MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  

  12.7 நம்பியாண்டார் நம்பி அருளிச் செய்த
  ஆளுடையபிள்ளையார் திருவுலாமாலை (1358)
  1358 திருந்தியசீர்ச் செந்தா மரைத்தடத்துச் சென்றோர்
  இருந்தண் இளமேதி பாயப் - பொருந்திய

  புள்ளிரியப் பொங்கு கயல்வெருவப் பூங்குவளைக்
  கள்ளிரியச் செங்கழுநீர் கால்சிதையத் - துள்ளிக்

  குருகிரியக் கூன்இறவம் பாயக் களிறு
  முருகுவிரி பொய்கையின்கண் மூழ்க -வெருவுற்ற

  கோட்டகத்துப் பாய்வாளைக் கண்டலவன் கூசிப்போய்த்
  தோட்டகத்த செந்நெல் துறையடையச் - சேட்டகத்த

  காவி முகமலரக் கார்நீலம் கண்படுப்ப
  வாவிக்கண் நெய்தல் அலமர - மேவிய (5)
  அன்னம் துயில்இழப்ப அஞ்சிறைசேர் வண்டினங்கள்
  துன்னும் துணைஇழப்பச் சூழ்கிடங்கில் - மன்னிய

  வள்ளை நகைகாட்ட வண்குமுதம் வாய்காட்டத்
  தெள்ளுபுனற் பங்கயங்கள் தேன்காட்ட - மெள்ள

  நிலவு மலரணையின் நின்றிழிந்த சங்கம்
  இலகுகதிர் நித்திலங்கள் ஈன - உலவிய

  மல்லைப் பழனத்து வார்பிரசம் மீதழிய
  ஒல்லை வரம்பிடறி ஓடிப்போய்ப் - புல்லிய

  பாசடைய செந்நெல் படரொளியால் பல்கதிரோன்
  தேசடைய ஓங்கு செறுவுகளும் - மாசில்நீர் (10)
  நித்திலத்தின் சாயும் நிகழ்மரக தத்தோலும்
  தொத்தொளி செம்பொன் தொழிற்பரிய - மொய்த்த

  பவளத்தின் செவ்வியும் பாங்கணைய ஓங்கித்
  திவளக் கொடிமருங்கில் சேர்த்தித் - துவளாமைப்

  பட்டாடை கொண்டுடுத்துப் பைந்தோ டிலங்குகுழை
  இட்டமைந்த கண்ணார் இளங்கமுகும் - விட்டொளிசேர்

  கண்கள் அழல்சிதறிக் காய்சினத்த வாய்மதத்துத்
  தண்டலையின் நீழல் தறியணைந்து - கொண்ட

  கொலைபுரியா நீர்மையவாய்க் கொம்புவளைத் தேந்தி
  மலையு மரவடிவங் கொண்டாங் - கிலைநெருங்கு (15)
  சூதத் திரளும் தொகுகனிக ளால்நிவந்த
  மேதகுசீர்த் தெங்கின் வியன்பொழிலும் - போதுற்

  றினமொருங்கு செவ்வியவாய் இன்தேன் ததும்பு
  கனிநெருங்கு திண்கதலிக் காடும் - நனிவிளங்கு

  நாற்றத்தால் எண்டிசையும் வந்து நலஞ்சிறப்ப
  ஊற்று மடுத்த உயர்பலவும் -மாற்றமரும்

  மஞ்சள் எழில்வளமும் மாதுளையின் வார்பொழிலும்
  இஞ்சி இளங்காவின் ஈட்டமும் - எஞ்சாத

  கூந்தற் கமுகும் குளிர்பாட லத்தெழிலும்
  வாய்ந்தசீர் சண்பகத்தின் வண்காடும் - ஏந்தெழிலார் (20)
  மாதவியும் புன்னையும் மண்ணும் மலர்க்குரவும்
  கேதகையும் எங்கும் கெழீஇஇப் - போதின்

  இளந்தென்றல் வந்தசைப்ப எண்டிசையும் வாசம்
  வளந்துன்று வார்பொழிலின் மாடே - கிளர்ந்தெங்கும்

  ஆலை ஒலியும் அரிவார் குரல்ஒலியும்
  சோலைக் கிளிமிழற்றும் சொல்லொலியும் - ஆலும்

  அறுபதங்கள் ஆர்ப்பொலியும் ஆன்றபொலி வெய்தி
  உறுதிரைநீர் வேலை ஒலிப்ப - வெறிகமழும்

  நந்தா வனத்தியல்பும் நற்றவத்தோர் சார்விடமும்
  அந்தமில் சீரார் அழகினால் - முந்திப் (25)
  புகழ்வாருந் தன்மையதாய்ப் பூதலத்துள் ஓங்கி
  நிகழ்கிடங்கும் சூழ்கிடப்ப நேரே - திகழ

  முளைநிரைத்து மூரிச் சிறைவகுத்து மொய்த்த
  புளகத்தின் பாம்புரிசூழ் போகி - வளர

  இரும்பதணஞ் சேர இருத்திஎழில் நாஞ்சில்
  மருங்கனைய அட்டாலை யிட்டுப் - பொருந்தியசீர்த்

  தோமரமும் தொல்லைப் பொறிவீசி யந்திரமும்
  காமரமும் ஏப்புழையும் கைகலந்து - மீமருவும்

  வெங்கதிரோன் தேர்விலங்க மிக்குயர்ந்த மேருப்போன்
  றங்கனகத் திஞ்சி அணிபெற்றுப் - பொங்கொளிசேர் (30)
  மாளிகையும் மன்னியசீர் மண்டபமும் ஒண்தலத்த
  சூளிகையும் துற்றெழுந்த தெற்றிகளும் - வாளொளிய

  நாடக சாலையும் நன்பொற் கபோதஞ்சேர்
  பீடமைத்த மாடத்தின் பெற்றியும் - கேடில்

  உருவு பெறவகுத்த அம்பலமும் ஓங்கு
  தெருவும் வகுத்தசெய் குன்றும் -மருவினிய

  சித்திரக் காவும் செழும்பொழிலும் வாவிகளும்
  நித்திலஞ்சேர் நீடு நிலைக்களமும் - எத்திசையும்

  துன்னி எழில்சிறப்பச் சோதி மலர்மடந்தை
  மன்னி மகிழ்ந்துறையும் வாய்மைத்தாய்ப் - பொன்னும் (35)
  மரகதமும் நித்திலமும் மாமணியும் பேணி
  இரவலர்கட் கெப்போதும் ஈந்தும் - கரவாது

  கற்பகமும் காருமெனக் கற்றவர்க்கும் நற்றவர்க்கும்
  தப்பாக் கொடைவளர்க்குஞ் சாயாத - செப்பத்தால்

  பொய்ம்மை கடிந்து புகழ்பரிந்து பூதலத்து
  மெய்ம்மை தலைசிறந்து மேதக்கும் - உண்மை

  மறைபயில்வார் மன்னு வியாகரணக் கேள்வித்
  துறைபயில்வார் தொன்னூல் பயில்வார் - முறைமையால்

  ஆகமங்கள் கேட்பார் அருங்கலைநூல் ஆதரித்துப்
  போகம் ஒடுங்காப் பொருள்துய்ப்பார் - சோகமின்றி (40)
  நீதி நிலைஉணர்வார் நீள்நிலத்துள் ஐம்புலனும்
  காதல் விடுதவங்கள் காமுறுவார் - ஆதி

  அருங்கலைநூல் ஓதுவார் ஆதரித்து வென்றிக்
  கருங்கலிநீங் கக்கனல்வ குப்பார் - ஒருங்கிருந்து

  காமநூல் கேட்பார் கலைஞானம் காதலிப்பார்
  ஓமநூல் ஓதுவார் உத்தரிப்பார் - பூமன்னும்

  நான்முகனே அன்னசீர் நானூற் றுவர்மறையோர்
  தாம்மன்னி வாழும் தகைமைத்தாய் - நாமன்னும்

  ஆரணங்கும் மற்றை அருந்ததியும் போல்மடவார்
  ஏரணங்கு மாடத் தினிதிருந்து - சீரணங்கு (45)
  வீணை பயிற்றுவார் யாழ்பயில்வார் மேவியசீர்ப்
  பாணம் பயில்வார் பயன்உறுவார் - பேணியசீர்ப்

  பூவைக்குப் பாட்டுரைப்பார் பொற்கிளிக்குச் சொற்பயில்வார்
  பாவைக்குப் பொன்புனைந்து பண்புறுவார் - ஆய்எங்கும்

  மங்கையர்கள் கூட்டமும் மன்னு சிறார்குழுவும்
  பொங்குலகம் எல்லாம் பொலிவடையத் - தங்கிய

  வேத ஒலியும் விழாவொலியும் மெல்லியலார்
  கீத ஒலியும் கிளர்ந்தோங்கும் - மாதரார்

  பாவை ஒலியும் பறைஒலியும் பல்சனங்கள்
  மேவும் ஒலியும் வியன்நகரம் - காவலர்கள் (50)
  பம்பைத் துடிஒலியும் பௌவப் படைஒலியும்
  கம்பக் களிற்றொலியும் கைகலந்து - நம்பிய

  கார்முழக்கும் மற்றைக் கடல்முழக்கும் போற்கலந்த
  சீர்முழக்கம் எங்கும் செவிடுபடப் - பார்விளங்கு

  செல்வம் நிறைந்தஊர் சீரில் திகழ்ந்தஊர்
  மல்கு மலர்மடந்தை மன்னும்ஊர் - சொல்லினிய

  ஞாலத்து மிக்கஊர் நானூற் றுவர்கள்ஊர்
  வேலொத்த கண்ணார் விளங்கும்ஊர் - ஆலித்து

  மன்னிருகால் வேலை வளர்வெள்ளத் தும்பரொடும்
  பன்னிருகால் நீரில் மிதந்தவூர் - மன்னும் (55)
  பிரமனூர் வேணுபுரம் பேரொலிநீர் சண்பை
  அரன்மன்னு தண்காழி அம்பொற் - சிரபுரம்

  பூந்தராய்க் கொச்சைவயம் வெங்குருப் பொங்குபுனல்
  வாய்ந்தநல் தோணி புரம்மறையோர் - ஏய்ந்த

  புகலி கழுமலம் பூம்புறவம் என்றிப்
  பகர்கின்ற பண்புற்ற தாகித் - திகழ்கின்ற

  மல்லைச் செழுநகரம் மன்னவும் வல்லமணர்
  ஒல்லைக் கழுவில் உலக்கவும் - எல்லையிலா

  மாதவத்தோர் வாழவும் வையகத்தோர் உய்யவும்
  மேதக்க வானோர் வியப்பவும் - ஆதியாம் (60)
  வென்றிக் கலிகெடவும் வேதத் தொலிமிகவும்
  ஒன்றிச் சிவனடியார் ஓங்கவும் - துன்றிய

  பன்னு தமிழ்ப்பதினா றாயிர நற்பனுவல்
  மன்னு புவியவர்க்கு வாய்ப்பவும் - முன்னிய

  சிந்தனையாற் சீரார் கவுணியர்க்கோர் சேயென்ன
  வந்தங் கவதரித்த வள்ளலை - அந்தமில்சீர்

  ஞானச் சுடர்விளக்கை நற்றவத்தோர் கற்பகத்தை
  மான மறையவற்றின் வான்பொருளை - ஆனசீர்த்

  தத்துவனை நித்தனைச் சைவத் தவர்அரசை
  வித்தகத்தால் ஓங்கு விடலையை - முத்தமிழின் (65)
  செஞ்சொற் பொருள்பயந்த சிங்கத்தைத் தெவ்வர்உயிர்
  அஞ்சத் திகழ்ந்த அடல்உருமை - எஞ்சாமை

  ஆதிச் சிவனருளால் அம்பொன்செய் வட்டிலில்
  கோதில் அமிர்தநுகர் குஞ்சரத்தைத் - தீதறுசீர்க்

  காலத் தொகுதியும் நான்மறையின் காரணமும்
  மூலப் பொருளும் முழுதுணர்ந்த - சீலத்

  திருஞான சம்பந்தன் என்றுலகம் சேர்ந்த
  ஒருநாமத் தால் உயர்ந்த கோவை - வருபெருநீர்ப்

  பொன்னிவள நாடனைப் பூம்புகலி நாயகனை
  மன்னர் தொழுதிறைஞ்சும் மாமணியை - முன்னே (70)
  நிலவு முருகர்க்கும் நீலநக் கற்கும்
  தொலைவில் புகழ்ச்சிறுத்தொண் டற்கும் - குலவிய

  தோழமையாய்த் தொல்லைப் பிறப்பறுத்த சுந்தரனை
  மாழையொண்கண் மாதர் மதனனைச் - சூழொளிய

  கோதைவேல் தென்னன்தன் கூடல் குலநகரில்
  வாதில் அமணர் வலிதொலையக் - காதலால்

  புண்கெழுவு செம்புனலா றோடப் பொருதவரை
  வண்கழுவில் தைத்த மறையோனை - ஒண்கெழுவு

  ஞாலத் தினர்அறிய மன்னுநனி பள்ளியது
  பாலை தனைநெய்தல் ஆக்கியும் - காலத்து (75)
  நீரெதிர்ந்து சென்று நெருப்பிற் குளிர்படைத்தும்
  பாரெதிர்ந்த பல்விடங்கள் தீர்த்துமுன் - நேரெழுந்த

  யாழை முரித்தும் இருங்கதவம் தான்அடைத்தும்
  சூழ்புனலில் ஓடத் தொழில்புரிந்தும் - தாழ்பொழில்சூழ்

  கொங்கிற் பனிநோய் பரிசனத்தைத் தீர்ப்பித்தும்
  துங்கப் புரிசை தொகுமிழலை - அங்கதனில்

  நித்தன் செழுங்காசு கொண்டுநிகழ் நெல்வாயில்
  முத்தின் சிவிகை முதற்கொண்டும் - அத்தகுசீர்

  மாயிரு ஞாலத்து மன்னா வடுதுறைபுக்
  காயிரஞ் செம்பொன் அதுகொண்டும் - மாய்வரிய (80)
  மாண்புதிகழ் எம்பெருமான் மன்னுதிரு வோத்தூரில்
  ஆண்பனைகள் பெண்பனைகள் ஆக்கியும் - பாண்பரிசில்

  கைப்பாணி ஒத்திக்கா ழிக்கோலக் காவிற்பொற்
  சப்பாணி கொண்டு தராதலத்துள் - எப்பொழுதும்

  நீக்கரிய இன்பத் திராகம்இருக் குக்குறள்
  நோக்கரிய பாசுரம்பல் பத்தோடும் - ஆக்கரிய

  யாழ்முரி சக்கரமாற் றீரடி முக்காலும்
  பாழிமையால் பாரகத்தோர் தாம்உய்ய - ஊழி

  உரைப்பமரும் பல்புகழால் ஓங்கஉமை கோனைத்
  திருப்பதிகம் பாடவல்ல சேயை ௭ விருப்போடு (85)
  நண்ணு புகழ்மறையோர் நாற்பத்தெண் ணாயிரவர்
  எண்ணில் முனிவரர் ஈட்டத்துப் - பண்ணமரும்

  ஓலக்கத் துள்ளிருப்ப ஒண்கோயில் வாயிலின்கண்
  கோலக் கடைகுறுகிக் கும்பிட்டாங் - காலும்

  புகலி வளநகருள் பூசுரர் புக்காங்
  கிகலில் புகழ்பரவி யேத்திப் - புகலிசேர்

  வீதி எழுந்தருள வேண்டுமென விண்ணப்பம்
  ஆதரத்தாற் செய்ய அவர்க்கருளி - நீதியால்

  கேதகையும் சண்பகமும் நேர்கிடத்திக் கீழ்த்தாழ்ந்த
  மாதவியின் போதை மருங்கணைத்துக் - கோதில் (90)
  இருவேலி தன்னை இடையிருத்தி ஈண்டு
  மருவோடு மல்லிகையை வைத்தாங் - கருகே

  கருமுகையைக் கைகலக்க வைத்துக் கழுநீர்ப்
  பெருகு பிளவிடையே பெய்து - முருகியலும்

  புன்னாகந் தன்னைப் புணர இருவாச்சி
  தன்அயலே முல்லை தலையெடுப்ப - மன்னிய

  வண்செருந்தி வாய்நெகிழ்ப்ப மௌவல் அலர்படைப்பத்
  தண்குருந்தம் மாடே தலையிறக்க - ஒண்கமலத்

  தாதடுத்த கண்ணியால் தண்ணறுங் குஞ்சிமேற்
  போதடுத்த கோலம் புனைவித்துக் - காதிற் (95)
  கனவயிர குண்டலங்கள் சேர்த்திக் கழுத்தின்
  இனமணியின் ஆரம் இலகப் - புனைகனகத்

  தொத்தடுத்த பூஞ்சுரிகைச் சோதிசேர் தாளிம்பம்
  வைத்து மணிக்கண் டிகைபூண்டு - முத்தடுத்த

  கேயூரம் தோள்மேற் கிடத்திக் கிளர்பொன்னின்
  வாய்மை பெறுநூல் வலந்திகழ - வேயும்

  தமனியத்தின் தாழ்வடமும் தண்டரளக் கோப்பும்
  சிமைய வரைமார்பிற் சேர்த்தி - அமைவுற்ற

  வெண்ணீற்றின் ஒண்களபம் மட்டித்து மேவுதொழில்
  ஒண்ணூற் கலிங்கம் உடல்புனைந்து - திண்ணோக்கிற் (100)
  காற்றுருமோ குன்றோ கடலோ அடல்உருமோ
  கூற்றுருவோ என்னக் கொதித்தெழுந்து - சீற்றத்

  தழல்விழித்து நின்றெதிர்ந்து தாலவட்டம் வீசிப்
  புழைத்தடக்கை கொண்டெறிந்து பொங்கி - மழை மதத்தாற்

  பூத்த கடதடத்துக் போகம் மிகப்பொலிந்த
  காத்திரத்த தாகிக் கலித்தெங்கும் - கோத்த

  கொடுநிகளம் போக்கிநிமிர் கொண்டெழுந்து கோபித்
  திடுவண்டை யிட்டுக் கலித்து - முடுகி

  நெடுநிலத்தைத் தான்உழக்கி நின்று நிகர்நீத்
  திடிபெயரத் தாளந் திலுப்பி - அடுசினத்தால் (105)
  கன்ற முகம்பருகிக் கையெடுத் தாராய்ந்து
  வென்றி மருப்புருவ வெய்துயிர்த் - தொன்றிய

  கூடம் அரணழித்துக் கோபுரங்க ளைக்குத்தி
  நீடு பொழிலை நிகரழித் - தோடிப்

  பணப்பா கரைப்பரிந்து குத்திப் பறித்த
  நிணப்பாகை நீள்விசும்பின் வீசி - அணைப்பரிய

  ஓடைக் கருங்களிற்றை ஒண்பரிக்கா ரர்கள்தாம்
  மாடணையக் கொண்டு வருதலுமே - கூடி

  நயந்து குரற்கொடுத்து நட்பளித்துச் சென்று
  வியந்தணுகி வேட்டம் தணிந்தாங் - குயர்ந்த (110)
  உடற்றூய வாசிதனைப் பற்றிமேல் கொண்டாங்
  கடற்கூடற் சந்தி யணுகி - அடுத்த

  பயில்பலவும் பேசிப் படுபுரசை நீக்கி
  அயர்வு கெடஅணைத்துத் தட்டி - உயர்வுதரு

  தண்டுபே ரோசையின்கண் தாள்கோத்துச் சீர்ச்சிறுத்
  தொண்டர் பிறகணையத் தோன்றுதலும் - எண்டிசையும்

  பல்சனமும் மாவும் படையும் புடைகிளர
  ஒல்லொலியால் ஓங்கு கடல்கிளர - மல்லல்

  பரித்தூரங் கொட்டப் படுபணிலம் ஆர்ப்பக்
  கருத்தோ டிசைகவிஞர் பாட - விரித்த (115)
  குடைபலவும் சாமரையும் தொங்கல்களும் கூடிப்
  புடைபரந்து பொக்கம் படைப்பக் - கடைபடு

  வீதி அணுகுதலும் வெள்வளையார் உள்மகிழ்ந்து
  காதல் பெருகிக் கலந்தெங்கும் - சோதிசேர்

  ஆடரங்கின் மேலும் அணிமா ளிகைகளிலும்
  சேடரங்கும் நீள்மறுகும் தெற்றியிலும் - பீடுடைய

  பேரிளம் பெண் ஈறாகப் பேதை முதலாக
  வாரிளங் கொங்கை மடநல்லார் - சீர்விளங்கப்

  பேணும் சிலம்பும் பிறங்கொளிசேர் ஆரமும்
  பூணும் புலம்பப் புறப்பட்டுச் - சேண்மறுகில் (120)
  காண்டகைய வென்றிக் கருவரைமேல் வெண்மதிபோல்
  ஈண்டு குடையின் எழில் நிழற்கீழ்க் -காண்டலுமே

  கைதொழுவார் நின்று கலைசரிவார் மால்கொண்டு
  மெய்தளர்வார் வெள்வளைகள் போய்வீழ்வார் - வெய்துயிர்த்துப்

  பூம்பயலை கொள்வார் புணர்முலைகள் பொன்பயப்பார்
  காம்பனைய மென்தோள் கவின்கழிவார் - தாம்பயந்து

  வென்றிவேற் சேயென்ன வேனில்வேட் கோவென்ன
  அன்றென்ன ஆமென்ன ஐயுற்றுச் - சென்றணுகிக்

  காழிக் குலமதலை என்றுதங் கைசோர்ந்து
  வாழி வளைசரிய நின்றயர்வார் - பாழிமையால் (125)
  உள்ளம் நிலைதளர்ந்த ஒண்ணுதலார் வெல்களிற்றை
  மெள்ள நடவென்று வேண்டுவார் - கள்ளலங்கல்

  தாராமை அன்றியும் தையல்நல் லார் முகத்தைப்
  பாராமை சாலப் பயன் என்பார் - நேராக

  என்னையே நோக்கினான் ஏந்திழையீர் இப்பொழுது
  நன்மை நமக்குண் டெனநயப்பார் - கைம்மையால்

  ஒண்கலையும் நாணும் உடைதுகிலும் தோற்றவர்கள்
  வண்கமலத் தார்வலிந்து கோடுமெனப் - பண்பின்

  வடிக்கண் மலர்வாளி வார்புருவ வில்மேல்
  தொடுத்ததரந் தொண்டை துடிப்பப் - பொடித்தமுலைக் (130)
  காசைக் கருங்குழலார் காதற் கவுணியன்பால்
  பூசற் கமைந்து புறப்படுவார் - வாசச்

  செழுமலர்த்தார் இன்றெனக்கு நல்காதே சீரார்
  கழுமலர்த்தார் கோவே கழல்கள் - தொழுவார்கள்

  அங்கோல் வளையிழக்கப் போவது நின்னுடைய
  செங்கோன்மை யோவென்று செப்புவார்-நங்கைமீர்

  இன்றிவன் நல்குமேல் எண்பெருங் குன்றத்தில்
  அன்றமணர் கூட்டத்தை ஆசழித்துப் - பொன்ற

  உரைகெழுவு செந்தமிழ்ப்பா ஒன்றினால் வென்றி
  நிரைகழுமேல் உய்த்தானை நேர்ந்து - விரைமலர்த்தார் (135)
  பெற்றிடலாம் என்றிருந்த நம்மிலும் பேதையர்கள்
  மற்றுளரோ என்று வகுத்துரைப்பார் - மற்றிவனே

  பெண்ணிரக்கம் அன்றே பிறைநுதலீர் மாசுணத்தின்
  நண்ணு கடுவிடத்தால் நாட்சென்று - விண்ணுற்ற

  ஆருயிரை மீட்டன் றவளை அணிமருகல்
  ஊரறிய வைத்த தெனஉரைப்பார் - பேரிடரால்

  ஏசுவார் தாம்உற்ற ஏசறவைத் தோழியர்முன்
  பேசுவார் நின்றுதம் பீடழிவார் - ஆசையால்

  நைவார் நலன்அழிவார் நாணோடு பூண்இழப்பார்
  மெய்வாடு வார்வெகுள்வார் வெய்துயிர்ப்பார் - தையலார் (140)
  பூந்துகிலைப் பூமாலை என்றணிவார் பூவினைமுன்
  சாந்தம் எனமெய்யில் தைவருவார் - வாய்ந்த

  கிளியென்று பாவைக்குச் சொற்பயில்வார் பந்தை
  ஒளிமே கலையென் றுடுப்பார் -அளிமேவு

  பூங்குழலார் மையலாய்க் கைதொழுமுன் போதந்தான்
  ஓங்கொலிசேர் வீதி யுலா.

  திருச்சிற்றம்பலம்