MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  


  ஸ்ரீ:

  ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம:
  பூதத்தாழ்வார் அருளிச்செய்த
  இரண்டாம் திருவந்தாதி

  தனியன்
  திருகுருகைப்பிரான் பிள்ளான் அருளிச் செய்தது
  நேரிசை வெண்பா

  என்பிறவி தீர இறைஞ்சினேன் இன்னமுதா
  அன்பே தகளி யளித்தானை, - நன்புகழ்சேர்
  சீதத்தார் முத்துகள் சேரும் கடல்மல்லைப்
  பூதத்தார் பொன்னங்கழல்.

  2182:
  அன்பே தளியா ஆர்வமே நெய்யாக,
  இன்புருகு சிந்தை யிடுதிரியா, - நன்புருகி
  ஞானச் சுடர்விளக் கேற்றினேன் நாரணற்கு
  ஞானத் தமிழ்புரிந்த நான். (2) 1

  2183:
  ஞானத்தால் நன்குணர்ந்து நாரணன்றன் நாமங்கள்,
  தானத்தால் மற்றவன் பேர் சாற்றினால், - வானத்
  தணியமர ராக்குவிக்கு மஃதன்றே, நாங்கள்
  பணியமரர் கோமான் பரிசு? 2

  2184:
  பரிசு நறுமலரால் பாற்கடலான் பாதம்,
  புரிவார் புகழ்பெறுவர் போலாம், - புரிவார்கள்
  தொல்லமரர் கேள்வித் துலங்கொளிசேர் தோற்றத்து
  நல்லமரர் கோமான் நகர். 3

  2185:
  நகரிழைத்து நித்திலத்து நாண்மலர் கொண்டு, ஆங்கே
  திகழும் அணிவயிரம் சேர்த்து, - நிகரில்லாப்
  பைங்கமல மேந்திப் பணிந்தேன் பனிமலராள்,
  அங்கம்வலம் கொண்டான் அடி. 4

  2186:
  அடிமூன்றி லிவ்வுலகம் அன்றளந்தாய் போலும்
  அடிமூன் றிரந்தவனி கொண்டாய், - படிநின்ற
  நீரோத மேனி நெடுமாலே நின்னடியை
  ஆரோத வல்லார் அறிந்து? 5

  2187:
  அறிந்தைந்து முள்ளடக்கி ஆய்மலர்கொண்டு, ஆர்வம்
  செறிந்த மனத்தராய்ச் செவ்வே, - அறிந்தவன்றன்
  பேரோதி யேத்தும் பெருந்தவத்தோர் காண்பரே,
  காரோத வண்ணன் கழல். 6

  2188:
  கழலெடுத்து வாய்மடித்துக் கண்சுழன்று, மாற்றார்
  அழலெடுத்த சிந்தையராய் அஞ்ச, தழலெடுத்த
  போராழி ஏத்தினான் பொன்மலர்ச் சேவடியை
  ஓராழி நெஞ்சே. உகந்து. 7

  2189:
  உகந்துன்னை வாங்கி ஒளிநிறங்கொள் கொங்கை
  அகம்குளிர வுண்ணென்றாள் ஆவி, உகந்து
  முலையுண்பாய் போலே முனிந்துண்டாய், நீயும்
  அலைபண்பா லானமையால் அன்று. 8

  2190:
  அன்றதுகண் டஞ்சாத ஆய்ச்சி யுனக்கிரங்கி,
  நின்று முலைதந்த இன்நீர்மைக்கு, அன்று
  வரன்முறையால் நீயளந்த மாகடல்சூழ் ஞாலம்,
  பெருமுறையா லெய்துமோ பேர்த்து? 9

  2191:
  பேர்த்தனை மாசகடம் பிள்ளையாய், மண்ணிரந்து
  காத்தனை புல்லுயிரும் காவலனே, ஏத்திய
  நாவுடையேன் பூவுடையேன் நின்னுள்ளி நின்றமையால்
  காவடியேன் பட்ட கடை. 10

  2192:
  கடைநின் றமரர் கழல்தொழுது, நாளும்
  இடைநின்ற இன்பத்த ராவர், புடைநின்ற
  நீரோத மேனி நெடுமாலே, நின்னடியை
  ஆரோத வல்லார் அவர்? 11

  2193:
  அவரிவரென் றில்லை அரவணையான் பாதம்,
  எவர்வணங்கி யேத்தாதா ரெண்ணில், பலரும்
  செழுங்கதிரோ னெண்மலரோன் கண்ணுதலோன் அன்றே
  தொழுந்தகையார் நாளும் தொடர்ந்து? 12

  2194:
  தொடரெடுத்த மால்யானை சூழ்கயம்புக் கஞ்சிப்
  படரெடுத்த பைங்கமலம் கொண்டு,அன் - றிடரடுக்க
  ஆழியான் பாதம் பணிந்தன்றே, வானவர்கோன்
  பாழிதா னெய்திற்றுப் பண்டு? 13

  2195:
  பண்டிப் பெரும்பதியை யாக்கி பழிபாவம்
  கொண்டுஇங்கு வாழ்வாரைக் கூறாதே, - எண்டிசையும்
  பேர்த்தகரம் நான்குடையான் பேரோதிப் பேதைகாள்
  தீர்த்தகரர் ஆமின் திரிந்து. 14

  2196:
  திரிந்தது வெஞ்சமத்துத் தேர்கடவி, அன்று
  பிரிந்தது சீதையைமான் பின்போய், - புரிந்ததுவும்
  கண்பள்ளி கொள்ள அழகியதே, நாகத்தின்
  தண்பள்ளி கொள்வான் றனக்கு. 15

  2197:
  தனக்கடிமை பட்டது தானறியா னேலும்
  மனத்தடைய வைப்பதாம் மாலை, - வனத்திடரை
  ஏரியாம் வண்ணம் இயற்று மிதுவல்லால்,
  மாரியார் பெய்கிற்பார் மற்று? 16

  2198:
  மற்றா ரியலாவர் வானவர்கோன் மாமலரோன்,
  சுற்றும் வணங்கும் தொழிலானை, - ஒற்றைப்
  பிறையிருந்த செஞ்சடையான் பிஞ்சென்று, மாலைக்
  குறையிரந்து தான்முடித்தான் கொண்டு. 17

  2199:
  கொண்ட துலகம் குறளுருவாய்க் கோளரியாய்,
  ஒண்டிறலோன் மார்வத் துகிர்வைத்தது - உண்டதுவும்
  தான்கடந்த ஏழுலகே தாமரைக்கண் மாலொருநாள்,
  வான்கடந்தான் செய்த வழக்கு. 18

  2200:
  வழக்கன்று கண்டாய் வலிசகடம் செற்றாய்,
  வழக்கொன்று நீமதிக்க வேண்டா, - குழக்கன்று
  தீவிளவின் காய்க்கெறிந்த தீமை திருமாலே,
  பார்விளங்கச் செய்தாய் பழி. 19

  2201:
  பழிபாவம் கையகற்றிப் பல்காலும் நின்னை,
  வழிவாழ்வார் வாழ்வராம் மாதோ, - வழுவின்றி
  நாரணன்றன் நாமங்கள் நன்குணர்ந்து நன்கேத்தும்,
  காரணங்கள் தாமுடையார் தாம். 20

  2202:
  தாமுளரே தம்முள்ளம் உள்ளுளதே, தாமரையின்
  பூவுளதே யேத்தும் பொழுதுண்டே, - வாமன்
  திருமருவு தாள்மரூவு சென்னியரே, செவ்வே
  அருநரகம் சேர்வ தரிது. 21

  2203:
  அரிய தெளிதாகும் ஆற்றலால் மாற்றி,
  பெருக முயல்வாரைப் பெற்றால், - கரியதோர்
  வெண்கோட்டு மால்யானை வென்றுமுடித் தன்றே,
  தண்கோட்டு மாமலரால் தாழ்ந்து? 22

  2204:
  தாழ்ந்துவரங் கொண்டு தக்க வகைகளால்
  வாழ்ந்து கழிவாரை வாழ்விக்கும், - தாழ்ந்த
  விளங்கனிக்குக் கன்றெறிந்து வேற்றுருவாய், ஞாலம்
  அளந்தடிக்கீழ்க் கொண்ட அவன். 23

  2205:
  அவன்கண்டாய் நன்னெஞ்சே. ஆரருளும் கேடும்,
  அவன்கண்டா யைம்புலனாய் நின்றான், - அவன்கண்டாய்
  காற்றுத்தீ நீர்வான் கருவரைமண் காரோத,
  சீற்றத்தீ யாவானும் சென்று. 24

  2206:
  சென்ற திலங்கைமேல் செவ்வேதன் சீற்றத்தால்,
  கொன்ற திராவணனைக் கூறுங்கால், - நின்றதுவும்
  வேயோங்கு தண்சாரல் வேங்கடமே, விண்ணவர்தம்
  வாயோங்கு தொல்புகழான் வந்து. 25

  2207:
  வந்தித் தவனை வழிநின்ற ஐம்பூதம்
  ஐந்தும் அகத்தடக்கி யார்வமாய், - உந்திப்
  படியமரர் வேலையான் பண்டமரர்க் கீந்த,
  படியமரர் வாழும் பதி. 26

  2208:
  பதியமைந்து நாடிப் பருத்தெழுந்த சிந்தை,
  மதியுரிஞ்சி வான்முகடு நோக்கி - கதிமிகுத்தங்
  கோல்தேடி யாடும் கொழுந்ததே போன்றதே,
  மால்தேடி யோடும் மனம். 27

  2209:
  மனத்துள்ளான் வேங்கடத்தான் மாகடலான், மற்றும்
  நினைப்பரிய நீளரங்கத் துள்ளான், - எனைப்பலரும்
  தேவாதி தேவ னெனப்படுவான், முன்னொருனாள்
  மாவாய் பிளந்த மகன். 28

  2210:
  மகனாகக் கொண்டெடுத்தாள் மாண்பாய கொங்கை,
  அகனார வுண்பனென் றுண்டு, - மகனைத்தாய்
  தேறாத வண்ணம் திருத்தினாய், தென்னிலங்கை
  நீறாக எய்தழித்தாய் நீ. 29

  2211:
  நீயன் றுலகளந்தாய் நீண்ட திருமாலே,
  நீயன் றுலகிடந்தா யென்பரால், - நீயன்று
  காரோதம் முன்கடைந்து பின்னடைத்தாய் மாகடலை,
  பேரோத மேனிப் பிரான். 30

  2212:
  பிரானென்று நாளும் பெரும்புலரி யென்றும்,
  குராநல் செழும்போது கொண்டு, - வராகத்
  தணியுருவன் பாதம் பணியுமவர் கண்டீர்,
  மணியுருவம் காண்பார் மகிழ்ந்து. 31

  2213:
  மகிழ்ந்தது சிந்தை திருமாலே, மற்றும்
  மகிழ்ந்ததுன் பாதமே போற்றி, - மகிழ்ந்த
  தழலாழி சங்க மவைபாடி யாடும்,
  தொழிலாகம் சூழ்ந்து துணிந்து. 32

  2214:
  துணிந்தது சிந்தை துழாயலங்கல், அங்கம்
  அணிந்தவன்பே ருள்ளத்துப் பல்கால், - பணிந்ததுவும்
  வேய்பிறங்கு சாரல் விறல்வேங் கடவனையே,
  வாய்திறங்கள் சொல்லும் வகை. 33

  2215:
  வகையா லவனி யிரந்தளந்தாய் பாதம்,
  புகையால் நறுமலாரால் முன்னே, - மிகவாய்ந்த
  அன்பாக்கி யேத்தி யடிமைப்பட்டேனுனக்கு,
  என்பாக்கி யத்தால் இனி. 34

  2216:
  இனிதென்பர் காமம் அதனிலும் ஆற்ற,
  இனிதென்பர் தண்ணீரும் எந்தாய், - இனிதென்று
  காமநீர் வேளாது நின்பெருமை வேட்பரேல்,
  சேமநீ ராகும் சிறிது. 35

  2217:
  சிறியார் பெருமை சிறிதின்க ணெய்தும்,
  அறியாரும் தாமறியா ராவர், - அறியாமை
  மண்கொண்டு மண்ணுண்டு மண்ணுமிழ்ந்த மாயனென்று,
  எண்கொண்டேன் னெஞ்சே. இரு. 36

  2218:
  இருந்தண் கமலத் திருமலரி னுள்ளே,
  திருந்து திசைமுகனைத் தந்தாய், - பொருந்தியநின்
  பாதங்க ளேத்திப் பணியாவேல், பல்பிறப்பும்
  ஏதங்க ளெல்லா மெமக்கு. 37

  2219:
  எமக்கென் றிருநிதியம் ஏமாந்தி ராதே,
  தமக்கென்றும் சார்வ மறிந்து, - நமக்கென்றும்
  மாதவனே யென்னும் மனம்படைத்து மற்றவன்பேர்
  ஓதுவதே நாவினா லோத்து. 38

  2220:
  ஓத்தின் பொருள்முடிவும் இத்தனையே, உத்தமன்பேர்
  ஏத்தும் திறமறிமி னேழைகாள், ஓத்தனை
  வல்லீரேல் நன்றதனை மாட்டீரேல், மாதவன்பேர்
  சொல்லுவதே ஓத்தின் சுருக்கு. 39

  2221:
  சுருக்காக வாங்கிச் சுலாவினின்று ஐயார்
  நெருக்காமுன் நீர்நினைமின் கண்டீர், - திருப்பொலிந்த
  ஆகத்தான் பாதம் அறிந்தும், அறியாத
  போகத்தா லில்லை பொருள். 40

  2222:
  பொருளால் அமருலகம் புக்கியல லாகாது
  அருளா லறமருளு மன்றே, - அருளாலே
  மாமறையோர்க் கீந்த மணிவண்ணன் பாதமே,
  நீமறவேல் நெஞ்சே. நினை. 41

  2223:
  நினைப்பன் திருமாலை நீண்டதோள் காண,
  நினைப்பார் பிறப்பொன்றும் நேரார், - மனைப்பால்
  பிறந்தார் பிறந்தெய்தும் பேரின்ப மெல்லாம்,
  துறந்தார் தொழுதாரத் தோள். 42

  2224:
  தோளிரண் டெட்டேழும் மூன்று முடியனைத்தும்,
  தாளிரண்டும் வீழச் சரந்துரந்தான், - தாளிரண்டும்,
  ஆர்தொழுவார் பாதம் அவைதொழுவ தன்றே,என்
  சீர்கெழுதோள் செய்யும் சிறப்பு? 43

  2225:
  சிறந்தார்க் கெழுதுணையாம் செங்கண்மால் நாமம்,
  மறந்தாரை மானிடமா வையேன், அறம்தாங்கும்
  மாதவனே யென்னும் மனம்படைத்து, மற்றவன்பேர்
  ஓதுவதே நாவினா லுள்ளு. 44

  2226:
  உளதென் றிறுமாவா ருண்டில்லை யென்று,
  தளர்தல் அதனருகும் சாரார், - அளவரிய
  வேதத்தான் வேங்கடத்தான் விண்ணோர் முடிதோயும்,
  பாதத்தான் பாதம் பயின்று. 45

  2227:
  பயின்ற தரங்கம் திருக்கோட்டி, பன்னாள்
  பயின்றதுவும் வேங்கடமே பன்னாள், - பயின்ற
  தணிதிகழும் சோலை யணிநீர் மலையே
  மணிதிகழும் வண்தடக்கை மால். 46

  2228:
  மாலை யரியுருவன் பாத மலரணிந்து,
  காலை தொழுதெழுமின் கைகோலி, - ஞாலம்
  அளந்திடந் துண்டுமிழ்ந்த அண்ணலைமற் றல்லால்
  உளங்கிடந்த வாற்றா லுணர்ந்து. 47

  2229:
  உணர்ந்தாய் மறைநான்கும் ஓதினாய் நீதி
  மணந்தாய் மலர்மகள்தோள் மாலே. - மணந்தாய்போய்
  வேயிருஞ் சாரல் வியலிரு ஞாலம்சூழ்,
  மாயிருஞ் சோலை மலை. 48

  2230:
  மலையேழும் மாநிலங்க ளேழும் அதிர,
  குலைசூழ் குரைகடல்க ளேழும், - முலைசூழ்ந்த
  நஞ்சுரத்துப் பெண்ணை நவின்றுண்ட நாவனென்று,
  அஞ்சாதென் னெஞ்சே. அழை. 49

  2231:
  அழைப்பன் திருமாலை ஆங்கவர்கள் சொன்ன,
  பிழைப்பில் பெரும்பெயரே பேசி, - இழைப்பரிய
  ஆயவனே. யாதவனே. என்றவனை யார்முகப்பும்,
  மாயவனே என்று மதித்து. 50

  2232:
  மதிக்கண்டாய் நெஞ்சே. மணிவண்ணன் பாதம்,
  மதிக்கண்டாய் மற்றவன்பேர் தன்னை, - மதிக்கண்டாய்
  பேராழி நின்று பெயர்ந்து கடல்கடைந்த
  நீராழி வண்ணன் நிறம். 51

  2233:
  நிறங்கரியன் செய்ய நெடுமலராள் மார்வன்,
  அறம்பெரிய னார தறிவார்? - மறம்புரிந்த
  வாளரக்கன் போல்வானை வானவர்கோன் தானத்து,
  நீளிருக்கைக் குய்த்தான் நெறி. 52

  2234:
  நெறியார் குழற்கற்றை முன்னின்று பின்தாழ்ந்து,
  அறியா திளங்கிரியென் றெண்ணி, - பிறியாது
  பூங்கொடிகள் வைகும் பொருபுனல் குன்றென்றும்,
  வேங்கடமே யாம் விரும்பும் வெற்பு. 53

  2235:
  வெற்பென் றிருஞ்சோலை வேங்கடமென் றிவ்விரண்டும்
  நிற்பென்று நீமதிக்கும் நீர்மைபோல், - நிற்பென்
  றுளங்கோயி லுள்ளம்வைத் துள்ளினேன், வெள்ளத்
  திளங்கோயில் கைவிடேல் என்று. 54

  2236:
  என்றும் மறந்தறியேன் ஏழ்பிறப்பும் எப்பொழுதும்,
  நின்று நினைப்பொழியா நீர்மையால், - வென்றி
  அடலாழி கொண்ட அறிவனே, இன்பக்
  கடலாழி நீயருளிக் காண். 55

  2237:
  காணக் கழிகாதல் கைமிக்குக் காட்டினால்,
  நாணப் படுமென்றால் நாணுமே? - பேணிக்
  கருமாலைப் பொன்மேனி காட்டாமுன் காட்டும்,
  திருமாலை நாங்கள் திரு. 56

  2238:
  திருமங்கை நின்றருளும் தெய்வம்நா வாழ்த்தும்,
  கருமம் கடைப்பிடிமின் கண்டீர், - உரிமையால்
  ஏத்தினோம் பாதம் இருந்தடக்கை எந்தைபேர்,
  நாற்றிசையும் கேட்டீரே நாம்? 57

  2239:
  நாம்பெற்ற நன்மையும் நாமங்கை நன்னெஞ்சத்து
  ஓம்பி யிருந்தெம்மை ஓதுவித்து, - வேம்பின்
  பொருள்நீர்மை யாயினும் பொன்னாழி பாடென்று,
  அருள்நீர்மை தந்த அருள். 58

  2240:
  அருள் புரிந்த சிந்தை அடியார்மேல் வைத்து,
  பொருள்தெரிந்து காண்குற்ற அப்போது, - இருள்திரிந்து
  நோக்கினேன் நோக்கி நினைந்தேன தொண்கமலம்,
  ஓக்கினே னென்னையுமங் கோர்ந்து. 59

  2241:
  ஓருருவன் அல்லை ஒளியுருவம் நின்னுருவம்,
  ஈருருவன் என்பர் இருநிலத்தோர், ஓருருவம்
  ஆதியாம் வண்ணம் அறிந்தார் அவர்கண்டீர்,
  நீதியால் மண்காப்பார் நின்று. 60

  2242:
  நின்றதோர் பாதம் நிலம்புடைப்ப, நீண்டதோள்
  சென்றளந்த தென்பர் திசையெல்லாம், - அன்று
  கருமாணி யாயிரந்த கள்வனே, உன்னைப்
  பிரமாணித் தார்பெற்ற பேறு. 61

  2243:
  பேறொன்று முன்னறியேன் பெற்றறியேன் பேதையால்,
  மாறென்று சொல்லிவணங்கினேன், ஏறின்
  பெருத்தெருத்தம் கோடொசியப் பெண்நசையின் பின் போய்,
  எருத்திருந்த நல்லாயர் ஏறு. 62

  2244:
  ஏறேழும் வென்றடர்த்த எந்தை, எரியுருவத்து
  ஏறேறிப் பட்ட இடுசாபம் - பாறேறி
  உண்டதலை வாய்நிறையக் கோட்டங்கை ஒண்குருதி,
  கண்டபொருள் சொல்லின் கதை. 63

  2245:
  கதையும் பெரும்பொருளும் கண்ணா.நின் பேரே,
  இதய மிருந்தவையே ஏத்தில், - கதையும்
  திருமொழியாய் நின்ற திருமாலே உன்னைப்,
  பருமொழியால் காணப் பணி. 64

  2246:
  பணிந்தேன் திருமேனி பைங்கமலம் கையால்
  அணிந்தேனுன் சேவடிமே லன்பாய், - துணிந்தேன்
  புரிந்தேத்தி யுன்னைப் புகலிடம்பார்த்து, ஆங்கே
  இருந்தேத்தி வாழும் இது. 65

  2247:
  இது கண்டாய் நன்னெஞ்சே. இப்பிறவி யாவது,
  இதுகண்டா யெல்லாம்நா முற்றது, - இதுகண்டாய்
  நாரணன்பே ரோதி நகரத் தருகணையா,
  காரணமும் வல்லையேல் காண். 66

  2248:
  கண்டேன் திருமேனி யான்கனவில், ஆங்கவன்கைக்
  கண்டேன் கனலுஞ் சுடராழி, - கண்டேன்
  உறுநோய் வினையிரண்டும் ஓட்டுவித்து, பின்னும்
  மறுநோய் செறுவான் வலி. 67

  2249:
  வலிமிக்க வாளெயிற்று வாளவுணர் மாள
  வலிமிக்க வாள்வரைமத் தாக, வலிமிக்க
  வாணாகம் சுற்றி மறுகக் கடல்கடைந்தான்,
  கோணாகம் கொம்பொசித்த கோ. 68

  2250:
  கோவாகி மாநிலம் காத்து,நங் கண்முகப்பே
  மாவேகிச் செல்கின்ற மன்னவரும் - பூவேகும்
  செங்கமல நாபியான் சேவடிக்கே யேழ்பிறப்பும்,
  தண்கமல மேய்ந்தார் தமர். 69

  2251:
  தமருள்ளம் தஞ்சை தலையரங்கம் தண்கால்,
  தமருள்ளும் தண்பொருப்பு வேலை, - தமருள்ளும்
  மாமல்லை கோவல் மதிட்குடந்தை யென்பரே,
  ஏவல்ல எந்தைக் கிடம். 70

  2252:
  இடங்கை வலம்புரிநின் றார்ப்ப, எரிகான்
  றடங்கா ரொடுங்குவித்த தாழி, - விடங்காலும்
  தீவாய் அரவணைமேல் தோன்றல் திசையளப்பான்,
  பூவா ரடிநிமிர்ந்த போது. 71

  2253:
  போதறிந்து வானரங்கள் பூஞ்சுனைபுக்கு, ஆங்கலர்ந்த
  போதரிந்து கொண்டேத்தும் போது,உள்ளம் - போது
  மணிவேங் கடவன் மலரடிக்கே செல்ல,
  அணிவேங் கடவன்பே ராய்ந்து. 72

  2254:
  ஆய்ந்துரைப்ப னாயிரம்பேர் ஆய்நடு வந்திவாய்,
  வாய்ந்த மலர்தூவி வைகலும், - ஏய்ந்த
  பிறைக்கோட்டுச் செங்கண் கரிவிடுத்த பெம்மான்
  இறைக்காட் படத்துணிந்த யான். 73

  2255:
  யானே தவம் செய்தேன் ஏழ்பிறப்பும் எப்பொழுதும்,
  யானே தவமுடையேன் எம்பெருமான், - யானே
  இருந்ததமிழ்நன் மாலை இணையடிக்கே சொன்னேன்,
  பெருந்தமிழன் நல்லேன் பெரிது. 74

  2256:
  பெருகு மதவேழம் மாப்பிடிக்கி முன்னின்று,
  இருக ணிளமூங்கில் வாங்கி, - அருகிருந்த
  தேன்கலந்து நீட்டும் திருவேங் கடம்கண்டீர்,
  வான்கலந்த வண்ணன் வரை. 75

  2257:
  வரைச்சந்த னக்குழ்ம்பும் வான்கலனும் பட்டும்,
  விரைப்பொலிந்த வெண்மல் லிகையும் - நிரைத்துக்கொண்டு
  ஆதிக்கண் நின்ற அறிவன் அடியிணையே
  ஓதிப் பணிவ தூறும். 76

  2258:
  உறுங்கண்டாய் நன்னெஞ்சே. உத்தமன்நற் பாதம்,
  உறுங்கண்டாய் ஒண்கமலந் தன்னால், - உறுங்கண்டாய்
  ஏத்திப் பணிந்தவன் பேர் ஈரைஞ்_ றெப்பொழுதும்,
  சாற்றி யுரைத்தல் தவம். 77

  2259:
  தவம்செய்து நான்முகனே பெற்றான், தரணி
  நிவந்தளப்ப நீட்டியபொற் பாதம், - சிவந்ததன்
  கையனைத்து மாரக் கழுவினான், கங்கைநீர்
  பெய்தனைத்துப் பேர்மொழிந்து பின். 78

  2260:
  பின்னின்று தாயிரப்பக் கேளான், பெரும்பணைத்தோள்
  முன்னின்று தானிரப்பாள் மொய்ம்மலராள் - சொல் நின்ற
  தோள்நலந்தான் நேரில்லாத் தோன்றல், அவனளந்த
  நீணிலந்தான் அத்தனைக்கும் நேர். 79

  2261:
  நேர்ந்தேன் அடிமை நினைந்தேன் தொண்கமலம்,
  ஆர்ந்தேனுன் சேவடிமேல் அன்பாய், - ஆர்ந்த
  அடிக்கோலம் கண்டவர்க் கென்கொலோ, முன்னைப்
  படிக்கோலம் கண்ட பகல்? 80

  2262:
  பகற்கண்டேன் நாரணனைக் கண்டேன், - கனவில்
  மிகக்கண்டேன் மீண்டவனை மெய்யே - மிகக்கண்டேன்
  ஊன்திகழும் நேமி ஒளிதிகழும் சேவடியான்,
  வான்திகழும் சோதி வடிவு. 81

  2263:
  வடிக்கோல வாள்நெடுங்கண் மாமலராள், செவ்விப்
  படிக்கோலம் கண்டகலாள் பன்னாள், - அடிக்கோலி
  ஞாலத்தாள் பின்னும் நலம்புரிந்த தென்கொலோ,
  கோலத்தா லில்லை குறை. 82

  2264:
  குறையாக வெஞ்சொற்கள் கூறினேன் கூறி,
  மறையாங் கெனவுரைத்த மாலை, - இறையேனும்
  ஈயுங்கொல் என்றே இருந்தேன் எனைப்பகலும்,
  மாயன்கண் சென்ற வரம். 83

  2265:
  வரம்கருதித் தன்னை வணங்காத வன்மை,
  உரம்கருதி மூர்க்கத் தவனை, - நரம்கலந்த
  சிங்கமாய்க் கீண்ட திருவன் அடியிணையே,
  அங்கண்மா ஞாலத் தமுது. 84

  2266:
  அமுதென்றும் தேனென்றும் ஆழியான் என்றும்,
  அமுதன்று கொண்டுகந்தான் என்றும், - அமுதன்ன
  சொன்மாலை யேத்தித் தொழுதேன் சொலப்பட்ட,
  நன்மாலை யேத்தி நவின்று. 85

  2267:
  நவின்றுரைத்த நாவலர்கள் நாண்மலர்கொண்டு, ஆங்கே
  பயின்றதனால் பெற்றபயன் என்கொல், - பயின்றார்தம்
  மெய்த்தவத்தால் காண்பரிய மேகமணி வண்ணனை,யான்
  எத்தவத்தால் காண்பன்கொல் இன்று? 86

  2268:
  இன்றா வறிகின்றே னல்லேன் இருநிலத்தைச்
  சென்றாங் களந்த திருவடியை, - அன்று
  கருக்கோட்டி யுள்கிடந்து கைதொழுதேன் கண்டேன்,
  திருக்கோட்டி எந்தை திறம். 87

  2269:
  திறம்பிற் றினியறிந்தேன் தென்னரங்கத் தெந்தை,
  திறம்பா வருசென்றார்க் கல்லால், - திறம்பாச்
  செடிநரகை நீக்கித்தான் செல்வதன்முன், வானோர்
  கடிநகர வாசற் கதவு. 88

  2270:
  கதவிக் கதஞ்சிறந்த கஞ்சனை முன்காய்ந்து,
  அதவிப்போர் யானை ஒசித்து, - பதவியாய்ப்
  பாணியால் நீரேற்றுப் பண்டொருகால் மாவலியை,
  மாணியாய்க் கொண்டிலையே மண். 89

  2271:
  மண்ணுலக மாளேனே வானவர்க்கும் வானவனாய்,
  விண்ணுலகம் தன்னகத்து மேவேனே, - நண்ணித்
  திருமாலை செங்க ணெடியானை, எங்கள்
  பெருமானைக் கைதொழுத பின். 90

  2272:
  பின்னால் அருநரகம் சேராமல் பேதுறுவீர்,
  முன்னால் வணங்க முயல்மினோ, - பன்னூல்
  அளந்தானைக் கார்க்கடல்சூழ் ஞாலத்தை, எல்லாம்
  அளந்தா னவஞ்சே வடி. 91

  2273:
  அடியால்முன் கஞ்சனைச் செற்று,அமர ரேத்தும்
  படியான் கொடிமேல்புள் கொண்டான், - நெடியான்றன்
  நாமமே ஏத்துமின்க ளேத்தினால்,தாம்வேண்டும்
  காமமே காட்டும் கடிது. 92

  2274:
  கடிது கொடுநரகம் பிற்காலும் செய்கை,
  கொடிதென் றதுகூடா முன்னம், - வடிசங்கம்
  கொண்டானைக் கூந்தல்வாய் கீண்டானை, கொங்கைநஞ்
  சுண்டானை ஏத்துமினோ உற்று. 93

  2275:
  உற்று வணங்கித் தொழுமின், உலகேழும்
  முற்றும் விழுங்கும் முகில்வண்ணம், - பற்றிப்
  பொருந்தாதான் மார்பிடந்து பூம்பா டகத்துள்
  இருந்தானை, ஏத்துமென் நெஞ்சு. 94

  2276:
  என்னெஞ்ச மேயான்என் சென்னியான், தானவனை
  வன்னெஞ்சங் கீண்ட மணிவண்ணன், முன்னம்சேய்
  ஊழியா னூழி பெயர்த்தான், உலகேத்தும்
  ஆழியான் அத்தியூ ரான். 95

  2277:
  அத்தியூ ரான்புள்ளை யூர்வான், அணிமணியின்
  துத்திசேர் நாகத்தின் மேல்துயில்வான், - மூத்தீ
  மறையாவான் மாகடல்நஞ் சுண்டான் றனக்கும்
  இறையாவான் எங்கள் பிரான். (2) 96

  2278:
  எங்கள் பெருமான் இமையோர் தலைமகன்நீ,
  செங்க ணெடுமால் திருமார்பா, - பொங்கு
  படமூக்கி னாயிரவாய்ப் பாம்பணைமேல் சேர்ந்தாய்,
  குடமூக்கில் கோயிலாக் கொண்டு. 97

  2279:
  கொண்டு வளர்க்கக் குழவியாய்த் தான்வளர்ந்தது,
  உண்ட துலகேழு முள்ளொடுங்க, - கொண்டு
  குடமாடிக் கோவலனாய் மேவி,என் னெஞ்சம்
  இடமாகக் கொண்ட இறை. 98

  2280:
  இறையெம் பெருமான் அருளென்று, இமையோர்
  முறைநின்று மொய்ம்மலர்கள் தூவ, - அறைகழல
  சேவடியான் செங்க ணெடியான், குறளுருவாய்
  மாவடிவில் மண்கொண்டான் மால். (2) 99

  2281:
  மாலே. நெடியானே. கண்ணனே, விண்ணவர்க்கு
  மேலா. வியந்துழாய்க் கண்ணியனே, - மேலால்
  விளவின்காய் கன்றினால் வீழ்த்தவனே, என்றன்
  அளவன்றால் யானுடைய அன்பு. (2) 100

  பூதத்தாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்