MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  

  பெரியாழ்வார் திருமொழி

  முதற்பத்து
  முதல் திருமொழி - வண்ண மாடங்கள்
  (கண்ணன் திருவவதாரச் சிறப்பு)

  கலிவிருத்தம்

  13:
  வண்ணமாடங்கள்சூழ் திருக்கோட்டியூர்
  கண்ணன்கேசவன் நம்பிபிறந்தினில்
  எண்ணெய்சுண்ணம் எதிரெதிர்தூவிடக்
  கண்ணன்முற்றம் கலந்துஅளராயிற்றே. (2) 1.

  14:
  ஓடுவார்விழுவார் உகந்தாலிப்பார்
  நாடுவார்நம்பிரான் எங்குத்தானென்பார்
  பாடுவார்களும் பல்பறைகொட்டநின்று
  ஆடுவார்களும் ஆயிற்றுஆய்ப்பாடியே. 2.

  15:
  பேணிச்சீருடைப் பிள்ளைபிறந்தினில்
  காணத்தாம்புகுவார் புக்குப்போதுவார்
  ஆணொப்பார் இவன்நேரில்லைகாண் திரு
  வோணத்தா நுலகாளுமென்பார்களே. 3.

  16:
  உறியைமுற்றத்து உருட்டிநின்றாடுவார்
  நறுநெய்பால்தயிர் நன்றாகத்தூவுவார்
  செறிமென்கூந்தல் அவிழத்திளைத்து எங்கும்
  அறிவழிந்தனர் ஆய்ப்பாடியரே. 4.

  17:
  கொண்டதாளுறி கோலக்கொடுமழு
  தண்டினர் பறியோலைச்சயனத்தர்
  விண்டமுல்லை யரும்பன்னபல்லினர்
  அண்டர்மிண்டிப்புகுந்து நெய்யாடினார். 5.

  18:
  கையும்காலும்நிமிர்த்துக் கடாரநீர்
  பையவாட்டிப் பசுஞ்சிறுமஞ்சளால்
  ஐயநாவழித்தாளுக்கு அங்காந்திட
  வையமேழும்கண்டாள் பிள்ளைவாயுளே. 6.

  19:
  வாயுள்வையகம்கண்ட மடநல்லார்
  ஆயர்புத்திரனல்லன் அருந்தெய்வம்
  பாயசீருடைப் பண்புடைப்பாலகன்
  மாயனென்று மகிழ்ந்தனர்மாதரே. 7.

  20:
  பத்துநாளும்கடந்த இரண்டாநாள்
  எத்திசையும் சயமரம்கோடித்து
  மத்தமாமலை தாங்கியமைந்தனை
  உத்தானம்செய்து உகந்தனர்ஆயரே. 8.

  21:
  கிடக்கில் தொட்டில்கிழியஉதைத்திடும்
  எடுத்துக்கொள்ளில் மருங்கையிறுத்திடும்
  ஒடுக்கிப்புல்கில் உதரத்தேபாய்ந்திடும்
  மிடுக்கிலாமையால் நான்மெலிந்தேன்நங்காய். 9.

  22:
  செந்நெலார்வயல்சூழ் திருக்கோட்டியூர்
  மன்னுநாரணன் நம்பிபிறந்தமை
  மின்னுநூல் விட்டுசித்தன்விரித்த இப்
  பன்னுபாடல்வல்லார்க்கு இல்லைபாவமே. (2) 10.

  இரண்டாம் திருமொழி - சீதக்கடல்
  (கண்ணனது திருமேனியழகைப் பாதாதிகேசாந்தமாக அனுபவித்தல்)

  வெண்டளையால் வந்த கலித்தாழிசை

  23:
  சீதக்கடல் உள்ளமுதன்னதேவகி
  கோதைக்குழலாள் அசோதைக்குப்போத்தந்த
  பேதைக்குழவி பிடித்துச்சுவைத்துண்ணும்
  பாதக்கமலங்கள் காணீரே
  பவளவாயீர். வந்துகாணீரே. (2) 1.

  24:
  முத்தும்மணியும் வயிரமும்நன்பொன்னும்
  தத்திப்பதித்துத் தலைப்பெய்தாற்போல் எங்கும்
  பத்துவிரலும் மணிவண்ணன்பாதங்கள்
  ஒத்திட்டிருந்தவா காணீரே
  ஒண்ணுதலீர். வந்துகாணீரே. 2.

  25:
  பணைத்தோளிளவாய்ச்சி பால்பாய்ந்தகொங்கை
  அணைத்தாரஉண்டு கிடந்தஇப்பிள்ளை
  இணைக்காலில் வெள்ளித்தளைநின்றிலங்கும்
  கணைக்கால்இருந்தவாகாணீரே
  காரிகையீர். வந்துகாணீரே. 3.

  26:
  உழந்தாள்நறுநெய் ஓரோர்தடாவுண்ண
  இழந்தாளெரிவினாலீர்த்து எழில்மத்தின்
  பழந்தாம்பாலோச்சப் பயத்தால்தவழ்ந்தான்
  முழந்தாள்இருந்தவாகாணீரே
  முகிழ்முலையீர். வந்துகாணீரே. 4.

  27:
  பிறங்கியபேய்ச்சி முலைசுவைத்துண்டிட்டு
  உறங்குவான்போலேகிடந்த இப்பிள்ளை
  மறங்கொளிரணியன் மார்பைமுன்கீண்டான்
  குறங்குவளைவந்துகாணீரே
  குவிமுலையீர். வந்துகாணீரே. 5.

  28:
  மத்தக்களிற்று வசுதேவர்தம்முடை
  சித்தம்பிரியாத தேவகிதன்வயிற்றில்
  அத்தத்தின்பத்தாநாள் தோன்றியஅச்சுதன்
  முத்தமிருந்தவாகாணீரே
  முகிழ்நகையீர். வந்துகாணீரே. 6.

  29:
  இருங்கைமதகளிறு ஈர்க்கின்றவனை
  பருங்கிப்பறித்துக்கொண்டு ஓடுபரமன்தன்
  நெருங்குபவளமும் நேர்நாணும்முத்தும்
  மருங்கும்இருந்தவாகாணீரே
  வாணுதலீர். வந்துகாணீரே. 7.

  30:
  வந்தமதலைக்குழாத்தை வலிசெய்து
  தந்தக்களிறுபோல் தானேவிளையாடும்
  நந்தன்மதலைக்கு நன்றுமழகிய
  உந்திஇருந்தவாகாணீரே
  ஒளியிழையீர். வந்துகாணீரே. 8.

  31:
  அதிரும்கடல்நிறவண்ணனை ஆய்ச்சி
  மதுரமுலையூட்டி வஞ்சித்துவைத்த
  பதரப்படாமே பழந்தாம்பாலார்த்த
  உதரம்இருந்தவா காணீரே
  ஒளிவளையீர். வந்துகாணீரே. 9.

  32:
  பெருமாவுரலில் பிணிப்புண்டிருந்து அங்கு
  இருமாமருதம் இறுத்தஇப்பிள்ளை
  குருமாமணிப்பூண் குலாவித்திகழும்
  திருமார்புஇருந்தவாகாணீரே
  சேயிழையீர். வந்துகாணீரே. 10.

  33:
  நாள்களோர்நாலைந்து திங்களளவிலே
  தாளைநிமிர்த்துச் சகடத்தைச்சாடிப்போய்
  வாள்கொள்வளையெயிற்று ஆருயிர்வவ்வினான்
  தோள்கள்இருந்தவாகாணீரே
  சுரிகுழலீர். வந்துகாணீரே. 11.

  34:
  மைத்தடங்கண்ணி யசோதைவளர்க்கின்ற
  செய்த்தலைநீலநிறத்துச் சிறுப்பிள்ளை
  நெய்த்தலைநேமியும் சங்கும்நிலாவிய
  கைத்தலங்கள்வந்துகாணீரே
  கனங்குழையீர். வந்துகாணீரே. 12.

  35:
  வண்டமர்பூங்குழல் ஆய்ச்சிமகனாகக்
  கொண்டு வளர்க்கின்ற கோவலக்குட்டற்கு
  அண்டமும்நாடும் அடங்கவிழுங்கிய
  கண்டம்இருந்தவாகாணீரே
  காரிகையீர். வந்துகாணீரே. 13.

  36:
  எந்தொண்டைவாய்ச்சிங்கம் வாவென்றெடுத்துக்கொண்டு
  அந்தொண்டைவாயமு தாதரித்து ஆய்ச்சியர்
  தம்தொண்டைவாயால் தருக்கிப்பருகும் இச்
  செந்தொண்டைவாய்வந்துகாணீரே
  சேயிழையீர். வந்துகாணீரே. 14.

  37:
  நோக்கியசோதை நுணுக்கியமஞ்சளால்
  நாக்குவழித்து நீராட்டும்இந்நம்பிக்கு
  வாக்கும்நயனமும் வாயும்முறுவலும்
  மூக்கும்இருந்தவாகாணீரே
  மொய்குழலீர். வந்துகாணீரே. 15.

  38:
  விண்கொளமரர்கள் வேதனைதீர முன்
  மண்கொள்வசுதேவர்தம் மகனாய்வந்து
  திண்கொளசுரரைத் தேயவளர்கின்றான்
  கண்கள்இருந்தவாகாணீரே
  கனவளையீர். வந்துகாணீரே. 16.

  39:
  பருவம்நிரம்பாமே பாரெல்லாம்உய்ய
  திருவின்வடிவொக்கும் தேவகிபெற்ற
  உருவுகரிய ஒளிமணிவண்ணன்
  புருவம்இருந்தவாகாணீரே
  பூண்முலையீர். வந்துகாணீரே. 17.

  40:
  மண்ணும்மலையும் கடலும்உலகேழும்
  உண்ணுந்திறத்து மகிழ்ந்துண்ணும்பிள்ளைக்கு
  வண்ணமெழில்கொள் மகரக்குழையிவை
  திண்ணம்இருந்தவாகாணீரே
  சேயிழையீர். வந்துகாணீரே. 18.

  41:
  முற்றிலும்தூதையும் முன்கைம்மேல்பூவையும்
  சிற்றிலிழைத்துத் திரிதருவோர்களை
  பற்றிப்பறித்துக்கொண்டு ஓடும்பரமன்தன்
  நெற்றிஇருந்தவாகாணீரே
  நேரிழையீர். வந்துகாணீரே. 19.

  42:
  அழகியபைம்பொன்னின்கோல் அங்கைக்கொண்டு
  கழல்கள்சதங்கை கலந்துஎங்குமார்ப்ப
  மழகன்றினங்கள் மறித்துத்திரிவான்
  குழல்கள்இருந்தவாகாணீரே
  குவிமுலையீர். வந்துகாணீரே. 20.

  தரவு கொச்சகக்கலிப்பா

  43:
  சுருப்பார்குழலி யசோதைமுன்சொன்ன
  திருப்பாதகேசத்தைத் தென்புதுவைப்பட்டன்
  விருப்பாலுரைத்த இருபதோடொன்றும்
  உரைப்பார்போய் வைகுந்தத் தொன்றுவர்தாமே. (2) 21.

  மூன்றாம் திருமொழி - மாணிக்கம் கட்டி
  (கண்ணனைத் தொட்டிலிலிட்டுத் தாலாட்டுதல்: தாலப்பருவம்)

  கலித்தாழிசை

  44:
  மாணிக்கம்கட்டி வயிரம்இடைகட்டி
  ஆணிப்பொன்னால்செய்த வண்ணச்சிறுத்தொட்டில்
  பேணிஉனக்குப் பிரமன்விடுதந்தான்
  மாணிக்குறளனே. தாலேலோ
  வையமளந்தானே. தாலேலோ. (2) 1.

  45:
  உடையார்கனமணியோடு ஒண் மாதுளம்பூ
  இடைவிரவிக்கோத்த எழில் தெழ்கினோடு
  விடையேறுகாபாலி ஈசன்விடுதந்தான்
  உடையாய். அழேல்அழேல்தாலேலோ
  உலகமளந்தானே. தாலேலோ. 2.

  46:
  என்தம்பிரானார் எழில்திருமார்வர்க்கு
  சந்தமழகிய தாமரைத்தாளர்க்கு
  இந்திரன்தானும் எழிலுடைக்கிண்கிணி
  தந்துஉவனாய்நின்றான்தாலேலோ
  தாமரைக்கண்ணனே. தாலேலோ. 3.

  47:
  சங்கின்வலம்புரியும் சேவடிக்கிண்கிணியும்
  அங்கைச்சரிவளையும் நாணும்அரைத்தொடரும்
  அங்கண்விசும்பில் அமரர்கள்போத்தந்தார்
  செங்கண்கருமுகிலே. தாலேலோ
  தேவகிசிங்கமே. தாலேலோ. 4.

  48:
  எழிலார்திருமார்வுக்கு ஏற்குமிவையென்று
  அழகியஐம்படையும் ஆரமும்கொண்டு
  வழுவில்கொடையான் வயிச்சிரவணன்
  தொழுதுஉவனாய்நின்றான்தாலேலோ
  தூமணிவண்ணனே. தாலேலோ. 5.

  49:
  ஓதக்கடலின் ஒளிமுத்தினாரமும்
  சாதிப்பவளமும் சந்தச்சரிவளையும்
  மாதக்கவென்று வருணன்விடுதந்தான்
  சோதிச்சுடர்முடியாய். தாலேலோ
  சுந்தரத்தோளனே. தாலேலோ. 6.

  50:
  கானார்நறுந்துழாய் கைசெய்தகண்ணியும்
  வானார்செழுஞ்சோலைக் கற்பகத்தின்வாசிகையும்
  தேனார்மலர்மேல் திருமங்கைபோத்தந்தாள்
  கோனே. அழேல்அழேல்தாலேலோ
  குடந்தைக்கிடந்தானே. தாலேலோ. 7.

  51:
  கச்சொடுபொற்சுரிகை காம்பு கனவளை
  உச்சிமணிச்சுட்டி ஒண்தாள்நிரைப்பொற்பூ
  அச்சுதனுக்கென்று அவனியாள்போத்தந்தாள்
  நச்சுமுலையுண்டாய். தாலேலோ
  நாராயணா. அழேல்தாலேலோ. 8.

  52:
  மெய்திமிரும்நானப்பொடியோடு மஞ்சளும்
  செய்யதடங்கண்ணுக்கு அஞ்சனமும்சிந்துரமும்
  வெய்யகலைப்பாகி கொண்டுஉவளாய்நின்றாள்
  அய்யா. அழேல்அழேல்தாலேலோ
  அரங்கத்தணையானே. தாலேலோ. 9.

  தரவு கொச்சகக் கலிப்பா

  53:
  வஞ்சனையால்வந்த பேய்ச்சிமுலையுண்ட
  அஞ்சனவண்ணனை ஆய்ச்சிதாலாட்டிய
  செஞ்சொல்மறையவர்சேர் புதுவைப்பட்டன்சொல்
  எஞ்சாமைவல்லவர்க்கு இல்லைஇடர்தானே. (2) 10.

  நான்காம் திருமொழி - தன் முகத்து
  (சந்திரனை அழைத்தல், அம்புலிப்பருவம்)

  கலிநிலைத்துறை

  54:
  தன்முகத்துச்சுட்டி தூங்கத்தூங்கத்தவழ்ந்துபோய்
  பொன்முகக்கிண்கிணியார்ப்பப் புழுதியளைகின்றான்
  என்மகன்கோவிந்தன்கூத்தினை இளமாமதீ.
  நின்முகம்கண்ணுளவாகில் நீஇங்கேநோக்கிப்போ. (2) 1.

  55:
  என்சிறுக்குட்டன் எனக்கோரின்னமுதுஎம்பிரான்
  தன்சிறுக்கைகளால் காட்டிக்காட்டியழைக்கின்றான்
  அஞ்சனவண்ணனோடு ஆடலாடஉறுதியேல்
  மஞ்சில்மறையாதே மாமதீ. மகிழ்ந்தோடிவா. 2.

  56:
  சுற்றும்ஒளிவட்டம் சூழ்ந்துசோதிபரந்தெங்கும்
  எத்தனைசெய்யினும் என்மகன்முகம்நேரொவ்வாய்
  வித்தகன்வேங்கடவாணன் உன்னைவிளிக்கின்ற
  கைத்தலம்நோவாமே அம்புலீ. கடிதோடிவா. 3.

  57:
  சக்கரக்கையன் தடங்கண்ணால்மலரவிழித்து
  ஒக்கலைமேலிருந்து உன்னையேசுட்டிக்காட்டும்காண்
  தக்கதறிதியேல் சந்திரா. சலம்செய்யாதே
  மக்கட்பெறாத மலடனல்லையேல்வாகண்டாய். 4.

  58:
  அழகியவாயில் அமுதவூறல்தெளிவுறா
  மழலைமுற்றாதஇளஞ்சொல்லால் உன்னைக்கூவுகின்றான்
  குழகன்சிரீதரன் கூவக்கூவநீபோதியேல்
  புழையிலவாகாதே நின்செவிபுகர்மாமதீ. 5.

  59:
  தண்டொடுசக்கரம் சார்ங்கமேந்தும்தடக்கையன்
  கண்துயில்கொள்ளக்கருதிக் கொட்டாவிகொள்கின்றான்
  உண்டமுலைப்பாலறாகண்டாய் உறங்காவிடில்
  விண்தனில்மன்னிய மாமதீ. விரைந்தோடிவா. 6.

  60:
  பாலகனென்று பரிபவம்செய்யேல் பண்டொருநாள்
  ஆலினிலைவளர்ந்த சிறுக்கனவன்இவன்
  மேலெழப்பாய்ந்து பிடித்துக்கொள்ளும்வெகுளுமேல்
  மாலைமதியாதே மாமதீ. மகிழ்ந்தோடிவா. 7.

  61:
  சிறியனென்றுஎன்னிளஞ்சிங்கத்தை இகழேல்கண்டாய்
  சிறுமையின்வார்த்தையை மாவலியிடைச்சென்றுகேள்
  சிறுமைப்பிழைகொள்ளில் நீயும்உன்தேவைக்குரியைகாண்
  நிறைமதீ. நெடுமால் விரைந்துஉன்னைக்கூவுகின்றான். 8.

  62:
  தாழியில்வெண்ணெய் தடங்கையாரவிழுங்கிய
  பேழைவயிற்றெம்பிரான்கண்டாய் உன்னைக்கூவுகின்றான்
  ஆழிகொண்டுஉன்னையெறியும் ஐயுறவில்லைகாண்
  வாழவுறுதியேல் மாமதீ. மகிழ்ந்தோடிவா. 9.

  63:
  மைத்தடங்கண்ணி யசோதைதன்மகனுக்கு இவை
  ஒத்தனசொல்லி உரைத்தமாற்றம் ஒளிபுத்தூர்
  வித்தகன்விட்டுசித்தன் விரித்ததமிழிவை
  எத்தனையும்சொல்லவல்லவர்க்கு இடரில்லையே. (2) 10.

  ஐந்தாம் திருமொழி - உய்யவுலகு
  (தலையைநிமிர்த்து முகத்தை அசைத்து ஆடுதல், செங்கீரைப்பருவம்)

  எண்சீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம்

  64:
  உய்யஉலகுபடைத்துண்டமணிவயிறா.
  ஊழிதோறூழிபலஆலினிலையதன்மேல்
  பையஉயோகுதுயில்கொண்டபரம்பரனே.
  பங்கயநீள்நயனத்துஅஞ்சனமேனியனே.
  செய்யவள்நின்னகலம்சேமமெனக்கருதிச்
  செல்வுபொலிமகரக்காதுதிகழ்ந்திலக
  ஐய. எனக்குஒருகால்ஆடுகசெங்கீரை
  ஆயர்கள்போரேறே. ஆடுகஆடுகவே. (2) 1.

  65:
  கோளரியின்னுருவங்கொண்டுஅவுணனுடலம்
  குருதிகுழம்பியெழக்கூருகிரால்குடைவாய்.
  மீளஅவன்மகனை மெய்ம்மைகொளக்கருதி
  மேலையமரர்பதிமிக்குவெகுண்டுவர
  காளநன்மேகமவைகல்லொடு கால்பொழியக்
  கருதிவரைக்குடையாக்காலிகள்காப்பவனே.
  ஆள. எனக்குஒருகால்ஆடுகசெங்கீரை
  ஆயர்கள்போரேறே. ஆடுகஆடுகவே. 2.

  66:
  நம்முடைநாயகனே. நான்மறையின்பொருளே.
  நாவியுள்நற்கமலநான்முகனுக்கு ஒருகால்
  தம்மனையானவனே. தரணிதலமுழுதும்
  தாரகையின்னுலகும்தடவிஅதன்புறமும்
  விம்மவளர்ந்தவனே. வேழமும்ஏழ்விடையும்
  விரவியவேலைதனுள்வென்றுவருமவனே.
  அம்ம. எனக்குஒருகால்ஆடுகசெங்கீரை
  ஆயர்கள்போரேறே. ஆடுகஆடுகவே. 3.

  67:
  வானவர்தாம்மகிழவன்சகடமுருள
  வஞ்சமுலைப்பேயின் நஞ்சமதுஉண்டவனே.
  கானகவல்விளவின்காயுதிரக்கருதிக்
  கன்றதுகொண்டெறியும்கருநிறஎன்கன்றே.
  தேனுகனும்முரனும்திண்திறல்வெந்நரகன்
  என்பவர்தாம்மடியச்செருவதிரச்செல்லும்
  ஆனை. எனக்குஒருகால்ஆடுகசெங்கீரை
  ஆயர்கள்போரேறே. ஆடுகஆடுகவே. 4.

  68:
  மத்தளவும்தயிரும்வார்குழல்நன்மடவார்
  வைத்தனநெய்களவால்வாரிவிழுங்கி ஒருங்கு
  ஒத்தஇணைமருதம்உன்னியவந்தவரை
  ஊருகரத்தினொடும்உந்தியவெந்திறலோய்.
  முத்தினிளமுறுவல்முற்றவருவதன்முன்
  முன்னமுகத்தணியார்மொய்குழல்களலைய
  அத்த. எனக்குஒருகால்ஆடுகசெங்கீரை
  ஆயர்கள்போரேறே. ஆடுகஆடுகவே. 5.

  69:
  காயமலர்நிறவா. கருமுகில்போலுருவா.
  கானகமாமடுவில்காளியனுச்சியிலே
  தூயநடம்பயிலும்சுந்தரஎன்சிறுவா.
  துங்கமதக்கரியின்கொம்புபறித்தவனே.
  ஆயமறிந்துபொருவான்எதிர்வந்தமல்லை
  அந்தரமின்றியழித்தாடியதாளிணையாய்.
  ஆய. எனக்குஒருகால்ஆடுகசெங்கீரை
  ஆயர்கள்போரேறே. ஆடுகஆடுகவே. 6.

  70:
  துப்புடையயார்கள்தம்சொல்வழுவாதுஒருகால்
  தூயகருங்குழல்நல்தோகைமயிலனைய
  நப்பினைதன்திறமாநல்விடையேழவிய
  நல்லதிறலுடையநாதனும்ஆனவனே.
  தப்பினபிள்ளைகளைத்தனமிகுசோதிபுகத்
  தனியொருதேர்கடவித்தாயொடுகூட்டிய என்
  அப்ப. எனக்குஒருகால்ஆடுகசெங்கீரை
  ஆயர்கள்போரேறே. ஆடுகஆடுகவே. 7.

  71:
  உன்னையும்ஒக்கலையில்கொண்டுதமில்மருவி
  உன்னொடுதங்கள்கருத்தாயினசெய்துவரும்
  கன்னியரும்மகிழக்கண்டவர்கண்குளிரக்
  கற்றவர்தெற்றிவரப்பெற்றஎனக்குஅருளி
  மன்னுகுறுங்குடியாய். வெள்ளறையாய். மதிள்சூழ்
  சோலைமலைக்கரசே. கண்ணபுரத்தமுதே.
  என்னவலம்களைவாய். ஆடுகசெங்கீரை
  ஏழுலகும்முடையாய். ஆடுகஆடுகவே. 8.

  72:
  பாலொடுநெய்தயிர்ஒண்சாந்தொடுசண்பகமும்
  பங்கயம்நல்லகருப்பூரமும்நாறிவர
  கோலநறும்பவளச்செந்துவர்வாயினிடைக்
  கோமளவெள்ளிமுளைப்போல்சிலபல்லிலக
  நீலநிறத்தழகாரைம்படையின்நடுவே
  நின்கனிவாயமுதம்இற்றுமுறிந்துவிழ
  ஏலுமறைப்பொருளே. ஆடுகசெங்கீரை
  ஏழுலகும்முடையாய். ஆடுகஆடுகவே. 9.

  73:
  செங்கமலக்கழலில்சிற்றிதழ்போல்விரலில்
  சேர்திகழாழிகளும்கிண்கிணியும் அரையில்
  தங்கியபொன்வடமும்தாளநன்மாதுளையின்
  பூவொடுபொன்மணியும்மோதிரமும்கிறியும்
  மங்கலஐம்படையும்தோல்வளையும்குழையும்
  மகரமும்வாளிகளும்சுட்டியும்ஒத்திலக
  எங்கள்குடிக்கரசே. ஆடுகசெங்கீரை
  ஏழுலகும்முடையாய். ஆடுகஆடுகவே. 10.

  74:
  அன்னமும்மீனுருவும்ஆளரியும்குறளும்
  ஆமையுமானவனே. ஆயர்கள்நாயகனே.
  என்அவலம்களைவாய். ஆடுகசெங்கீரை
  ஏழுலகும்முடையாய். ஆடுகவாடுகவென்று
  அன்னநடைமடவாள்அசோதையுகந்தபரிசு
  ஆனபுகழ்ப்புதுவைப்பட்டனுரைத்ததமிழ்
  இன்னிசைமாலைகள்இப்பத்தும்வல்லார் உலகில்
  எண்திசையும்புகழ்மிக்குஇன்பமதெய்துவரே. (2) 11.

  ஆறாம் திருமொழி - மாணிக்கக்கிண்கிணி
  (கைகொட்டி விளையாடுதல் : சப்பாணிப்பருவம்)

  வெண்டளையால் வந்த கலித்தாழிசை

  75:
  மாணிக்கக்கிண்கிணியார்ப்ப மருங்கின்மேல்
  ஆணிப்பொன்னால்செய்த ஆய்பொன்னுடைமணி
  பேணிப்பவளவாய் முத்திலங்க பண்டு
  காணிகொண்டகைகளால்சப்பாணி
  கருங்குழல்குட்டனே. சப்பாணி. (2) 1.

  76:
  பொன்னரைநாணொடு மாணிக்கக்கிண்கிணி
  தன்னரையாடத் தனிச்சுட்டிதாழ்ந்தாட
  என்னரைமேல்நின்றிழிந்து உங்களாயர்தம்
  மன்னரைமேல்கொட்டாய்சப்பாணி
  மாயவனே. கொட்டாய்சப்பாணி. 2.

  77:
  பன்மணிமுத்து இன்பவளம்பதித்தன்ன
  என்மணிவண்ணன். இலங்குபொற்றேட்டின்மேல்
  நின்மணிவாய்முத்திலங்க நின்னம்மைதன்
  அம்மணிமேல்கொட்டாய்சப்பாணி
  ஆழியங்கையனே. சப்பாணி. 3.

  78:
  தூநிலாமுற்றத்தே போந்துவிளையாட
  வானிலாஅம்புலீ. சந்திரா. வாவென்று
  நீநிலாநின்புகழாநின்ற ஆயர்தம்
  கோநிலாவக்கொட்டாய்சப்பாணி
  குடந்தைக்கிடந்தானே. சப்பாணி. 4.

  79:
  புட்டியில்சேறும் புழுதியும்கொண்டுவந்து
  அட்டியமுக்கி அகம்புக்கறியாமே
  சட்டித்தயிரும் தடாவினில்வெண்ணெயும்உண்
  பட்டிக்கன்றே. கொட்டாய்சப்பாணி
  பற்பநாபா. கொட்டாய்சப்பாணி. 5.

  80:
  தாரித்துநூற்றுவர் தந்தைசொல்கொள்ளாது
  போருத்துவந்து புகுந்தவர்மண்ணாள
  பாரித்தமன்னர்படப் பஞ்சவர்க்கு அன்று
  தேருய்த்தகைகளால்சப்பாணி
  தேவகிசிங்கமே. சப்பானி. 6.

  81:
  பரந்திட்டுநின்ற படுகடல் தன்னை
  இரந்திட்டகைம்மேல் எறிதிரைமோத
  கரந்திட்டுநின்ற கடலைக்கலங்க
  சரந்தொட்டகைகளால்சப்பாணி
  சார்ங்கவிற்கையனே. சப்பாணி. 7.

  82:
  குரக்கினத்தாலே குரைகடல்தன்னை
  நெருக்கிஅணைகட்டி நீள்நீரிலங்கை
  அரக்கர்அவிய அடுகணையாலே
  நெருக்கியகைகளால்சப்பாணி
  நேமியங்கையனே. சப்பாணி. 8.

  83:
  அளந்திட்டதூணை அவந்தட்ட ஆங்கே
  வளர்ந்திட்டு வாளுகிர்ச்சிங்கவுருவாய்
  உளந்தொட்டிரணியன் ஒண்மார்வகலம்
  பிளந்திட்டகைகளால்சப்பாணி
  பேய்முலையுண்டானே. சப்பாணி. 9.

  84:
  அடைந்திட்டுஅமரர்கள் ஆழ்கடல்தன்னை
  மிடைந்திட்டு மந்தரம்மத்தாகநாட்டி
  வடம்சுற்றிவாசுகி வன்கயிறாக
  கடைந்திட்டகைகளால்சப்பாணி
  கார்முகில்வண்ணனே. சப்பாணி. 10.

  தரவு கொச்சகக்கலிப்பா

  85:
  ஆட்கொள்ளத்தோன்றிய ஆயர்தங்கோவினை
  நாட்கமழ்பூம்பொழில் வில்லிபுத்தூர்ப்பட்டன்
  வேட்கையால்சொன்ன சப்பாணிஈரைந்தும்
  வேட்கையினால்சொல்லுவார் வினைபோமே. (2) 11.

  ஏழாம் திருமொழி - தொடர்சங்கிலிகை
  (தளர் நடை நடத்தல், தளர் நடைப் பருவம்)

  அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம்

  86:
  தொடர் சங்கிலிகைசலார்பிலாரென்னத் தூங்குபொன்மணியொலிப்ப
  படுமும்மதப்புனல்சோர வாரணம்பையநின்றுஊர்வதுபோல்
  உடங்கூடிக்கிண்கிணியாரவாரிப்ப உடைமணிபறைகறங்க
  தடந்தாளிணைகொண்டுசாரங்கபாணி தளர்நடைநடவானோ. (2) 1.

  87:
  செக்கரிடைநுனிக்கொம்பில்தோன்றும் சிறுபிறைமுளைபோல
  நக்கசெந்துவர்வாய்த்திண்ணைமீதே நளிர்வெண்பல்முளையிலக
  அக்குவடமுடுத்துஆமைத்தாலிபூண்ட அனந்தசயனன்
  தக்கமாமணிவண்ணன்வாசுதேவன் தளர்நடைநடவானோ. 2.

  88:
  மின்னுக்கொடியும்ஓர்வெண்திங்களும் சூழ்பரிவேடமுமாய்
  பின்னல்துலங்கும்அரசிலையும் பீதகச்சிற்றாடையொடும்
  மின்னில்பொலிந்ததோர்கார்முகில்போலக் கழுத்திணில்காறையொடும்
  தன்னில்பொலிந்தஇருடீகேசன் தளர்நடைநடவானோ. 3.

  89:
  கன்னற்குடம்திறந்தலொத்தூறிக் கணகணசிரித்துவந்து
  முன்வந்துநின்றுமுத்தம்தரும் என்முகில்வண்ணன்திருமார்வன்
  தன்னைப்பெற்றேற்குத்தன்வாயமுதம்தந்து என்னைத்தளிர்ப்பிக்கின்றான்
  தன்னெற்றுமாற்றலர்தலைகள்மீதே தளர்நடைநடவானோ. 4.

  90:
  முன்னலோர்வெள்ளிப்பெருமலைக்குட்டன் மொடுமொடுவிரைந்தோட
  பின்னைத்தொடர்ந்ததோர்கருமலைக்குட்டன் பெயர்ந்தடியிடுவதுபோல்
  பன்னியுலகம்பரவியோவாப் புகழ்ப்பலதேவனென்னும்
  தன்நம்பியோடப்பின்கூடச்செல்வான் தளர்நடைநடவானோ. 5.

  91:
  ஒருகாலில்சங்குஒருகாலில்சக்கரம் உள்ளடிபொறித்தமைந்த
  இருகாலும்கொண்டுஅங்கங்குஎழுதினாற்போல் இலச்சினைபடநடந்து
  பெருகாநின்றஇன்பவெள்ளத்தின்மேல் பின்னையும்பெய்துபெய்து
  கருகார்க்கடல்வண்ணன்காமர்தாதை தளர்நடைநடவானோ. 6.

  92:
  படர்பங்கயமலர்வாய்நெகிழப் பனிபடுசிறுதுளிபோல்
  இடங்கொண்டசெவ்வாயூறியூறி இற்றிற்றுவீழநின்று
  கடுஞ்சேக்கழுத்தின்மணிக்குரல்போல் உடைமணிகணகணென
  தடந்தாளினைகொண்டுசார்ங்கபாணி தளர்நடைநடவானோ. 7.

  93:
  பக்கம்கருஞ்சிறுப்பாறைமீதே அருவிகள்பகர்ந்தனைய
  அக்குவடமிழிந்தேறித்தாழ அணியல்குல்புடைபெயர
  மக்களுலகினில்பெய்தறியா மணிக்குழவியுருவின்
  தக்கமாமணிவண்ணன்வாசுதேவன் தளர்நடைநடவானோ. 8.

  94:
  வெண்புழுதிமேல்பெய்துகொண்டளைந்ததோர் வேழத்தின்கருங்கன்றுபோல்
  தெண்புழுதியாடித்திரிவிக்கிரமன் சிறுபுகர்படவியர்த்து
  ஒண்போதலர்கமலச்சிறுக்காலுரைத்து ஒன்றும்நோவாமே
  தண்போதுகொண்டதவிசின்மீதே தளர்நடைநடவானோ. 9.

  95:
  திரைநீர்ச்சந்திரமண்டலம்போல் செங்கண்மால்கேசவன் தன்
  திருநீர்முகத்துத்துலங்குசுட்டி திகழ்ந்தெங்கும்புடைபெயர
  பெருநீர்த்திரையெழுகங்கையிலும் பெரியதோர்தீர்த்தபலம்
  தருநீர் சிறுச்சண்ணம்துள்ளம்சோரத் தளர்நடைநடவானோ. 10.

  96:
  ஆயர்குலத்தினில்வந்துதோன்றிய அஞ்சனவண்ணன்தன்னை
  தாயர்மகிழஒன்னார்தளரத் தளர்நடைநடந்ததனை
  வேயர்புகழ்விட்டுசித்தன் சீரால்விரித்தனஉரைக்கவல்லார்
  மாயன்மணிவண்ணன்தாள்பணியும் மக்களைப்பெறுவார்களே. 11.

  எட்டாம் திருமொழி -- பொன்னியல்
  (அணைத்துக்கொள்ள அழைத்தல்: அச்சோப்பருவம்)

  கலித்தாழிசை

  97:
  பொன்னியல்கிண்கிணி சுட்டிபுறம்கட்டி
  தன்னியலோசை சலஞ்சலனென்றிட
  மின்னியல்மேகம் விரைந்தெதிர்வந்தாற்போல்
  என்னிடைக்கோட்டராஅச்சோவச்சோ
  எம்பெருமான். வாராஅச்சோவச்சோ. (2) 1.

  98:
  செங்கமலப்பூவில் தேனுண்ணும்வண்டேபோல்
  பங்கிகள்வந்து உன்பவளவாய்மொய்ப்ப
  சங்குவில்வாள்தண்டு சக்கரமேந்திய
  அங்கைகளாலேவந்துஅச்சோவச்சோ
  ஆரத்தழுவா வந்துஅச்சோவச்சோ. 2.

  99:
  பஞ்சவர்தூதனாய்ப் பாரதம்கைசெய்து
  நஞ்சுமிழ்நாகம்கிடந்த நற்பொய்கைபுக்கு
  அஞ்சப்பணத்தின்மேல் பாய்ந்திட்டுஅருள்செய்த
  அஞ்சனவண்ணனே. அச்சோவச்சோ
  ஆயர்பெருமானே. அச்சோவச்சோ. 3.

  100:
  நாறியசாந்தம் நமக்கிறைநல்கென்ன
  தேறிஅவளும் திருவுடம்பில்பூச
  ஊறியகூனினை உள்ளேயொடுங்க அன்று
  ஏறவுருவினாய். அச்சோவச்சோ
  எம்பெருமான். வாராஅச்சோவச்சோ. 4.

  101:
  கழல்மன்னர்சூழக் கதிர்போல்விளங்கி
  எழலுற்றுமீண்டே இருந்துஉன்னைநோக்கும்
  சுழலைப்பெரிதுடைத் துச்சோதனனை
  அழலவிழித்தானே. அச்சோவச்சோ
  ஆழியங்கையனே. அச்சோவச்சோ. 5.

  102:
  போரொக்கப்பண்ணி இப்பூமிப்பொறைதீர்ப்பான்
  தேரொக்கவூர்ந்தாய். செழுந்தார்விசயற்காய்
  காரொக்கும்மேனிக் கரும்பெருங்கண்ணனே.
  ஆரத்தழுவாவந்துஅச்சோவச்சோ
  ஆயர்கள்போரேறே. அச்சோவச்சோ. 6.

  103:
  மிக்கபெரும்புகழ் மாவலிவேள்வியில்
  தக்கதிதன்றென்று தானம்விலக்கிய
  சுக்கிரன்கண்ணைத் துரும்பால்கிளறிய
  சக்கரக்கையனே. அச்சோவச்சோ
  சங்கமிடத்தானே. அச்சோவச்சோ. 7.

  104:
  என்னிதுமாயம்? என்னப்பன்அறிந்திலன்
  முன்னைவண்ணமேகொண்டு அளவாயென்ன
  மன்னுநமுசியை வானில்சுழற்றிய
  மின்னுமுடியனே. அச்சோவச்சோ
  வேங்கடவாணனே. அச்சோவச்சோ. 8.

  105:
  கண்டகடலும் மலையும்உலகேழும்
  முண்டத்துக்காற்றா முகில்வண்ணாவோ. அன்று
  இண்டைச்சடைமுடி ஈசன்இரக்கொள்ள
  மண்டைநிறைத்தானே. அச்சோவச்சோ
  மார்வில்மறுவனே. அச்சோவச்சோ. 9.

  106:
  துன்னியபேரிருள் சூழ்ந்துஉலகைமூட
  மன்னியநான்மறை முற்றும்மறைந்திட
  பின்னிவ்வுலகினில் பேரிருள்நீங்க அன்று
  அன்னமதானானே. அச்சோவச்சோ
  அருமறைதந்தானே. அச்சோவச்சோ. 10.

  தரவு கொச்சகக்கலிப்பா

  107:
  நச்சுவார்முன்னிற்கும் நாராயணன்தன்னை
  அச்சோவருகவென்று ஆய்ச்சியுரைத்தன
  மச்சணிமாடப் புதுவைகோன்பட்டன்சொல்
  நிச்சலும்பாடுவார் நீள்விசும்பாள்வரே. (2) 11.

  ஒன்பதாம் திருமொழி - வட்டநடுவே
  (தன் முதுகைக் கட்டிக்கொள்ளும்படி கண்ணனை அழைத்தல்)

  வெண்டளையால்வந்த கலித்தாழிசை

  108:
  வட்டுநடுவே வளர்கின்ற மாணிக்க
  மொட்டுநுனையில் முளைக்கின்றமுத்தேபோல்
  சொட்டுச்சொட்டென்னத் துளிக்கத்துளிக்க என்
  குட்டன்வந்துஎன்னைப்புறம்புல்குவான்
  கோவிந்தன்என்னைப்புறம்புல்குவான். (2) 1.

  109:
  கிங்கிணிகட்டிக் கிறிகட்டி கையினில்
  கங்கணமிட்டுக் கழுத்தில்தொடர்கட்டி
  தன்கணத்தாலே சதிராநடந்துவந்து
  என்கண்ணன்என்னைப்புறம்புல்குவான்
  எம்பிரான்என்னைப்புறம்புல்குவான். 2.

  110:
  கத்தக்கதித்துக் கிடந்தபெருஞ்செல்வம்
  ஒத்துப்பொருந்திக்கொண்டு உண்ணாதுமண்ணாள்வான்
  கொத்துத்தலைவன் குடிகெடத்தோன்றிய
  அத்தன்வந்துஎன்னைப்புறம்புல்குவான்
  ஆயர்களேறுஎன்புறம்புல்குவான். 3.

  111:
  நாந்தகமேந்திய நம்பிசரணென்று
  தாழ்ந்த தனஞ்சயற்காகி தரணியில்
  வேந்தர்களுட்க விசயன்மணித்திண்தேர்
  ஊர்ந்தவன்என்னைப்புறம்புல்குவான்
  உம்பர்கோன்என்னைப்புறம்புல்குவான். 4.

  112:
  வெண்கலப்பத்திரம் கட்டிவிளையாடி
  கண்பல செய்த கருந்தழைக்காவின்கீழ்
  பண்பலபாடிப் பல்லாண்டிசைப்ப பண்டு
  மண்பலகொண்டான்புறம்புல்குவான்
  வாமனன்என்னைப்புறம்புல்குவான். 5.

  113:
  சத்திரமேந்தித் தனியொருமாணியாய்
  உத்தரவேதியில் நின்றஒருவனை
  கத்திரியர்காணக் காணிமுற்றும்கொண்ட
  பத்திராகாரன்புறம்புல்குவான்
  பாரளந்தான்என்புறம்புல்குவான். 6.

  114:
  பொத்தவுரலைக்கவிழ்த்து அதன்மேலேறி
  தித்தித்தபாலும் தடாவினில்வெண்ணெயும்
  மெத்தத்திருவயிறார விழுங்கிய
  அத்தன்வந்துஎன்னைப்புறம்புல்குவான்
  ஆழியான்என்னைப்புறம்புல்குவான். 7.

  115:
  மூத்தவைகாண முதுமணற்குன்றேறி
  கூத்துஉவந்தாடிக் குழலால்இசைபாடி
  வாய்த்தமறையோர் வணங்க இமையவர்
  ஏத்தவந்துஎன்னைப்புறம்புல்குவான்
  எம்பிரான்என்னைப்புறம்புல்குவான். 8.

  116:
  கற்பகக்காவு கருதியகாதலிக்கு
  இப்பொழுதுஈவதென்று இந்திரன்காவினில்
  நிற்பனசெய்து நிலாத்திகழ்முற்றத்துள்
  உய்த்தவன்என்னைப்புறம்புல்குவான்
  உம்பர்கோன்என்னைப்புறம்புல்குவான். 9.

  தரவு கொச்சகக்கலிப்பா

  117:
  ஆய்ச்சியன்றாழிப்பிரான் புறம்புல்கிய
  வேய்த்தடந்தோளிசொல் விட்டுசித்தன்மகிழ்ந்து
  ஈத்ததமிழிவை ஈரைந்தும்வல்லவர்
  வாய்த்தநன்மக்களைப்பெற்று மகிழ்வரே. (2) 10.