MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  


  நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் (பாடல்கள் 1- 473)

  திருப்பல்லாண்டு பெரியாழ்வார் திருமொழிகளின் தனியன்கள்
  நாதமுனிகள் அருளிச் செய்தது

  குருமுக மனதீத்ய ப்ராக வேதானசேஷான்
  நரபதிபரிக்லுப்தம் சூல்கமாதாதுகாமக|
  ச்வசுரமமரவந்த்யம் ரங்கனாதச்ய சாக்ஷாத்
  த்விஜகுலதிலகம் தம் விஷ்ணுசித்தம் நமாமி||

  பாண்டிய பட்டர் அருளிச் செய்தவை
  இருவிகற்ப நேரிசை வெண்பா

  மின்னார்தடமதிள்சூழ் வில்லிபுத்தூரென்று ஒருகால்
  சொன்னார்கழற்கமலம்சூடினோம் - முன்னாள்
  கிழியறுத்தானென்றுரைத்தோம், கீழ்மையினிற்சேரும்
  வழியறுத்தோம் நெஞ்சமே. வந்து

  பாண்டியன்கொண்டாடப் பட்டர்பிரான்வந்தானென்று
  ஈண்டியசங்கமெடுத்தூத - வேண்டிய
  வேதங்களோதி விரைந்துகிழியறுத்தான்
  பாதங்கள்யாமுடையபற்று.

  பெரியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம்.

  ஸ்ரீ:
  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:

  பெரியாழ்வார் அருளிச்செய்த
  திருப்பல்லாண்டு

  காப்பு
  குறள்வெண்செந்துறை

  1:
  பல்லாண்டுபல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு
  பலகோடிநூறாயிரம்
  மல்லாண்டதிண்தோள்மணிவண்ணா. உன்
  செவ்வடிசெவ்விதிருக்காப்பு. (2)
  அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம் 1.

  2:
  அடியோமோடும்நின்னோடும் பிரிவின்றிஆயிரம்பல்லாண்டு
  வடிவாய்நின்வலமார்பினில் வாழ்கின்றமங்கையும்பல்லாண்டு
  வடிவார்சோதிவலத்துறையும் சுடராழியும்பல்லாண்டு
  படைபோர்புக்குமுழங்கும் அப்பாஞ்சசன்னியமும்பல்லாண்டே. (2)

  3:
  வாழாட்பட்டுநின்றீருள்ளீரேல் வந்துமண்ணும்மணமும்கொண்மின்
  கூழாட்பட்டுநின்றீர்களை எங்கள்குழுவினில்புகுதலொட்டோ ம்
  ஏழாட்காலும்பழிப்பிலோம்நாங்கள் இராக்கதர்வாழ்இலங்கை
  பாழாளாகப்படைபொருதானுக்குப் பல்லாண்டுகூறுதமே. 3

  4:
  ஏடுநிலத்தில்இடுவதன்முன்னம்வந்து எங்கள்குழாம்புகுந்து
  கூடுமனமுடையீர்கள் வரம்பொழிவந்துஒல்லைக்கூடுமினோ
  நாடும்நகரமும்நன்கறிய நமோநாராயணாயவென்று
  பாடுமனமுடைப்பத்தருள்ளீர். வந்துபல்லாண்டுகூறுமினே. 4

  5:
  அண்டக்குலத்துக்கதிபதியாகி அசுரரிராக்கதரை
  இண்டைக்குலத்தைஎடுத்துக்களைந்த இருடீகேசன்தனக்கு
  தொண்டக்குலத்திலுள்ளீர். வந்தடிதொழுது ஆயிரநாமம்சொல்லி
  பண்டைக்குலத்தைத்தவிர்ந்து பல்லாண்டுபல்லாயிரத்தாண்டென்மினே. 5.

  6:
  எந்தைதந்தைதந்தைதந்தைதம்மூத்தப்பன் ஏழ்படிகால்தொடங்கி
  வந்துவழிவழிஆட்செய்கின்றோம் திருவோணத்திருவிழவில்
  அந்தியம்போதிலரியுருவாகி அரியையழித்தவனை
  பந்தனைதீரப்பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டென்றுபாடுதமே. 6.

  7:
  தீயிற்பொலிகின்றசெஞ்சுடராழி திகழ்திருச்சக்கரத்தின்
  கோயிற்பொறியாலேஒற்றுண்டுநின்று குடிகுடிஆட்செய்கின்றோம்
  மாயப்பொருபடைவாணனை ஆயிரந்தோளும்பொழிகுருதி
  பாய சுழற்றியஆழிவல்லானுக்குப் பல்லாண்டுகூறுதுமே. 7.

  8:
  நெய்யிடைநல்லதோர்சோறும் நியதமும்அத்தாணிச்சேவகமும்
  கையடைக்காயும்கழுத்துக்குப்பூணொடு காதுக்குக்குண்டலமும்
  மெய்யிடநல்லதோர்சாந்தமும்தந்து என்னைவெள்ளுயிராக்கவல்ல
  பையுடைநாகப்பகைக்கொடியானுக்குப் பல்லாண்டுகூறுவனே. 8.

  9:
  உடுத்துக்களைந்த நின்பீதகவாடையுடுத்துக் கலத்ததுண்டு
  தொடுத்ததுழாய்மலர்சூடிக்களைந்தன சூடும்இத்தொண்டர்களோம்
  விடுத்ததிசைக்கருமம்திருத்தித் திருவோணத்திருவிழவில்
  படுத்தபைந்நாகணைப்பள்ளிகொண்டானுக்குப் பல்லாண்டுகூறுதுமே. 9.

  10:
  எந்நாள்எம்பெருமான் உன்தனக்கடியோமென்றெழுத்துப்பட்ட
  அந்நாளே அடியோங்களடிக்குடில் வீடுபெற்றுஉய்ந்ததுகாண்
  செந்நாள்தோற்றித் திருமதுரையுள்சிலைகுனித்து ஐந்தலைய
  பைந்நாகத்தலைபாய்ந்தவனே. உன்னைப்பல்லாண்டுகூறுதுமே. 10.

  11:
  அல்வழக்கொன்றுமில்லா அணிகோட்டியர்கோன் அபிமானதுங்கன்
  செல்வனைப்போலத் திருமாலே. நானும்உனக்குப்பழவடியேன்
  நல்வகையால்நமோநாராயணாவென்று நாமம்பலபரவி
  பல்வகையாலும்பவித்திரனே. உன்னைப்பல்லாண்டுகூறுவனே. (2) 11.

  12:
  பல்லாண்டென்றுபவித்திரனைப்பரமேட்டியை சார்ங்கமென்னும்
  வில்லாண்டான்தன்னை வில்லிபுத்தூர்விட்டுசித்தன்விரும்பியசொல்
  நல்லாண்டென்றுநவின்றுரைப்பார் நமோநாராயணாயவென்று
  பல்லாண்டும்பரமாத்மனைச் சூழ்ந்திருந்தேத்துவர்பல்லாண்டே. (2) 12.