MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  


  இரண்டாம்பத்து

  முதல்திருமொழி - மெச்சூது
  (பூச்சிகாட்டி விளையாடுதல்.)
  கலித்தாழிசை

  118:

  மெச்சூதுசங்கம்இடத்தான் நல்வேயூதி
  பொய்ச்சூதில்தோற்ற பொறையுடைமன்னர்க்காய்
  பத்தூர்பெறாதுஅன்று பாரதம்கைசெய்த
  அத்தூதன்அப்பூச்சிகாட்டுகின்றான்
  அம்மனே. அப்பூச்சிகாட்டுகின்றான். (2) 1.

  119:
  மலைபுரைதோள்மன்னவரும் மாரதரும்மற்றும்
  பலர்குலைய நூற்றுவரும்பட்டழிய பார்த்தன்
  சிலைவளையத் திண்தேர்மேல்முன்னின்ற செங்கண்
  அலவலைவந்துஅப்பூச்சிகாட்டுகின்றான்
  அம்மனே. அப்பூச்சிகாட்டுகின்றான். 2.

  120:
  காயும்நீர்புக்குக் கடம்பேறி காளியன்
  தீயபணத்தில் சிலம்பார்க்கப்பாய்ந்தாடி
  வேயிங்குழலூதி வித்தகனாய்நின்ற
  ஆயன்வந்துஅப்பூச்சிகாட்டுகின்றான்
  அம்மனே. அப்பூச்சிகாட்டுகின்றான். 3.

  121:
  இருட்டில்பிறந்துபோய் ஏழைவல்லாயர்
  மருட்டைத்தவிர்ப்பித்து வன்கஞ்சன்மாளப்
  புரட்டி அந்நாள்எங்கள் பூம்பட்டுக்கொண்ட
  அரட்டன்வந்துஅப்பூச்சிகாட்டுகின்றான்
  அம்மனே. அப்பூச்சிகாட்டுகின்றான். 4.

  122:
  சேப்பூண்ட சாடுசிதறி திருடிநெய்க்கு
  ஆப்பூண்டு நந்தன்மனைவிகடைதாம்பால்
  சோப்பூண்டு துள்ளித்துடிக்க அன்று
  ஆப்பூண்டான்அப்பூச்சிகாட்டுகின்றான்
  அம்மனே. அப்பூச்சிகாட்டுகின்றான். 5.

  123:
  செப்பிளமென்முலைத் தேவகிநங்கைக்கு
  சொப்படத்தோன்றித் தொறுப்பாடியோம்வைத்த
  துப்பமும்பாலும் தயிரும்விழுங்கிய
  அப்பன்வந்துஅப்பூச்சிகாட்டுகின்றான்
  அம்மனே. அப்பூச்சிகாட்டுகின்றான். 6.

  124:
  தத்துக்கொண்டாள்கொலோ? தானேபெற்றாள்கொலோ?
  சித்தமனையாள் அசோதையிளஞ்சிங்கம்
  கொத்தார்கருங்குழல் கோபாலகோளரி
  அத்தன்வந்துஅப்பூச்சிகாட்டுகின்றான்
  அம்மனே. அப்பூச்சிகாட்டுகின்றான். 7.

  125:
  கொங்கை வன்கூனிசொற்கொண்டு குவலயத்
  துங்கக்கரியும் பரியும்இராச்சியமும்
  எங்கும்பரதற்கருளி வன்கானடை
  அங்கண்ணன்அப்பூச்சிகாட்டுகின்றான்
  அம்மனே. அப்பூச்சிகாட்டுகின்றான். 8.

  126:
  பதகமுதலைவாய்ப் பட்டகளிறு
  கதறிக்கைகூப்பி என்கண்ணா. கண்ணா. என்ன
  உதவப்புள்ளூர்ந்து அங்குஉறுதுயர்தீர்த்த
  அதகன்வந்துஅப்பூச்சிகாட்டுகின்றான்
  அம்மனே. அப்பூச்சிகாட்டுகின்றான். 9.

  தரவு கொச்சகக்கலிப்பா

  127:
  வல்லாளிலங்கைமலங்கச் சரந்துரந்த
  வில்லாளனை விட்டுசித்தன் விரித்த
  சொல்லார்ந்த அப்பூச்சிப்பாடல்இவைபத்தும்
  வல்லார்போய் வைகுந்தம் மன்னியிருப்பரே. (2) 10.

  இரண்டாம் திருமொழி - அரவணையாய்
  (கண்ணனை முலையுண்ண அழைத்தல்)

  கலிவிருத்தம்

  128:
  அரவணையாய். ஆயரேறே. அம்மமுண்ணத்துயிலெழாயே
  இரவுமுண்ணாதுஉறங்கிநீபோய் இன்றுமுச்சிகொண்டதாலோ
  வரவும்காணேன்வயிறசைந்தாய் வனமுலைகள்சோர்ந்துபாய
  திருவுடையவாய்மடுத்துத் திளைத்துதைத்துப்பருகிடாயே. (2) 1.

  129:
  வைத்தநெய்யும்காய்ந்தபாலும் வடிதயிரும்நறுவெண்ணெயும்
  இத்தனையும்பெற்றறியேன் எம்பிரான். நீ பிறந்தபின்னை
  எத்தனையும்செய்யப்பெற்றாய் ஏதும்செய்யேன்கதம்படாதே
  முத்தனையமுறுவல்செய்து மூக்குறுஞ்சிமுலையுணாயே. 2.

  130:
  தந்தம்மக்கள்அழுதுசென்றால் தாய்மாராவார்தரிக்ககில்லார்
  வந்துநின்மேல்பூசல்செய்ய வாழவல்லவாசுதேவா.
  உந்தையர்உந்திறத்தரல்லர் உன்னைநானொன்றுரப்பமாட்டேன்
  நந்தகோபனணிசிறுவா. நான்சுரந்தமுலையுணாயே. 3.

  131:
  கஞ்சன்தன்னால்புணர்க்கப்பட்ட கள்ளச்சகடுகலக்கழிய
  பஞ்சியன்னமெல்லடியால் பாய்ந்தபோதுநொந்திடுமென்று
  அஞ்சினேன்காண்அமரர்கோவே. ஆயர்கூட்டத்தளவன்றாலோ
  கஞ்சனைஉன்வஞ்சனையால் வலைப்படுத்தாய். முலையுணாயே. 4.

  132:
  தீயபுந்திக்கஞ்சன்உன்மேல் சினமுடையன், சோர்வுபார்த்து
  மாயந்தன்னால்வலைப்படுக்கில் வாழகில்லேன்வாசுதேவா.
  தாயர்வாய்ச்சொல்கருமம்கண்டாய் சாற்றிச்சொன்னேன்போகவேண்டா
  ஆயர்பாடிக்கணிவிளக்கே. அமர்ந்துவந்துஎன்முலையுணாயே. 5.

  133:
  மின்னனையநுண்ணிடையார் விரிகுழல்மேல்நுழைந்தவண்டு
  இன்னிசைக்கும்வில்லிபுத்தூர் இனிதமர்ந்தாய். உன்னைக்கண்டார்
  என்னநோன்புநோற்றாள்கொலோ இவனைப்பெற்றவயிறுடையாள்
  என்னும்வார்த்தையெய்துவித்த இருடீகேசா. முலையுணாயே. 6.

  134:
  பெண்டிர்வாழ்வார்நின்னொப்பாரைப் பெறுதுமென்னுமாசையாலே
  கண்டவர்கள்போக்கொழிந்தார் கண்ணிணையால்கலக்கநோக்கி
  வண்டுலாம்பூங்குழலினார் உன்வாயமுதம்உண்ணவேண்டி
  கொண்டுபோவான்வந்துநின்றார் கோவிந்தா. நீமுலையுணாயே. 7.

  135:
  இருமலைபோலெதிர்ந்தமல்லர் இருவரங்கம்எரிசெய்தாய். உன்
  திருமலிந்துதிகழ்மார்வு தேக்கவந்துஎன்னல்குலேறி
  ஒருமுலையைவாய்மடுத்து ஒருமுலையைநெருடிக்கொண்டு
  இருமுலையும்முறைமுறையா ஏங்கிஏங்கிஇருந்துணாயே. 8.

  136:
  அங்கமலப்போதகத்தில் அணிகொள்முத்தம்சிந்தினாற்போல்
  செங்கமலமுகம்வியர்ப்பத் தீமைசெய்துஇம்முற்றத்தூடே
  அங்கமெல்லாம்புழுதியாக அளையவேண்டாஅம்ம. விம்ம
  அங்கமரர்க்கமுதளித்த அமரர்கோவே. முலையுணாயே. 9.

  137:
  ஓடவோடக்கிங்கிணிகள் ஒலிக்குமோசைப்பாணியாலே
  பாடிப்பாடிவருகின்றாயைப் பற்பநாபனென்றிருந்தேன்
  ஆடியாடியசைந்தசைந்திட்டு அதனுக்கேற்றகூத்தையாடி
  ஓடியோடிப்போய்விடாதே உத்தமா. நீமுலையுணாயே. 10.

  138:
  வாரணிந்தகொங்கையாய்ச்சி மாதவா. உண்ணென்றமாற்றம்
  நீரணிந்தகுவளைவாசம் நிகழநாறும்வில்லிபுத்தூர்
  பாரணிந்ததொல்புகழான் பட்டர்பிரான்பாடல்வல்லார்
  சீரணிந்தசெங்கண்மால்மேல் சென்றசிந்தைபெறுவார்தாமே. (2) 11.

  மூன்றாம் திருமொழி - போய்ப்பாடு
  (பன்னிருநாமம்: காதுகுத்துதல்)
  எழுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம்

  139:
  போய்ப்படுடையநின்தந்தையும்தாழ்த்தான்
  பொருதிறல்கஞ்சன்கடியன்
  காப்பாருமில்லைகடல்வண்ணா. உன்னைத்
  தனியேபோய்எங்கும்திரிதி
  பேய்ப்பால்முலையுண்டபித்தனே.
  கேசவநம்பீ. உன்னைக்காதுகுத்த
  ஆய்ப்பாலர்பெண்டுகளெல்லாரும்வந்தார்
  அடைக்காய்திருத்திநான்வைத்தேன். (2) 1.

  140:
  வண்ணப்பவளம்மருங்கினில்சாத்தி
  மலர்ப்பாதக்கிங்கிணியார்ப்ப
  நண்ணித்தொழுமவர்சிந்தைபிரியாத
  நாராயணா. இங்கேவாராய்
  எண்ணற்கரியபிரானே. திரியை
  எரியாமேகாதுக்கிடுவன்
  கண்ணுக்குநன்றுமழகுடைய
  கனகக்கடிப்பும்இவையா. 2.

  141:
  வையமெல்லாம்பெறுவம்வார்கடல்வாழும்
  மகரக்குழைகொண்டுவைத்தேன்
  வெய்யவேகாதில்திரியையிடுவன்
  நீவேண்டியதெல்லாம்தருவன்
  உய்யஇவ்வாயர்குலத்தினில்தோன்றிய
  ஒண்சுடராயர்கொழுந்தே.
  மையன்மைசெய்துஇளவாய்ச்சியருள்ளத்து
  மாதவனே. இங்கேவாராய். 3.

  142:
  வணநன்றுடையவயிரக்கடிப்பிட்டு
  வார்காதுதாழப்பெருக்கி
  குணநன்றுடையர்இக்கோபாலபிள்ளைகள்
  கோவிந்தா. நீசொல்லுக்கொள்ளாய்
  இணைநன்றழகியஇக்கடிப்புஇட்டால்
  இனியபலாப்பழம்தந்து
  சுணநன்றணிமுலையுண்ணத்தருவன்நான்
  சோத்தம்பிரான். இங்கேவாராய். 4.

  143:
  சோத்தம்பிரான். என்றுஇரந்தாலும்கொள்ளாய்
  சுரிகுழலாரொடுநீபோய்
  கோத்துக்குரவைபிணைந்துஇங்குவந்தால்
  குணங்கொண்டிடுவனோ? நம்பீ.
  பேர்த்தும்பெரியனஅப்பம்தருவன்
  பிரானே. திரியிடவொட்டில்
  வேய்த்தடந்தோளார்விரும்புகருங்குழல்
  விட்டுவே. நீஇங்கேவாராய். 5.

  144:
  விண்ணெல்லாம்கேட்கஅழுதிட்டாய்.
  உன்வாயில்விரும்பியதனைநான்நோக்கி
  மண்ணெல்லாம்கண்டுஎன்மனத்துள்ளேயஞ்சி
  மதுசூதனேயென்றிருந்தேன்
  புண்ணேதுமில்லைஉன்காதுமறியும்
  பொறுத்துஇறைப்போதுஇருநம்பீ.
  கண்ணா. என்கார்முகிலே.
  கடல்வண்ணா. காவலனே. முலையுணாயே. 6.

  145:
  முலையேதும்வேண்டேனென்றோடி
  நின்காதில்கடிப்பைப்பறித்தெறிந்திட்டு
  மலையையெடுத்துமகிழ்ந்துகல்மாரிகாத்துப்
  பசுநிரைமேய்த்தாய்.
  சிலையொன்றுஇறுத்தாய். திரிவிக்கிரமா.
  திருவாயர்பாடிப்பிரானே.
  தலைநிலாப்போதேஉன்காதைப்பெருக்காதே
  விட்டிட்டேன்குற்றமேயன்றே. 7.

  146:
  என்குற்றமேயென்றுசொல்லவும்வேண்டாகாண்
  என்னைநான்மண்ணுண்டேனாக
  அன்புற்றுநோக்கிஅடித்தும்பிடித்தும்
  அனைவர்க்கும்காட்டிற்றிலையே
  வன்புற்றரவின்பகைக்கொடிவாமனநம்பீ.
  உன்காதுகள்தூரும்
  துன்புற்றனவெல்லாம்தீர்ப்பாய்பிரானே.
  திரியிட்டுச்சொல்லுகேன்மெய்யே. 8.

  147:
  மெய்யென்றுசொல்லுவார்சொல்லைக்கருதித்
  தொடுப்புண்டாய்வெண்ணெயையென்று
  கையைப்பிடித்துக்கரையுரலோடுஎன்னைக்
  காணவேகட்டிற்றிலையே?
  செய்தனசொல்லிச்சிரித்துஅங்குஇருக்கில்
  சிரீதரா. உன்காதுதூரும்
  கையில்திரியையிடுகிடாய் இந்நின்ற
  காரிகையார்சிரியாமே. 9.

  148:
  காரிகையார்க்கும்உனக்கும்இழுக்குற்றென்?
  காதுகள்வீங்கியெறியில்
  தாரியாதாகில்தலைநொந்திடுமென்று
  விட்டிட்டேன்குற்றமேயன்றே
  சேரியிற்பிள்ளைகளெல்லாரும் காது
  பெருக்கித்திரியவும்காண்டி
  ஏர்விடைசெற்றுஇளங்கன்றுஎறிந்திட்ட
  இருடீகேசா. என்தன்கண்ணே. 10.

  149:
  கண்ணைக்குளிரக்கலந்துஎங்கும்நோக்கிக்
  கடிகமழ்பூங்குழலார்கள்
  எண்ணத்துள்என்றும்இருந்துதித்திக்கும்
  பெருமானே. எங்களமுதே.
  உண்ணக்கனிகள்தருவன் கடிப்பொன்றும்
  நோவாமேகாதுக்கிடுவன்
  பண்ணைக்கிழியச்சகடமுதைத்திட்ட
  பற்பநாபா. இங்கேவாராய். 11.

  150:
  வாவென்றுசொல்லிஎன்கையைப்பிடித்து
  வலியவேகாதில்கடிப்பை
  நோவத்திரிக்கில்உனக்கிங்கிழுக்குற்றென்?
  காதுகள்நொந்திடும்கில்லேன்
  நாவற்பழம்கொண்டுவைத்தேன்
  இவைகாணாய்நம்பீ. முன்வஞ்சமகளைச்
  சாவப்பாலுண்டுசகடிறப்பாய்ந்திட்ட
  தாமோதரா. இங்கேவாராய். 12.

  151:
  வார்காதுதாழப்பெருக்கியமைத்து
  மகரக்குழையிடவேண்டி
  சீரால்அசோதைதிருமாலைச்சொன்னசொல்
  சிந்தையுள்நின்றுதிகழ
  பாரார்தொல்புகழான்புதுவைமன்னன்
  பன்னிருநாமத்தாற்சொன்ன
  ஆராதஅந்தாதிபன்னிரண்டும்வல்லார்
  அச்சுதனுக்குஅடியாரே. 13.

  நாலாம் திருமொழி - வெண்ணெயளைந்த
  (கண்ணனை நீராட அழைத்தல்.)

  அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம்

  152:
  வெண்ணெயளைந்தகுணுங்கும் விளையாடுபுழுதியும்கொண்டு
  திண்ணெனெஇவ்விராஉன்னைத் தேய்த்துக்கிடக்கநான்ஒட்டேன்
  எண்ணெய்ப்புளிப்பழம்கொண்டு இங்குஎத்தனைபோதும்இருந்தேன்
  நண்ணலரியபிரானே. நாரணா. நீராடவாராய். (2) 1.

  153:
  கன்றுகளோடச்செவியில் கட்டெறும்புபிடித்திட்டால்
  தென்றிக்கெடுமாகில் வெண்ணெய்திரட்டிவிழுங்குமாகாண்பன்
  நின்றமராமரம்சாய்த்தாய். நீபிறந்ததிருவோணம்
  இன்று, நீநீராடவேண்டும் எம்பிரான். ஓடாதேவாராய். 2.

  154:
  பேய்ச்சிமுலையுண்ணக்கண்டு பின்னையும்நில்லாதுஎன்னெஞ்சம்
  ஆய்ச்சியரெல்லாம்கூடி அழைக்கவும்நான்முலைதந்தேன்
  காய்ச்சினநீரொடுநெல்லி கடாரத்தில்பூரித்துவைத்தேன்
  வாய்த்தபுகழ்மணிவண்ணா. மஞ்சனமாடநீவாராய். 3.

  155:
  கஞ்சன்புணர்ப்பினில்வந்த கடியசகடம்உதைத்து
  வஞ்சகப்பேய்மகள்துஞ்ச வாய்முலைவைத்தபிரானே.
  மஞ்சளும்செங்கழுநீரின் வாசிகையும்நாறுசாந்தும்
  அஞ்சனமும்கொண்டுவைத்தேன் அழகனே. நீராடவாராய். 4.

  156:
  அப்பம்கலந்த சிற்றுண்டி அக்காரம்பாலில்கலந்து
  சொப்படநான்சுட்டுவைத்தேன் தின்னலுறிதியேல்நம்பீ.
  செப்பிளமென்முலையார்கள் சிறுபுறம்பேசிச்சிரிப்பர்
  சொப்படநீராடவேண்டும் சோத்தம்பிரான். இங்கேவாராய். 5.

  157:
  எண்ணெய்க்குடத்தையுருட்டி இளம்பிள்ளைகிள்ளியெழுப்பி
  கண்ணைப்புரட்டிவிழித்துக் கழகண்டுசெய்யும்பிரானே.
  உண்ணக்கனிகள்தருவன் ஒலிகடலோதநீர்போலே
  வண்ணம்அழகியநம்பீ. மஞ்சனமாடநீவாராய். 6.

  158:
  கறந்தநற்பாலும்தயிரும் கடைந்துஉறிமேல்வைத்தவெண்ணெய்
  பிறந்ததுவேமுதலாகப் பெற்றறியேன்எம்பிரானே.
  சிறந்தநற்றாய்அலர்தூற்றும் என்பதனால்பிறர்முன்னே
  மறந்தும்உரையாடமாட்டேன் மஞ்சனமாடநீவாராய். 7.

  159:
  கன்றினைவாலோலைகட்டிக் கனிகளுதிரஎறிந்து
  பின்தொடர்ந்தோடிஓர்பாம்பைப் பிடித்துக்கொண்டாட்டினாய்போலும்
  நின்திறத்தேனல்லன்நம்பீ. நீபிறந்ததிருநல்நாள்
  நன்றுநீநீராடவேண்டும் நாரணா. ஓடாதேவாராய். 8.

  160:
  பூணித்தொழுவினில்புக்குப் புழுதியளைந்தபொன்மேனி
  காணப்பெரிதும்உகப்பன் ஆகிலும்கண்டார்பழிப்பர்
  நாணெத்தனையுமிலாதாய். நப்பின்னைகாணில்சிரிக்கும்
  மாணிக்கமே. என்மணியே. மஞ்சனமாடநீவாராய். 9.

  161:
  கார்மலிமேனி நிறத்துக் கண்ணபிரானையுகந்து
  வார்மலிகொங்கையசோதை மஞ்சனமாட்டியவாற்றை
  பார்மலிதொல்புதுவைக்கோன் பட்டர்பிரான்சொன்னபாடல்
  சீர்மலிசெந்தமிழ்வல்லார் தீவினையாதுமிலரே. (2) 10.

  ஐந்தாம் திருமொழி - பின்னைமணாளனை
  (கண்ணன்குழல் வாரக் காக்கையை வாவெனல்)

  கலித்தாழிசை

  162:
  பின்னைமணாளனைப் பேரில்கிடந்தானை
  முன்னையமரர் முதல்தனிவித்தினை
  என்னையும் எங்கள்குடிமுழுதுஆட்கொண்ட
  மன்னனைவந்துகுழல்வாராய்அக்காக்காய்.
  மாதவன்தன்குழல்வாராய்அக்காக்காய். (2) 1.

  163:
  பேயின்முலையுண்ட பிள்ளைஇவன்முன்னம்
  மாயச்சகடும் மருதும்இறுத்தவன்
  காயாமலர்வண்ணன் கண்ணன்கருங்குழல்
  தூய்தாகவந்துகுழல்வாராய்அக்காக்காய்.
  தூமணிவண்ணன்குழல்வாராய்அக்காக்காய். 2.

  164:
  திண்ணக்கலத்தில் திரையுறிமேல்வைத்த
  வெண்ணெய்விழுங்கி விரையஉறங்கிடும்
  அண்ணல் அமரர்பெருமானை ஆயர்தம்
  கண்ணனைவந்துகுழல்வாராய்அக்காக்காய்.
  கார்முகில்வண்ணன்குழல்வாராய்அக்காக்காய். 3.

  165:
  பள்ளத்தில்மேயும் பறவையுருக்கொண்டு
  கள்ளவசுரன்வருவானைத் தான்கண்டு
  புள்ளிதுவென்று பொதுக்கோவாய்கீண்டிட்ட
  பிள்ளையைவந்துகுழல்வாராய்அக்காக்காய்.
  பேய்முலையுண்டான்குழல்வாராய்அக்காக்காய். 4.

  166:
  கற்றினம்மேய்த்துக் கனிக்குஒருகன்றினை
  பற்றியெறிந்த பரமன்திருமுடி
  உற்றனபேசி நீஓடித்திரியாதே
  அற்றைக்கும்வந்துகுழல்வாராய்அக்காக்காய்.
  ஆழியான்தன்குழல்வாராய்அக்காக்காய். 5.

  167:
  கிழக்கில்குடிமன்னர் கேடிலாதாரை
  அழிப்பான்நினைந்திட்டு அவ்வாழியதனால்
  விழிக்குமளவிலே வேரறுத்தானை
  குழற்குஅணியாகக்குழல்வாராய்அக்காக்காய்.
  கோவிந்தன்தன்குழல்வாராய்அக்காக்காய். 6.

  168:
  பிண்டத்திரளையும் பேய்க்குஇட்டநீர்ச்சோறும்
  உண்டற்குவேண்டி நீஓடித்திரியாதே
  அண்டத்துஅமரர்பெருமான் அழகமர்
  வண்டொத்திருண்டகுழல்வாராய்அக்காக்காய்.
  மாயவன்தன்குழல்வாராய்அக்காக்காய். 7.

  169:
  உந்தியெழுந்த உருவமலர்தன்னில்
  சந்தச்சதுமுகன்தன்னைப் படைத்தவன்
  கொந்தக்குழலைக் குறந்துபுளியட்டி
  தந்தத்தின்சீப்பால்குழல்வாராய்அக்காக்காய்.
  தாமோதரன்தன்குழல்வாராய்அக்காக்காய். 8.

  170:
  மன்னன்தன்தேவிமார் கண்டுமகிழ்வெய்த
  முன்இவ்வுலகினை முற்றும்அளந்தவன்
  பொன்னின்முடியினைப் பூவணைமேல்வைத்து
  பின்னேயிருந்துகுழல்வாராய்அக்காக்காய்.
  பேராயிரத்தான்குழல்வாராய்அக்காக்காய். 9.

  தரவு கொச்சகக்கலிப்பா

  171:
  கண்டார்பழியாமே அக்காக்காய். கார்வண்ணன்
  வண்டார்குழல்வார வாவென்றஆய்ச்சிசொல்
  விண்தோய்மதிள் வில்லிபுத்தூர்க்கோன்பட்டன்சொல்
  கொண்டாடிப்பாடக் குறுகாவினைதாமே. (2) 10.

  ஆறாம் திருமொழி - வேலிக்கோல்
  (காக்கையை கண்ணனுக்குக் கோல்கொண்டுவர விளம்புதல்)

  கலித்தாழிசை

  172:
  வேலிக்கோல்வெட்டி விளையாடுவில்லேற்றி
  தாலிக்கொழுந்தைத் தடங்கழுத்திற்பூண்டு
  பீலித்தழையைப் பிணைத்துப்பிறகிட்டு
  காலிப்பின்போவாற்குஓர்கோல்கொண்டுவா
  கடல்நிறவண்ணற்குஓர்கோல்கொண்டுவா. (2) 1.

  173:
  கொங்குங்குடந்தையும் கோட்டியூரும்பேரும்
  எங்கும்திரிந்து விளையாடும்என்மகன்
  சங்கம்பிடிக்கும் தடக்கைக்குத்தக்க நல்
  அங்கமுடையதோர்கோல்கொண்டுவா
  அரக்குவழித்ததோர்கோல்கொண்டுவா. 2.

  174:
  கறுத்திட்டுஎதிர்நின்ற கஞ்சனைக்கொன்றான்
  பொறுத்திட்டுஎதிர்வந்த புள்ளின்வாய்கீண்டான்
  நெறித்தகுழல்களை நீங்கமுன்னோடி
  சிறுக்கன்றுமேய்ப்பாற்குஓர்கோல்கொண்டுவா
  தேவபிரானுக்குஓர்கோல்கொண்டுவா. 3.

  175:
  ஒன்றேயுரைப்பான் ஒருசொல்லேசொல்லுவன்
  துன்றுமுடியான் துரியோதனன்பக்கல்
  சென்றுஅங்குப்பாரதம் கையெறிந்தானுக்கு
  கன்றுகள்மேய்ப்பதோர்கோல்கொண்டுவா
  கடல்நிறவண்ணர்க்குஓர்கோல்கொண்டுவா. 4.

  176:
  சீரொன்றுதூதாய்த் துரியோதனன்பக்கல்
  ஊரொன்றுவேண்டிப் பெறாதஉரோடத்தால்
  பாரொன்றிப் பாரதம்கைசெய்து பார்த்தற்குத்
  தேரொன்றையூர்ந்தாற்குஓர்கோல்கொண்டுவா
  தேவபிரானுக்குஓர்கோல்கொண்டுவா. 5.

  177:
  ஆலத்திலையான் அரவினணைமேலான்
  நீலக்கடலுள் நெடுங்காலம்கண்வளர்ந்தான்
  பாலப்பிராயத்தே பார்த்தர்க்குஅருள்செய்த
  கோலப்பிரானுக்குஓர்கோல்கொண்டுவா
  குடந்தைக்கிடந்தார்க்குஓர்கோல்கொண்டுவா. 6.

  178:
  பொன்திகழ் சித்திரகூடப்பொருப்பினில்
  உற்றவடிவில் ஒருகண்ணும்கொண்ட அக்
  கற்றைக்குழலன் கடியன்விரைந்து உன்னை
  மற்றைக்கண்கொள்ளாமேகோல்கொண்டுவா
  மணிவண்ணநம்பிக்குஓர்கோல்கொண்டுவா. 7.

  179:
  மின்னிடைச் சீதைபொருட்டா இலங்கையர்
  மன்னன்மணிமுடி பத்தும்உடன்வீழ
  தன்னிகரொன்றில்லாச் சிலைகால்வளைத்திட்ட
  மின்னுமுடியற்குஓர்கோல்கொண்டுவா
  வேலையடைத்தாற்குஓர்கோல்கொண்டுவா. 8.

  180:
  தென்னிலங்கைமன்னன் சிரம்தோள்துணிசெய்து
  மின்னிலங்குபூண் விபீடணநம்பிக்கு
  என்னிலங்குநாமத்தளவும் அரசென்ற
  மின்னிலங்காரற்குஓர்கோல்கொண்டுவா
  வேங்கடவாணர்க்குஓர்கோல்கொண்டுவா. 9.

  தரவு கொச்சகக்கலிப்பா

  181:
  அக்காக்காய். நம்பிக்குக் கோல்கொண்டுவாவென்று
  மிக்காளுரைத்தசொல் வில்லிபுத்தூர்ப்பட்டன்
  ஒக்கவுரைத்த தமிழ்பத்தும்வல்லவர்
  மக்களைப்பெற்று மகிழ்வர்இவ்வையத்தே. 10.

  ஏழாம் திருமொழி - ஆனிரை
  (கண்ணனைப் பூச்சூட அழைத்தல்)

  அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம்

  182:
  ஆனிரைமேய்க்கநீபோதி அருமருந்தாவதறியாய்
  கானகமெல்லாம்திரிந்து உன்கரியதிருமேனிவாட
  பானையில்பாலைப்பருகிப் பற்றாதாரெல்லாம்சிரிப்ப
  தேனிலினியபிரானே. செண்பகப்பூச்சூட்டவாராய். (2) 1.

  183:
  கருவுடைமேகங்கள்கண்டால் உன்னைக்கண்டாலொக்கும்கண்கள்
  உருவுடையாய். உலகேழும்உண்டாகவந்துபிறந்தாய்.
  திருவுடையாள்மணவாளா. திருவரங்கத்தேகிடந்தாய்.
  மருவிமணம்கமழ்கின்ற மல்லிகைப்பூச்சூட்டவாராய். 2.

  184:
  மச்சொடுமாளிகையேறி மாதர்கள்தம்மிடம்புக்கு
  கச்சொடுபட்டைக்கிழித்துக் காம்புதுகிலவைகீறி
  நிச்சலும்தீமைகள்செய்வாய். நீள்திருவேங்கடத்துஎந்தாய்.
  பச்சைத்தமனகத்தோடு பாதிரிப்பூச்சூட்டவாராய். 3.

  185:
  தெருவின்கன்-இன்று இளவாய்ச்சிமார்களைத்தீமைசெய்யாதே
  மருவும்தமனகமும்சீர் மாலைமணம்கமழ்கின்ற
  புருவம்கருங்குழல்நெற்றி பொலிந்தமுகிற்கன்றுபோலே
  உருவமழகியநம்பீ. உகந்திவைசூட்டநீவாராய். 4.

  186:
  புள்ளினைவாய்பிளந்திட்டாய். பொருகரியின்கொம்பொசித்தாய்.
  கள்ளவரக்கியைமூக்கொடு காவலனைத்தலைகொண்டாய்.
  அள்ளிநீவெண்ணெய்விழுங்க அஞ்சாதுஅடியேன்அடித்தேன்
  தெள்ளியநீரிலெழுந்த செங்கழுநீர்சூட்டவாராய். 5.

  187:
  எருதுகளோடுபொருதி ஏதும்உலோபாய்கான்-அம்பி.
  கருதியதீமைகள்செய்து கஞ்சனைக்கால்கொடுபாய்ந்தாய்.
  தெருவின்கண்தீமைகள்செய்து சிக்கெனமல்லர்களோடு
  பொருதுவருகின்றபொன்னே. புன்னைப்பூச்சூட்டவாராய். 6.

  188:
  குடங்களெடுத்தேறவிட்டுக் கூத்தாடவல்லஎம்கோவே.
  மடங்கொள்மதிமுகத்தாரை மால்செய்யவல்லஎன்மைந்தா.
  இடந்திட்டுஇரணியன்நெஞ்சை இருபிளவாகமுன்கீண்டாய்.
  குடந்தைக்கிடந்தஎம்கோவே. குருக்கத்திப்பூச்சூட்டவாராய். 7.

  189:
  சீமாலிகனவனோடு தோழமைகொள்ளவும்வல்லாய்.
  சாமாறுஅவனைநீயெண்ணிச் சக்கரத்தால்தலைகொண்டாய்.
  ஆமாறறியும்பிரானே. அணியரங்கத்தேகிடந்தாய்.
  ஏமாற்றம்என்னைத்தவிர்த்தாய். இருவாட்சிப்பூச்சூட்டவாராய். 8.

  190:
  அண்டத்தமரர்கள்சூழ அத்தாணியுள்ளங்கிருந்தாய்.
  தொண்டர்கள்நெஞ்சிலுறைவாய். தூமலராள்மணவாளா.
  உண்டிட்டுஉலகினையேழும் ஓராலிலையில்துயில்கொண்டாய்.
  கண்டுநான்உன்னையுகக்கக் கருமுகைப்பூச்சூட்டவாராய். 9.

  191:
  செண்பகமல்லிகையோடு செங்கழுநீர்இருவாட்சி
  எண்பகர்பூவும்கொணர்ந்தேன் இன்றுஇவைசூட்டவாவென்று
  மண்பகர்கொண்டானை ஆய்ச்சிமகிழ்ந்துரைசெய்தஇம்மாலை
  பண்பகர்வில்லிபுத்தூர்க்கோன் பட்டர்பிரான்சொன்னபத்தே. (2) 10.

  எட்டாம் திருமொழி - இந்திரனோடு
  (கண்ணனை த்ருஷ்டிதோஷம் வாராதபடி திருவந்திக்காப்பிட அழைத்தல்)

  அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம்

  192:
  இந்திரனோடுபிரமன் ஈசன்இமையவரெல்லாம்
  மந்திரமாமலர்கொண்டு மறைந்துஉவராய்வந்துநின்றார்
  சந்திரன்மாளிகைசேரும் சதிரர்கள்வெள்ளறைநின்றாய்.
  அந்தியம்போதுஇதுவாகும் அழகனே. காப்பிடவாராய். (2) 1.

  193:
  கன்றுகள்இல்லம்புகுந்து கதறுகின்றபசுவெல்லாம்
  நின்றொழிந்தேன்உன்னைக்கூவி நேசமேலொன்றுமிலாதாய்.
  மன்றில்நில்லேல் அந்திப்போது மதிள்திருவெள்ளறைநின்றாய்.
  நன்றுகண்டாய்என்தன்சொல்லு நான்உன்னைக்காப்பிடவாராய். 2.

  194:
  செப்போதுமென்முலையார்கள் சிறுசோறும்இல்லும்சிதைத்திட்டு
  அப்போதுநானுரப்பப்போய் அடிசிலுமுண்டிலைஆள்வாய்.
  முப்போதும்வானவரேத்தும் முனிவர்கள்வெள்ளறைநின்றாய்.
  இப்போதுநான்ஒன்றும்செய்யேன் எம்பிரான். காப்பிடவாராய். 3.

  195:
  கண்ணில்மணல்கொடுதூவிக் காலினால்பாய்ந்தனையென்றென்று
  எண்ணரும்பிள்ளைகள்வந்திட்டு இவரால்முறைப்படுகின்றார்
  கண்ணனே. வெள்ளறைநின்றாய். கண்டாரோடேதீமைசெய்வாய்.
  வண்ணமேவேலையதொப்பாய். வள்ளலே. காப்பிடவாராய். 4.

  196:
  பல்லாயிரவர்இவ்வூரில்பிள்ளைகள் தீமைகள்செய்வார்
  எல்லாம்உன்மேலன்றிப்போகாது எம்பிரான். நீஇங்கேவாராய்
  நல்லார்கள்வெள்ளறைநின்றாய். ஞானச்சுடரே. உன்மேனி
  சொல்லாரவாழ்த்திநின்றேத்திச் சொப்படக்காப்பிடவாராய். 5.

  197:
  கஞ்சங்கறுக்கொண்டுநின்மேல் கருநிறச்செம்மயிர்ப்பேயை
  வஞ்சிப்பதற்குவிடுத்தானென்பது ஓர்வார்த்தையும்உண்டு
  மஞ்சுதவழ்மணிமாட மதிள்திருவெள்ளறைநின்றாய்.
  அஞ்சுவன்நீஅங்குநிற்க அழகனே. காப்பிடவாராய். 6.

  198:
  கள்ளச்சகடும்மருதும் கலக்கழியஉதைசெய்த
  பிள்ளையரசே. நீபேயைப்பிடித்துமுலையுண்டபின்னை
  உள்ளவாறுஒன்றும்அறியேன் ஒளியுடைவெள்ளறைநின்றாய்.
  பள்ளிகொள்போதுஇதுவாகும் பரமனே. காப்பிடவாராய். 7.

  199:
  இன்பமதனைஉயர்த்தாய். இமையவர்க்குஎன்றும்அரியாய்.
  கும்பக்களிறட்டகோவே. கொடுங்கஞ்சன்நெஞ்சினிற்கூற்றே.
  செம்பொன்மதிள்வெள்ளறையாய். செல்வத்தினால்வளர்பிள்ளாய்.
  கம்பக்கபாலிகாண்அங்குக் கடிதோடிக்காப்பிடவாராய். 8.

  200:
  இருக்கொடுநீர்சங்கில்கொண்டிட்டு எழில்மறையோர்வந்துநின்றார்
  தருக்கேல்நம்பி. சந்திநின்று தாய்சொல்லுக்கொள்ளாய்சிலநாள்
  திருக்காப்புநான்உன்னைச்சாத்தத் தேசுடைவெள்ளறைநின்றாய்.
  உருக்காட்டும்அந்திவிளக்கு இன்றொளிகொள்ளஏற்றுகேன்வாராய். 9.

  201:
  போதமர்செல்வக்கொழுந்து புணர்திருவெள்ளறையானை
  மாதர்க்குயர்ந்தஅசோதை மகன்தன்னைக்காப்பிட்டமாற்றம்
  வேதப்பயன்கொள்ளவல்ல விட்டுசித்தன்சொன்னமாலை
  பாதப்பயன்கொள்ளவல்ல பத்தருள்ளார்வினைபோமே. (2) 10.

  ஒன்பதாம் திருமொழி - வெண்ணெய்விழுங்கி
  (வெண்ணெய் களவாடல் முதலிய பாலக்ரீடை வர்ணனம்)

  எண்சீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம்

  202:
  வெண்ணெய்விழுங்கிவெறுங்கலத்தை
  வெற்பிடையிட்டு அதனோசைகேட்கும்
  கண்ணபிரான்கற்றகல்விதன்னைக்
  காக்ககில்லோம்உன்மகனைக்காவாய்
  புண்ணில்புளிப்பெய்தாலொக்கும்தீமை
  புரைபுரையால்இவைசெய்யவல்ல
  அண்ணற்கண்ணானோர்மகனைப்பெற்ற
  அசோதைநங்காய். உன்மகனைக்கூவாய். (2) 1.

  203:
  வருகவருகவருகஇங்கே
  வாமனநம்பீ. வருகஇங்கே
  கரியகுழல்செய்யவாய்முகத்துக்
  காகுத்தநம்பீ. வருகஇங்கே
  அரியனிவன்எனக்குஇன்றுநங்காய்.
  அஞ்சனவண்ணா. அசலகத்தார்
  பரிபவம்பேசத்தரிக்ககில்லேன்
  பாவியேனுக்குஇங்கேபோதராயே. 2.

  204:
  திருவுடைப்பிள்ளைதான்தீயவாறு
  தேக்கமொன்றுமிலன்தேசுடையன்
  உருகவைத்தகுடத்தொடுவெண்ணெய்
  உறிஞ்சியுடைத்திட்டுப்போந்துநின்றான்
  அருகிருந்தார்தம்மைஅநியாயம்செய்வது
  தான் வழக்கோ? அசோதாய்.
  வருகவென்றுஉன்மகன்தன்னைக்கூவாய்
  வாழவொட்டான்மதுசூதனனே. 3.

  205:
  கொண்டல்வண்ணா. இங்கேபோதராயே
  கோயிற்பிள்ளாய். இங்கேபோதராயே
  தெண்திரைசூழ்திருப்பேர்க்கிடந்த
  திருநாரணா. இங்கேபோதராயே
  உண்டுவந்தேன்அம்மனென்றுசொல்லி
  ஓடிஅகம்புகஆய்ச்சிதானும்
  கண்டெதிரேசென்றெடுத்துக்கொள்ளக்
  கண்ணபிரான்கற்றகல்விதானே. 4.

  206:
  பாலைக்கறந்துஅடுப்பேறவைத்துப்
  பல்வளையாள்என்மகளிருப்ப
  மேலையகத்தேநெருப்புவேண்டிச்சென்று
  இறைப்பொழுதுஅங்கேபேசிநின்றேன்
  சாளக்கிராமமுடையநம்பி
  சாய்த்துப்பருகிட்டுப்போந்துநின்றான்
  ஆலைக்கரும்பின்மொழியனைய
  அசோதைநங்காய். உன்மகனைக்கூவாய். 5.

  207:
  போதர்கண்டாய்இங்கேபோதர்கண்டாய்
  போதரேனென்னாதேபோதர்கண்டாய்
  ஏதேனும்சொல்லிஅசலகத்தார்
  ஏதேனும்பேசநான்கேட்கமட்டேன்
  கோதுகலமுடைக்குட்டனேயா.
  குன்றெடுத்தாய். குடமாடுகூத்தா.
  வேதப்பொருளே. என்வேங்கடவா.
  வித்தகனே. இங்கேபோதராயே. 6.

  208:
  செந்நெலரிசிசிறுபருப்புச்
  செய்த அக்காரம்நறுநெய்பாலால்
  பன்னிரண்டுதிருவோணம்அட்டேன்
  பண்டும்இப்பிள்ளைபரிசறிவன்
  இன்னமுகப்பன்நானென்றுசொல்லி
  எல்லாம்விழுங்கிட்டுப்போந்துநின்றான்
  உன்மகன்தன்னையசோதைநங்காய்.
  கூவிக்கொள்ளாய்இவையும்சிலவே. 7.

  209:
  கேசவனே. இங்கேபோதராயே
  கில்லேனென்னாதுஇங்கேபோதராயே
  நேசமிலாதாரகத்திருந்து
  நீவிளையாடாதேபோதராயே
  தூசனம்சொல்லும்தொழுத்தைமாரும்
  தொண்டரும்நின்றவிடத்தில்நின்று
  தாய்சொல்லுக்கொள்வதுதன்மம்கண்டாய்
  தாமோதரா. இங்கேபோதராயே. 8.

  210:
  கன்னலிலட்டுவத்தோடுசீடை
  காரெள்ளினுண்டைகலத்திலிட்டு
  என்னகமென்றுநான்வைத்துப்போந்தேன்
  இவன்புக்குஅவற்றைப்பெறுத்திப்போந்தான்
  பின்னும்அகம்புக்குஉறியைநோக்கிப்
  பிறங்கொளிவெண்ணெயும்சோதிக்கின்றான்
  உன்மகன்தன்னையசோதைநங்காய்.
  கூவிக்கொள்ளாய் இவையும்சிலவே. 9.

  211:
  சொல்லிலரசிப்படுதிநங்காய்.
  சுழலுடையன்உன்பிள்ளைதானே
  இல்லம்புகுந்துஎன்மகளைக்கூவிக்
  கையில்வளையைக்கழற்றிக்கொண்டு
  கொல்லையில்நின்றும்கொணர்ந்துவிற்ற
  அங்கொருத்திக்குஅவ்வளைகொடுத்து
  நல்லனநாவற்பழங்கள்கொண்டு
  நானல்லேனென்றுசிரிக்கின்றானே. 10.

  212:
  வண்டுகளித்திரைக்கும்பொழில்சூழ்
  வருபுனல்காவிரித்தென்னரங்கன்
  பண்டவன்செய்தகிரீடையெல்லாம்
  பட்டர்பிரான்விட்டுசித்தன்பாடல்
  கொண்டிவைபாடிக்குனிக்கவல்லார்
  கோவிந்தன்தன்அடியார்களாகி
  எண்திசைக்கும்விளக்காகிநிற்பார்
  இணையடிஎன்தலைமேலனவே. (2) 11.

  பத்தாம் திருமொழி - ஆற்றிலிருந்து
  (ஆயர்மங்கையர் யசோதைபக்கல் கண்ணன்தீம்புகளைக் கூறி முறையிடுதல்)

  கலித்தாழிசை

  213:
  ஆற்றிலிருந்து விளையாடுவோங்களை
  சேற்றாலெறிந்து வளைதுகில்கைக்கொண்டு
  காற்றின்கடியனாய் ஓடிஅகம்புக்கு
  மாற்றமும்தாரானால்இன்றுமுற்றும்
  வளைத்திறம்பேசானால்இன்றுமுற்றும். (2) 1.

  214:
  குண்டலம்தாழக் குழல்தாழநாண்தாழ
  எண்திசையோரும் இறைஞ்சித்தொழுதேத்த
  வண்டமர்பூங்குழலார் துகில்கைக்கொண்டு
  விண்தோய்மரத்தானால்இன்றுமுற்றும்
  வேண்டவும்தாரானால்இன்றுமுற்றும். 2.

  215:
  தடம்படுதாமரைப் பொய்கைகலக்கி
  விடம்படுநாகத்தை வால்பற்றிஈர்த்து
  படம்படுபைந்தலை மேலெழப்பாய்ந்திட்டு
  உடம்பையசைத்தானால்இன்றுமுற்றும்
  உச்சியில்நின்றானால்இன்றுமுற்றும். 3.

  216:
  தேனுகனாவி செகுத்து பனங்கனி
  தானெறிந்திட்ட தடம்பெருந்தோளினால்
  வானவர்கோன்விட வந்தமழைதடுத்து
  ஆனிரைகாத்தானால்இன்றுமுற்றும்
  அவையுய்யக்கொண்டானால்இன்றுமுற்றும். 4.

  217:
  ஆய்ச்சியர்சேரி அளைதயிர்பாலுண்டு
  பேர்த்தவர்கண்டுபிடிக்கப் பிடியுண்டு
  வேய்த்தடந்தோளினார் வெண்ணெய்கொள்மாட்டாது அங்கு
  ஆப்புண்டிருந்தானால்இன்றுமுற்றும்
  அடியுண்டழுதானால்இன்றுமுற்றும். 5.

  218:
  தள்ளித்தளிர்நடையிட்டு இளம்பிள்ளையாய்
  உள்ளத்தினுள்ளே அவளையுறநோக்கி
  கள்ளத்தினால்வந்த பேய்ச்சிமுலையுயிர்
  துள்ளச்சுவைத்தானால்இன்றுமுற்றும்
  துவக்கறவுண்டானால்இன்றுமுற்றும். 6.

  219:
  மாவலிவேள்வியில் மாணுருவாய்ச்சென்று
  மூவடிதாவென்று இரந்தஇம்மண்ணினை
  ஓரடியிட்டு இரண்டாமடிதன்னிலே
  தாவடியிட்டானால்இன்றுமுற்றும்
  தரணியளந்தானால்இன்றுமுற்றும். 7.

  220:
  தாழைதண்ணாம்பல் தடம்பெரும்பொய்கைவாய்
  வாழுமுதலை வலைப்பட்டுவாதிப்புண்
  வேழம்துயர்கெட விண்ணோர்பெருமானாய்
  ஆழிபணிகொண்டானால்இன்றுமுற்றும்
  அதற்குஅருள்செய்தானால்இன்றுமுற்றும். 8.

  221:
  வானத்தெழுந்த மழைமுகில்போல் எங்கும்
  கானத்துமேய்ந்து களித்துவிளையாடி
  ஏனத்துருவாய் இடந்தஇம்மண்ணினை
  தானத்தேவைத்தானால்இன்றுமுற்றும்
  தரணியிடந்தானால்இன்றுமுற்றும். 9.

  தரவு கொச்சகக்கலிப்பா

  222:
  அங்கமலக்கண்ணன்தன்னை யசோதைக்கு
  மங்கைநல்லார்கள்தாம் வந்துமுறைப்பட்ட
  அங்கவர்சொல்லைப் புதுவைப்கோன்பட்டன்சொல்
  இங்கிவைவல்லவர்க்கு ஏதமொன்றில்லையே. (2) 10.