MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  


  ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம:
  பொய்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த முதற்றிருவந்தாதி

  தனியன்
  முதலியாண்டான் அருளிச்செய்தது
  கைதைசேர் பூம்பொழில்சூழ் கச்சிநகர் வந்துதித்த,
  பொய்கைப் பிரான்கவிஞர் போரேறு, - வையத்து
  அடியவர் வாழ அருந்தமிழந் தாதி,
  படிவிளங்கச் செய்தான் பரிந்து

  2082:
  வையம் தகளியா வார்கடலே நெய்யாக,
  வெய்ய கதிரோன் விளக்காக, - செய்ய
  சுடராழி யானடிக்கே சூட்டினேஞ்சொன் மாலை,
  இடராழி நீங்குகவே என்று. (2) 1

  2083:
  என்று கடல்கடைந்த தெவ்வுலகம் நீரேற்றது,
  ஒன்று மதனை யுணரேன் நான், - அன்று
  தடைத்துடைத்துக் கண்படுத்த ஆழி, இதுநீ
  படைத்திடந் துண்டுமிழ்ந்த பார். 2

  2084:
  பாரளவு மோரடிவைத் தோரடியும் பாருடுத்த,
  நீரளவும் செல்ல நிமிர்ந்ததே - சூருருவில்
  பேயளவு கண்ட பெருமான். அறிகிலேன்,
  நீயளவு கண்ட நெறி. 3

  2085:
  நெறிவாசல் தானேயாய் நின்றானை, ஐந்து
  பொறிவாசல் போர்க்கதவம் சார்த்தி, - அறிவானாம்
  ஆலமர நீழல் அறம்நால்வர்க் கன்றுரைத்த,
  ஆலமமர் கண்டத் தரன். 4

  2086:
  அரன்நா ரணன்நாமம் ஆன்விடைபுள்ளூர்த்தி,
  உரை_ல் மறையுறையும் கோயில், - வரைநீர்
  கருமம் அழிப்பளிப்புக் கையதுவேல் நேமி,
  உருவமெரி கார்மேனி ஒன்று. 5

  2087:
  ஒன்றும் மறந்தறியேன் ஓதநீர் வண்ணனைநான்,
  இன்று மறப்பனோ ஏழைகாள் - அன்று
  கருவரங்கத் துட்கிடந்து கைதொழுதேன் கண்டேன்
  திருவரங்க மேயான் திசை. 6

  2088:
  திசையும் திசையுறு தெய்வமும், தெய்வத்
  திசையுங்க் கருமங்க ளெல்லாம் - அசைவில்சீர்க்
  கண்ணன் நெடுமால் கடல்கடைந்த, காரோத
  வண்ணன் படைத்த மயக்கு. 7

  2089:
  மயங்க வலம்புரி வாய்வைத்து, வானத்
  தியங்கும் எறிகதிரோன் றன்னை, - முயங்கமருள்
  தோராழி யால் மறைத்த தென்நீ திருமாலே,
  போராழிக் கையால் பொருது? 8

  2090:
  பொருகோட்டோ ர் ஏனமாய்ப் புக்கிடந்தாய்க்கு, அன்றுன்
  ஒருகோட்டின் மேல்கிடந்த தன்றெ, - விரிதோட்ட
  சேவடியை நீட்டித் திசைநடுங்க விண்துளங்க,
  மாவடிவின் நீயளந்த மண்? 9

  2091:
  மண்ணும் மலையும் மறிகடலும் மாருதமும்,
  விண்ணும் விழுங்கியது மெய்யென்பர், - எண்ணில்
  அலகளவு கண்டசீ ராழியாய்க்கு, அன்றிவ்
  வுலகளவு முண்டோ வுன் வாய்? 10

  2092:
  வாயவனை யல்லது வாழ்த்தாது, கையுலகம்
  தாயவனை யல்லது தாம்தொழா, - பேய்முலைநஞ்
  சூணாக வுண்டான் உருவொடு பேரல்லால்,
  காணாகண் கேளா செவி. 11

  2093:
  செவிவாய்கண் மூக்குடலென் றைம்புலனும், செந்தீ
  புவிகால்நீர் விண்பூதம் ஐந்தும், - அவியாத
  ஞானமும் வேள்வியும் நல்லறமும் என்பரே,
  ஏனமாய் நின்றாற் கியல்வு. 12

  2094:
  இயல்வாக ஈன்துழா யானடிக்கே செல்ல,
  முயல்வார் இயலமரர் முன்னம், - இயல்வாக
  நீதியா லோதி நியமங்க ளால்பரவ,
  ஆதியாய் நின்றார் அவர். 13

  2095:
  அவரவர் தாந்தம் அறிந்தவா றேத்தி,
  இவரிவ ரெம்பெருமா னென்று, - சுவர்மிசைச்
  சார்த்தியும் வைத்தும் தொழுவர், உலகளந்த
  மூர்த்தி யுருவே முதல். 14

  2096:
  முதலாவார் மூவரே அம்மூவ ருள்ளும்
  முதலாவான் மூரிநீர் வண்ணன், - முதலாய
  நல்லான் அருளல்லால் நாமநீர் வையகத்து,
  பல்லார் அருளும் பழுது 15

  2097:
  பழுதே பலபகலும் போயினவென்று, அஞ்சி
  அழுதேன் அரவணைமேல் கண்டு - தொழுதேன்,
  கடலோதம் காலலைப்பக் கண்வளரும், செங்கண்
  அடலோத வண்ணர் அடி. 16

  2098:
  அடியும் படிகடப்பத் தோள்திசைமேல் செல்ல,
  முடியும் விசும்பளந்த தென்பர், - வடியுகிரால்
  ஈர்ந்தான் இரணியன தாகம், எருஞ்சிறைப்புள்
  ஊர்ந்தா னுலகளந்த நான்று 17

  2099:
  நான்ற முலைத்தலை நஞ்சுண்டு, உறிவெண்ணெய்
  தோன்றவுண் டான்வென்றி சூழ்களிற்றை - ஊன்றி,
  பொருதுடைவு கண்டானும் புள்ளின்வாய் கீண்டானும்,
  மருதிடைபோய் மண்ணளந்த மால். 18

  2100:
  மாலுங் கருங்கடலே. என்நோற்றாய், வையகமுண்
  டாலின் இலைத்துயின்ற ஆழியான், - கோலக்
  கருமேனிச் செங்கண்மால் கண்படையுள், என்றும்
  திருமேனி நீதீண்டப் பெற்று. 19

  2101:
  பெற்றார் தளைகழலப் போர்ந்தோர் குறளுருவாய்,
  செற்றார் படிகடந்த செங்கண்மால், - நற்றா
  மரைமலர்ச் சேவடியை வானவர்கை கூப்பி,
  நிரைமலர்கொண்டு ஏத்துவரால் நின்று. 20

  2102:
  நின்று நிலமங்கை நீரேற்று மூவடியால்,
  சென்று திசையளந்த செங்கண்மாற்கு, - என்றும்
  படையாழி புள்ளூர்த்தி பாம்பணையான் பாதம்,
  அடையாழி நெஞ்சே. அறி. 21

  2103:
  அறியு முலகெல்லாம் யானேயு மல்லேன்,
  பொறிகொள் சிறையுவண மூர்ந்தாய், - வெறிகமழும்
  காம்பேய்மென் தோளி கடைவெண்ணெ யுண்டாயை,
  தாம்பேகொண் டார்த்த தழும்பு. 22

  2104:
  தழும்பிருந்த சார்ங்கநாண் தோய்ந்த மங்கை,
  தழும்பிருந்த தாள்சகடம் சாடி, - தழும்பிருந்த
  பூங்கோதை யாள்வெருவப் பொன்பெயரோன் மார்ப்பிடந்த,
  வீங்கோத வண்ணர் விரல். 23

  2105:
  விரலோடு வாய்தோய்ந்த வெண்ணெய்கண்டு, ஆய்ச்சி
  உரலோ டுறப்பிணித்த ஞான்று - குரலோவா
  தோங்கி நினைந்தயலார் காண இருந்திலையே?,
  ஓங்கோத வண்ணா. உரை. 24

  2106:
  உரைமேற்கொண் டென்னுள்ளம் ஓவாது எப் போதும்
  வரைமேல் மரகதமே போல, - திரைமேல்
  கிடந்தானைக் கீண்டானை, கேழலாய்ப் பூமி
  இடந்தானை யேத்தி யெழும். 25

  2107:
  எழுவார் விடைகொள்வார் ஈன்துழா யானை,
  வழுவா வகைநினைந்து வைகல் - தொழுவார்,
  வினைச்சுடரை நந்துவிக்கும் வேங்கடமே, வானோர்
  மனச்சுடரைத் தூண்டும் மலை. 26

  2108:
  மலையால் குடைகவித்து மாவாய் பிளந்து,
  சிலையால் மராமரமேழ் செற்று, - கொலையானைப்
  போர்க்கோ டொசித்தனவும் பூங்குருந்தம் சாய்த்தனவும்
  காக்கோடு பற்றியான் கை. 27

  2109:
  கைய வலம்புரியும் நேமியும், கார்வண்ணத்
  தைய. மலர்மகள்நின் னாகத்தாள், - செய்ய
  மறையான்நின் உந்தியான் மாமதிள்மூன் றெய்த
  இறையான்நின் ஆகத் திறை. 28

  2110:
  இறையும் நிலனும் இருவிசும்பும் காற்றும்,
  அறைபுனலும் செந்தீயு மாவான், - பிறைமருப்பின்
  பைங்கண்மால் யானை படுதுயரம் காத்தளித்த,
  செங்கண்மால் கண்டாய் தெளி. 29

  2111:
  தெளிதாக வுள்ளத்தைச் செந்நிறீஇ, ஞானத்
  தெளிதாக நன்குணர்வார் சிந்தை, - எளிதாகத்
  தாய்நாடு கன்றேபோல் தண்டுழா யானடிக்கே,
  போய்நாடிக் கொள்ளும் புரிந்து. 30

  2112:
  புரியொருகை பற்றியோர் பொன்னாழி யேந்தி,
  அரியுருவும் ஆளுருவுமாகி, - எரியுருவ
  வண்ண்த்தான் மார்ப்பிடந்த மாலடியை அல்லால், மற்
  றெண்ண்த்தா னாமோ இமை? 31

  2113:
  இமையாத கண்ணால் இருளகல நோக்கி,
  அமையாப் பொறிபுலன்க ளைந்தும் - நமையாமல்,
  ஆகத் தணைப்பா ரணைவரே, ஆயிரவாய்
  நாகத் தணையான் நகர். 32

  2114:
  நகர மருள்புரிந்து நான்முகற்கு, பூமேல்
  பகர மறைபயந்த பண்பன், - பெயரினையே
  புந்தியால் சிந்தியா தோதி உருவெண்ணும்,
  அந்தியா லாம்பனங் கென்? 33

  2115:
  என்னொருவர் மெய்யென்பர் ஏழுலகுண்டு ஆலிலையில்
  முன்னொருவ னாய முகில்வண்ணா, - நின்னுருகிப்
  பேய்த்தாய் முலைதந்தாள் பேர்ந்திலளால், பேரமர்க்கண்
  ஆய்த்தாய் முலைதந்த ஆறு? 34

  2116:
  ஆறிய அன்பில் அடியார்தம் ஆர்வத்தால்,
  கூறிய குற்றமாக் கொள்ளல்நீ - தேறி,
  நெடியோய். அடியடைதற் கன்றே,ஈ ரைந்து
  முடியான் படைத்த முரண்? 35

  2117:
  முரணை வலிதொலைதற் காமன்றே, முன்னம்
  தரணி தனதாகத் தானே - இரணியனைப்
  புண்நிரந்த வள்ளுகிரால் பொன்னாழிக் கையால்,நீ
  மண்ணிரந்து கொண்ட வகை? 36

  2118:
  வகையறு _ண்கேள்வி வாய்வார்கள், நாளும்
  புகைவிளக்கும் பூம்புனலும் ஏந்தி, - திசைதிசையின்
  வேதியர்கள் சென்றிறைஞ்சும் வேங்கடமே, வெண்சங்கம்
  ஊதியவாய் மாலுகந்த வூர். 37

  2119:
  ஊரும் வரியரவம் ஒண்குறவர் மால்யானை,
  பேர எறிந்த பெருமணியை, - காருடைய
  மின்னென்று புற்றடையும் வேங்கடமே, மேலசுரர்
  என்னென்ற மால திடம். 38

  2120:
  இடந்தது பூமி எடுத்தது குன்றம்,
  கடந்தது கஞ்சனைமுன் அஞ்ச, - கிடந்ததுவும்
  நீரோத மாகடலே நின்றதுவும் வேங்கடமே,
  பேரோத வண்ணர் பெரிது. 39

  2121:
  பெருவில் பகழிக் குறவர்கைச் செந்தீ
  வெருவிப் புனம்துறந்த வேழம், - இருவிசும்பில்
  மீன்வீழக் கண்டஞ்சும் வேங்கடமே, மேலசுரர்
  கோன்வீழ கண்டுகந்தான் குன்று. 40

  2122:
  குன்றனைய குற்றஞ் செயினும் குணங்கொள்ளும்
  இன்று முதலாக என்னெஞ்சே, - என்றும்
  புறனுரையே யாயினும் பொன்னாழிக் கையான்
  திறனுரையே சிந்தித் திரு 41

  2123:
  திருமகளும் மண்மகளும் ஆய்மகளும் சேர்ந்தால்
  திருமகட்கே தீர்ந்தவா றென்கொல், - திருமகள்மேல்
  பாலோதம் சிந்தப் படநா கணைக்கிடந்த,
  மாலோத வண்ணர் மனம்? 42

  2124:
  மனமாசு தீரு மறுவினையும் சார,
  தனமாய தானேகை கூடும், - புனமேய
  பூந்துழா யானடிக்கே போதொடு நீரேந்தி,
  தாம்தொழா நிற்பார் தமர். 43

  2125:
  தமருகந்த தெவ்வுருவம் அவ்வுருவம் தானே,
  தமருகந்த தெப்பேர்மற் றப்பேர், - தமருகந்து
  எவ்வண்ணம் சிந்தித் திமையா திருப்பரே,
  அவ்வண்ணம் அழியா னாம். 44

  2126:
  ஆமே யமரர்க் கறிய? அதுநிற்க,
  நாமே யறிகிற்போம் நன்னெஞ்சே, - பூமேய
  மாதவத்தோன் தாள்பணிந்த வாளரக்கன் நீண்முடியை,
  பாதமத்தா லேண்ணினான் பண்பு. 45

  2127:
  பண்புரிந்த நான்மறையோன் சென்னிப் பலியேற்ற,
  வெண்புரி_ல் மார்பன் வினைதீர, - புண்புரிந்த
  ஆகத்தான் தாள்பணிவார் கண்டீர், அமரர்தம்
  போகத்தால் பூமியாள் வார். 46

  2128:
  வாரி சுருக்கி மதக்களி றைந்தினையும்,
  சேரி திரியாமல் செந்நிறீஇ, - கூரிய
  மெய்ஞ்ஞானத் தாலுணர்வார் காண்பரே, மேலொருநாள்
  கைந்நாகம் காத்தான் கழல். 47

  2129:
  கழலொன் றெடுத்தொருகை சுற்றியோர் கைமேல்,
  சுழலும் சுராசுரர்க ளஞ்ச, - அழலும்
  செருவாழி யேந்தினான் சேவடிக்கே செல்ல,
  மருவாழி நெஞ்சே. மகிழ். 48

  2130:
  மகிழல கொன்றேபோல் மாறும்பல் யாக்கை,
  நெகிழ முயல்கிற்பார்க் கல்லால், - முகில்விரிந்த
  சோதிபோல் தோன்றும் சுடர்ப்பொன் நெடுமுடி,எம்
  ஆதிகாண் பார்க்கு மரிது. 49

  2131:
  அரியபுல னைந்தடக்கி யாய்மலர்கொண்டு, ஆர்வம்
  பரியப் பரிசினால் புல்கில், - பெரியனாய்
  மாற்றாது வீற்றிருந்த மாவலிபால், வண்கைநீர்
  ஏற்றானைக் காண்ப தெளிது. 50

  2132:
  எளிதி லிரண்டையும் காண்பதற்கு, என்னுள்ளம்
  தெளியத் தெளிந்தொழியும் செவ்வே, - களியில்
  பொருந்தா தவனைப் பொரலுற்று, அரியாய்
  இருந்தான் திருநாமம் எண். 51

  2133:
  எண்மர் பதினொருவர் ஈரறுவர் ஓரிருவர்,
  வண்ண மலரேந்தி வைகலும், - நண்ணி
  ஒரு மாலை யால்பரவி ஓவாது,எப் போதும்
  திருமாலைக் கைதொழுவர் சென்று. 52

  2134:
  சென்றால் குடையாம் இருந்தால்சிங் காசனமாம்,
  நின்றால் மரவடியாம் நீள்கடலுள், - என்றும்
  புணையாம் மணிவிளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்கும்
  அணையாம், திருமாற் கரவு. (2) 53

  2135:
  அரவம் அடல்வேழம் ஆன்குருந்தம் புள்வாய்
  குரவை குடம்முலைமல் குன்றம், - கரவின்றி
  விட்டிறுத்து மேய்த்தொசித்துக் கீண்டுகோத் தாடி,உண்
  டட்டெடுத்த செங்கண் அவன். 54

  2136:
  அவன் தமர் எவ்வினைய ராகிலும், எங்கோன்
  அவன்தமரே யென்றொழிவ தல்லால், - நமன்தமரால்
  ஆராயப் பட்டறியார் கண்டீர், அரவணைமேல்
  பேராயற் காட்பட்டார் பேர். 55

  2137:
  பேரே வரப்பிதற்றல் அல்லாலெம் பெம்மானை,
  ஆரே அறிவார்? அதுநிற்க, - நேரே
  கடிக்கமலத் துள்ளிருந்தும் காண்கிலான், கண்ணன்
  அடிக்கமலந் தன்னை அயன். 56

  2138:
  அயல்நின்ற வல்வினையை அஞ்சினே னஞ்சி,
  உயநின் திருவடியே சேர்வான், - நயநின்ற
  நன்மாலை கொண்டு நமோநாரணா என்னும்,
  சொன்மாலை கற்றேன் தொழுது. 57

  2139:
  தொழுது மலர்க்கொண்டு தூபம்கை யேந்தி,
  எழுதும் எழுவாழி நெஞ்சே, - பழுதின்றி
  மந்திரங்கள் கற்பனவும் மாலடியே கைதொழுவான்,
  அந்தரமொன் றில்லை அடை. 58

  2140:
  அடைந்த அருவினையோ டல்லல்நோய் பாவம்,
  மிடைந்தவை மீண்டொழிய வேண்டில், - _டங்கிடையை
  முன்னிலங்கை வைத்தான் முரணழிய, முன்னொருநாள்
  தன்வில் அங்கை வைத்தான் சரண். 59

  2141:
  சரணா மறைபயந்த தாமரையா னோடு,
  மரணாய மன்னுயிர்கட் கெல்லாம், - அரணாய
  பேராழி கொண்ட பிரானன்றி மற்றறியாது,
  ஓராழி சூழ்ந்த வுலகு. 60

  2142:
  உலகும் உலகிறந்த வூழியும், ஒண்கேழ்
  விலகு கருங்கடலும் வெற்பும், - உலகினில்
  செந்தீயும் மாருதமும் வானும், திருமால்தன்
  புந்தியி லாய புணர்ப்பு. 61

  2143:
  புணர்மருதி னூடுபோய்ப் பூங்குருந்தம் சாய்த்து,
  மணமருவ மால் விடையேழ் செற்று, - கணம்வெருவ
  ஏழுலகும் தாயினவும் எண்டிசையும் போயினவும்,
  சூழரவப் பொங்கணையான் தோள். 62

  2144:
  தோளவனை யல்லால் தொழா, என் செவியிரண்டும்,
  கேளவன தின்மொழியே கேட்டிருக்கும், - நாநாளும்
  கோணா கணையான் கூரைகழலே கூறுவதே,
  நாணாமை நள்ளேன் நயம். 63

  2145:
  நயவேன் பிறர்ப்பொருளை நள்ளேன்கீ ழாரோடு,
  உயவேன் உயர்ந்தவரோ டல்லால், - வியவேன்
  திருமாலை யல்லது தெய்வமென் றேத்தேன்,
  வருமாறென் நம்மேல் வினை? 64

  2146:
  வினையா லடர்ப்படார் வெந்நரகில் சேரார்,
  தினையேனும் தீக்கதிக்கட் செல்லார், - நினைதற்
  கரியானைச் சேயானை, ஆயிரம்பேர்ச் செங்கட்
  கரியானைக் கைதொழுதக் கால். 65

  2147:
  காலை யெழுந்துலகம் கற்பனவும், கற்றுணர்ந்த
  மேலைத் தலைமறையோர் வேட்பனவும், - வேலைக்கண்
  ஓராழி யானடியே ஓதுவதும் ஓர்ப்பனவும்,
  பேராழி கொண்டான் பெயர். 66

  2148:
  பெயரும் கருங்கடலே நோக்குமாறு, ஒண்பூ
  உயரும் கதிரவனே நோக்கும், -உயிரும்
  தருமனையே நோக்குமொண் டாமரையாள் கேள்வன்,
  ஒருவனையே நோக்கும் உணர்வு. 67

  2149:
  உணர்வாரா ருன்பெருமை? யூழிதோ றூழி,
  உணர்வாரா ருன்னுருவந் தன்னை?, உணர்வாரார்
  விண்ணகத்தாய். மண்ணகத்தாய். வேங்கடத்தாய் நால்வேதப்
  பண்ணகத்தாய். நீகிடந்த பால்? 68

  2150:
  பாலன் றனதுருவாய் ஏழுலகுண்டு, ஆலிலையின்
  மேலன்று நீவளர்ந்த மெய்யென்பர், - ஆலன்று
  வேலைநீ ருள்ளதோ விண்ணதோ மண்ணதோ?
  சோலைசூழ் குன்றெடுத்தாய் சொல்லு. 69

  2151:
  சொல்லுந் தனையும் தொழுமின் விழுமுடம்பு,
  சொல்லுந் தனையும் திருமாலை, - நல்லிதழ்த்
  தாமத்தால் வேள்வியால் தந்திரத்தால் மந்திரத்தால்,
  நாமத்தால் ஏத்திதிரேல் நன்று. 70

  2152:
  நன்று பிணிமூப்புக் கையகற்றி நான்கூழி,
  நின்று நிலமுழுதும் ஆண்டாலும், என்றும்
  விடலாழி நெஞ்சமே. வேண்டினேன் கண்டாய்,
  அடலாழி கொண்டான்மாட் டன்பு. 71

  2153:
  அன்பாழி யானை யணுகென்னும், நாஅவன்றன்
  பண்பாழித் தோள்பரவி யேத்தென்னும், முன்பூழி
  காணானைக் காணென்னும் கண்செவி கேளென்னும்
  பூணாரம் பூண்டான் புகழ். 72

  2154:
  புகழ்வாய் பழிப்பாய்நீ பூந்துழா யானை,
  இகழ்வாய் கருதுவாய் நெஞ்சே, - திகழ்நீர்க்
  கடலும் மலையும் இருவிசும்பும் காற்றும்,
  உடலும் உயிருமேற்றான். 73

  2155:
  ஏற்றான் புள்ளூர்த்தான் எயிலெரித்தான் மார்விடந்தான்
  நீற்றான் நிழல்மணி வண்ணத்தான், - கூற்றொருபால்
  மங்கையான் பூமகளான் வார்சடையான், நீண்முடியான்
  கங்கையான் நீள்கழலான் காப்பு. 74

  2156:
  காப்புன்னை யுன்னக் கழியும் அருவினைகள்,
  ஆப்புன்னை யுன்ன அவிழ்ந்தொழியும் - மூப்புன்னைச்
  சிந்திப்பார்க் கில்லை திருமாலே, நின்னடியை
  வந்திப்பார் காண்பர் வழி. 75

  2157:
  வழிநின்று நின்னைத் தொழுவார், வழுவா
  மொழிநின்ற மூர்த்தியரே யாவர், - பழுதொன்றும்
  வாராத வண்ணமே விண்கொடுக்கும், மண்ணளந்த
  சீரான் திருவேங்கடம். 76

  2158:
  வேங்கடமும் விண்ணகரும் வெஃகாவும், அஃகாத
  பூங்கிடங்கில் நீள்கோவல் பொன்னகரும், - நான்கிடத்தும்
  நின்றா னிருந்தான் கிடந்தான் நடந்தானே,
  என்றால் கெடுமாம் இடர். 77

  2159:
  இடரார் படுவார்? எழுநெஞ்சே, வேழம்
  தொடர்வான் கொடுமுதலை சூழ்ந்த, - படமுடை
  பைந்நாகப் பள்ளியான் பாதமே கைதொழுதும்,
  கொய்ந்நாகப் பூம்போது கொண்டு. 78

  2160:
  கொண்டானை யல்லால் கொடுத்தாரை யார்பழிப்பார்,
  மண்தா எனவிரந்து மாவலியை, ஒண்தாரை
  நீரங்கை தோய நிமிர்ந்திலையே, நீள்விசும்பில்
  ஆரங்கை தோய அடுத்து? 79

  2161:
  அடுத்த கடும்பகைஞர்க் காற்றேனென் றோடி,
  படுத்த பொரும்பாழி சூழ்ந்த - விடத்தரவை,
  வல்லாளன் கைக்கொடுத்த மாமேனி மாயவனுக்கு,
  அல்லாதும் ஆவரோ ஆள்? 80

  2162:
  ஆளமர் வென்றி யடுகளத்துள் அஞ்ஞான்று,
  வாளமர் வேண்டி வரைநட்டு, - நீளரவைச்
  சுற்றிக் கடைந்தான் பெயரன்றே, தொன்னரகைப்
  பற்றிக் கடத்தும் படை? 81

  2163:
  படையாரும் வாட்கண்ணார் பாரசிநாள், பைம்பூந்
  தொடையலோ டேந்திய தூபம், - இடையிடையின்
  மீன்மாய மாசூணும் வேங்கடமே, மேலொருநாள்
  மான்மாய எய்தான் வரை. 82

  2164:
  வரைகுடைதோல் காம்பாக ஆநிரைகாத்து, ஆயர்
  நிரைவிடையேழ் செற்றவா றென்னே, - உரவுடைய
  நீராழி யுள்கிடந்து நேரா நிசாசரர்மேல்,
  பேராழி கொண்ட பிரான்? 83

  2165:
  பிரான். உன் பெருமை பிறரா ரறிவார்?,
  உராஅ யுலகளந்த ஞான்று, - வராகத்
  தெயிற்றளவு போதாவா றென்கொலோ, எந்தை
  அடிக்களவு போந்த படி? 84

  2166:
  படிகண் டறிதியே பாம்பணையி னான்,புட்
  கொடிகண் டறிதியே?கூறாய், - வடிவில்
  பொறியைந்து முள்ளடக்கிப் போதொடுநீ ரேந்தி,
  நெறிநின்ற நெஞ்சமே. நீ. 85

  2167:
  நீயும் திருமகளும் நின்றாயால், குன்றெடுத்துப்
  பாயும் பனிமறைத்த பண்பாளா, - வாயில்
  கடைகழியா வுள்புகாக் காமர்பூங் கோவல்
  இடைகழியே பற்றி யினி. 86

  2168:
  இனியார் புகுவா ரெழுநரக வாசல்?
  முனியாது மூரித்தாள் கோமின், - கனிசாயக்
  கன்றெறிந்த தோளான் கனைகழலே காண்பதற்கு,
  நன்கறிந்த நாவலம்சூழ் நாடு. 87

  2169:
  நாடிலும் நின்னடியே நாடுவன, நாடோ றும்
  பாடிலும் நின்புகழே பாடுவன், சூடிலும்
  பொன்னாழி யேந்தினான் பொன்னடியே சூடுவேற்கு,
  என்னாகி லென்னே எனக்கு? 88

  2170:
  எனக்காவா ராரொருவரே, எம்பெருமான்
  தனக்காவான் தானேமற் றல்லால், - புனக்காயாம்
  பூமேனி காணப் பொதியவிழும் பூவைப்பூ,
  மாமேனி காட்டும் வரம். 89

  2171:
  வரத்தால் வலிநினைந்து மாதவ.நின் பாதம்,
  சிரத்தால் வணங்கானா மென்றே, - உரத்தினால்
  ஈரரியாய் நேர்வலியோ னாய இரணியனை,
  ஓரரியாய் நீயிடந்த தூன்? 90

  2172:
  ஊனக் குரம்பையி னுள்புக் கிருள்நீக்கி,
  ஞானச் சுடர்கொளீஇ நாடோ றும், - ஏனத்
  துருவா யுலகிடந்த வூழியான் பாதம்,
  மருவாதார்க் குண்டாமோ வான்? 91

  2173:
  வானாகித் தீயாய் மறிகடலாய் மாருதமாய்
  தேனாகிப் பாலாம் திருமாலே, - ஆனாய்ச்சி
  வெண்ணெய் விழுங்க நிறையுமே, முன்னொருநாள்
  மண்ணை உமிழ்ந்த வயிறு? 92

  2174:
  வயிறழல வாளுருவி வந்தானை யஞ்ச
  எயிறிலக வாய்மடுத்த தென்நீ, - பொறியுகிரால்
  பூவடியை யீடழித்த பொன்னாழிக் கையா,நின்
  சேவடிமே லீடழியச் செற்று? 93

  2175:
  செற்றெழுந்து தீவிழித்துச் சென்றவிந்த ஏழுலகும்,
  மற்றிவையா வென்றுவா யங்காந்து, முற்றும்
  மறையவற்குக் காட்டிய மாயவனை யல்லால்,
  இறையேனும் ஏத்தாதென் நா. 94

  2176:
  நாவாயி லுண்டே நமோநார ணா என்று,
  ஓவா துரைக்கு முரையுண்டே, - மூவாத
  மாக்கதிக்கண் செல்லும் வகையுண்டே, என்னொருவர்
  தீக்கதிக்கட் செல்லும் திறம்? 95

  2177:
  திறம்பாதென் னெஞ்சமே. செங்கண்மால் கண்டாய்,
  அறம்பாவ மென்றிரண்டு மாவான், புறந்தானிம்
  மண்தான் மறிகடல்தான் மாருதந்தான், வான்தானே,
  கண்டாய் கடைக்கட் பிடி. 96

  2178:
  பிடிசேர் களிறளித்த பேராளா, உன்றன்
  அடிசேர்ந் தருள்பெற்றாள் அன்றே, - பொடிசேர்
  அனல்கங்கை யேற்றான் அவிர்சடைமேல் பாய்ந்த,
  புனல்கங்கை யென்னும்பேர்ப் பொன்? 97

  2179:
  பொன்திகழ மேனிப் புரிசடையம் புண்ணியனும்,
  நின்றுலகம் தாய நெடுமாலும், - என்றும்
  இருவரங்கத் தால்திரிவ ரேலும், ஒருவன்
  ஒருவனங்கத் தென்று முளன். 98

  2180:
  உளன்கண்டாய் நன்னெஞ்சே. உத்தமன் என்றும்
  உளன்கண்டாய், உள்ளூவா ருள்ளத் - துளன்கண்டாய்,
  வெள்ளத்தி னுள்ளானும் வேங்கடத்து மேயானும்,
  உள்ளத்தி னுள்ளனென் றோர். 99

  2181:
  ஓரடியும் சாடுதைத்த ஒண்மலர்ச் சேவடியும்,
  ஈரடியும் காணலா மென்னெஞ்சே. - ஓரடியில்
  தாயவனைக் கேசவனைத் தண்டுழாய் மாலைசேர்,
  மாயவனை யேமனத்து வை. (2) 100

  பொய்கையாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்