரியும்
  சிலையாய சித்தம் சிவமுன் இடைக்கே. 3

  3. அவத்தை பேதம் - கீழால் அவத்தை
  2142
  ஐஐந்து மத்திமை யானது சாக்கிரம்
  கைகண்ட பன்னான்கில் கண்டம் கனாஎன்பர்
  பொய்கண் டிலாத புருடன்இத யம் சுழுனை
  மெய்கண் டவன் உந்தி ஆகும் துரியமே. 1

  2143
  முப்பதோடு ஆறின் முதல்நனா ஐந்தாகச்
  செப்புஅதில் நான்காய்த் திகழ்ந்திரண்டு ஒன்றாகி
  அப்பதி யாகும் நியதி முதலாகச்
  செப்பும் சிவம்ஈறாய்த் தேர்ந்துகொள் ளீரே. 2

  2144
  இந்தியம் ஈரைந்து ஈரைந்து மாத்திரை
  மந்திர மாய்நின்ற மாருதம் ஈரைந்தும் அந்தக்
  கரணம் ஒருநான்கும் ஆன்மாவும்
  பந்தஅச் சாக்கரப் பாலது ஆகுமே. 3

  2145
  பாரது பொன்மை பசுமை உடையது
  நீரது வெண்மை செம்மை நெருப்பது
  காரது மாருதம் கறுப்பை உடையது
  வானகம் தூமம் மறைந்துநின் றாரே. 4

  2146
  பூதங்கள் ஐந்தும் பொறியவை ஐந்துளும்
  ஏதம் படஞ்செய்து இருந்து புறநிலை
  ஓதும் மலம்குணம் ஆகும்ஆ தாரமொடு
  ஆதி அவத்தைக் கருவிதொண் ணூற்றாறே. 5

  2147
  இடவகை சொல்லில் இருபத்தஞ்சு ஆனை
  படுபர சேனையும் பாய்பரி ஐந்தும்
  உடையவன் மத்திமை உள்ளுறும் நால்வர்
  அடைய நெடுங்கடை ஐந்தொடு நான்கே. 6

  2148
  உடம்பும் உடம்பும் உடம்பைத் தழுவி
  உடம்பிடை நின்ற உயிரை அறியார்
  உடம்பொடு உயிரிடை நட்புஅறி யாதார்
  மடம்புகு நாய்போல் மயங்குகின் றாரே. 7

  2149
  இருக்கின்ற வாறுஒன்று அறிகிலர் ஏழைகள்
  மருக்கும் அசபையை மாற்றி முகந்து
  கருக்கொண்டு காமாரி சார முகந்தேர்ந்து
  உருக்கொண்டு தொக்க உடல்ஒழி யாதே. 8

  2150
  ஒளித்திட்ட டிருக்கும் ஒருபதி னாலை
  அளித்தவன் என்னுள்ளே ஆரியன் வந்து
  அளிக்கும் கலைகளி னால்அறு பத்து
  ஒளித்திட்டு வைத்தான் ஒடுங்கிய சித்தே. 9

  2151
  மண்ணினில் ஒன்று மலர்நீரும் மருங்காகும்
  பொன்னினில் அங்கி புகழ்வளி ஆகாயம்
  மன்னும் மனோபுத்தி ஆங்காரம் ஓர்ஒன்றாய்
  உன்னின் முடிந்தது ஒருபூத சயமே. 10

  2152
  முன்னிக்கு ஒருமகன் மூர்த்திக்கு இருவர்
  வன்னிக்கு மூவர் வதுவைக்கு நால்வர்
  கன்னிக்கு பிள்ளைகள் ஐவர் முனாள்இல்லை
  கன்னியைக் கன்னியே காதலித் தானே. 11

  2153
  கண்டன ஐந்தும் கலந்தனதான் ஐந்தும்சென்று
  உண்டன நான்கும் ஒருங்கே உணர்ந்தபின்
  பண்டைய தாகிப் பரந்து வியாக்கிரத்து
  அண்டமும் தானாய் அமர்ந்துநின்றானே. 12

  2154
  நின்றவன் நிற்கப் பதினாலில் பத்துநீத்து
  ஒன்றிய அங்தக் கரணங்கள் நான்குடன்
  மன்று கலந்த மனைவாழ்க்கை வாதனை
  கன்றிய கண்டத்தில் கண்டான் கனவதே. 13

  2155
  தானம் இழந்து தனிபுக்கு இதயத்து
  மானம் அழிந்து மதிகெட்டு மாலாகி
  ஆன விரிவுஅறி யாஅவ் வியத்தத்தில்
  மேனி அழிந்து கழுத்தியது ஆமே. 14

  2156
  கழுமுனையைச் சேர்ந்துள மூன்றுடன் காட்சி
  கெழுமிய சித்தம் பிராணன்தன் காட்சி
  ஒழுகக் கமலத்தின் உள்ளே யிருந்து
  விழுமப் பொருளுடன் மேவிநின் றானே. 15

  2157
  தானத்து எழுந்து தருக்கு துரியத்தின்
  வானத்து எழுந்துபோய் வையம் பிறகிட்டுக்
  கானத்து எழுந்த கருத்தின் தலையிலே
  ஊனத்து அவித்தைவிட்டு ஊமன்நின் றானே. 16

  2158
  Yஊமை எழுத்தொடு பேசும் எழுத்துறில்
  ஆமை அகத்தினில் அஞ்சம் அடங்கிடும்
  ஓமயம் உற்றுஅது உள்ளொளி பெற்றது
  நாமயம் அற்றது நாம்அறி யோமே. 17

  2159
  துரியம் இருப்பதும் சாக்கிரத்து உள்ளே
  நரிகள் பதினாலு நஞ்சுண்டு செத்தன
  பரிய புரவியும் பாறிப் பறந்தது
  துரியம் இறந்திடம் சொல்லஒண் ணாதே. 18

  2160
  மாறா மலம்ஐந்தால் மன்னும் அவத்தையில்
  வேறாய மாயா தநுகர ணாதிக்குஇங்கு
  ஈறாகா தேஎவ்வுயிரும் பிறந்துஇறந்து
  ஆறாத வல்வினை யால்அடி யுண்ணுமே. 19

  2161
  உண்ணும்தன் ஊடாடது ஊட்டிடு மாயையும்
  அண்ணல் அருள்பெற்ற முத்தியது ஆவது
  நண்ணல் இலாஉயிர் ஞானத்தி னால்பிறந்து
  எண்னுறு ஞானத்தின் நேர்முத்தி எய்துமே. 20

  2162
  அதிமூட நித்திரை ஆணவம் நந்த
  அதனால் உணர்வோன் அருங்கன்மம் முன்னி
  நிதமான கேவலம் இத்திறம் சென்று
  பரமாகா ஐஅவத் தைப்படு வானே. 21

  2163
  ஆசான்முன் னேதுயில் மாண வகரைத்
  தேசாய தண்டால் எழுப்பும் செயல்போல்
  நேசாய ஈசனும் நீடுஆண வத்தரை
  ஏசாத மாயாள்தன் னாலே எழுப்புமே. 22

  2164
  மஞ்சொடு மந்தா கினிகுட மாம்என
  விஞ்சுஅறி வில்லோன் விளம்பும் மிகுமதி
  எஞ்சலில் ஒன்றெனு மாறுஎன இவ்வுடல்
  அஞ்சணும் மன்னன்அன் றேபோம் அளவே. 23

  2165
  படியுடை மன்னவன் பாய்பரி ஏறி
  வடிவுடை மாநகர் தான்வரும் போது
  அடியுடை ஐவரும் அங்குஉறை வோரும்
  துடியில்லம் பற்றித் துயின்றனர் தாமே. 24

  2166
  நேரா மலத்தை நீடுஐந்து அவத்தையின்
  நேரான வாறுஉன்னி நீடு நனவினில்
  நேரா மலம்ஐந்தும் நேரே தரிசித்து
  நேராம் பரத்துடன் நிற்பது நித்தமே. 25

  4. மத்திய சாக்கிர அவத்தை

  2167
  சாக்கிர சாக்கிரம் தன்னில் திரோதாயி
  சாக்கிர சொப்பனம் தன்னிடை மாமாயை
  சாக்கிரம் தன்னில் அழுத்திதற் காமியம்
  சாக்கிரம் தன்னில் துரியத்து மாயையே. 1

  2168
  மாயை எழுப்பும் கலாதியை மற்றதின்
  நேய இராகாதி ஏய்ந்த துரியத்துத்
  தோயும் கழுமுனை கனாநனா வும்துன்னி
  ஆயினன் அந்தச் சகலத்துஉ ளானே. 2

  2169
  மேவிய அந்த கண் விழிகண் குருடனாம்
  ஆவயின் முன்அடிக் காணு மதுகண்டு
  மேவும் தடிகொண்டு சொல்லும் விழிபெற
  மூவயின் ஆன்மா முயலும் கருமமே. 3

  2170
  மத்திமம் ஒத்த சிலந்தி வலயத்துள்
  ஒத்துஅங் கிருந்து உயிருண்ணு மாறுபோல்
  அத்தனும் ஐம்பொறி ஆடகத்துள் நின்று
  சத்த முதல்ஐந்தும் தான்உண்ணு மாறே. 4

  2171
  வைச்சன வச்சு வகையிரு பத்தஞ்சும்
  உச்சம் உடன்அணை வான்ஒரு வன்உளன்
  பிச்சன் பெரியன் பிறப்பிலி என்றென்று
  நச்சி அவனருள் நான்உய்ந்த வாறே. 5

  2172
  நாலா றுடன்புருடன் நல்தத் துவமுடன்
  வேறான ஐ ஐந்து மெய்ப்புரு டன்பரன்
  கூறா வியோமம் பரம்எனக் கொண்டனன்
  வேறான நாலேழு வேதாந்த தத்துவமே. 6

  2173
  ஏலங்கொண்டு ஆங்கே இடையொடு பிங்கலை
  கோலங்கொண்டு ஆங்கே குணத்துடன் புக்கு
  மூலங்கொண்டு ஆங்கே முறுக்கிமுக் கோணிலும்
  காலங்கொண் டான்அடி காணலும் ஆமே. 7

  2174
  நாடிகள் பத்தும் நலந்திகழ் வாயுவும்
  ஓடிய காலில் ஒடுங்கி யிருந்திடும்
  கூடிய காமம் குளிக்கும் இரதமும்
  நாடிய நல்ல மனமும் உடலிலே. 8

  2175
  ஆவன ஆக அழிவ அழிவன
  போவன போவ புகுவ புகுவன
  காவலன் பேர்நந்தி காட்டித்துக் கண்டவன்
  ஏவன செய்யும் இலங்கிழை யோனே. 9

  2176
  பத்தொடு பத்துமோர் மூன்றும் பகுதியும்
  உய்த்த துரியமும் உள்ளுணர் காலமும்
  மெய்த்த வியோமமும் மேலைத் துரியமும்
  தத்துவ நாலேழ் எனஉன்னத் தக்கதே. 10

  2177
  விளங்கிடு முந்நூற்று முப்பதோடு ஒருபான்
  தளங்கொள் இரட்டிய தாறு நடந்தால்
  வணங்கிடும் ஐம்மலம் வாயு எழுந்து
  விளங்கிடும் அவ்வழி தத்துவம் நின்றே. 11

  2178
  நாலொரு கோடியே நாற்பத்தொண் ணாயிரம்
  மேலுமோர் ஐந்நூறு வேறாய் அடங்கிடும்
  பாலவை தொண்ணூறோடு ஆறுள் படும்அவை
  கோலிய ஐ ஐந்துள் ஆகும் குறிக்கிலே. 12

  2179
  ஆகின்ற தொண்ணூறோடு ஆறும் பொதுஎன்பர்
  ஆகின்ற ஆறாறு அருஞ்சைவர் தத்துவம்
  ஆகின்ற நாலேழ் வேதாந்தி வயிணவர்க்கு
  ஆகின்ற நாலாறுஐ ஐந்துமாயா வாதிக்கே. 13

  2180
  தத்துவ மானது தன்வழி நின்றிடில்
  வித்தக னாகி விளங்கி யிருக்கலாம்
  பொய்த்துவ மாம்அவை போயிடும் அவ்வழி
  தத்துவம் ஆவது அகார எழுத்தே. 14

  2181
  அறிவொன் றிலாதன ஐஏழும் ஒன்றும்
  அறிகின்ற என்னை அறியாது இருந்தேன்
  அறிகின்றாய் நீஎன்று அருள்செய்தார் நந்தி
  அறிகின்ற நானென்று அறிந்து கொண்டேனே. 15

  2182
  சாக்கிர சாக்கிர மாதி தனில்ஐந்தும்
  ஆக்கும் மலாவத்தை ஐந்து நனவாதி
  போக்கி இவற்றொடும் பொய்யான ஆறாறு
  நீக்கி நெறிநின்றுஒன்று ஆகியே நிற்குமே. 16

  2183
  ஆணவ மாதி மலம்ஐந்து அவரோனுக்கு
  ஆணவ மாதிநான் காம்மாற்கு அரனுக்கு
  ஆணவ மாதிமூன்று ஈசர்க்கு இரண்டென்ப
  ஆணவம் ஒன்றே சதாசிவற்கு ஆவதே.

  5. அத்துவாக்கள்

  2184
  தத்துவம் ஆறாறு தன்மனு ஏழ்கோடி
  மெய்த்தரு வன்னம்ஐம் பான்ஒன்று மேதினி
  ஒத்துஇரு நூற்றுஇரு பான்நான்குஎண் பான்ஒன்று
  வைத்த பதம்கலை ஓர்ஐந்தும் வந்தவே. 1

  2185
  நாடிய மண்டலம் மூன்றும் நலந்தெரிந்து
  ஓடும் அவரோடு உள்இரு பத்துஐஞ்சும்
  கூடுவர் கூடிக் குறிவழி யேசென்று
  தேடிய பின்னர்த் திகைத்திருந் தார்களே. 2

  2186
  சாக்கிர சாக்கிர மாதித் தலையாக்கி
  ஆக்கிய தூலம் அளவாக்கி அதீதத்துத்
  தாக்கிய அன்பான தாண்டவம் சார்ந்துஅது
  தேக்கும் சிவமாதல் ஐந்தும் சிவாயவே. 3

  6. சுத்த நனவாதி பருவம்
  2187
  நானவாதி தூலமே சூக்கப் பகுதி
  அனதான ஐஐந்தும் விந்துவின் சத்தி
  தனதாம் உயிர்விந்து தான்நின்று போந்து
  கனவா நனவில் கலந்ததுஇவ் வாறே. 1

  2188
  நனவில் அதீதம் பிறந்தார் கிடந்தார்
  நனவில் துரியம் நிகழ்ந்தார் தவழ்ந்தார்
  நனவில் சுழுத்தி நடந்தார் வளர்ந்தார்
  நனவில் கனவுஓட நன்செய்தி யானதே. 2

  2189
  செறியுங் கிரியை சிவதத் துவமாம்
  பிறிவில் சுகயோகம் பேரருள் கல்வி
  குறிதல் திருமேனி குணம்பல வாகும்
  அறிவில் சராசரம் அண்டத் தளவே. 3

  2190
  ஆதி பரஞ்சிவம் சத்தி சதாசிவம்
  ஏதம்இல் ஈசன்நல் வித்தியா தத்துவம்
  போதம் கலைகாலம் நியதிமா மாயை
  நீதிஈ றாக நிறுத்தினன் என்னே. 4

  2191
  தேச திகழ்சிவம் சத்தி சதாசிவம்
  ஈசன் அனல்வித்தை இராகம் கலைகாலம்
  மாசகல் வித்தை நியதி மகாமாயை
  ஆசில் புருடாதி ஆன்மாஈ றாறே. 5

  2192
  ஆணவம் மாயையும் கன்மமும் ஆம்மலம்
  காணும் முளைக்குத் தவிடுஉமி ஆன்மாவும்
  தாணுவை ஒவ்வாமல் தண்டுலமாய் நிற்கும்
  பேணுவாய் மற்றுநின் பாசம் பிரித்தே. 6

  2193
  பசுக்கள் பலவண்ணம் பாலொரு வண்ணம்
  பசுக்களை மேய்க்கின்ற ஆயன் ஒருவண்ணம்
  பசுக்களை மேய்க்கின்ற ஆயன்கோல் போடில்
  பசுக்கள் தலைவனைப் பற்றி விடாவே. 7

  2194
  உடல்இந் தியம்மனம் ஒண்புத்தி சித்தம்
  அடலொன்று அகந்தை அறியாமை மன்னிக்
  கெடும்அவ் வுயிர்மயல் மேலும் கிளைத்தால்
  அடைவது தான்ஏழ் நரகத்து ளாயே. 8

  2195
  தன்தெரியாத அதீதம்தற்கு ஆணவம்
  சொல்தெரி கின்ற துரியம்சொல் காமியம்
  பெற்ற சுழுத்திப்பின் பேசுறும் காதலாம்
  மற்றது உண்டிக் கனவுநன வாதலே. 9

  2196
  நனவில் கனவுஇல்லை ஐந்து நனவில்
  கனவிலாச் சூக்குமம் காணும் சுழுத்தி
  தனலுண் பகுதியே தற்கூட்டும் மாயை
  நனவில் துரியம் அதீதம் தலைவந்தே. 10

  2197
  ஆறாறில் ஐஐந்து அகல நனாநனா
  ஆறாம் அவைவிட ஆகும் நனாக்கனா
  வேறான ஐந்தும் விடவே நனாவினில்
  ஈறாம் சுழுத்தி இதில்மாயை தானே. 11

  2198
  மாயையில் வந்த புருடன் துரியத்தில்
  ஆய முறைவிட்டு அதுவும்தான் அன்றாகிச்
  சேயதே வலவித் துடன் செல்லச் சென்றக்கால்
  ஆய தனுவின் பயனில்லை யாமே. 12

  2199
  அதீதத் துரியத்து அறிவனாம் ஆன்மா
  அதீதத் துரியம் அதனால் புரிந்தால்
  அதீதத்து எழுந்து அறிவாகிய மானன்
  முதிய அனலில் துரியத்து முற்றுமே. 13

  2200
  ஐஐந்து பத்துடன் ஆனது சாக்கிரம்
  கைகண்ட ஐஐந்தில் கண்டம் கனாஎன்பர்
  பொய்கண்ட மூவர் புருடன் சுழுனையின்
  மெய்கண்டவன்உந்தி மேவல் இருவரே. 14

  2201
  புரியட் டகமே பொருந்தல் நனவு
  புரியட் டகந்தன்னில் மூன்று கனவு
  புரியட் டகத்தில் இரண்டு கழுத்தி
  புரியட் டகத்தொன்று புக்கல் துரியமே. 15

  2202
  நனவில் நனவு புனலில் வழக்கம்
  நனவிற் கனவு நினைத்தல் மறத்தல்
  நனவிற் சுழுத்திஉள் நாடல் இலாமை
  நனவில் துரியம் அதீதத்து நந்தியே. 16

  2203
  கனவில் நனவுபோல் காண்டல் நனவாம்
  கனவினில் கண்டு மறத்தல் கனவாம்
  கனவில் சுழுத்தியும் காணாமை காணல்
  அனுமாதி செய்தலில் ஆன துரியமே. 17

  2204
  சுழுத்தி நனவுஒன்றும் தோன்றாமை தோன்றல்
  சுழுத்தி கனவுஅதன் உண்மை சுழுத்தியில்
  சுழுத்தி அறிவுஅறி வாலே அழிகை
  சுழுத்தித் துரியமாம் சொல்லறும் பாழே. 18

  2205
  துரிய நனவாம் இதமுணர் போதம்
  துரியக் கனவாம் அகமுணர் போதம்
  துரியச் சுழுத்தி வியோமம் துரியம்
  துரியம் பரமெனத் கோன்றிடும் தானே. 19

  2206
  அறிவுஅறி கின்ற அறிவு நனவாம்
  அறிவுஅறி யாமை அடையக் கனவாம்
  அறிவுஅறி அவ்அறி யாமை சுழுத்தி
  அறிவுஅறி வாகும் ஆன துரியமே. 20

  2207
  தான் எங்கும் ஆயவன் ஐம்மலம் தான்விட்டு
  ஞானம் தனதுரு வாகி நயந்தபின்
  தான்எங்கு மாய்நெறி நின்றது தான்விட்டு
  மேல்நந்தச் சூக்கம் அவைவண்ணம் மேலிட்டே. 21

  2208
  ஐஐந்தும் ஆறும்ஓர் ஐந்தும் நனாவினில்
  எய்யும் நனவு கனவு சுழுத்தியாம்
  மெய்யும்பின் சூக்கமும் மெய்ப்பகுதி மாயை
  ஐயமும் தான்அவன் அத்துரி யத்தனே. 22

  2209
  ஈதென்று அறிந்திலன் இத்தனை காலமும்
  ஈதென்று அறிந்தபின் ஏதும் அறிந்திலேன்
  ஈதென்று அறியும் அறிவை அறிந்தபின்
  ஈதென்று அறியும் இயல்புடை யோனே. 23

  2210
  உயிர்க்குஉயி ராகி உருவாய் அருவாய்
  அயல்புணர் வாகி அறிவாய்ச் செறிவாய்
  நயப்புறு சத்தியும் நாதன் உலகாதி
  இயற்பின்றி எல்லாம் இருண்மூட மாமே. 24

  2211
  சத்தி இராகத்தில் தான்நல் உயிராகி
  ஒத்துறி பாச மலம்ஐந்தோடு ஆறாறு
  தத்துவ பேதம் சமைத்துக் கருவியும்
  வைத்தனன் ஈசன் மலம்அறு மாறே. 25

  2212
  சாக்கிரா தீதத்தில் ஆணவம் தன்னுண்மை
  சாக்கிரா தீதம் துரியத்தில் தானுறச்
  சாக்கிரா தீதத்தில் ஆணவம் தான்விடாச்
  சாக்கிரா தீதம் பரன்உண்மை தங்குமே. 26

  2213
  மலக்கலப் பாலே மறைந்தது சத்தி
  மலக்கலப் பாலே மறைந்தது ஞானம்
  மலக்கலப் பாலே மறைந்தனன் தாணு
  மலக்கலப்பு அற்றால் மதியொளி யாமே. 27

  2214
  திகைக்கின்ற சிந்தையுள் சிங்கங்கள் மூன்று
  நகைக்கின்ற நெஞ்சுள் நரிக்குட்டி நான்கு
  வகைக்கின்ற நெஞ்சினுள் ஆனைக்கன்று ஐந்து
  பகைக்கின்ற நெஞ்சுக்குப் பாலிரண் டாமே. 28

  2215
  கதறு பதினெட்டுக் கண்களும் போகச்
  சிதறி எழுந்திடுஞ் சிந்தையை நீரும்
  விதறு படாமுன்னம் மெய்வழி நின்றால்
  அதிர வருவதோர் ஆனையும் ஆமே. 29

  2216
  நனவகத் தேயொரு நாலைந்தும் வீடக்
  கனவகத் தேஉள் கரணங்க ளோடு
  முனவகத் தேநின்று உதறியுட் புக்கு
  நினைவகத்து இன்றிச் சுழுத்திநின் றானே. 30

  2217
  நின்றவன் ஆசான் நிகழ்துரி யத்தனாய்
  ஒன்றி உலகின் நியமாதிகள் உற்றுச்
  சென்று துரியாதீ தத்தே சிலகாலம்
  நின்று பரனாய் நின்மல னாமே. 31

  2218
  ஆனஅவ் ஈசன் அதீதத்தில் வித்தையாத்
  தான்உலகு உண்டு சதாசிவ மாசத்தி
  மேனிகள் ஐந்தும்போல் விட்டுச் சிவமாகி
  மோனம் அடைந்தொளி மூலத் னாமே. 32

  2219
  மண்டலம் மூன்றினுள் மாயநன் நாடனைக்
  கண்டுகொண்டு உள்ளே கருதிக் கழிகின்ற
  விண்டவர் தாமரை மேலொன்றும் கீழாக
  அண்டமும் தானாய் அகத்தினுள் ஆமே. 33

  2220
  போதறி யாது புலம்பின புள்ளினம்
  மாது அறி யாவகை நின்று மயங்கின
  வேதுஅறி யாவணம் நின்றனன் எம்இறை
  சூதறி வாருச்சி சூடிநின் றாரே. 34

  2221
  கருத்தறிந்து ஒன்பது கண்டமும் ஆங்கே
  பொருந்தறிந் தேன்புவ னாபதி நாடித்
  திருத்தறிந் தேன்மிகு தேவர் பிரானை
  பருத்தறிந் தேன்மனம் மன்னிநின் றேனே. 35

  2222
  ஆன விளக்கொளி தூண்டும் அவன் என்னத்
  தான விளக்கொளி யாம்மூல சாதனத்து
  ஆன விதிமூலத் தானத்தில் அவ்விளக்கு
  ஏனை மதிமண்ட லம்கொண்டு எரியுமே. 36

  2223
  உள்நாடும் ஐவர்க்கு மண்டை ஓதுங்கிய
  விண்நாட நின்ற வெளியை வினவுறில்
  அண்ணாந்து பார்த்துஐவர் கூடிய சந்தியில்
  கண்நாடி காணும் கருத்ததுஎன் றானே. 37

  2224
  அறியாத வற்றை அறிவான் அறிவான்
  அறிவான் அறியாதான் தன்னறிவு ஆகான்
  அறியா தவத்தை அறிவானைக் கூட்டி
  அறியாது அறிவானை யார்அறிவாரே. 38

  2225
  துரிய தரிசனம் சொற்றோம் வியோமம்
  அரியன தூடணம் அந்தண வாதி
  பெரியன கால பரம்பின் துரியம்
  அரிய அதீதம் அதீதத்த தாமே. 39

  2226
  மாயையிற் சேதனன் மன்னும் பகுதியோன்
  மாயையின் மற்றது நீவுதல் மாயையாம்
  கேவல மாகும் சகலமா யோனியுள்
  தோயும் மனிதர் துரியத்துள் சீவனே. 40

  7. கேவல சகல சுத்தம்

  2227
  தன்னை அறிசுத்தன் தற்கேவ லன்தானும்
  பின்னம் உறநின்ற பேத சகலனும்
  மன்னிய சத்தசத் துச்சத சத்துடன்
  துன்னவர் தத்தம் தொழில்கள் வாகவே. 1

  2228
  தானே தனக்குப் பகைவனும் நட்டானும்
  தானே தனக்கு மறுமையும் இம்மையும்
  தானே தான்செய்த வினைப்பயன் துய்ப்பானும்
  தானே தனக்குத் தலைவனும் ஆமே. 2

  2229
  ஆமுயிர் கேவலம் மாமாயை யின்நடந்து
  ஆம்உயிர் மாயை எறிப்ப அறிவுற்று
  காமியம் மாமேய மும்கல வாநிற்பத்
  தாம்உறு பாசம் சகலத்து ஆமே. 3

  2230
  சகல அவத்தையில் சார்ந்தோர் சகலர்
  புகலும் மலம்மூ வகையும் புணர்ந்தோர்
  நிகரில் மலரோன்மால் நீடுபல் தேவர்கள்
  நிகழ்நரர் சீடம் அந்தமும் ஆமே. 4

  2231
  தாவிய மாயையில் தங்கும் பிரளயம்
  மேவிய மற்றது உடம்பாய்மிக் குள்ளன
  ஓவல் இலக்கணர் ஒன்றிய சீகண்டர்
  ஆவயின் நூற்றெட்டு உருத்திர ராமே. 5

  2232
  ஆகின்ற கேவலத்து ஆணவத்து ஆனவர்
  ஆகின்ற வித்தேச ராம்அனந் தாதியர்
  ஆகின்ற எண்மர் எழுகோடி மந்திரர்
  ஆகின்ற ஈசர் அநேகரும் ஆமே. 6

  2233
  ஆம்அவ ரில்சிவ னார்அருள் பெற்றுளோர்
  போம்மலந் தன்னால் புகழ்விந்து நாதம்விட்டு
  ஒம்மய மாகி ஒடுங்கலின் நின்மலம்
  தோம்அறும் சுத்த அவத்தைத் தொழிலே. 7

  2234
  ஒரினும் மூவகை நால்வகை யும்உள
  தேரில் இவைகே வலம்மாயை சேர்இச்சை
  சார்இய லாயவை தாமே தணப்பவை
  வாரிவைத்து ஈசன் மலம்அறுத் தானே. 8

  2235
  பொய்யான போதாந்தம் ஆறாறும் விட்டகன்று
  எய்யாமை நீங்கவே எய்தவன் தானாகி
  மெய்யாம் சராசர மாய்வெளி தன்னுட்புக்கு
  எய்தாமல் எய்தும்சுத் தாவத்தை என்பதே. 9

  2236
  அனாதி பசுவியாத்தி யாகும் இவனை
  அனாதியில் வந்த மலம்ஐந்தால் ஆட்டி
  அனாதியில் கேவலம் அச்சக லத்திட்டு
  அனாதி பிறப்புறச் சுத்தத்துள் ஆகுமே. 10

  2237
  அந்தரம் சுத்தாவத் தைகே வலத்தாறு
  தந்தோர்தம் சுத்தகே வலத்தற்ற தற்பரத்
  தின்பால் துரியத் திடையே அறிவுறத்
  தன்பால் தனையறி தத்துவந் தானே. 11

  2238
  ஐ ஐந்து ஒடுங்கும் ஆன்மாவில் ஆன்மாவும்
  மெய்கண்டு சுத்த அவத்தையில் வீடாகும்
  துய்யஅவ் வித்தை முதன்மூன்றும் தொல்சத்தி
  ஐயன் சிவன்சத்தி யாம்தோற்றம் அவ்வாறே. 12

  2239
  ஐஐந்தும் ஆன்மாவில் ஆறோடு அடங்கியும்
  மெய்கண்ட மேல்மூன்றும் மேவுமெய் யோகத்தில்
  கைகண்ட சத்தி சிவபாகத் தேகாண
  எய்யும் படியடங்கும் நாலேழ் எய்தியே. 13

  2240
  ஆணவத் தார்ஒன்று அறியாத கேவலர்
  பேணிய மாயைப் பிரளயா கலராகும்
  காணும் உருவினர் காணாமை காண்பவே
  பூணும் சகலர்முப் பாசமும் புக்கோரே. 14

  2241
  ஆணவம் ஆகும் விஞ்ஞான கலருக்குப்
  பேணிய மாயை பிரளயா கலருக்கே
  ஆணவ மாயையும் கன்மம் மூன்றுமே
  காணும் சகலர்க்குக் காட்டும் மலங்களே 15

  2242
  கேவலம் தன்னில் கிளர்ந்தவிஞ் ஞாகலர்
  கேவலம் தன்னில் கிளர்விந்து சத்தியால்
  பூவயின் கேவலத்து அச்சக லத்தையும்
  மேவிய மந்திர மாமாயை மெய்ம்மையே. 16

  2243
  மாயையில் மன்னும் பிரளயா கலர்வந்து
  மாயையும் தோன்றா வகைநிற்க ஆணவ
  மாய சகலத்துக் காமிய மாமாயை
  ஏயமன் நூற்றெட்டு உருத்திரர் என்பவே. 17

  2244
  மும்மலம் கூடி முயங்கி மயங்குவோர்
  அம்மெய்ச் சகலத்தர் தேவர் சுரர்நரர்
  மெய்ம்மையில் வேதா விரிமிகு கீடாந்தத்து
  அம்முறை யோனிபுக்கு ஆர்க்கும் சகலரே. 18

  2245
  சுத்த அவத்தையில் தோய்ந்தவர் மும்மலச்
  சத்துஅசத்து ஓடத் தனித்தனி பாசமும்
  மத்த இருள்சிவ னான கதிராலே
  தொத்தற விட்டிடச் சுத்தஆ வார்களே. 19

  2246
  தற்கே வலம்முத்தி தானே தனிமையாம்
  பிற்பால் சகலம் கலாதிப் பிறிவதாம்
  சொற்பால் புரிசுத்த கேவலம் சாக்கிரம்
  தற்பால் புரிவது தற்சுத்தம் ஆமே. 20

  2247
  அறிவின்றி முத்தன் அராகாதி சேரான்
  குறியொன்றி லாநித்தன் கூடான் காலதி
  செறியும் செயலிலான் தினங்கற்ற வல்லோன்
  கிறியன் மலவியாபி கேவலம் தானே. 21

  2248
  விந்துவும் மாயையும் மேவும் கிரியையும்
  சந்தத ஞான பரையும் தனுச்சுத்தி
  விந்துவின் மெய்ஞ்ஞான மேவும் பிரளயர்
  வந்த சகலசுத் தான்மாக்கள் வையத்தே. 22

  2249
  கேவல மாதியின் பேதம் கிளக்குறில்
  கேவல மூன்றும் கிளரும் சகலத்துள்
  ஆவயின் மூன்று மதிசுத்த மூடவே
  ஓவலில் லாஒன்பான் ஒற்றுணர் வோர்கட்கே. 23

  2250
  கேவலத்தில் கேவலம் அதீதா தீதம்
  கேவலத் தில்சகலங்கள் வயிந்தவம்
  கேவத் திறசுத்தம் கேடில்விஞ் ஞாகலர்க்கு
  ஆவயின் நாதன் அருண்மூர்த்தி தானே. 24

  2251
  சகலத்தில் கேவலம் சாக்கிரா தீதம்
  சகல சகலமே சாக்கிர சாக்கிரம்
  சகலத்திற் சுத்தமே தற்பரா வத்தை
  சகலத்தில் இம்மூன்று தன்மையும் ஆமே. 25

  2252
  சுத்தத்தில் சுத்தமே தொல்சிவ மாகுதல்
  சுத்தத்தில் கேவலம் தொல்லுப சாந்தமாம்
  சுத்த சகலம் துரிய விலாசமாம்
  சுத்தத்தில் இம்மூன்றும் சொல்லலும் ஆமே. 26

  2253
  சாக்கிர சாக்கிரம் தன்னில் கனவொடுஞ்
  சாக்கிரம் தன்னில் சுழுத்தி துரியமே
  சாக்கிரா தீதம் தனிற்சுகா னந்தமே
  ஆக்கு மறையாதி ஐம்மல பாசமே. 27

  2254
  சாக்கிரா தீதத்தில் தானறும் ஆணவம்
  சாக்கிரா தீதம் பிராவத்தை தங்காது
  ஆக்கு பரோபதி யாஉப சாந்தத்தை
  நோக்கும் மலங்குணம் நோக்குதல் ஆகுமே. 28

  2255
  பெத்தமும் முத்தியும் பேணும் துரியமும்
  சுத்த அதீதமும் தோன்றாமல் தானுணும்
  அத்தன் அருள்என்று அருளால் அறிந்தபின்
  சித்தமும் இல்லை செயல்இல்லை தானே. 29

  2256
  எய்திய பெத்தமும் முத்தமும் என்பன
  எய்தும் அரன்அரு ளேவிளை யாட்டோ டு
  எய்திடு உயிர்சுத்தத் திடுநெறி என்னவே
  எய்தும் உயிர்இறை பால்அறி வாமே. 30

  2257
  ஐம்மலத் தாரும் மதித்த சகலத்தர்
  ஐம்மலத் தாரும் அருவினைப் பாசத்தார்
  ஐம்மலத் தார்சுவர்க் கந்நெறி யான்பவர்
  ஐம்மலத் தார்அர னார்க்குஅறி வோரே. 31

  2258
  கருவில் அதீதம் கலப்பிக்கும் மாயை
  அரிய துரியம் அதிலுண்ணும் ஆசையும்
  உரிய கழுனை முதல்எட்டும் சூக்கத்து
  அரிய கனாத்துலம் அந்தன வாமே. 32

  2259
  ஆணவம் ஆகும் அதிதம்மேல் மாயையும்
  பூணும் துரியம் சுழுத்திபொய்க் காமியம்
  பேணும் கனவும் மாமாயை திரோதாயி
  காணும் நனவில் மலக்கலப்பு ஆகுமே. 33

  2260
  அரன்முத லாக அறிவோன் அதீதத்தன்
  அரன்முத லாமாயை தங்கிச் சுழுனை
  கருமம் உணர்ந்து மாமாயைக் கைகொண்டோ ர்
  அருளும் அறைவார் சகலத்துற் றாரே. 34

  2261
  உருவுற்றுப் போகமே போக்கியம் துற்று
  மருவுற்றுப் பூதம னாதியான் மன்னி
  வரும்அச் செயல்பற்றிச் சத்தாதி வைகிக்
  கருவுற் றிடுஞ் சீவன் காணும் சகலத்தே. 35

  2262
  இருவிடை ஒத்திட இன்னருள் சத்தி
  மருவிட ஞானத்தில் ஆதனம் மன்னிக்
  குருவினைக்கொண்டருள் சத்திமுன் கூட்டிப்
  பெருமலம் நீங்கிப் பிறவாமை சுத்தமே. 36

  2263
  ஆறாறும் ஆறதின் ஐ ஐந்து அவத்தையோடு
  ஈறாம் அதீதத் துரியத்து இவன்எய்தப்
  பேறான ஐவரும் போம்பிர காசத்து
  நீறார் பரம்சிவம் ஆதேய மாகுமே. 37

  2264
  தன்னை அறியாது உடலைமுன் தான்என்றான்
  தன்னைமுன் கண்டான் துரியம் தனைக்கண்டான்
  உன்னும் துரியமும் ஈசனோடு ஒன்றாக்கால்
  பின்னையும் வந்து பிறந்திடும் தானே. 38

  2265
  சாக்கிரத் தன்னில் அதீதம் தலைப்படில்
  ஆக்கிய அந்த வயிந்தவம் ஆனந்தம்
  நோக்கும் பிறப்புஅறும் நோன்முத்தி சித்தியாம்
  வாக்கும் மனமும் மருவல்செய் யாவே. 39

  2266
  அப்பும் அனலும் அகலத்து ளேவரும்
  அப்பும் அனலும் அகலத்து ளேவாரா
  அப்பும் அனலும் அகலத்துள் ஏதெனில்
  அப்பும் அனலும் கலந்ததுஅவ் வாறே. 40

  2267
  அறுநான்கு அசுத்தம் அதிசுத்தா சுத்தம்
  உறும்ஏழு மாயை உடன்ஐந்தே சுத்தம்
  பெறுமாறு இவைமூன்றும் கண்டத்தால் பேதித்து
  உறும்மாயை மாமாயை ஆன்மாவி னோடே. 41

  2268
  மாயைகைத் தாயாக மாமாயை ஈன்றிட
  ஆய பரசிவன் தந்தையாய் நிற்கவே
  ஏயும் உயிர்க்கே வலசகலத்து எய்தி
  ஆய்தரு சுத்தமும் தான்வந்து அடையுமே. 42

  8. பராவத்தை

  2269
  அஞ்சும் கடந்த அனாதி பரன்தெய்வம்
  நெஞ்சம தாய நிமலன் பிறப்பிலி
  விஞ்சும் உடலுயிர் வேறு படுத்திட
  வஞ்சத் திருந்த வகையறிந் தேனே. 1

  2270
  சத்தி பராபரம் சாந்தி தனிலான
  சத்தி பரானந்தம் தன்னில் சுடர்விந்து
  சத்திய மாயை தனுச்சத்தி ஐந்துடன்
  சத்தி பெறுமுயிர் தான்அங்கத்து ஆறுமே. 2

  2271
  ஆறாறுக்கு அப்பால் அறிவார் அறிபவர்
  ஆறாறுக்கு அப்பால் அருளார் பெறுபவர்
  ஆறாறுக்கு அப்பால் அறிவாம் அவர்கட்கே
  ஆறாறுக்கு அப்பால் அரன்இனி தாமே. 3

  2272
  அஞ்சொடு நான்கும் கடந்துஅக மேபுக்குப்
  பஞ்சணி காலத்துப் பள்ளி துயில்கின்ற
  விஞ்சையர் வேந்தனும் மெல்லிய லாளொடு
  நஞ்சுற நாடி நயம்செய்யு மாறே. 4

  2273
  உரிய நனாத்துரி யத்தில் இவளாம்
  அரிய துரிய நனவாதி மூன்றில்
  பரிய பரதுரி யத்தில் பரனாம்
  திரிய வரும்துரி யத்தில் சிவமே. 5

  2274
  பரமாம் அதீதமே பற்றறப் பற்றப்
  பரமாம் அதீதம் பயிலப் பயிலப்
  பரமாம் அதீதம் பயிலாத் தபோதனார்
  பரமாகார் பாசமும் பற்றொன்றுஅ றாதே. 6

  2275
  ஆயும்பொய்ம் மாயை அகம்புற மாய்நிற்கும்
  வாயு மனமும் கடந்துஅம் மயக்கறின்
  தூய அறிவு சிவானந்த மாகிப்போய்
  வேயும் பொருளாய் விளைந்தது தானே. 7

  2276
  துரியப் பரியில் இருந்தஅச் சீவனைப்
  பெரிய வியாக்கிரத் துள்ளே புகவிட்டு
  நரிகளை ஓடத் துரத்திய நாதர்க்கு
  உரிய வினைகள் நின்று ஓலமிட் டன்றே. 8

  2277
  நின்றஇச் சாக்கிர நீள்துரி யத்தினின்
  மன்றனும் அங்கே மணம்செய்ய நின்றிடும்
  மன்றன் மணம்செய்ய மாயை மறைந்திடும்
  அன்றே இவனும் அவன்வடி வாமே. 9

  2278
  விரிந்திடில் சாக்கிரம் மேவும் விளக்காய்
  இருந்த இடத்திடை ஈடான மாயை
  பொருந்தும் துரியம் புரியல்தா னாகும்
  தெரிந்த துரியத்துத் தீதுஅக லாதே. 10

  2279
  உன்னை அறியாது உடலைமுன் நான்ஒன்றாய்
  உன்னை அறிந்து துரியத்து உறநின்றாய்
  தன்னை அறிந்தும் பிறவி தணவாதால்
  அன்ன வியாத்தன் அமலன் என்று அறிதியே. 11

  2280
  கருவரம்பு ஆகிய காயம் துரியம்
  இருவரும் கண்டீர் பிறப்புஇறப்பு உற்றார்
  குருவரம் பெற்றவர் கூடிய பின்னை
  இருவரும் இன்றிஒன் றாகி நின் றாரே. 12

  2281
  அணுவின் துரியத்தில் ஆன நனவும்
  அணுஅசை வின்கண் ஆனகனவும்
  அணுஅசை வில்பரா தீதம் கழுத்தி
  பணியில் பரதுரி யம்பர மாமே. 13

  2282
  பரதுரி யத்து நனவும் பரந்து
  விரிசகம் உண்ட கனவும்மெய்ச் சாந்தி
  உருவுறு கின்ற சுழுத்தியும் ஓவத்
  தெரியும் சிவதுரி யத்தனு மாமே. 14

  2283
  பரமா நனவின்பின் பால்சக முண்ட
  திரமார் கனவும் சிறந்த சுழுத்தி
  உரமாம் உபசாந்தம் உற்றல் துறவே
  தரனாம் சிவதுரி யத்தனும் ஆமே. 15

  2284
  சீவன் துரியம் முதலாகச் சீரான
  ஆவ சிவன்துரி யாந்தம் அவத்தைபத்தும்
  ஓவும் பராநந்தி உண்மைக்குள் வைகியே
  மேவிய நாலேழ் விடுவித்துநின் றானே. 16

  2285
  பரம்சிவன் மேலாம் பரமம் பரத்தில்
  பரம்சிவன் மேலாம் பரநனவாக
  விரிந்த கனாவிடர் வீட்டும் கழுமுனை
  உரந்தரும் மாநந்தி யாம்உண்மை தானே. 17

  2286
  சார்வாம் பரம்சிவன் சத்தி பரநாதம்
  மேலாய விந்து சதாசிவம் மிக்கோங்கிப்
  பாலாய்ப் பிரமன் அரிஅம ராபதி
  தேவாம் உருத்திரன் ஈசனாம் காணிலே. 18

  2287
  கலப்புஅறி யார்கடல் சூழ்உல கேழும்
  உலப்புஅறி யார்உட லோடுஉயிர் தன்மை
  அலப்புஅறிந்து இங்குஅர சாளகி லாதார்
  குறிப்பது கோலம் அடலது வாமே. 19

  2288
  பின்னை அறியும் பெருந்தவத்து உண்மைசெய்
  தன்னை அறியில் தயாபரன் எம்இறை
  முன்னை அறிவு முடிகின்ற காலமும்
  என்னை அறியலுற்று இன்புற்ற வாறே. 20

  2289
  பொன்னை மறைத்தது பொன்னணி பூடணம்
  பொன்னின் மறைந்தது பொன்னணி பூடணம்
  தன்னை மறைத்தது தன்கர ணங்களாம்
  தன்னின் மறைந்தது தன்கர ணங்களே. 21

  2290
  மரத்தை மறைத்தது மாமத யானை
  மரத்தின் மறைந்தது மாமத யானை
  பரத்தை மறைத்தது பார்முதல் பூதம்
  பரத்தை மறைந்தது பார்முதல் பூதமே. 22

  2291
  ஆறாறு ஆகன்று நமவிட்டு அறிவாகி
  வேறான தானே யகாரமாய் மிக்கோங்கி
  ஈறார் பரையின் இருளற்ற தற்பரன்
  பேறார் சிவாய அடங்கும் பின் முத்தியே. 23

  2292
  துரியத்தில் ஓரைந்தும் சொல்அக ராதி
  விரியப் பரையில் மிகும்நாதம் அந்தம்
  புரியப் பரையில் பராவத்தா போதம்
  திரிய பரமம் துரியம் தெரியவே. 24

  2293
  ஐந்தும் சகலத்து அருளால் புரிவற்றுப்
  பந்திடும் சுத்த அவத்தைப் பதைப்பினில்
  நந்தி பராவத்தை நாடச் சுடர்முனம்
  அந்தி இருள்போலும் ஐம்மலம் மாறுமே. 25

  2294
  ஐஐந்து மட்டுப் பகுதியும் மாயையும்
  பொய்கண்ட மாமாயை தானும் புருடன்கண்டு
  எய்யும் படியாய் எவற்றுமாய் அன்றாகி
  உய்யும் பராவத்தை உள்ளுதல் சுத்தமே. 26

  2295
  நின்றான் அருளும் பரமும்முன் நேயமும்
  ஒன்றாய் மருவும் உருவும் உபாதியும்
  சென்றான் எனைவிடுத்து ஆங்கிச் செல்லாமையும்
  நன்றான ஞானத்தின் நாதப் பிரானே. 27

  9. முக்குண நிர்க்குணம்

  2296
  சாத்திகம் எய்தும் நனவெனச் சாற்றுங்கால்
  வாய்ந்த இராசதம் மன்னும் கனவென்ப
  ஒய்த்திடும் தாமதம் உற்ற சுழுத்தியாம்
  மாய்த்திடும் நிற்குணம் மாசில் துரியமே. 1

  10. அண்டாதி பேதம்

  2297
  பெறுபகி ரண்டம் பேதித்த அண்டம்
  எறிகடல் ஏழின் மணல்அள வாகப்
  பொறியொளி பொன்னணி யென்ன விளங்கிச்
  செறியும் அண் டாசனத் தேவர் பிரானே. 1

  2298
  ஆனந்த தத்துவம் அண்டா சலத்தின்மேல்
  மேனிஐந்தாக வியாத்தம்முப் பத்தாறாய்க்
  தான்அந்த மில்லாத தத்துவம் ஆனவை
  ஈனமி லா அண்டத்து எண்மடங்கு ஆமே.

  11. பதினோராம் தானமும் அவத்தையெனக் காணல்

  2299
  அஞ்சில் அமுதும்ஓர் ஏழின்கண் ஆனந்தம்
  முஞ்சில்ஓங் காரம் ஓர் ஒன்பான் பதினொன்றில்
  வஞ்சக மேநின்று வைத்திடில் காயமாம்
  கிஞ்சுகக் செவ்வாய்க் கிளிமொழி கேளே. 1

  2300
  புருட னுடனே பொருந்திய சித்தம்
  அருவமொ டாறும் அதீதத் துரியம்
  விரியும் சுழுத்தியின் மிக்குள்ள எட்டும்
  அரிய பதினொன்று மாம்அவ் அவத்தையே. 2

  2301
  காட்டும் பதினொன்றும் கைகலந் தால்உடல்
  நாட்டி அழுத்திடின் நந்திஅல்லால் இல்லை
  ஆட்டம்செய் யாத அதுவிதி யேநினை
  ஈட்டு மதுதிடம் எண்ணலும் ஆமே. 3

  12. கலவு செலவு

  2302
  கேவலம் தன்னில் கலவச் சகலத்தின்
  மேவும் செலவு விடவரு நீக்கத்துப்
  பாவும் தனைக்கண்டால் மூன்றும் படர்வற்ற
  தீதறு சாக்கிரா தீதத்தில் சுத்தமே. 1

  2303
  வெல்லும் அளவில் விடுமின் வெகுளியைச்
  செல்லும் அளவும் செலுத்துமிஹ் சிந்தையை
  அல்லும் பகலும் அருளுடன் தூங்கினால்
  கல்லும் பிளந்து கடுவெளி யாமே. 2

  13. நின்மல அவத்தை

  2304
  ஊமைக் கிணற்றகத் துள்ளே உறைவதோர்
  ஆமையின் உள்ளே அழுவைகள் ஐந்துள
  வாய்மையின் உள்ளே வழுவாது ஒடுங்குமேல்
  ஆமையின் மேலும்ஓர் ஆயிரத்து ஆண்டே. 1

  2305
  காலங்கி நீர்பூக் கலந்தஆ காயம்
  மாலங்கி ஈசன் பிரமன் சதாசிவன்
  மேலஞ்சும் ஓடி விரவவல் லார்கட்குக்
  காலனும் இல்லை கருத்தில்லை தானே. 2

  2306
  ஆன்மாவே மைந்தன் ஆயினன் என்பது
  தான்மா மறையறை தன்மை அறிகிலர்
  ஆன்மாவே மைந்தன் அரனுக்கு இவன்என்றால்
  ஆன்மாவும் இல்லையால் ஐஐந்தும் இல்லையே. 3

  2307
  உதயம் அழுங்கில் ஒடுங்கல்இம் மூன்றின்
  கதிசாக் கிரங்கன வாதி சுழுத்தி
  பதிதரு சேதனன் பற்றாம் துரியத்து
  அதிசுப னாய்அனந் தான் அந்தி யாகுமே. 4

  2308
  எல்லாம்தன் னுட்புக யாவுளும் தானாகி
  நல்லாம் துரியம் புரிந்தக்கால் நல்லுயிர்
  பொல்லாத ஆறாறுள் போகாது போதமாய்ச்
  செல்லாச் சிவகதி சென்றுஎய்தும் அன்றே. 5

  2309
  காய்ந்த இரும்பு கனலை அகன்றாலும்
  வாய்ந்த கனலென வாதனை நின்றாற்போல்
  ஏய்ந்த கரணம் இறந்த துரியத்துத்
  தோய்ந்த கருமத் துரிசுஅக லாதே. 6

  2310
  ஆன மறையாதி யாம் உரு நந்திவந்து
  ஏனை அருள்செய் தெரிநனா அவத்தையில்
  ஆன வகையை விடும்அடைத் தாய்விட
  ஆன மாலதீதம் அப்பரந் தானே. 7

  2311
  சுத்த அதீதம் சகலத்தில் தோய்வுறில்
  அத்தன் அருள்நீங்கா ஆங்கணில் தானாகச்
  சித்த சுகத்தைத் தீண்டாச் சமாதிசெய்து
  அத்தனோடு ஒன்றற்கு அருள்முத லாமே. 8

  2312
  வேறுசெய் தான்இரு பாதியின் மெய்த்தொகை
  வேறுசெய் தான்என்னை எங்கணும் விட்டுய்த்தான்
  வேறுசெய் யாஅருள் கேவலத் தேவிட்டு

  வேறுசெய் யாஅத்தன் மேவிநின் றானே. 9

  2313
  கறங்குஓலை கொள்ளிவட் டம்கட லில்திரை
  நிறஞ்சேர் ததிமத்தன் மலத்தே நின்றங்கு
  அறங்காண் சுவர்க்க நரகம் புவிசேர்த்து
  கிரங்கா உயிர்அரு ளால்இவை நீங்குமே. 10

  2314
  தானே சிவமான தன்மை தலைப்பட
  ஆன மலமும்அப் பாச பேதமும்
  ஆன குணமும் பரான்மா உபாதியும்
  பானுவின் முன்மதி போல்பலராவே. 11

  2315
  நெருப்புண்டு நீருண்டு வாயுவும் உண்டங்கு
  அருக்கனும் சோமனும் அங்கே அமரும்
  திருத்தக்க மாலும் திசைமுகன் தானும்
  உருத்திர சோதியும் உள்ளத்து ளாரே. 12

  2316
  ஆனைகள் ஐந்தம் அடங்கி அறிவென்னும்
  ஞானத் திரியைக் கொளுவி அதனுட்புக்கு
  ஊனை இருளற நோக்கும் ஒருவற்கு
  வானகம் ஏற வழிஎளி தாமே. 13

  2317
  ஆடிய காலில் அசைக்கின்ற வாயுவும்
  தாடித் தெழுந்த தமருக ஓசையும்
  பாடி எழுகின்ற வேதாக மங்களும்
  நாடியின் உள்ளாக நான்கண்ட வாறே. 14

  2318
  முன்னை அறிவினில் செய்த முதுதவம்
  பின்னை அறிவினைப் பெற்றால் அறியலாம்
  தன்னை அறிவது அறிவாம் அஃ தன்றிப்
  பின்னை அறிவது பேயறி வாகுமே. 15

  2319
  செயலற் றிருக்கச் சிவானந்த மாகும்
  செயலற் றிருப்பார் சிவயோகம் தேடார்
  செயலற் றிருப்பார் செகத்தோடுங் கூடார்
  செயலற் றிருப்பார்க்கே செய்தியுண் டாமே. 16

  2320
  தான்அவ னாகும் சமாதிகை கூடினால்
  ஆன மலம்அறும் அப்பசுத் தன்மைபோம்
  ஈனமில் காயம் இருக்கும் இருநிலத்து
  ஊனங்கள் எட்டும் ஒழித்தொன்று வோர்கட்கே. 17

  2321
  தொலையா அரனடி தோன்றும் அம் சத்தி
  தொலையா இருளொளி தோற்ற அணுவும்
  தொலையாத் தொழின்ஞானம் தொன்மையில் நண்ணித்
  தொலையாத பெத்தம்முத் திக்கிடை தோயுமே. 18

  2322
  தோன்றிய பெத்தமும் முத்தியும் சூழ்சத்தி
  மான்றும் தெருண்டும் உயிர்பெறும் மற்றவை
  தான்தரு ஞானம் தன் சத்திக்குச் சாதனாம்
  ஊன்றல்இல் லாஉள் ளொளிக்கு ஒளி யாமே. 19

  2323
  அறிகின்றி லாதன ஐஏழும் ஒன்றும்
  அறிகின்ற என்னை அறியா திருந்தேன்
  அறிகின்றாய் நீயென்று அருள்செய்தான் நந்தி
  அறிகின்ற நானென்று அறிந்துகொண் டேனே. 20

  2324
  தான்அவ னாகிய ஞானத் தலைவனை
  வானவ ராதியை மாமணிச் சோதியை
  ஈனமில் ஞானத்து இன்னருள் சத்தியை
  ஊனமிலாள்தன்னை ஊனிடைக் கண்டதே. 21

  2325
  ஒளியும் இருளும் பரையும் பரையுள்
  அளியது எனலாகும் ஆன்மாவை யன்றி
  அளியும் அருளும் தெருளும் கடந்து
  தெளிய அருளே சிவானந்த மாமே. 22

  2326
  ஆனந்த மாகும் அரனருட் சத்தியில்
  தான் அந்த மாம்உயிர் தானே சமாதிசெய்து
  ஊன்அந்த மாய் உணர் வாய்உள் உணர்வுறில்
  கோன்அந்தம் வாய்க்கும் மகாவா கியமாமே. 23

  2327
  அறிவிக்க வேண்டாம் அறிவற்று அயர்வோர்க்கும்
  அறிவிக்க வேண்டாம் அறிவிற் செறிவோர்க்கும்
  அறிவுற்று அறியாமை எய்திநிற் போர்க்கே
  அறிவிக்கத் தம்அறி வார்அறி வோரே. 24

  2328
  சத்தும் அசத்தும் சதசத்தும் தான்கூடிச்
  சித்தும் அசித்தும் சிவசித்த தாய்நிற்கும்
  சுத்தம் அசுத்தம் தொடங்காத துரியத்துச்
  சுத்தரா மூன்றுடன் சொல்லற் றவர்களே. 25

  2329
  தானே அறியான் அறிவிலோன் தானல்லன்
  தானே அறிவான் அறிவு சதசத்தென்று
  ஆனால் இரண்டும் அரனரு ளாய்நிற்கத்
  தானே அறிந்து சிவத்துடன் தங்குமே. 24

  2330
  தத்துவ ஞானம் தலைப்பட் டவர்க்கே
  தத்துவ ஞானம் தலைப்பட லாய்நிற்கும்
  தத்துவ ஞானத்துத் தான்அவ னாகவே
  தத்துவ ஞானானந் தந்தான் தொடங்குமே. 27

  2331
  தன்னை அறிந்து சிவனுடன் தானாக
  மன்னும் மலம்குணம் மாளும் பிறப்பறும்
  பின்அது சன்முத்தி சன்மார்க்கப் பேரொளி
  நன்னது ஞானத்து முத்திரை நண்ணுமே. 28

  2332
  ஞானம்தன் மேனி கிரியை நடுஅங்கம்
  தானுறும் இச்சை உயிராகத் தற்பரன்
  மேனிகொண்டு ஐங்கரு மத்தவித் தாதலான்
  மோனிகள் ஞானத்து முத்திரை பெற் றார்களே. 29

  2333
  உயிர்க்குஅறி உண்மை உயிர்இச்சை மானம்
  உயிர்க்குக் கிரியை உயிர்மாயை சூக்கம்
  உயிர்க்குஇவை ஊட்டுவோன் ஊட்டும் அவனே
  உயிர்ச்சொல் அன்றி அவ்வுளத்து ளானே. 30

  2334
  தொழில்இச்சை ஞானங்கள் தொல்சிவசீவர்
  கழிவற்ற மாமாயை மாயையின் ஆகும்
  பழியற்ற காரண காரியம் பாழ்விட்டு
  அழிவற்ற சாந்தாதீ தன்சிவ னாமே. 31

  2335
  இல்லதும் உள்ளதும் யாவையும் தானாகி
  இல்லதம் உள்ளது மாய்அன்றாம் அண்ணலைச்
  சொல்வது சொல்லிடில் தூராகி தூரமென்று
  ஒல்லை உணர்ந்தால் உயிர்க்குயி ராகுமே. 32

  2336
  உயிரிச்சை யூட்டி உழிதரும் சத்தி
  உயிரிச்சை வாட்டி ஒழித்திடும் ஞானம்
  உயிரிச்சை யூட்டி யுடனுறலாலே
  உயிரிச்சை வாட்டி உயர்பதஞ் சேருமே. 33

  2337
  சேரும் சிவமானார் ஐம்மலம் தீர்ந்தவர்
  ஓர்ஒன்றி லார் ஐம் மலஇருள் உற்றவர்
  பாரின்கண் விண்நர கம்புகும் பான்மையர்
  ஆருங்கண் டோ ரார் அவையருள் என்றே. 34

  2338
  எய்தினர் செய்யும் இருமாயா சத்தியின்
  எய்தினர் செய்யும் இருஞான சத்தியின்
  எய்தினர் செய்யும் இருஞால சத்தியின்
  எய்தினர் செய்யும் இறையருள் தானே. 35

  2339
  திருந்தினர் விட்டார் திருவில் நரகம்
  திருந்தினர் விட்டார் திருவார் சுவர்க்கம்
  திருந்தினர் விட்டார் செறிமலர் கூட்டம்
  திருந்தினர் விட்டார் சிவமாய் அவமே. 36

  2340
  அவமும் சிவமும் அறியார் அறியார்
  அவமும் சிவமும் அறிவார் அறிவார்
  அவமும் சிவமும் அருளால் அறிந்தால்
  அவமும் சிவமும் அவனரு ளாமே. 37

  2341
  அருளான சத்தி அனல் வெம்மை போல
  பொருள் அவனாகத்தான் போதம் புணரும்
  இருள் ஒளியாய் மீண்டு மும்மல மாகும்
  திருவருள் ஆனந்தி செம்பொருளாமே. 38

  2342
  ஆதித்தன் தோன்ற வரும்பது மாதிகள்
  பேதித்த தவ்வினை யாற்செயல் சேதிப்ப
  ஆதித்தன் தன்கதி ரால்அவை சேட்டிப்பப்
  பேதித்தப் பேதியா வாறுஅருட் பேதமே. 39

  2343
  பேதம் அபேதம் பிறழ்பேதா பேதமும்
  போதம் புணர்போதம் போதமும் நாதமும்
  நாத முடன்நாக நாதாதி நாதமும்
  ஆதன் அருளின் அருள்இச்சை யாமே. 40

  2344
  மேவிய பொய்க்கரி யாட்டும் வினையெனப்
  பாவிய பூதம்கொண்டு ஆட்டிப் படைப்பாதி
  பூவியல் கூட்டத்தால் போதம் புரிந்தருள்
  ஆவியை நாட்டும் அரன்அரு ளாமே. 41

  2345
  ஆறாது அகன்று தனையறிந் தானவன்
  ஈறாகி யாவினும் இயலாவும் தனில்எய்த
  வேறாய் வெளிபுக்கு வீடுற்றான் அம்மருள்
  தேறாத் தெளிவுற்றுத் தீண்டச் சிவமாமே. 42

  2346
  தீண்டற்குரிய அரிய திருவடி நேயத்தை
  மீண்டுற்று அருளால் விதிவழியே சென்று
  தூண்டிச் சிவஞான மாவினைத் தானேறித்
  தாண்டிச் சிவனுடன் சாரலும் ஆமே. 43

  2347
  சார்ந்தவர் சாரணர் சித்தர் சமாதியர்
  சார்ந்தவர் மெய்ஞ்ஞான தத்துவ சாத்தியர்
  சார்ந்தவர் நேயந் தலைப்ட்ட ஆனந்தர்
  சார்ந்தவர் சத்த அருள்தன்மை யாரே. 44

  2348
  தான்என்று அவன்என்று இரண்டென்பர் தத்துவம்
  தான்என்று அவன்என்று இரண்டற்ற தன்மையத்
  தான்என்று இரண்டுஉன்னார் கேவலத் தானவர்
  தான்இன்றித் தானாகத் தத்துவ சுத்தமே. 45

  2349
  தன்னினில் தன்னை அறியும் தலைமகன்
  தன்னினில் தன் ஐ அறியத் தலைப்படும்
  தன்னினில் தன்னைச் சார்கிலன் ஆகில்
  தன்னினில் தன்ஐயும் சார்தற்கு அரியவே. 46

  2350
  அறியகி லேன்என்று அரற்றாதே நீயும்
  நெறிவழி யேசென்ற நேர்பட்ட பின்னை
  இருசுட ராகி இயற்றவல் லானும்
  ஒருசுட ராவந்துஎன் உள்ளத்துள் ஆமே. 47

  2351
  மண்ஒன்று தான்பல நற்கலன் ஆயிடும்
  உள்கின்ற யோனிகட்டு எல்லாம் ஒருவனே
  கண்ஒன்று தான்பல காணும் தனைக்காணா
  அண்ணலும் அவ்வண்ணம் ஆகிநின்றானே. 48

  2352
  ஓம்புகின் றான்உலகு ஏழையும் உள்நின்று
  கூம்புகின் றார்குணத் தின்னொடும் கூறுவர்
  தேம்புகின்றார்சிவன் சிந்தைசெய் யாதவர்
  கூம்பகில் லார்வந்து கொள்ளலும் ஆமே. 49

  2353
  குறிஅறி யார்கள் குறிகாண மாட்டார்
  குறிஅறி யார்கடம் கூடல் பெரிது
  குறிஅறி யாவகை கூடுமின் கூடி
  அறிவறி யாஇருந்து அன்னமும் ஆமே. 50

  2354
  ஊனோ உயிரோ உறுகின்றது ஏதுஇன்பம்
  வானோர் தலைவி மயக்கத்து உறநிற்கத்
  தானோ பெரிதுஅறி வோம் என்னும் மானுடர்
  தானே பிறப்போடு இறப்பறி யாரே. 51

  14. அறிவுதயம்

  2355
  தன்னை அறியத் தனக்கொரு கேடில்லை
  தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகின்றான்
  தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்தபின்
  தன்னையே அர்ச்சிக்கத் தானிருந் தானே. 1

  2356
  அங்கே அடற்பெரும் தேவரெல் லாம்தொழச்
  சிங்கா தனத்தே சிவன்இருந் தானென்று
  சங்குஆர் வளையும் சிலம்பும் சரேலெனப்
  பொங்குஆர் குழலியும் போற்றிஎன் றாளே. 2

  2357
  அறிவு வடிவென்று அறியாத என்னை
  அறிவு வடிவென்று அருள்செய்தான் நந்தி

  அறிவு வடிவென்று அருளால் உணர்ந்தே
  அறிவு வடிவென்று அருந்திருந் தானே. 3

  2358
  அறிவுக்கு அழிவில்aல ஆக்கமும் இல்லை
  அறிவுக்கு அறிவல்லது ஆதாரம் இல்லை
  அறிவே அறிவை அறிகின்றது என்றிட்டு
  அறைகின் றனமறை ஈறுகள் தாமே. 4

  2359
  ஆயு மலரின் அணிமலர் தன்மேலே
  பாய இதழ்கள் பதினாறும் அங்குள
  தூய அறிவு சிவானந்த மாகியே
  போய அறிவாய்ப் புணர்ந்திருந் தானே. 5

  2360
  மன்னிநின் றாரிடை வந்தருள் மாயத்து
  முன்னிநின் றாமை மொழிந்தேன் முதல்வனும்
  பொன்னின்வந் தானோர் புகழ்திரு மேனியைப்
  பின்னிநின் றேன்நீ பெரியையென் றானே. 6

  2361
  அறிவுஅறி வாக அறிந்துஅன்பு செய்மின்
  அறிவுஅறி வாக அறியும்இவ் வண்ணம்
  அறிவுஅறி வாக அணிமாதி சித்தி
  அறிவுஅறி வாக அறிந்தணன் நந்தியே. 7

  2362
  அறிவுஅறி வென்று அங்கு அரற்றும் உலகம்
  அறிவுஅறி யாமை யாரும் அறியார்
  அறிவுஅறி யாமை கடந்துஅறி வானால்
  அறிவுஅறி யாமை அழகிய வாறே. 8

  2363
  அறிவுஅறி யாமையை நீவி யவனே
  பொறிவாய் ஒழிந்துஎங்கும் தானான போது
  அறிவாய் அவற்றினுள் தானாய் அறிவின்
  செறிவாகி நின்றவன் சிவனும் ஆமே. 9

  2364
  அறிவுடை யார்நெஞ்சு அகலிடம் ஆவது
  அறிவுடை யார்நெஞ்ச அருந்தவம் ஆவது
  அறிவுடை யார்நெஞ்சொடு ஆதிப் பிரானும்
  அறிவுடை யார்நெஞ்சத்து அங்குநின் றானே. 10

  2365
  மாயனும் ஆகி மலரோன் இறையுமாய்க்
  காயநன் னாட்டுக் கருமுதல் ஆனவன்
  சேயன் அணியன் தித்திக்கும் தீங்கரும்
  பாய்அமு தாகிநின்று அண்ணிக்கின் றானே. 11

  2366
  என்னை அறிந்திலேன் இத்தனை காலமும்
  என்னை அறிந்தபின் ஏதும் அறிந்திலேன்
  என்னை அறிந்திட்டு இருத்தலும் கைவிடாது
  என்னையிட்டு என்னை உசாவுகின் றானே. 12

  2367
  மாய விளக்கது நின்று மறைந்திடும்
  தூய விளக்கது நின்று சுடர்விடும்
  காய விளக்கது நின்று கனன்றிடும்
  சேய விளக்கினைத் தேடுகின் றேனை. 13

  2368
  தேடுகின் றேன்திசை எட்டோ டு இரண்டையும்
  நாடுகின் றேன்நல மேஉடை யானடி
  பாடுகின் றேன்பர மேதுணை யாமெனக்
  கூடுகின் றேன்குறை யாமனைத் தாலே. 14

  2369
  முன்னை முதல்விளை யாட்டத்து முன்வந்தோர்
  பின்னை பெருமலம் வந்தவர் பேர்த்திட்டுத்
  தன்னைத் தெரிந்துதன் பண்டைத் தலைவன்தன்
  மன்னிச் சிவமாக வாரா பிறப்பே. 15

  15. ஆறு அந்தம்

  2370
  வேதத்தின் அந்தமும் மிக்கசித் தாந்தமும்
  நாதத்தின் அந்தமும் நற்போத அந்தமும்
  ஓதத் தகும்எட்டு யோகாநந்த அந்தமும்
  ஆதிக்க லாந்தமும் ஆறந்தம் ஆமே. 1

  2371
  அந்தம்ஓர் ஆறும் அறிவார் அதிசுத்தர்
  அந்தம்ஒர் ஆறும் அறிவார் அமலத்தர்
  அந்தம்ஓர் ஆறும் அறியார் அவர்தமக்கு
  அந்தமோடு ஆதி அறியஒண் ணாதே. 2

  2372
  தானான வேதாந்தம் தான்என்னும் சித்தாந்தம்
  ஆனாத் துரியத்து அணுவன் தனைக்கண்டு
  தேனார் பராபரம் சேர்சிவ யோகமாய்
  ஆனா மலமற்று அரும்சித்தி யாதலே. 3

  2373
  நித்தம் பரனோடு உயிருற்று நீள்மனம்
  சத்தம் முதல்ஐந்தும் தத்துவத் தால்நீங்கச்
  சுத்தம் அசுத்தம் தொடரா வகைநினைந்து
  அத்தன் பரன்பால் அடைதல்சித் தாந்தமே. 4

  2374
  மேவும் பிரமனே விண்டு உருத்திரன்
  மேவுசெய் ஈசன் சதாசிவன் மிக்கு அப்பால்
  மேவும் பரவிந்து நாதம் விடாஆறாறு
  ஓவும் பொழுதுஅணு ஒன்றுஉள தாமே. 5

  2375
  உள்ள உயிர்ஆறாற தாகும் உபாதியைத்
  தெள்ளி அகன்றுநா தாந்தத்தைச் செற்றுமேல்
  உள்ள இருள்நீங்க ஓர்iஉணர் வாகுமேல்
  எள்ளலின் நாதாந்தத்து எய்திடும் போதமே. 6

  2376
  தேடும் இயம நியமாதி சென்றகன்று
  ஊடும் சமாதியில் உற்றுப் படர்சிவன்
  பாடுறச் சீவன் பரமாகப் பற்றறக்
  கூடும் உபசாந்தம் யோகாந்தக் கொள்கையே. 7

  2377
  கொள்கையில் ஆன கலாந்தம் குறிக்கொள்ளில்
  விள்கையில் ஆன நிவிர்த்தாதி மேதாதிக்கு
  உள்ளன வாம்விந்து உள்ளே ஓடுங்கலும்
  தெள்ளி அதனைத் தெளிதலும் ஆமே. 8

  2378
  தெளியும் இவையன்றித் தேர்ஐங் கலைவேறு
  ஒளியுள் அமைந்துள்ளது ஓரவல் லார்கட்கு
  அளியவ னாகிய மந்திரம் தந்திரம்
  தெளிஉப தேசஞா னத்தொடுஐந் தாமே. 9

  2379
  ஆகும் அனாதி கலைஆ கமவேதம்
  ஆகும்அத் தந்திரம் அந்நூல் வழிநிற்றல்
  ஆகும் அனாதி உடல்அல்லா மந்திரம்
  ஆகும் சிவபோ தகம்உப தேசமே. 10

  2380
  தேசார் சிவமாகும் தன்ஞானத் தின்கலை
  ஆசார நேய மறையும் கலாந்தத்துப்
  பேசா உரையுணர் வற்ற பெருந்தகை
  வாசா மகோசர மாநந்தி தானே. 11

  2381
  தான்அவ னாகும் சமாதி தலைப்படில்
  ஆன கலாந்தநா தாந்தயோ காந்தமும்
  ஏனைய போதாந்தம் சித்தாந்த மானது
  ஞான மென்ஞேய ஞாதுரு வாகுமே. 12

  2382
  ஆறந்த மும்சென்று அடங்கும்அந் நேயத்தே
  ஆறந்த ஞேயம் அடங்கிடும் ஞாதுரு
  கூறிய ஞானக் குறியுடன் வீடவே
  தேறிய மோனம் சிவானந்த மாமே. 13

  2383
  உண்மைக் கலைஆறுஓர் ஐந்தான் அடங்கிடும்
  உண்மைக் கலாந்தம் இரண்டுஐந்தோடு ஏழ்அந்தம்
  உண்மைக் கலைஒன்றில் ஈறாய நாதாந்தத்து
  உண்மைக் கலைசொல்ல ஓர்அந்தம் ஆமே. 14

  2384
  ஆவுடை யானை அரன்வந்து கொண்டபின்
  தேவுடை யான்எங்கள் சீர்நந்தி தாள்தந்து
  வீவற வேதாந்த சித்தாந்த மேன்மையைக்
  கூளி யருளிய கோனைக் கருதுமே. 15

  2385
  கருதும் அவர்தம் கருத்தினுக்கு ஒப்ப
  அரனுரை செய்தருள் ஆகமந் தன்னில்
  வருசமயப் புற மாயைமா மாயை
  உருவிய வேதாந்த சித்தாந்த உண்மையே. 16

  2386
  வேதாந்தம் சித்தாந்தம் வேறிலா முத்திரை
  போதாந்த ஞானம் யோகாந்தம் பொதுஞேய
  நாதாந்தம் ஆனந்தம் சீரோ தயமாகும்
  மூதாந்த முத்திரை மோனத்து மூழ்கவே. 17

  2387
  வேதாந்தம் தன்னில் உபாதிமே வேழ்விட
  நாதாந்த பாசம் விடுநல்ல தொம்பதம்
  மீதாந்த காரணோ பாதியேழ் மெய்ப்பரன்
  போதாந்த தற்பதம் போமசி என்பவே. 18

  2388
  அண்டங்கள் ஏழும் கடந்துஅகன்று அப்பாலும்
  உண்டென்ற பேரொளிக் குள்ளாம் உளஒளி
  பண்டுறு நின்ற பராசக்தி என்னவே
  கொண்டவன் அன்றிநின் றான்தங்கள் கோவே. 19

  2389
  கோஉணர்ந் தும்சத்தி யாலே குறிவைத்துத்
  தேவுணர்த் துங்கரு மஞ்செய்தி செய்யவே
  பாவனைத் தும்படைத் தர்ச்சனை பாரிப்ப
  ஓஅனைத் துண்டுஒழி யாத ஒருவனே. 20

  2390
  ஒருவனை உன்னார் உயிர்தனை உன்னார்
  இருவினை உன்னார் இருமாயை உன்னார்
  ஒருவனு மேயுள் உணர்ந்திநின் றூட்டி
  அருவனு மாகிய ஆதரத் தானே. 21

  2391
  அரன்அன்பர் தானம தாகிச் சிவத்து
  வருமவை சத்திகள் முன்னா வகுத்திட்டு
  உரனுறு சந்நிதி சேட்டிப்ப என்றும்
  திரனுறு தோயாச் சிவாநந்தி யாமே. 22

  2392
  வேதாந்த தொம்பதம் மேவும் பசுஎன்ப
  நாதாந்த பாசம் விடநின்ற நன்பதி
  போதாந்த தற்பதம் போய்இரண்டு ஐக்கியம்
  சாதா ரணம்சிவ சாயுச் சிய மாமே. 23

  2393
  சிவமாதல் வேதாந்த சித்தாந்த மாகும்
  அவம்அவம் ஆகும் அவ்வவ் இரண்டும்
  சிவமாம் சதாசிவன் செய்துஒன்றான் ஆனால்
  நவமான வேதாந்தம் ஞானசித் தாந்தமே. 24

  2394
  சித்தாந்த தேசீவன் முத்திசித் தித்திலால்
  சித்தாந்தத் தேநிற்போர் முத்திசித் தித்திவர்
  சித்தாந்த வேதாந்தம் செம்பொருள் ஆதலால்
  சிந்தாந்த வேதாந்தம் காட்டும் சிவனையே. 25

  2395
  சிவனைப் பரமனுள் சீவனுள் காட்டும்
  அவமற்ற வேதாந்த சித்தாந்தம் ஆனால்
  நவமுற்று அவத்தையில் ஞானம் சிவமாம்
  தவமிக்கு உணர்ந்தவர் தத்துவத் தாரே. 26

  2396
  தத்துவம் ஆகும் சகள அகளங்கள்
  தத்துவ மாம்விந்து நாதம் சதாசிவம்
  தத்துவ மாகும் சீவன் தன் தற்பரம்
  தத்துவ மாம்சிவ சாயுச் சியமே. 27

  2397
  வேதமோடு ஆகமம் மெய்யாம் இறைவன்நூல்
  ஓதும் பொதுவும் சிறப்பும்என்று உள்ளன
  நாதன் உரையவை நாடில் இரண்டந்தம்
  பேதமது என்பர் பெரியோர்க்கு அபேதமே. 28

  2398
  பராநந்தி மன்னும் சிவானந்தம் எல்லாம்
  பரானந்தம் மேல்மூன்றும் பாழுறா ஆனந்தம்
  விராமுத்தி ரானந்தம் மெய்நடன ஆனந்தம்
  பொராநின்ற உள்ளமே பூரிப்பி யாமே. 29

  2399
  ஆகுங் கலாந்தம் இரண்டந்த நாதாந்தம்
  ஆகும் பொழுதிற் கலைஐந்தாம் ஆதலில்
  ஆகும் அரனேபஞ் சாந்தகன் ஆம் என்ற
  ஆகும் மறைஆ கமம்மொழிந் தான்அன்றே. 30

  2400
  அன்றாகும் என்னாதுஐ வகைஅந்தம் அன்னை
  ஒன்றான வேதாந்த சித்தாந்தம் உள்ளிட்டு
  நின்றால் யோகாந்தம் நேர்படும் நேர்பட்டால்
  மன்றாடி பாதம் மருவலும் ஆமே. 31

  2401
  அனாதி சீவன்ஐம் மலமற்றுஅப் பாலாய்
  அனாதி அடக்கித் தனைக்கண்டு அரனாய்த்
  தன்ஆதி மலம்கெடத் தத்துவா தீதம்
  வினாவுநீர் பாலாதல் வேதாந்த உண்மையே. 32

  2402
  உயிரைப் பரனை உயிர்சிவன் தன்னை
  அயர்வற்று அறிதொந் தத்தசி அதனால்
  செயலற்று அறிவாகி யும்சென்று அடங்கி
  அயர்வற்ற வேதாந்த சித்தாந்தம் ஆமே. 33

  2403
  மன்னிய சோகமாம் மாமறை யாளர்தம்
  சென்னிய தான சிவயோகமாம் ஈதென்ன
  அன்னது சித்தாந்த மாமறை யாய்பொருள்
  துன்னிய ஆகம நூலெனத் தோன்றுமே. 34

  2404
  முதலாகும் வேத முழுதுஆ கமம்அகப்
  பதியான ஈசன் பகர்ந்தது இரண்டு
  முதிதான வேதம் முறைமுறை யால்அமர்ந்து
  அதிகாதி வேதாந்த சித்தாந்தம் ஆகவே. 35

  16. பதி பசு பாசம் வேறின்மை

  2405
  அறிவுஅறிவு என்ற அறிவும் அனாதி
  அறிவுக்கு அறிவாம் பதியும் அனாதி
  அறிவினைக் கட்டிய பாசம் அனாதி
  அறிவு பதியில் பிறப்பறுந் தானே. 1

  2406
  பசுப்பல கோடி பிரமன் முதலாய்ப்
  பசுக்களைக் கட்டிய பாசம்மூன் றுண்டு
  பசுத்தன்மை நீக்கிஅப் பாசம் அறுத்தால்
  பசுக்கள் தலைவனைப் பற்றி விடாவே. 2

  2407
  கிடக்கின்ற வாறே கிளர்பயன் மூன்று
  நடக்கின்ற ஞானத்தை நாடோ றும் நோக்கித்
  தொடக்குஒன்றும் இன்றித் தொழுமின் தொழுதால்
  குடக்குன்றில் இட்ட விளக்கது வாமே. 3

  2408
  பாசம்செய் தானைப் படர்சடை நந்தியை
  நேசம்செய்து ஆங்கே நினைப்பர் நினைத்தாலும்
  கூசம் செய்து உன்னிக் குறிக்கொள்வது எவ்வண்ணம்
  வாசம்செய் பாசத்துள் வைக்கின்ற வாறே. 4

  2409
  விட்ட விடம்ஏறா வாறுபோல் வேறாகி
  விட்ட பசுபாசம் மெய்கண்டோ ன் மேவுறான்
  சுட்டிய கேவலம் காணும் சகலத்தைச்
  சுட்டு நனவில் அதீதத்துள் தோன்றுமே. 5

  2410
  நாடும் பதியுடன் நற்பசு பாசமும்
  நீடுமாம் நித்தன் நிலையறி வார்இல்லை
  நீடிய நித்தம் பசுபாச நீக்கமும்
  நாடிய சைவர்க்கு நந்தி அளித்ததே. 6

  2411
  ஆய பதிதான் அருட்சிவ லிங்கமாம்
  ஆய பசுவும் அடலே றெனநிற்கும்
  ஆய பலிபீடம் ஆகுநற் பாசமாம்
  ஆய அரனிலை ஆய்ந்துகொள் வார்கட்கே. 7

  2412
  பதிபசு பாசம் பயில்வியா நித்தம்
  பதிபசு பாசம் பகர்வோர்க்கு ஆறாக்கிப்
  பதிபசு பாசத்தைப் பற்றற நீக்கும்
  பதிபசு பாசம் பயில நிலாவே. 8

  2413
  பதியும் பசுவொடு பாசமும் மேலைக்
  கதியும் பசுபாச நீக்கமும் காட்டி
  மதிதந்த ஆனந்த மாநந்தி காணும்
  துதிதந்து வைத்தனன் சத்தசை வத்திலே. 9

  2414
  அறிந்தணு மூன்றுமே யாங்கணும் ஆகும்
  அறிந்தணு மூன்றுமெ யாங்கணும் ஆக
  அறிந்த அனாதி வியாத்தனும் ஆவன்
  அறிந்த பதிபடைப் பான்அங்கு அவற்றையே. 10

  2415
  படைப்புஆதி யாவது பரம்சிவம் சத்தி
  இடைப்பால உயிர்கட்கு அடைத்துஇவை தூங்கல்
  படைப்பாதி சூக்கத்தைத் தற்பரன் செய்ய
  படைப்பாதி தூய மலம்அப் பரத்திலே. 11

  2416
  ஆகிய சூக்கத்தை அவ்விந்து நாதமும்
  ஆகிய சத்தி சிவபர மேம்ஐந்தால்
  ஆகிய சூக்கத்தில் ஐங்கரு மம்செய்வோன்
  ஆகிய தூயஈ சானனும் ஆமே. 12

  2417
  மேவும் பரசிவம் மேற்சத்தி நாதமும்
  மேவும் பரவிந்து ஐம்முகன் வேறுஈசன்
  மேவும் உருத்திரன் மால்வேதா மேதினி
  ஆகும் படிபடைப் போன்அர னாமே. 13

  2418
  படைப்பும் அளிப்பும் பயில்இளைப் பாற்றும்
  துடைப்பும் மறைப்பும்முன் தோன்ற அருளும்
  சடத்தை விடுத்த அருளும் சகலத்து
  அடைத்த அனாதியை ஐந்தென லாமே. 14

  2419
  ஆறாறு குண்டலி தன்னின் அகத்திட்டு
  வேறாகு மாயைiல் முப்பால் மிகுத்திட்டுஅங்கு
  ஈறாம் கருவி இவற்றால் வகுத்திட்டு
  வேறாம் பதிபசு பாசம்வீ டாகுமே. 15

  2420
  வீட்கும் பதிபசு பாசமும் மீதுற
  ஆட்கும் இருவினை ஆங்குஅவற் றால் உணர்ந்து
  ஆட்கு நரசு சுவர்க்கத்தில் தானிட்டு
  நாட்குற நான்தங்கு நற்பாசம் நண்ணுமே. 16

  2421
  நண்ணிய பாசத்தில் நான்எனல் ஆணவம்
  பண்ணிய மாயையில் ஊட்டல் பரிந்தனன்
  கண்ணிய சேதனன் கண்வந்த பேரருள்
  அண்ணல் அடிசேர் உபாயமது ஆகுமே. 17

  2422
  ஆகும் உபாயமே யன்றி அழுக்கற்று
  மோசு மறச்சுத்தன் ஆதற்கு மூலமே
  ஆகும் அறுவை அழுக்கேற்றி ஏற்றல்போல்
  ஆகுவ தெல்லாம் அருட்பாச மாகுமே. 18

  2423
  பாசம் பயிலுயிர் தானே பரமுதல்
  பாசம் பயிலுயிர் தானே பசுவென்ப
  பாசம் பயிலப் பதிபர மாதலால்
  பாசம் பயிலப் பதிபசு வாகுமே. 19

  2424
  அத்தத்தில் உத்தரம் கேட்ட அருந்தவர்
  அத்தத்தில் உத்தர மாகும் அருள்மேனி
  அத்தத்தி னாலே அணையப் பிடித்தலும்
  அத்தத்தில் தம்மை அடைந்து நின்றாரே. 20

  17. அடிதலை அறியும் திறங்கூறல்

  2425
  காலும் தலையும் அறியார் கலதிகள்
  கால்அந்தச் சத்தி அருள்என்பர் காரணம்
  பாலொன்று ஞானமே பண்பார் தலைஉயிர்
  கால்அந்த ஞானத்கைக் காட்டவீ டாகுமே. 1

  2426
  தலைஅடி யாவது அறியார் காயத்தில்
  தலைஅடி உச்சியில் உள்ளது மூலம்
  தலைஅடி யான அறிவை அறிந்தோர்
  தலைஅடி யாகவே தான்இருந் தாரே. 2

  2427
  நின்றான் நிலமுழுது அண்டமும் மேலுற
  வன்தாள் அசுரர் அமரரும் உய்ந்திடப்
  பின்தான் உலகம் படைத்தவன் பேர்நந்தி
  தன்தாள் இணைஎன் தலைமிசை ஆனதே. 3

  2428
  சிந்தையின் உள்ளே எந்தை திருவடி
  சிந்தையின் எந்தை திருவடிக் கீழது
  எந்தையும் என்னை அறியகி லான்ஆகில்
  எந்தையை யானும் அறியகி லேனே. 4

  2429
  பன்னாத பாரொளிக்கு அப்புறத்து அப்பால்
  என்நா யாகனார் இசைந்தங்கு இருந்திடம்
  உன்னா ஒளியும் உரைசெய்யா மந்திரம்
  சொன்னான்கழலினை சூடிநின் றேனே. 5

  2430
  பதியது தோற்றும் பதமது வைம்மின்
  மதியது செய்து மலர்ப்பதம் ஓதும்
  நதிபொதி யும்சடை நாரியோர் பாகன்
  கதிசெயும் காலங்கள் கண்டுகொ ளீரே. 6

  2431
  தரித்துநின்றானடி தன்னிட நெஞ்சில்
  தரித்து நின்றான் அமராபதி நாதன்
  கரித்துநின் றான்கரு தாதவர் சிந்தை
  பரித்துநின் றான்அப் பரிபாகத் தானே. 7

  2432
  ஒன்றுண்டு தாமரை ஒண்மலர் மூன்றுள
  தன்தாதை தாளும் இரண்டுள காயத்துள்
  நன்றாகக் காய்ச்சிப் பதஞ்செய வல்லார்கட்கு
  இன்றேசென்று ஈசனை எய்தலும் ஆமே. 8

  2433
  கால்கொண்டுஎன் சென்னியிற் கட்டறக் கட்டற
  மால்கொண்ட நெஞ்சின் மயக்கிற் றுயக்கறப்
  பால்கொண்ட என்ணைப் பரன்கொள்ள நாடினான்
  மேல்கொண்டென் செம்மை விளம்ப ஒண்ணாதே. 9

  2434
  பெற்ற புதல்வர்போல் பேணிய நாற்றமும்
  குற்றமுங் கண்டு குணங்குறை செய்யவோர்
  பற்றைய ஈசன் உயிரது பான்மைக்குச்
  செற்றமி லாச் செய்கைக்கு எய்தின செய்யுமே. 10

  18. முக்குற்றம்

  2435
  மூன்றுள குற்றம் முழுதும் நலிவன
  மான்றுஇருள் தூங்கி மயங்கிக் கிடந்தன
  மூன்றினை நீங்கினர் நீக்கினர் நீங்காதார்
  மூன்றினுள் பட்டு முடிகின்ற வாறே. 1

  2436
  காமம் வெகுளி மயக்கம் இவைகடிந்து
  ஏமம் பிடித்திருந் தேனுக்கு எறிமணி
  ஓமெனும் ஓசையின் உள்ளே உறைவதோர்
  தாமம் அதனைத் தலைப்பட்ட வாறே. 2

  19. முப்பதம்

  2437
  தோன்றிய தொம்பதம் தற்பதம் சூழ்தர
  ஏன்ற அசிபதம் இம்மூன்றோடு எய்தனோன்
  ஆகின்ற பராபர மாகும் பிறப்பற
  ஏன்றனன் மாளச் சிவமாய் இருக்குமே. 1

  2438
  போதந் தனையுன்னிப் பூதாதி பேதமும்
  ஓதுங் கருவிதொண் ணூறுடன் ஓராறு
  பேதமும் நாதாந்தப் பெற்றியில் கைவிட்டு
  வேதம்சொல் தொம்பத மாகுதல் மெய்ம்மையே. 2

  2439
  தற்பதம் என்றும் துவம்பதம் தான்என்றும்
  நிற்பது அசியத்துள் நேரிழை யாள்பதம்
  சொற்பதத் தாலும் தொடரஒண் ணாச்சிவன்
  கற்பனை யின்றிக் கலந்துநின் றானே. 3

  2440
  அணுவும் பரமும் அசிபதத்து ஏய்ந்த
  கணுஒன் றிலாத சிவமும் கலந்தால்
  இணையறு பால்தேன் அமுதென இன்பத்
  துணையது வாயுரை யற்றிடத் தோன்றுமே. 4

  2441
  தொம்பதம் தற்பதம் தோன்றும் அசிபதம்
  நம்பிய சீவன் பரன்சிவ னாய்நிற்கும்
  அம்பத மேலைச் சொரூபமா வாக்கியம்
  செம்பொருள் ஆண்டருள் சீர்நந்தி தானே. 5

  2442
  ஐம்பது அறியா தவரும் அவர்சிலர்
  உம்பனை நாடி உரைமுப்ப தத்திடைச்
  செம்பர மாகிய வாசி செலுத்திடத்
  தம்பரயோகமாய்த் தான்அவன் ஆகுமே. 6

  2443
  நந்தி அறிவும் நழுவில் அதீதமாம்
  இந்தியும் சத்தாதி விடவிய னாகும்
  நந்திய மூன்றுஇரண்டு ஒன்று நலம்ஐந்து
  நந்தி நனவாதி மூட்டும் அனாதியே. 7

  2444
  பரதுரி யத்து நனவு படியுண்ட
  விரிவிற் கனவும் இதன்உப சாந்தத்து
  துரிய கழுமுனையும் ஓவும் சிவன்பால்
  அரிய துரியம் அசிபதம் ஆமே. 8

  20. முப்பரம்

  2445
  தோன்றிஎன் உள்ளே சுழன்றுஎழு கின்றதோர்
  மூன்று படிமண் டலத்து முதல்வனை
  ஏன்றெய்தி இன்புற்று இருந்தே இளங்கொடி
  நான்று நலம்செய் நலந்தரு மாறே. 1

  2446
  மன்று நிறைந்தது மாபர மாயது
  நின்று நிறைந்தது நேர்தரு நந்தியும்
  கன்று நினைந்தெழு தாயென வந்தபின்
  குன்று நிறைந்த குணவிளக்கு ஆமே. 2

  2447
  ஆறாறு தத்துவத்து அப்புறத்து அப்புரம்
  கூறா உபதேசம் கூறில் சிவபரம்
  வேறாய் வெளிப்பட்ட வேதப் பசுவனார்
  பேறாக ஆனந்தம் பேறும் பெருகவே. 3

  2448
  பற்றறப் பற்றில் பரம்பதி யாவது
  பற்றறப் பற்றில் பரனறி வேபரம்
  பற்றறப் பற்றினில் பற்றவல் லோர்கட்கே
  பற்றறப் பற்றில் பரம்பர மாமே. 4

  2449
  பரம்பர மான பதிபாசம் பற்றாப்
  பரம்பர மாகும் பரஞ்சிவ மேவப்
  பரம்பர மான பரசிவா னந்தம்
  பரம்பர மாகப் படைப்பது அறிவே. 5

  2450
  நனவில் கலாதியாம் நாலொன்று அகன்று
  தனியுற்ற கேவலம் தன்னில் தானாகி
  நினைவுற்று அகன்ற அதீதத்துள் நேயந்
  தனையுற்று இடத்தானே தற்பர மாமே. 6

  2451
  தற்கண்ட தூயமும் தன்னில் விசாலமும்
  பிற்காணும் தூடணம் தானும் பிறழ்வுற்றுத்
  தற்பரன் கால பரமும் கலந்தற்ற
  நற்பரா தீதமும் நாடுஅக ராதியே. 7

  21. பரலட்சணம்

  2452
  அதீதத்து ளாகி அகன்றவன் நந்தி
  அதீதத்து ளாகி அறிவிலோன் ஆன்மா
  மதிபெற் றிருள்விட்ட மன்னுயிர் ஒன்றாம்
  பதியிற் பதியும் பரவுயிர் தானே. 1

  2453
  ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பதி
  சோதிப் பரஞ்சுடர் தோன்றத்தோன் றாமையின்
  நீதிய தாய்நிற்கும் நீடிய அப்பர
  போதம் உணர்ந்தவர் புண்ணியத் தோரே. 2

  2454
  துரியங் கடங்கு துரியா தீதத்தே
  அரிய வியோகங்கொண்டு அம்பலத் தாடும்
  பெரிய பிரானைப் பிரணவக் கூபத்தே
  துரியவல் லார்க்குத் துரிசில்லை தானே. 3

  2455
  செம்மைமுன் னிற்பச் சுவேதம் திரிவபோல்
  அம்மெய்ப் பரத்தோடு அணுவன்உள் ளாயிடப்
  பொய்மைச் சகமுண்ட போத வெறும்பாழில்
  செம்மைச் சிவமேரு சேர்கொடி யாகுமே. 4

  2456
  வைச்ச கலாதி வருதத்து வங்கெட
  வெச்ச இருமாயை வேறாக வேரறுத்து
  உச்ச பரசிவ மாம்உண்மை ஒன்றவே
  அச்சம் அறுத்தென்னை ஆண்டவன் நந்தியே. 5

  2457
  என்னை அறிய இசைவித்த என்நந்தி
  என்னை அறிந்து அறி யாத இடத்துய்த்துப்
  பின்னை ஒளியிற் சொரூபம் புறப்பட்டுத்
  தன்னை அளித்தான் தற்பர மாகவே. 6

  2458
  பரந்தும் சுருங்கியும் பார்புனல் வாயு
  நிரந்தர வளியொடு ஞாயிறு திங்கள்
  அரந்த அறநெறி யாயது வாகித்
  தரந்த விசும்பொன்று தாங்கிநின் றானே. 7

  2459
  சத்தின் நிலையினில் தானான சத்தியும்
  தற்பரை யாய்நிற்கும் தானாம் பரற்கு உடல்
  உய்த்தரும் இச்சையில் ஞானாதி பேதமாய்
  நித்தம் நடத்தும் நடிக்கும்மா நேயத்தே. 8

  2460
  மேலொடு கீழ்பக்கம் மெய்வாய்கண் நாசிகள்
  பாலிய விந்து பரையுள் பரையாகக்
  கோலிய நான்சுவை ஞானம் கொணர் விந்து
  சீலமி லாஅணுச் செய்திய தாமே. 9

  2461
  வேறாம் அதன்தன்மை போலும்இக் காயத்தில்
  ஆறாம் உபாதி அனைத்தாகும் தத்துவம்
  பேறாம் பரவொளி தூண்டும் பிரகாசமாய்
  ஊறாய் உயிர்த்துண்டு உறங்கிடும் மாயையே. 10

  2462
  தற்பரம் மன்னும் தனிமுதல் பேரொளி
  சிற்பரம் தானே செகமுண்ணும் போதமும்
  தொற்பதம் தீர்பாழில் சுந்தரச் சோதிபுக்கு
  அப்புறம் மற்றதுஇங்கு ஒப்பில்லை தானே. 11

  2463
  பண்டை மறைகள் பரவான் உடலென்னும்
  துண்ட மதியோன் துரியாதீ தந்தன்னைக்
  கண்டு பரனும்அக் காரணோ பாதிக்கே
  மிண்டின் அவன்சுத்தம் ஆகான் வினவிலே. 12

  2464
  வெளிகால் கனல்அப்பு மேவுமண் நின்ற
  தனியா இயதற் பரங்காண் அவன்தான்
  வெளிகால் கனல்அப்பு மேவுமண் நின்ற
  வெளியாய சத்தி அவன்வடி வாமே. 13

  2465
  மேருவி னோடே விரிகதிர் மண்டலம்
  ஆர நினையும் அருந்தவ யோகிக்குச்
  சீரார் தவம்செய்யில் சிவனருள் தானாகும்
  பேரவும் வேண்டாம் பிறிதில்லை தானே. 14

  22. முத்திரியம்

  2466
  நனவாதி மூன்றினில் சீவ துரியம்
  தனதுஆதி மூன்றினில் பரதுரி யந்தான்
  நனவாதி மூன்றி னில்சிவ துரியமாம்
  இனதாகும் தொந்தத் தசிபதத் துஈடே. 1

  2467
  தானாம் நனவில் துரியம்தன் தொம்பதம்
  தானாம் துரியம் நனவாதி தான்மூன்றில்
  ஆனாப் பரபதம் அற்றது அருநனா
  வானான மேல்மூன்றில் துரியம் அணுகுமே. 2

  2468
  அணுவின் துரியத்து நான்கும துஆகிப்
  பணியும் பரதுரி யம்பயில் நான்கும்
  தணிவில் பரமாகிச் சாரமுந் துரியக்
  கணுவில் இந் நான்கும் கலந்தார் ஐந்தே. 3

  2469
  ஈர்ஐந்து அவத்தை இசைமுத் துரியத்துள்
  நேர்அந்த மாகநெறிவழி யேசென்று
  பார்அந்த மான பராபத்து அயிக்கியத்து
  ஓர்அந்த மாம்இரு பாதியைச் சேர்த்திடே. 4

  2470
  தொட்டே இருமின் துரிய நிலத்தினை
  எட்டாது எனின்நின்று எட்டும் இறைவனைப்
  பட்டாங்கு அறிந்திடில் பன்னா உதடுகள்
  தட்டாது ஒழிவதோர் தத்துவந் தானே. 5

  2471
  அறிவாய் அசத்தென்னும் ஆறாறு அகன்று
  செறிவாய மாயை சிதைத்துஅரு ளாலே
  பிறியாத பேரருள் ஆயிடும் பெற்றி
  நெறியான அன்பர் நிலையறிந் தாரே. 6

  2472
  நனவின் நனவாகி நாலாம் துரியம்
  தனதுயிர் தெம்பதம் ஆமாறு போல
  வினையறு சீவன் நனவாதி யாகத்
  தனைய பரதுரி யந்தற் பதமே. 7

  2473
  தொம்பதம் தற்பதம் சொன்முத் துரியம்பொல்
  நம்பிய மூன்றாம் துரியத்து நல்நாமம்
  அம்புலி யுன்னா அதிசூக்கம் அப்பாலைச்
  செம்பொருள் ஆண்டருள் சீர்நந்தி தானே. 8

  23. மும்முத்தி

  2474
  சீவன்தன் முத்தி அதீதம் பரமுத்தி
  ஓய்உப சாந்தம் சிவமுத்தி ஆனந்தம்
  Yமூவயின் முச்சொரூப முத்திமுப் பாலதாய்
  ஓவுறு தாரத்தில் உள்ளும்நா தாந்தமே. 1

  2475
  ஆவது அறியார் உயிர்பிறப் பாலுறும்
  ஆவது அறியும் உயிர்அருட் பாலுறும்
  ஆவது ஒன்றில்லை அகம்புறத் தென்றுஅகன்று
  ஓவு சிவனுடன் ஒன்றாதல் முத்தியே. 2

  2476
  சிவமாகி மும்மலம் முக்குணம் செற்றுத்
  தவமான மும்முத்தி தத்துவத்து அயிக்கியத்
  துவம்ஆ கியநெறி சோகம்என் போர்க்குச்
  சிவமாம் அமலன் சிறந்தனன் தானே. 3

  2477
  சித்தியும் முத்தியும் திண்சிவ மாகிய
  சுத்தியும் முத்தீ தொலைக்கும் சுகானந்த
  சத்தியும் மேலைச் சமாதியும் ஆயிடும்
  பெத்தம் அறுத்த பெரும்பெரு மானே. 4

  24. முச்சொரூபம்

  2478
  ஏறிய வாறே மலம்ஐந் திடைஅடைந்து
  ஆறிய ஞானச் சிவோகம் அடைந்திட்டு
  வேறும் எனமுச் சொரூபத்து வீடுற்று அங்கு
  ஈறதில் பண்டைப் பரன்உண்மை செய்யுமே. 1

  2479
  மூன்றுள மாளிகை மூவர் இருப்பிடம்
  மூன்றினில் முப்பத் தாறும் உதிப்புள
  மூன்றினின் உள்ளே முளைத்தெழும் சோதியைக்
  காண்டலும் காயக் கணக்கற்ற வாறே. 2

  2480
  உலகம் புடைபெயர்ந்து ஊழியம் போன
  நிலவு சுடரொளி மூன்றும் ஒன்றாய
  பலவும் பரிசொடு பான்மையுள் ஈசன்
  அளவும் பெருமையும் ஆரறி வாரே. 3

  2481
  பெருவாய் முதலெண்ணும் பேதமே பேதித்து
  அருவாய் உருவாய் அருவுரு வாகிக்
  குருவாய் வரும்சத்தி கோன்உயிர்ப் பன்மை
  உருவாய் உடனிருந்து ஒன்றாய்அன் றாமே. 4

  2482
  மணிஒளி சோபை இலக்கணம் வாய்த்து
  மணிஎன வாய்நின்ற வாறுஅது போலத்
  தணிமுச் சொருபாதி சத்தியாதி சாரப்
  பணிவித்த பேர்நந்தி பாதம்பற்றாயே. 5

  2483
  கல்லொளி மாநிறம் சோபை கதிர்தட்ட
  நல்ல மணியொன்றின் நாடிஒண் முப்பதும்
  சொல்லறும் முப்பாழில் சொல்லறு பேருரைத்து
  அல்அறும் முத்திராந் தத்துஅனு பூதியே. 6

  2484
  உடந்தசெந் தாமரை உள்ளுறு சோதி
  நடந்தசெந் தாமரை நாதம் தகைந்தால்
  அடைந்த பயோதரி அட்டி அடைத்தஅவ்
  விடம்தரு வாசலை மேல்திற வீரே. 7

  25. முக்கரணம்

  2485
  இடனொரு மூன்றில் இயைந்த ஒருவன்
  கடன் உறும் அவ்வுரு வேறெனக்காணும்
  திடமது போலச் சிவபர சீவர்
  உடனுரை பேதமும் ஒன்றென லாமே. 1

  2486
  ஒளியைஒளிசெய்து ஓம்என்று எழுப்பி
  வளியை வளிசெய்து வாய்த்திட வாங்கி
  வெளியை வெளிசெய்து மேலெழ வைத்துத்
  தெளியத் தெளியும் சிவபதம் தானே. 2

  2487
  முக்கர ணங்களின் மூர்ச்சைதீர்த்து ஆவதுஅக்
  கைக்கா ரணம் என்னத் தந்தனன் காண்நந்தி
  மிக்க மனோன்மணி வேறே தனித்துஏக
  ஒக்குமது உன்மணி ஓதுஉள் சமாதியே. 3

  26. முச்சூனிய தொந்தத்தசி

  2488
  தற்பதம் தொம்பதம் தானாம் அசிபதம்
  தொல்பதம் மூன்றும் துரியத்துத் தோற்றலே
  நிற்பது உயிர்பரன் நிகழ்சிவ மும்மூன்றின்
  சொற்பத மாகும் தொந்தத் தசியே. 1

  2489
  தொந்தத் தசிமூன்றில் தொல்கா மியமாதி
  தொந்தத் தசிமூன்றில் தொல்கா மதமாதி
  வந்த மலம்குணம் மாளச் சிவம்தோன்றின்
  இந்துவின் முன்இருள் ஏகுதல் ஒக்குமே. 2

  2490
  தொந்தத் தசியைஅவ் வாசியில் தோற்றியே
  அந்த முறைஈர் ஐந்தாக மதித்திட்டு
  அந்தம் இல்லாத அவத்தைஅவ் வாக்கியத்து
  உந்து முறையில் சிவன்முன்வைத்து ஓதிடே. 3

  2491
  வைத்துச் சிவத்தை மதிசொரு பானந்தத்து
  உய்த்துப் பிரணவ மாம்உப தேசத்தை
  மெய்த்த இதயத்து விட்டிடு மெய்யுணர்ந்து
  அத்தற்கு அடிமை அடைந்துநின் றானே. 4

  2492
  தொம்பதம் மாயையுள் தோன்றிடும் தற்பதம்
  அம்புரை தன்னில் உதிக்கும் அசிபதம்
  நம்புறு சாந்தியில் நண்ணும்அவ் வாக்கியம்
  உம்பர் உரைதொந்தத் தசிவாசி யாமே. 5

  2493
  ஆகிய அச்சோயம் தேவதத் தன்இடத்து
  ஆகிய வைவிட்டால் காயம் உபாதானம்
  ஏகிய தொந்தத் தசியென்ப மெய்யறிவு
  ஆகிய சீவன் பரசிவன் ஆமே. 6

  2494
  தாமதம் காமியம் ஆசித் தகுணம்
  மாமலம் மூன்றும் அகார உகாரத்தோடு
  ஆம்அறும் மவ்வும் அவ் வாய்உடல் மூன்றில்
  தாமாம் துரியமும் தொந்தத் தசியதே. 7

  27. முப்பாழ்

  2495
  காரியம் ஏழ்கண் டறும்மாயப் பாழ்விடக்
  காரணம் ஏழ்கண் டறும்போதப் பாழ்விடக்
  காரிய காரண வாதனை கண்டறும்
  சீர்உப சாந்தமுப் பாழ்விடத் தீருமே. 1

  2496
  மாயப்பாழ் சீவன் வியோமப்பாழ் மன்பரன்
  சேயமுப் பாழெனச் சிவசத்தி யில் சீவன்
  ஆய வியாப்தம் எனும்முப்பா ழாம்அந்தத்
  தூய சொரூபத்தில் சொல்முடி வாகுமே. 2

  2497
  எதிர்அற நாளும் எருதுஉவந்து ஏறும்
  பதியெனும் நந்தி பதமது கூடக்
  கதியெனப் பாழை கடந்து அந்தக் கற்பனை
  உதறிய பாழில் ஒடுங்குகின் றேனே. 3

  2498
  துரியம் அடங்கிய சொல்லறும் பாழை
  அரிய பரம்பரம் என்பர்கள் ஆதர்
  அரிய பரம்பரம் என்றே துதிக்கும்
  அருநிலம் என்பதை யார்அறி வாரே. 4

  2499
  ஆறாறு நீங்க நமவாதி அகன்றிட்டு
  வேறா கயபரை யாவென்று மெய்ப்பரன்
  ஈறான வாசியில் கூட்டும் அதுவன்றோ
  தேறாச் சிவாய நமவெனத் தேறிலே. 5

  2500
  உள்ளம் உருவென்றும் உருவம் உளமென்றும்
  உள்ள பரிசறித் தோரும் அவர்கட்குப்
  பள்ளமும் இல்லைத் திடர்இல்லை பாழ்இல்லை
  உள்ளமும் இல்லை உருவில்லை தானே. 6

  28. காரிய காரண உபாதி

  2501
  செற்றிடும் சீவ உபாதித் திறன்ஏழும்
  பற்றும் பரோபதி ஏழும் பகருரை
  உற்றிடும் காரிய காரணத் தோடற
  அற்றிட அச்சிவ மாகும் அணுவனே. 1

  2502
  ஆறாறு காரியோ பாதி அகன்றிட்டு
  வேறாய் நனவு மிகுந்த கனாநனா
  ஆறாறு அகன்ற கழுத்தி அதில் எய்தாப்
  பேறா நிலத்துயிர் தொம்பதம் பேசிலே. 2

  2503
  அகாரம் உயிரே உகாரம் பரமே
  மகாரம் சிவமாய் வருமுப் பதத்துச்
  சிகாரம் சிவமே வகாரம் பரமே
  யகாரம் உயிரென்று அறையலும் ஆமே. 3

  2504
  உயிர்க்குயி ராகி ஒழிவற்று அழிவற்று
  அயிர்ப்புஅறும் காரணோ பாதி விதிரேகத்து
  உயிர்ப்புறும் ஈசன் உபமிதத் தால்அன்றி
  வியர்ப்புறும் ஆணவம் வீடல்செய் யாவே. 4

  2505
  காரியம் ஏழில் கலக்கும் கடும்பசு
  காரணம் ஏழில் கலக்கும் பரசிவன்
  காரிய காரணம் கற்பனை சொற்பதப்
  பாரறும் பாழில் பராபரத் தானே. 5

  29. உபசாந்தம்

  2506
  முத்திக்கு வித்து முதல்வன்தன் ஞானமே
  பத்திக்கு வித்துப் பணிந்துற்றப் பற்றலே
  சித்திக்கு வித்துச் சிவபரம் தானாதல்
  சத்திக்கு வித்துத் தனதுப சாந்தமே. 1

  2507
  காரியம் ஏழும் கரந்திடும் மாயையுள்
  காரணம் ஏழும் கரக்கும் கடுவெளி
  காரிய காரண வாதனைப் பற்றறப்
  பாரண வும் உப சாந்தப் பரிசிதே. 2

  2508
  அன்ன துரியமே ஆத்தும சுத்தியும்
  முன்னிய சாக்கிரா தீதத் துறுபுரி
  மன்னும் பரங்காட்சி யாவது உடனுற்றுத்
  தன்னின் வியாத்தி தனில்உப சாந்தமே. 3

  2509
  ஆறாதுஅமைந்துஆண வத்தையுள் நீக்குதல்
  பேறான தன்னை அறிதல் பின் தீர்சுத்தி
  கூறாத சாக்கிரா தீதம் குருபரன்
  பேறாம் வியாத்தம் பிறழ்உப சாந்தமே. 4

  2510
  வாய்ந்த உபசாந்த வாதனை உள்ளப் போய்
  ஏய்ந்த சிவமாத லின்சிவா னந்தத்துத்
  தோய்ந்தறல் மோனச் சுகானுபவத் தோடே
  ஆய்ந்துஅதில் தீர்க்கை யானதுஈர் ஐந்துமே. 5

  2511
  பரையின் பரவ பரத்துடன் ஏகமாய்த்
  திரையின்நின்று ஆகிய தெண்புனல் போலவுற்று
  உரையுணர்ந்து ஆரமுது ஒக்க உணர்ந்துளோன்
  கரைகண் டானுரை அற்ற கணக்கிலே. 6

  30. புறங்கூறாமை

  2512
  பிறையுள் கிடந்த முயலை எறிவான்
  அறைமணி வாள்கொண் டவர்தமைப் போலக்
  கறைமணி கண்டனக் காண்குற மாட்டார்
  நிறையறி வோம்என்பர் நெஞ்சிலர் தாமே. 1

  2513
  கருந்தாள் கருடன் விசும்பூடு இறப்பக்
  கருந்தாள் கயத்தில் கரும்பாம்பு நீங்க
  பெருந்தன்மை பேசுதி நீஒழி நெஞ்சே
  அருந்தர அலைகடல் ஆறசென் றாலே. 2

  2514
  கருதலர் மாளக் கருவாயில் நின்ற
  பொருதலைச் செய்வது புல்லறி வாண்மை
  மருவலர் செய்கின்ற மாதவம் ஒத்தால்
  தருவலர் கேட்ட தனியும்ப ராமே. 3

  2515
  பிணங்கவும் வேண்டாம் பெருநில முற்றும்
  இணங்கிஎம் ஈசனே ஈசன்என்று உன்னில்
  கணம்பதி னெட்டும் கழலடி காண
  வணங்ககெழு நாடி அங்கு அன்புற லாமே. 4

  2516
  என்னிலும் என்னுயி ராய இறைவனைப்
  பொன்னிலும் மாமணி யாய புனிதனை
  மின்னிய எவ்வுய ராய விகிர் தனை
  உன்னிலும் உன்னும் உறும்வகை யாலே. 5

  2517
  நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நிமலனை
  ஒன்றும் பொருள்கள் உரைப்பல ராகிலும்
  வென்றுஐம் புலனும் விரைந்து பிணக்கறுவந்து
  ஒன்றாய் உணரும் ஒருவனும் ஆமே. 6

  2518
  நுண்ணறி வாய்உல காய்உலகு ஏழுக்கும்
  எண்ணறி வாய்நின்ற எந்தை பிரான்தன்னைப்
  பண்அறி வாளனைப் பாவித்த மாந்தரை
  விண்அறி வாளர் விரும்புகின் றாரே. 7

  2519
  விண்ணவ ராலும் அறிவுஅறி யான்தன்னைக்
  கண்ணற வுள்ளே கருதிடின் காலையில்
  எண்உற வாசமுப் போதும் இயற்றிநீ
  பண்ணிடில் தன்மை பராபர னாமே. 8

  2520
  ஒன்றாய் உலகுடன் ஏழும் பரந்தவன்
  பின்தான் அருள்செய்த பேரருள் ஆளவன்
  கன்றா மனத்தார்தம் கல்வியுள் நல்லவன்
  பொன்றாத போது புனைபுக ழானே. 9

  2521
  போற்றியென் றேன்எந்தை பொன்னான சேவடி
  ஏற்றியே தென்றும் எறிமணி தான்அகக்
  காற்றின் விளக்கது காயம் மயக்குறும்
  அற்றலும் கேட்டது மன்றுகண் டேனே. 10

  2522
  நேடிக்கொண் டென்னுள்ளே நேர்தரு நந்தியை
  ஊடுபுக் காரும் உணர்ந்தறி வாரில்லை
  கூடுபுக் கேறலுற் றேனவன் கோலங்கண்
  மூடிக்கண் டேனுல கேழுங்க்ண் டேனே. 11

  2523
  ஆன புகழும் அமைந்த தோர் ஞானமுந்
  தேனு மிருக்குஞ் சிறுவரை யொன்றுடண்
  டூனமொன் றின்றி யுணர்வுசெய் வார்கட்கு
  வானகஞ் செய்யு மறவனு மாமே. 12

  2524
  மாமதி யாமதி யாய்நின்ற மாதவர்
  தூய்மதி யாகுஞ் சுடர்பர மானந்தந்
  தாமதி யாகச் சகமுணச் சாந்திபுக்
  காமல மற்றார் அமைவுபெற் றாரே. 13

  2525
  பதமுத்தி மூன்றும் பழுதென்று கைவிட்
  டிதமுற்ற பாச இருளைத் துரந்து
  மதமற் றெனதியான் மாற்றிவிட் டாங்கே
  திதமுற் றவர்கள் சிவசித்தர் தாமே. 14

  2526
  சித்தர் சிவத்தைக் கண்டவர் சீருடன்
  சுத்தாசுக் தத்துடன் தோய்ந்துந்தோ யாதவர்
  முத்தரம் முத்திக்கு மூலத்தர் மூலத்துச்
  சத்தர் சதாசிவத் தன்மையர் தாமே. 15

  31. எட்டிதழ்க் கமல முக்குண அவத்தை

  2527
  உதிக்கின்ற இந்திரன் அங்கி யமனும்
  துதிக்கும் நிருதி வருணன்நல் வாயு
  மதிக்கும் குபேரன் வடதிசை யீசன்
  நிதித்தெண் டிசையு நிறைந்துநின் றாரே. 16

  2528
  ஒருங்கிய பூவுமோர் எட்டித ழாகும்
  மருங்கிய மாயா புரியத னுள்ளே
  சுருங்கிய தண்டின் சுழுனையி னூடே
  ஒருங்கிய சோதியை ஒர்ந்தெழும் உய்ந்தே. 17

  2529
  மொட்டலர் தாமரை மூன்றுள மூன்றினும்
  விட்டலர் கின்றனன் சோதி விரிசுடர்
  எட்டல ருள்ளே இரண்டலர் உள்ளுறிற்
  பட்டலர் கின்றதோர் பண்டங் கனாவே. 18

  2530
  ஆறே யருவி யகங்குளம் ஒன்றுண்டு
  நூறே சிவகதி நுண்ணிது வண்ணமும்
  கூறே குவிமுலைக் கொண்பனை யாளொடும்
  வேறே யிருக்கும் விழுபொருள் தானே. 19

  2531
  திகையெட்டும் தேரேட்டும் தேவதை எட்டும்
  வகையெட்டு மாய்நின்ற ஆதிப் பிரானை
  வகையெட்டு நான்குமற் றாங்கே நிறைந்து
  முகையெட்டும் உள்நின் றுதிக்கின்ற வாறே. 20

  2532
  ஏழுஞ் சகளம் இயம்பு கடந்தெட்டில்
  வாழும் பரமென் றதுகடந் தொன்பதில்
  ஊழி பராபரம் ஓங்கிய பத்தினில்
  தாழ்வது வான தனித்தன்மை தானே. 21

  2533
  பல்லூழி பண்பன் பகலோன் இறையவன்
  நல்லூழி ஐந்தினுள் ளேநின்ற வூழிகள்
  செல்லூழி அண்டத்துக் சென்றவவ் வூழியுள்
  அவ்வூழி யுச்சியு ள்ஒன்றிற் பகவனே 22

  2534
  புரியும் உலகினிற் பூண்டவெட் டானை
  திரியுங் களிற்றொடு தேவர் குழாமும்
  எரியு மழையும் இயங்கும் வெளியும்
  பரியுமா காசத்திற் பற்றது தானே. 23

  2535
  ஊறு மருவி யுயர்வரை யுச்சிமேல்
  ஆறின்றிப் பாயும் அருங்குளம் ஒன்றுண்டு
  சேறின்றிப் பூத்த செழுங்கொடித் தாமரைப்
  பூவின்றிச் சூடான் புரிசடை யோனே. 24

  2536
  ஒன்றும் இரண்டும் ஒருங்கிய காலத்து
  நின்றும் இருந்தும் நிலம்பல பேசினும்
  வென்று மிருந்து விகிர்தனை நாடுவர்
  சென்றும் இருந்தும் திருவடை யோரே. 25

  32. ஒன்பான் அவத்தை - ஒன்பான் அபிமானி

  2537
  தொற்பத விசுவன் றைசதன் பிராஞ்ஞன்
  நற்பத விராட்டன்பொன் கர்ப்பனவ் யாகிர்தன்
  பிற்பதஞ் சொலிதையன் பிரசா பத்தியன்
  பொற்புவி சாந்தன் பொருதபி மானியே. 26

  2538
  நவமாம் அவத்தை நன்வாதி பற்றிற்
  பவமா மலங்குணம் பற்றற்றுப் பற்றாத்
  தவமான சத்திய ஞானப் பொதுவிற்
  றுவமார் துரியஞ் சொருபம தாமே. 27

  2539
  சிவமான சிந்தையிற் சீவன் சிதைய
  பவமான மும்மலம் பாறிப் பறிய
  நவமான அந்தத்தின் நற்சிவ போதந்
  தவமான மவையாகித் தானல்ல வாகுமே. 28

  2540
  முன்சொன்ன வொன்பானின் முன்னுறு தத்துவந்
  தன்சொல்லில் எண்ணத்தகாவொன்பான் வேறுள
  பின்சொல்ல லாகுமிவ் வீரொன்பான் பேர்த்திட்டுத்
  தன்செயத வாண்டவன் றான்சிறந் தானே. 29

  2541
  உகந்த ஒன்பதும் ஐந்தும் உலகம்
  பகர்ந்த பிரானென்னும் பண்பினை நாடி
  அகந்தெம் பிரானென்பன் அல்லும் பகலும்
  இகந்தன வல்வினை யோடறுத் தானே. 30

  2542
  நலம்பல காலந் தொகுத்தன நீளங்
  குலம்பல வண்ணங் குறிப்பொடுங் கூடும்
  பலம்பல பன்னிரு கால நினையும்
  நிலம்பல வாறின் நீர்மையன் றானே. 31

  2543
  ஆதி பராபர மாகும் பராபரை
  சோதி பரமுயிர் சொல்லுநற் றத்துவம்
  ஓதுங் கமைமாயே யோரிரண் டோ ரமுத்தி
  நீதியாம் பேதமொன் பானுடன் ஆதியே. 32

  2544
  தேராத சிந்தை தெளியத் தெளிவித்து
  வேறாத நரக சுவர்க்கமும் மேதினி
  ஆறாப் பிறப்பும் உயிர்க்கரு ளால்வைத்தான்
  வேறாத் தெளியார் வினையுயிர் பெற்றதே. 33

  2545
  ஒன்பான் அவத்தையுள் ஒன்பான் அபிமானி
  நன்பாற் பயிலு நவதத் துவமாதி
  ஒன்பானில் நிற்பதோர் முத்துரி யத்துறச்
  செம்பாற் சிவமாதல் சித்தாந்த சித்தியே. 34

  33. சுத்தாஅசுத்தம்

  2546
  நாசி நுனியினின் நான்குமூ விரலிடை
  ஈசன் இருப்பிடம் யாரும் அறிகிலர்
  பேசி யிருக்கும் பெருமறை யம்மறை
  கூசி யிருக்குங் குணமது வாமே. 35

  2547
  கருமங்கள் ஒன்று கருதுங் கருமத்
  துரிமையுங் கன்மமும் முன்னும் பிறவிப்
  கருவினை யாவது கண்டகன் றன்பின்
  புரிவன கன்மக் கயத்துட் புகுமே. 36

  2548
  மாயை மறைக்க மறைந்த மறைப்பொருள்
  மாயை மறைய வெளிப்படும் அப்பொருள்
  மாயை மறைய மறையவல் லார்கட்குக்
  காயமும் இல்லை கருத்தில்லை தானே. 37

  2549
  மோழை யடைந்து முழைதிறந் துள்புக்குக்
  கோழை யடைகின்ற தண்ணற் குறிப்பினில்
  ஆழ அடைந்தங் கனலிற் புறஞ்செய்து
  தாழ அடைப்பது தன்வலி யாமே. 38

  2550
  காயக் குழப்பனைக் காயநன் னாடனைக்
  காயத்தி னுள்ளே கமழ்கின்ற நந்தியைத்
  தேயத்து ளேயெங்குந் தேடித் திரிவர்கள்
  காயத்துள் நின்ற கருத்தறி யாரே. 39

  2551
  ஆசூசம் ஆசூசம் என்பார் அறிவிலார்
  ஆசூச மாமிடம் ஆரும் அறிகிலார்
  ஆசூச மாமிடம் ஆரும் அறிந்தபின்
  ஆசூச மானிடம் ஆசூச மாமே. 40

  2552
  ஆசூச மில்லை அருநிய மத்தருக்கு
  ஆசூச மில்லை அரனை அர்ச் சிப்பவர்க்கு
  ஆசூச மில்லையாம் அங்கி வளர்ப்போர்க்கு
  ஆசூச மில்லை அருமறை ஞானிக்கே. 41

  2553
  வழிபட்டு நின்று வணங்கு மவர்ககுச்
  சுழிபட்டு நின்றதோர் தூய்மை தொடங்கும்
  குழிபட்டு நின்றவர் கூடார் குறிகள்
  கழிபட் டவர்க்கன்றிக் காணவொண் ணாதே. 42

  2554
  தூய்மணி தூயனல் தூய ஒளிவிடும்
  தூய்மணி தூயனல் தூரறி வாரில்லை
  தூய்மணி தூயனல் தூரறி வார்கட்குத்
  தூய்மணி தூயனல் தூயவு மாமே. 43

  2555
  தூயது வாளா வைத்தது தூநெறி
  தூயது வாளா நாதன் திருநாமம்
  தூயது வாளா அட்டமா சித்தியும்
  தூயது வாளா தூயடிச் சொல்லே. 44

  2556
  பொருளது வாய்நின்ற புண்ணியன் எந்தை
  அருளது போற்றும் அடியவ ரன்றிச்
  சுருளது வாய்நின்ற துன்பச் சுழியின்
  மருளது வாச்சிந்தை மயங்குகின் றாரே. 45.

  2557
  வினையா மசத்து விளைவ துணரார்
  வினைஞானந் தன்னில் வீடலுந் தேரார்
  வினைவிட வீடென்னும் வேதமும் ஓதார்
  வினையாளார் மிக்க விளைவறி யாரே. 46

  34. முத்திநிந்தை.

  2558
  பரகதி யுண்டென இல்லையென் போர்கள்
  நரகதி செல்வது ஞாலம் அறியும்
  இரகதி செய்திடு வார்கடை தோறும்
  துரகதி யுண்ணத் தொடங்குவர் தாமே. 1.

  2559
  கூடகில் லார்குரு வைத்த குறிகண்டு
  நாடகில் லார்நயம் பேசித் திரிவர்கள்
  பாடகில் லாரவன் செய்த பரிசறிந்
  தாடவல் லாரவர் பேறெது வாமே. 2.

  2560
  புறப்பட்டுப் போகும் புகுதுமென் னெஞ்சில்
  திறப்பட்ட சிந்தையைப் தெய்வமென் றெண்ணி
  அறப்பட்ட மற்றப் பதியென் றழைத்தேன்
  இறப்பற்றி னேன்இங் கிதென்னென்கின் றானே 3.

  2561
  திடரடை நில்லாத நீர்போல் ஆங்கே
  உடலிடை நில்லா உறுபொருள் காட்டிக்
  கடலிடை நில்லா கலஞ்சேரு மாபோல்
  அடலிடை வண்ணனும் அங்குநின் றானே. 4.

  2562
  தாமரை நூல்போல் தடுப்பார் பரந்தொடும்
  போம்வழி வேண்டிப் புறமே யுழிதர்வர்
  காண்வழி காட்டக்கண் காணாக் கலதிகள்
  தீநெறி செல்வான் திரிகின்ற வாறே. 5.

  2563
  மூடுதல் இன்றி முடியும் மனிதர்கள்
  கூடுவர் நந்தி யவனைக் குறித்துடன்
  காடும் மலையுங் கழனி கடந்தோறும்
  ஊடும் உருவினை யுன்னிகி லாரே. 6.

  2564
  ஆவது தெற்கும் வடக்கும் அமரர்கள்
  போவார் குடக்கும் குணக்கும் குறுவழி
  நாவினின் மந்திர மென்று நடுவங்கி
  வேவது செய்து விளங்கிடு வீரே. 7.

  2565
  மயக்குற நோக்கினும் மாதவஞ் செய்யார்
  தமக்குறப் பேசின தாரணை கொள்ளார்
  சினக்குறப் பேசின தீவினை யாளர்
  தமக்குற வல்லினை தாங்கிநின் றாரே. 8.

  35. இலக்கணாத் திரயம்

  2566
  விட்ட விலக்கணைதான்போம் வியோமத்துத்
  தொட்டு விடாத துபசாந்தத் தேதொகும்
  விட்டு விடாதது மேவுஞ்சத் தாதியிற்
  சுட்டு மிலக்கணா தீதஞ் சொருபமே. 9.

  2567
  வில்லின் விசைநாணிற்கோத்திலக்கெய்தபின்
  கொல்லுங் களிறைந்துங் கோலொடு சாய்ந்தன
  வில்லு ளிருந்தெறி கூரும் ஒருவற்குக்
  கல்கலன் என்னக் கதிரெதி யாமே. 10.

  36. தத்துவமசி வாக்கியம்.

  2568
  சீவ துரியத்துத் தொம்பதஞ் சீவனார்
  தாவு பரதுரி யத்தனில் தற்பதம்
  மேவு சிவதுரி யத்தசி மெய்ப்பத
  மோவி விடும் தத் துவமசி உண்மையே. 1.

  2569
  ஆறா றகன்ற அணுத்தொம் பதஞ்சுத்தம்
  ஈறான தற்பதம் எய்துப சாந்தத்துப்
  பேறா கியசீவன் நீங்கிப்பிர சாதத்து
  வீறான தொந்தத் தசிதத்வ மசியே. 2.

  2570
  ஆகிய வச்சோயம் தேவகத் தன்னிடத்து
  ஆகிய விட்டு விடாத விலக்கணைத்து
  ஆருப சாந்தமே தொந்தத் தசியென்ப
  ஆகிய சீவன் பரன்சிவ னாமே. 3.

  2571
  துவந்தத் தசியே தொந்தத் தசியும்
  அவைமன்னா வந்து வயத்தேகமான
  தவமுறு தத்துவ மசிவே தாந்த
  சிவமா மதுஞ்சித் தாந்தவே தாந்தமே. 4.

  2572
  துரியம் அடங்கிய சொல்லறும் பாழை
  அரிய பரமென்ப ராகாரி தன்றென்னார்
  உரிய பரம்பர மாமொன் றுதிக்கும்
  அருநிலம் என்பதை யாரறி வாரே. 5.

  2573
  தொம்பதந் தற்பதஞ் சொல்லும் அசிபதம்
  நம்பிய முத்துரி யத்துமே னாடவே
  யும்பத மும்பத மாகும் உயிர்பரன்
  செம்பொரு ளான சிவமென லாமே. 6.

  2574
  வைத்த துரிய மதிற்சொரு பானந்தத்
  துய்த்த பிரணவ மாமுப தேசத்தை
  மெய்த்த விதயத்து விட்டிடு மெய்யுணர்
  வைத்த படியே யடைந்து நின்றானே. 7.

  2575
  நனவாதி ஐந்தையும் நாதாதியில் வைத்துப்
  பினமா மலத்தைப் பின்வைத்துப் பின்சுத்தத்
  தனதாஞ் சிவகதி சத்தாதி சாந்தி
  மனவா சகங்கெட்ட மன்னனை நாடே. 8.

  2576
  பூரணி யாது புறம்பொன்றி லாமையின்
  பேரணி யாதது பேச்சொன்றி லாமையின்
  ஓரணை யாததுவொன்றுமி லாமையிற்
  காரண மின்றியே காட்டுந் தகைமைத்தே. 9.

  2577
  நீயது வானா யெனநின்ற பேருரை
  ஆயது நானானேன் என்னச் சமைந்தறச்
  சேய சிவமாக்குஞ் சீர்நந்தி பேரருள்
  ஆயது வாயனந் தானந்தி யாகுமே. 10.

  2578
  உயிர்பர மாக உயர்பர சீவன்
  அரிய சிவமாக அச்சிவ வேதத்து
  இரியிலுஞ் சீராம் பராபரன் என்ன
  உரிய உரையற்ற வோமய மாமே. 11.

  2579
  வாய்நாசி யேபுரு மத்தகம் உச்சியில்
  ஆய்நாசி யுச்சி முதலவை யாய்நிற்கும்
  தாய்நாடி யாதிவாக் காதி சகலாதி
  சேய்நா டொளியெனச் சிவகதி யைந்துமே. 12.

  2580
  அறிவறி யாமை இரண்டும் அகற்றிப்
  செறிவறி வாய்எங்கும் நின்ற சிவனைப்
  பிறிவறி யாது பிரானென்று பேணுங்
  குறியறி யாதவர் கொள்ளறி யாரே. 13.

  2581
  அறிவார் அறிவன அப்பும் அனலும்
  அறிவார் அறிவன அப்புங் கலப்பும்
  அறிவான் இருந்தங் கறிவிக்கி னல்லால்
  அறிவான் அறிந்த அறிவறி யோமே. 14.

  2582
  அதீதத்துள் ளாகி அகன்றவன் நந்தி
  அதீதத்துள் ளாகி அறிவிலோன் ஆன்மா
  மதிபெற் றுருள்விட்ட மன்னுயி ரொன்றாம்
  பதியிற் பதியும் பரவுயிர் தானே. 15.

  2583
  அடிதொழ முன்னின் றமரர்க ளத்தன்
  முடிதொழ ஈசனும் முன்னின் றருளிப்
  படிதொழ நீபண்டு பாவித்த தெல்லாங்
  கடிதொழ காணன்னுங் கண்ணுத லானே. 16.

  2584
  நின்மல மேனி நிமலன் பிறப்பிலி
  என்னுளம் வந்திவன் என்னடி யானென்று
  பொன்வளர் மேனி புகழ்கின்ற வானவன்
  நின்மல மாகென்று நீக்கவல் லானே. 17.

  2585
  துறந்துபுக் கொள்ளொளி சோதியைக் கண்டு
  பறந்ததென் உள்ளம் பணிந்து கிடந்தே
  மறந்தறி யாவென்னை வான்வர் கோனும்
  இறந்து பிறவாமல் ஈங்குவைத் தானே. 18.

  2586
  மெய்வாய் கண்மூக்குச் செவியென்னும் மெய்த் தோற்றத்
  தவ்வாய அந்தக் கரணம் அகில்மும்
  எவ்வா யியுரும் இறையாட்ட ஆடலாற்
  கைவா யிலாநிறை எங்குமெய் கண்டதே. 19.

  37. விசுவக் கிராசம்.

  2587
  அழிகின்ற சாயா புருடனைப் போலக்
  கழிகின்ற நீரிற் குமிழியைக் காணில்
  எழுகின்ற தீயிற்கர்ப் பூரத்தை யொக்கப்
  பொழிகின்ற இவ்வுடற் போமப் பரத்தே. 1.

  2588
  உடலும் உயிரும் ஒழிவற ஒன்றிற்
  படருஞ் சிவசத்தி தாமே பரமாம்
  உடலைவிட் டிந்த உயிரெங்கு மாகிக்
  கடையுந் தலையுங் கரக்குஞ் சிவத்தே. 2.

  2589
  செவிமெய்வாய் கண்மூக்குச் சேரிந் திரியம்
  அவியின் றியமன மாதிகள் ஐந்துங்
  குவிவொன் றிலாமல் விரிந்து குவிந்து
  தவிர்வொன் றிலாத சராசரந் தானே. 3.

  2590
  பரனெங்கு மாரப் பரந்துற்று நிற்கும்
  திரனெங்கு மாகிச் செறிவெங்கு மெய்தும்
  உரனெங்கு மாயுல குண்டு உமிழ்க்கும்
  வரமிங்ஙன் கண்டியான் வாழ்ந்துற்ற வாறே. 4.

  2591
  அளந்து துரியத் தறிவினை வாங்கி
  உளங்கொள் பரஞ்சகம் உண்ட தொழித்துக்
  கிளர்ந்த பரஞ்சிவஞ்சேரக் கிடைத்தால்
  விளங்கிய வெட்ட வெளியனு மாமே. 5.

  2592
  இரும்பிடை நீரென என்னையுள் வாங்கிப்
  பரம்பர மான பரமது விட்டே
  உரம்பெற முப்பாழ் ஒளியை விழுங்கி
  இருந்தஎன் நந்தி இதயத்து ளானே. 6.

  2593
  கரியுண் விளவின் கனிபோல் உயிரும்
  உரிய பரமுமுன் னோதுஞ் சிவமும்
  அரிய துரியமேல் அகிலமும் எல்லாம்
  திரிய விழுங்குஞ் சிவபெரு மானே. 7.

  2594
  அந்தமும் ஆதியும் ஆகும் பராபரன்
  தந்தம் பரம்பரன் தன்னிற் பரமுடன்
  நந்தமை யுண்டுமெய்ஞ் ஞானநே யாந்தத்தே
  நந்தி யிருந்தனன் நாமறி யோமே. 8.

  38. வாய்மை

  2595
  அற்ற துரைக்கில் அருளுப தேசங்கள்
  குற்ற மறுத்தபொன் போலுங் கனலிடை
  அற்றற வைத்திறை மாற்றற ஆற்றிடில்
  செற்றம் அறுத்த செழுஞ்சுட ராகுமே. 1.

  2596
  எல்லாம் அறியும் அறிவு தனைவிட்டு
  எல்லாம் அறிந்தும் இலாபமங் கில்லை
  எல்லாம் அறிந்த அறிவினை நானென்னில்
  எல்லாம் அறிந்த இறையென லாமே. 2.

  2597
  தலைநின்ற தாழ்வரை மீது தவஞ்செய்து
  முலைநின்ற மாதறி மூர்த்தியை யானும்
  புலைநின்ற பொல்லாப் பிறவி கடந்து
  கலைநின்ற கள்வனை கண்டுகொண் டேனே. 3.

  2598
  தானே யுலகில் தலைவ னெனத்தகும்
  தானே யுலகுக்கோர் தத்துவ மாய்நிற்கும்
  வானே மழைபொழி மாமறை கூர்ந்திடும்
  ஊனே யுருகிய வுள்ளமொன் றாமே. 4.

  2599
  அருள்பெற்ற காரணம் என்கொல் அமரில்
  இருளற்ற சிந்தை இறைவனை நாடி
  மருளுற்ற சிந்தையை மாற்றி அருமைப்
  பொருளுற்ற சேவடி போற்றுவோர் தாமே. 5.

  2600
  மெய்கலந் தாரொடு மெய்கலந் தான்தன்னை
  பொய்கலந் தார்முன் புகுதா ஒருவனை
  உய்கலந் தூழித் தலைவனுமாய் நிற்கும்
  மெய்கலந் தின்பம் விளைந்திடும் மெய்யர்க்கே. 6.

  2601
  மெய்கலந் தாரொடு மெய்கலந் தான்மிகப்
  பொய்கலந் தாருட் புகுதாப் புனிதனை
  கைகலந் தாவி எழும்பொழு தண்ணலைக்
  கைகலந் தார்க்கே கருத்துற லாமே. 7.

  2602
  எய்திய காலத் திருபொழு துஞ்சிவன்
  மெய்செயின் மேலை விதியது வாய்நிற்கும்
  பொய்யும் புலனும் புகலொன்று நீத்திடில்
  ஐயனும் அவ்வழி யாகிநின் றானே. 8.

  2603
  எய்துவ தெய்தா தொழிவ திதுவருள்
  உய்ய அருள்செய்தான் உத்தமன் சீர்நந்தி
  பொய்செய்புலன் நெறியொன்பதுந்தாட்கொளின்
  மெய்யென் புரவியை மேற்கொள்ள லாமே. 9.

  2604
  கைகலந் தானை கருத்தினுள் நந்தியை
  மெய்கலந் தான்தன்னை வேத முதல்வனைப்
  பொய்கலந் தார்முன் புகுதாப் புனிதனைப்
  பொய்யொழிந் தார்க்கே புகலிட மாமே 10.

  2605
  மெய்த்தாள் அகம்படி மேவிய நந்தியைக்
  கைத்தாள் கொண்டாருந் திறந்தறி வாரில்லை
  பொய்த்தாள் இடும்பையைப் பொய்யற நீவிட்டாம்
  கத்தாள் திறக்கில் அரும் பேற தாமே. 11.

  2606
  உய்யும் வகையால் உணர்வில் ஏத்துமின்
  மெய்யன் அரனெறி மேலுண்டு திண்ணெனப்
  பொய்யொன்று மின்றிப் புறம்பொலி வார்நடு
  ஐயனும் அங்கே அமர்ந்துநின் றானே. 12.

  2607
  வம்பு பழுத்த மலர்ப்பழம் ஒன்றுண்டு
  தம்பாற் பறவை புகுந்துணத் தானொட்டா
  தம்புகொண் டெய்திட் டகலத் துரத்திடிற்
  செம்பொற் சிவகதி சென்றெய்த லாமே. 13

  2608
  மயக்கிய ஐம்புலப் பாசம் அறுத்துத்
  துயக்கறுத்தானைத் தொடர்மின்தொடர்ந்தால்
  தியக்கஞ் செய்யாதே சிவனெம் பெருமான்
  உயப்போ எனமனம் ஒன்றுவித் தானே. 14

  2609
  மனமது தானே நினையவல் லாருக்குக்
  கினமெனக் கூறு மிருங்காய மேவற்
  றனிவினி னாதன்பால் தக்கன செய்யில்
  புனிதன் செயலாகும் போதப் புவிக்கே. 15

  39. ஞானி செயல்

  2610
  முன்னை வினைவரின் முன்னுண்டே நீங்குவர்
  பின்னை வினைக்கணார் பேர்ந்தறப் பார்ப்பர்கள்
  தன்னை யறிந்திடுந் தததுவ ஞானிகள்
  நன்மையில் ஐம்புலன் நாடலி னாலே. 1.

  2611
  தன்னை யறிந்திடும் தத்துவ ஞானிகள்
  முன்னை வினையின் முடிச்சை யவிழ்பவர்கள்
  பின்னை வினையைப் பிடித்து பிசைவர்கள்
  சென்னியின் வைத்த சிவனரு ளாலே. 2.

  2612
  மனவாக்குக் காயத்தால் வல்வினை மூளும்
  மனவாக்கு நேர்நிற்கில் வல்வினை மன்னா
  மனவாக்கு கெட்டவர் வாதனை தன்னால்
  தனைமாற்றி யாற்றத் தகுஞானி தானே. 3

  40. அவா அறுத்தல்

  2613
  வாசியு மூசியும் பேசி வகையினால்
  பேசி இருந்து பிதற்றிப் பயனில்லை
  ஆசையும் அன்பும் அறுமின் அறுத்தபின்
  ஈசன் இருந்த இடம் எளிதாமே. 1.

  2614
  மாடத்து ளானலன் மண்டபத் தானலன்
  கூடத்து ளானலன் கோயிலுள் ளானலன்
  வேடத்து ளானலன் வேட்கைவிட் டார்நெஞ்சில்
  மூடத்து ளேநின்று முத்திதந் தானே. 2.

  2615
  ஆசை யறுமின்கள் ஆசை யறுமின்கள்
  ஈசனோ டாயினும் ஆசை யறுமின்கள்
  ஆசை படப்பட ஆய்வருந் துன்பங்கள்
  ஆசை விடவிட ஆனந்த மாமே. 3.

  2616
  அடுவன பூதங்கள் ஐந்தும் உடனே
  படுவழி செய்கின்ற பற்றற வீசி
  விடுவது வேட்கையை மெய்ந்நின்ற ஞானம்
  தொடுவது தம்மைத் தொடர்தலு மாமே. 4.

  2617
  உவாக்கடல் ஒக்கின்ற வூழியும் போன
  துவாக்கட லுட்பட்டுத் துஞ்சினர் வானோர்
  அவாக்கட லுட்பட் டழுந்தினர் மண்ணோர்
  தவாக்கடல் ஈசன் தரித்து நின்றானே. 5.

  2618
  நின்ற வினையும் பிணியும் நெடுஞ்செயல்
  துந்தொழி லற்றுச் சுத்தம தாகலும்
  பின்றைங் கருமமும் பேர்த்தருள் நேர்பெற்றுத்
  துன்ற அழுத்தலும் ஞானிகள் தூய்மையே. 6.

  2619
  உண்மை யுணர்ந்துற ஒண்சித்தி முத்தியாம்
  பெண்மயற் கெட்டறப் பேறட்ட சித்தியாம்
  திண்மையின் ஞானி சிவகாயம் கைவிட்டால்
  வண்மை யருள்தான் அடைந்தபின் ஆறுமே. 7.

  2620
  அவனிவன் ஈசனென் றன்புற நாடிச்
  சிவனிவன் ஈசனென் றுண்மையை யோரார்
  பவனிவன் பல்வகை யாமிப் பிறவி
  புவனிவன் போவது பொய்கண்ட போதே. 8.

  2621
  கொதிக்கின்ற வாறுங் குளிர்கின்ற வாறும்
  பதிக்கின்ற வாறிந்தப் பாரக முற்றும்
  விதிக்கின்ற ஐவரை வேண்டா துலகம்
  நொதிக்கின்ற காயத்து நூலொன்று மாமே. 9.

  2622
  உய்ந்தனம் என்பீர் உறுபொருள் காண்கிலீர்
  கந்த மலரிற் கலக்கின்ற நந்தியைச்
  சிந்தையில் வைத்துத் தெளிவுறச் சேர்த்திட்டால்
  முந்தைப் பிறவிக்கு மூலவித் தாமே. 10.

  41. பக்தியுடைமை

  2623
  முத்திசெய் ஞானமும் கேள்வியு மாய்நிற்கும்
  அத்தனை மாயா அமரர் பிரான்தனைச்
  சுத்தனை தூய்நெறி யாய்நின்ற சோதியைப்
  பத்தர் பரசும் பசுபதி தானென்றே. 1.

  2624
  அடியார் அடியார் அடியார்க் கடிமைக்
  கடியவனாய் நல்கிட் டடினையும் பூண்டேன்
  அடியார் அருளால் அவனடி கூட
  அடியா னிவனென் றடிமைகொண் டானே. 2.

  2625
  நீரிற் குளிரும் நெருப்பினிற் சுட்டிடும்
  ஆரிக் கடனந்தி யாமா ரறிபவர்
  பாரிற் பயனாரைப் பார்க்கிலும் நேரியர்
  ஊரில் உமாபதி யாகிநின் றானே. 3.

  2626
  ஒத்துல கேழும் அறியா ஒருவனென்
  ற்த்தன் இருந்திடம் ஆரறிவார்சொல்லப்
  பத்தர்தம் பத்தியிற் பாற்படில் அல்லது
  முத்தினை யார்சொல்ல முந்துநின் றாரே. 4.

  2627
  ஆன்கன்று தேடி யழைக்கு மதுபோல்
  நான்கன்றாய் நாடி யழைத்தேனென் நாதனை
  வான்கன்றுக் கப்பாலாய் நின்ற மறைப்பொருள்
  ஊன்கன்றா னாடிவந் துள்புகுந் தானே. 5.

  2628
  பெத்தத்துந் தன்பணி இல்லை பிறத்தலான்
  முத்தத்துந் தன்பணி இல்லை முறைமையால்
  அத்தற் கிரண்டும் அருளால் அளித்தலாற்
  பத்திப்பட் டோ ர்க்குப் பணியொன்றும் இல்லையே. 6.

  2629
  பறவையிற் கற்பமும் பாம்புமெய் யாகப்
  குறவஞ் சிலம்பக் குளிர்வரை யேறி
  நறவார் மலர்கொண்டு நந்தியை யல்லால்
  இறைவனென் றென்மனம் ஏத்தகி லாவே. 7.

  2630
  உறுதுணை நந்தியை உம்பர் பிரானை
  பெறுதுணை செய்து பிறப்பறுத் துய்மின்
  செறிதுணை செய்து சிவனடி சிந்தித்
  துறுதுணை யாயங்கி யாகிநின் றானே. 7.

  2631
  வானவர் தம்மை வலிசெய் திருக்கின்ற
  தானவர் முப்புரஞ் செற்ற தலைவனைக்
  கானவன் என்றுங் கருவரை யானென்றும்
  ஊனத னுள்நினைந் தொன்றுபட் டாரே. 8.

  2632
  நிலைபெறு கேடென்று முன்னே படைத்த
  தலைவனை நாடித் தயங்குமென் உள்ளம்
  மலையுளும் வானகத் துள்ளும் புறத்தும்
  உலையுளும் உள்ளத்து மூழ்கிநின் றேனே. 9.

  42. முத்தியுடைமை

  2633
  முத்தியில் அத்தன் முழுத்த அருள்பெற்றுத்
  தத்துவ சுத்தி தலைப்பட்டுத் தன்பணி
  மெய்த்தவஞ் செய்கை வினைவிட்ட மெய்யுண்மைப்
  பத்தியி லுற்றோர் பரானந்த போதரே. 1.

  2634
  வளங்கனி தேடிய வன்றாட் பறவை
  உளங்கனி தேடி யுழிதரும் போது
  களங்கனி யங்கியிற் கைவிளக் கேற்றி
  நலங் கொண்ட நால்வரும் நாடுகின்றாரே. 2

  43. சோதனை

  2635
  பெம்மான் பெருநந்தி பேச்சற்ற பேரின்பத்து
  அம்மா நடிதந் தருட்கடல் ஆடினோம்
  எம்மாய மும்விடுத் தெம்மைக் கரந்திட்டுச்
  சும்மா திருந்திடஞ் சோதனை யாகுமே. 1.

  2636
  அறிவுடை யானரு மாமறை யுள்ளே
  செறிவுடை யான்மிகு தேவர்க்குந் தேவன்
  பொறியுடை யான்புலன் ஐந்துங் கடந்த
  குறியுடை யானொடுங் கூடுவன் நானே. 2.

  2637
  அறிவறி வென்றங் கரற்றும் உலகம்
  அறிவறி யாமையை யாரும் அறியார்
  அறிவறி யாமை கடந்தறி வானால்
  அறிவறி யாமை யழகிய வாறே. 3.

  2638
  குறியாக் குறியினிற் கூடாத கூட்டத்
  தறியா அறிவில் அவிழ்ந்தேக சித்தமாய்
  நெறியாம் பராநந்தி நீடருள் ஒன்றுஞ்
  செறியாச் செறிவே சிவமென லாமே. 4.

  2639
  காலினில் ஊருங் கரும்பினில் கட்டியும்
  பாலினுள் நெய்யும் பழத்துள் இரதமும்
  பூவினுள் நாற்றமும் போலுளன் எம்மிறை
  காவலன் எங்குங் கலந்துநின் றானே. 5.

  2640
  விருப்பொடு கூடி விகிர்த்னை நாடிப்
  பொருப்பகஞ் சேர்தரு பொற்கொடி போல
  இருப்பர் மனத்திடை எங்கள் பிரானார்
  நெருப்புரு வாகி நிகழ்ந்துநின் றாரே. 6.

  2641
  நந்தி பெருமான் நடுவுள் வியோமத்து
  வந்தென் அகம்படி கோயில்கொண் டான்கொள்ள
  எந்தைவந் தானென் றெழுந்தேன் எழுதலுஞ்
  சிந்தையி லுள்ளே சிவனிருந் தானே. 7.

  2642
  தன்மைவல் லோனைத் தவத்துள் நலத்தினை
  நன்மைவல் லோனை நடுவுறை நந்தியைப்
  புன்மைபொய் யாதே புனிதனை நாடுமின்
  பன்மையில் உம்மைப் பரிசுசெய் வானே. 8.

  2643
  தொடர்ந்துநின் றானென்னைச் சோதிக்கும் போது
  தொடர்ந்துநின் றானல்ல நாதனும் அங்கே
  படர்ந்துநின் றாதிப் பராபரன் எந்தை
  கடந்துநின் றவ்வழி காட்டுகின் றானே. 9.

  2644
  அவ்வழி காட்டும் அமரர்க் கரும்பொருள்
  இவ்வழி தந்தை தாய் கேளியான் ஒக்குஞ்
  செவ்வழி சேர்சிவ லோகத் திருந்திடும்
  இவ்வழி நந்தி இயல்பது தானே. 10.

  2645
  எறிவது ஞானத் துறைவாள் உருவி
  அறிவது னோடேயவ் வாண்டகை யானைச்
  செறிவது தேவர்க்குத் தேவர் பிரானைப்
  பறிவது பல்கணப் பற்றுவி டாரே. 11.

  2646
  ஆதிப் பிரான்தந்த வாள்ங்கைக்கொண்டபின்
  வேதித்து என்னை விலக்கவல் லாரில்லை
  சோதிப்பன் அங்கே சுவடு படாவண்ணம்
  ஆதிக்கட் டெய்வ மவனிவ னாமே. 12.

  2647
  அந்தக் கருவை யருவை வினைசெய்தற்
  பந்தம் பணியச்சம் பல்பிறப் பும்வாட்டிச்
  சிந்தை திருத்தலுஞ் சேர்ந்தாரச் சோதனை
  சந்திக்கத் தற்பர மாகுஞ் சதுரர்க்கே. 13.

  2648
  உரையற்ற தொன்றை யுரைத்தான் எனக்குக்
  கரையற் றெழுந்த கலைவேட் டறுத்துத்
  திரையொத்த என்னுடல் நீங்கா திருத்திப்
  புரையற்ற என்னுட் புகுந்தற் பரனே. 14.

  எட்டாம் தந்திரம் முடிவு பெற்றது