MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  

  2.4 காரைக்கால் அம்மையார் அருளிச் செய்த
  அற்புதத் திருவந்தாதி (பாசுரங்கள் 44- 144)
  >
  44. பிறந்து மொழி பயின்ற பின்னெல்லாம் காதல்
  சிறந்துநின் சேவடியே சேர்ந்தேன் - நிறந்திகழும்
  மைஞ்ஞான்ற கண்டத்து வானோர் பெருமானே
  எஞ்ஞான்று தீர்ப்ப திடர். 1
  45 இடர்களையா ரேனும் எமக்கிரங்கா ரேனும்
  படரும் நெறிபணியா ரேனும் -சுடர்உருவில்
  என்பறாக் கோலத் தெரியாடும் எம்மானார்க்
  கன்பறா தென்னெஞ் சவர்க்கு. 2
  46 அவர்க்கே எழுபிறப்பும் ஆளாவோம் என்றும்
  அவர்க்கேநாம் அன்பாவ தல்லாற் - பவர்ச்சடைமேற்
  பாகப்போழ் சூடும் அவர்க்கல்லால் மற்றொருவர்க்
  காகாப்போம் எஞ்ஞான்றும் ஆள். 3
  47 ஆளானோம் அல்லல் அறிய முறையிட்டாற்
  கேளாத தென்கொலோ கேளாமை - நீளாகம்
  செம்மையா னாகித் திருமிடறு மற்றொன்றாம்
  எம்மைஆட் கொண்ட இறை. 4
  48. இறைவனே எவ்வுயிரும் தோற்றுவிப்பான் தோற்றி
  இறைவனே ஈண்டிறக்கம் செய்வான் - இறைவனே
  எந்தாய் எனஇரங்கும் எங்கள்மேல் வெந்துயரம்
  வந்தால் அது மாற்றுவான். 5
  49 வானத்தான் என்பாரும் என்கமற் றும்பர்கோன்
  தானத்தான் என்பாரும் தாமென்க - ஞானத்தான்
  முன்நஞ்சத் தாலிருண்ட மெய்யொளிசேர் கண்டத்தான்
  என்நெஞ்சத் தானென்பன் யான். 6
  50. யானே தவமுடையேன் என்நெஞ்சே நன்னெஞ்சம்
  யானே பிறப்பறுப்பான் எண்ணினேன் - யானேயக்
  கைம்மா உரிபோர்த்த கண்ணுதலான் வெண்ணீற்ற
  அம்மானுக் காளாயி னேன். 7
  51 ஆயினேன் ஆள்வானுக் கன்றே பெறற்கரியன்
  ஆயினேன் அஃதன்றே யாமாறு - தூய
  புனற்கங்கை ஏற்றானோர் பொன்வரையே போல்வான்
  அனற்கங்கை ஏற்றான் அருள். 8
  52 அருளே உலகெலாம் ஆள்விப்ப தீசன்
  அருளே பிறப்பறுப்ப தானால் - அருளாலே
  மெய்ப்பொருளை நோக்கும் விதியுடையேன் எஞ்ஞான்றும்
  எப்பொருளு மாவ தெனக்கு. 9
  53 எனக்கினிய எம்மானை ஈசனையான் என்றும்
  மனிக்கினிய வைப்பாக வைத்தேன் - எனக்கவனைக்
  கொண்டேன் பிரானாகக் கொள்வதுமே இன்புற்றேன்
  உண்டே யெனக்கரிய தொன்று. 10
  54. ஒன்றே நினைந்திருந்தேன் ஒன்றே துணிந்தொழிந்தேன்
  ஒன்றேஎன் உள்ளத்தின் உள்ளடைத்தேன் - ஒன்றேகாண்
  கங்கையான் திங்கட் கதிர்முடியான் பொங்கொளிசேர்
  அங்கையாற் காளாம் அது. 11
  55. அதுவே பிரானாமா றாட்கொள்ளு மாறும்
  அதுவே இனியறிந்தோ மானால் - அதுவே
  பனிக்கணங்கு கண்ணியா ரொண்ணுதலின் மேலோர்
  தனிக்கணங்கு வைத்தார் தகவு. 12
  56. தகவுடையார் தாமுளரேல் தாரகலஞ் சாரப்
  புகவிடுதல் பொல்லாது கண்டீர் - மிகவடர
  ஊர்ந்திடுமா நாகம் ஒருநாள் மலைமகளைச்
  சார்ந்திடுமே லேபாவந் தான். 13
  57. தானே தனிநெஞ்சந் தன்னையுயக் கொள்வான்
  தானே பெருஞ்சேமஞ் செய்யுமால் - தானேயோர்
  பூணாகத் தாற்பொலிந்து பொங்கழல்சேர் நஞ்சுமிழும்
  நீணாகத் தானை நினைந்து. 14
  58. நினைந்திருந்து வானவர்கள் நீள்மலராற் பாதம்
  புனைந்தும் அடிபொருந்த மாட்டார் - நினைந்திருந்து
  மின்செய்வார் செஞ்சடையாய் வேதியனே என்கின்றேற்
  கென்செய்வான் கொல்லோ இனி. 15
  59. இனியோ நாம்உய்ந்தோம் இறைவன் அருள்சேர்ந்தோம்
  இனியோ ரிடரில்லோம் நெஞ்சே - இனியோர்
  வினைக்கடலை யாக்குவிக்கும் மீளாப் பிறவிக்
  கனைக்கடலை நீந்தினோம் காண். 16
  60. காண்பார்க்குங் காணலாந் தன்மையனே கைதொழுது
  காண்பார்க்குங் காணலாங் காதலாற் - காண்பார்க்குச்
  சோதியாய்ச் சிந்தையுளே தோன்றுமே தொல்லுலகுக்
  காதியாய் நின்ற அரன். 17
  61 அரனென்கோ நான்முகன் என்கோ அரிய
  பரனென்கோ பண்புணர மாட்டேன் - முரணழியத்
  தானவனைப் பாதத் தணிவிரலாற் செற்றானை
  யானவனை எம்மானை இன்று. 18
  62 இன்று நமக்கௌிதே மாலுக்கும் நான்முகற்கும்
  அன்றும் அளப்பரியன் ஆனானை - என்றுமோர்
  மூவா மதியானை மூவே ழுலகங்கள்
  ஆவானைக் காணும் அறிவு. 19
  63 அறிவானுந் தானே அறிவிப்பான் தானே
  அறிவாய் அறிகின்றான் தானே - அறிகின்ற
  மெய்ப்பொருளுந் தானே விரிசுடர்பார் ஆகாயம்
  அப்பொருளுந் தானே அவன். 20
  64. அவனே இருசுடர்தீ ஆகாசம் ஆவான்
  அவனே புவிபுனல்காற் றாவான் - அவனே
  இயமானனாய் அட்ட மூர்த்தியுமாய் ஞான
  மயனாகி நின்றானும் வந்து. 21
  65. வந்திதனைக் கொள்வதே யொக்கும்இவ் வாளரவின்
  சிந்தை யதுதெரிந்து காண்மினோ- வந்தோர்
  இராநீர் இருண்டனைய கண்டத்தீர் எங்கள்
  பிரானீர்உம் சென்னிப் பிறை. 22
  66. பிறையும் புனலும் அனலரவுஞ் சூடும்
  இறைவர் எமக்கிரங்கா ரேனுங் - கறைமிடற்ற
  எந்தையார்க் காட்பட்டேம் என்றென் றிருக்குமே
  எந்தையா உள்ள மிது. 23
  67 இதுவன்றே ஈசன் திருவுருவம் ஆமா
  றிதுவன்றே என்றனக்கோர் சேமம் - இதுவன்றே
  மின்னுஞ் சுடருருவாய் மீண்டாயென் சிந்தனைக்கே
  இன்னுஞ் சுழல்கின்ற திங்கு. 24
  68 இங்கிருந்து சொல்லுவதென் எம்பெருமான் எண்ணாதே
  எங்கும் பலிதிரியும் எத்திறமும் - பொங்கிரவில்
  ஈமவனத் தாடுவதும் என்னுக்கென் றாராய்வோம்
  நாமவனைக் காணலுற்ற ஞான்று. 25
  69 ஞான்ற குழற்சடைகள் பொன்வரைபோல் மின்னுவன
  போன்ற கறைமிடற்றான் பொன்மார்பின் - ஞான்றெங்கும்
  மிக்கயலே தோன்ற விளங்கி மிளிருமே
  அக்கயலே வைத்த அரவு. 26
  70. அரவமொன் றாகத்து நீநயந்து பூணேல்
  பரவித் தொழுதிரந்தோம் பன்னாள் - முரணழிய
  ஒன்னாதார் மூவெயிலும் ஓரம்பால் எய்தானே
  பொன்னாரம் மற்றொன்று பூண். 27
  71. பூணாக வொன்று புனைந்தொன்று பொங்கதளின்
  நாணாக மேல்மிளிர நன்கமைத்துக் - கோள்நாகம்
  பொன்முடிமேற் சூடுவது மெல்லாம் பொறியிலியேற்
  கென்முடிவ தாக இவர். 28
  72. இவரைப் பொருளுணர மாட்டாதா ரெல்லாம்
  இவரை இகழ்வதே கண்டீர் -இவர் தமது
  பூக்கோல மேனிப் பொடிபூசி என்பணிந்த
  பேய்க்கோலங் கண்டார் பிறர். 29
  73. பிறரறிய லாகாப் பெருமையருந் தாமே
  பிறரறியும் பேருணர்வுந் தாமே - பிறருடைய
  என்பே அணிந்திரவில் தீயாடும் எம்மானார்
  வன்பேயும் தாமும் மகிழ்ந்து. 30
  74. மகிழ்தி மடநெஞ்சே மானுடரில் நீயும்
  திகழ்தி பெருஞ்சேமஞ் சேர்ந்தாய் - இகழாதே
  யாரென்பே யேனும் அணிந்துழல்வார்க் காட்பட்ட
  பேரன்பே இன்னும் பெருக்கு. 31
  75. பெருகொளிய செஞ்சடைமேற் பிள்ளைப் பிறையின்
  ஒருகதிரே போந்தொழுகிற் றொக்கும் - தெரியின்
  முதற்கண்ணான் முப்புரங்கள் அன்றெரித்தான் மூவா
  நுதற்கண்ணான் தன்மார்பின் நூல். 32
  76. நூலறிவு பேசி நுழைவிலா தார்திரிக
  நீல மணிமிடற்றான் நீர்மையே - மேலுவந்த
  தெக்கோலத் தெவ்வுருவா யெத்தவங்கள் செய்வார்க்கும்
  அக்கோலத் தவ்வுருவே ஆம். 33
  77. ஆமா றறியாவே வல்வினைகள் அந்தரத்தே
  நாமாளென் றேத்தார் நகர்மூன்றும் - வேமாறு
  ஒருகணையாற் செற்றானை உள்ளத்தால் உள்ளி
  அருகணையா தாரை அடும். 34
  78 அடுங்கண்டாய் வெண்மதியென் றஞ்சி யிருள்போந்
  திடங்கொண் டிருக்கின்ற தொக்கும் - படங்கொள்
  அணிமிடற்ற பேழ்வாய் அரவசைத்தான் கோல
  மணிமிடற்றின் உள்ள மறு. 35
  79. மறுவுடைய கண்டத்தீர் வார்சடைமேல் நாகம்
  தெறுமென்று தேய்ந்துழலும் ஆஆ - உறுவான்
  தளரமீ தோடுமேல் தான்அதனை அஞ்சி
  வளருமோ பிள்ளை மதி. 36
  80. மதியா அடலவுணர் மாமதில்மூண் றட்ட
  மதியார் வளர்சடையி னானை - மதியாலே
  என்பாக்கை யாலிகழா தேத்துவரேல் இவ்வுலகில்
  என்பாக்கை யாய்ப்பிறவார் ஈண்டு. 37
  81 ஈண்டொளிசேர் வானத் தெழுமதியை வாளரவம்
  தீண்டச் சிறுகியதே போலாதே - பூண்டதோர்
  தாரேறு பாம்புடையான் மார்பில் தழைந்திலங்கு
  கூரேறு காரேனக் கொம்பு. 38
  82 கொம்பினைஓர் பாகத்துக் கொண்ட குழகன்தன்
  அம்பவள மேனி அதுமுன்னஞ் - செம்பொன்
  அணிவரையே போலும் பொடியணிந்தால் வெள்ளி
  மணிவரையே போலும் மறித்து. 39
  83 மறித்து மடநெஞ்சே வாயாலுஞ் சொல்லிக்
  குறித்துத் தொழுதொண்டர் பாதம் - குறித்தொருவர்
  கொள்ளாத திங்கள் குறுங்கண்ணி கொண்டார்மாட்
  டுள்ளாதார் கூட்டம் ஒருவு. 40
  84 ஒருபால் உலகளந்த மாலவனாம் மற்றை
  ஒருபால் உமையவளாம் என்றால் - இருபாலும்
  நின்னுருவ மாக நிறந்தெரிய மாட்டோமால்
  நின்னுருவோ மின்னுருவோ நேர்ந்து. 41
  85 நேர்ந்தரவங் கொள்ளச் சிறுகிற்றோ நீயதனை
  ஈர்ந்தளவே கொண்டிசைய வைத்தாயோ - பேர்ந்து
  வளங்குழவித் தாய்வளர மாட்டாதோ என்னோ
  இளங்குழவித் திங்கள் இது. 42
  86 திங்க ளிதுசூடிச் சில்பலிக்கென் றூர்திரியேல்
  எங்கள் பெருமானே என்றிரந்து - பொங்கொளிய
  வானோர் விலக்காரேல் யாம்விலக்க வல்லமே
  தானே அறிவான் தனக்கு. 43
  87 தனக்கே அடியனாய்த் தன்னடைந்து வாழும்
  எனக்கே அருளாவா றென்கொல் - மனக்கினிய
  சீராளன் கங்கை மணவாளன் செம்மேனிப்
  பேராளன் வானோர் பிரான். 44
  88. பிரானவனை நோக்கும் பெருநெறியே பேணிப்
  பிரானவன்தன் பேரருளே வேண்டிப் - பிரானவனை
  எங்குற்றான் என்பீர்கள் என்போல்வார் சிந்தையினும்
  இங்குற்றான் காண்பார்க் கௌிது. 45
  89 எளிய திதுவன்றே ஏழைகாள் யாதும்
  அளியீர் அறிவிலீர் ஆஆ - ஒளிகொள்மிடற்
  றெந்தைஅராப் பூண்டுழலும் எம்மானை உள்நினைந்த
  சிந்தையராய் வாழுந் திறம். 46
  90 திறத்தான் மடநெஞ்சே சென்றடைவ தல்லால்
  பெறத்தானும் ஆதியோ பேதாய் - நிறத்த
  இருவடிக்கண் ஏழைக் கொருபாகம் ஈந்தான்
  திருவடிக்கட் சேருந் திரு. 47
  91 திருமார்பில் ஏனச் செழுமருப்பைப் பார்க்கும்
  பெருமான் பிறைக்கொழுந்தை நோக்கும் - ஒருநாள்
  இதுமதியென் றொன்றாக இன்றளவுந் தேரா
  ததுமதியொன் றில்லா அரா. 48
  92 அராவி வளைத்தனைய அங்குழவித் திங்கள்
  விராவு கதிர்விரியஓடி - விராவுதலால்
  பொன்னோடு வெள்ளிப் புரிபுரிந்தாற் போலாவே
  தன்னோடே யொப்பான் சடை. 49
  93 சடைமேல்அக் கொன்றை தருகனிகள் போந்து
  புடைமேவித் தாழ்ந்தனவே போலும் - முடிமேல்
  வலப்பால்அக் கோல மதிவைத்தான்தன் பங்கின்
  குலப்பாவை நீலக் குழல். 50
  94. குழலார் சிறுபுறத்துக் கோல்வளையைப் பாகத்
  தெழிலாக வைத்தேக வேண்டா - கழலார்ப்பப்
  பேரிரவில் ஈமப் பெருங்காட்டில் பேயோடும்
  ஆரழல்வாய் நீயாடும் அங்கு. 51
  95 அங்கண் முழுமதியஞ் செக்கர் அகல்வானத்
  தெங்கும் இனிதெழுந்தால் ஒவ்வாதே - செங்கண்
  திருமாலைப் பங்குடையான் செஞ்சடைமேல் வைத்த
  சிரமாலை தோன்றுவதோர் சீர். 52
  96. சீரார்ந்த கொன்றை மலர்தழைப்பச் சேணுலவி
  நீரார்ந்த பேரியாறு நீத்தமாய்ப் - பேரார்ந்த
  நாண்பாம்பு கொண்டசைத்த நம்மீசன் பொன்முடிதான்
  காண்பார்க்குச் செவ்வேயோர் கார். 53
  97 காருருவக் கண்டத்தெங் கண்ணுதலே எங்கொளித்தாய்
  ஓருருவாய் நின்னோ டுழிதருவான் - நீருருவ
  மேகத்தாற்செய்தனைய மேனியான் நின்னுடைய
  பாகத்தான் காணாமே பண்டு. 54
  98 பண்டமரர் அஞ்சப் படுகடலின் நஞ்சுண்டு
  கண்டங் கறுத்ததுவு மன்றியே - உண்டு
  பணியுறுவார் செஞ்சடைமேற் பால்மதியி னுள்ளே
  மணிமறுவாய்த் தோன்றும் வடு. 55
  99 வடுவன் றெனக்கருதி நீமதித்தி யாயின்
  சுடுவெண் பொடிநிறத்தாய் சொல்லாய் - படுவெண்
  புலாற்றலையின் உள்ளுண் புறம்பேசக் கேட்டோ
  நிலாத்தலையிற் சூடுவாய் நீ. 56
  100 நீயுலகம் எல்லாம் இரப்பினும் நின்னுடைய
  தீய அரவொழியச் செல்கண்டாய் - தூய
  மடவரலார் வந்து பலியிடார் அஞ்சி
  விடஅரவம் மேலாட மிக்கு. 57
  101 மிக்க முழங்கெரியும் வீங்கிய பொங்கிருளும்
  ஒக்க வுடனிருந்தால் ஒவ்வாதே - செக்கர்போல்
  ஆகத்தான் செஞ்சடையும் ஆங்கவன்தன் பொன்னுருவில்
  பாகத்தாள் பூங்குழலும் பண்பு. 58
  102 பண்புணர மாட்டேன்நான் நீயே பணித்துக்காண்
  கண்புணரும் நெற்றிக் கறைக்கண்டா - பெண்புணரும்
  அவ்வுருவோ மாலுருவோ ஆனேற்றாய் நீறணிவ
  தெவ்வுருவோ நின்னுருவ மேல். 59
  103 மேலாய மேகங்கள் கூடியோர் பொன்விலங்கல்
  போலாம் ஒளிபுதைத்தால் ஒவ்வாதே - மாலாய
  கைம்மா மதக்களிற்றுக் காருரிவை போர்த்தபோ
  தம்மான் திருமேனி அன்று. 60
  104 அன்றுந் திருவுருவங் காணாதே ஆட்பட்டேன்
  இன்றுந் திருவுருவங் காண்கிலேன் - என்றுந்தான்
  எவ்வுருவோன் உம்பிரான் என்பார்கட் கென்னுரைக்கேன்
  எவ்வுருவோ நின்னுருவம் ஏது. 61
  105 ஏதொக்கும் ஏதொவ்வா தேதாகும் ஏதாகா
  தேதொக்கும் என்பதனை யாரறிவார் - பூதப்பால்
  வில்வேட னாகி விசயனோ டேற்றநாள்
  வல்வேட னான வடிவு. 62
  106 வடிவுடைய செங்கதிர்க்கு மாறாய்ப் பகலே
  நெடிதுலவி நின்றெறிக்குங் கொல்லோ - கடியுலவு
  சொன்முடிவொன் றில்லாத சோதியாய் சொல்லாயால்
  நின்முடிமேல் திங்கள் நிலா. 63
  107 நிலாஇலங்கு வெண்மதியை நேடிக்கொள் வான்போல்
  உலாவி உழிதருமா கொல்லோ - நிலாஇருந்த
  செக்கரவ் வானமே ஒக்குந் திருமுடிக்கே
  புக்கரவங் காலையே போன்று. 64
  108 காலையே போன்றிலங்கும் மேனி கடும்பகலின்
  வேலையே போன்றிலங்கும் வெண்ணீறு - மாலையின்
  தாங்குருவே போலுஞ் சடைக்கற்றை மற்றவற்கு
  வீங்கிருளே போலும் மிடறு. 65
  109 மிடற்றில் விடமுடையீர் உம்மிடற்றை நக்கி
  மிடற்றில் விடங்கொண்ட வாறோ - மிடற்றகத்து
  மைத்தாம் இருள்போலும் வண்ணங் கரிதாலோ
  பைத்தாடும் நும்மார்பிற் பாம்பு. 66
  110 பாம்பும் மதியும் மடமானும் பாய்புலியுந்
  தாம்பயின்று தாழருவி தூங்குதலால் - ஆம்பொன்
  உருவடிவில் ஓங்கொளிசேர் கண்ணுதலான் கோலத்
  திருவடியின் மேய சிலம்பு. 67
  111 சிலம்படியாள் ஊடலைத் தான்தவிர்ப்பான் வேண்டிச்
  சிலம்படிமேற் செவ்வரத்தஞ் சேர்த்தி - நலம்பெற்
  றெதிராய செக்கரினும் இக்கோலஞ் செய்தான்
  முதிரா மதியான் முடி. 68
  112 முடிமேற் கொடுமதியான் முக்கணான் நல்ல
  அடிமேற் கொடுமதியோங் கூற்றைப் - படிமேற்
  குனியவல மாம்அடிமை கொண்டாடப் பெற்றோம்
  இனிஅவலம் உண்டோ எமக்கு. 69
  113 எமக்கிதுவோ பேராசை யென்றுந் தவிரா
  தெமக்கொருநாள் காட்டுதியோ எந்தாய் - அமைக்கவே
  போந்தெரிபாய்ந் தன்ன புரிசடையாய் பொங்கிரவில்
  ஏந்தெரிபாய்ந் தாடும் இடம். 70
  114 இடப்பால வானத் தெழுமதியை நீயோர்
  மடப்பாவை தன்னருகே வைத்தால் - இடப் பாகங்
  கொண்டாள் மலைப்பாவை கூறொன்றுங் கண்டிலங்காண்
  கண்டாயே முக்கண்ணாய் கண். 71
  115 கண்டெந்தை என்றிறைஞ்சிக் கைப்பணியான் செய்யேனேல்
  அண்டம் பெறினும் அதுவேண்டேன் - துண்டஞ்சேர்
  விண்ணாளுந் திங்களாய் மிக்குலகம் ஏழினுக்கும்
  கண்ணாளா ஈதென் கருத்து. 72
  116 கருத்தினால் நீகருதிற் றெல்லாம் உடனே
  திருத்தலஞ் சிக்கென நான்சொன்னேன் - பருத்தரங்க
  வெள்ளநீ ரேற்றேன் அடிக்கமலம் நீவிரும்பி
  உள்ளமே எப்போதும் ஓது. 73
  117 ஓத நெடுங்கடல்கள் எத்தனையும் உய்த்தட்ட
  ஏது நிறைந்தில்லை என்பரால் - பேதையர்கள்
  எண்ணா திடும்பலியால் என்னோ நிறைந்தவா
  கண்ணார் கபாலக் கமலம். 74
  118 கலங்கு புனல்கங்கை ஊடால லாலும்
  இலங்கு மதிஇயங்க லாலும் - நலங்கொள்
  பரிசுடையான் நீண்முடிமேற் பாம்பியங்க லாலும்
  விரிசடையாங் காணில் விசும்பு. 75
  119 விசும்பில் விதியுடைய விண்ணோர் பணிந்து
  பசும்பொன் மணிமகுடந் தேய்ப்ப - முசிந்தெங்கும்
  எந்தாய் தழும்பேறி யேபாவம் பொல்லாவாம்
  அந்தா மரைபோல் அடி. 76
  120 அடிபேரிற் பாதாளம் பேரும் அடிகள்
  முடிபேரின் மாமுகடு பேரும் - கடகம்
  மறிந்தாடு கைபேரின் வான்திசைகள் பேரும்
  அறிந்தாடும் ஆற்றா தரங்கு. 77
  121 அரங்கமாய்ப் பேய்க்காட்டில் ஆடுவான் வாளா
  இரங்குமோ எவ்வுயிர்க்கும் ஏழாய் - இரங்குமேல்
  என்னாக வையான்தான் எவ்வுலகம் ஈந்தளியான்
  பன்னாள் இரந்தாற் பணிந்து. 78
  122 பணிந்தும் படர்சடையான் பாதங்கள் போதால்
  அணிந்தும் அணிந்தவரை ஏத்தத் - துணிந்தென்றும்
  எந்தையார்க் காட்செய்யப் பெற்ற இதுகொலோ
  சிந்தையார்க் குள்ள செருக்கு. 79
  123 செருக்கினால் வெற்பெடுத்த எத்தனையோ திண்டோள்
  அரக்கனையும் முன்னின் றடர்த்த - திருத்தக்க
  மாலயனுங் காணா தரற்றி மகிழ்ந்தேத்தக்
  காலனையும் வென்றுதைத்த கால். 80
  124 காலனையும் வென்றோம் கடுநரகம் கைகழன்றோம்
  மேலை இருவினையும் வேரறுத்தோம் - கோல
  அரணார் அவிந்தழிய வெந்தீயம் பெய்தான்
  சரணார விந்தங்கள் சார்ந்து. 81
  125 சார்ந்தார்க்குப் பொற்கொழுந்தே ஒத்திலங்கிச் சாராது
  பேர்ந்தார்க்குத் தீக்கொடியின் பெற்றியதாம் - தேர்ந்துணரில்
  தாழ்சுடரோன் செங்கதிருஞ் சாயுந் தழல்வண்ணன்
  வீழ்சடையே என்றுரைக்கும் மின். 82
  126 மின்போலும் செஞ்சடையான் மாலோடும் ஈண்டிசைந்தால்
  என்போலுங் காண்பார்கட் கென்றிரேல் - தன்போலும்
  பொற்குன்றும் நீல மணிக்குன்றும் தாமுடனே
  நிற்கின்ற போலும் நெடிது. 83
  127 நெடிதாய பொங்கெரியுந் தண்மதியும் நேரே
  கடிதாங் கடுஞ்சுடரும் போலும் - கொடிதாக
  விண்டார்கள் மும்மதிலும் வெந்தீ யினில்அழியக்
  கண்டாலும் முக்கணான் கண். 84
  128 கண்ணாரக் கண்டும்என் கையாரக் கூப்பியும்
  எண்ணார எண்ணத்தால் எண்ணியும் - விண்ணோன்
  எரியாடி என்றென்றும் இன்புறுவன் கொல்லோ
  பெரியானைக் காணப் பெறின். 85
  129 பெறினும் பிறிதியாதும் வேண்டேம் நமக்கீ
  துறினும் உறாதொழியு மேனும் - சிறிதுணர்த்தி
  மற்றொருகண் நெற்றிமேல் வைத்தான்தன் பேயாய
  நற்கணத்தி லொன்றாய நாம். 86
  130 நாமாலை சூடியும் நம்ஈசன் பொன்னடிக்கே
  பூமாலை கொண்டு புனைந்தன்பாய் - நாமோர்
  அறிவினையே பற்றினால் எற்றே தடுமே
  எறிவினையே என்னும் இருள். 87
  131 இருளின் உருவென்கோ மாமேகம் என்கோ
  மருளின் மணிநீலம் என்கோ - அருளெமக்கு
  நன்றுடையாய் செஞ்சடைமேல் நக்கிலங்கு வெண்மதியம்
  ஒன்றுடையாய் கண்டத் தொளி. 88
  132 ஒளிவி லிவன்மதனை ஒண்பொடியா நோக்கித்
  தௌிவுள்ள சிந்தையினிற் சேர்வாய் - ஒளிநஞ்சம்
  உண்டவா யஃதிருப்ப உன்னுடைய கண்டமிருள்
  கொண்டவா றென்இதனைக் கூறு. 89
  133 கூறெமக்கீ தெந்தாய் குளிர்சடையை மீதழித் திட்
  டேற மிகப்பெருகின் என்செய்தி - சீறி
  விழித்தூரும் வாளரவும் வெண்மதியும் ஈர்த்துத்
  தெழித்தோடுங் கங்கைத் திரை. 90
  134 திரைமருவு செஞ்சடையான் சேவடிக்கே ஆளாய்
  உரைமருவி யாமுணர்ந்தோங் கண்டீர் - தெரிமினோ
  இம்மைக்கும் அம்மைக்கும் எல்லாம் அமைந்தோமே
  எம்மைப் புறம்உரைப்ப தென். 91
  135 என்னை உடையானும் ஏகமாய் நின்றானுந்
  தன்னை அறியாத தன்மையனும் - பொன்னைச்
  சுருளாகச் செய்தனைய தூச்சடையோன் வானோர்க்
  கருளாக வைத்த அவன். 92
  136 அவன்கண்டாய் வானோர் பிரானாவான் என்றும்
  அவன்கண்டாய் அம்பவள வண்ணன் - அவன் கண்டாய்
  மைத்தமர்ந்த கண்டத்தான் மற்றவன்பால் நன்னெஞ்சே
  மெய்த்தமர்ந்தன் பாய்நீ விரும்பு. 93
  137 விருப்பினால் நீபிரிய கில்லாயோ வேறா
  இருப்பிடமற் றில்லையோ என்னோ - பொருப்பன்மகள்
  மஞ்சுபோல் மால்விடையாய் நிற்பிரிந்து வேறிருக்க
  அஞ்சுமோ சொல்லாய் அவள். 94
  138 அவளோர் குலமங்கை பாகத் தகலாள்
  இவளோர் சலமகளும் ஈதே - தவளநீ
  றென்பணிவீர் என்றும் பிரிந்தறியீர் ஈங்கிவருள்
  அன்பணியார் சொல்லுமின்இங் கார். 95
  139 ஆர்வல்லார் காண அரனவனை அன்பென்னும்
  போர்வை அதனாலே போர்த்தமைத்துச் - சீர்வல்ல
  தாயத்தால் நாமுந் தனிநெஞ்சி னுள்ளடைத்து
  மாயத்தால் வைத்தோம் மறைத்து. 96
  140 மறைத்துலகம் ஏழினிலும் வைத்தாயோ அன்றேல்
  உறைப்போடும் உன்கைக் கொண்டாயோ - நிறைத்திட்
  டுளைந்தெழுந்து நீயெரிப்ப மூவுலகும் உள்புக்
  களைந்தெழுந்த செந்தீ யழல். 97
  141 அழலாட அங்கை சிவந்ததோ அங்கை
  அழகால் அழல்சிவந்த வாறோ - கழலாடப்
  பேயாடு கானிற் பிறங்க அனலேந்தித்
  தீயாடு வாயிதனைக் செப்பு. 98
  142 செப்பேந் திளமுலையாள் காணவோ தீப்படுகாட்
  டப்பேய்க் கணமவைதாங் காணவோ - செப்பெனக்கொன்
  றாகத்தான் அங்காந் தனலுமிழும் ஐவாய
  நாகத்தா யாடுன் நடம். 99
  143 நடக்கிற் படிநடுங்கும் நோக்கிற் திசைவேம்
  இடிக்கின் உலகனைத்தும் ஏங்கும் - அடுக்கற்
  பொருமேறோ ஆனேறோ பொன்னொப்பாய் நின்னே
  றுருமேறோ ஒன்றா உரை. 100
  144 உரையினால் இம்மாலை அந்தாதி வெண்பாக்
  கரைவினாற் காரைக்காற் பேய்சொல் - பரவுவார்
  ஆராத அன்பினோ டண்ணலைச்சென் றேத்துவார்
  பேராத காதல் பிறந்து. 101

  திருச்சிற்றம்பலம்