MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  

  திருச்செந்தூர் கந்தர் கலிவெண்பா

  (ஸ்ரீகுமரகுருபர சுவாமிகள் அருளியது)

  (குறிப்பு: எங்கெங்கு பதம் பிறிப்பதனால் பொருள் மாறுபடவில்லையோ அங்கெல்லாம் பதம் பிறிக்கப்பட்டுள்ளது.)

  பூமேவு செங்கமலப் புத்தேளும் தேறரிய
  பாமேவு தெய்வப் பழமறையும் - தேமேவு
  நாதமும் நாதாந்த(1) முடிவும் நவைதீர்ந்த
  போதமும் காணாத(2) போதமாய் - ஆதிநடு .1
  (1) நாதமுநா தாந்த முடிவு நவைதீர்ந்த
  (2) போதமுங் காணாத

  அந்தங் கடந்தநித்தி யானந்த போதமாய்ப்
  பந்தம் தணந்த பரஞ்சுடராய் - வந்த
  குறியும் குணமுமொரு கோலமுமற்று எங்கும்
  செறியும் பரம சிவமாய் - அறிவுக்கு .2

  அனாதியாய் ஐந்தொழிற்கும் அப்புறமாய் அன்றே
  மனாதிகளுக்கு எட்டா வடிவாய்த் - தனாதருளின்
  பஞ்சவித ரூப பரசுகமாய் எவ்வுயிர்க்கும்
  தஞ்சமென நிற்கும் தனிப்பொருளாய் - எஞ்சாத . .3

  பூரணமாய் நித்தமாய்ப் போக்குவரவும் புணர்வும்
  காரணமும் இல்லாக் கதியாகித் - தாரணியல்
  இந்திரசாலம் புரிவோன் யாவரையும் தான்மயக்கும்
  தந்திரத்தில் சாராது சார்வதுபோல - முந்தும் .4

  கருவின்றி நின்ற கருவாய் அருளே
  உருவின்றி நின்ற உருவாய்த் - திரிகரணம்
  ஆகவரும் இச்சை அறிவு இயற்றலால் இலயம்
  போகஅதி காரப் பொருளாகி - ஏகத்து . 5

  உருவும் அருவும் உருஅருவும் ஆகிப்
  பருவ வடிவம் பலவாய் - இருண்மலத்துள்
  மோகமுறும் பல்லுயிர்க்கு முத்திஅளித் தற்குமல
  பாகமுறவே கடைக்கண் பாலித்துத் - தேகமுறத் .6

  தந்த அருவுருவம் சார்ந்தவிந்து மோகினிமான்
  பெந்த முறவே பிணிப்பித்து - மந்த்ரமுதல்
  ஆறத்து வாவும் அண்டத்து ஆர்ந்தஅத்து வாக்களும்முற்
  கூறத் தகும் சிமிழ்ப்பில் கூட்டுவித்து - மாறிவரும் 7

  ஈரிரண்டு தோற்றத்து ஏழுபிறப்புள் யோனிஎன்பான்
  ஆரவந்த நான்குநூ றாயிரத்துள் - தீர்வரிய
  கன்மத்துக்கு ஈடாய்க் கறங்கும் சகடமும்போற்
  சென்மித்து உழலத் திரோதித்து - வெந்நிரய . .8

  சொர்க்காதி போகமெலாம் துய்ப்பித்துப் பக்குவத்தால்
  நற்காரணம் சிறிது நண்ணுதலும் - தர்க்கமிடும்
  தொன்னுால் பரசமயம் தோறும் அதுவதுவே
  நன்னுால் எனத்தெரிந்து நாட்டுவித்து - முன்னுால் . 9

  விரதமுத லாயபல மெய்த்தவத்தின் உண்மைத்
  சரியைகிரி யாபோகம் சார்வித்து - அருள்பெருகு
  சாலோக சாமீப சர்ரூபமும் புசிப்பித்து
  ஆலோகம் தன்னை அகற்றுவித்து - நால்வகையாம் . .10

  சத்திநி பாதம் தருதற்கு இருவினையும்
  ஒத்துவரும் காலம் உளவாகிப் - பெத்த
  மலபரி பாகம் வருமளவில் பன்னாள்
  அலமருதல் கண்ணுற்று அருளி - உலவா .11

  தறிவுக்கு அறிவாகி அவ்வறிவுக்கு எட்டா
  நெறியில் செறிந்தநிலை நீங்கிப் - பிறியாக்
  கருணை திருஉருவாய்க் காசினிக்கே தோன்றிக்
  குருபரனென்று ஓர்திருப்பேர் கொண்டு - திருநோக்கால் . .12

  ஊழ்வினையைப் போக்கி உடலறுபத் தெட்டுநிலம்
  ஏழும் அத்துவாக்கள் இருமுன்றும் - பாழாக
  ஆணவமான படலம் கிழித்து அறிவில்
  காணரிய மெய்ஞ்ஞானக் கண்காட்டிப் - பூணும் . .13

  அடிஞானத் தாற்பொருளும் ஆன்மாவும் காட்டிக்
  கடியார் புவனமுற்றும் காட்டி - முடியாது
  தேக்குபர மானந்த தெள்ளமுதம் ஆகிஎங்கும்
  நீக்கமற நின்ற நிலைகாட்டிப் - போக்கும் . .14

  வரவு நினைப்பு மறப்பும் பகலும்
  இரவுங் கடந்துஉலவா இன்பம் -மருவுவித்துக்
  கன்மமலத் தார்க்குமலர்க் கண்மூன்றும் தாழ்சடையும்
  வன்மழுவு மானுமுடன் மால்விடைமேல் - மின்னிடத்துப் . .15

  பூத்த பவளப் பொருப்புஒன்று வெள்ளிவெற்பில்
  வாய்த்தனைய தெய்வ வடிவாகி - மூத்த
  கருமமலக் கட்டறுத்துக் கண்ணருள் செய்து (1)உள்நின்று
  ஒருமலர்த்தார்க்கு இன்பம் உதவிப் - பெருகியெழு . .16
  (1) கருமமலக் கட்டறுத்துக் கண்ணருள்செய் துண்ணின்

  முன்றவத்தை யும்கழற்றி முத்தருட னேயிருத்தி
  ஆன்றபர முத்தி அடைவித்துத் - தோன்றவரும்
  யானெனதென்று அற்ற இடமே திருவடியா
  மோனபரா னந்த முடியாக - ஞானம் . .17

  திருவுருவா இச்சை செயலறிவு கண்ணா
  அருளதுவே செங்கை அலரா - இருநிலமே
  சந்நிதியா நிற்கும் தனிச்சுடரே எவ்வுயிர்க்கும்
  பின்னமற நின்ற பெருமானே - மின்னுருவம் . .18

  தோய்ந்த நவரத்நச் சுடர்மணியால் செய்த பைம்பொன்
  வாய்ந்த கிரண மணிமுடியும் - தேய்ந்தபிறைத்
  துண்டம்இரு மூன்றுநிரை தோன்றப் பதித்தனைய
  புண்டரம் பூத்தநுதல் பொட்டழகும் - விண்ட . .19

  பருவமலர்ப் புண்டரிகம் பன்னிரண்டு பூத்தாங்கு
  அருள்பொழியும் கண்மலர் ஈராறும் - பருதி
  பலவும் எழுந்துசுடர் பாலித்தாற் போலக்
  குலவு மகரக் குழையும் - நிலவுமிழும் . .20

  புன்முறுவல் பூத்தலர்ந்த பூங்குமுதச் செவ்வாயும்
  சென்மவிடாய் தீர்க்கும் திருமொழியும் - வின்மலிதோள்
  வெவ்வசுரர் போற்றிசைக்கும் வெஞ்சூர னைத்தடிந்து
  தெவ்வருயிர் சிந்தும் திருமுகமும் - எவ்வுயிர்க்கும் . .21

  ஊழ்வினையை மாற்றி உலவாத பேரின்ப
  வாழ்வுதரும் செய்ய மலர்முகமும் - சூழ்வோர்
  வடிக்கும் பழமறைகள் ஆகமங்கள் யாவும்
  முடிக்கும் கமல முகமும் - விடுத்தகலாப்
  பாச இருள்துரந்து (1) பல்கதிரில் சோதிவிடும் .22
  (1) பாச விருடுரந்து ப்ல்கதிரிற் சோதிவிடும்

  வாச மலர்வதன மண்டலமும் - நேசமுடன்
  போகமுறும் வள்ளிக்கும் புத்தேளிர் பூங்கொடிக்கும்
  மோகம் அளிக்கும் முகமதியும் - தாகமுடன் .23

  வந்தடியில் சேர்ந்தோர் மகிழ வரம்பலவும்
  தந்தருளும் தெய்வமுகத் தாமரையும் - கொந்தவிழ்ந்த
  வேரிக் கடம்பும் விரைக்குரவும் பூத்தலர்ந்த
  பாரப் புயசயிலம் பன்னிரண்டும் - ஆரமுதம் .24

  தேவர்க்கு உதவும் திருக்கரமும் சூர்மகளிர்
  வேமக் குழைந்தணைந்த மென்கரமும் - ஓவாது
  மாரி பொழிந்த மலர்க்கரமும் பூந்தொடையல்
  சேர அணிந்த திருக்கரமும் - மார்பகத்தில் .25

  வைத்த கரதலமும் வாமமருங் கிற்கரமும்
  உய்த்த குறங்கில் ஒருகரமும் - மொய்த்த
  சிறுதொடிசேர் கையும்மணி சேர் ந்ததடங் கையும்
  கறுவுசமர் அங்குசம்சேர் கையும் - தெறுபோர் .26

  அதிர்கே டகம்சுழற்றும் அங்கைத் தலமும்
  கதிர்வாள் விதிர்க்கும் கரமும் - முதிராத
  கும்பமுலைச் செவ்வாய்க் கொடியிடையார் வேட்டணைந்த
  அம்பொன் மணிப்பூண் அகன்மார்பும் - பைம்பொன் .27

  புரிநுாலும் கண்டிகையும் பூம்பட் டுடையும்
  அரைஞாணும் கச்சை அழகும் - திருவரையும்
  நாதக்கழலு நகுமணிப் பொற் கிண்கிணியும்
  பாதத்து அணிந்த பரிபுரமும் - சோதி . .28

  இளம்பருதி நுாறா யிரங்கொடி போல
  வளந்தரு தெய்வீக வடிவும் - உளந்தனில்கண்டு
  ஆதரிப்போர்க்கு ஆருயிராய் அன்பரகத் தாமரையின்
  மீதிருக்கும் தெய்வ விளக்கொளியே - ஓதியஐந்து .29

  ஓங்காரத்து உள்ளொளிக்கும் உள்ளொளியாய் ஐந்தொழிற்கும்
  நீங்காத பேருருவாய் நின்றோனே - தாங்கரிய
  மந்திரமே சோரியா வான்பதமே மாமுடியாத்
  தொந்தமுறும் வன்னமே தொக்காகப் - பந்தனையால் 30

  ஒத்த புவனத் துருவே உரோமமாத்
  தத்துவங்க ளேசத்த தாதுவா - வைத்த
  கலையே அவயவமாக் காட்டும் அத்துவாவின்
  நிலையே வடிவமா நின்றோய் - பலகோடி . 31

  அண்டம் உருவாகி அங்கம் சராசரமாய்க்
  கண்டசத்தி மூன்றுட் கரணமாய்த் - தொண்டுபடும்
  ஆவிப் புலனுக்கு அறிவு அளிப்ப ஐந்தொழிலும்
  ஏவித் தனிநடத்தும் எங்கோவே - மேவ 32

  வரும்அட்ட மூர்த்தமாம் வாழ்வேமெய்ஞ் ஞானம்
  தரும்அட்ட யோகத் தவமே - பருவத்து
  அகலாத பேரன்பு அடைந்தோர் அகத்துள்
  புகலாகும் இன்பப் பொருப்பும் - சுகலளிதப் 33

  பேரின்ப வெள்ளப் பெருக்காறு மீதானம்
  தேரின்ப நல்கும் திருநாடும் - பாரின்பம்
  எல்லாம் கடந்த இருநிலத்துள் போக்குவரவு
  அல்லாது உயர்ந்த அணிநகரும் - தொல்லுலகில் 34

  ஈறும் முதலும் அகன்று எங்கும் நிறைந்த ஐந்தெழுத்தைக்
  கூறி நடாத்தும் குரகதமும் - ஏறுமதம்
  தோய்ந்து களித்தோர் துதிக்கையினார் பஞ்சமலம்
  காய்ந்த சிவஞானக் கடாக்களிறும் - வாய்ந்தசிவ . 35

  பூரணத்துள் பூரணமாம் போதம் புதுமலரா
  நாரகத்துள் கட்டு நறுந்தொடையும் - காரணத்துள்
  ஐந்தொழிலும் ஓவாது அளித்துயர்ந்த வான்கொடியும்
  வந்தநவ நாத மணிமுரசும் -சந்ததமும் 36

  நீக்கமின்றி ஆடி நிழலசைப்பான் போல்புவனம்
  ஆக்கி அசைந்தருளும் ஆணையும் - தேக்கமழ்ந்து
  வீசும் பனுவல் விபுதர் தனித்தனியே
  பேசும் தசாங்கமெனப் பெற்றோனே - தேசுதிகழ் 37

  பூங்கயிலை வெற்பில் புனைமலர்ப்பூங் கோதையிடப்
  பாங்குறையும் முக்கண் பரஞ்சோதி - ஆங்கொருநாள்
  வெந்தகுவர்க்கு ஆற்றாத விண்ணோர் முறைக்கிரங்கி
  ஐந்து முகத்தோடு அதோமுகமும் - தந்து 38

  திருமுகங்கள் ஆறாகிச் செந்தழற்கண் ஆறும்
  ஒருமுகமாய்த் தீப்பொறியாறு உய்ப்ப - விரிபுவனம்
  எங்கும் பரக்க இமையோர் கண்டு அஞ்சுதலும்
  பொங்கும் தழற்பிழம்பைப் பொற்கரத்தால் - அங்கண் . 39

  எடுத்தமைத்து வாயுவைக்கொண்டு ஏகுதியென்று எம்மான்
  கொடுத்தளிப்ப மெல்லக் கொடுபோய் - அடுத்ததொரு
  பூதத் தலைவகொடு போதிஎனத் தீக்கடவுள்
  சீதப் பகீரதிக்கே சென்றுய்ப்பப் - போதொருசற்று . 40

  அன்னவளும் கொண்டமைதற்கு ஆற்றாள் சரவணத்தில்
  சென்னியில் கொண்டு உய்ப்பத் திருஉருவாய் - முன்னர்
  அறுமீன் முலையுண்டு அழுதுவிளை யாடி
  நறுநீர் முடிக்கணிந்த நாதன் - குறுமுறுவல் 41

  கன்னியொடும் சென்று அவட்குக் காதலுருக் காட்டுதலும்
  அன்னவள்கண்டு அவ்வுருவம் ஆறினையும் - தன்னிரண்டு
  கையால் எடுத்தணைத்துக் கந்தனெனப் பேர்புனைந்து
  மெய்யாறும் ஒன்றாக மேவுவித்துச் - செய்ய . 42

  முகத்தில் அணைத்து உச்சி மோந்து முலைப்பால்
  அகத்துள் மகிழ்பூத்து அளித்துச் - சகத்தளந்த
  வெள்ளை விடைமேல் விமலன் கரத்தில் அளித்து
  உள்ளம் உவப்ப உயர்ந்தோனே - கிள்ளைமொழி . 43

  மங்கை சிலம்பின் மணிஒன்ப தில்தோன்றும்
  துங்க மடவார் துயர்தீர்ந்து - தங்கள்
  விருப்பால் அளித்தநவ வீரருக்குள் முன்னோன்
  மருப்பாயும் தார்வீர வாகு - நெருப்பிலுதித்து 44

  அங்கண் புவனம் அனைத்தும் அழித்துலவும்
  செங்கண் கிடா அதனைச் சென்று கொணர்ந்து - எங்கோன்
  விடுக்குதி என்றுஉய்ப்ப அதன் மீதிவர்ந்து எண்திக்கும்
  நடத்தி விளையாடும் நாதா - படைப்போன் 45

  அகந்தை உரைப்பமறை ஆதி எழுத்தென்று
  உகந்த பிரணவத்தின் உண்மை - புகன்றிலையால்
  சிட்டித் தொழிலதனைச் செய்வதெங்ஙன் என்றுமுனம்
  குட்டிச் சிறையிருத்தும் கோமானே - மட்டவிழும் 46

  பொன்னம் கடுக்கைப் புரிசடையோன் போற்றிசைப்ப
  முன்னம் பிரமம் மொழிந்தோனே - கொன்னெடுவேல்
  தாரகனும் மாயத் தடங்கிரியும் துாளாக
  வீரவடி வேல் விடுத்தோனே - சீரலைவாய்த் 47

  தெள்ளு திரை கொழிக்கும் செந்துாரில் போய்க்கருணை
  வெள்ளம் எனத்தவிசின் வீற்றிருந்து - வெள்ளைக்
  கயேந்திரனுக்கு அஞ்சல் அளித்துக் கடல்சூழ்
  மயேந்திரத்தில் புக்கு இமையோர் வாழச் - சயேந்திரனாம் 48

  சூரனைச் சோதித்துவருக என்றுதடம் தோள்விசய
  வீரனைத் துாதாக விடுத்தோனே - காரவுணன்
  வானவரை விட்டு வணங்காமை யால் கொடிய
  தானவர்கள் நாற்படையும் சங்கரித்துப் - பானு . 49

  பகைவன் முதலாய பாலருடன் சிங்க
  முகனைவென்று வாகை முடித்தோய் - சகமுடுத்த
  வாரிதனில் புதிய மாவாய்க் கிடந்தநெடும்
  சூருடலம் கீண்ட சுடர் வேலோய் - போரவுணன் 50

  அங்கம்இரு கூறாய் அடன்மயிலும் சேவலுமாய்த்
  துங்கமுடன் ஆர்த்தெழுந்து தோன்றுதலும் - அங்கவற்றுள்
  சீறும்அர வைப்பொருத சித்ரமயில் வாகனமா
  ஏறி நடாத்தும் இளையோனே - மாறிவரு . 51

  சேவல் பகையைத் திறல்சேர் பதாகைஎன
  மேவத் தனித்துயர்த்த மோலோனே - மூவர்
  குறைமுடித்து விண்ணம் குடியேற்றித் தேவர்
  சிறைவிடுத்து ஆட் கொண்டளித்த தேவே - மறைமுடிவாம் 52

  சைவக்கொழுந்தே தவக்கடலே வானுதவும்
  தெய்வக் களிற்றை மணம்செய்தோனே - பொய்விரவு
  காமம் முனிந்த கலைமுனிவன் கண்ணருளால்
  வாமமட மானின் வயிற்றுதித்தப் - பூமருவு . 53

  கானக் குறவர் களிகூரப் பூங்குயில்போல்
  ஏனற் புனங்காத்து இனிதிருந்து - மேன்மைபெறத்
  தெள்ளித் தினைமாவும் தேனும் பரிந்தளித்த
  வள்ளிக் கொடியை மணந்தோனே - உள்ளம் உவந்து . 54

  ஆறுதிருப் பதிகண்டு ஆறெழுத்தும் அன்பினுடன்
  கூறும் அவர் சிந்தைகுடி கொண்டோனே - நாறுமலர்க்
  கந்திப் பொதும்பர் எழு காரலைக்கும் சீரலைவாய்ச்
  செந்திப் பதிபுரக்கும் செவ்வேளே - சந்ததமும் . 55

  பல்கோடி சன்மப் பகையும் அவமிருந்தும்
  பல்கோடி விக்கினமும் பல்பிணியும் - பல்கோடி
  பாதகமும் செய்வினையும் பாம்பும் பசாசும்அடல்
  பூதமுந்தீீ நீரும் பொருபடையும் - தீது அகலா . 56

  வெவ்விடமும் துட்ட மிருகம் முதலாம் எவையும்
  எவ்விடம் வந்து எம்மை எதிர்ந்தாலும் - அவ்விடத்தில்
  பச்சைமயில் வாகனமும் பன்னிரண்டு திண்தோளும்
  அச்சம் அகற்றும் மயில்வேலும் - கச்சைத் 57

  திருவரையும் சீறடியும் செங்கையும் ஈராறு
  அருள்விழியும் மாமுகங்கள் ஆறும் - விரகிரணம்
  சிந்தப் புனைந்த திருமுடிகள் ஓராறும்
  எந்தத் திசையும் எதிர்தோன்ற - வந்திடுக்கண் . 58

  எல்லாம் பொடிபடுத்தி எவ்வரமும் தந்துபுகுந்து
  உல்லாசமாக உளத்திருந்து - பல்விதமாம்
  ஆசுமுதல் நாற்கவியும் அட்டாவ தானமும்சீர்ப்
  பேசும் இயல் பல்காப் பியத் தொகையும் - ஓசை 59

  எழுத்துமுத லாம் ஐந்து இலக்கணமும் தோய்ந்து
  பழுத்த தமிழ்ப்புலமை பாலித்து - ஒழுக்கமுடன்
  இம்மைப் பிறப்பில் இருவா தனை அகற்றி
  மும்மைப் பெருமலங்கள் மோசித்துத் - தம்மைவிடுத்து 60

  ஆயும் பழைய அடியா ருடன்கூட்டித்
  தோயும் பரபோகம் துய்ப்பித்துச் - சேய
  கடியேற்கும் பூங்கமலக் கால்காட்டி ஆட்கொண்டு
  அடியேற்கு முன்னின்று அருள். 61

  திருச்செந்தூர் கந்தர் கலிவெண்பா முற்றிற்று