MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  


  திருமாலை தனியன்

  திருவங்கப்பெருமாளரையர் அருளிச்செய்தது

  மற்றொன்றும் வேண்டா மனமே. மதிளரங்கர்,
  கற்றினம் மேய்த்த கழலிணைக்கீழ்,- உற்ற
  திருமாலை பாடும்சீர்த் தொண்டரடிப்பொடியெம்
  பெருமானை, எப்பொழுதும் பேசு.

  ஸ்ரீ தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார் அருளிச்செய்த திருமாலை

  872:
  காவலிற் புலனை வைத்துக்
  கலிதனைக் கடக்கப் பாய்ந்து,
  நாவலிட் டுழிதரு கின்றோம்
  நமன்தமர் தலைகள் மீதே,
  மூவுல குண்டு மிழ்ந்த
  முதல்வ.நின் நாமம் கற்ற,
  ஆவலிப் புடைமை கண்டாய்
  அரங்கமா நகரு ளானே. (2) (1)

  873:
  பச்சைமா மலைபோல் மேனி
  பவளவாய் கமலச் செங்கண்
  அச்சுதா. அமர ரேறே.
  ஆயர்தம் கொழுந்தே. என்னும்,
  இச்சுவை தவிர யான்போய்
  இந்திர லோக மாளும்,
  அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன்
  அரங்கமா நகரு ளானே. (2) (2)

  874:
  வேதநூல் பிராயம் நூறு
  மனிசர்தாம் புகுவ ரேலும்,
  பாதியு முறங்கிப் போகும்
  நின்றதில் பதினை யாண்டு,
  பேதைபா லகன தாகும்
  பிணிபசி மூப்புத் துன்பம்,
  ஆதலால் பிறவி வேண்டேன்
  அரங்கமா நகரு ளானே. (3)

  875:
  மொய்த்தவல் வினையுள் நின்று
  மூன்றெழுத் துடைய பேரால்,
  கத்திர பந்து மன்றே
  பராங்கதி கண்டு கொண்டான்,
  இத்தனை யடிய ரானார்க்
  கிரங்கும்நம் மரங்க னாய
  பித்தனைப் பெற்று மந்தோ.
  பிறவியுள் பிணங்கு மாறே. (4)

  876:
  பெண்டிரால் சுகங்க ளுய்ப்பான்
  பெரியதோ ரிடும்பை பூண்டு
  உண்டிராக் கிடக்கும் போது
  உடலுக்கே கரைந்து நைந்து,
  தண்டுழாய் மாலை மார்பன்
  தமர்களாய்ப் பாடி யாடி,
  தொண்டுபூண் டமுத முண்ணாத்
  தொழும்பர்சோ றுகக்கு மாறே. (5)

  877:
  மறம்சுவர் மதிளெ டுத்து
  மறுமைக்கே வெறுமை பூண்டு,
  புறம்சுவ ரோட்டை மாடம்
  புரளும்போ தறிய மாட்டீர்,
  அறம்சுவ ராகி நின்ற
  அரங்கனார்க் காட்செய் யாதே,
  புறம்சுவர் கோலஞ் செய்து
  புள்கவ்வக் கிடக்கின் றீரே. (6)

  878:
  புலையற மாகி நின்ற
  புத்தொடு சமண மெல்லாம்,
  கலையறக் கற்ற மாந்தர்
  காண்பரோ கேட்ப ரோதாம்,
  தலையறுப் புண்டும் சாவேன்
  சத்தியங் காண்மின் ஐயா,
  சிலையினா லிலங்கை செற்ற
  தேவனே தேவ னாவான். (7)

  879:
  வெறுப்பொடு சமணர் முண்டர்
  விதியில்சாக் கியர்கள், நின்பால்
  பொறுப்பரி யனகள் பேசில்
  போவதே நோய தாகி
  குறிப்பெனக் கடையு மாகில்
  கூடுமேல் தலையை ஆங்கே,
  அறுப்பதே கருமங் கண்டாய்
  அரங்கமா நகரு ளானே. (8)

  880:
  மற்றுமோர் தெய்வ முண்டே
  மதியிலா மானி டங்காள்,
  உற்றபோ தன்றி நீங்கள்
  ஒருவனென் றுணர மாட்டீர்,
  அற்றமே லொன்ற றீயீர்
  அவனல்லால் தெய்வ மில்லை,
  கற்றினம் மேய்த்த வெந்தை
  கழலிணை பணிமி னீரே. (9)

  881:
  நாட்டினான் தெய்வ மெங்கும்
  நல்லதோ ரருள்தன் னாலே,
  காட்டினான் திருவ ரங்கம்
  உய்பவர்க் குய்யும் வண்ணம்,
  கேட்டிரே நம்பி மீர்காள்.
  கெருடவா கனனும் நிற்க,
  சேட்டைதன் மடிய கத்துச்
  செல்வம்பார்த் திருக்கின் றீரே. (10)
  882:
  ஒருவில்லா லோங்கு முந்நீர்
  அனைத்துல கங்க ளுய்ய,
  செருவிலே யரக்கர் கோனைச்
  செற்றநம் சேவ கனார்,
  மருவிய பெரிய கோயில்
  மதிள்திரு வரங்க மென்னா,
  கருவிலே திருவி லாதீர்.
  காலத்தைக் கழிக்கின் றீரே. (11)

  883:
  நமனும்முற் கலனும் பேச
  நரகில்நின் றார்கள் கேட்க,
  நரகமே சுவர்க்க மாகும்
  நாமங்க ளுடைய நம்பி,
  அவனதூ ரரங்க மென்னாது
  அயர்த்துவீழ்ந் தளிய மாந்தர்,
  கவலையுள் படுகின் றாரென்
  றதனுக்கே கவல்கின் றேனே. (12)

  884:
  எறியுநீர் வெறிகொள் வேலை
  மாநிலத் துயிர்க ளெல்லாம்,
  வெறிகொள்பூந் துளவ மாலை
  விண்ணவர் கோனை யேத்த,
  அறிவிலா மனித ரெல்லாம்
  அரங்கமென் றழைப்ப ராகில்,
  பொறியில்வாழ் நரக மெல்லாம்
  புல்லெழுந் தொழியு மன்றே? (13)

  885:
  வண்டின முரலும் சோலை
  மயிலினம் ஆலும் சோலை,
  கொண்டல்மீ தணவும் சோலை
  குயிலினம் கூவும் சோலை,
  அண்டர்கோ னமரும் சோலை
  அணிதிரு வரங்க மென்னா,
  மிண்டர்பாய்ந் துண்ணும் சோற்றை
  விலக்கிநாய்க் கிடுமி னீரே. (2) (14)

  886:
  மெய்யர்க்கே மெய்ய னாகும்
  விதியிலா வென்னைப் போல,
  பொய்யர்க்கே பொய்ய னாகும்
  புட்கொடி யுடைய கோமான்,
  உய்யப்போ முணர்வி னார்கட்
  கொருவனென் றுணர்ந்த பின்னை,
  ஐயப்பா டறுத்துத் தோன்றும்
  அழகனூ ரரங்க மன்றே? (15)

  887:
  சூதனாய்க் கள்வ னாகித்
  தூர்த்தரோ டிசைந்த காலம்,
  மாதரார் கயற்க ணென்னும்
  வலையுள்பட் டழுந்து வேனை,
  போதரே யென்று சொல்லிப்
  புந்தியில் புகுந்து, தன்பால்
  ஆதரம் பெருக வைத்த
  அழகனூ ரரங்க மன்றே? (16)

  888:
  விரும்பிநின் றேத்த மாட்டேன்
  விதியிலேன் மதியொன் றில்லை,
  இரும்புபோல் வலிய நெஞ்சம்
  இறையிறை யுருகும் வண்ணம்
  சுரும்பமர் சோலை சூழ்ந்த
  அரங்கமா கோயில் கொண்ட,
  கரும்பினைக் கண்டு கொண்டேன்
  கண்ணிணை களிக்கு மாறே. (17)

  889:
  இனிதிரைத் திவலை மோத
  எறியும்தண் பரவை மீதே,
  தனிகிடந் தரசு செய்யும்
  தாமரைக் கண்ண னெம்மான்,
  கனியிருந் தனைய செவ்வாய்க்
  கண்ணணைக் கண்ட கண்கள்,
  பனியரும் புதிரு மாலோ
  எஞ்செய்கேன் பாவி யேனே. (18)

  890:
  குடதிசை முடியை வைத்துக்
  குணதிசை பாதம் நீட்டி,
  வடதிசை பின்பு காட்டித்
  தென்திசை யிலங்கை நோக்கி,
  கடல்நிறக் கடவு ளெந்தை
  அரவணைத் துயிலு மாகண்டு,
  உடலெனக் குருகு மாலோ
  எஞ்செய்கே னுலகத் தீரே. (2) (19)

  891:
  பாயுநீ ரரங்கந் தன்னுள்
  பாம்பணைப் பள்ளி கொண்ட,
  மாயனார் திருநன் மார்பும்
  மரகத வுருவும் தோளும்,
  தூய தாமரைக் கண்களும்
  துவரிதழ் பவள வாயும்,
  ஆயசீர் முடியும் தேசும்
  அடியரோர்க் ககல லாமே? (20)
  892:
  பணிவினால் மனம தொன்றிப்
  பவளவா யரங்க னார்க்கு,
  துணிவினால் வாழ மாட்டாத்
  தொல்லைநெஞ் சே.நீ சொல்லாய்,
  அணியனார் செம்பொ னாய
  அருவரை யனைய கோயில்,
  மணியனார் கிடந்த வாற்றை
  மனத்தினால் நினைக்க லாமே? (21)

  893:
  பேசிற்றே பேச லல்லால்
  பெருமையொன் றுணர லாகாது,
  ஆசற்றார் தங்கட் கல்லால்
  அறியலா வானு மல்லன்,
  மாசற்றார் மனத்து ளானை
  வணங்கிநா மிருப்ப தல்லால்,
  பேசத்தா னாவ துண்டோ ?
  பேதைநெஞ் சே.நீ சொல்லாய். (22)

  894:
  கங்கயிற் புனித மாய
  காவிரி நடுவு பாட்டு,
  பொங்குநீர் பரந்து பாயும்
  பூம்பொழி லரங்கந் தன்னுள்,
  எங்கள்மா லிறைவ னீசன்
  கிடந்ததோர் கிடக்கை கண்டும்,
  எங்ஙனம் மறந்து வாழ்கேன்
  ஏழையே னேழை யேனே. (23)

  895:
  வெள்ளநீர் பரந்து பாயும்
  விரிபொழி லரங்கந் தன்னுள்,
  கள்ளனார் கிடந்த வாறும்
  கமலநன் முகமும் கண்டு
  உள்ளமே. வலியை போலும்
  ஒருவனென் றுணர மாட்டாய்,
  கள்ளமே காதல் செய்துன்
  கள்ளத்தே கழிக்கின் றாயே. (24)

  896:
  குளித்துமூன் றனலை யோம்பும்
  குறிகொளந் தணமை தன்னை,
  ஒளித்திட்டே னென்க ணில்லை
  நின்கணும் பத்த னல்லேன்,
  களிப்பதென் கொண்டு நம்பீ.
  கடல்வண்ணா. கதறு கின்றேன்,
  அளித்தெனக் கருள்செய் கண்டாய்
  அரங்கமா நகரு ளானே. (25)

  897:
  போதெல்லாம் போது கொண்டுன்
  பொன்னடி புனைய மாட்டேன்,
  தீதிலா மொழிகள் கொண்டுன்
  திருக்குணம் செப்ப மாட்டேன்,
  காதலால் நெஞ்ச மன்பு
  கலந்திலே னதுதன் னாலே,
  ஏதிலே னரங்கர்க்கு எல்லே.
  எஞ்செய்வான் தோன்றி னேனே. (26)

  898:
  குரங்குகள் மலையை தூக்கக்
  குளித்துத்தாம் புரண்டிட் டோ டி,
  தரங்கநீ ரடைக்க லுற்ற
  சலமிலா அணிலம் போலேன்,
  மரங்கள்போல் வலிய நெஞ்சம்
  வஞ்சனேன் நெஞ்சு தன்னால்,
  அரங்கனார்க் காட்செய் யாதே
  அளியத்தே னயர்க்கின் றேனே. (27)

  899:
  உம்பரா லறிய லாகா
  ஒளியுளார் ஆனைக் காகி,
  செம்புலா லுண்டு வாழும்
  முதலைமேல் சீறி வந்தார்,
  நம்பர மாய துண்டே?
  நாய்களோம் சிறுமை யோரா,
  எம்பிராற் காட்செய் யாதே
  எஞ்செய்வான் தோன்றி னேனே. (28)

  900:
  ஊரிலேன் காணி யில்லை
  உறவுமற் றொருவ ரில்லை,
  பாரில்நின் பாத மூலம்
  பற்றிலேன் பரம மூர்த்தி,
  காரொளி வண்ண னே.(என்)
  கண்ணனே. கதறு கின்றேன்,
  ஆருளர்க் களைக் ணம்மா.
  அரங்கமா நகரு ளானே. (29)

  901:
  மனத்திலோர் தூய்மை யில்லை
  வாயிலோ ரிஞ்சொ லில்லை,
  சினத்தினால் செற்றம் நோக்கித்
  தீவிளி விளிவன் வாளா,
  புனத்துழாய் மாலை யானே.
  பொன்னிசூழ் திருவ ரங்கா,
  எனக்கினிக் கதியென் சொல்லாய்
  என்னையா ளுடைய கோவே. (30)
  902:
  தவத்துளார் தம்மி லல்லேன்
  தனம்படத் தாரி லல்லேன்,
  உவர்த்தநீர் போல வென்றன்
  உற்றவர்க் கொன்று மல்லேன்,
  துவர்த்தசெவ் வாயி னார்க்கே
  துவக்கறத் துரிச னானேன்,
  அவத்தமே பிறவி தந்தாய்
  அரங்கமா நகரு ளானே. (31)

  903:
  ஆர்த்துவண் டலம்பும் சோலை
  அணிதிரு வரங்கந் தன்னுள்,
  கார்த்திர ளனைய மேனிக்
  கண்ணனே. உன்னைக் காணும்,
  மார்க்கமொ றறிய மாட்டா
  மனிசரில் துரிச னாய,
  மூர்க்கனேன் வந்து நின்றேன்,
  மூர்க்கனேன் மூர்க்க னேனே. (32)

  904:
  மெய்யெல்லாம் போக விட்டு
  விரிகுழ லாரில் பட்டு,
  பொய்யெலாம் பொதிந்து கொண்ட
  போட்கனேன் வந்து நின்றேன்,
  ஐயனே. அரங்க னே.உன்
  அருளென்னு மாசை தன்னால்,
  பொய்யனேன் வந்து நின்றேன்
  பொய்யனேன் பொய்ய னேனே. (33)

  905:
  உள்ளத்தே யுறையும் மாலை
  உள்ளுவா னுணர்வொன் றில்லா,
  கள்ளத்தேன் நானும் தொண்டாய்த்
  தொண்டுக்கே கோலம் பூண்டேன்,
  உள்ளுவா ருள்ளிற் றெல்லாம்
  உடனிருந் தறிதி யென்று,
  வெள்கிப்போ யென்னுள் ளேநான்
  விலவறச் சிரித்திட் டேனே. (34)

  906:
  தாவியன் றுலக மெல்லாம்
  தலைவிளாக் கொண்ட எந்தாய்,
  சேவியே னுன்னை யல்லால்
  சிக்கெனச் செங்கண் மாலே,
  ஆவியே.அமுதே என்றன்
  ஆருயி ரனைய எந்தாய்,
  பாவியே னுன்னை யல்லால்
  பாவியேன் பாவி யேனே. (35)

  907:
  மழைக்கன்று வரைமு னேந்தும்
  மைந்தனே.மதுர வாறே,
  உழைக்கன்றே போல நோக்கம்
  உடையவர் வலையுள் பட்டு,
  உழைக்கின்றேற் கென்னை நோக்கா
  தொழிவதே,உன்னை யன்றே
  அழைக்கின்றேன் ஆதி மூர்த்தி.
  அரங்கமா நகரு ளானே. (36)

  908:
  தெளிவிலாக் கலங்கல் நீர்சூழ்
  திருவரங்கங் கத்துள் ளோங்கும்,
  ஒளியுளார் தாமே யன்றே
  தந்தையும் தாயு மாவார்,
  எளியதோ ரருளு மன்றே
  எந்திறத் தெம்பி ரானார்,
  அளியன்நம் பையல் என்னார்
  அம்மவோ கொடிய வாறே. (37)

  909:
  மேம்பொருள் போக விட்டு
  மெய்ம்மையை மிகவு ணர்ந்து,
  ஆம்பரி சறிந்து கொண்டு
  ஐம்புல னகத்த டக்கி,
  காம்புறத் தலைசி ரைத்துன்
  கடைத்தலை யிருந்து,வாழும்
  சோம்பரை உகத்தி போலும்
  சூழ்புனல் அரங்கத் தானே. (2) (38)

  910:
  அடிமையில் குடிமை யில்லா
  அயல்சதுப் பேதி மாரில்,
  குடிமையில் கடைமை பட்ட
  குக்கரில் பிறப்ப ரேலும்,
  முடியினில் துளபம் வைத்தாய்.
  மொய்கழற் கன்பு செய்யும்,
  அடியரை யுகத்தி போலும்
  அரங்கமா நகரு ளானே. (39)

  911:
  திருமறு மார்வ.நின்னைச்
  சிந்தையுள் திகழ வைத்து,
  மருவிய மனத்த ராகில்
  மாநிலத் துயிர்க ளெல்லாம்,
  வெருவரக் கொன்று சுட்டிட்
  டீட்டிய வினைய ரேலும்,
  அருவினைப் பயன துய்யார்
  அரங்கமா நகரு ளானே. (40)
  912:
  வானுளா ரறிய லாகா
  வானவா. என்ப ராகில்,
  தேனுலாந் துளப மாலைச்
  சென்னியாய். என்ப ராகில்,
  ஊனமா யினகள் செய்யும்
  ஊனகா ரகர்க ளேலும்,
  போனகம் செய்த சேடம்
  தருவரேல் புனித மன்றே? (41)

  913:
  பழுதிலா வொழுக லாற்றுப்
  பலசதுப் பேதி மார்கள்,
  இழிகுலத் தவர்க ளேலும்
  எம்மடி யார்க ளாகில்,
  தொழுமினீர் கொடுமின் கொள்மின்.
  என்றுநின் னோடு மொக்க,
  வழிபட வருளி னாய்போன்ம்
  மதிள்திரு வரங்கத் தானே. (42)

  913:
  அமரவோ ரங்க மாறும்
  வேதமோர் நான்கு மோதி,
  தமர்களில் தலைவ ராய
  சாதியந் தணர்க ளேலும்,
  நுமர்களைப் பழிப்ப ராகில்
  நொடிப்பதோ ரளவில், ஆங்கே
  அவர்கள்தாம் புலையர் போலும்
  அரங்கமா நகரு ளானே. (43)

  915:
  பெண்ணுலாம் சடையி னானும்
  பிரமனு முன்னைக் காண்பான்,
  எண்ணிலா வூழி யூழி
  தவஞ்செய்தார் வெள்கி நிற்ப,
  விண்ணுளார் வியப்ப வந்து
  ஆனைக்கன் றருளை யீந்த
  கண்ணறா, உன்னை யென்னோ
  களைகணாக் கருது மாறே. (2) (44)

  916:
  வளவெழும் தவள மாட
  மதுரைமா நகரந் தன்னுள்,
  கவளமால் யானை கொன்ற
  கண்ணனை அரங்க மாலை,
  துவளத்தொண் டாய தொல்சீர்த்
  தொண்டர டிப்பொ டிசொல்,
  இளையபுன் கவிதை யேலும்
  எம்பிறார் கினிய வாறே. (2) (45)

  தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்