MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  


  ஸ்ரீ:
  ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம:
  திருமழிசைபிரான் அருளிச்செய்த
  நான்முகன் திருவந்தாதி

  சீராமப்பிள்ளை அருளிச்செய்தது
  நேரிசை வெண்பா
  திருமழிசைப்பிரானடி வாழ்த்து

  நாரா யணன்படைத்தான் நான்முகனை, நான்முகனுக்
  கேரார் சிவன்பிறந்தான் என்னும்சொல் - சீரார்
  மொழிசெப்பி வாழலாம் நெஞ்சமே, மொய்பூ
  மழிசைப் பரனடியே வாழ்த்து

  2382:
  நான்முகனை நாரா யணன்படைத்தான், நான்முகனும்
  தான்முகமாய்ச் சங்கரனைத் தான்படைத்தான், - யான் முகமாய்
  அந்தாதி மேலிட் டறிவித்தேன் ஆழ்பொருளை,
  சிந்தாமல் கொண்மினீர் தேர்ந்து (2) 1

  2383:
  தேருங்கால் தேவன் ஒருவனே, என்றுரைப்பர்
  ஆருமறியார் அவன்பெருமை, ஓரும்
  பொருள்முடிவு மித்தனையே எத்தவம்செய் தார்க்கும்
  அருள்முடிவ தாழியான் பால் 2

  2384:
  பாலிற் கிடந்ததுவும் பண்டரகம் மேயதுவும்,
  ஆலிற் றுயின்றதுவும் ஆரறிவார், - ஞாலத்
  தொருபொருளை வானவர்தம் மெய்ப்பொருளை, அப்பில்
  அருபொருளை யானறிந்த வாறு? 3

  2385:
  ஆறு சடைக்கரந்தான் அண்டர்கோன் றன்னோடும்,
  கூறுடையன் என்பதுவும் கொள்கைத்தே, - வேறொருவர்
  இல்லாமை நின்றானை எம்மானை, எப்பொருட்கும்
  சொல்லானைச் சொன்னேன் தொகுத்து 4

  2386:
  தொகுத்த வரத்தனாய்த் தோலாதான் மார்வம்,
  வகிர்த்த வளையுகிர்த்தோள் மாலே, - உகத்தில்
  ஒருநான்று நீயுயர்த்தி யுள்வாங்கி நீயே,
  அருநான்கு மானாய் அறி 5

  2387:
  அறியார் சமணர் அயர்த்தார் பவுத்தர்,
  சிறியார் சிவப்பட்டார் செப்பில், வெறியாய
  மாயவனை மாலவனை மாதவனை ஏத்தார்
  ஈனவரே யாதலால் இன்று. 6

  2388:
  இன்றாக நாளையே யாக, இனிச்சிறிதும்
  நின்றாக நின்னருளென் பாலதே, - நன்றாக
  நானுன்னை யன்றி யிலேன்கண்டாய், நாரணனே
  நீயென்னை யன்றி யிலை 7

  2389:
  இலைதுணைமற் றென்னெஞ்சே ஈசனை வென்ற
  சிலைகொண்ட செங்கண்மால் சேரா - குலைகொண்ட
  ஈரைந் தலையான் இலங்கையை யீடழித்த
  கூரம்பன் அல்லால் குறை 8

  2390:
  குறைகொண்டு நான்முகன் குண்டிகைநீர் பெய்து
  மறைகொண்ட மந்திரத்தால் வாழ்த்தி, - கறைகொண்ட
  கண்டத்தான் சென்னிமேல் ஏறக் கழுவினான்
  அண்டத்தான் சேவடியை ஆங்கு 9

  2391:
  ஆங்கார வாரம் அதுகேட்டு, அழலுமிழும்
  பூங்கார் அரவணையான் பொன்மேனி, - யாங்காண
  வல்லமே யல்லமே? மாமலரான் வார்சடையான்
  வல்லரே யல்லரே? வாழ்த்து 10

  2392:
  வாழ்த்துகவாய் காண்ககண் கேட்க செவிமகுடம்
  தாழ்த்து வணங்குமின்கள் தண்மலரால், - சூழ்த்த
  துழாய்மன்னும் நீண்முடியென் தொல்லைமால் த்ன்னை
  வழாவண்கை கூப்பி மதித்து 11

  2393:
  மதித்தாய்போய் நான்கின் மதியார்போய் வீழ
  மதித்தாய் மதிகோள் விடுத்தாய், - மதித்தாய்
  மடுகிடந்த மாமுதலை கோள்விடுப்பான், ஆழி
  விடற்கிரண்டும் போயிரண்டின் வீடு 12

  2394:
  வீடாக்கும் பெற்றி யறியாது மெய்வருத்திக்
  கூடாக்கு நின்றூண்டு கொண்டுழல்வீர், - வீடாக்கும்
  மெய்ப்பொருள்தான் வேத முதற்ப்பொருள்தான், விண்ணவர்க்கு
  நற்பொருள்தான் நாரா யணன் 13

  2395:
  நாரா யணனென்னை யாளி, நரகத்துச்
  சேராமல் காக்கும் திருமால்தன், பேரான
  பேசப் பெறாத பிணச்சமயர் பேசக்கேட்டு
  ஆசைப்பட் டாழ்வார் பலர் 14

  2396:
  பலர்த்தேவ ரேத்தப் படிகடந்தான் பாதம்
  மலரேற விட்டிறைஞ்சி வாழ்த்த - வலராகில்
  மார்க்கண்டன் கண்ட வகையே வருங்கண்டீர்
  நீர்க்கண்டன் கண்ட நிலை 15

  2397:
  நிலைமன்னும் என்னெஞ்சம் அந்நான்று, தேவர்
  தலைமன்னர் தாமேமாற் றாக, - பலர்மன்னர்
  போர்மாள வெங்கதிரோன் மாயப் பொழில்மறைய
  தேராழி யால்மறைத்தா ரால் 16

  2398:
  ஆல நிழற்கீழ் அறநெறியை நால்வர்க்கு
  மேலை யுகத்துரைத்தான் மெய்த்தவத்தோன்,- ஞாலம்
  அளந்தானை யாழிக் கிடந்தானை, ஆல்மேல்
  வளர்ந்தானைத் தான்வணங்கு மாறு 17

  2399:
  மாறாய தானவனை வள்ளுகிரால் மார்விரண்டு
  கூறகக் கீறிய கோளரியை, - வேறாக
  ஏத்தி யிருப்பாரை வெல்லுமே, மற்றவரைச்
  சார்த்தி யிருப்பார் தவம் 18

  2400:
  தவம்செய்து நான்முகனால் பெற்ற வரத்தை
  அவம்செய்த ஆழியா யன்றே, உவந்தெம்மைக்
  காப்பாய்நீ காப்பதனை யாவாய்நீ, வைகுந்தம்
  ஈப்பாயு மெவ்வுயிர்க்கும் நீ 19

  2401:
  நீயே யுலகெலாம் நின்னருளே நிற்பனவும்
  நீயே தவத்தேவ தேவனும், - நீயே
  எரிசுடரும் மால்வரையும் எண்டிசையும், அண்டத்
  திருசுடரு மாய இவை 20

  2402:
  இவையா பிலவாய் திறந்தெரி கான்ற
  இவையா எரிவட்டக் கண்கள், - இவையா
  எரிபொங்கிக் காட்டு மிமையோர் பெருமான்,
  அரிபொங்கிக் காட்டும் அழகு ? 21

  2403:
  அழகியான் தானே அரியுருவன் தானே
  பழகியான் தாளே பணிமின், - குழவியாய்த்
  தானே ழுலகுக்கும் தன்கைக்கும் தன்மையனே
  மீனா யுயிரளிக்கும் வித்து 22

  2404:
  வித்து மிடல்வேண்டுங் கொல்லோ, விடையடர்த்த
  பத்தி யுழவன் பழம்புனத்து, - மொய்த்தெழுந்த
  கார்மேக மன்ன கருமால் திருமேனி,
  நீர்வானம் காட்டும் நிகழ்ந்து. 23

  2405:
  நிகழ்ந்தாய்பால் பொன்பசுவப்புக் கார்வண்ணம் நான்கும்
  இகழ்ந்தா யிருவரையும் வீயப், - புகழ்ந்தாய்
  சினப்போர்ச் சுவேதனைச் சேனா பதியாய்
  மனப்போர் முடிக்கும் வகை 24

  2406:
  வகையால் மதியாது மண்கொண்டாய், மற்றும்
  வகையால் வருவதொன் றுண்டே, வகையால்
  வயிரம் குழைத்துண்ணும் மாவலிதா னென்னும்
  வயிர வழக்கொழித்தாய் மற்று 25

  2407:
  மற்றுத் தொழுவா ரொருவரையும் யானின்மை,
  கற்றைச் சடையான் கரிகண்டாய், எற்றைக்கும்
  கண்டுகொள் கண்டாய் கடல்வண்ணா, யானுன்னைக்
  கண்டுகொள் கிற்குமா று 26

  2408:
  மால்தான் புகுந்த மடநெஞ்சன் மற்றதுவும்
  பேறாகக் கொள்வனோ பேதைகாள், நீறாடி
  தான்காண மாட்டாத தாரகலச் சேவடியை
  யான்காண வல்லேற் கிது 27

  2409:
  இதுவிலங்கை யீடழியக் கட்டிய சேது,
  இதுவிலங்கு வாலியை வீழ்த்தது, - இதுவிலங்கை
  தானொடுங்க வில்_டங்கத் தண்தா ரிராவணனை,
  ஊனொடுங்க எய்தான் உகப்பு. 28

  2410:
  உகப்புருவன் தானே ஒளியுருவன் தானே,
  மகப்புருவன் தானே மதிக்கில், - மிகப்புருவம்
  ஒன்றுக்கொன் றோசனையான் வீழ, ஒருகணையால்
  அன்றிக்கொண் டெய்தான் அவன். 29

  2411:
  அவனென்னை யாளி அரங்கத்து, அரங்கில்
  அவனென்னை எய்தாமல் காப்பான், அவனென்ன
  துள்ளத்து நின்றா னிருந்தான் கிடக்குமே,
  வெள்ளத் தரவணையின் மேல். 30

  2412:
  மேல்நான் முகனரனை யிட்டவிடு சாபம்
  தான்நா ரணனொழித்தான் தாரகையுள், வானோர்
  பெருமானை யேத்தாத பேய்காள், பிறக்கும்
  கருமாயம் பேசில் கதை 31

  2413:
  கதைப்பொருள்தான் கண்ணன் திருவயிற்றி னுள்ள
  உதைப்பளவு போதுபோக் கின்றி, - வதைப் பொருள்தான்
  வாய்ந்த குணத்துப் படாத தடைமினோ
  ஆய்ந்த குணத்தான் அடி 32

  2414:
  அடிச்சகடம் சாடி யரவாட்டி, ஆனை
  பிடித்தொசித்துப் பேய்முலைநஞ் சுண்டு, - வடிப்பவள
  வாய்ப்பின்னை தோளுக்கா வல்லேற் றெருத்திறுத்து,
  கோப்பின்னு மானான் குறிப்பு. 33

  2415:
  குறிப்பெனக்குக் கோட்டியூர் மேயானை யேத்த,
  குறிப்பெனக்கு நன்மை பயக்க, - வெறுப்பனோ
  வேங்கடத்து மேயானை மெய்வினைநோ யெய்தாமல்,
  தான்கடத்தும் தன்மையான் தாள்

  2416:
  தாளால் உலகம் அளந்த அசைவேகொல்,
  வாளா கிடந்தருளும் வாய்திறவான், - நீளோதம்
  வந்தலைக்கும் மாமயிலை மாவல்லிக் கேணியான்,
  ஐந்தலைவாய் நாகத் தணை? 35

  2417:
  நாகத் தணைக்குடந்தை வெஃகா திருவெவ்வுள்,
  நாகத் தணையரங்கம் பேரன்பில், - நாகத்
  தணைப்பாற் கடல்கிடக்கு மாதி நெடுமால்,
  அணைப்பார் கருத்தனா வான். 36

  2418:
  வானுலவு தீவளி மாகடல் மாபொருப்பு,
  தானுலவு வெங்கதிரும் தண்மதியும், - மேனிலவு
  கொண்டல் பெயரும் திசையெட்டும் சூழ்ச்சியும்,
  அண்டந் திருமால் அகைப்பு. 37

  2419:
  அகைப்பில் மனிசரை யாறு சமயம்
  புகைத்தான், பொருகடல்நீர் வண்ணன், - உகைக்குமேல்
  எத்தேவர் வாலாட்டு மெவ்வாறு செய்கையும்,
  அப்போ தொழியும் அழைப்பு. 38

  2420:
  அழைப்பன் திருவேங் கடத்தானைக் காண,
  இழைப்பன் திருக்கூடல் கூட, - மழைப்பே
  ரருவி மணிவரன்றி வந்திழிய, யானை
  வெருவி யரவொடுங்கும் வெற்பு. 39

  2421:
  வெற்பென்று வேங்கடம் பாடினேன், வீடாக்கி
  நிற்கின்றேன் நின்று நினைக்கின்றேன், - கற்கின்ற
  _ல்வலையில் பட்டிருந்த _லாட்டி கேள்வனார்,
  கால்வலையில் பட்டிருந்தேன் காண். 40

  2422:
  காண லுறுகின்றேன் கல்லருவி முத்துதிர,
  ஓண விழவில் ஒலியதிர, பேணி
  வருவேங் கடவா.என் னுள்ளம் புகுந்தாய்,
  திருவேங் கடமதனைச் சென்று. 41

  2423:
  சென்று வணங்குமினோ சேணுயர் வேங்கடத்தை,
  நின்று வினைகெடுக்கும் நீர்மையால், என்றும்
  கடிக்கமல நான்முகனும் கண்மூன்றத் தானும்,
  அடிக்கமலம் இட்டேத்து மங்கு. 42

  2424:
  மங்குல்தோய் சென்னி வடவேங் கடத்தானை
  கங்குல் புகுந்தார்கள் காப்பணிவான், - திங்கள்
  சடையேற வைத்தானும் தாமரைமே லானும்
  குடையேறத் தாம்குவித்துக் கொண்டு. 43

  2425:
  கொண்டு குடங்கால்மேல் வைத்த குழவியாய்,
  தண்ட அரக்கன் தலைதளால்- பண்டெண்ணி,
  போம்குமரன் நிற்கும் பொழில்வேங் கடமலைக்கே,
  போம்குமர ருள்ளீர் புரிந்து. 44

  2426:
  புரிந்து மலரிட்டுப் புண்டரிகப் பாதம்,
  பரிந்து படுகாடு நிற்ப, - தெரிந்தெங்கும்
  தானோங்கி நிற்கின்றான் தண்ணருவி வேங்கடமே
  வானோர்க்கும் மண்ணோர்க்கும் வைப்பு. 45

  2427:
  வைப்பன் மணிவிளக்கா மாமதியை, மாலுக்கென்
  றெப்பொழுதும் கைநீட்டும் யானையை, - எப்பாடும்
  வேடுவளைக் கக்குறவர் வில்லெடுக்கும் வேங்கடமே,
  நாடுவளைத் தாடுமேல் நன்று. 46

  2428:
  நன்மணி வண்ணனூர் ஆளியும் கோளரியும்,
  பொன்மணியும் முத்தமும் பூமரமும், - பன்மணிநீ
  ரோடு பொருதுருளும் கானமும் வானரமும்
  வேடு முடைவேங் கடம்.

  2429:
  வேங்கடமே விண்ணோர் தொழுவதுவும் மெய்ம்மையால்
  வேங்கடமே மெய்வினைநோய் தீர்ப்பதுவும், - வேங்கடமே
  தானவரை வீழத்தன் னாழிப் படைதொட்டு
  வானவரைக் காப்பான் மலை. 48

  2430:
  மலையாமை மேல்வைத்து வாசுகியைச் சுற்றி,
  தலையாமை தானொருகை பற்றி, - அலையாமல்
  பீறக் கடைந்த பெருமான் திருநாமம்,
  கூறுவதே யாவர்க்கும் கூற்று. 49

  2431:
  கூறமும் சாரா கொடுவினையும் சாரா,தீ
  மாற்றமும் சாரா வகையறிந்தேன், - ஆற்றங்
  கரைக்கிடக்கும் கண்ணன் கடல்கிடக்கும், மாயன்
  உரைக்கிடக்கு முள்ளத் தெனக்கு. 50

  2432:
  எனக்காவா ராரொருவ ரே,எம் பெருமான்
  தனக்காவான் தானேமற் றல்லால், புனக்காயா
  வண்ணனே. உன்னைப் பிறரறியார், என்மதிக்கு
  விண்ணெல்லா முண்டோ விலை? 51

  2433:
  விலைக்காட் படுவர் விசாதியேற் றுண்பர்,
  தலைக்காட் பலிதிரிவர் தக்கோர் - முலைக்கால்
  விடமுண்ட வேந்தனையே வேறாஏத் தாதார்,
  கடமுண்டார் கல்லா தவர். 52

  2434:
  கல்லா தவரிலங்கை கட்டழித்த, காகுத்தன்
  அல்லா லொருதெய்வம் யானிலேன், - பொல்லாத
  தேவரை தேவரல் லாரை, திருவில்லாத்
  தேவரைத் தேறல்மின் தேவு. 53

  2435:
  தேவராய் நிற்குமத் தேவும்,அத் தேவரில்
  மூவராய் நிற்கும் முதுபுணர்ப்பும், - யாவராய்
  நிற்கின்ற தெல்லாம் நெடுமாலென் றோராதார்,
  கற்கின்ற தெல்லாம் கடை. 54

  2436:
  கடைநின் றமரர் கழல்தொழுது நாளும்
  இடைநின்ற இன்பத்த ராவர், - புடைநின்ற
  நிரோத மேனி நெடுமாலே, நின்னடியை
  யாரோத வல்லா ரவர்? 55

  2437:
  அவரிவரென் றில்லை அனங்கவேள் தாதைக்கு,
  எவரு மெதிரில்லை கண்டீர், - உவரிக்
  கடல்நஞ்ச முண்டான் கடனென்று, வாணற்
  குடனின்று தோற்றா னொருங்கு. 56

  2438:
  ஒருங்கிருந்த நல்வினையும் தீவினையு மாவான்,
  பெருங்குருந்தம் சாய்த்தவனே பேசில், - மருங்கிருந்த
  வானவர்தாம் தானவர்தாம் தாரகைதான், என்னெஞ்சம்
  ஆனவர்தா மல்லாக தென்? 57

  2439:
  என்னெஞ்ச மேயான் இருள்நீக்கி யெம்பிரான்,
  மன்னஞ்ச முன்னொருநாள் மண்ணளந்தான், - என்னெஞ்ச
  மேயானை யில்லா விடையேற்றான், வெவ்வினைதீர்த்
  தாயனுக் காக்கினேன் அன்பு. 58

  2440:
  அன்பாவாய் ஆரமுதம் ஆவாய், அடியேனுக்
  கின்பாவாய் எல்லாமும் நீயாவாய், - பொன்பாவை
  கேள்வா கிளரொளியென கேசவனே, கேடின்றி
  ஆள்வாய்க் கடியேன்நான் ஆள். 59

  2441:
  ஆட்பார்த் துழிதருவாய் கண்டுகொள் என்று,நின்
  தாட்பார்த் துழிதருவேன் தன்மையை, கேட்பார்க்
  கரும்பொருளாய் நின்ற அரங்கனே, உன்னை
  விரும்புவதே விள்ளேன் மனம் 60

  2442:
  மனக்கேதம் சாரா மதுசூதன் றன்னை,
  தனக்கேதான் தஞ்சமாக் கொள்ளில்,- எனக்கேதான்
  இன்றொன்றி நின்றுலகை யேழாணை யோட்டினான்,
  சென்றொன்றி நின்ற திரு. 61

  2443:
  திருநின்ற பக்கம் திறவிதென் றோரார்,
  கருநின்ற கல்லார்க் குரைப்பர்,- திருவிருந்த
  மார்பன் சிரீதரன்றன் வண்டுலவு தண்டுழாய்,
  தார்தன்னைச் சூடித் தரித்து. 62

  2444:
  தரித்திருந்தே னாகவே தாரா கணப்போர்,
  விரித்துரைத்த வெந்நாகத் துன்னை,- தெரித்தெழுதி
  வாசித்தும் கேட்டும் வணங்க்கி வழிபட்டும்,
  பூசித்தும் போக்கினேன் போது. 63

  2445:
  போதான இட்டிறைஞ்சி ஏத்துமினோ, பொன்மகரக்
  காதானை யாதிப் பெருமானை,- நாதானை
  நல்லானை நாரணனை நம்மேழ் பிறப்பறுக்கும்
  சொல்லானை, சொல்லுவதே சூது. 64

  2446:
  சூதாவ தென்னெஞ்சத் தெண்ணினேன், சொன்மாலை
  மாதாய மாலவனை மாதவனை, - யாதானும்
  வல்லவா சிந்தித் திருப்பேற்க்கு, வைகுந்தத்
  தில்லையோ சொல்லீ ரிடம்? 65

  2447:
  இடமாவ தென்னெஞ்சம் இன்றெல்லாம், பண்டு
  படநா கணைநெடிய மாற்க்கு,- திடமாக
  வைய்யேன் மதிசூடி தன்னோடு, அயனைநான்
  வையேனாட் செய்யேன் வலம். 66

  2448:
  வலமாக மாட்டாமை தானாக, வைகல்
  குலமாக குற்றம்தா னாக,- நலமாக
  நாரணனை நம்பதியை ஞானப் பெருமானை,
  சீரணனை யேத்தும் திறம். 67

  2449:
  திறம்பேன்மின் கண்டீர் திருவடிதன் நாமம்
  மறந்தும் புறந்தொழா மாந்தர்,- இறைஞ்சியும்
  சாதுவராய்ப் போதுமின்கள், என்றான், நமனும்தன்
  தூதுவரைக் கூவிச் செவிக்கு. 68

  2450:
  செவிக்கின்பம் ஆவதுவும் செங்கண்மால் நாமம்,
  புவிக்கும் புவியதுவே கண்டீர்,- கவிக்கு
  நிறைபொருளாய் நின்றானை நேர்பட்டேன், பார்க்கில்
  மறைப்பொருளும் அத்தனையே தான். 69

  2451:
  தானொருவ நாகித் தரணி யிடந்தெடுத்து,
  ஏனொருவ னாயெயிற்றில் தாங்கியதும்,- யானொருவன்
  இன்றா வறிகின்றே னல்லேன், இருநிலத்தைச்
  சென்றாங் கடிப்படுத்த சேய். 70

  2452:
  சேயன் அணியன் சிறியன் மிகப்பெரியன்,
  ஆயன் துவரைக்கோ னாய்நின்ற- மாயன்,அன்
  றோதிய வாக்கதனைக் கல்லார், உலகத்தில்
  ஏதிலராய் மெய்ஞ்ஞான மில். 71

  2453:
  இல்லறம் இல்லேல் துறவறமில் என்னும்,
  சொல்லற மல்லனவும் சொல்லல்ல,- நல்லறம்
  ஆவனவும் நால்வேத மாத்தவமும், நாரணனே
  யாவதீ தன்றென்பா ரார்? 72

  2454:
  ஆரே யறிவார் அனைத்துலகு முண்டுமிழ்ந்த,
  பேராழி யான்றன் பெருமையை,- கார்செறிந்த
  கண்டத்தான் எண்கண்ணான் காணான், அவன் வைத்த
  பண்டைத்தா னத்தின் பதி. 73

  2455:
  பதிப்பகைஞர்க் காற்றாது பய்திரைநீர்ப் பாழி,
  மதித்தடைந்த வாளரவந் தன்னை,- மத்திவன்றன்
  வல்லாகத் தேற்றிய மாமேனி மாயவனை,
  அல்லதொன் றேத்தாதென் நா. 74

  2456:
  நாக்கொண்டு மானிடம் பாடேன், நலமாகத்
  தீக்கொண்ட செஞ்சடையான் சென்று,என்றும் - பூக்கொண்டு
  வல்லவா றேத்த மகிழாத, வைகுந்தச்
  செல்வனார் சேவடிமேல் பாட்டு. 75

  2457:
  பாட்டும் முறையும் படுகதையும் பல்பொருளும்
  ஈட்டிய தீயும் இருவிசும்பும்,- கேட்ட
  மனுவும் சுருதி மறைநான்கும் மாயன்
  றனமாயை யிற்பட்ட தற்பு. 76

  2458:
  தற்பென்னைத் தானறியா னேலும், தடங்கடலைக்
  கற்கொண்டு தூர்த்த கடல்வண்ணன், - எற்கொண்ட
  வெவ்வினையும் நீங்க விலங்கா மனம்வைத்தான்,
  எவ்வினையும் மாயுமால் கண்டு. 77

  2459:
  கண்டு வணங்கினார்க் கென்னாங்கொல், காமனுடல்
  கொண்ட தவத்தாற்க்கு உமையுணர்த்த, - வண்டலம்பும்
  தாரலங்கல் நீண்முடியான் றன்பெயரே கேட்டிருந்து, அங்
  காரலங்க லானமையா லாய்ந்து. 78

  2460:
  ஆய்ந்துகொண்ட டாதிப் பெருமானை, அன்பினால்
  வாய்ந்த மனதிருத்த வல்லார்கள், - ஏய்ந்ததம்
  மெய்குந்த மாக விரும்புவரே, தாமும்தம்
  வைகுந்தம் காண்பார் விரைந்து. 79

  2461:
  விரைந்தடைமின் மேலொருநாள் வெள்ளம் பரக்க,
  கரந்துலகம் காத்தளித்த கண்ணன், - பரந்துலகம்
  பாடின ஆடின கேட்டு, படுநரகம்
  வீடின வாசற் கதவு. 80

  2462:
  கதவு மனமென்றும் காணலா மென்றும்,
  குதையும் வினையாவி தீர்ந்தேன், - விதையாக
  நற்றமிழை வித்தியென் உள்ளத்தை நீவிளைத்தாய்,
  கற்றமொழி யாகிக் கலந்து. 81

  2463:
  கலந்தானென் னுள்ளத்துக் காமவேள் தாதை
  நலந்தானு மீதொப்ப துண்டே?, - அலர்ந்தலர்கள்
  இட்டேத்து மீசனும் நான்முகனும், என்றிவர்கள்
  விட்டேத்த மாட்டாத வேந்து. 82

  2464:
  வேந்தராய் விண்ணவராய் விண்ணாகித் தண்ணளியாய்
  மாந்தராய் மாதாய்மற் றெல்லாமாய், - சார்ந்தவர்க்குத்
  தன்னாற்றான் நேமியான் மால்வண்ணன் தான்கொடுக்கும்,
  பின்னால்தான் செய்யும் பிதிர். 83

  2465:
  பிதிரும் மனமிலேன் பிஞ்ஞகன் றன்னோடு,
  எதிர்வன் அவனெனக்கு நேரான், - அதிரும்
  கழற்கால மன்னனையே கண்ணனையே, நாளும்
  தொழக்காதல் பூண்டேன் தொழில். 84

  2466:
  தொழிலெனக்குத் தொல்லைமால் தன்னாம மேத்த,
  பொழுதெனக்கு மற்றதுவே போதும், - கழிசினத்த
  வல்லாளன் வானரக்கோன் வாலி மதனழித்த,
  வில்லாளன் நெஞ்சத் துளன். 85

  2467:
  உளன்கண்டாய் நன்நெஞ்சே. உத்தம னென்றும்
  உளன்கண்டாய், உள்ளுவா ருள்ளத், - துளன்கண்டாய்
  தன்னொப்பான் தானா யுளன்காண் தமியேற்கும்,
  என்னொப்பார்க் கீச னிமை. 86

  2468:
  இமையப் பெருமலைபோ லிந்திரனார்க் கிட்ட,
  சமய விருந்துண்டார் காப்பார், சமயங்கள்
  கண்டான் அவைகாப்பான் கார்க்கண்டன் நான்முகனோடு
  உண்டா னுலகோ டுயிர். 87

  2469:
  உயிர்கொண் டுடலொழிய ஓடும்போ தோடி,
  அயர்வென்ற தீர்ப்பான்பேர் பாடி, - செயல்தீரச்
  சிந்தித்து வாழ்வாரே வாழ்வார், சிறுசமயப்
  பந்தனையார் வாழ்வேல் பழுது. 88

  2470:
  பழுதாகா தொன்றறிந்தேன் பாற்கடலான் பாதம்,
  வழுவா வகைநினைந்து வைகல் - தொழுவாரை,
  கண்டிறைஞ்சி வாழ்வார் கலந்த வினைகெடுத்து
  விண்திறந்து வீற்றிருப்பார் மிக்கு. 89

  2471:
  வீற்றிருந்து விண்ணாள வேண்டுவார், வேங்கடத்தான்
  பால்திருந்த வைத்தாரே பன்மலர்கள், - மேல்திருந்த
  வாழ்வார் வருமதிபார்த் தன்பினராய், மற்றவர்க்கே
  தாழா யிருப்பார் தமர் 90

  2472:
  தமராவர் யாவருக்கும் தாமரைமே லாற்கும்
  அமரர்க்கும் ஆடரவார்த் தாற்கும் - அமரர்கள்
  தாள்தா மரைமலர்க ளிட்டிறைஞ்சி, மால்வண்ணன்
  தாள்தா மரையடைவோ மென்று 91

  2473:
  என்றும் மறந்தறியேன் என்னெஞ்சத் தேவைத்து
  நின்று மிருந்தும் நெடுமாலை - என்றும்
  திருவிருந்த மார்பன் சிரீதரனுக் காளாய்,
  கருவிருந்த நாள்முதலாக் காப்பு. 92

  2474:
  காப்பு மறந்தறியேன் கண்ணனே யென்றிருப்பன்
  ஆப்பங் கொழியவும் பல்லுயிர்க்கும், - ஆக்கை
  கொடுத்தளித்த கோனே குணப்பரனே, உன்னை
  விடத்துணியார் மெய்தெளிந்தார் தாம். 93

  2475:
  மெய்தெளிந்தா ரெஞ்செய்யார்? வேறானார் நீறாக
  கைதெளிந்து காட்டிக் களப்படுத்து, பைதெளிந்த
  பாம்பின் ஆனையாய். அருளாய் அடியேற்கு
  வேம்பும் கறியாகும் ஏன்று. 94

  2476:
  ஏன்றேன் அடிமை இழிந்தேன் பிறப்பிடும்பை
  ஆன்றேன் அமரர்க் கமராமை, - ஆன்றேன்
  கடன்நாடும் மண்ணாடும் கைவிட்டு, மேலை
  இடநாடு காண இனி. (2) 95

  2477:
  இனியறிந்தே னீசற்கும் நான்முகற்கும் தெய்வம்
  இனியறிந்தேன் எம்பெருமான். உன்னை, - இனியறிந்தேன்
  காரணன்நீ கற்றவைநீ கற்பவைநீ, நற்கிரிசை
  நாரணன்நீ நன்கறிந்தேன் நான். (2) 96

  திருமழிசையாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்.