MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  

  3.1 ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார் அருளிச் செய்த
  திருக்கோயில் திருவெண்பா (க்ஷேத்திரத் திருவெண்பா) (பாசுரங்கள் 145- 168)
  145. ஓடுகின்ற நீர்மை ஒழிதலுமே உற்றாரும்
  கோடுகின்றார் மூப்புங் குறுகிற்று -நாடுகின்ற
  நல்லச்சிற் றம்பலமே நண்ணாமுன் நன்னெஞ்சே
  தில்லைச்சிற் றம்பலமே சேர். 1
  146 கடுவடுத்த நீர்கொடுவா காடிதா என்று
  நடுநடுத்து நாவடங்கா முன்னம் - பொடியடுத்த
  பாழ்கோட்டஞ் சேராமுன் பன்மாடத் தென்குடந்தைக்
  கீழ்க்கோட்டஞ் செப்பிக் கிட. 2
  147 குந்தி நடந்து குனிந்தொருகை கோலூன்றி
  நொந்திருமி ஏங்கி நுரைத்தேறி - வந்துந்தி
  ஐயாறு வாயாறு பாயாமுன் நெஞ்சமே
  ஐயாறு வாயால் அழை. 3
  148. காளை வடிவொழிந்து கையுறவோ டையுறவாய்
  நாளும் அணுகி நலியாமுன் - பாளை
  அவிழ்கமுகம் பூஞ்சோலை ஆருரற் காளாய்க்
  கவிழ்கமுகம் கூம்புகஎன் கை. 4
  149 வஞ்சியன நுண்ணிடையார் வாள்தடங்கண் நீர்சோரக்
  குஞ்சி குறங்கின்மேற் கொண்டிருந்து - கஞ்சி
  அருத்தொருத்தி கொண்டுவா என்னாமுன் நெஞ்சே
  திருத்துருத்தி யான்பாதஞ் சேர். 5
  150 காலைக் கலையிழையாற் கட்டித்தன் கையார்த்து
  மாலை தலைக்கணிந்து மையெழுதி - மேலோர்
  பருக்கோடி மூடிப் பலரழா முன்னம்
  திருக்கோடி காஅடைநீ சென்று. 6
  151. மாண்டுவாய் அங்காவா முன்னம் மடநெஞ்சே
  வேண்டுவாய் ஆகி விரைந்தொல்லைப் - பாண்டவாய்த்
  தென்னிடைவாய் மேய சிவனார் திருநாமம்
  நின்னிடைவாய் வைத்து நினை. 7
  152. தொட்டுத் தடவித் துடிப்பொன்றுங் காணாது
  பெட்டப் பிணமென்று பேரிட்டுக் - கட்டி
  எடுங்களத்தா என்னாமுன் ஏழைமட நெஞ்சே
  நெடுங்களத்தான் பாதம் நினை. 8
  153 அழுகு திரிகுரம்பை ஆங்கதுவிட் டாவி
  ஒழுகும் பொழுதறிய ஒண்ணா - கழுகு
  கழித்துண் டலையாமுன் காவிரியின் தென்பால்
  குழித்தண் டலையானைக் கூறு. 9
  154 படிமுழுதும் வெண்குடைக்கீழ்ப் பாரெலாம் ஆண்ட
  முடியரசர் செல்வத்து மும்மைக் - கடியிலங்கு
  தோடேந்து கொன்றையந்தார்ச் சோதிக்குத் தொண்டுபட்
  டோடேந்தி உண்ப துறும். 10
  155 குழீஇயிருந்த சுற்றம் குணங்கள்பா ராட்ட
  வழீஇயிருந்த அங்கங்கள் எல்லாம் - தழீஇயிருந்தும்
  என்னானைக் காவா இதுதகா தென்னாமுன்
  தென்னானைக்கா அடைநீ சென்று. 11
  156 குயிலொத் திருள்குஞ்சி கொக்கொத் திருமல்
  பயிலப் புகாமுன்னம் நெஞ்சே - மயிலைத்
  திருப்புன்னை யங்கானல் சிந்தியா யாகில்
  இருப்பின்னை யங்காந் திளைத்து. 12
  157. காளையர்கள் ஈளையர்க ளாகிக் கருமயிரும்
  பூளையெனப் பொங்கிப் பொலிவழிந்து - சூளையர்கள்
  ஓகாளஞ் செய்யாமுன் நெஞ்சமே உஞ்சேனை
  மாகாளங் கைதொழுது வாழ்த்து. 13
  158. இல்லும் பொருளும் இருந்த மனையளவே
  சொல்லும் அயலார் துடிப்பளவே - நல்ல
  கிளைகுளத்து நீரளவே கிற்றியே நெஞ்சே
  வளைகுளத்துள் ஈசனையே வாழ்த்து. 14
  159 அஞ்சனஞ்சேர் கண்ணார் அருவருக்கும் அப்பதமாய்க்
  குஞ்சி வெளுத்துடலங் கோடாமுன் - நெஞ்சமே
  போய்க்காடு கூடப் புலம்பாது பூம்புகார்ச்
  சாய்க்காடு கைதொழுநீ சார்ந்து. 15
  160. இட்ட குடிநீர் இருநாழி ஓருழக்காச்
  சட்டஒரு முட்டைநெய் தான்கலந் - தட்ட
  அருவாச்சா றென்றங் கழாமுன்னம் பாச்சில்
  திருவாச்சி ராமமே சேர். 16
  161 கழிந்தது நென்னற்றுக் கட்டுவிட்டு நாறி
  ஒழிந்த துடல்இரா வண்ணம் - அழிந்த
  திராமலையா கொண்டுபோ என்னாமுன் நெஞ்சே
  சிராமலையான் பாதமே சேர். 17
  162 இழவாடிச் சுற்றத்தார் எல்லாருங் கூடி
  விழவாடி ஆவிவிடா முன்னம் - மழபாடி
  ஆண்டானை ஆரமுதை அன்றயன்மால் காணாமை
  நீண்டானை நெஞ்சே நினை. 18
  163 உள்ளிடத்தான் வல்லையே நெஞ்சமே ஊழ்வினைகள்
  கள்ளிடத்தான் வந்து கலவாமுன் - கொள்ளிடத்தின்
  தென்திருவாப் பாடியான் தெய்வமறை நான்கினையும்
  தன்திருவாய்ப் பாடியான் தாள். 19
  164. என்னெஞ்சே உன்னை இரந்தும் உரைக்கின்றேன்
  கன்னஞ்செய் வாயாகிற் காலத்தால் - வன்னெஞ்சேய்
  மாகம்பத் தானை உரித்தானை வண்கச்சி
  ஏகம்பத் தானை இறைஞ்சு. 20
  165 கரம்ஊன்றிக் கண்ணிடுங்கிக் கால்குலைய மற்றோர்
  மரம்ஊன்றி வாய்குதட்டா முன்னம் - புரம்மூன்றுந்
  தீச்சரத்தாற் செற்றான் திருப்பனந்தாள் தாடகைய
  ஈச்சரத்தான் பாதமே ஏத்து. 21
  166. தஞ்சாக மூவுலகும் ஆண்டு தலையளித்திட்
  டெஞ்சாமை பெற்றிடினும் யான்வேண்டேன் - நஞ்சங்
  கரந்துண்ட கண்டர்தம் ஒற்றியூர் பற்றி
  இரந்துண் டிருக்கப் பெறின். 22
  167 நூற்றனைத்தோர் பல்லூழி நுண்வயிர வெண்குடைக்கீழ்
  வீற்றிருந்த செல்வம் விழையாதே - கூற்றுதைத்தான்
  ஆடரவங் கச்சா அரைக்கசைத்த அம்மான்தன்
  பாடரவங் கேட்ட பகல். 23
  168. உய்யும் மருந்திதனை உண்மின் எனஉற்றார்
  கையைப் பிடித்தெதிரே காட்டியக்காற் - பைய
  எழுந்திருமி யான்வேண்டேன் என்னாமுன் நெஞ்சே
  செழுந்திரும யானமே சேர். 24

  திருச்சிற்றம்பலம்