MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  

  12.2 நம்பியாண்டார் நம்பி அருளிச் செய்த
  கோயில் திருப்பண்ணியர் விருத்தம் (1056 - 1125)
  1056 நெஞ்சந் திருவடிக் கீழ்வைத்து நீள்மலர்க் கண்பனிப்ப
  வஞ்சம் கடிந்துன்னை வந்தித்தி லேன்அன்று வானர்உய்ய
  நஞ்சங் கருந்து பெருந்தகை யேநல்ல தில்லைநின்ற
  அஞ்செம் பவளவண் ணாஅருட்கு யான்இனி யாரென்பரே. 1
  1057 என்பும் தழுவிய ஊனும் நெகஅக மேஎழுந்த
  அன்பின் வழிவந்த ஆரமிர் தேஅடி யேன்உரைத்த
  வன்புன் மொழிகள் பொறுத்திகொ லாம்வளர் தில்லைதன்னுள்
  மின்புன் மிளிர்சடை வீசிநின் றாடிய விண்ணவனே. 2
  1058 அவநெறிக் கேவிழப் புக்கஇந் நான்அழுந் தாமைவாங்கித்
  தவநெறிக் கேஇட்ட தத்துவ னேஅத் தவப்பயனாம்
  சிவநெறிக் கேஎன்னை உய்ப்பவ னேசென னந்தொறுஞ்செய்
  பவமறுத் தாள்வதற் கோதில்லை நட்டம் பயில்கின்றதே. 3
  1059 பயில்கின் றிலேன்நின் திறத்திரு நாமம் பனிமலர்த்தார்
  முயல்கின் றிலேன் நின் திருவடிக் கேஅப்ப முன்னுதில்லை
  இயல்கின்ற நாடகச் சிற்றம் பலத்துள்எந் தாய்இங்ஙனே
  அயர்கின்ற நான்எங்ங னேபெறு மாறுநின் னாரருளே. 4
  1060 அருதிக்கு விம்மி நிவந்ததோ வெள்ளிக் குவடதஞ்சு
  பருதிக் குழவி உமிழ்கின்ற தேஒக்கும் பற்றுவிட்டோர்
  கருதித் தொழுகழற் பாதமும் கைத்தலம் நான்கும்மெய்த்த
  சுருதிப் பதம்முழங் குந்தில்லை மேய சுடரினுக்கே. 5
  1061 சுடலைப் பொடியும் படுதலை மாலையும் சூழ்ந்தஎன்பும்
  மடலைப் பொலிமலர் மாலைமென் தோள்மேல் மயிர்க்கயிறும்
  அடலைப் பொலிஅயில் மூவிலை வேலும் அணிகொள்தில்லை
  விடலைக்கென் ஆனைக் கழகிது வேத வினோதத்தையே. 6
  1062 வேத முதல்வன் தலையும் தலையாய வேள்விதன்னுள்
  நாதன் அவன்எச்சன் நற்றலை யும்தக்க னார்தலையும்
  காதிய தில்லைச்சிற் றம்பலத் தான்கழல் சூழந்துநின்று
  மாதவர் என்னோ மறைமொழி யாலே வழுத்துவதே. 7
  1063 வழுத்திய சீர்த்திரு மால்உல குண்டவன் பாம்புதன்னின்
  கழுத்தரு கேதுயின் றானுக்கப் பாந்தளைக் கங்கணமாச்
  செழுத்திரள் நீர்த்திருச் சிற்றம் பலத்தான் திருக்கடையிட
  அழுத்திய கல்லொத் தனன்ஆயன் ஆகிய மாயவனே. 8
  1064 மாயவன் முந்நீர்த் துயின்றவன் அன்று மருதிடையே
  போயவன் காணாத பூங்கழல் நல்ல புலத்தினர்நெஞ்
  சேயவன் சிற்றம் பலத்துள்நின் றாடுங் கழல்எவர்க்கும்
  தாயவன் தன்பொற் கழல்என் தலைமறை நன்னிழலே. 9
  1065 நிழல்படு பூண்நெடு மால்அயன் காணாமை நீண்டவரே
  தழல்படு பொன்னகல் ஏந்தித் தமருகந் தாடித்தமைத்
  தெழில்பட வீசிக் கரமெறி நீர்த்தில்லை அம்பலத்தே
  குழல்படு சொல்வழி ஆடுவர் யாவர்க்கும் கூத்தினையே. 10
  1066 கூத்தனென் றுந்தில்லை வாணன்என் றும்குழு மிட்டிமையோர்
  ஏத்தனென் றுஞ்செவி மாட்டிசை யாதே இடுசுணங்கை
  மூத்தவன் பெண்டீர் குணலையிட் டாலும் முகில்நிறத்த
  சாத்தனென் றாலும் வருமோ இவளுக்குத் தண்ணெனவே. 11
  1067 தண்ணார் புனல்தில்லைச் சிற்றம்பலந்தன்னில் மன்னிநின்ற
  விண்ணாள னைக்கண்ட நாள்விருப் பாயென் உடல்முழுதும்
  கண்ணாங் கிலோதொழக் கையாங் கிலோதிரு நாமங்கள்கற்
  றெண்ணாம் பரிசெங்கும் வாயாங்கி லோஎனக் கிப்பிறப்பே. 12
  1068 பிறவியிற் பெற்ற பயனொன்று கண்டிலம் பேரொலிநீர்
  நறவியல் பூம்பொழில் தில்லையுள் நாடகம் ஆடுகின்ற
  துறவியல் சோதியைச் சுந்தரக் கூத்தனைத் தொண்டர்தொண்டர்
  உறவியல் வாற்கண்கள் கண்டுகண் டின்பத்தை உண்டிடவே. 13
  1069 உண்டேன் அவரருள் ஆரமிர் தத்தினை உண்டலுமே
  கண்டேன் எடுத்த கழலும் கனலும் கவித்தகையும்
  ஒண்டேன் மொழியினை நோக்கிய நோக்கும் ஒளிநகையும்
  வண்டேன் மலர்த்தில்லை அம்பலத் தாடும் மணியினையே. 14
  1070 மணியொப் பனதிரு மால்மகு டத்து மலர்க்கமலத்
  தணியொப் பனஅவன் தன்முடி மேல்அடி யேன்இடர்க்குத்
  துணியச் சமைந்தநல் லீர்வாள் அனையன சூழ்பொழில்கள்
  திணியத் திகழ்தில்லை அம்பலத் தான்தன் திருந்தடியே. 15
  1071 அடியிட்ட கண்ணினுக் கோஅவன் அன்பினுக் கோஅவுணர்
  செடியிட்ட வான்துயர் சேர்வதற் கோதில்லை அம்பலத்து
  முடியிட்ட கொன்றைநன் முக்கட் பிரான்அன்று மூவுலகும்
  அடியிட்ட கண்ணனுக் கீந்தது வாய்ந்த அரும்படையே. 16
  1072 படைபடு கண்ணிதன் பங்கதென் தில்லைப் பரம்பரவல்
  விடைபடு கேதுக விண்ணப்பம் கேள்என் விதிவசத்தால்
  கடைபடு சாதி பிறக்கினும் நீவைத் தருளுகண்டாய்
  புடைபடு கிங்கிணித் தாட்செய்ய பாதம்என் னுள்புகவே. 17
  1073 புகவுகிர் வாளெயிற் றால்நிலம் கீண்டு பொறிகலங்கி
  மிகவுகு மாற்கரும் பாதத்த னேல்வியன் தில்லைதன்னுள்
  நகவு குலாமதிக் கண்ணியற் கங்கணன் என்றனன்றும்
  தகவு கொலாந்தக வன்று கொலாமென்று சங்கிப்பனே. 18
  1074 சங்கோர் கரத்தன் மகன்தக்கன் தானவர் நான்முகத்தோன்
  செங்கோல இந்திரன் தோள்தலை ஊர்வேள்வி சீர்உடலம்
  அங்கோல வெவ்வழ லாயிட் டழிந்தெரிந் தற்றனவால்
  எங்கோன் எழில்தில்லைக் கூத்தன் கடைக்கண் சிவந்திடவே. 19
  1075 ஏவுசெய் மேருத் தடக்கை எழில்தில்லை அம்பலத்து
  மேவுசெய் மேனிப் பிரான்அன்றி அங்கணர் மிக்குளரே
  காவுசெய் காளத்திக் கண்ணுதல் வேண்டும் வரங்கொடுத்துத்
  தேவுசெய் வான்வாய்ப் புனலாட் டியதிறல் வேடுவனே. 20
  1076 வேடனென் றாள்வில் விசயற்கு வெங்கணை அன்றளித்த
  கோடனென் றாள்குழைக் காதனென் றாள்இடக் காதில்இட்ட
  தோடனென் றாள்தொகு சீர்த்தில்லை அம்பலத் தாடுகின்ற
  சேடனென் றாள்மங்கை அங்கைச் சரிவளை சிந்தினவே. 21
  1077 சிந்திக் கவும்உரை யாடவும் செம்மல ராற்கழல்கள்
  வந்திக் கவும்மனம் வாய்கரம் என்னும் வழிகள்பெற்றும்
  சந்திக் கிலர்சிலர் தெண்ணர்தண் ணார்தில்லை அம்பலத்துள்
  அந்திக் கமர்திரு மேனிஎம் மான்தன் அருள்பெறவே. 22
  1078 அருள்தரு சீர்த்தில்லை அம்பலத் தான்தன் அருளி னன்றிப்
  பொருள்தரு வானத் தரசாத லிற்புழு வாதல்நன்றாம்
  சுருள்தரு செஞ்சடை யோன்அரு ளேல்துற விக்குநன்றாம்
  இருள்தரு கீழேழ் நரகத்து வீழும் இருஞ்சிறையே. 23
  1079 சிறைப்புள வாம்புனல் சூழ்வயல் தில்லைச் சிற்றம்பலத்துப்
  பிறைப்பிள வார்சடை யோன்திரு நாமங்க ளேபிதற்ற
  மிறைப்புள வாகிவெண் ணீறணிந் தோடேந்தும் வித்தகர்தம்
  உறைப்புள வோஅயன் மாலினொ டும்பர்தம் நாயகற்கே. 24
  1080 அகழ்சூழ் மதில்தில்லை அம்பலக் கூத்த அடியம்இட்ட
  முகிழ்சூழ் இலையும் முகைகளும் ஏயுங்கொல் கற்பகத்தின்
  திகழ்சூழ் மலர்மழை தூவித் திறம்பயில் சிந்தையராய்ப்
  புகழ்சூழ் இமையவர் போற்றித் தொழும்நின் பூங்கழற்கே. 25
  1081 பூந்தண் பொழில்சூழ் புலியூர்ப் பொலிசொம்பொன் அம்பலத்து
  வேந்தன் தனக்கன்றி ஆட்செய்வ தென்னே விரிதுணிமேல்
  ஆந்தண் பழைய அவிழைஅன் பாகிய பண்டைப்பறைச்
  சேந்தன் கொடுக்க அதுவும் திருவமிர் தாகியதே. 26
  1082 ஆகங் கனகனைக் கீறிய கோளரிக் கஞ்சிவிண்ணோர்
  பாகங் கனங்குழை யாய்அரு ளாயெனத் தில்லைப்பிரான்
  வேகந் தருஞ்சிம்புள் விட்டரி வெங்கதஞ் செற்றிலனேல்
  மோகங் கலந்தன் றுலந்ததன் றோஇந்த மூவுலகே. 27
  1083 மூவுல கத்தவர் ஏத்தித் தொழுதில்லை முக்கட்பிராற்
  கேவு தொழில்செய்யப் பெற்றவர் யாரெனில் ஏர்விடையாய்த்
  தாவு தொழிற்பட் டெடுத்தனன் மால்அயன் சாரதியா
  மேவிர தத்தொடு பூண்டதொன் மாமிக்க வேதங்களே. 28
  1084 வேதகச் சிந்தை விரும்பிய வன்தில்லை அம்பலத்து
  மேதகக் கோயில்கொண் டோன்சேய வன்வீ ரணக்குடிவாய்ப்
  போதகப் போர்வைப் பொறிவாள் அரவரைப் பொங்குசினச்
  சாதகப் பெண்பிளை தன்னையன் தந்த தலைமகனே. 29
  1085 தலையவன் பின்னவன் தாய்தந்தை இந்தத் தராதலத்து
  நிலையவம் நீக்கு தொழில்புரிந் தோன்நடு வாகிநின்ற
  கொலையவன் சூலப் படையவன் ஆலத்தெழு கொழுந்தின்
  இலையவன் காண்டற் கருந்தில்லை அம்பலத் துள்இறையே. 30
  1086 இறையும் தௌிகிலர் கண்டும் எழில்தில்லை அம்பலத்துள்
  அறையும் புனற்சென்னி யோன்அரு ளால்அன் றடுகரிமேல்
  நிறையும் புகழ்த்திரு வாரூ ரனும்நிறை தார்பரிமேல்
  நறையுங் கமழ்தொங்கல் வில்லவ னும்புக்க நல்வழியே. 31
  1087 நல்வழி நின்றார் பகைநன்று நொய்யர் உறவிலென்னும்
  சொல்வழி கண்டனம் யாம்தொகு சீர்த்தில்லை அம்பலத்து
  வில்வழி தானவர் ஊர்எரித் தோன்வியன் சாக்கியனார்
  கல்வழி நேர்நின் றளித்தனன் காண்க சிவகதியே. 32
  1088 கதியே அடியவர் எய்ப்பினில் வைப்பாக் கருதிவைத்த
  நிதியே நிமிர்புன் சடைஅமிர் தேநின்னை என்னுள்வைத்த
  மதியே வளர்தில்லை அம்பலத் தாய்மகிழ் மாமலையாள்
  பதியே பொறுத்தரு ளாய்கொடி யேன்செய்த பல்பிழையே. 33
  1089 பிழையா யினவே பெருக்கிநின் பெய்கழற் கன்புதன்னில்
  நுழையாத சிந்தையி னேனையும் மந்தா கினித்துவலை
  முழையார் தருதலை மாலை முடித்த முழுமுதலே
  புழையார் கரியுரித் தோய்தில்லை நாத பொறுத்தருளே. 34
  1090 பொறுத்தில னேனும்பன் னஞ்சினைப் பொங்கெரி வெங்கதத்தைச்
  செறுத்தில னேனும்நந் தில்லைப் பிரான்அத் திரிபுரங்கள்
  கறுத்தில னேனுங் கமலத் தயன்கதிர் மாமுடியை
  அறுத்தில னேனும் அமரருக் கென்கொல் அடுப்பனவே. 35
  1091 அடுக்கிய சீலைய ராய்அகல் ஏந்தித் தசைஎலும்பில்
  ஒடுக்கிய மேனியோ டூண்இரப் பார்ஒள் இரணியனை
  நடுக்கிய மாநர சிங்கனைச் சிம்புள தாய்நரல
  இடுக்கிய பாதன்தன் தில்லை தொழாவிட்ட ஏழையரே. 36
  1092 ஏழையென் புன்மை கருதா திடையறா அன்பெனக்கு
  வாழிநின் பாத மலர்க்கே மருவ அருளுகண்டாய்
  மாழைமென் நோக்கிதன் பங்க வளர்தில்லை அம்பலத்துப்
  போழிளந் திங்கள் சடைமுடி மேல்வைத்த புண்ணியனே. 37
  1093 புண்ணிய னேஎன்று போற்றி செயாது புலன்வழியே
  நண்ணிய னேற் கினி யாது கொலாம்புகல் என்னுள்வந்திட்
  டண்ணிய னேதில்லை அம்பல வாஅலர் திங்கள் வைத்த
  கண்ணிய னேசெய்ய காமன் வெளுப்பக் கறுத்தவனே. 38
  1094 கறுத்தகண் டாஅண்ட வாணா வருபுனற் கங்கைசடை
  செறுத்தசிந் தாமணி யேதில்லை யாய்என்னைத் தீவினைகள்
  ஒறுத்தல்கண் டால்சிரி யாரோ பிறர்என் உறுதுயரை
  அறுத்தல்செய் யாவிடின் ஆர்க்கோ வருஞ்சொல் அரும்பழியே. 39
  1095 பழித்தக் கவும்இக ழான்தில்லை யான்பண்டு வேட்டுவனும்
  பழித்திட் டிறைச்சி கலையன் அளித்த விருக்குழங்கன்
  மொழித்தக்க சீர்அதி பத்தன் படுத்திட்ட மீன்முழுதும்
  இழித்தக்க என்னா தமிர்துசெய் தான்என் றியம்புவரே. 40
  1096 வரந்தரு மாறிதன் மேலும்உண் டோவயல் தில்லைதன்னுள்
  புரந்தரன் மால்தொழ நின்ற பிரான்புலைப் பொய்ம்மையிலே
  நிரந்தர மாய்நின்ற என்னையும் மெய்ம்மையின் தன்னடியார்
  தரந்தரு வான்செல்வத் தாழ்த்தினன் பேசருந் தன்மைஇதே. 41
  1097 தன்றாள் தரித்தார் இயாவர்க்கும் மீளா வழிதருவான்
  குன்றா மதில்தில்லை மூதூர்க் கொடிமேல் விடைஉடையோன்
  மன்றாட வும்பின்னும் மற்றவன் பாதம் வணங்கிஅங்கே
  ஒன்றார் இரண்டில் விழுவர்அந் தோசில ஊமர்களே. 42
  1098 களைகண் இலாமையும் தன்பொற் கழல்துணை யாம்தன்மையும்
  துளைகள் நிலாம்முகக் கைக்கரிப் போர்வைச் சுரம்நினையான்
  தளைகள் நிலாமலர்க் கொன்றையன் தண்புலி யூரன்என்றேன்
  வளைகள் நிலாமை வணங்கும் அநங்கன் வரிசிலையே. 43
  1099 வரித்தடந் திண்சிலை மன்மதன் ஆதலும் ஆழிவட்டம்
  தரித்தவன் தன்மகன் என்பதோர் பொற்பும் தவநெறிகள்
  தெரித்தவன் தில்லையுள் சிற்றம் பலவன் திருப்புருவம்
  நெரித்தலுங் கண்டது வெண்பொடி யேயன்றி நின்றிலவே. 44
  1100 நின்றில வேவிச யன்னொடும் சிந்தை களிப்புறநீள்
  தென்தில்லை மாநடம் ஆடும் பிரான்தன் திருமலைமேல்
  தன்தலை யால்நடந் தேறிச் சரங்கொண் டிழிந்ததென்பர்
  கன்றினை யேவிள மேலெறிந் தார்த்த கரியவனே. 45
  1101 கருப்புரு வத்திரு வார்த்தைகள் கேட்டலும் கண்பனியேன்
  விருப்புரு வத்தினொ டுள்ளம் உருகேன் விதிர்விதிரேன்
  இருப்புரு வச்சிந்தை என்னைவந் தாண்டதும் எவ்வணமோ
  பொருப்புரு வப்புரி சைத்தில்லை ஆடல் புரிந்தவனே. 46
  1102 புரிந்தஅன்பின்றியும் பொய்ம்மையி லேயும் திசைவழியே
  விரிந்தகங் கைமலர் சென்னியில் கூப்பில் வியன்நமனார்
  பரிந்தவன் ஊர்புகல் இல்லை பதிமூன் றெரியஅம்பு
  தெரிந்த எங் கோன்தன் திரையார் புனல்வயல் சேண்தில்லையே. 47
  1103 சேண்தில்லை மாநகர்த் திப்பியக் கூத்தனைக் கண்டும்அன்பு
  பூண்டிலை நின்னை மறந்திலை ஆங்கவன் பூங்கழற்கே
  மாண்டிலை இன்னம் புலன்வழி யேவந்து வாழ்ந்திடுவான்
  மீண்டனை என்னைஎன் செய்திட வோசிந்தை நீவிளம்பே. 48
  1104 விளவைத் தளர்வித்த விண்டுவும் தாமரை மேல்அயனும்
  அளவிற் கறியா வகைநின்ற அன்றும் அடுக்கல் பெற்ற
  தளர்விற் றிருநகை யாளும்நின் பாகங்கொல் தண்புலியூர்க்
  களவிற் கனிபுரை யுங்கண்ட வார்சடைக் கங்கையனே. 49
  1105 கங்கை வலம்இடம் பூவலம் குண்டலம் தோடிடப்பால்
  தங்கும் கரவலம் வெம்மழு வீயிடம் பாந்தள்வலம்
  சங்கம் இடம்வலம் தோலிடம் ஆடை வலம்அக்கிடம்
  அங்கஞ் சரிஅம் பலவன் வலங்காண் இடம்அணங்கே. 50
  1106 அணங்கா டகக்குன்ற மாதற வாட்டிய வாலமர்ந்தாட்
  கிணங்கா யவன்தில்லை எல்லை மிதித்தலும் என்புருகா
  வணங்கா வழுத்தா விழாஎழும் பாவைத் தவாமதர்த்த
  குணங்காண் இவள்என்ன என்றுகொ லாம்வந்து கூடுவதே. 51
  1107 கூடுவ தம்பலக் கூத்தன் அடியார் குழுவுதொறும்
  தேடுவ தாங்கவன் ஆக்கம்அச் செவ்வழி அவ்வழியே
  ஓடுவ துள்ளத் திருத்துவ தொண்சுட ரைப்பிறவி
  வீடுவ தாக நினையவல் லோர்செய்யும் வித்தகமே. 52
  1108 வித்தகச் செஞ்சடை வெண்மதிக் கார்நிறக் கண்டத் தெண்தோள்
  மத்தகக் கைம்மலைப் போர்வை மதில்தில்லை மன்னனைத்தம்
  சித்தகக் கோயில் இருத்தும் திறத்தா கமிகர்க்கல்லால்
  புத்தகப் பேய்களுக் கெங்குத்த தோஅரன் பொன்னடியே. 53
  1109 பொன்னம் பலத்துறை புண்ணியன் என்பர் புயல்மறந்த
  கன்னம்மை தீரப் புனிற்றுக் கலிக்காமற் கன்றுபுன்கூர்
  மன்னு மழைபொழிந் தீர்அறு வேலிகொண் டாங்கவற்கே
  பின்னும் பிழைதவிர்ந் தீர்அறு வேலிகொள் பிஞ்ஞகனே. 54
  1110 நேசன்அல் லேன்நினை யேன்வினை தீர்க்குந் திருவடிக்கீழ்
  வாசநன் மாமல ரிட்டிறைஞ் சேன்என்தன் வாயதனால்
  தேசன்என் னானை பொன்னார் திருச் சிற்றம் பலம்நிலவும்
  ஈசன்என் னேன்பிறப் பென்னாய்க் கழியுங்கொல் என்தனக்கே. 55
  1111 தனந்தலை சக்கரம் வானத் தலைமை குபேரன்தக்கன்
  வனந்தலை ஏறடர்த் தோன்வா சவன்உயிர் பல்லுடல்ஊர்
  சினந்தலை காலன் பகல்காமன் தானவர் தில்லைவிண்ணோர்
  இனந்தலை வன்அரு ளால்முனி வால்பெற் றிகந்தவரே. 56
  1112 அவமதித் தாழ்நர கத்தில் இடப்படும் ஆதர்களும்
  தவமதித் தொப்பிலர் என்னவிண் ஆளும் தகைமையரும்
  நவநிதித் தில்லையுட் சிற்றம் பலத்து நடம்பயிலும்
  சிவநிதிக் கேநினை யாரும் நினைந்திட்ட செல்வருமே. 57
  1113 வருவா சகத்தினில் முற்றுணர்ந் தோனைவண் தில்லைமன்னைத்
  திருவாத வூர்ச்சிவ பாத்தியன் செய்திருச் சிற்றம்பலப்
  பொருளார் தருதிருக் கோவைகண் டேயுமற் றப் பொருளைத்
  தெருளாத உள்ளத் தவர்கவி பாடிச் சிரிப்பிப்பரே. 58
  1114 சிரித்திட்ட செம்பவ ளத்தின் திரளும் செழுஞ்சடைமேல்
  விரித்திட்ட பைங்கதிர்த் திங்களும் வெங்கதப் பாந்தளும்தீத்
  தரித்திட்ட அங்கையும் சங்கச் சுருளும்என் நெஞ்சினுள்ளே
  தெரித்திட்ட வாதில்லைச் சிற்றம் பலத்துத் திருநடனே. 59
  1115 நடஞ்செய்சிற் றம்பலத் தான்முனி வென்செய்யும் காமன்அன்று
  கொடுஞ்சினத் தீவிழித் தாற்குக் குளிர்ந்தனன் விற்கொடும்பூண்
  விடுஞ்சினத் தானவர் வெந்திலர் வெய்தென வெங்கதத்தை
  ஒடுங்கிய காலன்அந் நாள்நின் றுதையுணா விட்டனனே. 60
  1116 விட்டங் கொளிமணிப் பூண்திகழ் வன்மதன் மெய்யுரைக்கில்
  இட்டங் கரியநல் லான்அல்லன் அம்பலத் தெம்பரன்மேல்
  கட்டங் கியகணை எய்தலும் தன்னைப்பொன் னார்முடிமேல்
  புட்டங்கி னான்மக னாமென்று பார்க்கப் பொடிந்தனனே. 61
  1117 பொடியேர் தருமே னியனாகிப் பூசல் புகவடிக்கே
  கடிசேர் கணைகுளிப் பக்கண்டு கோயிற் கருவியில்லா
  வடியே படஅமை யுங்கணை என்ற வரகுணன்தன்
  முடியே தருகழல் அம்பலத் தாடிதன் மொய்கழலே. 62
  1118 கழலும் பசுபாச ராம்இமை யோர்தங் கழல்பணிந்திட்
  டழலும் இருக்கும் தருக்குடை யோர்இடப் பால்வலப்பால்
  தழலும் தமருக மும்பிடித் தாடிசிற் றம்பலத்தைச்
  சுழலும் ஒருகால் இருகால் வரவல்ல தோன்றல்களே. 63
  1119 தோன்றலை வெண்மதி தாங்கியைத் துள்ளிய மாலயற்குத்
  தான்தலை பாதங்கள் சார்எரி யோன்தன்னைச் சார்ந்தவர்க்குத்
  தேன்தலை ஆன்பால் அதுகலந் தால்அன்ன சீரனைச்சீர்
  வான்தலை நாதனைக் காண்பதென் றோதில்லை மன்றிடையே. 64
  1120 மன்றங் கமர்திருச் சிற்றம் பலவ வடவனத்து
  மின்றங் கிடைக்குந்தி நாடக மாடக்கொல் வெண்தரங்கம்
  துன்றங் கிளர்கங்கை யாளைச் சுடுசினத் தீயரவக்
  கன்றங் கடைசடை மேல்அடை யாவிட்ட கைதவமே. 65
  1121 தவனைத் தவத்தவர்க் கன்பனைத் தன்அடி எற்குதவும்
  சிவனைச் சிவக்கத் திரிபுரத் தைச்சிவந் தானைச் செய்ய
  அவனைத் தவளத் திருநீ றனைப்பெரு நீர்கரந்த
  பவனைப் பணியுமின் நும்பண்டை வல்வினை பற்றறவே. 66
  1122 பற்றற முப்புரம் வெந்தது பைம்பொழில் தில்லைதன்னுள்
  செற்றரு மாமணிக் கோயிலில் நின்றது தேவர்கணம்
  சுற்றரு நின்புகழ் ஏத்தித் திரிவது சூழ்சடையோய்
  புற்றர வாட்டித் திரியும் அதுவொரு புல்லனவே. 67
  1123 புல்லறி வின்மற்றைத் தேவரும் பூம்புலி யூருள்நின்ற
  அல்லெறி மாமதிக் கண்ணிய னைப்போல் அருளுவரே
  கல்லெறிந் தானும்தன் வாய்நீர் கதிர்முடி மேலுகுத்த
  நல்லறி வாளனும் மீளா வழிசென்று நண்ணினரே. 68
  1124 நண்ணிய தீவினை நாசஞ் செலுத்தி நமனுலகத்
  தெண்ணினை நீக்கி இமையோர் உலகத் திருக்கலுற்றீர்
  பெண்ணினொர் பாகத்தன் சிற்றம் பலத்துப் பெருநடனைக்
  கண்ணினை யார்தரக் கண்டுகை யாரத் தொழுமின்களே. 69
  1125 கைச்செல்வம் எய்திட லாமென்று பின்சென்று கண்குழித்தல்
  பொய்ச்செல்வர் செய்திடும் புன்மைகட்கே என்றும் பொன்றல்இல்லா
  அச்செல்வம் எய்திட வேண்டுதி யேல்தில்லை அம்பலத்துள்
  இச்செல்வன் பாதம் கருதிரந் தேன்உன்னை என்நெஞ்சமே. 70

  திருச்சிற்றம்பலம்