MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  


  நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் (பாடல்கள் 2032-2790)
  திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த
  பெரிய திருமொழி

  திருமங்கையாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்

  ஸ்ரீ:
  ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம:
  திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த
  திருக்குறுந்தாண்டகம்

  2032:
  நிதியினைப் பவளத் தூணை
  நெறிமையால் நினைய வல்லார்,
  கதியினைக் கஞ்சன் மாளக்
  கண்டுமுன் ஆண்ட மாளும்,
  மதியினை மாலை வாழ்த்தி
  வணங்கியென் மனத்து வந்த,
  விதியினைக் கண்டு கொண்ட
  தொண்டனேன் விடுகி லேனே (2) 1

  2033:
  காற்றினைப் புனலைத் தீயைக்
  கடிமதி ளிலங்கை செற்ற
  ஏற்றினை, இமயம் மேய
  எழில்மணித் திரளை, இன்ப
  ஆற்றினை அமுதந் தன்னை
  அவுணனா ருயிரை யுண்ட
  கூற்றினை, குணங்கொண் டுள்ளம்
  கூறுநீ கூறு மாறே. 2

  2034:
  பாயிரும் பரவை தன்னுள்
  பருவரை திரித்து, வானோர்க்
  காயிருந் தமுதங்க் கொண்ட
  அப்பனை எம்பி ரானை,
  வேயிருஞ்சோலை சூழ்ந்து
  விரிகதி ரிரிய நின்ற,
  மாயிருஞ்சோலை மேய
  மைந்தனை வணங்கி னேனே. 3

  2035:
  கேட்கயா னுற்ற துண்டு
  கேழலா யுலகங்க் கொண்ட,
  பூக்கெழு வண்ண நாரைப்
  போதரக் கனவில் கண்டு,
  வாக்கினால் கருமந் தன்னால்
  மனத்தினால் சிரத்தை தன்னால்,
  விழுங்கினேற் கினிய வாறே. 4

  2036:
  இரும்பனன் றுண்ட நீர்போல்
  எம்பெரு மானுக்கு, என்றன்
  அரும்பெற லன்பு புக்கிட்
  டடிமைபூண் டுய்ந்து போனேன்,
  வரும்புயல் வண்ண னாரை
  மருவியென் மனத்து வைத்து,
  கரும்பினின் சாறு போலப்
  பருகினேற் கினிய லாறே 5

  2037:
  மூவரில் முதல்வ நாய
  ஒருவனை யுலகங் கொண்ட,
  கோவினைக் குடந்தை மேய
  குருமணித் திரளை, இன்பப்
  பாவினைப் பச்சைத் தேனைப்
  பைம்பொன்னை யமரர் சென்னிப்
  பூவினை, புகழும் தொண்டர்
  எஞ்சொல்லிப் புகழ்வர் தாமே? 6

  2038:
  இம்மையை மறுமை தன்னை
  எமக்குவீ டாகி நின்ற,
  மெய்ம்மையை விரிந்த சோலை
  வியந்திரு வரங்கம் மேய,
  செம்மையைக் கருமை தன்னைத்
  திருமலை ஒருமை யானை,
  தன்மையை நினைவா ரென்றன்
  தலைமிசை மன்னு வாரே. 7

  2039:
  வானிடைப் புயலை மாலை
  வரையிடைப் பிரசம் ஈன்ற,
  தேனிடைக் கரும்பின் சாற்றைத்
  திருவினை மருவி வாழார்,
  மானிடப் பிறவி யந்தோ.
  மதிக்கிலர் கொள்க, தந்தம்
  ஊனிடைக் குரம்பை வாழ்க்கைக்
  குறுதியே வேண்டி னாரே. 8

  2040:
  உள்ளமோ ஒன்றில் நில்லாது
  ஓசையி னெரிநின் றுண்ணும்
  கொள்ளிமே லெறும்பு போலக்
  குழையுமா லென்ற னுள்ளம்,
  தெள்ளியீர். தேவர்க் கெல்லாம்
  தேவரா யுலகம் கொண்ட
  ஒள்ளியீர், உம்மை யல்லால்
  எழுமையும் துணையி லோமே. 9

  2041:
  சித்தமும் செவ்வை நில்லா
  தெஞ்செய்கேன் தீவி னையேன்,
  பத்திமைக் கன்பு டையேன்
  ஆவதே பணியா யந்தாய்,
  முத்தொளி மரத கம்மே.
  முழங்கொளி முகில்வண் ணா,என்
  அத்த.நின் னடிமை யல்லால்
  யாதுமொன் றறிகி லேனே. 10

  2042:
  தொண்டெல்லாம் பரவி நின்னைத்
  தொழுதடி பணியு மாறு
  கண்டு, தான் கவலை தீர்ப்பான்
  ஆவதே பணியா யெந்தாய்,
  அண்டமா யெண்டி சைக்கும்
  ஆதியாய் நீதி யான,
  பண்டமாம் பரம சோதி.
  நின்னையே பரவு வேனே. 11

  2043:
  ஆவியயை யரங்க மாலை
  அழுக்குரம் பெச்சில் வாயால்,
  தூய்மையில் தொண்ட னேன்நான்
  சொல்லினேன் தொல்லை நாமம்,
  பாவியேன் பிழத்த வாறென்
  றஞ்சினேற் கஞ்ச லென்று
  காவிபோல் வண்ணர் வந்தென்
  கண்ணுளே தோன்றினாரே 12

  2044:
  இரும்பனன் றுண்ட நீரும்
  போதரும் கொள்க, என்றன்
  அரும்பிணி பாவ மெல்லாம்
  அகன்றன என்னை விட்டு,
  சுரும்பமர் சோலை சூழ்ந்த
  அரங்கமா கோயில் கொண்ட,
  கரும்பினைக் கண்டு கொண்டென்
  கண்ணிணை களிக்கு மாறே 13

  2045:
  காவியை வென்ற கண்ணார்
  கலவியே கருதி, நாளும்
  பாவியே னாக வெண்ணி
  அதனுள்ளே பழுத்தொ ழிந்தேன்,
  தூவிசேர் அன்னம் மன்னும்
  சூழ்புனல் குடந்தை யானை,
  பாவியென் பாவி யாது
  பாவியே னாயி னேனே. 14

  2046:
  முன்பொலா இராவ ணன்றன்
  முதுமதி ளிலங்கை வேவித்து,
  அன்பினா லனுமன் வந்தாங்
  கடியிணை பணிய நின்றார்க்கு,
  என்பெலா முருகி யுக்கிட்
  டென்னுடை நெஞ்ச மென்னும்,
  அன்பினால் ஞான நீர்கொண்
  டாட்டுவ னடிய னேனே. 15

  2047:
  மாயமான் மாயச் செற்று
  மருதிற நடந்து, வையம்
  தாயமா பரவை பொங்கத்
  தடவரை திரித்து, வானோர்க்
  கீயுமால் எம்பி ரானார்க்
  கென்னுடைச் சொற்க ளென்னும்,
  தூயமா மாலை கொண்டு
  சூட்டுவன் தொண்ட னேனே 16

  2048:
  பேசினார் பிறவி நீத்தார்
  பேருளான் பெருமை பேசி,
  ஏச்னார் உய்ந்து போனார்
  என்பதிவ் வுலகின் வண்ணம்,
  பேசினேன் ஏச மாட்டேன்
  பேதையேன் பிறவி நீத்தற்கு,
  ஆசையோ பெரிது கொள்க
  அலைகடல் வண்ணர் பாலே 17

  2049:
  இளைப்பினை யியக்கம் நீக்கி
  யிருந்துமுன் னிமையைக் கூட்டி,
  அளப்பிலைம் புலன டக்கி
  அன்பவர் கண்ணே வைத்து,
  துளக்கமில் சிந்தை செய்து
  தோன்றலும் சுடர்விட்டு, ஆங்கே
  விளக்கினை விதியில் காண்பார்
  மெய்ம்மையே காண்கிற் பாரே 18

  2050:
  பிண்டியார் மண்டை ஏந்திப்
  பிறர்மனை திரிதந் துண்ணும்,
  உண்டியான் சாபம் தீர்த்த
  ஒருவனூர், உலக மேத்தும்
  கண்டியூர் அரங்கம் மெய்யம்
  கச்சிபேர் மல்லை என்று
  மண்டினார், உய்யல் அல்லால்
  மற்றையார்க் குய்ய லாமே? (2) 19

  2051:
  வானவர் தங்கள் கோனும்
  மலர்மிசை அயனும், நாளும்
  தேமலர் தூவி ஏத்தும்
  சேவடிச் செங்கண் மாலை,
  மானவேல் கலியன் சொன்ன
  வண்டமிழ் மாலை நாலைந்தும்,
  ஊனம தின்றி வல்லார்
  ஒளிவிசும் பாள்வர் தாமே (2) 20

  திருமங்கைஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்