MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  


  நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்த
  பெரிய திருவந்தாதி

  தனியன்

  எம்புருமானார் அருளிச்செய்தது

  முந்துற்ற நெஞ்சே. முயற்றி தரித்துரைத்து
  வந்தித்து வாயார வாழ்த்தியே,-சந்த
  முருகூரும் சோலசூழ் மொய்பூம் பொருநல்
  குருகூரன் மாறன் பேர் கூறு.

  2585:
  முயற்றி சுமந்தெழுந்து முந்துற்ற நெஞ்சே,
  இயற்றுவாய் எம்மொடுநீ கூடி,-நயப்புடைய
  நாவீன் தொடைக்கிளவி யுள்பொதிவோம், நற்பூவைப்
  பூவீன்ற வண்ணன் புகழ்

  2586:
  புகழ்வோம் பழிப்போம் புகழோம் பழியோம்
  இகழ்வோம் மதிப்போம் மதியோம்-இகழோம் மற்
  றெங்கள் மால். செங்கண் மால். சீறல்நீ, தீவினையோம்
  எங்கள் மால் கண்டாய் இவை.

  2587:
  இவையன்றே நல்ல இவையன்றே தீய,
  இவையென் றிவையறிவ னேலும்,-இவையெல்லாம்
  என்னால் அடைப்புநீக் கொண்ணா திறையவனே,
  என்னால் செயற்பால தென்?

  2588:
  என்னின் மிகுபுகழார் யாவரே, பின்னையும்மற்
  றெண்ணில் மிகுபுகழேன் யானல்லால்,-என்ன
  கருஞ்சோதிக் கண்ணன் கடல்புரையும், சீலப்
  பெருஞ்சோதிக் கென்னெஞ்சாட் பெற்று?

  2589:
  பெற்றதாய் நீயே பிறப்பித்த தந்தைநீ
  மற்றையா ராவாரும் நீபேசில், எற்றேயோ
  மாய.மா மாயவளை மாயமுலை வாய்வைத்த
  நீயம்மா. காட்டும் நெறி.

  2590:
  நெறிகாட்டி நீக்குதியோ, நின்பால் கருமா
  முறிமேனி காட்டுதியோ, மேனாள்-அறியோமை
  எஞ்செய்வா னெண்ணினாய் கண்ணனே, ஈதுரையாய்
  எஞ்செய்தா லென்படோ ம் யாம்?

  2591:
  யாமே அருவினையோம் சேயோம், என் நெஞ்சினார்
  தாமே யணுக்கராய்ச் சார்ந்தொழிந்தார்,-பூமேய
  செம்மாதை நின் மார்வில் சேர்வித்து, பாரிடந்த
  அம்மா. நின் பாதத் தருகு.

  2592:
  அருகும் சுவடும் தெரிவுணரோம், அன்பே
  பெருகும் மிகவிதுவென்? பேசீர்,-பருகலாம்
  பண்புடையீர். பாரளந்தீர். பாவியேம்கண் காண்பரிய
  _ண்புடையீர் _ம்மை _மக்கு.

  2593:
  _மக்கடியோம் என்றென்று நொந்துதுரைத்தென், மாலார்
  தமக்கவர்த்தாம் சார்வரிய ரானால்?-எமக்கினி
  யாதானு மாகிடுகாண் நெஞ்சே, அவர்த்திறத்தே
  யாதானும் சிந்தித் திரு.

  2594:
  இருநால்வர் ஈரைந்தின் மேலொருவர், எட்டோ
  டொருநால்வர் ஓரிருவர் அல்லால், திருமாற்கு
  யாமார் வணக்கமார் ஏபாவம் நன்னெஞ்சே
  நாமா மிகவுடையோம் நாழ்?

  2595:
  நாழால் அமர்முயன்ற வல்லரக்கன், இன்னுயிரை,
  வாழா வகைவலிதல் நின்வலியே,-ஆழாத
  பாரும்நீ வானும்நீ காலும்நீ தீயும்நீ,
  நீரும்நீ யாய்நின்ற நீ.

  2596:
  நீயன்றே ஆழ்துயரில் வீழ்விப்பான் நின்றுழன்றாய்?
  போயொன்று சொல்லியென்? போநெஞ்சே,-நீயென்றும்
  காழ்த்துபதே சம்தரினும் கைகொள்ளாய், கண்ணன் தாள்
  வாழ்த்துவதே கண்டாய் வழக்கு.

  2597:
  வழக்கொடு மாறுகொள் அன்றடியார் வேண்ட,
  இழக்கவும் காண்டும் இறைவ.-இழபுண்டே,
  எம்மாட்கொண் டாகிலும் யான்வேண்ட, என்கண்கள்
  தம்மால்காட் டுன்மேனிச் சாய்?

  2598:
  சாயால் கரியானை யுள்ளறியா ராய்நெஞ்சே,
  பேயார் முலைகொடுத்தார் பேயராய்,-நீயார்போய்த்
  தேம்பூண் சுவைத்தூ னறிந்தறிந்தும், தீவினையாம்
  பாம்பார்வாய்க் கைநீட்டல் பார்த்து.

  2599:
  பார்த்தோர் எதிரிதா நெண்ய்சே, படுதுயரம்
  பேர்த்தோதப் பீடழிவாம் பேச்சில்லை,-ஆர்த்தோதம்
  தம்மேனி தாள்தடவத் தாங்கிடந்து, தம்முடைய
  செம்மேனிக் கண்வளர்வார் சீர்.

  2600:
  சீரால் பிறந்து சிறப்பால் வளராது,
  பேர்வாம னாகாக்கால் பேராளா,-மார்பாரப்
  புல்கிநீ யுண்டுமிழ்ந்த பூமிநீ ரேற்பரிதே?
  சொல்லுநீ யாமறியச் சூழ்ந்து.

  2601:
  சூழ்ந்தடியார் வேண்டினக்கால் தோன்றாது விட்டாலும்
  வாழ்ந்திடுவர் பின்னும்தம் வாய்திறவார்,-சூழ்ந்தெங்கும்
  வாள்வரைகள் போலரக்கன் வந்தலைகள் தாமிடிய,
  தாள்வரைவில் லேந்தினார் தாம்.

  2602:
  தாம்பாலாப் புண்டாலும் அத்தழும்பு தானிளக,
  பாம்பாலாப் புண்டுபா டுற்றாலும்,-சோம்பாதிப்
  பல்லுருவை யெல்லாம் படர்வித்த வித்தா, உன்
  தொல்லுருவை யாரறிவார் சொல்லு?

  2603:
  சொல்லில் குறையில்லைச் சூதறியா நெஞ்சமே,
  எல்லி பகலென்னா தெப்போதும்,-தொல்லைக் கண்
  மாத்தானைக் கெல்லாமோர் ஐவரையே மாறாக,
  காத்தானைக் காண்டும்நீ காண்.

  2604:
  காணப் புகிலறிவு கைக்கொண்ட நன்னெஞ்சம்,
  நாணப் படுமன்றே நாம்பேசில்?-மாணி
  உருவாகிக் கொண்டுலகம் நீரேற்ற சீரான்,
  திருவாகம் தீண்டிற்றுச் சென்று.

  2605:
  சென்றங்கு வெந்நரகில் சேராமல் காப்பதற்கு,
  இன்றிங்கென் னெஞ்சால் இடுக்குண்ட,-அன்றங்குப்
  பாருருவும் பார்வளைத்த நீருருவும் கண்புதைய,
  காருருவன் தன் நிமிர்த்த கால்

  2606:
  காலே பொதத்திரிந்து கத்துவ ராமினநாள்,
  மாலார் குடிபுகுந்தா ரென்மனத்தே,-மேலால்
  தருக்குமிடம் பாட்டினோடும் வல்வினையார் தாம், வீற்
  றிருக்குமிடம் காணா திளைத்து.

  2607:
  இளைப்பா யிளையாப்பாய் நெஞ்சமே. சொன்னேன்,
  இளைக்க நமன்தமர்கள் பற்றி-இளைப்பெய்த
  நாய்தந்து மோதாமல் நல்குவான் நல்காப்பான்,
  தாய்தந்தை எவ்வுயிர்க்கும் தான்.

  2608:
  தானே தனித்தோன்றல் தன்னளப்பொன் றில்லாதான்
  தானே பிறர்கட்ட்கும் தற்றோன்றல்,-தானே
  இளைக்கிற்பார் கீழ்மேலாம் மீண்ட மைப்பானானால்,
  அளக்கிற்பார் பாரின் மேல் ஆர்?

  2609:
  ஆரானும் ஆதானும் செய்ய, அகலிடத்தை
  ஆராய்ந் ததுதிருத்த லாவதே?,-சீரார்
  மனத்தலைவன் துன்பத்தை மாற்றினேன், வானோர்
  இனத்தலைவன் கண்ணனால் யான்.

  2610:
  யானுமென் னெஞ்சும் இசைந்தொழிந்தோம், வல்வினையைக்
  கானும் மலையும் புகக்கடிவான்,-தானோர்
  இருளன்ன மாமேனி எம்மிறையார் தந்த,
  அருளென்னும் தண்டால் அடித்து.

  2611:
  அடியால் படிகடந்த முத்தோ,அ தன்றேல்
  முடியால் விசும்பளந்த முத்தோ,-நெடியாய்.
  செறிகழல்கள் தாள்நிமிர்த்துச் சென்றுலக மெல்லாம்,
  அறிகிலாமால் நீயளந்த அன்று.

  2612:
  அன்றேநங் கண்காணும் ஆழியான் காருருவம்,
  இன்றேநாம் காணா திருப்பதுவும்,-என்றேனும்
  கட்கண்ணால் காணாத அவ்வுருவை, நெஞ்சென்னும்
  உட்கண்ணால் காணு முணர்ந்து.

  2613:
  உணர ஒருவர்க் கெளியனே? செவ்வே,
  இணரும் துழாயலங்கல் எந்தை,-உணரத்
  தனக்கெளிய ரெவ்வளவர் அவ்வளவ னானால்,
  எனக்கெளியன் எம்ம்பெருமான் இங்கு.

  2614:
  இங்கில்லை பண்டுபோல் வீற்றிருத்தல், என்னுடைய
  செங்கண்மால் சீர்க்கும் சிறிதுள்ளம்,-அங்கே
  மடியடக்கி நிற்பதனில் வல்வினையார் தாம்,மீண்
  டடியெடுப்ப தன்றோ அழகு?

  2615:
  அழகு மறிவோமாய் வல்வினையும் தீர்ப்பான்,
  நிழலும் அடிதோறும் ஆனோம்,-சுழலக்
  குடங்கள்தலை மீதெடுத்துக் கொண்டாடி, அன்றத்
  தடங்கடலை மேயார் தமக்கு.

  2616:
  தமக்கடிமை வேண்டுவோர் தாமோ தரனார்,
  தமக்கடிமை செய்யென்றால் செய்யாது,-எமக்கென்று
  தாம்செய்யும் தீவினைக்கே தாழ்வுறுவர் நெஞ்சினார்,
  யாஞ்செய்வ திவ்விடத்திங் கியாது?

  2617:
  யாதானும் ஒன்றறியில் தன்னுகக்கில் என்கொலோ,
  யாதானும் நேர்ந்தணுகா வாறுதான்?,-யாதானும்
  தேறுமா செய்யா அசுரர்களை, நேமியால்
  பாறுபா றாக்கினான் பால்.

  2618:
  பாலாழி நீகிடக்கும் பண்பை, யாம் கேட்டேயும்
  காலாழும் நெஞ்சழியும் கண்சுழலும்,-நீலாழிச்
  சோதியாய். ஆதியாய். தொல்வினையெம் பால்கடியும்,
  நீதியாய். நிற்சார்ந்து நின்று.

  2619:
  நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் திரிதந்தும்,
  ஒன்றுமோ ஆற்றானென் னெஞ்சகலான்,-அன்றங்கை
  வன்புடையால் பொன்பெயரோன் வாய்தகர்த்து மார் விடந்தான்,
  அன்புடைய னன்றே யவன்?

  2620:
  அவனாம் இவனாம் உவனாம், மற் றும்பர்
  வனாம் அவனென் றிராதே,-அவனாம்
  அவனே எனத்தெளிந்து கண்ணனுக்கே தீர்ந்தால்,
  அவனே எவனேலும் ஆம்.

  2621:
  ஆமா றறிவுடையார் ஆவ தரிதன்றே?
  நாமே அதுவுடையோம் நன்னெஞ்சே,-பூமேய்
  மதுகரமே தண்டுழாய் மாலாரை, வாழ்த்தாம்
  அதுகரமே அன்பால் அமை.

  2622:
  அமைக்கும் பொழுதுண்டே யாராயில் நெஞ்சே,
  இமைக்கும் பொழுதும் இடைச்சி-குமைத்திறங்கள்,
  ஏசியே யாயினும் ஈன்துழாய் மாயனையே,
  பேசியே போக்காய் பிழை.

  2623:
  பிழைக்க முயன்றோமோ நெஞ்சமே. பேசாய்,
  தழைக்கும் துழாய்மார்வன் றன்னை,-அழைத்தொருகால்
  போயுபகா ரம்பொலியக் கொள்ளாது, அவன் புகழே
  வாயுபகா ரம்கொண்ட வாய்ப்பு?

  2624:
  வாய்ப்போ இதுவொப்ப மற்றில்லை வாநெஞ்சே,
  போய்ப்போஒய் வெந்நரகில் பூவியேல்,-தீப்பால
  பேய்த்தாய் உயிர்க்களாய்ப் பாலுண்டு, அவளுயிரை
  மாய்த்தானை வாழ்தே வலி.

  2625:
  வலியம் எனநினைந்து வந்தெதிர்ந்த மல்லர்
  வலிய முடியிடிய வாங்கி,-வலியநின்
  பொன்னாழிக் கையால் புடைத்திடுதி கீளாதே,
  பன்னாளும் நிற்குமிப் பார்.

  2626:
  பாருண்டான் பாருமிழ்ந்தான் பாரிடந்தான் பாரளந்தான்
  பாரிடம் முன்படைத்தா னென்பரால்,-பாரிடம்
  ஆவானும் தானானா லாரிடமே?, மற்றொருவர்க்கு
  ஆவான் பூகாவால் அவை.

  2627:
  அவய மெனநினைந்து வந்தசுரர் பாலே,
  நவையை நளிர்விப்பான் றன்னை,-கவையில்
  மனத்துயர வைத்திருந்து வாழ்த்தாதார்க் குண்டோ ,
  மனத்துயரை மாய்க்கும் வகை?

  2628:
  வகைசேர்ந்த நன்னெஞ்சும் நாவுடைய வாயும்,
  மிகவாய்ந்து வீழா எனிலும்,-மிகவாய்ந்து
  மாலைத்தாம் வாழ்த்தா திருப்பர் இதுவன்றே,
  மேலைத்தாம் செய்யும் வினை?

  2629:
  வினையார் தரமுயலும் வெம்மையே யஞ்சி,
  தினையாம் சிறிதளவும் செல்ல-நினையாது
  வாசகதால் லேத்தினேன் வானோர் தொழுதிறைஞ்சும்,
  நாயகத்தான் பொன்னடிகள் நான்.

  2630:
  நான்கூறும் கூற்றவ தித்தனையே, நாணாளும்
  தேங்கோத நீருருவன் செங்கண்மால்,-நீங்காத
  மாகதியாம் வெந்நரகில் சேராமல் காப்பதற்கு,
  நீகதியா நெஞ்சே. நினை.

  2631:
  நினித்திறைஞ்சி மானிடவர் ஒன்றிரப்ப ரென்றே,
  நினைத்திடவும் வேண்டாநீ நேரே,-நினைத்திறஞ்ச
  எவ்வளவ ரெவ்விடத்தோர் மாலே, அதுதானும்
  எவ்வளவு முண்டோ எமக்கு?

  2632:
  எமக்கியாம் விண்ணாட்டுக் குச்சமதாம் வீட்டை,
  அமைத்திருந்தோம் அஃதன்றே யாமாறு,-அமைப் பொலிந்த
  மென்தோளி காரணமா வெங்கோட்டே றேழுடனே,
  கொன்றானை யேமனத்துக் கொண்டு?

  2633:
  கொண்டல்தான் மால்வரைதான் மாகடல்தான் கூரிருள்தான்
  வண்டறாப் பூவதான் மற்றுத்தான்,-கண்டநாள்
  காருருவம் காண்தோறும் நெஞ்சோடும், கண்ணனார்
  பேருருவென் றெம்மைப் பிரிந்து.

  2634:
  பிரிந்தொன்று நோக்காது தம்முடைய பின்னே,
  திரிந்துழுலும் சிந்தனையார் தம்மை,-புரிந்தொருகால்
  ஆவா. எனவிரங்கார் அந்தோ. வலிதேகொல்,
  மாவை பிளந்தார் மனம்?

  2635:
  மனவாளும் ஓரைவர் வன்குறும்பர் தம்மை,
  சினமாள்வித் தோரிடத்தே சேர்த்து-புனமேய
  தண்டுழா யானடியே தான்காணும் அஃதன்றே,
  வண்டுழாம் சீராக்கு மாண்பு?

  2636:
  மாண்பாவித் தந்நான்று மண்ணிரந்தான், மாயவள்நஞ்
  சூண்பாவித் துண்டான தோருருவம்,-காண்பான்நங்
  கண்ணவா மற்றொன்று காணுறா, சீர்பரவா
  துண்ணவாய் தானுறுமோ ஒன்று?

  2637:
  ஒன்றுண்டு செங்கண்மால். யானுரைப்பது, உன்னடியார்க்
  கெஞ்செய்வ னென்றே யிரித்திநீ,-நின்புகழில்
  வைகும்தம் சிந்தையிலும் மற்றினிதோ, நீயவர்க்கு
  வைகுந்த மென்றருளும் வான்?

  2638:
  வானோ மறிகடலோ மாருதமோ தீயகமோ,
  கானோ ஒருங்கிற்றும் கண்டிலமால், ஆனீன்ற
  கன்றுயரத் தாமெறிந்து காயுதிர்த்தார் தாள்பணிந்தோம்,
  வன்துயரை யாவா. மருங்கு.

  2639:
  மருங்கோத மோதும் மணிநா கணையார்,
  மருங்கே வரவரிய ரேலும்,-ஒருங்கே
  எமக்கவரைக் காணலா மெப்போது முள்ளால்,
  மனக்கவலை தீர்ப்பார் வரவு.

  2640:
  வரவாறொன் றில்லையால் வாழ்வினிதால், எல்லே.
  ஒருவா றொருவன் புகவாறு,-உருமாறும்
  ஆயவர்தாம் சேயவர்தாம் அன்றுலகம் தாயவர்தாம்,
  மாயவர்தாம் காட்டும் வழி.

  2641:
  வழித்தங்கு வல்வினையை மாற்றானோ நெஞ்சே,
  தழீஇக்கொண்டு போரவுணன் றன்னை,-சுழித்தெங்கும்
  தாழ்விடங்கள் பற்றிப் புலால்வெள்ளம் தானுகள,
  வாழ்வடங்க மார்விடந்த மால்?

  2642:
  மாலே. படிச்சோதி மாற்றேல், இனியுனது
  பாலேபோல் சீரில் புழுத்தொழிந்தேன்,-மேலால்
  பிறப்பின்மை பெற்றடிக்கீழ்க் குற்றேவ லன்று,
  மறப்பின்மை யான்வேண்டும் மாடு.

  2643:
  மாடே வரப்பெறுவ ராமென்றே, வல்வினையார்
  காடானும் ஆதானும் கைகொள்ளார்,-ஊடேபோய்ப்
  போரோதம் சிந்துதிரைக் கண்வளரும், பேராளன்
  பேரோதச் சிந்திக்கப் பேர்ந்து.

  2644:
  பேர்ந்தொன்று நோக்காது பின்னிற்பாய் நில்லாப்பாய்
  ஈன்துழாய் மாயனையே என்னெஞ்சே, பேர்ந்தெங்கும்
  தொல்லைமா வெந்நரகில் சேராமல் காப்பதற்கு
  இல்லைகாண் மற்றோர் இறை.

  2645:
  இறைமுறையான் சேவடிமேல் மண்ணளந்த அந்நாள்,
  மறைமுறையால் வானாடர் கூடி,-முறைமுறையின்
  தாதிலகு பூத்தெளித்தால் ஒவ்வாதே, தாழ்விசும்பின்
  மீதிலகித் தாங்கிடக்கும் மீன்.

  2646:
  மீனென்னும் கம்பில் வெறியென்னும் வெள்ளிவேய்
  வானென்னும் கேடிலா வான்குடைக்கு,-தானோர்
  மணிக்காம்பு போல்நிமிர்ந்து மண்ணளந்தான், நங்கள்
  பிணிக்காம் பெருமருந்து பின்.

  2647:
  பின்துரக்கும் காற்றிழந்த சூல்கொண்டல் பேர்ந்தும் போய்,
  வன்திரைக்கண் வந்தணைந்த வாய்மைத்தே, அன்று
  திருச்செய்ய நேமியான் தீயரக்கி மூக்கும்,
  பருச்செவியு மீர்ந்த பரன்.

  2648:
  பரனாம் அவனாதல் பாவிப்ப ராகில்,
  உரனா லொருமூன்று போதும்,-மரமேழன்
  றெய்தானைப் புள்ளின்வாய் கீண்டானையே,அமரர்
  கைதான் தொழாவே கலந்து?

  2649:
  கலந்து நலியும் கடுந்துயரை நெஞ்சே
  மலங்க அடித்து மடிப்பான்,-விலங்கல்போல்
  தொன்மாலைக் கேசவனை நாரணனை மாதவனை,
  சொன்மாலை யெப்பொழுதும் சூட்டு.

  2650:
  சூட்டாய நேமியான் தொல்லரக்கன் இன்னுயிரை,
  மாட்டே துயரிழைத்த மாயவனை,-ஈட்ட
  வெறிகொண்ட தண்டுழாய் வேதியனை, நெஞ்சே.
  அறிகண்டாய் சொன்னேன் அது.

  2651:
  அதுவோநன் ரென்றங் கமருலகோ வேண்டில்,
  அதுவோ பொருளில்லை யன்றே?, அதுவொழிந்து
  மண்ணிறாள் வேனெனிலும் கூடும் மடநெஞ்சே,
  கண்ணன் தாள் வாழ்த்துவதே கல்.

  2652:
  கல்லும் கனைகடலும் வைகுந்த வானாடும்,
  புல்லென் றழிந்தனகொல் ஏபாவம்,-வெல்ல
  நெடியான் நிறங்கரியான் உள்புகுந்து நீங்கான்,
  அடியேன துள்ளத் தகம்.

  2653:
  அகம்சிவந்த கண்ணினராய் வல்வினைய ராவார்,
  முகம்சிதைவ ராமன்றே முக்கி,-மிகுந்திருமால்
  சீர்க்கடலை யுள்பொதிந்த சிந்தனையேன் றன்னை,
  ஆர்க்கடலாம் செவ்வே யடர்த்து?

  2654:
  அடர்ப்பொன் முடியானை யாயிரம்பே ரானை,
  சுடர்கொள் சுடராழி யானை,-இடர்கடியும்
  மாதா பிதுவாக வைத்தேன் எனதுளலே
  யாதாகில் யாதே இனி?

  2655:
  இனிநின்று நின்பெருமை யானுரைப்ப தென்னே,
  தனிநின்ற சார்விலா மூர்த்தி,-பனிநீர்
  அகத்துலவு செஞ்சடையான் ஆகத்தான், நான்கு
  முகத்தான்நின் உந்தி முதல்.

  2656:
  முதலாம் திருவுருவம் மூன்றென்பர், ஒன்றே
  முதலாகும் மூன்றுக்கும் மென்பர்-முதல்வா,
  நிகரிலகு காருருவா. நின்னகத்த தன்றே,
  புகரிலகு தாமரையின் பூ?

  2657:
  பூவையும் காயாவும் நீலமும் பூக்கின்ற,
  காவி மலரென்றும் காண்தோறும், பாவியேன்
  மெல்லாவி மெய்மிகவே பூரிக்கும், அவ்வவை
  எல்லாம் பிரானுருவே என்று.

  2658:
  என்றும் ஒருநாள் ஒழியாமை யானிரந்தால்,
  ஒன்றும் இரங்கார் உருக்காட்டார்,-குன்று
  குடையாக ஆகாத்த கோவலனார், நெஞ்சே.
  புடைதான் பெரிதே புவி.

  2659:
  புவியும் இருவிசும்பும் நினகத்த, நீயென்
  செவியின் வழிபுகுந்தென் னுள்ளாய்,-அவிவின்றி
  யான்பெரியன் நீபெரியை என்பதனை யாரறிவார்,
  ஊன்பருகு நேமியாய். உள்ளு.

  2660:
  உள்ளிலும் உள்ளந் தடிக்கும் வினைப்படலம்,
  விள்ள விழித்துன்னை மெய்யுற்றால்,-உள்ள
  உலகளவு யானும் உளனாவன் என்கொல்,
  உலகளந்த மூர்த்தி. உரை.

  2661:
  உரைக்கிலோர் சுற்றத்தார் உற்றாரென் றாரே,
  இரைக்குங் கடற்கிடந்த எந்தாய்,-உரைப்பெல்லாம்,
  நின்னன்றி மற்றிலேன் கண்டாய், எனதுயிர்க்கோர்
  சொல்நன்றி யாகும் துணை.

  2662:
  துணைநாள் பெருங்கிளையும் தொல்குலமும், சுற்றத்
  திணைநாளு மின்புடைத்தா மேலும், கணைநாணில்
  ஓவாத் தொழில்சார்ங்கன் தொல்சீரை நன்னெஞ்சே,
  ஓவாத வூணாக உண்.

  2663:
  உண்ணாட்டுத் தேசன்றே. ஊழ்வினையை யஞ்சுமே,
  விண்ணாட்டை யொன்றாக மெச்சுமே,-மண்ணாட்டில்
  ஆராகி எவ்விழிவிற் றானாலும், ஆழியங்கைப்
  பேராயற் காளாம் பிறப்பு?

  2664:
  பிறப்பிறப்பு மூப்புப் பிணிதுறந்து, பின்னும்
  இறக்கவும் இன்புடைத்தா மேலும்,-மறப்பெல்லாம்
  ஏதமே யென்றல்லால் எண்ணுவனே, மண்ணளந்தான்
  பாதமே யேத்தாப் பகல்?

  2665:
  பகலிரா என்பதுவும் பாவியாது, எம்மை
  இகல்செய் திருபொழுதும் ஆள்வர்,--தகவாத்
  தொழும்பர் இவர், சீர்க்கும் துணையிலர் என் றோரார்,
  செழும்பரவை மேயார் தெரிந்து.

  2666:
  தெரிந்துணர்வொன் றின்மையால் தீவினையேன், வாளா
  இருந்தொழிந்தேன் கீழ்நாள்கள் எல்லாம்,-கரந்துருவில்
  அம்மனை அந்நான்று பிந்தொடர்ந்த ஆழியங்கை
  அம்மானை யேத்தா தயர்ந்து.

  2667:
  அயர்ப்பாய் அயராப்பாய நெஞ்சமே. சொன்னேன்
  உயப்போம் நெறியிதுவே கண்டாய், செயற்பால
  அல்லவே செய்கிறுதி நெஞ்சமே. அஞ்சினேன்
  மல்லர்நாள் வவ்வினனை வாழ்த்து.

  2668:
  வாழ்த்தி அவனடியைய்ப் பூப்புனைந்து, நிந்தலையைத்
  தாழ்த்திருகை கூப்பென்றால் கூப்பாது-பாழ்த்தவிதி,
  எங்குற்றாய் என்றவனை ஏத்தாதென் னெஞ்சமே,
  தங்கத்தா னாமேலும் தங்கு.

  2669:
  தங்கா முயற்றியவாய்த் தாழ்விசும்பின் மீதுபாய்ந்து,
  எங்கேபுக் கெத்தவம்செய் திட்டனகொல்,-பொங்கோதத்
  தண்ணம்பால் வேலைவாய்க் கண்வளரும், என்னுடைய
  கண்ணன்பால் நன்னிறங்கொள் கார்?

  2670:
  கார்க்கலந்த மேனியான் கைகலந்த ஆழியான்,
  பார்க்கலந்த வல்வயிற்றான் பாம்பணையான்,-சீர்கலந்த
  சொல்நினைந்து போக்காரேல் சூழ்வினையின் ஆழ்துயரை,
  என்நினைந்து போக்குவரிப் போது?

  2671:
  இப்போதும் இன்னும் இனிச்சிறிது நின்றாலும்
  எப்போது மீதேசொல் என்னெஞ்சே--எப்போதும்
  கைகழலா நேமியான் நம்மேல் வினைகடிவான்
  மெய்கழலே ஏத்த முயல்.

  நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்