MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  

  5.2 நக்கீரதேவ நாயனார் அருளிச் செய்த
  திருஈங்கோய்மலை எழுபது
  402. அடியும் முடியும் அரியும் அயனும்
  படியும் விசும்பும்பாய்ந் தேறி - நொடியுங்கால்
  இன்ன தென அறியா ஈங்கோயே - ஓங்காரம்
  அன்னதென நின்றான் மலை. 1
  403 அந்தஇள மாக்குழவி ஆயம் பிரிந்ததற்குக்
  கொந்தவிழ்தேன் தோய்த்துக் குறமகளிர் - சந்தின்
  இலைவளைக்கை யாற்கொடுக்கும் ஈங்கோயே மேரு
  மலைவளைக்கை வில்லி மலை. 2
  404 அம்பள வாய்மகளிர் அம்மனைக்குத் தம்மனையைச்
  செம்பவளந் தாவென்னச் சீர்க்குறத்தி - கொம்பின்
  இறுதலையி னாற்கிளைக்கும் ஈங்கோயே நம்மேல்
  மறுதலைநோய் தீர்ப்பான் மலை. 3
  405 அரிகரியைக் கண்டவிடத் தச்சலிப்பாய் ஓடப்
  பிரிவரிய தன்பிடியைப் பேணிக் - கரிபெரிதும்
  கையெடுத்து நீட்டிக் கதஞ்சிறக்கும் ஈங்கோயே
  மையடுத்த கண்டன் மலை. 4
  406 அரியும் உழுவையும் ஆளியுமே ஈண்டிப்
  பரியிட்டுப் பன்மலர்கொண் டேறிச் - சொரிய
  எரியாடி கண்டுகக்கும் ஈங்கோயே கூற்றம்
  திரியாமற் செற்றான் சிலம்பு. 5
  407 ஆளி தொடர அரிதொடர ஆங்குடனே
  வாளி கொடுதொடரும் மாக்குறவர் - கோளின்
  இடுசிலையி னாற்புடைக்கும் ஈங்கோயே நம்மேற்
  கொடுவினைகள் வீட்டுவிப்பான் குன்று. 6
  408 இடுதினைதின் வேழங் கடியக் குறவர்
  வெடிபடு வெங்கவண்கல் ஊன்ற - நெடுநெடென
  நீண்டகழை முத்துதிர்க்கும் ஈங்கோயே ஏங்குமணி
  பூண்டகழை யேறி பொருப்பு. 7
  409 ஈன்ற குறமகளிர்க் கேழை முதுகுறத்தி
  நான்றகறிக் கேறசலை நற்கிழங் - கூன்றவைத்
  தென்னன்னை உண்ணென் றெடுத்துரைக்கும் ஈங்கோயே
  மின்னன்ன செஞ்சடையான் வெற்பு. 8
  410 ஈன்ற குழவிக்கு மந்தி இறுவரை மேல்
  நான்ற நறவத்தைத் தான்நணுகித் - தோன்ற
  விரலால்தேன் தோய்த்தூட்டும் ஈங்கோயே நம்மேல்
  வரலாம்நோய் தீர்ப்பான் மலை. 9
  411 உண்டிருந்த தேனை அறுபதங்கள் ஊடிப்போய்ப்
  பண்டிருந்த யாழ்முரலப் பைம்பொழில்வாய்க் -கண்டிருந்த
  மாமயில்கள் ஆடி மருங்குவரும் ஈங்கோயே
  பூமயிலி தாதை பொருப்பு. 10
  412 ஊடிப் பிடியுறங்க ஒண்கதலி வண்கனிகள்
  நாடிக் களிறு நயந்தெடுத்துக் - கூடிக்
  குணமருட்டிக் கொண்டாடும் ஈங்கோயே வானோர்
  குணமருட்டுங் கோளரவன் குன்று. 11
  413 எய்யத் தொடுத்தோன் குறத்திநோக் கேற்றதெனக்
  கையிற் கணைகளைந்து கன்னிமான் - பையப்போ
  என்கின்ற பாவனைசெய் ஈங்கோயே தூங்கெயில்கள்
  சென்றன்று வென்றான் சிலம்பு. 12
  414 ஏழை இளமாதே என்னொடுநீ போதென்று
  கூழை முதுவேடன் கொண்டுபோய் - வேழ
  இனைக்குவால் வீட்டுவிக்கும் ஈங்கோயே நந்தம்
  வினைக்குவால் வீட்டுவிப்பான் வெற்பு. 13
  415 ஏனம் உழுத புழுதி இனமணியைக்
  கானவர்தம் மக்கள் கனலென்னக் - கூனல்
  இறுக்கங் கதிர்வெதுப்பும் ஈங்கோயே நம்மேல்
  மறுக்கங்கள் தீர்ப்பான் மலை. 14
  416 ஏனங் கிளைத்த இனபவள மாமணிகள்
  கானல் எரிபரப்பக் கண்டஞ்சி - யானை
  இனம்இரிய முல்லைநகும் ஈங்கோயே நம்மேல்
  வினைஇரியச் செற்றுகந்தான் வெற்பு. 15
  417 ஒருகணையுங் கேழல் உயிர்செகுத்துக் கையில்
  இருகணையும் ஆனைமேல் எய்ய - அருகணையும்
  ஆளரிதான் ஓட அரிவெருவும் ஈங்கோயே
  கோளரிக்கும் காண்பரியான் குன்று. 16
  418 ஓங்கிப் பரந்தெழுந்த ஒள்ளிலவத் தண்போதைத்
  தூங்குவதோர் கொள்ளி எனக்கடுவன் - மூங்கில்
  தழையிறுத்துக் கொண்டேச்சும் ஈங்கோயே சங்கக்
  குழையிறுத்த காதுடையான் குன்று. 17
  419 ஓடும் முகிலை உகிரால் இறஊன்றி
  மாடுபுக வான்கை மிகமடுத்து - நீடருவி
  மாச்சீயம் உண்டு மனங்களிக்கும் ஈங்கோயே
  கோச்சீயம் காண்பரியான் குன்று. 18
  420 கண்ட கனிநுகர்ந்த மந்தி கருஞ்சுனைநீர்
  உண்டு குளிர்ந்திலஎன் றூடிப்போய்க் -கொண்டல்
  இறைக்கீறி வாய்மடுக்கும் ஈங்கோயே நான்கு
  மறைக்கீறு கண்டான் மலை. 19
  421 கருங்களிற்றின் வெண்கொம்பால் கல்லுரல்வாய் நல்லார்
  பெருந்தினைவெண் பிண்டி இடிப்ப - வருங்குறவன்
  கைக்கொணருஞ் செந்தேன் கலந்துண்ணும் ஈங்கோயே
  மைக்கொணருங் கண்டன் மலை. 20
  422 கனைய பலாங்கனிகள் கல்லிலையர் தொக்க
  நனைய கலத்துரத்தில் ஏந்தி - மனைகள்
  வரவிரும்பி ஆய்பார்க்கும் ஈங்கோயே பாங்கார்
  குரவரும்பு செஞ்சடையான் குன்று. 21
  423 கடக்களிறு கண்வளரக் கார்நிறவண் டார்ப்பச்
  சுடர்க்குழையார் பாட்டெழவு கேட்டு - மடக்கிளிகள்
  கீதந் தெரிந்துரைக்கும் ஈங்கோயே ஆல்கீழ்நால்
  வேதந் தெரிந்துரைப்பான் வெற்பு. 22
  424 கறுத்தமுலைச் சூற்பிடிக்குக் கார்யானை சந்தம்
  இறுத்துக்கை நீட்டும்ஈங் கோயே - செறுத்த
  கடதடத்த தோலுரிவைக் காப்பமையப் போர்த்த
  விடமிடற்றி னான்மருவும் வெற்பு. 23
  425 கங்குல் இரைதேரும் காகோ தரங்கேழற்
  கொம்பி னிடைக் கிடந்த கூர்மணியைப் - பொங்கி
  உருமென்று புற்றடையும் ஈங்கோயே காமன்
  வெருவொன்றக் கண்சிவந்தான் வெற்பு. 24
  426 கலவிக் களிறசைந்த காற்றெங்குங் காணா
  திலைகைக்கொண் டேந்திக்கால் வீச - உலவிச்சென்
  றொண்பிடிகாற் றேற்றுகக்கும் ஈங்கோயே பாங்காய
  வெண்பொடிநீற் றான்மருவும் வெற்பு. 25
  427 கன்னிப் பிடிமுதுகிற் கப்பருவ முட்பருகி
  அன்னைக் குடிவர லாறஞ்சிப் - பின்னரே
  ஏன்தருக்கி மாதவஞ்செய் ஈங்கோயே நீங்காத
  மான்தரித்த கையான் மலை. 26
  428 கள்ள முதுமறவர் காட்டகத்து மாவேட்டை
  கொள்ளென் றழைத்த குரல்கேட்டுத் -துள்ளி
  இனக்கவலை பாய்ந்தோடும் ஈங்கோயே நந்தம்
  மனக்கவலை தீர்ப்பான் மலை. 27
  429 கல்லைப் புனம்மேய்ந்து கார்க்கொன்றைத் தார்போர்த்துக்
  கொல்லை எழுந்த கொழும்புறவின் - முல்லையங்கள்
  பல்லரும்பு மொய்த்தீனும் ஈங்கோயே மூவெயிலும்
  கொல்லரும்பக் கோல்கோத்தான் குன்று. 28
  430 கல்லாக் குரங்கு பளிங்கிற் கனிகாட்ட
  எல்லாக் குரங்கும் உடன்ஈண்டி - வல்லே
  இருந்துகிராற் கற்கிளைக்கும் ஈங்கோயே மேனிப்
  பொருந்தஅராப் பூண்டான் பொருப்பு. 29
  431 கண்கொண் டவிர்மணியின் நாப்பண் கருங்கேழல்
  வெண்கோடு வீழ்ந்த வியன்சாரல் -தண்கோ
  டிளம்பிறைசேர் வான்கடுக்கும் ஈங்கோயே வேதம்
  விளம்பிறைசேர் வான்கடுக்கும் வெற்பு. 30
  432 காந்தளங் கைத்தளங்கள் காட்டக் களிமஞ்ஞை
  கூந்தல் விரித்தடனே கூத்தாடச் - சாய்ந்திரங்கி
  ஏர்க்கொன்றை பொன்கொடுக்கும் ஈங்கோயே செஞ்சடைமேல்
  கார்க்கொன்றை ஏற்றான் கடறு. 31
  433 குறமகளிர் கூடிக் கொழுந்தினைகள் குத்தி
  நறவமாக் கஞ்சகங்கள் நாடிச் - சிறுகுறவர்
  கைந்நீட்டி உண்ணக் களித்துவக்கும் ஈங்கோயே
  மைந்நீட்டுங் கண்டன் மலை. 32
  434 கூழை முதுமந்தி கோல்கொண்டு தேன்பாய
  ஏழை இளமந்தி சென்றிருந்து - வாழை
  இலையால்தேன் உண்டுவக்கும் ஈங்கோயே இஞ்சி
  சிலையால்தான் செற்றான் சிலம்பு. 33
  435 கொல்லை இளவேங்கைக் கொத்திறுத்துக் கொண்டுசுனை
  மல்லைநீர் மஞ்சனமா நாட்டிக்கொண் - டொல்லை
  இருங்கைக் களிறேறும் ஈங்கோயே மேல்நோய்
  வருங்கைக் களைவான் மலை. 34
  436 கொவ்வைக் கனிவாய்க் குறமகளிர் கூந்தல்சேர்
  கவ்வைக் கடிபிடிக்கும் காதன்மையாற் -செவ்வை
  எறித்தமலர் கொண்டுவிடும் ஈங்கோயே அன்பர்
  குறித்தவரந் தான்கொடுப்பான் குன்று. 35
  437 கொடுவிற் சிலைவேடர் கொல்லை புகாமல்
  படுகுழிகள் கல்லுதல்பார்த் தஞ்சி - நெடுநாகம்
  தண்டூன்றிச் செல்லுஞ்சீர் ஈங்கோயே தாழ்சடைமேல்
  வண்டூன்றுந் தாரான் மலை. 36
  438 கோங்கின் அரும்பழித்த கொங்கைக் குறமகளிர்
  வேங்கைமணி நீழல் விளையாடி - வேங்கை
  வரவதனைக் கண்டிரியும் ஈங்கோயே தீங்கு
  வரவதனைக் காப்பான் மலை. 37
  439 சந்தனப்பூம் பைந்தழையைச் செந்தேனில் தோய்த்தியானை
  மந்த மடப்பிடியின் வாய்க்கொடுப்ப - வந்ததன்
  கண்களிக்கத் தான்களிக்கும் ஈங்கோயே தேங்காதே
  விண்களிக்க நஞ்சுண்டான் வெற்பு. 38
  440 சந்தின் இலையதனுள் தண்பிண்டி தேன்கலந்து
  கொந்திஇனி துண்ணக் குறமகளிர் - மந்தி
  இளமகளிர் வாய்க்கொடுத்துண் ஈங்கோயே வெற்பின்
  வளமகளிர் பாகன் மலை. 39
  441 சாரற் குறத்தியர்கள் தண்மருப்பால் வெண்பிண்டி
  சேரத் தருக்கி மதுக்கலந்து - வீரத்
  தமர்இனிதா உண்ணுஞ்சீர் ஈங்கோயே இன்பக்
  குமரன்முது தாதையர் குன்று. 40
  442 தாயோங்கித் தாமடருந் தண்சாரல் ஒண்கானம்
  வேயோங்கி முத்தம் எதிர்பிதுங்கித் - தீயோங்கிக்
  கண்கன்றித் தீவிளைக்கும் ஈங்கோயே செஞ்சடைமேல்
  வண்கொன்றைத் தாரான் வரை. 41

  443 செடிமுட்டச் சிங்கத்தின் சீற்றத்தீக் கஞ்சிப்
  பிடியட்ட மாக்களிறு பேர்ந்து - கடம்முட்டி
  என்னேசீ என்னுஞ்சீர் ஈங்கோயே ஏந்தழலிற்
  பொன்னேர் அனையான் பொருப்பு. 42
  444 சுனைநீடு தாமரையின் தாதளைந்து சோதிப்
  புனைநீடு பொன்னிறத்த வண்டு - மனைநீடி
  மன்னி மணம்புணரும் ஈங்கோயே மாமதியம்
  சென்னி அணிந்தான் சிலம்பு. 43
  445 செந்தினையின் வெண்பிண்டி பச்சைத்தே னாற்குழைத்து
  வந்தவிருந் தூட்டும் மணிக்குறத்தி - பந்தியாத்
  தேக்கிலைகள் இட்டுச் சிறப்புரைக்கும் ஈங்கோயே
  மாக்கலைகள் வைத்தான் மலை. 44
  446 தடங்குடைந்த கொங்கைக் குறமகளிர் தங்கள்
  இடம்புகுந்தங் கின்நறவம் மாந்தி - உடன்கலந்து
  மாக்குரவை ஆடி மகிழ்ந்துவரும் ஈங்கோயே
  கோக்குரவை ஆடிகொழுங் குன்று. 45
  447 தாமரையின் தாள்தகைத்த தாமரைகள் தாள்தகையத்
  தாமரையிற் பாய்ந்துகளும் தண்புறவில் - தாமரையின்
  ஈட்டம் புலிசிதறும் ஈங்கோயே எவ்வுயிர்க்கும்
  வாட்டங்கள் தீர்ப்பான் மலை. 46
  448 தெள்ளகட்ட பூஞ்சுனைய தாமரையின் தேமலர்வாய்
  வள்ளவட்டப் பாழி மடலேறி -வெள்ளகட்ட
  காராமை கண்படுக்கும் ஈங்கோயே வெங்கூற்றைச்
  சேராமற் செற்றான் சிலம்பு. 47
  449 தேன்பலவின் வான்சுளைகள் செம்முகத்த பைங்குரங்கு
  தான்கொணர்ந்து மக்கள்கை யிற்கொடுத்து - வான்குணங்கள்
  பாராட்டி யூட்டுஞ்சீர் ஈங்கோயே பாங்கமரர்
  சீராட்ட நின்றான் சிலம்பு. 48
  450 தேன்மருவு பூஞ்சுனைகள் புக்குச் செழுஞ்சந்தின்
  கானமர்கற் பேரழகு கண்குளிர - மேனின்
  றருவிகள்தாம் வந்திழியும் ஈங்கோயே வானோர்
  வெருவுகடல் நஞ்சுண்டான் வெற்பு. 49
  451 தோகை மயிலினங்கள் சூழ்ந்து மணிவரைமேல்
  ஓகை செறியாயத் தோடாட - நாகம்
  இனவளையிற் புக்கொளிக்கும் ஈங்கோயே நம்மேல்
  வினைவளையச் செற்றுகந்தான் வெற்பு. 50
  452 நறவம் நனிமாந்தி நள்ளிருட்கண் ஏனம்
  இறவி லியங்குவான் பார்த்துக் - குறவர்
  இரைத்துவலை தைத்திருக்கும் ஈங்கோயே நங்கை
  விரைத்துவலைச் செஞ்சடையான் வெற்பு. 51
  453 நாக முழைநுழைந்த நாகம்போய் நன்வனத்தில்
  நாகம் விழுங்க நடுக்குற்று -நாகந்தான்
  மாக்கையால் மஞ்சுரிக்கும் ஈங்கோயே ஓங்கியசெந்
  தீக்கையால் ஏந்தி சிலம்பு. 52
  454 நாகங் களிறுநு(ங்)க நல்லுழுவை தாமரையின்
  ஆகந் தழுவி அசைவெய்த - மேகங்
  கருவிடைக்க ணீர்சோரும் ஈங்கோயே ஓங்கு
  பொருவிடைக்க ணூர்வான் பொருப்பு. 53
  455 பணவநிலைப் புற்றின் பழஞ்சோற் றமலை
  கணவ னிடந்திட்ட கட்டி - உணவேண்டி
  எண்கங்கை ஏற்றிருக்கும் ஈங்கோயே செஞ்சடைமேல்
  வண்கங்கை ஏற்றான் மலை. 54
  456 பன்றி பருக்கோட்டாற் பாருழுத பைம்புழுதித்
  தென்றி மணிகிடப்பத் தீயென்று - கன்றிக்
  கரிவெருவிக் கான்படரும் ஈங்கோயே வானோர்
  மருவரியான் மன்னும் மலை. 55
  457 பாறைமிசைத் தன்நிழலைக் கண்டு பகடென்று
  சீறி மருப்பொசித்த செம்முகமாத் - தேறிக்கொண்
  டெல்லே பிடியென்னும் ஈங்கோயே மூவெயிலும்
  வில்லே கொடுவெகுண்டான் வெற்பு. 56
  458 பிடிபிரிந்த வேழம் பெருந்திசைதான் கோடிப்
  படிமுகிலைப் பல்காலும் பார்த்திட் - டிடரா
  இருமருப்பைக் கைகாட்டும் ஈங்கோயே வானோர்
  குருவருட்குன் றாய்நின்றான் குன்று. 57
  459 பொருத கரியின் முரிமருப்பிற் போந்து
  சொரிமுத்தைத் தூநீரென் றெண்ணிக் - கருமந்தி
  முக்கிவிக்கி நக்கிருக்கும் ஈங்கோயே மூவெயிலும்
  திக்குகக்கச் செற்றான் சிலம்பு. 58
  460 மறவெங் களிற்றின் மருப்புகுத்த முத்தம்
  குறவர் சிறார்குடங்கைக் கொண்டு - நறவம்
  இளவெயில்தீ யட்டுண்ணும் ஈங்கோயே மூன்று
  வளவெயில்தீ யிட்டான் மலை. 59
  461 மலைதிரிந்த மாக்குறவன் மான்கொணர நோக்கிச்
  சிலைநுதலி சீறிச் சிலைத்துக் - கலைபிரிய
  இம்மான் கொணர்தல் இழுக்கென்னும் ஈங்கோயே
  மெய்ம்மான் புணர்ந்தகையான் வெற்பு. 60
  462 மரையதளும் ஆடு மயிலிறகும் வேய்ந்த
  புரையிதணம் பூங்கொடியார் புக்கு -நுரைசிறந்த
  இன்நறவுண் டாடி இசைமுரலும் ஈங்கோயே
  பொன்நிறவெண் ணீற்றான் பொருப்பு. 61
  463 மலையர் கிளிகடிய மற்றப் புறமே
  கலைகள் வருவனகள் கண்டு -சிலையை
  இருந்தெடுத்துக் கோல்தெரியும் ஈங்கோயே மாதைப்
  புரிந்திடத்துக் கொண்டான் பொருப்பு. 62
  464 மத்தக் கரிமுகத்தை வாளரிகள் பீறஒளிர்
  முத்தம் பனிநிகர்க்கும் மொய்ம்பிற்றால் - அத்தகைய
  ஏனற் புனம்நீடும் ஈங்கோயே தேங்குபுனல்
  கூனற் பிறையணிந்தான் குன்று. 63
  465 மந்தி இனங்கள் மணிவரையின் உச்சிமேல்
  முந்தி இருந்து முறைமுறையே - நந்தி
  அளைந்தாடி ஆலிக்கும் ஈங்கோயே கூற்றம்
  வளைந்தோடச் செற்றான் மலை. 64
  466 மந்தி மகவினங்கள் வண்பலவின் ஒண்சுளைக்கண்
  முந்திப் பறித்த முறியதனுள் -சிந்திப்போய்த்
  தேனாறு பாயுஞ்சீர் ஈங்கோயே செஞ்சடைமேல்
  வானாறு வைத்தான் மலை. 65
  467 முள்ளார்ந்த வெள்ளிலவம் ஏறி வெறியாது
  கள்ளார்ந்த பூப்படியும் கார்மயில்தான் - ஒள்ளார்
  எரிநடுவுட் பெண்கொடியார் ஏய்க்கும்ஈங் கோயே
  புரிநெடுநூல் மார்பன் பொருப்பு. 66
  468 வளர்ந்த இளங்கன்னி மாங்கொம்பின் கொங்கை
  அளைந்து வடுப்படுப்பான் வேண்டி - இளந்தென்றல்
  எல்லிப் புகநுழையும் ஈங்கோயே தீங்கருப்பு
  வில்லிக்குக் கூற்றானான் வெற்பு. 67
  469 வான மதிதடவல் உற்ற இளமந்தி
  கான முதுவேயின் கண்ணேறித் - தானங்
  கிருந்துயரக் கைநீட்டும் ஈங்கோயே நம்மேல்
  வருந்துயரந் தீர்ப்பான் மலை. 68
  470 வேய்வனத்துள் யானை தினைகவர வேறிருந்து
  காய்வனத்தே வேடன் கணைவிசைப்ப - வேயணைத்து
  மாப்பிடிமுன் ஓட்டும்ஈங் கோயே மறைபரவு
  பூப்பிடிபொற் றாளான் பொருப்பு. 69
  471 வழகிதழ்க் காந்தள்மேல் வண்டிருப்ப ஒண்தீ
  முழுகிய தென் றஞ்சிமுது மந்தி -பழகி
  எழுந்தெழுந்து கைநெரிக்கும் ஈங்கோயே திங்கட்
  கொழுந்தெழுந்த செஞ்சடையான் குன்று. 70

  திருச்சிற்றம்பலம்