MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  


  ஸ்ரீ:
  ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம:

  நாச்சியார் திருமொழித் தனியன்கள்

  திருக்கண்ணமங்கையாண்டான் அருளியது

  நேரிசை வெண்பா

  அல்லிநாட் டாமரைமே லாரணங்கி னின்துணைவி
  மல்லிநா டாண்ட மடமயில் - மெல்லியலாள்,
  ஆயர் குலவேந்த னாகத்தாள், தென்புதுவை
  வேயர் பயந்த விளக்கு.

  கட்டளைக் கலித்துறை

  கோலச் சுரிசங்கை மாயஞ்செவ் வாயின் குணம்வினவும்
  சீலத் தனள்,தென் திருமல்லி நாடி, செழுங்குழல்மேல்
  மாலத் தொடைதென் னரங்கருக் கீயும் மதிப்புடைய
  சோலைக் கிளி,அவள் தூயநற் பாதம் துணைநமக்கே.

  ஸ்ரீ: ஆண்டாள் அருளிச்செய்த நாச்சியார் திருமொழி

  1: தையொரு திங்கள்

  அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

  504:
  தையொரு திங்களும் தரைவிளக்கித்
  தண்மண் டலமிட்டு மாசிமுன்னாள்,
  ஐயநுண் மணற்கொண்டு தெருவணிந்து
  அழகினுக் கலங்கரித் தனங்கதேவா,
  உய்யவு மாங்கொலோ வென்றுசொல்லி
  உன்னையு மும்பியை யும்தொழுதேன்,
  வெய்யதோர் தழலுமிழ் சக்கரக்கை
  வேங்கட வற்கென்னை விதிக்கிற்றியே. (2) 1

  505:
  வெள்ளைநுண் மணற்கொண்டு தெருவணிந்து
  வெள்வரைப் பதன்முன்னம் துறைபடிந்து,
  முள்ளுமில் லாச்சுள்ளி யெரிமடுத்து
  முயன்றுன்னை நோற்கின்றேன் காமதேவா,
  கள்ளவிழ் பூங்கணை தொடுத்துக்கொண்டு
  கடல்வண்ண னென்பதோர் பேரெழுதி,
  புள்ளினை வாய்பிளந் தானென்பதோர்
  இலக்கினில் புகவென்னை யெய்கிற்றியே. 2

  506:
  மத்தநன் னறுமலர் முருக்கமலர்
  கொண்டுமுப் போதுமுன் னடிவணங்கி,
  தத்துவ மிலியென்று நெஞ்செரிந்து
  வாசகத் தழித்துன்னை வைதிடாமே,
  கொத்தலர் பூங்கணை தொடுத்துக்கொண்டு
  கோவிந்த னென்பதோர் பேரேழுதி,
  வித்தகன் வேங்கட வாணனென்னும்
  விளக்கினில் புகவென்னை விதிக்கிற்றியே. 3

  507:
  சுவரில் புராணநின் பேரேழுதிச்
  சுறவநற் கொடிகளும் துரங்கங்களும்,
  கவரிப் பிணாக்களும் கருப்புவில்லும்
  காட்டித்தந் தேன்கண்டாய் காமதேவா,
  அவரைப் பிராயந் தொடங்கிஎன்றும்
  ஆதரித் தெழுந்தவென் தடமுலைகள்,
  துவரைப் பிரானுக்கே சங்கற்பித்துத்
  தொழுதுவைத் தேனொல்லை விதிக்கிற்றியே. 4

  508:
  வானிடை வாழுமவ் வானவர்க்கு
  மறையவர் வேள்வியில் வகுத்தஅவி,
  கானிடைத் திரிவதோர் நரிபுகுந்து
  கடப்பதும் மோப்பதும் செய்வதொப்ப,
  ஊனிடை யாழிசங் குத்தமர்க்கென்று
  உன்னித் தெழுந்தவென் தடமுலைகள்,
  மானிட வர்க்கென்று பேச்சுப்படில்
  வாழகில் லேன்கண்டாய் மன்மதனே. 5

  509:
  உருவுடை யாரிளை யார்கள்நல்லார்
  ஓத்துவல் லார்களைக் கொண்டு,வைகல்
  தெருவிடை யெதிர்கொண்டு பங்குனிநாள்
  திருந்தவே நோற்கின்றேன் காமதேவா,
  கருவுடை முகில்வண்ணன் காயாவண்ணன்
  கருவிளை போல்வண்ணன், கமலவண்ணத்
  திருவுடை முகத்தினில் திருக்கண்களால்
  திருந்தவே நோக்கெனக் கருளுகண்டய். 6

  510:
  காயுடை நெல்லொடு கரும்பமைத்துக்
  கட்டி யரிசி யவலமைத்து,
  வாயுடை மறையவர் மந்திரத்தால்
  மன்மத னே.உன்னை வணங்குகின்றேன்,
  தேயமுன் னளந்தவன் திரிவிக்கிரமன்
  திருக்கைக ளாலென்னைத் தீண்டும்வண்ணம்,
  சாயுடை வயிறுமென் தடமுலையும்
  தரணியில் தலைப்புகழ் தரக்கிற்றியே. 7

  511:
  மாசுடை யுடம்பொடு தலையுலறி
  வாய்ப்புரம் வெளுத்தொரு போதுமுண்டு,
  தேசுடை திறலுடைக் காமதேவா.
  நோற்கின்ற நோன்பினைக் குறிக்கொள்கண்டாய்,
  பேசுவ தொன்றுண்டிங் கெம்பெருமான்
  பெண்மையைத் தலையுடைத் தாக்கும்வண்ணம்
  கேசவ நம்பியைக் கால்பிடிப்பாள்
  என்னுமிப் பேறெனக் கருளுகண்டாய். 8

  512:
  தொழுதுமுப் போதுமுன் னடிவணங்கித்
  தூமலர் தூய்த்தொழு தேத்துகின்றேன்,
  பழுதின்றிப் பாற்கடல் வண்ணனுக்கே
  பணிசெய்து வாழப் பெறாவிடில்நான்,
  அழுதழு தலமந்தம் மாவழங்க
  ஆற்றவு மதுவுனக் குறைக்குங்கண்டாய்,
  உழுவதோ ரெருத்தினை நுகங்கொடுபாய்ந்து
  ஊட்டமின் றித்துரந் தாலொக்குமே. 9

  513:
  கருப்புவில் மலர்க்கணைக் காமவேளைக்
  கழலிணை பணிந்தங்கோர் கரியலற,
  மருப்பினை யொசித்துப்புள் வாய்பிளந்த
  மணிவண்ணற் கென்னை வகுத்திடென்று,
  பொருப்பன்ன மாடம்பொ லிந்துதோன்றும்
  புதுவையர் கோன்விட்டு சித்தன்கோதை,
  விருப்புடை யின்தமிழ் மாலைவல்லார்
  விண்ணவர் கோனடி நண்ணுவரே. (2) 10

  2: நாமமாயிரம்

  கலி விருத்தம்

  514:
  நாமமாயிர மேத்தநின்ற
  நாராயணாநர னே,உன்னை
  மாமிதன்மக னாகப்பெற்றா
  லெமக்குவாதை தவிருமே,
  காமன்போதரு காலமென்றுபங்
  குனிநாள்கடை பாரித்தோம்,
  தீமைசெய்யும் சிரீதரா.எங்கள்
  சிற்றில்வந்து சிதையேலே. (2) 1

  515:
  இன்றுமுற்றும் முதுகுநோவ
  இருந்திழைத்தஇச் சிற்றிலை,
  நன்றும்கண்ணுற நோக்கிநாங்கொளும்
  ஆர்வந்தன்னைத் தணிகிடாய்,
  அன்றுபாலக னாகியாலிலை
  மேல்துயின்றவெம் மாதியாய்,
  என்றுமுன்றனக் கெங்கள்மேலிரக்
  கம்மெழாததெம் பாவமே. 2

  516:
  குண்டுநீருறை கோளரீ.மத
  யானைகோள்விடுத் தாய்,உன்னைக்
  கண்டுமாலுறு வோங்களைக்கடைக்
  கண்களாலிட்டு வாதியேல்,
  வண்டல்நுண்மணல் தெள்ளியாம்வளைக்
  கைகளால்சிர மப்பட்டோ ம்,
  தெண்டிரைக்கடற் பள்ளியாய்.எங்கள்
  சிற்றில்வந்து சிதையேலே. 3

  517:
  பெய்யுமாமுகில் போல்வண்ணா.உன்றன்,
  பேச்சும்செய்கையும், எங்களை
  மையலேற்றி மயக்கவுன்முகம்
  மாயமந்திரந் தான்கொலோ,
  நொய்யர்பிள்ளைக ளென்பதற்குன்னை
  நோவநாங்களு ரைக்கிலோம்,
  செய்யதாமரைக் கண்ணினாயெங்கள்
  சிற்றில்வந்து சிதையேலே. 4

  518:
  வெள்ளைநுண்மணல் கொண்டுசிற்றில்
  விசித்திரப்பட, வீதிவாய்த்
  தெள்ளிநாங்களி ழைத்தகோல
  மழித்தியாகிலும், உன்றன்மேல்
  உள்ளமோடி யுருகலல்லால்
  உரோடமொன்று மிலோங்கண்டாய்,
  கள்ளமாதவா. கேசவா.உன்
  முகத்தனகண்க ளல்லவே. 5

  519:
  முற்றிலாதபிள் ளைகளோம்முலை
  போந்திலாதோமை, நாடொறும்
  சிற்றில்மேலிட்டுக் கொண்டுநீசிறி
  துண்டுதிண்ணென நாமது
  கற்றிலோம்,கட லையடைத்தரக்-
  கர்குலங்களை முற்றவும்
  செற்று,இலங்கையைப் பூசலாக்கிய
  சேவகா.எம்மை வாதியேல். 6

  520:
  பேதநன்கறி வார்களோடிவை
  பேசினால்பெரி திஞ்சுவை,
  யாதுமொன்றறி யாதபிள்ளைக
  ளோமைநீநலிந் தென்பயன்,
  ஓதமாகடல் வண்ணா.உன்மண
  வாட்டிமாரொடு சூழறும்,
  சேதுபந்தம் திருத்தினாயெங்கள்
  சிற்றில்வந்து சிதையேலே. 7

  521:
  வட்டவாய்ச்சிறு தூதையோடு
  சிறுசுளகும்மண லுங்கொண்டு,
  இட்டமாவிளை யாடுவோங்களைச்
  சிற்றிலீடழித் தென்பயன்,
  தொட்டுதைத்துநலி யேல்கண்டாய்சுடர்ச்
  சக்கரம்கையி லேந்தினாய்,
  கட்டியும்கைத் தாலின்னாமை
  அறிதியேகடல் வண்ணனே. 8

  522:
  முற்றத்தூடு புகுந்துநின்முகங்
  காட்டிப்புன்முறு வல்செய்து,
  சிற்றிலோடெங்கள் சிந்தையும்சிதைக்
  கக்கடவையோ கோவிந்தா,
  முற்றமண்ணிடம் தாவிவிண்ணுற
  நீண்டளந்துகொண் டாய்,எம்மைப்-
  பற்றிமெய்ப்பிணக் கிட்டக்காலிந்தப்
  பக்கம்நின்றவ ரெஞ்சொல்லார்? 9

  523:
  சீதைவாயமு தமுண்டாய்.எங்கள்
  சிற்றில்நீசிதை யேல். என்று,
  வீதிவாய்விளை யாடுமாயர்
  சிறுமியர்மழ லைச்சொல்லை,
  வேதவாய்த்தொழி லார்கள்வாழ்வில்லி
  புத்தூர்மன்விட்டு சித்தன்றன்,
  கோதைவாய்த்தமிழ் வல்லவர்குறை
  வின்றிவைகுந்தம் சேர்வரே. 2 10

  3: கோழியழைப்பதன்

  524:
  கோழி யழைப்பதன் முன்னம்
  குடைந்துநீ ராடுவான் போந்தோம்,
  ஆழியஞ் செல்வ னெழுந்தான்
  அரவணை மேல்பள்ளி கொண்டாய்,
  ஏழைமை யாற்றவும் பட்டோ ம்
  இனியென்றும் பொய்கைக்கு வாரோம்,
  தோழியும் நானும் தொழுதோம்
  துகிலைப் பணித்தரு ளாயே. (2) 1

  525:
  இதுவென் புகுந்ததிங் கந்தோ.
  இப்பொய்கைக் கெவ்வாறு வந்தாய்,
  மதுவின் துழாய்முடி மாலே.
  மாயனே.எங்க ளமுதே,
  விதியின்மை யாலது மாட்டோ ம்
  வித்தகப் பிள்ளாய். விரையேல்,
  குதிகொண் டரவில் நடித்தாய்.
  குருந்திடைக் கூறை பணியாய். 2

  526:
  எல்லே யீதென்ன இளமை
  எம்மனை மார்காணி லொட்டார்,
  பொல்லாங்கீ தென்று கருதாய்
  பூங்குருந் தேறி யிருத்தி,
  வில்லாலி லங்கை யழித்தாய்.நீ
  வேண்டிய தெல்லாம் தருவோம்,
  பல்லாரும் காணாமே போவோம்
  பட்டைப் பணித்தரு ளாயே. 3

  527:
  பரக்க விழித்தெங்கும் நோக்கிப்
  பலர்குடைந் தாடும் சுனையில்,
  அரக்கநில் லாகண்ண நீர்கள்
  அலமரு கின்றவா பாராய்,
  இரக்கமே லொன்று மிலாதாய்.
  இலங்கை யழித்த பிரானே,
  குரக்கர சாவ தறிந்தோம்
  குருந்திடைக் கூறை பணியாய். 4

  528:
  காலைக் கதுவிடு கின்ற
  கயலோடு வாளை விரவி,
  வேலைப் பிடித்தெந்னை மார்கள்
  ஓட்டிலென் னவிளை யாட்டோ ,
  கோலச்சிற் றாடை பலவுங்
  கொண்டுநீ யேறி யிராதே,
  கோலங் கரிய பிரானே.
  குருந்திடைக் கூறை பணியாய். 5

  529:
  தடத்தவிழ் தாமரைப் பொய்கைத்
  தாள்களெங் காலைக் கதுவ,
  விடத்தே ளெறிந்தாலே போல
  வேதனை யற்றவும் பட்டோ ம்
  குடத்தை யெடுத்தேற விட்டுக்
  கூத்தாட வல்லஎங் கோவே,
  படிற்றையெல் லாம்தவிர்ந் தெங்கள்
  பட்டைப் பணித்தரு ளாயே. 6

  530:
  நீரிலே நின்றயர்க் கின்றோம்
  நீதியல் லாதன செய்தாய்,
  ஊரகம் சாலவும் சேய்த்தால்
  ஊழியெல் லாமுணர் வானே,
  ஆர்வ முனக்கே யுடையோம்
  அம்மனை மார்காணி லொட்டார்,
  போர விடாயெங்கள் பட்டைப்
  பூங்குருந் தேறியி ராதே. 7

  531:
  மாமிமார் மக்களே யல்லோம்
  மற்றுமிங் கெல்லாரும் போந்தார்,
  தூமலர்க் கண்கள் வளரத்
  தொல்லையி ராத்துயில் வானே,
  சேமமே லன்றிது சாலச்
  சிக்கென நாமிது சொன்னோம்,
  கோமள ஆயர்கொ ழுந்தே.
  குருந்திடைக் கூறை பணியாய். 8

  532:
  கஞ்சன் வலைவைத்த வன்று
  காரிரு ளெல்லில் பிழைத்து,
  நெஞ்சுதுக் கம்செய்யப் போந்தாய்
  நின்றஇக் கன்னிய ரோமை,
  அஞ்ச உரப்பாள் அசோதை
  ஆணாட விட்டிட் டிருக்கும்,
  வஞ்சகப் பேய்ச்சிபா லுண்ட
  மசிமையி லீ.கூறை தாராய். 9

  533:
  கன்னிய ரோடெங்கள் நம்பி
  கரிய பிரான்விளை யாட்டை,
  பொன்னியல் மாடங்கள் சூழ்ந்த
  புதுவையர் கோன்பட்டன் கோதை,
  இன்னிசை யால்சொன்ன மாலை
  ஈரைந்தும் வல்லவர் தாம்போய்,
  மன்னிய மாதவ னோடு
  வைகுந்தம் புக்கிருப் பாரே. 2 10

  4: தெள்ளியார் பலர்

  கலி விருத்தம்

  534:
  தெள்ளி யார்பலர் கைதொழும் தேவனார்,
  வள்ளல் மாலிருஞ் சோலை மணாளனார்,
  பள்ளி கொள்ளு மிடத்தடி கொட்டிட,
  கொள்ளு மாகில்நீ கூடிடு கூடலே. 1

  535:
  காட்டில் வேங்கடம் கண்ண புரநகர்,
  வாட்ட மின்றி மகிழ்ந்துறை வாமனன்,
  ஓட்ட ராவந்தென் கைப்பற்றி, தன்னோடும்
  கூட்டு மாகில்நீ கூடிடு கூடலே. (2) 2

  536:
  பூம கன்புகழ் வானவர் போற்றுதற்
  காம கன்,அணி வாணுதல் தேவகி
  மாம கன்,மிகு சீர்வசு தேவர்தம்,
  கோம கன்வரில் கூடிடு கூடலே. 3

  537:
  ஆய்ச்சி மார்களு மாயரு மஞ்சிட,
  பூத்த நீள்கடம் பேறிப் புகப்பாய்ந்து,
  வாய்த்த காளியன் மேல்நட மாடிய,
  கூத்த னார்வரில் கூடிடு கூடலே. 4

  538:
  மாட மாளிகை சூழ்மது ரைப்பதி
  நாடி, நந்தெரு வின்நடு வேவந்திட்டு,
  ஓடை மாமத யானை யுதைத்தவன்,
  கூடு மாகில்நீ கூடிடு கூடலே. 5

  539:
  அற்ற வன்மரு தம்முறி யநடை
  கற்ற வன்,கஞ் சனைவஞ் சனையினால்
  செற்ற வன்,திக ழும்மது ரைப்பதி,
  கொற்ற வன்வரில் கூடிடு கூடலே. 6

  540:
  அன்றின் னாதன செய்சிசு பாலனும்,
  நின்ற நீள்மரு தும்மெரு தும்புள்ளும்,
  வென்றி வேல்விறற் கஞ்சனும் வீழ,முன்
  கொன்ற வன்வரில் கூடிடு கூடலே. 7

  541:
  ஆவ லன்புட யார்தம் மனத்தன்றி
  மேவ லன்,விரை சூழ்துவ ராபதிக்
  காவ லன்,கன்று மேய்த்து விளையாடும்,
  கோவ லன்வரில் கூடிடு கூடலே. 8

  542:
  கொண்ட கோலக் குறளுரு வாய்ச்சென்று,
  பண்டு மாவலி தன்பெரு வேள்வியில்,
  அண்ட மும்நில னும்அடி யொன்றினால்,
  கொண்ட வன்வரில் கூடிடு கூடலே. 9

  543:
  பழகு நான்மறை யின்பொரு ளாய்,மதம்
  ஒழுகு வாரண முய்ய வளித்த,எம்
  அழக னாரணி யாய்ச்சியர் சிந்தையுள்,
  குழக னார்வரில் கூடிடு கூடலே. 10

  544:
  ஊடல் கூட லுணர்தல் புணர்தலை,
  நீடு நின்ற நிறைபுக ழாய்ச்சியர்,
  கூட லைக்குழற் கோதைமுன் கூறிய,
  பாடல் பத்தும்வல் லார்க்கில்லை பாவமே. (2) 11

  5: மன்னு பெரும்புகழ்

  எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

  545:
  மன்னு பெரும்புகழ் மாதவன் மாமணி
  வண்ணன் மணிமுடி மைந்தன்
  தன்னை, உகந்தது காரண மாகஎன்
  சங்கிழக் கும்வழக் குண்டே,
  புன்னை குருக்கத்தி ஞாழல் செருந்திப்
  பொதும்பினில் வாழும் குயிலே,
  பன்னியெப் போது மிருந்து விரைந்தென்
  பவளவா யன்வரக் கூவாய். (2) 1

  546:
  வெள்ளை விளிசங் கிடங்கையிற் கொண்ட
  விமல னெனக்குருக் காட்டான்,
  உள்ளம் புகுந்தென்னை நைவித்து நாளும்
  உயிர்பெய்து கூத்தாட்டுக் காணும்,
  கள்ளவிழ் செண்பகப் பூமலர் கோதிக்
  களித்திசை பாடுங் குயிலே,
  மெள்ள விருந்து மிழற்றி மிழற்றாதென்
  வேங்கட வன்வரக் கூவாய். 2

  547:
  மாதலி தேர்முன்பு கோல்கொள்ள மாயன்
  இராவணன் மேல்,சர மாரி
  தாய்தலை யற்றற்று வீழத் தொடுத்த
  தலைவன் வரவெங்குங் காணேன்,
  போதலர் காவில் புதுமணம் நாறப்
  பொறிவண்டின் காமரங் கேட்டு,உன்
  காதலி யோடுடன் வாழ்குயி லே.என்
  கருமாணிக் கம்வரக் கூவாய். 3

  548:
  என்புரு கியின வேல்நெடுங் கண்கள்
  இமைபொருந் தாபல நாளும்,
  துன்பக் கடல்புக்கு வைகுந்த னென்பதோர்
  தோணி பெறாதுழல் கின்றேன்,
  அன்புடை யாரைப் பிரிவுறு நோயது
  நீயு மறிதி குயிலே,
  பொன்புரை மேனிக் கருளக் கொடியுடைப்
  புண்ணிய னைவரக் கூவாய். 4

  549:
  மென்னடை யன்னம் பரந்துவிளையாடும்
  வில்லிபுத் தூருறை வான்றன்,
  பொன்னடி காண்பதோ ராசயி னாலென்
  பொருகயற் கண்ணிணை துஞ்சா,
  இன்னடி சிலோடு பாலமு தூட்டி
  எடுத்தவென் கோலக் கிளியை,
  உன்னொடு தோழமை கொள்வன் குயிலே.
  உலகளந் தான்வரக் கூவாய். (2) 5

  550:
  எத்திசை யுமம ரர்பணிந் தேத்தும்
  இருடீகே சன்வலி செய்ய,
  முத்தன்ன வெண்முறு வற்செய்ய வாயும்
  முலயு மழகழிந் தேன்நான்,
  கொத்தலர் காவில் மணித்தடம் கண்படை
  கொள்ளு மிளங்குயி லே,என்
  தத்துவ னைவரக் கூகிற்றி யாகில்
  தலையல்லால் கைம்மாறி லேனே. 6

  551:
  பொங்கிய பாற்கடல் பள்ளிகொள் வானைப்
  புணர்வதோ ராசயி னால்,என்
  கொங்கை கிளர்ந்து குமைத்துக் குதுகலித்
  தாவியை யாகுலஞ் செய்யும்,
  அங்குயி லே.உனக் கென்ன மறைந்துறைவு
  ஆழியும் சங்குமொண் தண்டும்,
  தங்கிய கையவ னைவரக் கூவில்நீ,
  சாலத் தருமம் பெறுதி. 7

  552:
  சார்ங்கம் வளைய வலிக்கும் தடக்கைச்
  சதுரன் பொருத்த முடையன்,
  நாங்களெம் மில்லிருந் தொட்டிய கச்சங்கம்
  நானு மவனு மறிதும்,
  தேங்கனி மாம்பொழில் செந்தளிர் கோதும்
  சிறுகுயி லே,திரு மாலை
  ஆங்கு விரைந்தொல்லை கூகிற்றி யாகில்
  அவனைநான் செய்வன காணே. 8

  553:
  பைங்கிளி வண்ணன் சிரீதர னென்பதோர்
  பாசத் தகப்பட்டி ருந்தேன்,
  பொங்கொளி வண்டிரைக் கும்பொழில் வாழ்குயி
  லே.குறிக் கொண்டிது நீகேள்,
  சங்கொடு சக்கரத் தான்வரக் கூவுதல்
  பொன்வளை கொண்டு தருதல்,
  இங்குள்ள காவினில் வாழக் கருதில்
  இரண்டத்தொன் றேல்திண்ணம் வேண்டும். 9

  554:
  அன்றுல கம்மளந் தானை யுகந்தடி-
  மைக்கண வன்வலி செய்ய,
  தென்றலுந் திங்களு மூடறுத் தென்னை
  நலியும் முறைமை யறியேன்,
  என்றுமிக் காவி லிருந்திருந் தென்னைத்
  தகர்த்தாதே நீயும் குயிலே,
  இன்றுநா ராயண னைவரக் கூவாயேல்
  இங்குத்தை நின்றும் துரப்பன். 10

  555:
  விண்ணுற நீண்டடி தாவிய மைந்தனை
  வேற்கண் மடந்தை விரும்பி,
  கண்ணுற வென்கடல் வண்ணனைக் கூவு
  கருங்குயி லே. என்ற மாற்றம்,
  பண்ணுற நான்மறை யோர்புது வைமன்னன்
  பட்டர்பி ரான்கோதை சொன்ன,
  நண்ணுறு வாசக மாலைவல் லார்நமோ-
  நாராய ணாயவென் பாரே. (2) 11

  6:வாரணமாயிரம்

  கலி விருத்தம்

  556:
  வாரண மாயிரம் சூழவ லம்செய்து,
  நாரண நம்பி நடக்கின்றா னென்றெதிர்,
  பூரண பொற்குடம் வைத்துப் புறமெங்கும்,
  தோரணம் நாட்டக் கனாக்கண்டேன் தோழீநான். (2) 1

  557:
  நாளைவ துவைம ணமென்று நாளிட்டு,
  பாளை கமுகு பரிசுடைப் பந்தற்கீழ்,
  கோளரி மாதவன் கோவிந்த னென்பான்,ஓர்
  காளைபு குதக்க னாக்கண்டேன் தோழீநான். 2

  558:
  இந்திர னுள்ளிட்ட தேவர்கு ழாமெல்லாம்,
  வந்திருந் தென்னைம கட்பேசி மந்திரித்து,
  மந்திரக் கோடியு டுத்திம ணமாலை,
  அந்தரி சூட்டக்க னாக்கண்டேன் தோழீநான். 3

  559:
  நாற்றிசைத் தீர்த்தங்கொ ணர்ந்துந னிநல்கி,
  பார்ப்பனச் சிட்டர்கள் பல்லாரெ டுத்தேத்தி,
  பூப்புனை கண்ணிப்பு னிதனோ டென்றன்னை,
  காப்புநாண் கட்டக்க னாக்கண்டேன் தோழீநான். 4

  560:
  கதிரொளி தீபம் கலசமு டனேந்தி,
  சதிரிள மங்கையர் தாம்வந்தெ திர்கொள்ள,
  மதுரையார் மன்ன னடிநிலை தொட்டு,எங்கும்
  அதிரப் புகுதக் கனாக்கண்டேன் தோழீநான். 5

  561:
  மத்தளம் கொட்டவ ரிசங்கம் நின்றூத,
  முத்துடைத் தாம நிரைதாழ்ந்த பந்தற்கீழ்
  மைத்துனன் நம்பி மதுசூதன் வந்து,என்னைக்
  கைத்தலம் பற்றக் கனாக்கண்டேன் தோழீநான். 6

  562:
  வாய்நல் லார்நல்ல மறையோதி மந்திரத்தால்,
  பாசிலை நாணல் படுத்துப் பரிதிவைத்து,
  காய்சின மாகளி றன்னானென் கைப்பற்றி,
  தீவலம் செய்யக்க னாக்கண்டேன் தோழீநான். 7

  563:
  இம்மைக்கு மேழேழ் பிறவிக்கும் பற்றாவான்,
  நம்மையு டையவன் நாராய ணன்நம்பி,
  செம்மை யுடைய திருக்கையால் தாள்பற்றி,
  அம்மி மிதிக்கக் கனாக்கண்டேன் தோழீநான். 8

  564:
  வரிசிலை வாள்முகத் தென்னைமார் தாம்வந்திட்டு
  எரிமுகம் பாரித்தென் னைமுன்னே நிறுத்தி,
  அரிமுக னச்சுதன் கைம்மேலென் கைவைத்து,
  பொரிமுகந் தட்டக் கனாக்கண்டேன் தோழீநான். 9

  565:
  குங்கும மப்பிக் குளிர்சாந்தம் மட்டித்து,
  மங்கல வீதி வலம்செய்து மணநீர்,
  அங்கவ னோடு முடஞ்சென்றங் கானைமேல்,
  மஞ்சன மாட்டக்க னாக்கண்டேன் தோழீநான். 10

  566:
  ஆயனுக் காகத்தான் கண்ட கனாவினை,
  வேயர் புகழ்வில்லி புத்தூர்க்கோன் கோதைசொல்,
  தூய தமிழ்மாலை ஈரைந்தும் வல்லவர்,
  வாயுநன் மக்களைப் பெற்று மகிழ்வரே. (2) 11

  7: கருப்பூரம் நாறுமோ

  கலிவிருத்தம்

  567:
  கருப்பூரம் நாறுமோ கமலப்பூ நாறுமோ,
  திருப்பவளச் செவ்வாய்தான் தித்தித்தி ருக்கும்மோ,
  மருப்பொசித்த மாதவன்றன் வாய்ச்சுவையும் நாற்றமும்,
  விருப்புற்றுக் கேட்கின்றேன் சொல்லாழி வெண்சங்கே. (2) 1

  568:
  கடலில் பிறந்து கருதாது, பஞ்சசனன்
  உடலில் வளர்ந்துபோ யூழியான் கைத்தலத்
  திடரில் குடியேறித் தீய வசுரர்,
  நடலைப் படமுழங்கும் தோற்றத்தாய் நற்சங்கே. 2

  569:
  தடவரை யின்மீதே சரற்கால சந்திரன்,
  இடையுவா வில்வந்தெ ழுந்தாலே போல்,நீயும்
  வடமதுரை யார்மன்னன் வாசுதே வன்கையில்,
  குடியேறி வீற்றிருந்தாய் கோலப்பெ ருஞ்சங்கெ. 3

  570:
  சந்திர மண்டலம்போல் தாமோத ரன்கையில்,
  அந்தர மொன்றின்றி யேறி யவஞ்செவியில்,
  மந்திரம் கொள்வாயே போலும் வலம்புரியே,
  இந்திரனு முன்னோடு செல்வத்துக் கேலானே. 4

  571:
  உன்னோ டுடனே யொருகடலில் வாழ்வாரை,
  இன்னா ரினையாரென் றெண்ணுவா ரில்லைகாண்,
  மன்னாகி நின்ற மதுசூதன் வாயமுதம்,
  பன்னாளு முண்கின்றாய் பாஞ்சசன் னியமே. 5

  572:
  போய்த்தீர்த்த மாடாதே நின்ற புணர்மருதம்,
  சாய்த்தீர்த்தான் கைத்தலத்தே யேறிக் குடிகொண்டு
  சேய்த்தீர்த மாய்நின்ற செங்கண்மால் தன்னுடய
  வாய்த்தீர்த்தம் பாய்ந்தாட வல்லாய் வலம்புரியே.

  573:

  செங்கமல நாண்மலர்மேல் தேனுகரு மன்னம்போல்
  செங்கட் கருமேனி வாசுதே வனுடய,
  அங்கைத் தலமேறி அன்ன வசஞ்செய்யும்,
  சங்கரையா. உஞ்செல்வம் சாலவ ழகியதே. 7

  574:

  உண்பது சொல்லி லுலகளந்தான் வாயமுதம்,
  கண்படை கொள்ளில் கடல்வண்ணன் கைத்தலத்தே,
  பெண்படை யாருன்மேல் பெரும்பூசல் சாற்றுகின்றார்,
  பண்பல செய்கின்றாய் பாஞ்சசன் னியமே. 8

  575:
  பதினாறா மாயிரவர் தேவிமார் பார்த்திருப்ப,
  மதுவாயில் கொண்டாற்போல் மாதவன்றன் வாயமுதம்,
  பொதுவாக வுண்பதனைப் புக்குநீ யுண்டக்கால்,
  சிதையாரோ வுன்னோடு செல்வப்பெ ருஞ்சங்கே. 9

  576:
  பாஞ்சசன் னியத்தைப் பற்பநா பனோடும்,
  வாய்ந்தபெ ருஞ்சுற்ற மாக்கிய வண்புதுவை,
  ஏய்ந்தபுகழ்ப் பட்டர்பிரான் கோதைதமி ழீரைந்தும்,
  ஆய்ந்தேத்த வல்லா ரவரு மணுக்கரே. (2) 10

  8: விண்ணீல மேலாப்பு

  தரவு கொச்சகக் கலிப்பா

  577:
  விண்ணீல மேலாப்பு
  விரித்தாற்போல் மேகங்காள்,
  தெண்ணீர்பாய் வேங்கடத்தென்
  திருமாலும் போந்தானே,
  கண்ணீர்கள் முலைக்குவட்டில்
  துளிசோரச் சோர்வேனை,
  பெண்ணீர்மை யீடழிக்கும்
  இதுதமக்கோர் பெருமையே? (2) 1

  578:
  மாமுத்த நிதிசொரியும்
  மாமுகில்காள், வேங்கடத்துச்
  சாமத்தின் நிறங்கொண்ட
  தாடாளன் வார்த்தையென்னே,
  காமத்தீ யுள்புகுந்து
  கதுவப்பட்டு இடைக்கங்குல்,
  ஏமத்தோர் தென்றலுக்கிங்-
  கிலக்காய்நா னிருப்பேனே. 2

  579:
  ஒளிவண்ணம் வளைசிந்தை
  உறக்கத்தோ டிவையெல்லாம்,
  எளிமையா லிட்டென்னை
  ஈடழியப் போயினவால்,
  குளிரருவி வேங்கடத்தென்
  கோவிந்தன் குணம்பாடி,
  அளியத்த மேகங்காள்.
  ஆவிகாத் திருப்பேனே. 3

  580:
  மின்னாகத் தெழுகின்ற
  மேகங்காள், வேங்கடத்துத்
  தன்னாகத் திருமங்கை
  தங்கியசீர் மார்வற்கு,
  என்னாகத் திளங்கொங்கை
  விரும்பித்தாம் நாடோ றும்,
  பொன்னாகம் புல்குதற்கென்
  புரிவுடைமை செப்புமினே. 4

  581:
  வான்கொண்டு கிளர்ந்தெழுந்த
  மாமுகில்காள், வேங்கடத்துத்
  தேன்கொண்ட மலர்ச்சிதறத்
  திரண்டேறிப் பொழிவீர்காள்,
  ஊன்கொண்ட வள்ளுகிரால்
  இரணியனை யுடலிடந்தான்,
  தான்கொண்ட சரிவளைகள்
  தருமாகில் சாற்றுமினே. 5

  582:
  சலங்கொண்டு கிளர்ந்தெழுந்த
  தண்முகில்காள், மாவலியை
  நிலங்கொண்டான் வேங்கடத்தே
  நிரந்தேறிப் பொழிவீர்காள்,
  உலங்குண்ட விளங்கனிபோல்
  உள்மெலியப் புகுந்து,என்னை
  நலங்கொண்ட நாரணற்கென்
  நடலைநோய் செப்புமினே. 6

  583:
  சங்கமா கடல்கடைந்தான்
  தண்முகில்காள், வேங்கடத்துச்
  செங்கண்மால் சேவடிக்கீழ்
  அடிவீழ்ச்சி விண்ணப்பம்,
  கொங்கைமேல் குங்குமத்தின்
  குழம்பழியப் புகுந்து,ஒருநாள்
  தங்குமே லென்னாவி
  தங்குமென் றுரயீரே. (2) 7

  584:
  கார்காலத் தெழுகின்ற
  கார்முகில்காள், வேங்கடத்துப்
  போர்காலத் தெழுந்தருளிப்
  பொருதவனார் பேர்சொல்லி,
  நீர்காலத் தெருக்கிலம்
  பழவிலைபோல் வீழ்வேனை,
  வார்காலத் தொருநாள்தம்
  வாசகம்தந் தருளாரே. 8

  585:
  மதயானை போலெழுந்த
  மாமுகில்காள், வேங்கடத்தைப்
  பதியாக வாழ்வீர்காள்.
  பாம்பணையான் வார்த்தையென்னே,
  கதியென்றும் தானாவான்
  கருதாது,ஓர் பெண்கொடியை
  வதைசெய்தான். என்னும்சொல்
  வையகத்தார் மதியாரே. (2) 9

  586:
  நாகத்தி னணையானை
  நன்னுதலாள் நயந்துரைசெய்,
  மேகத்தை வேங்கடக்கோன்
  விடுதூதில் விண்ணப்பம்,
  போகத்தில் வழுவாத
  புதுவையர்கோன் கோதைதமிழ்,
  ஆகத்து வைத்துரைப்பார்
  அவரடியா ராகுவரே. (2) 10:

  9: சிந்தூரச் செம்பொடி

  கலிநிலைத்துறை

  587:
  சிந்துரச் செம்பொடிப்போல்
  திருமாலிருஞ் சோலையெங்கும்,
  இந்திர கோபங்களே
  எழுந்தும்பரந் திட்டனவால்,
  மந்தரம் நாட்டியன்று
  மதுரக்கொழுஞ் சாறுகொண்ட
  சுந்தரத் தோளுடையான்
  சுழலையினின் றுய்துங்கொலோ. (2) 1

  588:
  போர்களி றுபொரும்மா
  லிருஞ்சோலையம் பூம்புறவில்,
  தார்க்கொடி முல்லைகளும்
  தவளநகை காட்டுகின்ற,
  கார்க்கொள் படாக்கள்நின்று
  கழறிச்சிரிக் கத்தரியேன்,
  ஆர்க்கிடு கோதோழி.
  அவன்தார்ச்செய்த பூசலையே. 2

  589:
  கருவிளை யொண்மலர்காள்.
  காயாமலர் காள்,திருமால்
  உருவொளி காட்டுகின்றீர்
  எனக்குய்வழக் கொன்றுரையீர்,
  திருவிளை யாடுதிண்டோ ள்
  திருமாலிருஞ் சோலைநம்பி,
  வரிவளை யில்புகுந்து
  வந்திபற்றும் வழ்க்குளதே. 3

  590:
  பைம்பொழில் வாழ்குயில்காள்.
  மயில்காள்.ஒண் கருவிளைகாள்,
  வம்பக் களங்கனிகாள்.
  வண்ணப்பூவை நறுமலர்காள்,
  ஐம்பெரும் பாதகர்காள்.
  அணிமாலிருஞ் சோலைநின்ற,
  எம்பெரு மானுடைய
  நிறமுங்களுக் கெஞ்செய்வதே ? 4

  591:
  துங்க மலர்ப்பொழில்சூழ்
  திருமாலிருஞ் சோலைநின்ற,
  செங்கட் கருமுகிலின்
  திருவுருப் போல்,மலர்மேல்
  தொங்கிய வண்டினங்காள்.
  தொகுபூஞ்சுனை காள்,சுனையில்
  தங்குசெந் தாமரைகாள்.
  எனக்கோர்சரண் சாற்றுமினே. 5

  592:
  நாறு நறும்பொழில்மா
  லிருஞ்சோலை நம்பிக்கு, நான்
  நூறு தடாவில்வெண்ணெய்
  வாய்நேர்ந்து பராவிவைத்தேன்,
  நூறு தடாநிறைந்த
  அக்கார வடிசில்சொன்னேன்,
  ஏறு திருவுடையான்
  இன்றுவந்திவை கொள்ளுங்கொலோ. (2) 6

  593:
  இன்றுவந் தித்தனையும்
  அமுதுசெய் திடப்பெறில்,நான்
  ஒன்று நூறாயிரமாக்
  கொடுத்துப்பின்னும் ஆளும்செய்வன்,
  தென்றல் மணங்கமழும்
  திருமாலிருஞ் சோலைதன்னுள்
  நின்ற பிரான்,அடியேன்
  மனத்தேவந்து நேர்படிலே. 7

  594:
  காலை யெழுந்திருந்து
  கரியகுரு விக்கணங்கள்,
  மாலின் வரவுசொல்லி
  மருள்பாடுதல் மெய்ம்மைகொலோ,
  சோலை மலைப்பெருமான்
  துவராபதி யெம்பெருமான்,
  ஆலி னிலைப்பெருமான்
  அவன் வார்த்தை யுரைக்கின்றதே. 8

  595:
  கோங்கல ரும்பொழில்மா-
  லிருஞ்சோலயில் கொன்றைகள்மேல்
  தூங்குபொன் மாலைகளோ-
  டுடனாய்நின்று தூங்குகின்றேன்,
  பூங்கொள் திருமுகத்து
  மடுத்தூதிய சங்கொலியும்,
  சார்ங்கவில் நாணொலியும்
  தலைப்பெய்வதெஞ் ஞான்றுகொலோ. 9

  596:
  சந்தொடு காரகிலும்
  சுமந்துதடங் கள்பொருது,
  வந்திழி யும்சிலம்பா-
  றுடைமாலிருஞ் சோலைநின்ற,
  சுந்தரனை, சுரும்பார்
  குழல்கோதை தொகுத்துரைத்த,
  செந்தமிழ் பத்தும்வல்லார்
  திருமாலடி சேர்வர்களே. (2) 10

  10: கார்க்கோடல் பூக்காள் .

  கலிநிலைத்துறை

  597:
  கார்க்கோடல் பூக்காள். கார்க்கடல்
  வண்ணனென் மேல்உம்மைப்
  போர்க்கோலம் செய்து போர
  விடுத்தவ னெங்குற்றான்,
  ஆர்க்கோ இனிநாம் பூச
  லிடுவது, அணிதுழாய்த்
  தார்க்கோடும் நெஞ்சந் தன்னைப்
  படைக்கவல் லேனந்தோ. (2) 1

  598:
  மேற்றோன்றிப் பூக்காள் மேலுல
  கங்களின் மீதுபோய்,
  மேற்றோன்றும் சோதி வேத
  முதல்வர் வலங்கையில்,
  மேற்றோன்று மாழியின் வெஞ்சுடர்
  போலச் சுடாது,எம்மை
  மாற்றோலைப் பட்டவர் கூட்டத்து
  வைத்துகொள் கிற்றிரே. 2

  599:
  கோவை மணாட்டி. நீயுன்
  கொழுங்கனி கொண்டு,எம்மை
  ஆவி தொலைவியேல் வாயழ-
  கர்தம்மை யஞ்சுதும்
  பாவி யேன்தோன்றிப் பாம்பணை-
  யார்க்கும்தம் பாம்புபோல்,
  நாவு மிரண்டுள வாய்த்து
  நாணிலி யேனுக்கே. 3

  600:
  முல்லைப் பிராட்டி.நீயுன்
  முறுவல்கள் கொண்டு,எம்மை
  அல்லல் விளைவியே லாழிநங்
  காய்.உன்ன டைக்கலம்,
  கொல்லை யரக்கியை மூக்கரிந்
  திட்ட குமரனார்
  சொல்லும் பொய்யானால், நானும்
  பிறந்தமை பொய்யன்றே. 4

  601:
  பாடும் குயில்காள். ஈதென்ன
  பாடல்,நல் வேங்கட
  நாடர் நமக்கொரு வாழ்வுதந்
  தால்வந்து பாடுமின்,
  ஆடும் கருளக் கொடியுடை
  யார்வந் தருள்செய்து,
  கூடுவ ராயிடில் கூவிநும்
  பாட்டுகள் கேட்டுமே. 5

  602:
  கணமா மயில்காள். கண்ணபி
  ரான்திருக் கோலம்போன்று,
  அணிமா நடம்பயின் றாடுகின்
  றீர்க்கடி வீழ்கின்றேன்,
  பணமா டரவணைப் பற்பல
  காலமும் பள்ளிகொள்,
  மணவாளர் நம்மை வைத்த
  பரிசிது காண்மினே. 6

  603:
  நடமாடித் தோகை விரிக்கின்ற
  மாமயில் காள்,உம்மை
  நடமாட்டங் காணப் பாவியேன்
  நானோர் முதலிலேன்,
  குடமாடு கூத்தன் கோவிந்தன்
  கோமிறை செய்து,எம்மை
  உடைமாடு கொண்டா னுங்களுக்
  கினியொன்று போதுமே ? 7

  604:
  மழையே. மழையே. மண்புறம்
  பூசியுள் ளாய்நின்ற,
  மெழுகூற்றி னாற்போல் ஊற்றுநல்
  வேங்கடத் துள்நின்ற,
  அழகப் பிரானார் தம்மையென்
  நெஞ்சத் தகப்படத்
  தழுவநின்று, என்னைத் ததர்த்திக்கொண்
  டூற்றவும் வல்லையே? 8

  605:
  கடலே. கடலே. உன்னைக்
  கடைந்து கலக்குறுத்து
  உடலுள் புகுந்துநின் றூறல்
  அறுத்தவற்கு, என்னையும்
  உடலுள் புகுந்துநின் றூறல்
  அறுக்கின்ற மாயற்குஎன்
  நடலைக ளெல்லாம் நாகணைக்
  கேசென்று ரைத்தியே. 9

  606:
  நல்லஎன் தோழி. நாக
  ணைமிசை நம்பரர்,
  செல்வர் பெரியர் சிறுமா
  னிடவர்நாம் செய்வதென்,
  வில்லி புதுவை விட்டுசித்
  தர்தங்கள் தேவரை,
  வல்ல பரிசு வருவிப்ப
  ரேலது காண்டுமே. (2) 10

  11: தாமுகக்கும்

  தரவு சொச்சகக் கலிப்பா

  607:
  தாமுகக்கும் தம்கையில் சங்கமே போலாவோ,
  யாமுகக்கு மெங்கையில் சங்கமு மேந்திழையீர்,
  தீமுகத்து நாகணைமேல் சேரும் திருவரங்கர்,
  ஆமுகத்தை நோக்காரால் அம்மனே. அம்மனே. (2) 1

  608:
  எழிலுடைய வம்மனைமீர். என்னரங்கத் தின்னமுதர்,
  குழலழகர் வாயழகர் கண்ணழகர், கொப்பூழில்
  எழுகமலப் பூவழக ரெம்மானார், என்னுடைய
  கழல்வளையைத் தாமும் கழல்வளையே யாக்கினரே. 2

  609:
  பொங்கோதம் சூழ்ந்த புவனியும் விண்ணுலகும்,
  அங்காதுஞ் சோராமே யாள்கின்ற வெம்பெருமான்,
  செங்கோ லுடைய திருவரங்கச் செல்வனார்,
  எங்கோல் வளையா லிடர்தீர்வ ராகாதே. (2) 3

  610:
  மச்சணி மாட மதிளரங்கர் வாமனனார்,
  பச்சைப் பசுந்தேவர் தாம்பண்டு நீரேற்ற,
  பிச்சைக் குறையாகி யென்னுடைய பெய்வளைமேல்,
  இச்சை யுடையரே லித்தெருவே போதாரே ? 4

  611:
  பொல்லாக் குறளுருவாய்ப் பொற்கையில் நீரேற்று,
  எல்லா வுலகு மளந்துகொண்ட வெம்பெருமான்,
  நல்லார்கள் வாழும் நளிரரங்க நாகணையான்,
  இல்லாதோம் கைப்பொருளு மெய்துவா னொத்துளனே. 5

  612:
  கைப்பொருள்கள் முன்னமே
  கைக்கொண்டார், காவிரிநீர்
  செய்ப்புரள வோடும்
  திருவரங்கச் செல்வனார்,
  எப்பொருட்கும் நின்றார்க்கு
  மெய்தாது, நான்மறையின்
  சொற்பொருளாய் நின்றாரென்
  மெய்ப்பொருளும் கொண்டாரே. 6

  613:
  உண்ணா துறங்கா தொலிகடலை யூடறுத்து,
  பெண்ணாக்கை யாப்புண்டு தாமுற்ற பேதெல்லாம்,
  திண்ணார் மதிள்சூழ் திருவரங்கச் செல்வனார்,
  எண்ணாதே தம்முடைய நன்மைகளே யெண்ணுவரே. 7

  614:
  பாசிதூர்த் துக்கிடந்த பார்மகட்கு, பண்டொருநாள்
  மாசுடம்பில் நீர்வார மானமிலாப் பன்றியாம்,
  தேசுடைய தேவர் திருவரங்கச் செல்வனார்,
  பேசி யிருப்பனகள் பேர்க்கவும் பேராவே. (2) 8

  615:
  கண்ணாலங் கோடித்துக் கன்னிதன்னைக் கைப்பிடிப்பான்,
  திண்ணார்ந் திருந்த சிசுபாலன் தேசழிந்து,
  அண்ணாந் திருக்கவே யாங்கவளைக் கைப்பிடித்த,
  பெண்ணாளன் பேணுமூர் பேரு மரங்கமே. 9

  616:
  செம்மை யுடைய
  திருவரங்கர் தாம்பணித்த,
  மெய்ம்மைப் பெருவார்த்தை
  விட்டுசித்தர் கேட்டிருப்பர்,
  தம்மை யுகப்பாரைத்
  தாமுகப்ப ரென்னும்சொல்,
  தம்மிடையே பொய்யானால்
  சாதிப்பா ராரினியே . (2) 10

  12: மற்றிருந்தீர்

  அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

  617:
  மற்றிருந் தீர்கட் கறியலாகா
  மாதவ னென்பதோ ரன்புதன்னை,
  உற்றிருந் தேனுக் குரைப்பதெல்லாம்
  ஊமைய ரோடு செவிடர்வார்த்தை,
  பெற்றிருந் தாளை யொழியவேபோய்ப்
  பேர்த்தொரு தாயில் வளர்ந்தநம்பி,
  மற்பொருந் தாமற் களமடைந்த
  மதுரைப் புறத்தென்னை யுய்த்திடுமின். (2) 1

  618:
  நாணி யினியோர் கருமமில்லை
  நாலய லாரும் அறிந்தொழிந்தார்,
  பாணியா தென்னை மருந்து செய்து
  பண்டுபண் டாக்க வுறுதிராகில்,
  மாணி யுருவா யுலகளந்த
  மாயனைக் காணில் தலைமறியும்,
  ஆணையால் நீரென்னைக் காக்கவேண்டில்
  ஆய்ப்பாடிக் கேயென்னை யுய்த்திடுமின். 2

  619:
  தந்தையும் தாயுமுற் றாரும்நிற்கத்
  தனிவழி போயினாள். என்னும்சொல்லு,
  வந்தபின் னைப்பழி காப்பரிது
  மாயவன் வந்துருக் காட்டுகின்றான்,
  கொந்தள மாக்கிப் பரக்கழித்துக்
  குறும்புசெய் வானோர் மகனைப்பெற்ற,
  நந்தகோ பாலன் கடைத்தலைக்கே
  நள்ளிருட் கணென்னை யுய்த்திடுமின். 3

  620:
  அங்கைத் தலத்திடை யாழிகொண்டான்
  அவன்முகத் தன்றி விழியேனென்று,
  செங்கச்சுக் கொண்டுகண் ணாடையார்த்துச்
  சிறுமா னிடவரைக் காணில்நாணும்,
  கொங்கைத் தலமிவை நோக்கிக்காணீர்
  கோவிந்த னுக்கல்லால் வாயில்போகா,
  இங்குத்தை வாழ்வை யொழியவேபோய்
  யமுனைக் கரைக்கென்னை யுய்த்திடுமின். 4

  621:
  ஆர்க்குமென் நோயி தறியலாகா
  தம்மனை மீர்.துழ திப்படாதே,
  கார்க்கடல் வண்ணனென் பானொருவன்
  கைகண்ட யோகம் தடவத்தீரும்,
  நீர்க்கரை நின்ற கடம்பையேறிக்
  காளிய னுச்சியில் நட்டம்பாய்ந்து,
  போர்க்கள மாக நிருத்தஞ்செய்த
  பொய்கைக் கரைக்கென்னை யுய்த்திடுமின். 5

  622:
  கார்த்தண் முகிலும் கருவிளையும்
  காயா மலரும் கமலப்பூவும்,
  ஈர்த்திடு கின்றன வென்னைவந்திட்
  டிருடீகே சன்பக்கல் போகேயென்று,
  வேர்த்துப் பசித்து வயிறசைந்து
  வேண்டடி சிலுண்ணும் போது,ஈதென்று
  பார்த்திருந் துநெடு நோக்குக்கொள்ளும்
  பத்தவி லோசநத் துய்த்திடுமின். 6

  623:
  வண்ணம் திரிவும் மனங்குழைவும்
  மானமி லாமையும் வாய்வெளுப்பும்,
  உண்ண லுறாமையு முள்மெலிவும்
  ஓதநீர் வண்ணனென் பானொருவன்,
  தண்ணந் துழாயென்னும் மாலைகொண்டு
  சூட்டத் தணியும், பிலம்பன்றன்னைப்
  பண்ணழி யப்பல தேவன்வென்ற
  பாண்டி வடத்தென்னை யுய்த்திடுமின். 7

  624:
  கற்றினம் மேய்க்கிலும் மேய்க்கப்பெற்றான்
  காடுவாழ் சாதியு மாகப்பெற்றான்,
  பற்றி யுரலிடை யாப்புமுண்டான்
  பாவிகாள். உங்களுக் கேச்சுக்கொலோ,
  கற்றன பேசி வசையுணாதே
  காலிக ளுய்ய மழைதடுத்து,
  கொற்றக் குடையாக வேந்திநின்ற
  கோவர்த் தனத்தென்னை யுய்த்திடுமின். 8

  625:
  கூட்டி லிருந்து கிளியெப்போதும்
  கோவிந்தா. கோவிந்தா. என்றழைக்கும்,
  ஊட்டுக் கொடாது செறுப்பனாகில்
  உலகளந் தான். என் றுயரக்கூவும்,
  நாட்டில் தலைப்பழி யெய்தியுங்கள்
  நன்மை யிழந்து தலையிடாதே,
  சூட்டுயர் மாடங்கள் சூழ்ந்துதோன்றும்
  துவரா பதிக்கென்னை யுய்த்திடுமின். 9

  626:
  மன்னு மதுரை தொடக்கமாக
  வண்துவ ராபதி தன்னளவும்,
  தன்னைத் தமருய்த்துப் பெய்யவேண்டித்
  தாழ்குழ லாள்துணிந் ததுணிவை,
  பொன்னியல் மாடம்பொ லிந்துதோன்றும்
  புதுவையர் கோன்விட்டு சித்தன்கோதை,
  இன்னிசை யால்சொன்ன செஞ்சொல்மாலை
  ஏத்தவல் லார்க்கிடம் வைகுந்தமே. (2) 10

  13: கண்ணனென்னும்

  அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

  627:
  கண்ண னென்னும் கருந்தெய்வம்
  காட்சி பழகிக் கிடப்பேனை,
  புண்ணில் புளிப்பெய் தாற்போலப்
  புறநின் றழகு பேசாதே,
  பெண்ணின் வருத்த மறியாத
  பெருமா னரையில் பீதக
  வண்ண ஆடை கொண்டு,என்னை
  வாட்டம் தணிய வீசீரே. (2) 1

  628:
  பாலா லிலையில் துயில்கொண்ட
  பரமன் வலைப்பட் டிருந்தேனை,
  வேலால் துன்னம் பெய்தாற்போல்
  வேண்டிற் றெல்லாம் பேசாதே,
  கோலால் நிரைமேய்த் தாயனாய்க்
  குடந்தைக் கிடந்த குடமாடி,
  நீலார் தண்ணந் துழாய்கொண்டென்
  நெறிமேன் குழல்மேல் சூட்டீரே. 2

  629:
  கஞ்சைக் காய்ந்த கருவல்லி
  கடைக்க ணென்னும் சிறைக்கோலால்,
  நெஞ்சூ டுருவ வேவுண்டு
  நிலையும் தளர்ந்து நைவேனை,
  அஞ்சே லென்னா னவனொருவன்
  அவன்மார் வணிந்த வனமாலை,
  வஞ்சி யாதே தருமாகில்
  மார்வில் கொணர்ந்து புரட்டீரே. 3

  630:
  ஆரே யுலகத் தாற்றுவார்
  ஆயர் பாடி கவர்ந்துண்ணும்,
  காரே றுழக்க வுழக்குண்டு
  தளர்ந்தும் முறிந்தும் கிடப்பேனை,
  ஆரா வமுத மனையான்றன்
  அமுத வாயி லூறிய,
  நீர்தான் கொணர்ந்து புலராமே
  பருக்கி யிளைப்பை நீக்கிரே. 4

  631:
  அழிலும் தொழிலு முருக்காட்டான்
  அஞ்சே லென்னா னவனொருவன்,
  தழுவி முழுகிப் புகுந்தென்னைச்
  சுற்றிச் சுழன்று போகானால்,
  தழையின் பொழில்வாய் நிரைப்பின்னே
  நெடுமா லூதி வருகின்ற
  குழலின் தொளைவாய் நீர்கொண்டு
  குளிர முகத்துத் தடவீரே. 5

  632:
  நடையொன் றில்லா வுலகத்து
  நந்த கோபன் மகனென்னும்,
  கொடிய கடிய திருமாலால்
  குளப்புக் கூறு கொளப்பட்டு,
  புடையும் பெயர கில்லேன்நான்
  போட்கன் மிதித்த அடிப்பாட்டில்
  பொடித்தான் கொணர்ந்து பூசீர்கள்
  போகா வுயிரென் னுடம்பையே. 6

  633:
  வெற்றிக் கருள கொடியான்றன்
  மீமீ தாடா வுலகத்து,
  வெற்ற வெறிதே பெற்றதாய்
  வேம்பே யாக வளர்த்தாளே,
  குற்ற மற்ற முலைதன்னைக்
  குமரன் கோலப் பணைத்தோளோடு,
  அற்ற குற்ற மவைதீர
  அணைய வமுக்கிக் கட்டீரே. 7

  634:
  உள்ளே யுருகி நைவேனை
  உளளோ இலளோ வென்னாத,
  கொள்ளை கொள்ளிக் குறும்பனைக்
  கோவர்த் தனனைக் கண்டக்கால்,
  கொள்ளும் பயனொன் றில்லாத
  கொங்கை தன்னைக் கிழங்கோடும்
  அள்ளிப் பறித்திட் டவன்மார்வில்
  எறிந்தென் அழலை தீர்வேனே. 8

  635:
  கொம்மை முலைக ளிடர்தீரக்
  கோவிந் தற்கோர் குற்றேவல்,
  இம்மைப் பிறவி செய்யாதே
  இனிப்போய்ச் செய்யும் தவந்தானென்,
  செம்மை யுடைய திருமார்வில்
  சேர்த்தா னேலும் ஒருஞான்று,
  மெய்ம்மை சொல்லி முகம்நோக்கி
  விடைதான் தருமேல் மிகநன்றே. 9

  636:
  அல்லல் விளைத்த பெருமானை
  ஆயர் பாடிக் கணிவிளக்கை,
  வில்லி புதுவை நகர்நம்பி
  விட்டு சித்தன் வியன்கோதை,
  வில்லைத் தொலைத்த புருவத்தாள்
  வேட்கை யுற்று மிகவிரும்பும்,
  சொல்லைத் துதிக்க வல்லார்கள்
  துன்பக் கடளுள் துவளாரே. (2) 10

  14: பட்டி மேய்ந்து

  அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

  637:
  பட்டி மேய்ந்தோர் காரேறு
  பலதே வற்கோர் கீழ்க்கன்றாய்,
  இட்டீ றிட்டு விளையாடி
  இங்கே போதக் கண்டீரே?-
  இட்ட மான பசுக்களை
  இனிது மறித்து நீரூட்டி,
  விட்டுக் கொண்டு விளையாட
  விருந்தா வனத்தே கண்டோ மே. (2) 1

  638:
  அனுங்க வென்னைப் பிரிவுசெய்
  தாயர் பாடி கவர்ந்துண்ணும்,
  குணுங்கு நாறிக் குட்டேற்றைக்
  கோவர்த் தனனைக் கண்டீரே?-
  கணங்க ளோடு மின்மேகம்
  கலந்தாற் போல, வனமாலை
  மினுங்க நின்று விளையாட
  விருந்தா வனத்தே கண்டோ மே. 2

  639:
  மாலாய்ப் பிரந்த நம்பியை
  மாலே செய்யும் மணாளனை,
  ஏலாப் பொய்க ளுரைப்பானை
  இங்கே போதக் கண்டீரே?-
  மேலால் பரந்த வெயில்காப்பான்
  வினதை சிறுவன் சிறகென்னும்,
  மேலாப் பின்கீழ் வருவானை
  விருந்தா வனத்தே கண்டோ மே. 3

  640:
  கார்த்தண் கமலக் கண்ணென்னும்
  நெடுங்கயி றுபடுத் தி,என்னை
  ஈர்த்துக் கொண்டு விளையாடும்
  ஈசன் றன்னைக் கண்டீரே?-
  போர்த்த முத்தின் குப்பாயப்
  புகர்மால் யானைக் கன்றேபோல்,
  வேர்த்து நின்று விளையாட
  விருந்தா வனத்தே கண்டோ மே. 4

  641:
  மாத வன்என் மணியினை
  வலையில் பிழைத்த பன்றிபோல்,
  ஏது மொன்றும் கொளத்தாரா
  ஈசன் றன்னைக் கண்டீரே?-
  பீதக வாடை யுடைதாழப்
  பெருங்கார் மேகக் கன்றேபோல்,
  வீதி யார வருவானை
  விருந்தா வனத்தே கண்டோ மே. (2) 5

  642:
  தரும மறியாக் குறும்பனைத்
  தங்கைச் சார்ங்க மதுவேபோல்,
  புருவ வட்ட மழகிய
  பொருத்த மிலியைக் கண்டீரே?-
  உருவு கரிதாய் முகம்செய்தாய்
  உதயப் பருப்ப தத்தின்மேல்,
  விரியும் கதிரே போல்வானை
  விருந்தா வனத்தே கண்டோ மே. 6

  643:
  பொருத்த முடைய நம்பியைப்
  புறம்போ லுள்ளும் கரியானை
  கருத்தைப் பிழைத்து நின்றஅக்
  கருமா முகிலைக் கண்டீரே?-
  அருத்தித் தாரா கணங்களால்
  ஆரப் பெருகு வானம்போல்,
  விருத்தம் பெரிதாய் வருவானை
  விருந்தா வனத்தே கண்டோ மே. 7

  644:
  வெளிய சங்கொன் றுடையானைப்
  பீதக வாடை யுடையானை,
  அளிநன் குடைய திருமாலை
  ஆழி யானைக் கண்டீரே?-
  களிவண் டெங்கும் கலந்தாற்போல்
  கழம்பூங் குழல்கள் தடந்தோள்மேல்,
  மிளிர நின்று விளையாட
  விருந்தா வனத்தே கண்டோ மே. 8

  645:
  நாட்டைப் படையென்று அயன்முதலாத்
  தந்த நளிர்மா மலருந்தி,
  வீட்டைப் பண்ணி விளையாடும்
  விமலன் றன்னைக் கண்டீரே?-
  காட்டை நாடித் தேனுகனும்
  களிறும் புள்ளு முடன்மடிய,
  வேட்டை யாடி வருவானை
  விருந்தா வனத்தே கண்டோ மே. 9

  646:
  பருந்தாட் களிற்றுக் கருள்செய்த
  பரமன் றன்னை, பாரின்மேல்
  விருந்தா வனத்தே கண்டமை
  விட்டு சித்தன் கோதைசொல்,
  மருந்தா மென்று தம்மனத்தே
  வைத்துக் கொண்டு வாழ்வார்கள்,
  பெருந்தா ளுடைய பிரானடிக்கீழ்ப்
  பிரியா தென்று மிருப்பாரே. (2) 10

  ஸ்ரீ ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம்