MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  

  12.10 நம்பியாண்டார் நம்பி அருளிச் செய்த
  திருநாவுக்கரசு தேவர் திருஏகாதசமாலை (1409 - 1419)
  1409 புலனோ டாடித் திரிமனத்தவர்
  பொறிசெய் காமத் துரிசடக்கிய
  புனித நேசத் தொடுத மக்கையர்
  புணர்வி னாலுற் றுரைசெ யக்குடர்
  சுலவு சூலைப் பிணிகெ டுத்தொளிர்
  சுடுவெ ணீறிட் டமணகற்றிய
  துணிவி னான்முப் புரமெரித்தவர்
  சுழலி லேபட் டிடுத வத்தினர்
  உலகின் மாயப் பிறவி யைத்தரும்
  உணர்வி லாஅப் பெரும யக்கினை
  ஒழிய வாய்மைக் கவிதை யிற்பல
  உபரி யாகப் பொருள்ப ரப்பிய
  அலகில் ஞானக் கடலி டைப்படும்
  அமிர்த யோகச் சிவவொ ளிப்புக
  அடிய ரேமுக் கருளி னைச்செயும்
  அரைய தேவத் திருவ டிக்களே. 1
  1410 திருநாவுக் கரசடி யவர்நாடற் கதிநிதி
  தௌிதேனொத் தினியசொல் மடவாருர்ப் பசிமுதல்
  வருவானத் தரிவையர் நடமாடிச் சிலசில
  வசியாகச் சொலுமவை துகளாகக் கருதிமெய்
  உருஞானத் திரள்மன முருகாநெக் கழுதுகண்
  உழவாரப் படைகையில் உடையான்வைத் தனதமிழ்
  குருவாகக் கொடுசிவ னடிசூடத் திரிபவர்
  குறுகார்புக் கிடர்படு குடர்யோனிக் குழியிலே. 2
  1411 குழிந்து சுழிபெறுநா பியின்கண் மயிர்நிரையார்
  குரும்பை முலையிடையே செலுந்தகை நன்மடவார்
  அழிந்த பொசியதிலே கிடந்தி ரவுபகல்நீ
  அளைந்த யருமதுநீ அறிந்திலை கொல்மனமே
  கழிந்த கழிகிடுநாள் இணங்கி தயநெகவே
  கசிந்தி தயமெழுநூ றரும்ப திகநிதியே
  பொழிந்த ருளுதிருநா வினெங்க ளரசினையே
  புரிந்து நினையிதுவே மருந்து பிறிதிலையே. 3
  1412 இலைமா டென்றிடர் பரியார் இந்திர
  னேஒத் துறுகுறை வற்றாலும்
  நிலையா திச்செல்வ மெனவே கருதுவர்
  நீள்சன் மக்கடல் இடையிற்புக்
  கலையார் சென்றரன் நெறியா குங்கரை
  அண்ணப் பெறுவர்கள் வண்ணத்திண்
  சிலைமா டந்திகழ் புகழா மூருறை
  திருநா வுக்கர சென்போரே. 4
  1413 என்பட்டிக் கட்டிய இந்தப்பைக் குரம்பையை
  இங்கிட்டுச் சுட்டபின் எங்குத்தைக் குச்செலும்
  முன்பிட்டுச் சுட்டிவ ருந்திக்கெத் திக்கென
  மொய்ம்புற்றுக் கற்றறி வின்றிக்கெட் டுச்சில
  வன்பட்டிப் பிட்டர்கள் துன்புற்றுப் புத்தியை
  வஞ்சித்துக் கத்திவி ழுந்தெச்சுத் தட்டுவர்
  அன்பர்க்குப் பற்றிலர் சென்றர்ச்சிக் கிற்றிலர்
  அந்தக்குக் கிக்கிரை சிந்தித்தப் பித்தரே. 5
  1414 பித்தரசு பதையாத கொத்தைநிலை உளதேவு
  பெட்டியுரை செய்துசோறு சுட்டியுழல் சமண்வாயர்
  கைத்தரசு பதையாத சித்தமொடு சிவபூசை
  கற்றமதி யினனோசை இத்தரசு புகழ்ஞாலம்
  முத்திபெறு திருவாள னெற்றுணையின் மிதவாமல்
  கற்றுணையில் வருமாதி ........
  பத்தரசு வசைதீர வைத்தகன தமிழ்மாலை
  பற்பலவு மவையோத நற்பதிக நிதிதானே. 6
  1415 பதிகமே ழெழுநூறு பகருமா கவியோகி
  பரசுநா வரசான பரமகா ரணவீசன்
  அதிகைமா நகர்மேவி அருளினால் அமண்மூடர்
  அவர்செய்வா தைகள்தீரும் அனகன்வார் கழல்சூடின்
  நிதியரா குவர்சீர்மை உடையரா குவர்வாய்மை
  நெறியரா குவர்பாவம் வெறியரா குவர்சால
  மதியரா குவர்ஈசன் அடியரா குவர்வானம்
  உடையரா குவர்பாரில் மனிதரா னவர்தாமே. 7
  1416 தாமரைநகும் அகவிதழ் தகுவன
  சாய்பெறுசிறு தளிரினை அனையன
  சார்தருமடி யவரிடர் தடிவன
  தாயினும் நல கருணையை உடையன
  தூமதியினை ஒருபது கொடுசெய்த
  சோதியின்மிகு கதிரினை யுடையன
  தூயனதவ முனிவர்கள் தொழுவன
  தோமறுகுண நிலையின தலையின
  ஓமரசினை மறைகளின் முடிவுகள்
  ஓலிடுபரி சொடுதொடர் வரியன
  ஓவறுமுணர் வொடுசிவ வொளியன
  ஊறியகசி வொடுகவி செய்தபுகழ்
  ஆமரசுயர் அகநெகு மவருள
  னாரரசதி கையினர னருளுவ
  னாமரசுகொ ளரசெனை வழிமுழு
  தாளரசுதன் அடியிணை மலர்களே. 8
  1417 அடிநாயைச் சிவிகைத் தவிசேறித் திரிவித்
  தறியாவப் பசுதைச் சிறியோரிற் செறியுங்
  கொடியேனுக் கருளைத் திருநாவுக் கரசைக்
  குணமேருத் தனைவிட் டெனையாமொட் டகல்விற்
  பிடியாராப் பெறுதற் கரிதாகச் சொலும்அப்
  பிணநூலைப் பெருகப் பொருளாகக் கருதும்
  செடிகாயத் துறிகைச் சமண்மூடர்க் கிழவுற்
  றதுதேவர்க் கரிதச் சிவலோகக் கதியே. 9
  1418 சிவசம் பத்திடைத் தவஞ்செய்து
  திரியும் பத்தியிற் சிறந்தவர்
  திலகன் கற்றசிட் டன்வெந்தொளிர்
  திகழும் பைம்பொடித் தவண்டணி
  கவசம் புக்குவைத் தரன்கழல்
  கருதுஞ் சித்தனிற் கவன்றிய
  கரணங் கட்டுதற் கடுத்துள
  களகம் புக்கநற் கவந்தியன்
  அவசம் புத்தியிற் கசிந்துகொ
  டழுகண் டத்துவைத் தளித்தனன்
  அனகன் குற்றமற் றபண்டிதன்
  அரசெங் கட்கொர்பற் றுவந்தறு
  பவசங் கைப்பதைப் பரஞ்சுடர்
  படிறின் றித்தனைத் தொடர்ந்தவர்
  பசுபந் தத்தினைப் பரிந்தடு
  பரிசொன் றப்பணிக் குநன்றுமே. 10
  1419 நன்று மாதர நாவினுக் கரைசடி
  நளினம் வைத்துயின் அல்லால்
  ஒன்று மாவது கண்டிலம் உபாயமற்
  றுள்ளன வேண்டோமால்
  என்றும் ஆதியும் அந்தமும் இல்லதோர்
  இகபரத் திடைப்பட்டுப்
  பொன்று வார்புகுஞ் சூழலிற் புகேம்புகிற்
  பொறியிலைம் புலனோடே. 11

  திருச்சிற்றம்பலம்
  பதினோராந் திருமுறை முற்றிற்று