MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  


  ஐந்தாம் பத்து

  முதல் திருமொழி - வாக்குத்தூய்மை

  எண்சீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம்

  433:
  வாக்குத்தூய்மையிலாமையினாலே
  மாதவா. உன்னைவாய்க்கொள்ளமாட்டேன்
  நாக்குநின்னையல்லால்அறியாது
  நானதஞ்சுவன்என்வசமன்று
  மூர்க்குப்பேசுகின்றானிவனென்று
  முனிவாயேலும்என்நாவினுக்குஆற்றேன்
  காக்கைவாயிலும்கட்டுரைகொள்வர்
  காரணா. கருளக்கொடியானே. (2) 1.

  434:
  சழக்குநாக்கொடுபுன்கவிசொன்னேன்
  சங்குசக்கரமேந்துகையனே.
  பிழைப்பராகிலும்தம்மடியார்சொல்
  பொறுப்பது பெரியோர்கடனன்றே
  விழிக்கும்கண்ணிலேன்நின்கண்மற்றல்லால்
  வேறொருவரோடுஎன்மனம்பற்றாது
  உழைக்குஓர்புள்ளிமிகையன்றுகண்டாய்
  ஊழியேழுலகுண்டுமிழ்ந்தானே. 2.

  435:
  நன்மைதீமைகளொன்றும்அறியேன்
  நாரணா. என்னும்இத்த்னையல்லால்
  புன்மையால்உன்னைப்புள்ளுவம்பேசிப்
  புகழ்வானன்றுகண்டாய்திருமாலே.
  உன்னுமாறுஉன்னைஒன்றும்அறியேன்
  ஓவாதேநமோநாரணா. என்பன்
  வன்மையாவதுஉன்கோயிலில்வாழும்
  வைட்டணவனென்னும்வன்மைகண்டாயே. 3.

  436:
  நெடுமையால்உலகேழுமளந்தாய்.
  நின்மலா. நெடியாய். அடியேனைக்
  குடிமைகொள்வதற்குஐயுறவேண்டா
  கூறைசோறுஇவைவேண்டுவதில்லை
  அடிமையென்னுமக்கோயின்மையாலே
  அங்கங்கேஅவைபோதரும்கண்டாய்
  கொடுமைக்கஞ்சனைக்கொன்று நின்தாதை
  கோத்தவன்தளைகோள்விடுத்தானே. 4.

  437:
  தோட்டம்இல்லவள்ஆத்தொழுஓடை
  துடவையும்கிணறும்இவையெல்லாம்
  வாட்டமின்றிஉன்பொன்னடிக்கீழே
  வளைப்பகம்வகுத்துக்கொண்டிருந்தேன்
  நாட்டுமானிடத்தோடுஎனக்குஅரிது
  நச்சுவார்பலர்கேழலொன்றாகி
  கோட்டுமண்கொண்டகொள்கையினானே.
  குஞ்சரம்வீழக்கொம்பொசித்தானே. 5.

  438:
  கண்ணா. நான்முகனைப்படைத்தானே.
  காரணா. கரியாய். அடியேன்நான்
  உண்ணாநாள்பசியாவதொன்றில்லை
  ஓவாதேநமோநாரணாவென்று
  எண்ணாநாளும்இருக்கெசுச்சாம
  வேதநாண்மலர்கொண்டுஉன்பாதம்
  நண்ணாநாள் அவைதத்துறுமாகில்
  அன்றுஎனக்குஅவைபட்டினிநாளே. 6.

  439:
  வெள்ளைவெள்ளத்தின்மேல்ஒருபாம்பை
  மெத்தையாகவிரித்து அதன்மேலே
  கள்ளநித்திரைகொள்கின்றமார்க்கம்
  காணலாங்கொல் என்றாசையினாலே
  உள்ளம்சோரஉகந்தெதிர்விம்மி
  உரோமகூபங்களாய் கண்ணநீர்கள்
  துள்ளம்சோரத்துயிலணைகொள்ளேன்
  சொல்லாய்யான்உன்னைத்தத்துறுமாறே. 7.

  440:
  வண்ணமால்வரையேகுடையாக
  மாரிகாத்தவனே. மதுசூதா.
  கண்ணனே. கரிகோள்விடுத்தானே.
  காரணா. களிறட்டபிரானே.
  எண்ணுவாரிடரைக்களைவானே.
  ஏத்தரும்பெருங்கீர்த்தியினானே.
  நண்ணிநான்உன்னைநாள்தொறும்ஏத்தும்
  நன்மையேஅருள்செய்எம்பிரானே. 8.

  441:
  நம்பனே. நவின்றேத்தவல்லார்கள்
  நாதனே. நரசிங்கமதானாய்.
  உம்பர்கோனுலகேழும்அளந்தாய்
  ஊழியாயினாய். ஆழிமுன்னேந்தி
  கம்பமாகரிகோள்விடுத்தானே.
  காரணா. கடலைக்கடைந்தானே.
  எம்பிரான். என்னையாளுடைத்தேனே.
  ஏழையேனிடரைக்களையாயே. 9.

  442:
  காமர்தாதைகருதலர்சிங்கம்
  காணவினியகருங்குழல்குட்டன்
  வாமனன்என்மரகதவண்ணன்
  மாதவன்மதுசூதனன்தன்னை
  சேமநன்கமரும்புதுவையர்கோன்
  விட்டுசித்தன்வியந்தமிழ்பத்தும்
  நாமமென்றுநவின்றுரைப்பார்கள்
  நண்ணுவார்ஒல்லைநாரணனுலகே. (2) 10.

  இரண்டாம் திருமொழி - நெய்க்குடத்தை
  (தம்மிடத்து எம்பெருமான் திருப்பதிகளிற்போலே
  விரும்பிப்புகுந்ததனால், நோய்களை அகலும்படி ஆழ்வார் கூறுதல்.)

  அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரிய விருத்தம்

  443:
  நெய்க்குடத்தைப்பற்றி ஏறும்எறும்புகள்போல்நிரந்து எங்கும்
  கைக்கொண்டுநிற்கின்றநோய்காள். காலம்பெறஉய்யப்போமின்
  மெய்க்கொண்டுவந்துபுகுந்து வேதப்பிரானார்கிடந்தார்
  பைக்கொண்டபாம்பணையோடும் பண்டன்றுபட்டினம்காப்பே. (2) 1.

  444:
  சித்திரகுத்தனெழுத்தால் தென்புலக்கோன்பொறியொற்றி
  வைத்தஇலச்சினைமாற்றித் தூதுவர்ஓடியொளித்தார்
  முத்துத்திரைக்கடற்சேர்ப்பன் மூதறிவாளர்முதல்வன்
  பத்தர்க்கமுதன்அடியேன் பண்டன்றுபட்டினம்காப்பே. 2.

  445:
  வயிற்றில்தொழுவைப்பிரித்து வன்புலச்சேவையதக்கி
  கயிற்றும்அக்காணிகழித்துக் காலிடைப்பாசம்கழற்றி
  எயிற்றிடைமண்கொண்டஎந்தை இராப்பகல்ஓதுவித்து என்னைப்
  பயிற்றிப்பணிசெய்யக்கொண்டான் பண்டன்றுபட்டினம்காப்பே. 3.

  446:
  மங்கியவல்வினைநோய்காள். உமக்கும்ஓர்வல்வினைகண்டீர்
  இங்குப்புகேன்மின்புகேன்மின் எளிதன்றுகண்டீர்புகேன்மின்
  சிங்கப்பிரானவன்எம்மான் சேரும்திருக்கோயில்கண்டீர்
  பங்கப்படாதுஉய்யப்போமின் பண்டன்றுபட்டினம்காப்பே. 4.

  447:
  மாணிக்குறளுருவாயமாயனை என்மனத்துள்ளே
  பேணிக்கொணர்ந்து புகுதவைத்துக்கொண்டேன்பிறிதின்றி
  மாணிக்கப்பண்டாரம்கண்டீர் வலிவன்குறும்பர்களுள்ளீர்.
  பாணிக்கவேண்டாநடமின் பண்டன்றுபட்டினம்காப்பே. 5.

  448:
  உற்றவுறுபிணிநோய்காள். உமக்குஒன்றுசொல்லுகேன்கேண்மின்
  பெற்றங்கள்மேய்க்கும்பிரானார் பேணும்திருக்கோயில்கண்டீர்
  அற்றமுரைக்கின்றேன் இன்னம்ஆழ்வினைகாள். உமக்குஇங்குஓர்
  பற்றில்லைகண்டீர்நடமின் பண்டன்றுபட்டினம்காப்பே. 6.

  449:
  கொங்கைச்சிறுவரையென்னும் பொதும்பினில்வீழ்ந்துவழுக்கி
  அங்கோர்முழையினில்புக்கிட்டு அழுந்திக்கிடந்துழல்வேனை
  வங்கக்கடல்வண்ணன்அம்மான் வல்வினையாயினமாற்றி
  பங்கப்படாவண்ணம்செய்தான் பண்டன்றுபட்டினம்காப்பே. 7.

  450:
  ஏதங்களாயினவெல்லாம் இறங்கலிடுவித்து என்னுள்ளே
  பீதகவாடைப்பிரானார் பிரமகுருவாகிவந்து
  போதில்கமலவன்னெஞ்சம் புகுந்தும்என்சென்னித்திடரில்
  பாதவிலச்சினைவைத்தார் பண்டன்றுபட்டினம்காப்பே. 8.

  451:
  உறகலுறகலுறகல் ஒண்சுடராழியே. சங்கே.
  அறவெறிநாந்தகவாளே. அழகியசார்ங்கமே. தண்டே.
  இறவுபடாமலிருந்த எண்மர்உலோகபாலீர்காள்.
  பறவையரையா. உறகல் பள்ளியறைக்குறிக்கோண்மின். (2) 9.

  452:
  அரவத்தமளியினோடும் அழகியபாற்கடலோடும்
  அரவிந்தப்பாவையும்தானும் அகம்படிவந்துபுகுந்து
  பரவைத்திரைபலமோதப் பள்ளிகொள்கின்றபிரானை
  பரவுகின்றான்விட்டுசித்தன் பட்டினம்காவற்பொருட்டே. (2) 10.

  மூன்றாம் திருமொழி - துக்கச்சுழலையை
  (திருமாலிருஞ்சோலை எம்பெருமானைப் போகவொட்டேனென்று தடுத்தல்)

  அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரிய விருத்தம்

  453:
  துக்கச்சுழலையைச்சூழ்ந்துகிடந்த வலையைஅறப்பறித்து
  புக்கினில்புக்குன்னைக்கண்டுகொண்டேன் இனிப்போகவிடுவதுண்டோ ?
  மக்களறுவரைக்கல்லிடைமோத இழந்தவள்தன்வயிற்றில்
  சிக்கெனவந்துபிறந்துநின்றாய். திருமாலிருஞ்சோலையெந்தாய். (2) 1.

  454:
  வளைத்துவைத்தேன்இனிப்போகலொட்டேன் உந்தனிந்திரஞாலங்களால்
  ஒளித்திடில்நின்திருவாணைகண்டாய் நீஒருவர்க்கும்மெய்யனல்லை
  அளித்தெங்கும்நாடும்நகரமும் தம்முடைத்தீவினைதீர்க்கலுற்று
  தெளித்துவலஞ்செய்யும்தீர்த்தமுடைத் திருமாலிருஞ்சோலையெந்தாய். 2.

  455:
  உனக்குப்பணிசெய்திருக்கும்தவமுடையேன், இனிப்போய்ஒருவன்
  தனக்குப்பணிந்து கடைத்தலைநிற்கை நின்சாயையழிவுகண்டாய்
  புனத்தினைகிள்ளிப்புதுவவிகாட்டி உன்பொன்னடிவாழ்கவென்று
  இனக்குறவர்புதியதுண்ணும் எழில்திருமாலிருஞ்சோலையெந்தாய். (2) 3.

  456:
  காதம்பலவும்திரிந்துழன்றேற்கு அங்கோர்நிழலில்லைநீரில்லை உன்
  பாதநிழலல்லால்மற்றோருயிர்ப்பிடம் நான்எங்கும்காண்கின்றிலேன்
  தூதுசென்றாய். குருபாண்டவர்க்காய் அங்கோர்பொய்சுற்றம்பேசிச்சென்று
  பேதஞ்செய்துஎங்கும்பிணம்படைத்தாய். திருமாலிருஞ்சோலையெந்தாய். 4.

  457:
  காலுமெழாகண்ணநீரும்நில்லா உடல்சோர்ந்துநடுங்கி குரல்
  மேலுமெழாமயிர்க்கூச்சுமறா எனதோள்களும்வீழ்வொழியா
  மாலுகளாநிற்கும்என்மனனே. உன்னைவாழத்தலைப்பெய்திட்டேன்
  சேலுகளாநிற்கும்நீள்சுனைசூழ் திருமாலிருஞ்சோலையெந்தாய். 5.

  458:
  எருத்துக்கொடியுடையானும் பிரமனும்இந்திரனும் மற்றும்
  ஒருத்தரும்இப்பிறவியென்னும்நோய்க்கு மருந்தறிவாருமில்லை
  மருத்துவனாய்நின்றமாமணிவண்ணா. மறுபிறவிதவிரத்
  திருத்தி உங்கோயிற்கடைப்புகப்பெய் திருமாலிருஞ்சோலையெந்தாய். 6.

  459:
  அக்கரையென்னுமனத்தக்கடலுளழுந்தி உன்பேரருளால்
  இக்கரையேறியிளைத்திருந்தேனை அஞ்சலென்றுகைகவியாய்
  சக்கரமும்தடக்கைகளும் கண்களும்பீதகவாடையொடும்
  செக்கர்நிறத்துச்சிவப்புடையாய். திருமாலிருஞ்சோலையெந்தாய். 7.

  460:
  எத்தனைகாலமும்எத்தனையூழியும் இன்றொடுநாளையென்றே
  இத்தனைகாலமும்போய்க்கிறிப்பட்டேன் இனிஉன்னைப்போகலொட்டேன்
  மைத்துனன்மார்களைவாழ்வித்து மாற்றலர்நூற்றுவரைக்கெடுத்தாய்.
  சித்தம்நின்பாலதறிதியன்றே திருமாலிருஞ்சோலையெந்தாய். 8.

  461:
  அன்றுவயிற்றில்கிடந்திருந்தே அடிமைசெய்யலுற்றிருப்பன்
  இன்றுவந்துஇங்குஉன்னைக்கண்டுகொண்டேன் இனிப்போகவிடுவதுண்டே?
  சென்றங்குவாணனைஆயிரந்தோளும் திருச்சக்கரமதனால்
  தென்றித்திசைதிசைவீழச்செற்றாய். திருமாலிருஞ்சோலையெந்தாய். 9.

  462:
  சென்றுலகம்குடைந்தாடும்சுனைத் திருமாலிருஞ்சோலைதன்னுள்
  நின்றபிரான் அடிமேல்அடிமைத்திறம் நேர்படவிண்ணப்பஞ்செய்
  பொன்திகழ்மாடம்பொலிந்துதோன்றும் புதுவைக்கோன்விட்டுசித்தன்
  ஒன்றினோடொன்பதும்பாடவல்லார் உலகமளந்தான்தமரே. (2) 10.

  நாலாம் திருமொழி - சென்னியோங்கு
  (எம்பெருமான் தமது திருவுள்ளத்திற் புகுந்தமையால் ஆழ்வார்
  தாம் பெற்ற நன்மைகளைக் கூறி உகத்தல்)

  அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரிய விருத்தம்

  463:
  சென்னியோங்கு தண்திருவேங்கடமுடையாய். உலகு
  தன்னைவாழநின்றநம்பீ. தாமோதரா. சதிரா.
  என்னையும்என்னுடைமையையும் உஞ்சக்கரப்பொறியொற்றிக்கொண்டு
  நின்னருளேபுரிந்திருந்தேன் இனிஎன்திருக்குறிப்பே? (2) 1.

  464:
  பறவையேறுபரம்புருடா. நீஎன்னைக்கைக்கொண்டபின்
  பிறவியென்னும்கடலும்வற்றிப் பெரும்பதமாகின்றதால்
  இறவுசெய்யும்பாவக்காடு தீக்கொளீஇவேகின்றதால்
  அறிவையென்னும்அமுதவாறு தலைப்பற்றிவாய்க்கொண்டதே. 2.

  465:
  எம்மனா. என்குலதெய்வமே. என்னுடையநாயகனே.
  நின்னுளேனாய்ப்பெற்றநன்மை இவ்வுலகினில்ஆர்பெறுவார்?
  நம்மன்போலேவீழ்த்தமுக்கும் நாட்டிலுள்ளபாவமெல்லாம்
  சும்மெனாதேகைவிட்டோ டித் தூறுகள்பாய்ந்தனவே. 3.

  466:
  கடல்கடைந்துஅமுதம்கொண்டு கலசத்தைநிறைத்தாற்போல்
  உடலுருகிவாய்திறந்து மடுத்துஉன்னைநிறைத்துக்கொண்டேன்
  கொடுமைசெய்யும்கூற்றமும் என்கோலாடிகுறுகப்பெறா
  தடவரைத்தோள்சக்கரபாணீ. சார்ங்கவிற்சேவகனே. 4.

  467:
  பொன்னைக்கொண்டுஉரைகல்மீதே நிறமெழவுரைத்தாற்போல்
  உன்னைக்கொண்டுஎன்நாவகம்பால் மாற்றின்றிஉரைத்துக்கொண்டேன்
  உன்னைக்கொண்டுஎன்னுள்வைத்தேன் என்னையும்உன்னிலிட்டேன்
  என்னப்பா. என்னிருடீகேசா. என்னுயிர்க்காவலனே. 5.

  468:
  உன்னுடையவிக்கிரமம் ஒன்றொழியாமல்எல்லாம்
  என்னுடையநெஞ்சகம்பால் சுவர்வழிஎழுதிக்கொண்டேன்
  மன்னடங்கமழுவலங்கைக்கொண்ட இராமநம்பீ.
  என்னிடைவந்துஎம்பெருமான். இனியெங்குப்போகின்றதே? 6.

  469:
  பருப்பதத்துக்கயல்பொறித்த பாண்டியர்குலபதிபோல்
  திருப்பொலிந்தசேவடி எஞ்சென்னியின்மேல்பொறித்தாய்
  மருப்பொசித்தாய். மல்லடர்த்தாய். என்றென்றுஉன்வாசகமே
  உருப்பொலிந்தநாவினேனை உனக்குஉரித்தாகினையே. 7.

  470:
  அனந்தன்பாலும்கருடன்பாலும் ஐதுநொய்தாகவைத்து என்
  மனந்தனுள்ளேவந்துவைகி வாழச்செய்தாய்எம்பிரான்.
  நினைந்துஎன்னுள்ளேநின்றுநெக்குக் கண்கள்அசும்பொழுக
  நினைந்திருந்தேசிரமம்தீர்ந்தேன் நேமிநெடியவனே. 8.

  471:
  பனிக்கடலில்பள்ளிகோளைப் பழகவிட்டு ஓடிவந்துஎன்
  மனக்கடலில்வாழவல்ல மாயமணாளநம்பீ.
  தனிக்கடலேதனிச்சுடரே தனியுலகேஎன்றென்று
  உனக்கிடமாயிருக்க என்னைஉனக்குஉரித்தாக்கினையே. (2) 9.

  472:
  தடவரைவாய்மிளிர்ந்துமின்னும் தவளநெடுங்கொடிபோல்
  சுடரொளியாய்நெஞ்சினுள்ளே தோன்றும்என்சோதிநம்பி.
  வடதடமும்வைகுந்தமும் மதிள்துவராபதியும்
  இடவகைகள்இகழ்ந்திட்டு என்பால்இடவகைகொண்டனையே. (2) 10.

  473:
  வேயர்தங்கள்குலத்துதித்த விட்டுசித்தன்மனத்தே
  கோயில்கொண்டகோவலனைக் கொழுங்குளிர்முகில்வண்ணனை
  ஆயரேற்றைஅமரர்கோவை அந்தணர்தமமுதத்தினை
  சாயைபோலப்பாடவல்லார்தாமும் அணுக்கர்களே. (2) 11.

  பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்.