MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  


  மூன்றாம்பத்து

  முதல்திருமொழி - தன்னேராயிரம்
  (யசோதைப்பிராட்டி கண்ணனது அதிமாநுஷ சேஷ்டிதங்களைக்
  கண்டு முலைகொடுக்க அஞ்சுதல்)

  எழுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம்

  223:
  தன்னேராயிரம்பிள்ளைகளோடு தளர்நடையிட்டுவருவான்
  பொன்னேய்நெய்யொடுபாலமுதுண்டு ஒருபுள்ளுவன்பொய்யேதவழும்
  மின்னேர் நுண்ணிடைவஞ்சமகள்கொங்கைதுஞ்ச வாய்வைத்தபிரானே.
  அன்னே. உன்னைஅறிந்துகொண்டேன் உனக்குஅஞ்சுவன்அம்மம்தரவே. (2) 1.

  224:
  பொன்போல்மஞ்சனமாட்டிஅமுதூட்டிப்போனேன் வருமளவுஇப்பால்
  வன்பாரச்சகடம்இறச்சாடி வடக்கிலகம்புக்கிருந்து
  மின்போல் நுண்ணிடையால்ஒருகன்னியை வேற்றுருவம்செய்துவைத்த
  அன்பா. உன்னைஅறிந்துகொண்டேன் உனக்குஅஞ்சுவன்அம்மம்தரவே. 2.

  225:
  கும்மாயத்தொடுவெண்ணெய்விழுங்கிக் குடத்தயிர்சாய்த்துப்பருகி
  பொய்ம்மாயமருதானஅசுரரைப் பொன்றுவித்துஇன்றுநீவந்தாய்
  இம்மாயம்வல்லபிள்ளைநம்பீ. உன்னைஎன்மகனேயென்பர்நின்றார்
  அம்மா. உன்னைஅறிந்துகொண்டேன் உனக்குஅஞ்சுவன்அம்மம்தரவே. 3.

  226:
  மையார்கண்டமடவாய்ச்சியர்மக்களை மையன்மைசெய்துஅவர்பின்போய்
  கொய்யார்பூந்துகில்பற்றித்தனிநின்று குற்றம்பலபலசெய்தாய்
  பொய்யா. உன்னைப்புறம்பலபேசுவ புத்தகத்துக்குளகேட்டேன்
  ஐயா. உன்னைஅறிந்துகொண்டேன் உனக்குஅஞ்சுவன்அம்மம்தரவே. 4.

  227:
  முப்போதும்கடைந்தீண்டியவெண்ணெயினோடு தயிரும்விழுங்கி
  கப்பாலாயர்கள்காவிற்கொணர்ந்த கலத்தொடுசாய்த்துப்பருகி
  மெய்ப்பாலுண்டழுபிள்ளைகள்போல நீவிம்மிவிம்மியழுகின்ற
  அப்பா. உன்னைஅறிந்துகொண்டேன் உனக்குஅஞ்சுவன்அம்மம்தரவே. 5.

  228:
  கரும்பார்நீள்வயல்காய்கதிர்ச்செந்நெலைக் கற்றாநிறைமண்டித்தின்ன
  விரும்பாக்கன்றொன்றுகொண்டு விளங்கனிவீழஎறிந்தபிரானே.
  சுரும்பார்மென்குழல்கன்னியொருத்திக்குச் சூழ்வலைவைத்துத்திரியும்
  அரம்பா. உன்னைஅறிந்துகொண்டேன் உனக்குஅஞ்சுவன்அம்மம்தரவே. 6.

  229:
  மருட்டார்மென்குழல்கொண்டுபொழில்புக்கு வாய்வைத்துஅவ்வாயர்தம்பாடி
  சுருட்டார்மென்குழல்கன்னியர்வந்துஉன்னைச் சுற்றும்தொழநின்றசோதி.
  பொருட்டாயமிலேன்எம்பெருமான். உன்னைப்பெற்றகுற்றமல்லால் மற்றிங்கு
  அரட்டா. உன்னைஅறிந்துகொண்டேன் உனக்குஅஞ்சுவன்அம்மம்தரவே. 7.

  230:
  வாளாவாகிலும்காணகில்லார் பிறர்மக்களைமையன்மைசெய்து
  தோளாலிட்டுஅவரோடுதிளைத்து நீசொல்லப்படாதனசெய்தாய்
  கேளார்ஆயர்குலத்தவர்இப்பழி கெட்டேன். வாழ்வில்லை நந்தன்
  காளாய். உன்னைஅறிந்துகொண்டேன் உனக்குஅஞ்சுவன்அம்மம்தரவே. 8.

  231:
  தாய்மோர்விற்கப்போவர் தமப்பன்மார்கற்றாநிறைப்பின்புபோவர்
  நீ ஆய்ப்பாடிஇளங்கன்னிமார்களைநேர்படவேகொண்டுபோதி
  காய்வார்க்குஎன்றும்உகப்பனவேசெய்து கண்டார்கழறத்திரியும்
  ஆயா. உன்னைஅறிந்துகொண்டேன் உனக்குஅஞ்சுவன்அம்மம்தரவே. 9.

  232:
  தொத்தார்பூங்குழல்கன்னியொருத்தியைச் சோலைத்தடம்கொண்டுபுக்கு
  முத்தார்கொங்கைபுணர்ந்துஇராநாழிகை மூவேழுசென்றபின்வந்தாய்
  ஒத்தார்க்குஒத்தனபேசுவர்உன்னை உரப்பவேநான்ஒன்றும்மாட்டேன்
  அத்தா. உன்னைஅறிந்துகொண்டேன் உனக்குஅஞ்சுவன்அம்மம்தரவே. 10.

  233:
  கரார்மேனிநிறத்தெம்பிரானைக் கடிகமழ்பூங்குழலாய்ச்சி
  ஆராஇன்னமுதுண்ணத்தருவன்நான் அம்மம்தாரேனென்றமாற்றம்
  பாரார்தொல்புகழான்புதுவைமன்னன் பட்டர்பிரான்சொன்னபாடல்
  ஏராரின்னிசைமாலைவல்லார் இருடீகேசனடியாரே. 11.

  இரண்டாம் திருமொழி - அஞ்சனவண்ணனை
  (யசோதப்பிராட்டி கண்ணனைக் கன்றின்பின் போக்கினதை எண்ணி அநுதபித்தல்)

  கலிநிலைத்துறை

  234:
  அஞ்சனவண்ணனை ஆயர்குலக்கொழுந்தினை
  மஞ்சனமாட்டி மனைகள்தோறும்திரியாமே
  கஞ்சனைக்காய்ந்த கழலடிநோவக்கன்றின்பின்
  என்செயப்பிள்ளையைப்போக்கினேன்? எல்லேபாவமே. (2) 1.

  235:
  பற்றுமஞ்சள்பூசிப் பாவைமாரொடுபாடியில்
  சிற்றில்சிதைத்து எங்கும்தீமைசெய்துதிரியாமே
  கற்றுத்தூளியுடை வேடர்கானிடைக்கன்றின்பின்
  எற்றுக்குஎன்பிள்ளையைப்போக்கினேன்? எல்லேபாவமே. 2.

  236:
  நன்மணிமேகலை நங்கைமாரொடுநாள்தொறும்
  பொன்மணிமேனி புழுதியாடித்திரியாமே
  கன்மணிநின்றதிர் கானதரிடைக்கன்றின்பின்
  என்மணிவண்ணனைப்போக்கினேன் எல்லேபாவமே. 3.

  237:
  வண்ணக்கருங்குழல் மாதர்வந்துஅலர்தூற்றிட
  பண்ணிப்பலசெய்து இப்பாடியெங்கும்திரியாமே
  கண்ணுக்கினியானைக் கானதரிடைக்கன்றின்பின்
  எண்ணற்கரியானைப்போக்கினேன் எல்லேபாவமே. 4.

  238:
  அவ்வவ்விடம்புக்கு அவ்வாயர்பெண்டிர்க்குஅணுக்கனாய்
  கொவ்வைக்கனிவாய்கொடுத்துக் கூழைமைசெய்யாமே
  எவ்வம்சிலையுடை வேடர்கானிடைக்கன்றின்பின்
  தெய்வத்தலைவனைப்போக்கினேன் எல்லேபாவமே. 5.

  239:
  மிடறுமெழுமெழுத்தோட வெண்ணெய்விழுங்கிப்போய்
  படிறுபலசெய்து இப்பாடியெங்கும்திரியாமே
  கடிறுபலதிரி கானதரிடைக்கன்றின்பின்
  இடறஎன்பிள்ளையைப்போக்கினேன் எல்லேபாவமே. 6.

  240:
  வள்ளிநுடங்கிடை மாதர்வந்துஅலர்தூற்றிட
  துள்ளிவிளையாடித் தோழரோடுதிரியாமே
  கள்ளியுணங்கு வெங்கானதரிடைக்கன்றின்பின்
  புள்ளின்தலைவனைப்போக்கினேன் எல்லேபாவமே. 7.

  241:
  பன்னிருதிங்கள் வயிற்றில்கொண்டஅப்பாங்கினால்
  என்இளங்கொங்கை அமுதமூட்டியெடுத்துயான்
  பொன்னடிநோவப் புலரியேகானில்கன்றின்பின்
  என்னிளஞ்சிங்கத்தைப்போக்கினேன் எல்லேபாவமே. 8.

  242:
  குடையும்செருப்பும்கொடாதே தாமோதரனைநான்
  உடையும்கடியன ஊன்றுவெம்பரற்களுடை
  கடியவெங்கானிடைக் காலடிநோவக்கன்றின்பின்
  கொடியேன்என்பிள்ளையைப்போக்கினேன் எல்லேபாவமே. 9.

  243:
  என்றும்எனக்குஇனியானை என்மணிவண்ணனை
  கன்றின்பின்போக்கினேனென்று அசோதைகழறிய
  பொன்திகழ்மாடப் புதுவையர்கோன்பட்டன்சொல்
  இன்தமிழ்மாலைகள்வல்லவர்க்கு இடரில்லையே. (2) 10.

  மூன்றாம் திருமொழி - சீலைக்குதம்பை
  (கண்ணன் கன்றுகள்மேய்த்துவரக் கண்டு யசோதை மகிழ்தல்)

  எழுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம்

  244:
  சீலைக்குதம்பைஒருகாது ஒருகாதுசெந்நிறமேல்தோன்றிப்பூ
  கோலப்பணைக்கச்சும்கூறையுடையும் குளிர்முத்தின்கோடாலமும்
  காலிப்பின்னேவருகின்ற கடல்வண்ணன்வேடத்தைவந்துகாணீர்
  ஞாலத்துப்புத்திரனைப்பெற்றார் நங்கைமீர். நானோமற்றாருமில்லை. (2) 1.

  245:
  கன்னிநன்மாமதிள்சூழ்தரு பூம்பொழில்காவிரித்தென்னரங்கம்
  மன்னியசீர்மதுசூதனா. கேசவா. பாவியேன்வாழ்வுகந்து
  உன்னைஇளங்கன்றுமேய்க்கச் சிறுகாலேயூட்டிஒருப்படுத்தேன்
  என்னின்மனம்வலியாள்ஒருபெண்இல்லை என்குட்டனேமுத்தம்தா. 2.

  246:
  காடுகளூடுபோய்க்கன்றுகள்மேய்த்துமறியோடி கார்க்கோடல்பூச்
  சூடிவரிகின்றதாமோதரா. கற்றுத்தூளிகாண்உன்னுடம்பு
  பேடைமயிற்சாயல்பின்னைமணாளா. நீராட்டமைத்துவைத்தேன்
  ஆடிஅமுதுசெய்அப்பனுமுண்டிலன் உன்னோடுஉடனேயுண்பான். 3.

  247:
  கடியார்பொழிலணிவேங்கடவா. கரும்போரேறே. நீயுகக்கும்
  குடையும்செருப்பும்குழலும்தருவிக்கக் கொள்ளாதேபோனாய்மாலே.
  கடியவெங்கானிடைக்கன்றின்பின்போன சிறுக்குட்டச்செங்கமல
  அடியும்வெதும்பி உன்கண்கள்சிவந்தாய்அசைந்திட்டாய்நீஎம்பிரான். 4.

  248:
  பற்றார்நடுங்கமுன்பாஞ்சசன்னியத்தை வாய்வைத்தபோரேறே.
  எஞ்சிற்றாயர்சிங்கமே. சீதைமணாளா. சிறுக்குட்டச்செங்கண்மாலே.
  சிற்றாடையும்சிறுப்பத்திரமும்இவை கட்டிலின்மேல்வைத்துப்போய்
  கற்றாயரோடுநீகன்றுகள்மேய்த்துக் கலந்துடன்வந்தாய்போலும். 5.

  249:
  அஞ்சுடராழிஉன்கையகத்தேந்தும் அழகா. நீபொய்கைபுக்கு
  நஞ்சுமிழ்நாகத்தினோடுபிணங்கவும் நான்உயிர்வாழ்ந்திருந்தேன்
  என்செய்யஎன்னைவயிறுமறுக்கினாய்? ஏதுமோரச்சமில்லை
  கஞ்சன்மனத்துக்குஉகப்பனவேசெய்தாய் காயாம்பூவண்ணம்கொண்டாய். 6.

  250:
  பன்றியும்ஆமையும்மீனமுமாகிய பாற்கடல்வண்ணா. உன்மேல்
  கன்றினுருவாகிமேய்புலத்தேவந்த கள்ளஅசுரன்தன்னை
  சென்றுபிடித்துச்சிறுக்கைகளாலே விளங்காயெறிந்தாய்போலும்
  என்றும்என்பிள்ளைக்குத்தீமைகள்செய்வார்கள் அங்கனமாவார்களே. 7.

  251:
  கேட்டறியாதனகேட்கின்றேன் கேசவா. கோவலர்இந்திரற்கு
  கட்டியசோறும்கறியும்தயிரும் கலந்துடன்உண்டாய்போலும்
  ஊட்டமுதலிலேன்உன்தன்னைக்கொண்டு ஒருபோதும்எனக்கரிது
  வாட்டமிலாப்புகழ்வாசுதேவா. உன்னைஅஞ்சுவன்இன்றுதொட்டும். 8.

  252:
  திண்ணார்வெண்சங்குடையாய். திருநாள்திருவோணமின்றேழுநாள் முன்
  பண்ணோர்மொழியாரைக்கூவிமுளையட்டிப் பல்லாண்டுகூறுவித்தேன்
  கண்ணாலம்செய்யக் கறியும்கலத்தரிசியும்ஆக்கிவைத்தேன்
  கண்ணா. நீநாளைத்தொட்டுக்கன்றின்பின்போகேல் கோலம்செய்திங்கேயிரு. 9.

  253:
  புற்றரவல்குல்அசோதைநல்லாய்ச்சி தன்புத்திரன்கோவிந்தனை
  கற்றினம்மேய்த்துவரக்கண்டுகந்து அவள்கற்பித்தமாற்றமெல்லாம்
  செற்றமிலாதவர்வாழ்தரு தென்புதுவைவிட்டுசித்தன்சொல்
  கற்றிவைபாடவல்லார் கடல்வண்ணன்கழலிணைகாண்பார்களே. (2) 10.

  நான்காம் திருமொழி - தழைகளும்
  (காலிப்பின்னேவரும் கண்ணனைக்கண்டு இடைக்கன்னியர் காமுறுதல்)

  எண்சீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம்

  254:
  தழைகளும்தொங்கலும்ததும்பிஎங்கும்
  தண்ணுமைஎக்கம்மத்தளிதாழ்பீலி
  குழல்களும்கீதமுமாகிஎங்கும்
  கோவிந்தன்வருகின்றகூட்டம்கண்டு
  மழைகொலோவருகின்றதென்றுசொல்லி
  மங்கைமார்சாலகவாசல்பற்றி
  நுழைவனர்நிற்பனராகி எங்கும்
  உள்ளம்விட்டுஊண்மறந்தொழிந்தனரே. (2) 1.

  255:
  வல்லிநுண்இதழன்னஆடைகொண்டு
  வசையறத்திருவரைவிரித்துடுத்து
  பல்லிநுண்பற்றாகஉடைவாள்சாத்திப்
  பணைக்கச்சுந்திப்பலதழைநடுவே
  முல்லைநல்நறுமலர்வேங்கைமலர்
  அணிந்து பல்லாயர்குழாம்நடுவே
  எல்லியம்போதாகப்பிள்ளைவரும்
  எதிர்நின்றுஅங்கினவளைஇழவேன்மினே. 2.

  256:
  சுரிகையும்தெறிவில்லும்செண்டுகோலும்
  மேலாடையும்தோழன்மார்கொண்டோ ட
  ஒருகையால்ஒருவன்தன்தோளையூன்றி
  ஆநிரையினம்மீளக்குறித்தசங்கம்
  வருகையில்வாடியபிள்ளைகண்ணன்
  மஞ்சளும்மேனியும்வடிவும்கண்டாள்
  அருகேநின்றாள்என்பென்-ஓக்கிக்கண்டாள்
  அதுகண்டுஇவ்வூர்ஒன்றுபுணர்க்கின்றதே. 3.

  257:
  குன்றெடுத்துஆநிரைகாத்தபிரான்
  கோவலனாய்க்குழலூதியூதி
  கன்றுகள்மேய்த்துத்தன்தோழரோடு
  கலந்துடன்வருவானைத்தெருவில்கண்டு
  என்றும்இவனையொப்பாரைநங்காய்
  கண்டறியேன்ஏடி. வந்துகாணாய்
  ஒன்றும்நில்லாவளைகழன்று
  துகிலேந்திளமுலையும்என்வசமல்லவே. 4.

  258:
  சுற்றிநின்றுஆயர்தழைகளிடச்
  சுருள்பங்கிநேத்திரத்தால்அணிந்து
  பற்றிநின்றுஆயர்கடைத்தலையே
  பாடவும்ஆடக்கண்டேன் அன்றிப்பின்
  மற்றொருவர்க்குஎன்னைப்பேசலொட்டேன்
  மாலிருஞ்சோலைஎம்மாயற்கல்லால்
  கொற்றவனுக்குஇவளாமென்றெண்ணிக்
  கொடுமின்கள்கொடீராகில்கோழம்பமே. 5.

  259:
  சிந்துரமிலங்கத்தன்திருநெற்றிமேல்
  திருத்தியகோறம்பும்திருக்குழலும்
  அந்தரமுழவத்தண்தழைக்காவின்கீழ்
  வருமாயரோடுஉடன்வளைகோல்வீச
  அந்தமொன்றில்லாதஆயப்பிள்ளை
  அறிந்தறிந்துஇவ்வீதிபோதுமாகில்
  பந்துகொண்டானென்றுவளைத்துவைத்துப்
  பவளவாய்முறுவலும்காண்போம்தோழீ. 6.

  260:
  சாலப்பல்நிரைப்பின்னேதழைக்காவின்கீழ்
  தன்திருமேனிநின்றொளிதிகழ
  நீலநல்நறுங்குஞ்சிநேத்திரத்தாலணிந்து
  பல்லாயர்குழாம்நடுவே
  கோலச்செந்தாமரைக்கண்மிளிரக்
  குழலூதியிசைபாடிக்குனித்து ஆயரோடு
  ஆலித்துவருகின்றஆயப்பிள்ளை
  அழகுகண்டுஎன்மகளயர்க்கின்றதே. 7.

  261:
  சிந்துரப்பொடிக்கொண்டுசென்னியப்பித்
  திருநாமமிட்டங்கோரிலையந்தன்னால்
  அந்தரமின்றித்தன்னெறிபங்கியை
  அழகியநேத்திரத்தாலணிந்து
  இந்திரன்போல்வருமாயப்பிள்ளை
  எதிர்நின்றங்கினவளைஇழவேலென்ன
  சந்தியில்நின்றுகண்டீர் நங்கைதன்
  துகிலொடுசரிவளைகழல்கின்றதே. 8.

  262:
  வலங்காதின்மேல்தோன்றிப்பூவணிந்து
  மல்லிகைவனமாலைமௌவல்மாலை
  சிலிங்காரத்தால்குழல்தாழவிட்டுத்
  தீங்குழல்வாய்மடுத்தூதியூதி
  அலங்காரத்தால்வருமாய்ப்பிள்ளை
  அழகுகண்டுஎன்மகள்ஆசைப்பட்டு
  விலங்கிநில்லாதுஎதிர்நின்றுகண்டீர்
  வெள்வளைகழன்றுமெய்ம்மெலிகின்றதே. 9.

  263:
  விண்ணின்மீதுஅமரர்கள்விரும்பித்தொழ
  மிறைத்துஆயர்பாடியில்வீதியூடே
  கண்ணங்காலிப்பின்னேஎழுந்தருளக்கண்டு
  இளவாய்க்கன்னிமார்காமுற்ற
  வண்ணம் வண்டமர்பொழில்புதுவையர்கோன்
  விட்டுசித்தன்சொன்னமாலைபத்தும்
  பண்ணின்பம்வரப்பாடும்பத்தருள்ளார்
  பரமானவைகுந்தம்நண்ணுவரே. (2) 10.

  ஐந்தாம் திருமொழி - அட்டுக்குவி
  (கண்ணன் கோவர்த்தனகிரியை குடையாகக்கொண்டு கல்மழை
  தடுத்து ஆயரையும் ஆநிரையையும் பாதுகாத்தல்)

  எண்சீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம்

  264:
  அட்டுக்குவிசோற்றுப்பருப்பதமும்
  தயிர்வாவியும்நெய்யளறும்அடங்கப்
  பொட்டத்துற்றி மாரிப்பகைபுணர்த்த
  பொருமாகடல்வண்ணன்பொறுத்தமலை
  வட்டத்தடங்கண்மடமான்கன்றினை
  வலைவாய்ப்பற்றிக்கொண்டு குறமகளிர்
  கொட்டைத்தலைப்பால்கொடுத்துவளர்க்கும்
  கோவர்த்தனமென்னும்கொற்றக்குடையே. (2) 1.

  265:
  வழுவொன்றுமிலாச்செய்கை வானவர்கோன்
  வலிப்பட்டுமுனிந்துவிடுக்கப்பட்டு
  மழைவந்துஎழுநாள்பெய்துமாத்தடுப்ப
  மதுசூதன்எடுத்துமறித்தமலை
  இழவுதரியாததோரீற்றுப்பிடி
  இளஞ்சீயம்தொடர்ந்துமுடுகுதலும்
  குழவியிடைக்காலிட்டெதிர்ந்துபொரும்
  கோவர்த்தனமென்னும்கொற்றக்குடையே. 2.

  266:
  அம்மைத்தடங்கண்மடவாய்ச்சியரும்
  ஆனாயரும்ஆநிரையும்அலறி
  எம்மைச்சரணேன்றுகொள்ளென்றிரப்ப
  இலங்காழிக்கையெந்தைஎடுத்தமலை
  தம்மைச்சரணென்றதம்பாவையரைப்
  புனமேய்கின்றமானினம்காண்மினென்று
  கொம்மைப்புயக்குன்றர்சிலைகுனிக்கும்
  கோவர்த்தனமென்னும்கொற்றக்குடையே. 3.

  267:
  கடுவாய்ச்சினவெங்கண்களிற்றினுக்குக்
  கவளமெடுத்துக்கொடுப்பானவன்போல்
  அடிவாயுறக்கையிட்டுஎழப்பறித்திட்டு
  அமரர்பெருமான்கொண்டுநின்றமலை
  கடல்வாய்ச்சென்றுமேகம்கவிழ்ந்திறங்கிக்
  கதுவாய்ப்படநீர்முகந்தேறி எங்கும்
  குடவாய்ப்படநின்றுமழைபொழியும்
  கோவர்த்தனமென்னும்கொற்றக்குடையே. 4.

  268:
  வானத்திலுல்லீர். வலியீர்உள்ளீரேல்
  அறையோ. வந்துவாங்குமினென்பவன்போல்
  ஏனத்துருவாகியஈசன்எந்தை
  இடவனெழவாங்கியெடுத்தமலை
  கானக்களியானைதன்கொம்பிழந்து
  கதுவாய்மதம்சோரத்தன்கையெடுத்து
  கூனல்பிறைவேண்டிஅண்ணாந்துநிற்கும்
  கோவர்த்தனமென்னும்கொற்றக்குடையே. 5.

  269:
  செப்பாடுடையதிருமாலவன் தன்
  செந்தாமரைக்கைவிரலைந்தினையும்
  கப்பாகமடுத்துமணிநெடுந்தோள்
  காம்பாகக்கொடுத்துக்கவித்தமலை
  எப்பாடும்பரந்திழிதெள்ளருவி
  இலங்குமணிமுத்துவடம்பிறழ
  குப்பாயமெனநின்றுகாட்சிதரும்
  கோவர்த்தனமென்னும்கொற்றக்குடையே. 6.

  270:
  படங்கள்பலவுமுடைப்பாம்பரையன்
  படர்பூமியைத்தாங்கிக்கிடப்பவன்போல்
  தடங்கைவிரலைந்தும்மலரவைத்துத்
  தாமோதரன்தாங்குதடவரைதான்
  அடங்கச்சென்றுஇலங்கையையீடழித்த
  அனுமன்புகழ்பாடித்தம்குட்டன்களை
  குடங்கைக்கொண்டுமந்திகள்கண்வளர்த்தும்
  கோவர்த்தனமென்னும்கொற்றக்குடையே. 7.

  271:
  சலமாமுகில்பல்கணப்போர்க்களத்துச்
  சரமாரிபொழிந்துஎங்கும்பூசலிட்டு
  நலிவானுறக்கேடகம்கோப்பவன்போல்
  நாராயணன்முன்முகம்காத்தமலை
  இலைவேய்குரம்பைத்தவமாமுனிவர்
  இருந்தார்நடுவேசென்றுஅணார்சொறிய
  கொலைவாய்ச்சினவேங்கைகள்நின்றுறங்கும்
  கோவர்த்தனமென்னும்கொற்றக்குடையே. 8.

  272:
  வன்பேய்முலையுண்டதோர்வாயுடையன்
  வன்தூணெனநின்றதோர்வன்பரத்தை
  தன்பேரிட்டுக்கொண்டுதரணிதன்னில்
  தாமோதரன்தாங்குதடவரைதான்
  முன்பேவழிகாட்டமுசுக்கணங்கள்
  முதுகில்பெய்துதம்முடைக்குட்டன்களை
  கொம்பேற்றியிருந்துகுதிபயிற்றும்
  கோவர்த்தனமென்னும்கொற்றக்குடையே. 9.

  273:
  கொடியேறுசெந்தாமரைக்கைவிரல்கள்
  கோலமும்அழிந்திலவாடிற்றில
  வடிவேறுதிருவுகிர்நொந்துமில
  மணிவண்ணன்மலையுமோர்சம்பிரதம்
  முடியேறியமாமுகிற்பல்கணங்கள்
  முன்னெற்றிநரைத்தனபோல எங்கும்
  குடியேறியிருந்துமழைபொழியும்
  கோவர்த்தனமென்னும்கொற்றக்குடையே. 10.

  274:
  அரவில்பள்ளிகொண்டுஅரவம்துரந்திட்டு
  அரவப்பகையூர்தியவனுடைய
  குரவிற்கொடிமுல்லைகள்நின்றுறங்கும்
  கோவர்த்தனமென்னும்கொற்றக்குடைமேல்
  திருவிற்பொலிமறைவாணர்புத்தூர்த்
  திகழ்பட்டர்பிரான்சொன்னமாலைபத்தும்
  பரவுமனநன்குடைப்பத்தருள்ளார்
  பரமானவைகுந்தம்நண்ணுவரே. (2) 11.

  ஆறாம் திருமொழி - நாவலம்
  (கண்ணன் புல்லங்குழலூதற்சிறப்பு)

  275:
  நாவலம்பெரியதீவினில்வாழும்
  நங்கைமீர்காள். இதுஓரற்புதம்கேளீர்
  தூவலம்புரியுடையதிருமால்
  தூயவாயில்குழலோசைவழியே
  கோவலர்சிறுமியர்இளங்கொங்கை
  குதுகலிப்பஉடலுளவிழ்ந்து எங்கும்
  காவலும்கடந்துகயிறுமாலையாகி
  வந்துகவிழ்ந்துநின்றனரே. (2) 1.

  276:
  இடவணரைஇடத்தோளொடுசாய்த்து
  இருகைகூடப்புருவம்நெரிந்தேற
  குடவயிறுபடவாய்கடைகூடக்
  கோவிந்தன்குழல்கொடுஊதினபோது
  மடமயில்களொடுமான்பிணைபோலே
  மங்கைமார்கள்மலர்க்கூந்தல்அவிழ
  உடைநெகிழஓர்கையால்துகில்பற்றி
  ஒல்கியோடரிக்கணோடநின்றனரே. 2.

  277:
  வானிலவரசுவைகுந்தக்குட்டன்
  வாசுதேவன்மதுரைமன்னன் நந்த
  கோனிளவரசுகோவலர்குட்டன்
  கோவிந்தன்குழல்கொடுஊதினபோது
  வானிளம்படியர்வந்துவந்தீண்டி
  மனமுருகிமலர்க்கண்கள்பனிப்ப
  தேனளவுசெறிகூந்தலவிழச்
  சென்னிவேர்ப்பச்செவிசேர்த்துநின்றனரே. 3.

  278:
  தேனுகன்பிலம்பன்காளியனென்னும்
  தீப்பப்பூடுகள்அடங்கஉழக்கி
  கானகம்படிஉலாவியுலாவிக்
  கருஞ்சிறுக்கன்குழலூதினபோது
  மேனகையொடுதிலோத்தமைஅரம்பை
  உருப்பசியரவர்வெள்கிமயங்கி
  வானகம்படியில்வாய்திறப்பின்றி
  ஆடல்பாடலவைமாறினர்தாமே. 4.

  279:
  முன்நரசிங்கமதாகி அவுணன்
  முக்கியத்தைமுடிப்பான், மூவுலகில்
  மன்னரஞ்சும் மதுசூதனன்வாயில்
  குழலினோசை செவியைப்பற்றிவாங்க
  நன்னரம்புடையதும்புருவோடு
  நாரதனும்தம்தம்வீணைமறந்து
  கின்னரமிதுனங்களும் தம்தம்
  கின்னரம்தொடுகிலோமென்றனரே. 5.

  280:
  செம்பெருந்தடங்கண்ணன்திரள்தோளன்
  தேவகிசிறுவன்தேவர்கள்சிங்கம்
  நம்பரமன்இந்நாள்குழலூதக்
  கேட்டவர்கள் இடருற்றனகேளீர்
  அம்பரம்திரியும்காந்தப்பரெல்லாம்
  அமுதகீதவலையால்சுருக்குண்டு
  நம்பரமன்றென்றுநாணிமயங்கி
  நைந்துசோர்ந்துகைம்மறித்துநின்றனரே. 6.

  281:
  புவியுள்நான்கண்டதோரற்புதம்கேளீர்
  பூணிமேய்க்கும்இளங்கோவலர்கூட்டத்து
  அவையுள் நாகத்தணையான்குழலூத
  அமரலோகத்தளவும்சென்றிசைப்ப
  அவியுணாமறந்துவானவரெல்லாம்
  ஆயர்பாடிநிறையப்புகுந்துஈண்டி
  செவியுணாவின்சுவைகொண்டுமகிழ்ந்து
  கோவிந்தனைத்தொடர்ந்துஎன்றும்விடாரே. 7.

  282:
  சிறுவிரல்கள்தடவிப்பரிமாறச்
  செங்கண்கோடச்செய்யவாய்கொப்பளிக்க
  குறுவெயர்ப்புருவம்கூடலிப்பக்
  கோவிந்தன்குழல்கொடுஊதினபோது
  பறவையின்கணங்கள்கூடுதுறந்து
  வந்துசூழ்ந்துபடுகாடுகிடப்ப
  கறவையின்கணங்கள்கால்பரப்பீட்டுக்
  கவிழ்ந்திறங்கிச்செவியாட்டகில்லாவே. 8.

  283:
  திரண்டெழுதழைமழைமுகில்வண்ணன்
  செங்கமலமலர்சூழ்வண்டினம்போலே
  சுருண்டிருண்டகுழல்தாழ்ந்தமுகத்தான்
  ஊதுகின்றகுழலோசைவழியே
  மருண்டுமான்கணங்கள்மேய்கைமறந்து
  மேய்ந்தபுல்லும்கடைவாய்வழிசோர
  இரண்டுபாடும்துலங்காப்புடைபெயரா
  எழுதுசித்திரங்கள்போலநின்றனவே. 9.

  284:
  கருங்கண்தோகைமயிற்பீலியணிந்து
  கட்டிநன்குடுத்தபீதகவாடை
  அருங்கலவுருவினாயர்பெருமான்
  அவனொருவன்குழலூதினபோது
  மரங்கள்நின்றுமதுதாரைகள்பாயும்
  மலர்கள்வீழும்வளர்கொம்புகள்தாழும்
  இரங்கும்கூம்பும்திருமால்நின்றநின்ற
  பக்கம்நோக்கி அவைசெய்யும்குணமே. 10.

  285:
  குழலிருண்டுசுருண்டேறியகுஞ்சிக்
  கோவிந்தனுடையகோமளவாயில்
  குழல்முழைஞ்சுகளினூடுகுமிழ்த்துக்
  கொழித்திழிந்தஅமுதப்புனல்தன்னை
  குழல்முழவம்விளம்பும்புதுவைக்கோன்
  விட்டுசித்தன்விரித்ததமிழ்வல்லார்
  குழலைவென்றகுளிர்வாயினராகிச்
  சாதுகோட்டியுள்கொள்ளப்படுவாரே. (2) 11.

  ஏழாம் திருமொழி - ஐயபுழுதி
  (திருமாலினிடத்து ஈடுபட்ட தலைமகள் இளமை கண்டு
  நற்றாய் இரங்கும் பாசுரம்)

  அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம்

  286:
  ஐயபுழுதிஉடம்பளைந்து இவள்பேச்சுமலந்தலையாய்
  செய்யநூலின்சிற்றாடை செப்பனடுக்கவும்வல்லளல்லள்
  கையினில்சிறுதூதையோடு இவள்முற்றில்பிரிந்துமிலள்
  பையரவணைப்பள்ளியானோடு கைவைத்துஇவள்வருமே. (2) 1.

  287:
  வாயில்பல்லும்எழுந்தில மயிரும்முடிகூடிற்றில
  சாய்விலாதகுறுந்தலைச் சிலபிள்ளைகளோடிணங்கி
  தீயிணக்கிணங்காடிவந்து இவள்தன்னன்னசெம்மைசொல்லி
  மாயன்மாமணிவண்ணன்மேல் இவள்மாலுறுகின்றாளே. 2.

  288:
  பொங்குவெண்மணல்கொண்டு சிற்றிலும்முற்றத்திழைக்கலுறில்
  சங்குசக்கரம்தண்டுவாள் வில்லுமல்லதுஇழைக்கலுறால்
  கொங்கைஇன்னம்குவிந்தெழுந்தில கோவிந்தனோடுஇவளை
  சங்கையாகிஎன்னுள்ளம் நாள்தொறும்தட்டுளுப்பாகின்றதே. 3.

  289:
  ஏழைபேதைஓர்பாலகன்வந்து என்பெண்மகளையெள்கி
  தோழிமார்பலர்கொண்டுபோய்ச்செய்த சூழ்ச்சியையார்க்குரைக்கேன்?
  ஆழியானென்னுமாழமோழையில் பாய்ச்சிஅகப்படுத்தி
  மூழையுப்பறியாததென்னும் மூதுரையுமிலளே. 4.

  290:
  நாடும்ஊரும்அறியவேபோய் நல்லதுழாயலங்கள்
  சூடி நாரணன்போமிடமெல்லாம் சோதித்துழிதருகின்றாள்
  கேடுவேண்டுகின்றார்பலருளர் கேசவனோடுஇவளை
  பாடுகாவலிடுமினென்றென்று பார்தடுமாறினதே. 5.

  291:
  பட்டம்கட்டிப்பொற்றோடுபெய்து இவள்பாடகமும்சிலம்பும்
  இட்டமாகவளர்த்தெடுத்தேனுக்கு என்னோடுஇருக்கலுறாள்
  பொட்டப்போய்ப்புறப்பட்டுநின்று இவள்பூவைப்பூவண்ணாவென்னும்
  வட்டவார்குழல்மங்கைமீர். இவள்மாலுறுகின்றாளே. 6.

  292:
  பேசவும் தரியாதபெண்மையின் பேதையேன்பேதைஇவள்
  கூசமின்றிநின்றார்கள்தம்மெதிர் கோல்கழிந்தான்மூழையாய்
  கேசவாவென்றும்கேடிலீயென்றும் கிஞ்சுகவாய்மொழியாள்
  வாசவார்குழல்மங்கைமீர். இவள்மாலுறுகின்றாளே. 7.

  293:
  காறைபூணும்கண்ணாடிகாணும் தன்கையில்வளைகுலுக்கும்
  கூறையுடுக்கும்அயர்க்கும் தங்கொவ்வைச்செவ்வாய்திருத்தும்
  தேறித்தேறிநின்று ஆயிரம்பேர்த்தேவன்திறம்பிதற்றும்
  மாறில்மாமணிவண்ணன்மேல் இவள்மாலுறுகின்றாளே. 8.

  294:
  கைத்தலத்துள்ளமாடழியக் கண்ணாலங்கள்செய்து இவளை
  வைத்துவைத்துக்கொண்டுஎன்னவாணியம்? நம்மைவடுப்படுத்தும்
  செய்த்தலையெழுநாற்றுப்போல் அவன்செய்வனசெய்துகொள்ள
  மைத்தடமுகில்வண்ணன்பக்கல் வளரவிடுமின்களே. 9.

  295:
  பெருப்பெருத்தகண்ணாலங்கள்செய்து பேணிநம்மில்லத்துள்ளே
  இருத்துவானெண்ணிநாமிருக்க இவளும்ஒன்றெண்ணுகின்றாள்
  மருத்துவப்பதம்நீங்கினாளென்னும்வார்த்தை படுவதன்முன்
  ஒருப்படுத்திடுமின்இவளை உலகளந்தானிடைக்கே. 10.

  296:
  ஞாலமுற்றும்உண்டுஆலிலைத்துயில் நாராயணனுக்கு இவள்
  மாலதாகிமகிழ்ந்தனளென்று தாயுரைசெய்ததனை
  கோலமார்பொழில்சூழ்புதுவையர்கோன் விட்டுசித்தன்சொன்ன
  மாலைபத்தும்வல்லவர்கட்கு இல்லைவருதுயரே. (2) 11.

  எட்டாம் திருமொழி - நல்லதோர் தாமரை
  (தலைமகனுடன் சென்ற தலைமகளைக் குறித்து தாய்
  பலபடி வருந்திக்கூறும் பாசுரம்)

  அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம்

  297:
  நல்லதோர்தாமரைப்பொய்கை நாண்மலர்மேல்பனிசோர
  அல்லியும்தாதும்உதிர்ந்திட்டு அழகழிந்தாலொத்ததாலோ
  இல்லம்வெறியோடிற்றாலோ என்மகளைஎங்கும்காணேன்
  மல்லரையட்டவன்பின்போய் மதுரைப்புறம்புக்காள்கொலோ? (2) 1.

  298:
  ஒன்றுமறிவொன்றில்லாத உருவறைக்கோபாலர்தங்கள்
  கன்றுகால்மாறுமாபோலே கன்னியிருந்தாளைக்கொண்டு
  நன்றும்கிறிசெய்துபோனான் நாராயணன்செய்ததீமை
  என்றும்எமர்கள்குடிக்கு ஓரேச்சுக்கொலாயிடுங்கொலோ? 2.

  299:
  குமரிமணம்செய்துகொண்டு கோலம்செய்துஇல்லத்திருத்தி
  தமரும்பிறரும்அறியத் தாமோதரற்கென்றுசாற்றி
  அமரர்பதியுடைத்தேவி அரசாணியை வழிபட்டு
  துமிலமெழப்பறைகொட்டித் தோரணம்நாட்டிடுங்கொலோ? 3.

  300:
  ஒருமகள்தன்னையுடையேன் உலகம்நிறைந்தபுகழால்
  திருமகள்போலவளர்த்தேன் செங்கண்மால்தான்கொண்டுபோனான்
  பெருமகளாய்க்குடிவாழ்ந்து பெரும்பிள்ளைபெற்றஅசோதை
  மருமகளைக்கண்டுகந்து மணாட்டுப்புறம்செய்யுங்கொலோ? 4.

  301:
  தம்மாமன்நந்தகோபாலன் தழீஇக்கொண்டுஎன்மகள்தன்னை
  செம்மாந்திரேயென்றுசொல்லிச் செழுங்கயற்கண்ணும்செவ்வாயும்
  கொம்மைமுலையும்இடையும் கொழும்பணைத்தோள்களும்கண்டிட்டு
  இம்மகளைப்பெற்றதாயர் இனித்தரியாரென்னுங்கொலோ? 5.

  302:
  வேடர்மறக்குலம்போலே வேண்டிற்றுச்செய்துஎன்மகளை
  கூடியகூட்டமேயாகக் கொண்டுகுடிவாழுங்கொலோ?
  நாடும்நகரும்அறிய நல்லதோர்கண்ணாலம்செய்து
  சாடிறப்பாய்ந்தபெருமான் தக்கவாகைப்பற்றுங்கொலோ? 6.

  303:
  அண்டத்தமரர்பெருமான் ஆழியான்இன்றுஎன்மகளை
  பண்டப்பழிப்புக்கள்சொல்லிப் பரிசறஆண்டிடுங்கொலோ?
  கொண்டுகுடிவாழ்க்கைவாழ்ந்து கோவலப்பட்டம்கவித்து
  பண்டைமணாட்டிமார்முன்னே பாதுகாவல்வைக்குங்கொலோ? 7.

  304:
  குடியில்பிறந்தவர்செய்யும் குணமொன்றும்செய்திலன்அந்தோ.
  நடையொன்றும்செய்திலன்நங்காய். நந்தகோபன்மகன்கண்ணன்
  இடையிருபாலும்வணங்க இளைத்திளைத்துஎன்மகள்ஏங்கி
  கடைகயிறேபற்றிவாங்கிக் கைதழும்பேறிடுங்கொலோ? 8.

  305:
  வெண்ணிறத்தோய்தயிர்தன்னை வெள்வரைப்பின்முன்எழுந்து
  கண்ணுறங்காதேயிருந்து கடையவும்தான்வல்லள்கொலோ?
  ஒண்ணிறத்தாமரைச்செங்கண் உலகளந்தான்என்மகளை
  பண்ணறையாப்பணிகொண்டு பரிசறஆண்டிடுங்கொலோ? 9.

  306:
  மாயவன்பின்வழிசென்று வழியிடைமாற்றங்கள்கேட்டு
  ஆயர்கள்சேரியிலும்புக்கு அங்குத்தைமாற்றமுமெல்லாம்
  தாயவள்சொல்லியசொல்லைத் தண்புதுவைப்பட்டன்சொன்ன
  தூயதமிழ்ப்பத்தும்வல்லார் தூமணிவண்ணனுக்காளரே. (2) 10.

  ஒன்பதாம் திருமொழி - என்னாதன்
  (க்ருஷ்ணாவதார ராமாவதாரங்களின் குணசேஷ்டிதங்களை
  இறண்டு தோழியர் எதிரெதிராகக்கூறி உந்திபறித்தல்)

  கலித்தாழிசை

  307:
  என்னாதன்தேவிக்கு அன்றுஇன்பப்பூஈயாதாள்
  தன் நாதன்காணவே தண்பூமரத்தினை
  வன்னாதப்புள்ளால் வலியப்பறித்திட்ட
  என்னாதன்வன்மையைப்பாடிப்பற
  எம்பிரான்வன்மையைப்பாடிப்பற. (2) 1.

  308:
  என்வில்வலிகண்டு போவென்றுஎதிர்வந்தான்
  தன் வில்லினோடும் தவத்தைஎதிர்வாங்கி
  முன்வில்வலித்து முதுபெண்ணுயிருண்டான்
  தன் வில்லின்வன்மையைப்பாடிப்பற
  தாசரதிதன்மையைப்படிப்பற. 2.

  309:
  உருப்பிணிநங்கையைத் தேரேற்றிக்கொண்டு
  விருப்புற்றங்கேக விரைந்துஎதிர்வந்து
  செருக்குற்றான் வீரம்சிதைய தலையைச்
  சிரைத்திட்டான்வன்மையைப்பாடிப்பற
  தேவகிசிங்கத்தைப்பாடிப்பற. 3.

  310:
  மாற்றுத்தாய்சென்று வனம்போகேஎன்றிட
  ஈற்றுத்தாய்பின்தொடர்ந்து எம்பிரான். என்றுஅழ
  கூற்றுத்தாய்சொல்லக் கொடியவனம்போன
  சீற்றமிலாதானைப்பாடிப்பற
  சீதைமணாளனைப்பாடிப்பற. 4.

  311:
  பஞ்சவர்தூதனாய்ப் பாரதம்கைசெய்து
  நஞ்சுமிழ்நாகம்கிடந்த நல்பொய்கைபுக்கு
  அஞ்சப்பணத்தின்மேல் பாய்ந்திட்டுஅருள்செய்த
  அஞ்சனவண்ணனைப்பாடிப்பற
  அசோதைதன்சிங்கத்தைப்பாடிப்பற. 5.

  312:
  முடியொன்றிமூவுலகங்களும் ஆண்டு உன்
  அடியேற்கருளென்று அவன்பின்தொடர்ந்த
  படியில்குணத்துப் பரதநம்பிக்கு அன்று
  அடிநிலையீந்தானைப்பாடிப்பற
  அயோத்தியர்கோமானைப்பாடிப்பற. 6.

  313:
  காளியன்பொய்கைகலங்கப்பாய்ந்திட்டு அவன்
  நீள்முடியைந்திலும்நின்று நடம்செய்து
  மீளஅவனுக்கு அருள்செய்தவித்தகன்
  தோள்வலிவீரமேபாடிப்பற
  தூமணிவண்ணனைப்பாடிப்பற. 7.

  314:
  தார்க்குஇளந்தம்பிக்கு அரசீந்து தண்டகம்
  நூற்றவள் சொல்கொண்டுபோகி நுடங்கிடைச்
  சூர்ப்பணகாவைச்செவியொடுமூக்கு அவள்
  ஆர்க்கஅரிந்தானைப்பாடிப்பற
  அயோத்திக்கரசனைப்பாடிப்பற. 8.

  315:
  மாயச்சகடமுதைத்து மருதிறுத்து
  ஆயர்களோடுபோய் ஆநிரைகாத்து அணி
  வேயின்குழலூதி வித்தகனாய்நின்ற
  ஆயர்களேற்றினைப்பாடிப்பற
  ஆநிரைமேய்த்தானைப்பாடிப்பற. 9.

  316:
  காரார்கடலையடைத்திட்டு இலங்கைபுக்கு
  ஓராதான்பொன்முடி ஒன்பதோடொன்றையும்
  நேராஅவன்தம்பிக்கே நீளரசீந்த
  ஆராவமுதனைப்பாடிப்பற
  அயோத்தியர்வேந்தனைப்பாடிப்பற. 10.

  தரவு கொச்சகக்கலிப்பா

  317:
  நந்தன்மதலையைக் காகுத்தனைநவின்று
  உந்திபறந்த ஒளியிழையார்கள்சொல்
  செந்தமிழ்த்தென்புதுவை விட்டுசித்தன்சொல்
  ஐந்தினோடைந்தும்வல்லார்க்கு அல்லலில்லையே. (2) 11.

  பத்தாம் திருமொழி - நெறிந்தகருங்குழல்
  (இலங்கைக்கு தூதுசென்ற திருவடி பிராட்டியைக் கண்டு,
  சக்கரவர்த்தித்திருமகன் கூறிய சில அடையாளங்களைக்
  கூறிக் கணையாழிகொடுத்துக் களிப்பித்தல்)

  கலிவிருத்தம்

  318:
  நெறிந்தகருங்குழல்மடவாய். நின்னடியேன்விண்ணப்பம்
  செறிந்தமணிமுடிச்சனகன் சிலையிறுத்துநினைக்கொணர்ந்தது
  அறிந்து அரசுகளைகட்ட அருந்தவத்தோன்இடைவிலங்க
  செறிந்தசிலைகொடுதவத்தைச் சிதைத்ததும்ஓரடையாளம். (2) 1.

  319:
  அல்லியம்பூமலர்க்கோதாய். அடிபணிந்தேன்விண்ணப்பம்
  சொல்லுகேன்கேட்டருளாய் துணைமலர்க்கண்மடமானே.
  எல்லியம்போதினிதிருத்தல் இருந்ததோரிடவகையில்
  மல்லிகைமாமாலைகொண்டு அங்குஆர்த்ததும்ஓரடையாளம். 2.

  320:
  கலக்கியமாமனத்தனளாய்க் கைகேசிவரம்வேண்ட
  மலக்கியமாமனத்தனனாய் மன்னவனுமறாதொழிய
  குலக்குமரா. காடுறையப்போ என்றுவிடைகொடுப்ப
  இலக்குமணன்தன்னொடும் அங்குஏகியதுஓரடையாளம். 3.

  321:
  வாரணிந்தமுலைமடவாய். வைதேவீ. விண்ணப்பம்
  தேரணிந்தஅயோத்தியர்கோன் பெருந்தேவீ. கேட்டருளாய்
  கூரணிந்தவேல்வலவன் குகனோடும்கங்கைதன்னில்
  சீரணிந்ததோழமை கொண்டதும்ஓரடையாளம். 4.

  322:
  மானமருமெல்நோக்கி. வைதேவீ. விண்ணப்பம்
  கானமரும்கல்லதர்போய்க் காடுறைந்தகாலத்து
  தேனமரும்பொழிற்சாரல் சித்திரகூடத்துஇருப்ப
  பால்மொழியாய். பரதநம்பி பணிந்ததும்ஓரடையாளம். 5.

  323:
  சித்திரகூடத்துஇருப்பச் சிறுகாக்கைமுலைதீண்ட
  அத்திரமேகொண்டெறிய அனைத்துலகும்திரிந்தோடி
  வித்தகனே. இராமாவோ. நின்னபயம்என்றுஅழைப்ப
  அத்திரமேஅதன்கண்ணை அறுத்ததும்ஓரடையாளம். 6.

  324:
  மின்னொத்த_ண்ணிடையாய். மெய்யடியேன்விண்ணப்பம்
  பொன்னொத்தமானொன்று புகுந்துஇனிதுவிளையாட
  நின்னன்பின்வழிநின்று சிலைபிடித்துஎம்பிரான்ஏக
  பின்னேஅங்குஇலக்குமணன் பிரிந்ததும்ஓரடையாளம். 7.

  325:
  மைத்தகுமாமலர்க்குழலாய். வைதேவீ. விண்ணப்பம்
  ஒத்தபுகழ்வானரக்கோன் உடனிருந்துநினைத்தேட
  அத்தகுசீரயோத்தியர்கோன் அடையாளமிவைமொழிந்தான்
  இத்தகையால்அடையாளம் ஈதுஅவன்கைமோதிரமே. 8.

  326:
  திக்குநிறைபுகழாளன் தீவேள்விச்சென்றநாள்
  மிக்கபெருஞ்சபைநடுவே வில்லிறுத்தான்மோதிரம்கண்டு
  ஒக்குமால்அடையாளம் அனுமான். என்றுஉச்சிமேல்
  வைத்துக்கொண்டு உகந்தனளால் மலர்க்குழலாள்சீதையுமே. (2) 9.

  327:
  வாராரும்முலைமடவாள் வைதேவிதனைக்கண்டு
  சீராரும்திறலனுமன் தெரிந்துரைத்தஅடையாளம்
  பாராரும்புகழ்ப்புதுவைப் பட்டர்பிரான்பாடல்வல்லார்
  ஏராரும்வைகுந்தத்து இமையவரோடுஇருப்பாரே. (2) 10.