MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  

  4. 3 சேரமான் பெருமாள் நாயனார் அருளிச் செய்த
  திருக்கயிலாய ஞானவுலா
  300. திருமாலும் நான்முகனுந் தேர்ந்துணரா தன்றங்
  கருமால் உறஅழலாய் நின்ற - பெருமான்

  பிறவாதே தோன்றினான் காணாதே காண்பான்
  துறவாதே யாக்கை துறந்தான் - முறைமையால்

  ஆழாதே ஆழ்ந்தான் அகலா தகலியான்
  ஊழால் உயராதே ஓங்கினான் - சூழொளிநூல்

  ஓதா துணர்ந்தான் நுணுகாது நுண்ணியான்
  யாதும் அணுகா தணுகியான் - ஆதி

  அரியாகிக் காப்பான் அயனாய்ப் படைப்பான்
  அரனாய் அழிப்பவனும் தானே ௭ பரனாய (5)
  . தேவர் அறியாத தோற்றத்தான் தேவரைத்தான்
  மேவிய வாறே விதித்தமைத்தான் - ஓவாதே

  எவ்வுருவில் யாரொருவர் உள்குவார் உள்ளத்துள்
  அவ்வுருவாய்த் தோன்றி அருள்கொடுப்பான் - எவ்வுருவும்

  தானேயாய் நின்றளிப்பான் தன்னிற் பிறிதுருவம்
  ஏனோர்க்குங் காண்பரிய எம்பெருமான் - ஆனாத

  சீரார் சிவலோகந் தன்னுள் சிவபுரத்தில்
  ஏரார் திருக்கோயில் உள்ளிருப்ப - ஆராய்ந்து

  செங்கண் அமரர் புறங்கடைக்கட் சென் றீண்டி
  எங்கட்குக் காட்சியருள் என்றிரப்ப - அங்கொருநாள் (10)
  . பூமங்கை பொய்தீர் தரணி புகழ்மங்கை
  நாமங்கை என்றிவர்கள் நன்கமைத்த - சேமங்கொள்

  ஞானக் கொழுந்து நகராசன் தன்மடந்தை
  தேன் மொய்த்த குஞ்சியின்மேற் சித்திரிப்ப - ஊனமில்சீர்

  நந்தா வனமலரும் மந்தா கினித்தடஞ்சேர்
  செந்தா மரைமலர்நூ றாயிரத்தால் - நொந்தா

  வயந்தன் தொடுத்தமைத்த வாசிகை சூட்டி
  நயந்திகழும் நல்லுறுப்புக் கூட்டிப் - பயன்கொள்

  குலமகளிர் செய்த கொழுஞ்சாந்தம் கொண்டு
  நலமலிய ஆகந் தழீஇக் - கலைமலிந்த (15)
  . கற்பகம் ஈன்ற கமழ்பட் டினைஉடுத்துப்
  பொற்கழல்கள் கால்மேற் பொலிவித்து - விற்பகரும்

  சூளா மணிசேர் முடிகவித்துச் சுட்டிசேர்
  வாளார் நுதற்பட்டம் மன்னுவித்துத் - தோளா

  மணிமகர குண்டலங்கள் காதுக் கணிந்தாங்
  கணிவயிரக் கண்டிகை பொன்னாண் - பணிபெரிய

  ஆரம் அவைபூண் டணிதிக ழுஞ்சன்ன
  வீரந் திருமார்பில் வில்லிலக - ஏருடைய

  எண்டோட்கும் கேயூரம் பெய்துதர பந்தனமும்
  கண்டோர் மனமகிழக் கட்டுறீஇக் - கொண்டு (20)
  . கடிசூத் திரம்புனைந்து கங்கணங்கைப் பெய்து
  வடிவுடைய கோலம் புனைந்தாங் - கடிநிலை மேல்

  நந்திமா காளர் கடைகழிந்த போழ்தத்து
  வந்து வசுக்கள் இருக்குரைப்ப - அந்தமில்சீர்

  எண்ணருங் கீர்த்தி எழுவர் இருடிகளும்
  அண்ணல்மேல் ஆசிகள் தாமுணர்த்த - ஒண்ணிறத்த

  பன்னிருவர் ஆதித்தர் பல்லாண் டெடுத்திசைப்ப
  மன்னும் அகத்தியன்யாழ் வாசிப்பப் பொன்னியலும்

  அங்கி கமழ்தூபம் ஏந்த யமன்வந்து
  மங்கல வாசகத்தால் வாழ்த்துரைப்பச் - செங்கண் (25)
  . நிருதி முதலோர் நிழற்கலன்கள் ஏந்த
  வருணன் மணிக்கலசந் தாங்கத் -தெருவெலாம்

  வாயு நனிவிளக்க மாமழை நீர்தௌிப்பத்
  தூயசீர்ச் சோமன் குடையெடுப்ப - மேவியசீர்

  ஈசானன் வந் தடைப்பை கைக்கொள்ள அச்சுனிகள்
  வாயார்ந்த மந்திரத்தால் வாழ்த்துரைப்பத் - தூய

  உருத்திரர்கள் தோத்திரங்கள் சொல்லக் குபேரன்
  திருத்தகு மாநிதியஞ் சிந்தக் - கருத்தமைந்த

  கங்கா நதியமுனை உள்ளுருத்த தீர்த்தங்கள்
  பொங்கு கவரி புரையிரட்டத் - தங்கிய (30)
  . பைந்நாகம் எட்டும் சுடரெடுப்பப் பைந்தறுகண்
  கைந்நாகம் எட்டும் கழல்வணங்க - மெய்ந்நாக

  மேகம் விதானமாய் மின்னெலாஞ் சூழ்கொடியாய்
  மேகத் துருமு முரசறையப் - போகஞ்சேர்

  தும்புரு நாரதர்கள் பாடத் தொடர்ந்தெங்கும்
  கொம்புருவ நுண்ணிடையார் கூத்தாட - எம்பெருமான்

  விண்ணோர் பணிய உயர்ந்த விளங்கொளிசேர்
  வெண்ணோர் மழவிடையை மேற்கொண்டாங் - கெண்ணார்

  கருத்துடைய பாரிடங்கள் காப்பொத்துச் செய்யத்
  திருக்கடைகள் ஏழ்கழிந்த போதில் - செருக்குடைய (35)
  . சேனா பதிமயில்மேல் முன்செல்ல யானைமேல்
  ஆனாப்போர் இந்திரன் பின்படர - ஆனாத

  அன்னத்தே ஏறி அயன்வலப்பால் கைபோதக்
  கன்னவிலுந் திண்டோட் கருடன்மேல் ௭ மன்னிய

  மால்இடப்பாற் செல்ல மலரார் கணைஐந்து
  மேலிடப்பால் மென்கருப்பு வில்லிடப்பால் - ஏல்வுடைய

  சங்கணையும் முன்கைத் தடமுலையார் மேல் எய்வான்
  கொங்கணையும் பூவாளி கோத்தமைத்த - ஐங்கணையான்

  காமன் கொடிப்படைமுன் போதக் கதக்காரி
  வாமன் புரவிமேல் வந்தணைய - நாமஞ்சேர் (40)
  . வேழ முகத்து விநாயகனை உள்ளுறுத்துச்
  சூழ்வளைக்கைத் தொண்டைவாய்க் கெண்டை ஒண்கண் - தாழ்கூந்தல்

  மங்கை எழுவருஞ் சூழ மடநீலி
  சிங்க அடலேற்றின் மேற்செல்லத் - தங்கிய

  விச்சா தரர்இயக்கர் கின்னரர் கிம்புருடர்
  அச்சா ரணர்அரக்க ரோடசுரர் - எச்சார்வும்

  சல்லரி தாளந் தகுணிதந் தத்தளகம்
  கல்லலகு கல்ல வடம்மொந்தை - நல்லிலயத்

  தட்டழி சங்கஞ் சலஞ்சலந் தண்ணுமை
  கட்டழியாப் பேரி கரதாளம் - கொட்டும் (45)
  . குடமுழவம் கொக்கரை வீணை குழல்யாழ்
  இடமாந் தடாரி படகம் - இடவிய

  மத்தளந் துந்துபி வாய்ந்த முருடிவற்றால்
  எத்திசை தோறும் எழுந்தியம்ப - ஒத்துடனே

  மங்கலம் பாடுவார் வந்திறைஞ்ச மல்லரும்
  கிங்கரரும் எங்குங் கிலுகிலுப்பத் - தங்கிய

  ஆறாம் இருதுவும் யோகும் அருந்தவமும்
  மாறாத முத்திரையும் மந்திரமும் - ஈறார்ந்த

  காலங்கள் மூன்றுங் கணமுங் குணங்களும்
  வால கிலியரும் வந்தீண்டி - மேலை (50)
  . இமையோர் பெருமானே போற்றி எழில்சேர்
  உமையாள் மணவாளா போற்றி - எமையாளும்

  தீயாடி போற்றி சிவனே அடிபோற்றி
  ஈசனே எந்தாய் இறைபோற்றி - தூயசீர்ச்

  சங்கரனே போற்றி சடாமகுடத் தாய்போற்றி
  பொங்கரவா பொன்னங் கழல்போற்றி - அங்கொருநாள்

  ஆய விழுப்போர் அருச்சுனன் ஆற்றற்குப்
  பாசுபதம் ஈந்த பதம்போற்றி - தூய

  மலைமேலாய் போற்றி மயானத்தாய் வானோர்
  தலைமேலாய் போற்றிதாள் போற்றி - நிலைபோற்றி (55)
  . போற்றியெனப் பூமாரி பெய்து புலன்கலங்க
  நாற்றிசையும் எங்கும் நலம்பெருக - ஏற்றுக்

  கொடியும் பதாகையும் கொற்றக் குடையும்
  வடிவுடைய தொங்கலுஞ் சூழக் -கடிகமழும்

  பூமாண் கருங்குழலார் உள்ளம் புதிதுண்பான்
  வாமான ஈசன் வரும்போழ்திற் - சேமேலே

  குழாங்கள்

  வாமான ஈசன் மறுவில்சீர் வானவர்தம்
  கோமான் படைமுழக்கம் கேட்டலுமே -தூமாண்பில்

  வானநீர் தாங்கி மறையோம்பி வான்பிறையோ
  டூனமில் சூலம் உடையவாய் - ஈனமிலா (60)
  . வெள்ளை அணிதலால் வேழத் துரிபோர்த்த
  வள்ளலே போலும் வடிவுடைய - ஒள்ளிய

  மாட நடுவில் மலரார் அமளியே
  கூடிய போர்க்கள மாக்குறித்துக் - கேடில்

  சிலம்பு பறையாகச் சேயரிக்கண் அம்பா
  விலங்கு கொடும்புருவம் வில்லா - நலந்திகழும்

  கூழைபின் தாழ வளையார்ப்பக் கைபோந்து
  கேழ்கிளரும் அல்குலாந் தேருந்திச் - சூழொளிய

  கொங்கைமாப் பொங்கக் கொழுநர் மனங்கவர
  அங்கம் பொருதசைந்த ஆயிழையார் - செங்கேழற் (65)
  . பொற்கலசத் துள்ளால் மணிநீர் முகஞ்சேர்த்தி
  நற்பெருங் கோலம் மிகப்புனைந்து - பொற்புடைய

  பேதை முதலாகப் பேரிளம்பெண் ஈறாக
  மாதரவர் சேர மகிழ்ந்தீண்டிச் - சோதிசேர்

  சூளிகையுஞ் சூட்டுஞ் சுளிகையுஞ் சுட்டிகையும்
  வாளிகையும் பொற்றோடும் மின்விலக - மாளிகையின்

  மேல்ஏறி நின்று தொழுவார் துயர்கொண்டு
  மால்ஏறி நின்று மயங்குவார் - நூல்ஏறு

  தாமமே தந்து சடாதாரி நல்கானேல்
  யாமமேல் எம்மை அடுமென்பார் - காமவேள் (70)
  . ஆமென்பார் அன்றென்பார் ஐயறுவார் கையெறிவார்
  தாம்முன்னை நாணோடு சங்கிழப்பார் - பூமன்னும்

  பொன்னரி மாலையைப் பூண்பார்அப் பூண்கொண்டு
  துன்னரி மாலையாச் சூடுவார் - முன்னம்

  ஒருகண் எழுதிவிட் டொன்றெழுதாதோடித்
  தெருவம் புகுவார் திகைப்பார் - அருகிருந்த

  கண்ணாடி மேற்பஞ்சு பெய்வார் கிளிஎன்று
  பண்ணாடிச் சொற்பந்துக் குற்றுரைப்பார் - அண்ணல்மேற்

  கண்ணென்னும் மாசாலங் கோலிக் கருங்குழலார்
  திண்ண நிறைத்தாழ் திறந்திட்டார் - ஒண்ணிறத்த (75)
  .
  பேதை

  பேதைப் பருவம் பிழையாதாள் வெண்மணலால்
  தூதைச் சிறுசோ றடுதொழிலாள் - தீதில்

  இடையாலும் ஏக்கழுத்த மாட்டாள் நலஞ்சேர்
  உடையாலும் உள்ளுருக்க கில்லாள் - நடையாலும்

  கௌவைநோய் காளையரைச் செய்யாள் கதிர்முலைகள்
  எவ்வநோய் செய்யுந் தொழில்பூணாள் - செவ்வனேர்

  நோக்கிலும் நோய்நோக்கம் நோக்காள்தன் செவ்வாயின்
  வாக்கும் பிறர்மனத்தை வஞ்சியாள் - பூக்குழலும்

  பாடவந் தோன்ற முடியாள் இளவேய்த்தோள்
  ஆடவர் தம்மை அயர்வுசெய்யாள் - நாடொறும் (80)
  . ஒன்றுரைத் தொன்றுன்னி ஒன்றுசெய் தொன்றின்கண்
  சென்ற மனத்தினளாஞ் சேயிழையாள் - நன்றாகத்

  தாலி கழுத்தணிந்து சந்தனத்தால் மெய்பூசி
  நீல அறுவை விரித்துடுத்துக் - கோலஞ்சேர்

  பந்தரிற் பாவை கொண்டாடும்இப் பாவைக்குத்
  தந்தையார் என்றொருத்தி தான்வினவ - அந்தமில்சீர்

  ஈசன் எரியாடி என்ன அவனையோர்
  காய்சின மால்விடைமேற் கண்ணுற்றுத் - தாய்சொன்ன

  இக்கணக்கு நோக்காள் இவள்போல்வாள் காமன்நூல்
  நற்கணக்கின் மேற்சிறிதே நாட்செய்தாள் - பொற்புடைய (85)
  .
  பெதும்பை

  பேரொளிசேர் காட்சிப் பெதும்பைப் பிராயத்தாள்
  காரொளிசேர் மஞ்ஞைக் கவின்இயலாள் - சீரொளிய

  தாமரை ஒன்றின் இரண்டு குழையிரண்டு
  காமருவி கெண்டையோர் செந்தொண்டை - தூமருவு

  முத்த முரிவெஞ் சிலைசுட்டி செம்பவளம்
  வைத்தது போலும் மதிமுகத்தாள் - ஒத்தமைந்த

  கங்கணஞ் சேர்ந்திலங்கு கையாள் கதிர்மணியின்
  கிங்கணி சேர்ந்த திருந்தடியாள் - ஒண்கேழல்

  அந்துகில் சூழ்ந்தசைந்த அல்குலாள் ஆய்பொதியிற்
  சந்தனந் தோய்ந்த தடந்தோளாள் - வந்து (90)
  . திடரிட்ட திண்வரைக்கண் செய்த முலையாள்
  கடல்பட்ட இன்னமுதம் அன்னாள் - மடல்பட்ட

  மாலை வளாய குழலாள் மணம்நாறு
  சோலை இளங்கிளிபோல் தூமொழியாள் - சாலவும்

  வஞ்சனை செய்து மனங்கவரும் வாட்கண்ணுக்
  கஞ்சனத்தை இட்டங் கழகாக்கி - எஞ்சா

  மணியாரம் பூண்டாழி மெல்விரலிற் சேர்த்தி
  அணியார் வளைதோள்மேல் மின்ன - மணியார்த்த

  தூவெண் மணற்கொண்டு தோழியருந் தானுமாய்க்
  காமன் உருவம் வரஎழுதிக் - காமன் (95)
  . கருப்புச் சிலையும் மலரம்புந் தேரும்
  ஒருப்பட் டுடன் எழுதும் போழ்தில் - விருப்பூரும்

  தேனமருங் கொன்றையந்தார்த் தீர்த்தன் சிவலோகன்
  வானமால் ஏற்றின்மேல் வந்தணையத் - தானமர

  நன்றறிவார் சொன்ன நலந்தோற்று நாண்தோற்று
  நின்றறிவு தோற்று நிறைதோற்று - நன்றாகக்

  கைவண்டுங் கண்வண்டும் ஓடக் கலைஓட
  நெய்விண்ட பூங்குழலாள் நின்றொழிந்தாள் - மொய்கொண்ட

  மங்கை

  மங்கை யிடங்கடவா மாண்பினாள் வானிழிந்த
  கங்கைச் சுழியனைய உந்தியாள் - தங்கிய (100)
  . அங்கை கமலம் அடிகமலம் மான்நோக்கி
  கொங்கை கமலம் முகங்கமலம் - பொங்கெழிலார்

  இட்டிடையும் வஞ்சி இரும்பணைத்தோள் வேயெழிலார்
  பட்டுடைய அல்குலுந் தேர்த்தட்டு - மட்டுவிரி

  கூந்தல் அறல்பவளம் செய்யவாய் அவ்வாயில்
  ஏய்ந்த மணி முறுவல் இன்முத்தம் - வாய்ந்தசீர்

  வண்டு வளாய வளர்வா சிகைசூட்டிக்
  கண்டி கழுத்திற் கவின்சேர்த்திக் - குண்டலங்கள்

  காதுக் கணிந்து கனமே கலைதிருத்தித்
  தீதில் செழுங்கோலஞ் சித்திரித்து - மாதராள் (105)
  . பொற்கூட்டிற் பூவையை வாங்கி அதனோடும்
  சொற்கோட்டி கொண்டிருந்த ஏல்வைக்கண் - நற்கோட்டு

  வெள்ளி விலங்கல்மேல் வீற்றிருந்த ஞாயிறுபோல்
  ஒள்ளிய மால்விடையை மேல்கொண்டு - தெள்ளியநீர்

  தாழுஞ் சடையான் சடாமகுடந் தோன்றுதலும்
  வாழுமே மம்மர் மனத்தளாய்ச் - சூழொளியான்

  தார்நோக்குந் தன்தாரும் நோக்கும் அவனுடைய
  ஏர்நோக்குந் தன்ன தெழில் நோக்கும் - பேரருளான்

  தோள்நோக்குந் தன்தோளும் நோக்கும் அவன்மார்பின்
  நீள்நோக்கம் வைத்து நெடிதுயிர்த்து - நாண் நோக்கா (110)
  . துள்ளம் உருக ஒழியாத வேட்கையாம்
  வெள்ளத் திடையழுந்தி வெய்துயிர்த்தாள் - ஒள்ளிய

  மடந்தை

  தீந்தமிழின் தெய்வ வடிவாள் திருந்தியசீர்
  வாய்ந்த மடந்தைப் பிராயத்தாள் - ஏய்ந்தசீர்

  ஈசன் சிலையும் எழில்வான் பவளமும்
  சேய்வலங்கை வேலுந் திரள்முத்தும் - பாசிலைய

  வஞ்சியும் வேயும் வளர்தா மரைமொட்டும்
  மஞ்சில்வரு மாமதிபோல் மண்டலமும் - எஞ்சாப்

  புருவமுஞ் செவ்வாயும் கண்ணும் எயிறும்
  உருவ நுசுப்பும்மென் தோளும் - மருவினிய (115)
  . கொங்கையும் வாண்முகமு மாக்கொண்டாள் கோலஞ்சேர்
  பங்கயப் போதனைய சேவடியாள் - ஒண்கேழல்

  வாழைத்தண் டன்ன குறங்கினாள் வாய்ந்தசீர்
  ஆழித்தேர்த் தட்டனைய அல்குலாள் - ஊழித்

  திருமதியம் மற்றொன்றாம் என்று முகத்தை
  உருவுடைய நாண்மீன்சூழ்ந் தாற்போல் - பெருகொளிய

  முத்தாரங் கண்டத் தணிந்தாள் அணிகலங்கள்
  மொய்த்தார வாரம் மிகப் பெருகி -வித்தகத்தால்

  கள்ளுங் கடாமுங் கலவையுங் கைபோந்திட்
  டுள்ளும் புறமுஞ் செறிவமைத்துத் - தெள்ளொளிய (120)
  . காளிங்கஞ் சோதி கிடப்பத் தொடுத்தமைத்த
  தாளிம்பத் தாமம் நுதல்சேர்த்தித் - தோளெங்கும்

  தண்ணறுஞ் சந்தனம் கொண் டப்பிச் சதிர்சாந்தை
  வண்ணம் பெறமிசையே மட்டித்தாங் - கொண்ணுதலாள்

  தன்னமர் தோழியர்கள் சூழத் தவிசேறிப்
  பின்னுமோர் காமரம் யாழ் அமைத்து - மன்னும்

  விடவண்ணக் கண்டத்து வேதியன் மேல்இட்ட
  மடல்வண்ணம் பாடும் பொழுதீண் - டடல்வல்ல

  வேல்வல்லான் வில்வல்லான் மெல்லியலார்க் கெஞ்ஞான்றும்
  மால்வல்லான் ஊர்கின்ற மால்விடையின் - கோல (125)
  மணியேறு கேட்டாங்கு நோக்குவாள் சால
  அணியேறு தோளானைக் கண்டாங் - கணிஆர்ந்த

  கோட்டி ஒழிய எழுந்து குழைமுகத்தைக்
  கோட்டி நுதல்சிவப்ப வாய்துலக்கி - நாட்டார்கள்

  எல்லாருங் கண்டார் எனக் கடவுள் இங்காயம்
  நல்லாய் படுமேற் படுமென்று -மெல்லவே

  செல்ல லுறுஞ்சரணம் கம்பிக்குந் தன்னுறுநோய்
  சொல்லலுறுஞ் சொல்லி உடைசெறிக்கும் - நல்லாகம்

  காண லுறுங்கண்கள் நீர்மல்கும் காண்பார்முன்
  நாண லுறும்நெஞ்சம் ஒட்டாது - பூணாகம் (130)
  . புல்லலுறும் அண்ணல்கை வாரான்என் றிவ்வகையே
  அல்லலுறும் அழுந்தும் ஆழ்துயரால் - மெல்லியலாள்

  தன்னுருவம் பூங்கொன்றைத் தார்கொள்ளத் தான்கொன்றைப்
  பொன்னுருவங் கொண்டு புலம்புற்றாள் - பின்னொருத்தி

  அரிவை

  செங்கேழல் தாமரைபோல் சீறடியாள் தீதிலா
  அங்கேழ் அரிவைப் பிராயத்தாள் -ஒண்கேழல்

  திங்களுந் தாரகையும் வில்லுஞ் செழும்புயலும்
  தங்கொளிசேர் செவ்வாயும் உண்மையாற் - பொங்கொளிசேர்

  மின்னார்வான் காட்டும் முகவொளியாள் மெய்ம்மையே
  தன்னாவார் இல்லாத் தகைமையாள் - எந்நாளும் (135)
  இல்லாரை எல்லாரும் எள்ளுவர் செல்வரை
  எல்லாருஞ் செய்வர் சிறப்பென்னும் - சொல்லாலே

  அல்குற்கு மேகலையைச் சூழ்ந்தாள் அணிமுலைமேல்
  மல்கிய சாந்தொடு பூண்புனைந்து - நல்கூர்

  இடையிடையே உள்ளுருகக் கண்டாள் எழிலார்
  நடைபெடை அன்னத்தை வென்றாள் - அடியிணைமேற்

  பாடகங் கொண்டு பரிசமைத்தாள் பன்மணிசேர்
  சூடகம் முன்கை தொடர்வித்தாள் - கேடில்சீர்ப்

  பொன்னரி மாலை தலைக்கணிந்து பூண்கொண்டு
  மன்னுங் கழுத்தை மகிழ்வித்தாள் - பொன்னனாள் (140)
  இன்னிசை வீணையை வாங்கி இமையவர்தம்
  அண்ணல்மேல் தானிட்ட ஆசையால் - முன்னமே

  பாடல் தொடங்கும் பொழுதிற் பரஞ்சோதி
  கேடிலா மால்விடைமேல் தோன்றுதலும் - கூடிய

  இன்னிசையும் இப்பிறப்பும் பேணும் இருந்தமிழும்
  மன்னிய வீணையுங் கைவிட்டுப் -பொன்னனையீர்

  இன்றன்றே காண்ப தெழில் நலம் கொள்ளேனேல்
  நன்றன்றே பெண்மை நமக்கென்று - சென்றவன்தன்

  ஒண்களபம் ஆடும் ஒளிவாள் முகத்திரண்டு
  கண்களபம் ஆடுவபோல் கட்டுரைத்தும் - ஒண்கேழற் (145)
  கூந்தல் அவிழ்க்கும் முடிக்கும் கலைதிருத்தும்
  சாந்தந் திமிரும் முலைஆர்க்கும் - பூந்துகிலைச்

  சூழும் அவிழ்க்கும் தொழும் அழும் சோர்துயருற்
  றாழும் அழுந்தும் அயாவுயிர்க்கும் ௭ சூழொளிய

  அங்கை வளைதொழுது காத்தாள் கலைகாவாள்
  நங்கை இவளும் நலந்தோற்றாள் - அங்கொருத்தி

  தெரிவை

  ஆரா அமுதம் அவயவம் பெற்றனைய
  சீரார் தெரிவைப் பிராயத்தாள் - ஓரா

  மருளோசை இன்மழலை வாய்ச்சொலால் என்றும்
  இருள்தீர் புலரியே ஒப்பாள் - அருளாலே (150)
  வெப்பம் இளையவர்கட் காக்குதலால் உச்சியோ
  டொப்பமையக் கொள்ளும் உருவத்தாள் - வெப்பந்தீர்ந்து

  அந்தளிர்போல் சேவடியும் அங்கையும் செம்மையால்
  அந்திவான் காட்டும் அழகினாள் - அந்தமில்

  சீரார் முகம்மதியம் ஆதலாற் சேயிழையாள்
  ஏரார் இரவின் எழில்கொண்டாள் - சீராரும்

  கண்ணார் பயோதரமும் நுண்ணிடையும் உண்மையால்
  தண்ணிளங் காரின் சவிகொண்டாள் -வண்ணஞ்சேர்

  மாந்தளிர் மேனி முருக்கிதழ்வாய் ஆதலால்
  வாய்ந்த இளவேனில் வண்மையாள் - மாந்தர் (155)
  அறிவுடையீர் நின்மின்கள் அல்லார்போம் என்று
  பறையறைவ போலுஞ் சிலம்பு - முறைமையால்

  சீரார் திருந்தடிமேற் சேர்த்தினாள் தேரல்குல்
  ஓரா தகலல் உறாதென்று - சீராலே

  அந்துகிலும் மேகலையும் சூழ்ந்தாள் அணிமுலைகள்
  மைந்தர் மனங்கவரும் என்பதனால் - முந்துறவே

  பூங்கச்சி னால்அடையப் பூட்டுறீஇப் பொற்றொடியால்
  காம்பொத்த தோளிணையைக் காப்பேவி - வாய்ந்தசீர்

  நற்கழுத்தை நல்லாரத் தால்மறைத்துக் காதுக்கு
  விற்பகருங் குண்டலங்கள் மேவுவித்து - மைப்பகரும் (160)
  காவியங் கண்ணைக் கதந்தணிப்பாள் போலத்தன்
  தாவிய அஞ்சனத்தை முன்னூட்டி - யாவரையும்

  ஆகுலம் ஆக்கும் அழகினாள் அன்னமும்
  கோகிலமும் போலும் குணத்தினாள் - ஆகிப்

  பலகருதிக் கட்டிக் கரியவாய்க் கோடி
  அலர்சுமந்து கூழைய ஆகிக் - கலைகரந்து

  உள்யாதும் இன்றிப் புறங்கமழ்ந்து கீழ்தாழ்ந்து
  கள்ளாவி நாறுங் கருங்குழலாள் - தெள்ளொளிய

  செங்கழுநீர்ப் பட்டுடுத்துச் செங்குங் குமம்எழுதி
  அங்கழுநீர்த் தாமம் நுதல்சேர்த்திப் - பொங்கெழிலார் (165)
  . பொற்கவற்றின் வெள்ளிப் பலகை மணிச்சூது
  நற்கமைய நாட்டிப் பொரும்பொழுதில் - விற்பகிரும்

  தோளான் நிலைபேறு தோற்றங்கே டாய்நின்ற
  தாளான் சடாமகுடம் தோன்றுதலும் - கேளாய

  நாணார் நடக்க நலத்தார்க் கிடைஇல்லை
  ஏணார் ஒழிக எழில்ஒழிக - பேணும்

  குலத்தார் அகன்றிடுக குற்றத்தார் வம்மின்
  நலத்தீர் நினைமினீர் என்று - சொலற்கரிய

  தேவாதி தேவன் சிவனாயில் தேன்கொன்றைப்
  பூவார் அலங்கல் அருளாது - போவானேல் (170)
  கண்டால் அறிவன் எனச்சொல்லிக் கைசோர்ந்து
  வண்டார்பூங் கோதை வளந்தோற்றாள் - ஒண்டாய

  பேரிளம்பெண்

  பெண்ணரசாய்த் தோன்றிய பேரிளம் பெண்மையாள்
  பண்ணமரும் இன்சொல் பணிமொழியாள் - மண்ணின்மேல்

  கண்டுகேட் டுண்டுயிர்த் துற்றறியும் ஐம்புலனும்
  ஒண்டொடி கண்ணே உளவென்று - பண்டையோர்

  கட்டுரையை மேம்படுத்தாள் கண்ணாடி மண்டலம்போல்
  விட்டிலங்கு நல்லுகிர்சேர் மெல்விரலாள் - கட்டரவம்

  அஞ்சப் பரந்தகன்ற அல்குலாள் ஆய்நலத்த
  வஞ்சிக்கொடி நுடங்கும் நுண்ணிடையாள் - எஞ்சாத (175)
  பொற்செப் பிரண்டு முகடு மணியழுத்தி
  வைத்தன போல வளர்ந்தேந்தி - ஒத்துச்

  சுணங்கும் திதலையுஞ் சூழ்போந்து கண்டார்க்
  கணங்கும் அமுதமுமாய்த் தோன்றி - இணங்கொத்த

  கொங்கையாள் கோலங்கட் கெல்லாமோர் கோலமாம்
  நங்கையாள் நாகிளவேய்த் தோளினாள் - அங்கையாற்

  காந்தட் குலம்பழித்தாள் காமவேள் காதலாள்
  சாந்தம் இலங்கும் அகலத்தாள் - வாய்ந்துடனே

  ஏய்ந்து குவிந்து திரண்டு மறிந்திருபால்
  தேய்ந்து துடித்த செழும்பவளம் -காய்த்திலங்கி (180)
  முத்தமுந் தேனும் பொதிந்து முனிவரையும்
  சித்தந் திறைகொள்ளும் செவ்வாயாள் - ஒத்து

  வரிகிடந் தஞ்சனம் ஆடி மணிகள்
  உருவம் நடுவுடைய வாகிப் - பெருகிய

  தண்ணங் கயலும் சலஞ்சலமுந் தோன்றுதலால்
  வண்ணங் கடலனைய வாட்கண்ணாள் - ஒண்ணிறத்த

  குண்டலஞ்சேர் காதினாள் கோலக் குளிர்மதிய
  மண்டலமே போலும் மதிமுகத்தாள் - வண்டலம்ப

  யோசனை நாறு குழலாள் ஒளிநுதல்மேல்
  வாசிகை கொண்டு வடிவமைத்தாள் - மாசீல்சீர்ப் (185)
  பாதாதி கேசம் பழிப்பிலாள் பாங்கமைந்த
  சீதாரி கொண்டுதன் மெய்புகைத்தாள் - மாதார்ந்த

  பண்கவரும் சொல்லார்பல் லாண்டேத்தப் பாயொளிசேர்
  வெண்கவரி வெள்ளத் திடையிருந்து - ஒண்கேழற்

  கண்ணவனை அல்லாது காணா செவிஅவன
  தெண்ணருஞ்சீர் அல்ல திசைகொள்ளா - அண்ணல்

  கழலடி அல்லது கைதொழா அஃதான்று
  அழலங்கைக் கொண்டான்மாட் டன்பென் - றெழிலுடைய

  வெண்பா விரித்துரைக்கும் போழ்தில் விளங்கொளிசேர்
  கண்பாவு நெற்றிக் கறைக்கண்டன் - விண்பால் (190)
  அரிஅரணஞ் செற்றாங் கலைபுனலும் பாம்பும்
  புரிசடைமேல் வைத்த புராணன் - எரிஇரவில்

  ஆடும் இறைவன் அமரர்குழாம் தற்சூழ
  மாட மறுகில் வரக்கண்டு - கேடில்சீர்

  வண்ணச் சிலம்படி மாதரார் தாமுண்ட
  கண்ணெச்சில் எம்மையே ஊட்டுவான் - அண்ணலே

  வந்தாய் வளைகவர்ந்தாய் மாலும் அருந்துயரும்
  தந்தாய் இதுவோ தகவென்று - நொந்தாள்போற்

  கட்டுரைத்துக் கைசோர்ந் தகமுருகி மெய்வெளுத்து
  மட்டிவரும் பூங்கோதை மால்கொண்டாள் - கொட்டிமைசேர் (195)
  . பண்ணாரும் இன்சொற் பணைப்பெருந்தோள் செந்துவர்வாய்ப்
  பெண்ணார வாரம் பெரிதன்றே - விண்ஓங்கி

  மஞ்சடையும் நீள்குடுமி வாள்நிலா வீற்றிருந்த
  செஞ்சடையான் போந்த தெரு. 1

  காப்பு
  301. பெண்ணீர்மை காமின் பெருந்தோள் இணைகாமின்
  உண்ணீர்மை மேகலையும் உள்படுமின் - தெண்ணீரக்
  காரேறு கொன்றையந்தார்க் காவாலி கட்டங்கன்
  ஊரேறு போந்த துலா. 2

  திருச்சிற்றம்பலம்