MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  


  நான்காம்பத்து

  முதல் திருமொழி - கதிராயிரம்

  (ஸர்வேஸ்வரனைக் காணவேணுமென்று தேடுவார் சிலரும்,
  கண்டார் சிலருமாகக் கூறுதல்)
  அறுசீர்க்கழிநெடிலடியசிரியவிருத்தம்

  328:

  கதிராயிரமிரவி கலந்தெரித்தாலொத்தநீள்முடியன்
  எதிரில்பெருமைஇராமனை இருக்குமிடம்நாடுதிரேல்
  அதிரும்கழற்பொருதோள் இரணியனாகம்பிளந்துஅரியாய்
  உதிரமளைந்தகையோடிருந்தானை உள்ளவாகண்டாருளர். (2) 1.

  329:
  நாந்தகம்சங்குதண்டு நாணொலிச்சார்ங்கம்திருச்சக்கரம்
  ஏந்துபெருமைஇராமனை இருக்குமிடம்நாடுதிரேல்
  காந்தள்முகிழ்விரல்சீதைக்காகிக் கடுஞ்சிலைசென்றிறுக்க
  வேந்தர்தலைவஞ்சனகராசன்தன் வேள்வியில்கண்டாருளர். 2.

  330:
  கொலையானைக்கொம்புபறித்துக் கூடலர்சேனைபொருதழிய
  சிலையால்மராமரமெய்ததேவனைச் சிக்கெனநாடுதிரேல்
  தலையால்குரக்கினம்தாங்கிச்சென்று தடவரைகொண்டடைப்ப
  அலையார்கடற்கரைவீற்றிருந்தானை அங்குத்தைக்கண்டாருளர். 3.

  331:
  தோயம்பரந்தநடுவுசூழலில் தொல்லைவடிவுகொண்ட
  மாயக்குழவியதனைநாடுறில் வம்மின்சுவடுரைக்கேன்
  ஆயர்மடமகள்பின்னைக்காகி அடல்விடையேழினையும்
  வீயப்பொருதுவியர்த்துநின்றானை மெய்ம்மையேகண்டாருளர். 4.

  332:
  நீரேறுசெஞ்சடைநீலகண்டனும் நான்முகனும் முறையால்
  சீரேறுவாசகஞ்செய்யநின்ற திருமாலைநாடுதிரேல்
  வாரேறுகொங்கைஉருப்பிணியை வலியப்பிடித்துக்கொண்டு
  தேரேற்றி சேனைநடுவுபோர்செய்யச் சிக்கெனக்கண்டாருளர். 5.

  333:
  பொல்லாவடிவுடைப்பேய்ச்சிதுஞ்சப் புணர்முலைவாய்மடுக்க
  வல்லானை மாமணிவண்ணனை மருவுமிடம்நாடுதிரேல்
  பல்லாயிரம்பெருந்தேவிமாரொடு பௌவம்ஏறிதுவரை
  எல்லாரும்சூழச்சிங்காசனத்தே இருந்தானைக்கண்டாருளர். 6.

  334:
  வெள்ளைவிளிசங்குவெஞ்சுடர்த்திருச்சக்கரம் ஏந்துகையன்
  உள்ளவிடம்வினவில் உமக்குஇறைவம்மின்சுவடுரைக்கேன்
  வெள்ளைப்புரவிக்குரக்குவெல்கொடித் தேர்மிசைமுன்புநின்று
  கள்ளப்படைத்துணையாகிப் பாரதம்கைசெய்யக்கண்டாருளர். 7.

  335:
  நாழிகைகூறிட்டுக்காத்துநின்ற அரசர்கள்தம்முகப்பே
  நாழிகைபோகப்படைபொருதவன் தேவகிதன்சிறுவன்
  ஆழிகொண்டுஅன்றுஇரவிமறைப்பச் சயத்திரதன்தலையை
  பாழிலுருளப்படைபொருதவன் பக்கமேகண்டாருளர். 8.

  336:
  மண்ணும்மலையும்மறிகடல்களும் மற்றும்யாவுமெல்லாம்
  திண்ணம்விழுங்கியுமிழ்ந்ததேவனைச் சிக்கெனநாடுதிரேல்
  எண்ணற்கரியதோரேனமாகி இருநிலம்புக்கிடந்து
  வண்ணக்கருங்குழல்மாதரோடு மணந்தானைக்கண்டாருளர். 9.

  337:
  கரியமுகில்புரைமேனிமாயனைக் கண்டசுவடுரைத்து
  புரவிமுகம்செய்துசெந்நெலோங்கி விளைகழனிப்புதுவை
  திருவிற்பொலிமறைவாணன்பட்டர்பிரான் சொன்னமாலைபத்தும்
  பரவுமனமுடைப்பத்தருள்ளார் பரமனடிசேர்வர்களே. (2) 10.

  இரண்டாம் திருமொழி - அலம்பாவெருட்டா
  (திருமாலிருஞ்சோலைமலைச்சிறப்பு)

  கலிநிலைத்துறை

  338:
  அலம்பாவெருட்டாக்கொன்று திரியும்அரக்கரை
  குலம்பாழ்படுத்துக் குலவிளக்காய்நின்றகோன்மலை
  சிலம்பார்க்கவந்து தெய்வமகளிர்களாடும்சீர்
  சிலம்பாறுபாயும் தென்திருமாலிருஞ்சோலையே. (2) 1.

  339:
  வல்லாளன்தோளும் வாளரக்கன்முடியும் தங்கை
  பொல்லாதமூக்கும் போக்குவித்தான்பொருந்தும்மலை
  எல்லாவிடத்திலும் எங்கும்பரந்துபல்லாண்டொலி
  செல்லாநிற்கும்சீர்த் தென்திருமாலிருஞ்சோலையே. 2.

  340:
  தக்கார்மிக்கார்களைச் சஞ்சலம்செய்யும்சலவரை
  தெக்காநெறியேபோக்குவிக்கும் செல்வன்பொன்மலை
  எக்காலமும்சென்று சேவித்திருக்கும்அடியரை
  அக்கானெறியைமாற்றும் தண்திருமாலிருஞ்சோலையே. 3.

  341:
  ஆனாயர்கூடி அமைத்தவிழவை அமரர்தம்
  கோனார்க்கொழியக் கோவர்த்தனத்துச்செய்தான்மலை
  வானாட்டில்நின்று மாமலர்க்கற்பகத்தொத்திழி
  தேனாறுபாயும் தென்திருமாலிருஞ்சோலையே. 4.

  342:
  ஒருவாரணம் பணிகொண்டவன்பொய்கையில் கஞ்சன்தன்
  ஒருவாரணம் உயிருண்டவன்சென்றுறையும்மலை
  கருவாரணம் தன்பிடிதுறந்தோட கடல்வண்ணன்
  திருவாணைகூறத்திரியும் தண்திருமாலிருஞ்சோலையே. 5.

  343:
  ஏவிற்றுச்செய்வான் ஏன்றெதிர்ந்துவந்தமல்லரை
  சாவத்தகர்த்த சாந்தணிதோள்சதுரன்மலை
  ஆவத்தனமென்று அமரர்களும்நன்முனிவரும்
  சேவித்திருக்கும் தென்திருமாலிருஞ்சோலையே. 6.

  344:
  மன்னர்மறுக மைத்துனன்மார்க்குஒருதேரின்மேல்
  முன்னங்குநின்று மோழையெழுவித்தவன்மலை
  கொன்னவில்கூர்வேற்கோன் நெடுமாறன்தென்கூடற்கோன்
  தென்னன்கொண்டாடும் தென்திருமாலிருஞ்சோலையே. 7.

  345:
  குறுகாதமன்னரைக் கூடுகலக்கி வெங்கானிடைச்
  சிறுகால்நெறியேபோக்குவிக்கும் செல்வன்பொன்மலை
  அறுகால்வரிவண்டுகள் ஆயிரநாமம்சொல்லி
  சிறுகாலைப்பாடும் தென்திருமாலிருஞ்சோலையே. 8.

  346:
  சிந்தப்புடைத்துச் செங்குருதிகொண்டு பூதங்கள்
  அந்திப்பலிகொடுத்து ஆவத்தனம்செய்அப்பன்மலை
  இந்திரகோபங்கள் எம்பெருமான்கனிவாயொப்பான்
  சிந்தும்புறவில் தென்திருமாலிருஞ்சோலையே. 9.

  347:
  எட்டுத்திசையும் எண்ணிறந்தபெருந்தேவிமார்
  விட்டுவிளங்க வீற்றிருந்தவிமலன்மலை
  பட்டிப்பிடிகள் பகடுறிஞ்சிச்சென்று மாலைவாய்த்
  தெட்டித்திளைக்கும் தென்திருமாலிருஞ்சோலையே. 10.

  348:
  மருதப்பொழிலணி மாலிருஞ்சோலைமலைதன்னை
  கருதியுறைகின்ற கார்க்கடல்வண்ணனம்மான்தன்னை
  விரதம்கொண்டேத்தும் வில்லிபுத்தூர்விட்டுசித்தன்சொல்
  கருதியுரைப்பவர் கண்ணன்கழலிணைகாண்பார்களே. (2) 11.

  மூன்றாம் திருமொழி - உருப்பிணிநங்கை
  (திருமாலிருஞ்சோலைமலையின் சிறப்பு)

  கலிநிலைத்துறை

  349:
  உருப்பிணிநங்கைதன்னைமீட்பான் தொடர்ந்தோடிச்சென்ற
  உருப்பனையோட்டிக்கொண்டிட்டு உறைத்திட்டஉறைப்பன்மலை
  பொருப்பிடைக்கொன்றைநின்று முறியாழியும்காசும்கொண்டு
  விருப்பொடுபொன்வழங்கும் வியன்மாலிருஞ்சோலையதே. (2) 1.

  350:
  கஞ்சனும்காளியனும் களிறும்மருதும்எருதும்
  வஞ்சனையில்மடிய வளர்ந்தமணிவண்ணன்மலை
  நஞ்சுமிழ்நாகமெழுந்தணவி நளிர்மாமதியை
  செஞ்சுடர்நாவளைக்கும் திருமாலிருஞ்சோலையதே. 2.

  351:
  மன்னுநரகன்தன்னைச் சூழ்போகிவளைத்தெறிந்து
  கன்னிமகளிர்தம்மைக் கவர்ந்தகடல்வண்ணன்மலை
  புன்னைசெருந்தியொடு புனவேங்கையும்கோங்கும்நின்று
  பொன்னரிமாலைகள்சூழ் பொழில்மாலிருஞ்சோலையதே. 3.

  352:
  மாவலிதன்னுடைய மகன்வாணன்மகளிருந்த
  காவலைக்கட்டழித்த தனிக்காளைகருதும்மலை
  கோவலர்கோவிந்தனைக் குறமாதர்கள் பண்குறிஞ்சிப்
  பாவொலிபாடிநடம்பயில் மாலிருஞ்சோலையதே. 4.

  353:
  பலபலநாழம்சொல்லிப்பழித்த சிசுபாலன்தன்னை
  அலவலைமைதவிர்த்த அழகன்அலங்காரன்மலை
  குலமலைகோலமலை குளிர்மாமலைகொற்றமலை
  நிலமலைநீண்டமலை திருமாலிருஞ்சோலையதே. (2) 5.

  354:
  பாண்டவர்தம்முடைய பாஞ்சாலிமறுக்கமெல்லாம்
  ஆண்டுஅங்குநூற்றுவர்தம் பெண்டிர்மேல்வைத்தஅப்பன்மலை
  பாண்தகுவண்டினங்கள் பண்கள்பாடிமதுப்பருக
  தோண்டலுடையமலை தொல்லைமாலிருஞ்சோலையதே. 6.

  355:
  கனங்குழையாள்பொருட்டாக் கணைபாரித்து அரக்கர்தங்கள்
  இனம்கழுவேற்றுவித்த எழில்தோள்எம்மிராமன்மலை
  கனம்கொழிதெள்ளருவி வந்துசூழ்ந்துஅகல்ஞாலமெல்லாம்
  இனம்குழுவாடும்மலை எழில்மாலிருஞ்சோலையதே. 7.

  356:
  எரிசிதறும்சரத்தால் இலங்கையினை தன்னுடைய
  வரிசிலைவாயில்பெய்து வாய்க்கோட்டம்தவிர்த்துகந்த
  அரையனமரும்மலை அமரரொடுகோனும்சென்று
  திரிசுடர்சூழும்மலை திருமாலிருஞ்சோலையதே. 8.

  357:
  கோட்டுமண்கொண்டிடந்து குடங்கையில்மண்கொண்டளந்து
  மீட்டுமதுண்டுமிழ்ந்து விளையாடுவிமலன்மலை
  ஈட்டியபல்பொருள்கள் எம்பிரானுக்குஅடியுறையென்று
  ஓட்டரும்தண்சிலம்பாறுடை மாலிருஞ்சோலையதே. 9.

  358:
  ஆயிரம்தோள்பரப்பி முடியாயிரம்மின்னிலக
  ஆயிரம்பைந்தலைய அனந்தசயனன்ஆளும்மலை
  ஆயிரமாறுகளும் சுனைகள்பலவாயிரமும்
  ஆயிரம்பூம்பொழிலுமுடை மாலிருஞ்சோலையதே. (2) 10.

  359:
  மாலிருஞ்சோலையென்னும் மலையையுடையமலையை
  நாலிருமூர்த்திதன்னை நால்வேதக்கடலமுதை
  மேலிருங்கற்பகத்தை வேதாந்தவிழுப்பொருளில்
  மேலிருந்தவிளக்கை விட்டுசித்தன்விரித்தனவே. (2) 11.

  நான்காம் திருமொழி - நாவகாரியம்
  (முக்கரணங்களாலும் திருக்கோட்டியூரை அனுபவிப்பவரைக் கொண்டாடியும்,
  அவ்வாறு அனுபவியாத அவைஷ்ணவரை இழித்தும் கூறுதல்)

  எழுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம்

  360:
  நாவகாரியம்சொல்லிலாதவர் நாள்தொறும்விருந்தோம்புவார்
  தேவகாரியம்செய்து வேதம்பயின்றுவாழ்திருக்கோட்டியூர்
  மூவர்காரியமும்திருத்தும் முதல்வனைச்சிந்தியாத அப்
  பாவகாரிகளைப்படைத்தவன் எங்ஙனம்படைத்தான்கொலோ. (2) 1.

  361:
  குற்றமின்றிக்குணம்பெருக்கிக் குருக்களுக்குஅனுகூலராய்
  செற்றமொன்றுமிலாத வண்கையினார்கள்வாழ்திருக்கோட்டியூர்
  துற்றியேழுலகுண்ட தூமணிவண்ணன்தன்னைத்தொழாதவர்
  பெற்றதாயர்வயிற்றினைப் பெருநோய்செய்வான்பிறந்தார்களே. 2.

  362:
  வண்ணநல்மணியும் மரகதமும்அழுத்தி நிழலெழும்
  திண்ணைசூழ் திருக்கோட்டியூர்த் திருமாலவன்திருநாமங்கள்
  எண்ணக்கண்டவிரல்களால் இறைப்பொழுதும்எண்ணகிலாதுபோய்
  உண்ணக்கண்டதம்ஊத்தைவாய்க்குக் கவளமுந்துகின்றார்களே. 3.

  363:
  உரகமெல்லணையான்கையில் உறைசங்கம்போல்மடவன்னங்கள்
  நிரைகணம்பரந்தேறும் செங்கமலவயல்திருக்கோட்டியூர்
  நரகநாசனைநாவிற்கொண்டழையாத மானிடசாதியர்
  பருகுநீரும்உடுக்குங்கூறையும் பாவம்செய்தனதாங்கொலோ. 4.

  364:
  ஆமையின்முதுகத்திடைக்குதிகொண்டு தூமலர்சாடிப்போய்
  தீமைசெய்துஇளவாளைகள் விளையாடுநீர்த்திருக்கோட்டியூர்
  நேமிசேர்தடங்கையினானை நினைப்பிலாவலிநெஞ்சுடை
  பூமிபாரங்களுண்ணும்சோற்றினைவாங்கிப் புல்லைத்திணிமினே. 5.

  365:
  பூதமைந்தொடுவேள்வியைந்து புலன்களைந்துபொறிகளால்
  ஏதமொன்றுமிலாத வண்கையினார்கள்வாழ்திருக்கோட்டியூர்
  நாதனைநரசிங்கனை நவின்றேத்துவார்களுழக்கிய
  பாததூளிபடுதலால் இவ்வுலகம்பாக்கியம்செய்ததே. 6.

  366:
  குருந்தமொன்றொசித்தானொடும்சென்று கூடியாடிவிழாச்செய்து
  திருந்துநான்மறையோர் இராப்பகல்ஏத்திவாழ்திருக்கோட்டியூர்
  கருந்தடமுகில்வண்ணனைக் கடைக்கொண்டுகைதொழும்பத்தர்கள்
  இருந்தவூரிலிருக்கும்மானிடர் எத்தவங்கள்செய்தார்கொலோ. 7.

  367:
  நளிர்ந்தசீலன்நயாசலன் அபிமனதுங்கனை நாள்தொறும்
  தெளிந்தசெல்வனைச்சேவகங்கொண்ட செங்கண்மால்திருக்கோட்டியூர்
  குளிர்ந்துறைகின்றகோவிந்தன் குணம்பாடுவாருள்ளநாட்டினுள்
  விளைந்ததானியமும் இராக்கதர்மீதுகொள்ளகிலார்களே. 8.

  368:
  கொம்பினார்பொழில்வாய் குயிலினம்கோவிந்தன்குணம்பாடுசீர்
  செம்பொனார்மதிள்சூழ் செழுங்கழனியுடைத்திருக்கோட்டியூர்
  நம்பனைநரசிங்கனை நவின்றேத்துவார்களைக்கண்டக்கால்
  எம்பிரான்தனசின்னங்கள் இவரிவரென்றுஆசைகள்தீர்வனே. 9.

  369:
  காசின்வாய்க்கரம்விற்கிலும் கரவாதுமாற்றிலிசோறிட்டு
  தேசவார்த்தைபடைக்கும் வண்கையினார்கள்வாழ்திருக்கோட்டியூர்
  கேசவா. புருடோ த்தமா. கிளர்சோதியாய். குறளா. என்று
  பேசுவார்அடியார்கள் எந்தம்மைவிற்கவும்பெறுவார்களே. 10.

  370:
  சீதநீர்புடைசூழ் செழுங்கழனியுடைத்திருக்கோட்டியூர்
  ஆதியானடியாரையும் அடிமையின்றித்திரிவாரையும்
  கோதில்பட்டர்பிரான் குளிர்புதுவைமன்விட்டுசித்தன்சொல்
  ஏதமின்றிஉரைப்பவர்கள் இருடீகேசனுக்காளரே. (2) 11.

  ஐந்தாம் திருமொழி - ஆசைவாய்
  (பகவானிடத்தில் ஈடுபடாமலிருக்கும் ஸம்ஸாரிகளுக்கு
  கிதோபதேசம் செய்தல்)

  எண்சீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம்

  371:
  ஆசைவாய்ச்சென்றசிந்தையராகி
  அன்னைஅத்தன்என்புத்திரர்பூமி
  வாசவார்குழலாளென்றுமயங்கி
  மாளுமெல்லைக்கண்வாய்திறவாதே
  கேசவா. புருடோ த்தமா. என்றும்
  கேழலாகியகேடிலீ. என்றும்
  பேசுவாரவர்எய்தும்பெருமை
  பேசுவான்புகில்நம்பரமன்றே. (2) 1.

  372:
  சீயினால்செறிந்தேறியபுண்மேல்
  செற்றலேறிக்குழம்பிருந்து எங்கும்
  ஈயினால்அரிப்புண்டுமயங்கி
  எல்லைவாய்ச்சென்றுசேர்வதன்முன்னம்
  வாயினால்நமோநாரணாவென்று
  மத்தகத்திடைக்கைகளைக்கூப்பி
  போயினால்பின்னைஇத்திசைக்குஎன்றும்
  பிணைக்கொடுக்கிலும்போகவொட்டாரே. 2.

  373:
  சோர்வினால்பொருள்வைத்ததுண்டாகில்
  சொல்லுசொல்லென்றுசுற்றுமிருந்து
  ஆர்வினவிலும்வாய்திறவாதே
  அந்தகாலம்அடைவதன்முன்னம்
  மார்வமென்பதோர்கோயிலமைத்து
  மாதவனென்னும்தெய்வத்தைநட்டி
  ஆர்வமென்பதோர்பூவிடவல்லார்க்கு
  அரவதண்டத்தில்உய்யலுமாமே. 3.

  374:
  மேலெழுந்ததோர்வாயுக்கிளர்ந்து
  மேல்மிடற்றினைஉள்ளெழவாங்கி
  காலுங்கையும்விதிர்விதிர்த்தேறிக்
  கண்ணுறக்கமதாவதன்முன்னம்
  மூலமாகியஒற்றையெழுத்தை
  மூன்றுமாத்திரைஉள்ளெழவாங்கி
  வேலைவண்ணனைமேவுதிராகில்
  விண்ணகத்தினில்மேவலுமாமே. 4.

  375:
  மடிவழிவந்துநீர்புலன்சோர
  வாயிலட்டியகஞ்சியும்மீண்டே
  கடைவழிவாரக்கண்டமடைப்பக்
  கண்ணுறக்கமதாவதன்முன்னம்
  தொடைவழிஉம்மைநாய்கள்கவரா
  சூலத்தால்உம்மைப்பாய்வதும்செய்யார்
  இடைவழியில்நீர்கூறையும்இழவீர்
  இருடீகேசனென்றேத்தவல்லீரே. 5.

  376:
  அங்கம்விட்டவையைந்துமகற்றி
  ஆவிமூக்கினில்சோதித்தபின்னை
  சங்கம்விட்டவர்கையைமறித்துப்
  பையவேதலைசாய்ப்பதன்முன்னம்
  வங்கம்விட்டுலவும்கடற்பள்ளிமாயனை
  மதுசூதனனைமார்பில்
  தங்கவிட்டுவைத்து ஆவதோர்கருமம்
  சாதிப்பார்க்குஎன்றும்சாதிக்கலாமே. 6.

  377:
  தென்னவன்தமர்செப்பமிலாதார்
  சேவதக்குவார்போலப்புகுந்து
  பின்னும்வன்கயிற்றால்பிணித்தெற்றிப்
  பின்முன்னாகஇழுப்பதன்முன்னம்
  இன்னவன்இனையானென்றுசொல்லி
  எண்ணிஉள்ளத்திருளறநோக்கி
  மன்னவன்மதுசூதனென்பார்
  வானகத்துமன்றாடிகள்தாமே. 7.

  378:
  கூடிக்கூடிஉற்றார்கள்இருந்து
  குற்றம்நிற்கநற்றங்கள்பறைந்து
  பாடிப்பாடிஓர்பாடையிலிட்டு
  நரிப்படைக்குஒருபாகுடம்போலே
  கோடிமூடியெடுப்பதன்முன்னம்
  கௌத்துவமுடைக்கோவிந்தனோடு
  கூடியாடியஉள்ளத்தரானால்
  குறிப்பிடம்கடந்துஉய்யலுமாமே. 8.

  379:
  வாயொருபக்கம்வாங்கிவலிப்ப
  வார்ந்தநீர்க்குழிக்கண்கள்மிழற்ற
  தாய்ஒருபக்கம்தந்தைஒருபக்கம்
  தாரமும்ஒருபக்கம்அலற்ற
  தீஓருபக்கம்சேர்வதன்முன்னம்
  செங்கண்மாலொடும்சிக்கெனச்சுற்ற
  மாய் ஒருபக்கம்நிற்கவல்லார்க்கு
  அரவதண்டத்தில்உய்யலுமாமே. 9.

  380:
  செத்துப்போவதோர்போதுநினைந்து
  செய்யும்செய்கைகள்தேவபிரான்மேல்
  பத்தராயிறந்தார்பெறும்பேற்றைப்
  பாழித்தோள்விட்டுசித்தன்புத்தூர்க்கோன்
  சித்தம்நன்கொருங்கித்திருமாலைச்
  செய்தமாலைஇவைபத்தும்வல்லார்
  சித்தம்நன்கொருங்கித்திருமால்மேல்
  சென்றசிந்தைபெறுவர்தாமே. (2) 10.

  ஆறாம் திருமொழி - காசுங்கறையுடை
  (பெற்றபிள்ளைகளுக்குப் பரமபுருஷனுடைய திருநாமங்களை
  இட்டழைக்கும்படி மனம்திருந்தாதார்க்கு உபதேசித்தல்)

  கலித்துறை

  381:
  காசும்கறையுடைக்கூறைக்கும் அங்கோர்கற்றைக்கும்
  ஆசையினால் அங்கவத்தப்பேரிடும் ஆதர்காள்.
  கேசவன்பேரிட்டு நீங்கள்தேனித்திருமினோ
  நாயகன்நாரணன் தம்அன்னைநரகம்புகாள். (2) 1.

  382:
  அங்கொருகூறை அரைக்குடுப்பதனாசையால்
  மங்கியமானிடசாதியின் பேரிடும்ஆதர்காள்.
  செங்கணெடுமால். சிரீதரா. என்றுஅழைத்தக்கால்
  நங்கைகாள். நாரணன் தம்அன்னைநரகம்புகாள். 2.

  383:
  உச்சியில்எண்ணெயும் சுட்டியும்வளையும்உகந்து
  எச்சம்பொலிந்தீர்காள். எஞ்செய்வான்பிறர்பேரிட்டீர்?
  பிச்சைபுக்காகிலும் எம்பிரான்திருநாமமே
  நச்சுமின் நாரணன் தம்அன்னைநரகம்புகாள். 3.

  384:
  மானிடசாதியில்தோன்றிற்று ஓர்மானிடசாதியை
  மானிடசாதியின்பேரிட்டால் மறுமைக்கில்லை
  வானுடைமாதவா. கோவிந்தா. என்றுஅழைத்தக்கால்
  நானுடைநாரணன் தம்அன்னைநரகம்புகாள். 4.

  385:
  மலமுடையூத்தையில்தோன்றிற்று ஓர்மலவூத்தையை
  மலமுடையூத்தையின்பேரிட்டால் மறுமைக்கில்லை
  குலமுடைக்கோவிந்தா. கோவிந்தா. என்றுவழைத்தக்கால்
  நலமுடைநாரணன் தம்அன்னைநரகம்புகாள். 5.

  386:
  நாடும்நகரும்அறிய மானிடப்பேரிட்டு
  கூடியழுங்கிக் குழியில்வீழ்ந்துவழுக்கதே
  சாடிறப்பாய்ந்ததலைவா. தாமோதரா. என்று
  நாடுமின் நாரணன்தம்அன்னைநரகம்புகாள். 6.

  387:
  மண்ணில்பிறந்துமண்ணாகும் மானிடப்பேரிட்டு அங்கு
  எண்ணமொன்றின்றியிருக்கும் ஏழைமனிசர்காள்.
  கண்ணுக்கினிய கருமுகில்வண்ணன்நாமமே
  நண்ணுமின் நாரணன்தம்அன்னைநரகம்புகாள். 7.

  388:
  நம்பிநம்பியென்று நாட்டுமானிடப்பேரிட்டால்
  நம்பும்பிம்புமெல்லாம் நாலுநாளில்அழுங்கிப்போம்
  செம்பெருந்தாமரைக்கண்ணன் பேரிட்டழைத்தக்கால்
  நம்பிகாள். நாரணன் தம்அன்னைநரகம்புகாள். 8.

  389:
  ஊத்தைக்குழியில் அமுதம்பாய்வதுபோல் உங்கள்
  மூத்திரப்பிள்ளையை என்முகில்வண்ணன்பேரிட்டு
  கோத்துக்குழைத்துக் குணாலமாடித்திரிமினோ
  நாத்தகுநாரணன் தம்அன்னைநரகம்புகாள். 9.

  390:
  சீரணிமால் திருநாமமேயிடத்தேற்றிய
  வீரணிதொல்புகழ் விட்டுசித்தன்விரித்த
  ஓரணியொண்தமிழ் ஒன்பதோடொன்றும்வல்லவர்
  பேரணிவைகுந்தத்து என்றும்பேணியிருப்பரே. (2) 10.

  ஏழாம் திருமொழி - தங்கையைமூக்கும்
  (தேவப்ரயாகை என்று வழங்கும் கண்டமென்னுந்திருப்பதியின் பெருமை)

  அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம்

  391:
  தங்கையைமூக்கும்தமையனைத்தலையும்தடிந்த எம்தாசரதிபோய்
  எங்கும்தன்புகழாவிருந்துஅரசாண்ட எம்புருடோ த்தமனிருக்கை
  கங்கைகங்கையென்றவாசகத்தாலே கடுவினைகளைந்திடுகிற்கும்
  கங்கையின்கரைமேல்கைதொழநின்ற கண்டமென்னும்கடிநகரே. (2) 1.

  392:
  சலம்பொதியுடம்பின்தழலுமிழ்பேழ்வாய்ச் சந்திரன்வெங்கதிர்அஞ்ச
  மலர்ந்தெழுந்தணவுமணிவண்ணவுருவின் மால்புருடோ த்தமன்வாழ்வு
  நலம்திகழ்சடையான்முடிக்கொன்றைமலரும் நாரணன்பாதத்துழாயும்
  கலந்திழிபுனலால்புகர்படுகங்கைக் கண்டமென்னும்கடிநகரே. 2.

  393:
  அதிர்முகமுடையவலம்புரிகுமிழ்த்தி அழலுமிழ்ஆழிகொண்டெறிந்து அங்கு
  எதிர்முகவசுரர்தலைகளையிடறும் எம்புருடோ த்தமனிருக்கை
  சதுமுகன்கையில்சதுப்புயன்தாளில் சங்கரன்சடையினில்தங்கி
  கதிர்முகமணிகொண்டிழிபுனல்கங்கைக் கண்டமென்னும்கடிநகரே. 3.

  394:
  இமையவர்இறுமாந்திருந்தரசாள ஏற்றுவந்தெதிர்பொருசேனை
  நமபுரம்நணுகநாந்தகம்விசிறும் நம்புருடோ த்தமன்நகர்தான்
  இமவந்தம்தொடங்கிஇருங்கடலளவும் இருகரைஉலகிரைத்தாட
  கமையுடைப்பெருமைக்கங்கையின்கரைமேல் கண்டமென்னும்கடிநகரே. 4.

  395:
  உழுவதோர்படையும்உலக்கையும்வில்லும் ஒண்சுடராழியும்சங்கும்
  மழுவொடுவாளும்படைக்கலமுடைய மால்புருடோ த்தமன்வாழ்வு
  எழுமையும்கூடிஈண்டியபாவம் இறைப்பொழுதளவினில்எல்லாம்
  கழுவிடும்பெருமைக்கங்கையின்கரைமேல் கண்டமென்னும்கடிநகரே. 5.

  396:
  தலைப்பெய்துகுமுறிச்சலம்பொதிமேகம் சலசலபொழிந்திடக்கண்டு
  மலைப்பெருங்குடையால்மறைத்தவன்மதுரை மால்புருடோ த்தமன்வாழ்வு
  அலைப்புடைத்திரைவாய்அருந்தவமுனிவர் அவபிரதம்குடைந்தாட
  கலப்பைகள்கொழிக்கும்கங்கையின்கரைமேல் கண்டமென்னும்கடிநகரே. 6.

  397:
  விற்பிடித்திறுத்துவேழத்தைமுருக்கி மேலிருந்தவன்தலைசாடி
  மற்பொருதெழப்பாய்ந்துஅரையனயுதைத்த மால்புருடோ த்தமன்வாழ்வு
  அற்புதமுடையஅயிராவதமதமும் அவரிளம்படியரொண்சாந்தும்
  கற்பகமலரும்கலந்திழிகங்கைக் கண்டமென்னும்கடிநகரே. 7.

  398:
  திரைபொருகடல்சூழ்திண்மதிள்துவரைவேந்து தன்மைத்துனன்மார்க்காய்
  அரசினையவியஅரசினையருளும் அரிபுருடோ த்தமனமர்வு
  நிரைநிரையாகநெடியனயூபம் நிரந்தரம்ஒழுக்குவிட்டு இரண்டு
  கரைபுரைவேள்விப்புகைகமழ்கங்கை கண்டமென்னும்கடிநகரே. 8.

  399:
  வடதிசைமதுரைசாளக்கிராமம் வைகுந்தம்துவரைஅயோத்தி
  இடமுடைவதரியிடவகையுடைய எம்புருடோ த்தமனிருக்கை
  தடவரையதிரத்தரணிவிண்டிடியத் தலைப்பற்றிக்கரைமரம்சாடி
  கடலினைக்கலங்கக்கடுத்திழிகங்கைக் கண்டமென்னும்கடிநகரே. (2) 9.

  400:
  மூன்றெழுத்ததனைமூன்றெழுத்ததனால் மூன்றெழுத்தாக்கி மூன்றெழுத்தை
  ஏன்றுகொண்டிருப்பார்க்குஇரக்கம்நன்குடைய எம்புருடோ த்தமனிருக்கை
  மூன்றடிநிமிர்த்துமூன்றினில்தோன்றி மூன்றினில்மூன்றுருவானான்
  கான்தடம்பொழில்சூழ்கங்கையின்கரைமேல் கண்டமென்னும்கடிநகரே. (2) 10.

  401:
  பொங்கொலிகங்கைக்கரைமலிகண்டத்து உறைபுருடோ த்தமனடிமேல்
  வெங்கலிநலியாவில்லிபுத்தூர்க்கோன் விட்டுசித்தன்விருப்புற்று
  தங்கியஅன்பால்செய்ததமிழ்மாலை தங்கியநாவுடையார்க்கு
  கங்கையில்திருமால்கழலிணைக்கீழே குளித்திருந்தகணக்காமே. (2) 11.

  எட்டாம் திருமொழி - மாதவத்தோன்
  (திருவரங்கம் பெரியகோயிலின் பெருமை 1)

  தரவு கொச்சகக்கலிப்பா

  402:
  மாதவத்தோன்புத்திரன்போய் மறிகடல்வாய்மாண்டானை
  ஓதுவித்ததக்கணையா உருவுருவேகொடுத்தானூர்
  தோதவத்தித்தூய்மறையோர் துறைபடியத்துளும்பிஎங்கும்
  போதில்வைத்ததேன்சொரியும் புனலரங்கமென்பதுவே. (2) 1.

  403:
  பிறப்பகத்தேமாண்டொழிந்த பிள்ளைகளைநால்வரையும்
  இறைப்பொழுதில்கொணர்ந்து கொடுத்து ஒருப்படித்தவுறைப்பனூர்
  மறைப்பெருந்தீவளர்த்திருப்பார் வருவிருந்தையளித்திருப்பார்
  சிறப்புடையமறையவர்வாழ் திருவரங்கமென்பதுவே. 2.

  404:
  மருமகன்தன்சந்ததியை உயிர்மீட்டு, மைத்துனன்மார்
  உருமகத்தேவீழாமே குருமுகமாய்க்காத்தானூர்
  திருமுகமாய்ச்செங்கமலம் திருநிறமாய்க்கருங்குவளை
  பொருமுகமாய்நின்றலரும் புனலரங்கமென்பதுவே. 3.

  405:
  கூந்தொழுத்தைசிதகுரைப்பக் கொடியவள்வாய்க்கடியசொல்கேட்டு
  ஈன்றெடுத்ததாயரையும் இராச்சியமும்ஆங்கொழிய
  கான்தொடுத்தநெறிபோகிக் கண்டகரைக்களைந்தானூர்
  தேந்தொடுத்தமலர்ச்சோலைத் திருவரங்கமென்பதுவே. 4.

  406:
  பெருவரங்களவைபற்றிப் பிழகுடையஇராவணனை
  உருவரங்கப்பொருதழித்து இவ்வுலகினைக்கண்பெறுத்தானூர்
  குருவரும்பக்கோங்கலரக் குயில்கூவும்குளிர்பொழில்சூழ்
  திருவரங்கமென்பதுவே என்திருமால்சேர்விடமே. 5.

  407:
  கீழுலகில்அசுரர்களைக் கிழங்கிருந்துகிளராமே
  ஆழிவிடுத்துஅவருடைய கருவழித்தவழிப்பனூர்
  தாழைமடலூடுரிஞ்சித் தவளவண்ணப்பொடியணிந்து
  யாழினிசைவண்டினங்கள் ஆளம்வைக்கும்அரங்கமே. 6.

  408:
  கொழுப்புடையசெழுங்குருதி கொழித்திழிந்துகுமிழ்த்தெறிய
  பிழக்குடையஅசுரர்களைப் பிணம்படுத்தபெருமானூர்
  தழுப்பரியசந்தனங்கள் தடவரைவாய்ஈர்த்துக்கொண்டு
  தெழிப்புடையகாவிரிவந்து அடிதொழும்சீரரங்கமே. 7.

  409:
  வல்லெயிற்றுக்கேழலுமாய் வாளெயிற்றுச்சீயமுமாய்
  எல்லையில்லாத்தரணியையும் அவுணனையும்இடந்தானூர்
  எல்லியம்போதுஇருஞ்சிறைவண்டு எம்பெருமான்குணம்பாடி
  மல்லிகைவெண்சங்கூதும் மதிளரங்கமென்பதுவே. 8.

  410:
  குன்றாடுகொழுமுகில்போல் குவளைகள்போல்குரைகடல்போல்
  நின்றாடுகணமயில்போல் நிறமுடையநெடுமாலூர்
  குன்றாடுபொழில்நுழைந்து கொடியிடையார்முலையணவி
  மன்றூடுதென்றலுமாம் மதிளரங்கமென்பதுவே. 9.

  411:
  பருவரங்களவைபற்றிப் படையாலித்தெழுந்தானை
  செருவரங்கப்பொருதழித்த திருவாளன்திருப்பதிமேல்
  திருவரங்கத்தமிழ்மாலை விட்டுசித்தன்விரித்தனகொண்டு
  இருவரங்கமெரித்தானை ஏத்தவல்லாரடியோமே. (2) 10.

  ஒன்பதாம் திருமொழி - மரவடியை
  (திருவரங்கம் பெரியகோயிலின் பெருமை 2)

  அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம்

  412:
  மரவடியைத்தம்பிக்குவான்பணையம்
  வைத்துப்போய்வானோர்வாழ
  செருவுடையதிசைக்கருமம்திருத்திவந்து
  உலகாண்டதிருமால்கோயில்
  திருவடிதன்திருவுருவும்
  திருமங்கைமலர்கண்ணும்காட்டிநின்று
  உருவுடையமலர்நீலம்
  காற்றாட்டஓசலிக்கும்ஒளியரங்கமே. (2) 1.

  413:
  தன்னடியார்திறத்தகத்துத்
  தாமரையாளாகிலும்சிதகுரைக்குமேல்
  என்னடியார்அதுசெய்யார்
  செய்தாரேல்நன்றுசெய்தாரென்பர்போலும்
  மன்னுடையவிபீடணற்கா
  மதிளிலங்கைத்திசைநோக்கிமலர்கண்வைத்த
  என்னுடையதிருவரங்கற்கன்றியும்
  மற்றொருவர்க்குஆளாவரே? (2) 2.

  414:
  கருளுடையபொழில்மருதும்
  கதக்களிறும்பிலம்பனையும்கடியமாவும்
  உருளுடையசகடரையும்மல்லரையும்
  உடையவிட்டுஓசைகேட்டான்
  இருளகற்றும்எறிகதிரோன்மண்டலத்தூடு
  ஏற்றிவைத்துஏணிவாங்கி
  அருள்கொடுத்திட்டுஅடியவரை
  ஆட்கொள்வானமருமூர்அணியரங்கமே. 3.

  415:
  பதினாறாமாயிரவர் தேவிமார்பணிசெய்ய
  துவரையென்னும்
  அதில்நாயகராகிவீற்றிருந்த
  மணவாளர்மன்னுகோயில்
  புதுநாண்மலர்க்கமலம்
  எம்பெருமான்பொன்வயிற்றில்பூவேபோல்வான்
  பொதுநாயகம்பாவித்து
  இருமாந்துபொன்சாய்க்கும்புனலரங்கமே. 4.

  416:
  ஆமையாய்க்கங்கையாய்
  ஆழ்கடலாய்அவனியாய்அருவரைகளாய்
  நான்முகனாய்நான்மறையாய்
  வேள்வியாய்த்தக்கணையாய்த்தானுமானான்
  சேமமுடைநாரதனார்
  சென்றுசென்றுதுதித்திறைஞ்சக்கிடந்தான்கோயில்
  பூமருவிப்புள்ளினங்கள்
  புள்ளரையன்புகழ்குழறும்புனலரங்கமே. 5.

  417:
  மைத்துனன்மார்காதலியைமயிர்முடிப்பித்து
  அவர்களையேமன்னராக்கி
  உத்தரைதன்சிறுவனையும்உய்யக்கொண்ட
  உயிராளன்உறையும்கோயில்
  பத்தர்களும்பகவர்களும்
  பழமொழிவாய்முனிவர்களும்பரந்தநாடும்
  சித்தர்களும்தொழுதிறைஞ்சத்
  திசைவிளக்காய்நிற்கின்றதிருவரங்கமே. 6.

  418:
  குறட்பிரமசாரியாய்
  மாவலியைக்குறும்பதக்கிஅரசுவாங்கி
  இறைப்பொழிதில்பாதாளம்கலவிருக்கை
  கொடுத்துகந்தஎம்மான்கோயில்
  எறிப்புடையமணிவரைமேல்
  இளஞாயிறுஎழுந்தாற்போல்அரவணையின்வாய்
  சிறப்புடையபணங்கள்மிசைச்
  செழுமணிகள்விட்டெறிக்கும்திருவரங்கமே. 7.

  419:
  உரம்பற்றிஇரணியனை
  உகிர்நுதியால்ஒள்ளியமார்புறைக்கவூன்றி
  சிரம்பற்றிமுடியிடியக்கண்பிதுங்க
  வாயலரத்தெழித்தான்கோயில்
  உரம்பெற்றமலர்க்கமலம்
  உலகளந்தசேவடிபோல்உயர்ந்துகாட்ட
  வரம்புற்றகதிர்ச்செந்நெல்
  தாள்சாய்த்துத்தலைவணக்கும்தண்ணரங்கமே. 8.

  420:
  தேவுடையமீனமாய்ஆமையாய்ஏனமாய்
  அரியாய்க்குறளாய்
  மூவுருவினிராமனாய்க்
  கண்ணனாய்க்கற்கியாய்முடிப்பாங்கோயில்
  சேவலொடுபெடையன்னம்
  செங்கமலமலரேறிஊசலாடி
  பூவணைமேல்துதைந்தெழு
  செம்பொடியாடிவிளையாடும்புனலரங்கமே. 9.

  421:
  செருவாளும்புள்ளாளன்மண்ணாளன்
  செருச்செய்யும்நாந்தகமென்னும்
  ஒருவாளன் மறையாளன்ஓடாதபடையாளன்
  விழுக்கையாளன்
  இரவாளன்பகலாளன்என்னையாளன்
  ஏழுலகப்பெரும்புரவாளன்
  திருவாளன்இனிதாகத்
  திருக்கண்கள்வளர்கின்றதிருவரங்கமே. 10.

  422:
  கைந்நாகத்திடர்கடிந்த
  கனலாழிப்படையுடையான்கருதும்கோயில்
  தென்னாடும்வடநாடும்தொழநின்ற
  திருவரங்கம்திருப்பதியின்மேல்
  மெய்ந்நாவன்மெய்யடியான்
  விட்டுசித்தன்விரித்ததமிழுரைக்கவல்லார்
  எஞ்ஞான்றும்எம்பெருமானிணையடிக்கீழ்
  இணைபிரியாதிருப்பர்தாமே. (2) 11.

  பத்தாம் திருமொழி - துப்புடையாரை
  (அந்திமகாலத்தில் கடாக்ஷிக்கும்படி அப்போதைக்கு இப்போதே
  பெரியபெருமாள் திருவடிகளில் சரணம் புகுதல்.)

  எண்சீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம்

  423:
  துப்புடையாரைஅடைவதெல்லாம்
  சோர்விடத்துத்துணையாவரென்றே
  ஒப்பிலேனாகிலும்நின்னடைந்தேன்
  ஆனைக்குநீஅருள்செய்தமையால்
  எய்ப்புஎன்னைவந்துநலியும்போது
  அங்குஏதும்நானுன்னைநினைக்கமாட்டேன்
  அப்போதைக்குஇப்போதேசொல்லிவைத்தேன்
  அரங்கத்தரவணைப்பள்ளியானே. (2) 1.

  424:
  சாமிடத்துஎன்னைக்குறிக்கொள்கண்டாய்
  சங்கொடுசக்கரமேந்தினானே.
  நாமடித்துஎன்னைஅனேகதண்டம்
  செய்வதாநிற்பர்நமன்தமர்கள்
  போமிடத்துஉன்திறத்துஎத்தனையும்
  புகாவண்ணம்நிற்பதோர்மாயைவல்லை
  ஆமிடத்தேஉன்னைச்சொல்லிவைத்தேன்
  அரங்கத்தரவணைப்பள்ளியானே. 2.

  425:
  எல்லையில்வாசல்குறுகச்சென்றால்
  எற்றிநமன்தமர்பற்றும்போது
  நில்லுமினென்னும்உபாயமில்லை
  நேமியும்சங்கமும்ஏந்தினானே.
  சொல்லலாம்போதேஉன்நாமமெல்லாம்
  சொல்லினேன் என்னைக்குறிக்கொண்டுஎன்றும்
  அல்லல்படாவண்ணம்காக்கவேண்டும்
  அரங்கத்தரவணைப்பள்ளியானே. 3.

  426:
  ஒற்றைவிடையனும்நான்முகனும்
  உன்னையறியாப்பெருமையோனே.
  முற்றஉலகெல்லாம்நீயேயாகி
  மூன்றெழுத்தாயமுதல்வனேயா.
  அற்றதுவாணாள்இவற்கென்றெண்ணி
  அஞ்சநமன்தமர்பற்றலுற்ற
  அற்றைக்கு, நீஎன்னைக்காக்கவேண்டும்
  அரங்கத்தரவணைப்பள்ளியானே. 4.

  427:
  பையரவினணைப் பாற்கடலுள்
  பள்ளிகொள்கின்றபரமமூர்த்தி.
  உய்யஉலகுபடைக்கவேண்டி
  உந்தியில்தோற்றினாய்நான்முகனை
  வையமனிசரைப்பொய்யென்றெண்ணிக்
  காலனையும்உடனேபடைத்தாய்
  ஐய. இனிஎன்னைக்காக்கவேண்டும்
  அரங்கத்தரவணைப்பள்ளியானே. 5.

  428:
  தண்ணெனவில்லைநமன்தமர்கள்
  சாலக்கொடுமைகள்செய்யாநிற்பர்
  மண்ணொடுநீரும்எரியும்காலும்
  மற்றும்ஆகாசமுமாகிநின்றாய்.
  எண்ணலாம்போதேஉன்நாமமெல்லாம்
  எண்ணினேன், என்னைக்குறிக்கொண்டுஎன்றும்
  அண்ணலே. நீஎன்னைக்காக்கவேண்டும்
  அரங்கத்தரவணைப்பள்ளியானே. 6.

  429:
  செஞ்சொல்மறைப்பொருளாகிநின்ற
  தேவர்கள்நாயகனே. எம்மானே.
  எஞ்சலிலென்னுடையின்னமுதே.
  ஏழுலகுமுடையாய். என்னப்பா.
  வஞ்சவுருவின்நமன்தமர்கள்
  வலிந்துநலிந்துஎன்னைப்பற்றும்போது
  அஞ்சலமென்றுஎன்னைக்காக்கவேண்டும்
  அரங்கத்தரவணைப்பள்ளியானே. 7.

  430:
  நான்ஏதும்உன்மாயமொன்றறியேன்
  நமன்தமர்பற்றிநலிந்திட்டு இந்த
  ஊனேபுகேயென்றுமோதும்போது
  அங்கேதும் நான்உன்னைநினைக்கமாட்டேன்
  வானேய்வானவர்தங்களீசா.
  மதுரைப்பிறந்தமாமாயனே. என்
  ஆனாய். நீஎன்னைக்காக்கவேண்டும்
  அரங்கத்தரவணைப்பள்ளியானே. 8.

  431:
  குன்றெடுத்துஆநிரைகாத்தஆயா.
  கோநிரைமேய்த்தவனே. எம்மானே.
  அன்றுமுதல் இன்றறுதியா
  ஆதியஞ்சோதிமறந்தறியேன்
  நன்றும்கொடியநமன்தமர்கள்
  நலிந்துவலிந்துஎன்னைப்பற்றும்போது
  அன்றங்குநீஎன்னைக்காக்கவேண்டும்
  அரங்கத்தரவணைப்பள்ளியானே. 9.

  432:
  மாயவனைமதுசூதனனை
  மாதவனைமறையோர்களேத்தும்
  ஆயர்களேற்றினைஅச்சுதனை
  அரங்கத்தரவணைப்பள்ளியானை
  வேயர்புகழ்வில்லிபுத்தூர்மன்
  விட்டுசித்தன்சொன்னமாலைபத்தும்
  தூயமனத்தனராகிவல்லார்
  தூமணிவண்ணனுக்காளர்தாமே. (2) 10.