MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  

  12.8 நம்பியாண்டார் நம்பி அருளிச் செய்த
  ஆளுடைய பிள்ளையார் திருக்கலம்பகம் (1359 - 1407)
  1359 அலையார்ந்த கடலுலகத் தருந்திசைதோ றங்கங்கே
  நிலையார்ந்த பலபதிகம் நெறிமனிதர்க் கினிதியற்றி
  ஈங்கருளி யெம்போல்வார்க் கிடர்கெடுத்தல் காரணமாய்
  ஓங்குபுகழ்ச் சண்பையெனும் ஒண்பதியுள் உதித்தனையே.

  செஞ்சடைவெண் மதியணிந்த சிவன்எந்தை திருவருளால்
  வஞ்சியன நுண்ணிடையாள் மலையரையன் மடப்பாவை
  நற்கண்ணி அளவிறந்த ஞானத்தை அமிர்தாக்கிப்
  பொற்கிண்ணத் தருள்புரிந்த போனகமுன் நுகர்ந்தனையே.

  தோடணிகா தினன்என்றும் தொல்லமரர்க் கெஞ்ஞான்றும்
  தேடரிய பராபரனைச் செழுமறையின் அகன்பொருளை
  அந்திச்செம் மேனியனை அடையாளம் பலசொல்லி
  உந்தைக்குக் காணஅரன் உவனாமென் றுரைத்தனயே.

  (இவை மூன்றும் நான்கடித் தாழிசை)

  வளமலி தமிழிசை வடகலை மறைவல
  முளரிநன் மலரணி தருதிரு முடியினை.

  கடல்படு விடமடை கறைமணி மிடறுடை
  அடல்கரி உரியனை அறிவுடை அளவினை.

  (இவை இரண்டும் அராகம்)

  கரும்பினு மிக் கினியபுகழ்க் கண்ணுதல்விண்ணவன்அடிமேல்
  பரம்பவிரும் புவியவர்க்குப் பத்திமையை விளைத்தனையே.

  பன்மறையோர் செய்தொழிலும் பரமசிவா கமவிதியும்
  நன்மறையின் விதிமுழுதும் ஒழிவின்றி நவின்றனையே.

  (இவை இரண்டும் இரண்டடித் தாழிசை)

  அணிதவத் தவர்களுக் கதிகவித் தகனும்நீ
  தணிமனத் தருளுடைத் தவநெறிக் கமிர்தம்நீ
  அமணரைக் கழுநுதிக் கணைவுறுத் தவனும்நீ
  தமிழ்நலத் தொகையினில் தகுசுவைப் பவனும்நீ

  (இவை நான்கும் நாற்சீர் ஓரடி அம்போதரங்கம்)

  மறையவர்க் கொருவன் நீ
  மருவலர்க் குருமு நீ
  நிறைகுணத் தொருவன் நீ
  நிகரில்உத் தமனும் நீ

  (இவை நான்கும் முச்சீர் ஓரடி அம்போதரங்கம்)

  அரியை நீ. எளியை நீ.
  அறவன் நீ. துறவன் நீ.
  பெரியை ந.ீ உரியை நீ.
  பிள்ளை நீ. வள்ளல் நீ.

  (இவை எட்டும் இருசீர் ஓரடி அம்போதரங்கம்)

  எனவாங்கு (இது தனிச்சொல்)

  அருந்தமிழ் விரகநிற் பரசுதும் திருந்திய
  நிரைச்செழு மாளிகை நிலைதொறும் நிலைதொறும்
  உரைச்சதுர் மறையின் ஓங்கிய ஒலிசேர்
  சீர்கெழு துழனித் திருமுகம் பொலிவுடைத்
  தார்கெழு தண்டலை தண்பணை தழீஇக் (5)

  கற்றொகு புரிசைக் காழியர் நாத
  நற்றொகு கீர்த்தி ஞானசம் பந்த
  நின்பெருங் கருணையை நீதியின்
  அன்புடை அடியவர்க் கருளுவோய் எனவே. 1
  (இது சுரிதகம்)
  1360 வெண்பா
  எனவே இடர்அகலும் இன்பமே எய்தும்
  நனவே அரன்அருளை நாடும் - புனல்மேய
  செங்கமலத் தண்தார்த் திருஞான சம்பந்தன்
  கொங்கமலத் தண்காழிக் கோ. 2
  1361 கட்டளைக் கலித்துறை
  கோலப் புலமணிச் சுந்தர மாளிகைக் குந்தளவார்
  ஏலப் பொழிலணி சண்பையர் கோனை இருங்கடல்சூழ்
  ஞாலத் தணிபுகழ் ஞானசம் பந்தனை நற்றமிழே
  போலப் பலபுன் கவிகொண்டு சேவடி போற்றுவனே. 3
  1362 எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  போற்று வார்இடர் பாற்றிய புனிதன்
  பொழில்சு லாவிய புகலியர் பெருமான்
  ஏற்ற வார்புகழ் ஞானசம் பந்தன்
  எம்பி ரான்இருஞ் சுருதியங் கிரிவாய்ச்
  சேற்று வார்புனங் காவல் புரிந்தென்
  சிந்தை கொள்வதும் செய்தொழி லானால்
  மாற்றம் நீர்எமக் கின்றுரை செய்தால்
  வாசி யோகுற மாதுந லீரே. 4
  1363 எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  நலமலி தரும்புவனி நிறைசெய்புகழ் இன்பம்நனி
  பனிமதி அணைந்த பொழில்சூழ்
  பொலமதில் இரும்புகலி அதிபதி விதம்பெருகு
  புனிதகுணன் எந்தம் இறைவன்
  பலமலி தருந்தமிழின் வடகலை விடங்கன்மிகு
  பரசமய வென்றி அரிதன்
  சலமலி தருங்கமல சரண்நினைவன் என்றனது
  தகுவினைகள் பொன்றும் வகையே. 5
  1364 பன்னிருசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  வகைதகு முத்தமி ழாகரன் மறைபயில் திப்பிய வாசகன்
  வலகலை வித்தகன் வானவில் மதியணை பொற்குவை மாளிகை
  திகைதிகை மட்டலர் வார்பொழில் திகழ்புக லிக்கர சாகிய
  திருவளர் விப்ரசி காமணி செழுமல யத்தமிழ்க் கேசரி
  மிகமத வெற்றிகொள் வாரண மிடைவரு டைக்குலம் யாளிகள்
  விரவிரு ளிற்றனி நீணெறி வினைதுயர் மொய்த்துள வேமணி
  நகையெழி லிற்குற மாதுன தருமை நினைக்கிலள் நீயிவள்
  நசையின் முழுப்பழி யாதல்முன் நணுகலி னிக்கிரி வாணனே. 6
  1365 வாணில வும்புன லும்பயில் செஞ்சடை வண்கரு ணாகரனை
  மலைமா துமையொடு மிவனா வானென முன்னாளுரை செய்தோன்
  சேணில வும்புகழ் மாளிகை நீடிய தென்புக லிக்கரசைத்
  திருவா ளனையெழி லருகா சனிதனை மருவா தவர்கிளைபோல்
  நாணில வும்பழி யோகரு தாதய லானொரு காளையுடன்
  நசைதீர் நிலைகொலை புரிவே டுவர்பயில் தருகா னதர்வெயிலிற்
  கேணில வுங்கிளி பாவையொ டாயமும் யாயெனை யும்மொழியக்
  கிறியா லெனதொரு மகள்போ யுறுதுயர் கெடுவேன் அறிகிலனே. 7
  1366 எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  அறிவாகி இன்பஞ்செய் தமிழ்வாதில் வென்றந்த
  அமணான வன்குண்டர் கழுவேற முன்கண்ட
  செறிமாட வண்சண்பை நகராளி யென்தந்தை
  திருஞான சம்பந்தன் அணிநீடு திண்குன்றில்
  நெறியால மண்டுன்றி முனைநாள்சி னங்கொண்டு
  நிறைவார் புனந்தின்று மகள்மேல் வருந்துங்க
  வெறியார் மதந்தங்கு கதவா ரணங்கொன்ற
  வெகுளாத நஞ்சிந்தை விறலான் உளன்பண்டே. 8
  1367 பதின்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  பண்டமுது செய்ததுமை நங்கையருள் மேவுசிவ ஞானம்
  பைந்தரள நன்சிவிகை செம்பொனணி நீடுகிற தாளம்
  கொண்டதரன் உம்பர்பரன் எங்கள்பெரு மானருள் படைத்துக்
  கொடுத்ததமி ழைத்தவகு லத்தவர்க ளுக்குலகில் இன்பம்
  கண்டதரு கந்தர்குலம் ஒன்றிமுழு துங்கழுவில் ஏறக்
  கறுத்தது வினைப்பயன் மனத்திலிறை காதலது வன்றி
  விண்டதுவும் வஞ்சகரை மஞ்சணவு கின்றமணி மாட
  வேணுபுர நாதன்மிகு வேதியர்ச் சிகாமணி பிரானே. 9
  1368 அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  பிரானை மெய்த்திரு ஞானசம் பந்தனை மறையவர் பெருமானைக்
  குராம லர்ப்பொழிற் கொச்சையர் நாதனைக் குரைகழ லிணைவாழ்த்தித்
  தராத லத்தினில் அவனருள் நினைவொடு தளர்வுறு தமியேனுக்
  கிராவி னைக்கொடு வந்ததிவ் வந்திமற் றினிவிடி வறியேனே. 10
  1369 பதினான்குசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  ஏனமு கத்தவ புத்தரை இந்திர சித்து மணம்புணர் வுற்றான்
  ஈழவ னார்சொரி தொட்டி யினங்களை வெட்டி யிசித்தனர் பட்டர்
  தானம் இரக்கிற சீதை மடுப்பது சாதி குடத்தொடு கண்டீர்
  சக்கர வர்த்திகள் சிக்கர மட்டுவர் தத்துவ மிப்பரி சுண்டே
  ஆன புகழ்ப்பயில் விப்ர சிகாமணி அத்தகு மைப்புரை யுங்கார்
  ஆர்பொழில் நீடிய சண்பையர் காவலன் வண்களி யேன்எளி யேனோ
  சோனக னுக்குமெ னக்கு மெனத்தரை அம்மனை சூலது கொண்டாள்
  தும்புரு வாலியை வென்று நிலத்திடை நின்று துலுக்குகி றாரே. 11
  1370 அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  ஆர்மலி புகலி நாதன் அருளென இரவில் வந்தென்
  வார்முலை பயலை தீர மணந்தவர் தணந்து போன
  தேரதர் அழியல் உம்மைச் செய்பிழை எம்ம தில்லை
  கார்திரை புரள மோதிக் கரைபொருங் கடலி னீரே. 12
  1371 கலிவிருத்தம்
  கடல்மேவு புவியேறு கவிநீரர் பெருமான்றன்
  தடமாடு மிகுகாழி தகுபேதை அருளாமல்
  திடமாகில் அணிநீறு செழுமேனி முழுதாடி
  மடலேறி எழில்வீதி வருகாதல் ஒழியேனே. 13
  1372 எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  ஒழியா தின்புறு பொழில்சூழ் சண்பைமன்
  உயர்பார் துன்றிய தகுஞா னன்புகழ்
  எழிலா ருங்கவு ணியர்தீபன்திகழ்
  இணையார் செங்கரன் நிகழ்வான் விண்குயின்
  பொழியா நின்றன துளிதார் கொன்றைகள்
  புலமே துன்றின கலைமான் ஒன்றின
  பழிமேல் கொண்டது நுமர்தேர் அன்பொடும்
  அருகே வந்தது அதுகாண் மங்கையே. 14
  1373 அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  மங்கை யிடத்தர னைக்கவி நீரெதிர் ஓட மதித்தருள்செய்
  தங்கு புகழ்ச்சதுர் மாமறை நாவளர் சைவசி காமணிதன்
  துங்க மதிற்பிர மாபுரம் மேவிய சூழ்பொழில் நின்றொளிர்மென்
  கொங்கை யுடைக்கொடி ஏரிடை யாள்குடி கொண்டனள் எம்மனமே. 15
  1374 எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  மனங்கொண்டு நிறைகொண்டு கலையுங் கொண்டு
  மணிநிறமும் இவள்செங்கை வளையுங் கொண்ட
  தனங்கொண்ட பெருஞ்செல்வம் திகழும் கீர்த்திச்
  சண்பையர்கோன் திருஞான சம்பந் தற்கு
  நனங்கொண்டு மெய்கொண்டு பயலை கொண்டே
  நன்னுதலாள் அயர்கின்றாள் நடுவே நின்றும்
  இனங்கொண்டு நகைகொண்டு மடவீர் வாளா
  என்செயநீர் அலர்தூற்றி எழுகின் றீரே. 16
  1375 சம்பிரதம்
  எழுகுல வெற்பிவை மிடறில் அடக்குவன்
  எறிகட லிற்புனல் குளறிவ யிற்றினில்
  முழுதும் ஒளித்திர வியையி நிலத்திடை
  முடுகுவன் இப்பொழு திவையல விச்சைகள்
  கழுமல நற்பதி அதிப தமிழ்க்கடல்
  கவுணிய நற்குல திலகன் இணைக்கழல்
  தொழுது வழுத்திய பிறரொரு வர்க்குறு
  துயர்வரு விப்பனி தரியதோர் விச்சையே. 17
  1376 எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  சயமி குத்தரு கரைமு ருக்கிய தமிழ்ப யிற்றிய நாவன்
  வியலி யற்றிரு மருக லிற்கொடு விடம ழித்தருள் போதன்
  கயலு டைப்புனல் வயல்வ ளத்தகு கழும லப்பதி நாதன்
  இயலு டைக்கழல் தொழநி னைப்பவ ரிருவி னைத்துயர் போமே. 18
  1377 எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  மேதகுந் திகழ்பூக நாகசண் பகசூத
  வேரிவண் டறைசோலை ஆலைதுன் றியகாழி
  நாதன்அந் தணர்கோனென் ஆனைவண் புகழாளி
  ஞானசுந் தரன்மேவு தார்நினைந் தயர்வேனை
  நீதியன்றன பேசும் யாயுமிந் துவும்வாசம்
  நீடுதென் றலும்வீணை ஓசையும் கரைசேர
  மோதுதெண் திரைசேவல் சேரும்அன் றிலும்வேயும்
  மூடுதண் பனிவாடை கூடிவன் பகையாமே. 19
  1378 வன்பகை யாமக் குண்டரை வென்றோய்
  மாமலர் வாளிப் பொருமத வேளைத்
  தன்பகை யாகச் சிந்தையுள் நையும்
  தையலை உய்யக் கொண்டருள் செய்யாய்
  நின்புகழ் பாடிக் கண்பனி சோரா
  நின்றெழில் ஞானா என்றகம் நெக்கிட்
  டன்பக லாமெய்ச் சிந்தையர் இன்பா
  அம்பொழில் மாடச் சண்பையர் கோவே. 20
  1379 மறம்
  கோவின்திரு முகமீதொடு வருதூதுவன் ஈர
  குளிர்பைம்பொழில் வளநாடெழில் நிதியம்பரி சம்மீ
  மாவீரியர் இவர்தங்கையென் மகுடன்திறம் அமண
  மறவெங்குல மறிகின்றிலன் பழியச்சத வரசன்
  பாவேறிய மதுரத்தமிழ் விரகன்புக லியர்மன்
  பயில்வண்புக ழருகாசனி பணியன்றெனின் நமர்காள்
  தூவேரியை மடுமின்துடி யடிமின்படை யெழுமின்
  தொகுசேனையும் அவனும்பட மலையும்பரி சினியே. 21
  1380 எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  இனியின் றொழிமினிவ் வெறியும் மறிபடு
  தொழிலும் மிடுகுர வையுமெல்லாம்
  நனிசிந் தையி னிவள் மிகவன் புறுவதொர்
  நசையுண் டதுநரை முதுபெண்டீர்
  புனிதன் புகலியர் அதிபன் புனைதமிழ்
  விரகன் புயமுறும் அரவிந்தம்
  பனிமென் குழலியை அணிமின் துயரொடு
  மயலுங் கெடுவது சரதம்மே. 22
  1381 எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  சரத மணமலி பரிசம் வருவன
  தளர்வில் புகலியர் அதிபன் நதிதரு
  வரதன் அணிதிகழ் விரகன் மிகுபுகழ்
  மருவு சுருதிநன் மலையின் அமர்தரு
  விரத முடையைநின் இடையின் அவள்மனம்
  விரைசெய் குழலியை அணைவ தரிதென
  இரதம் அழிதர வருதல் முனம்இனி
  எளிய தொருவகை கருது மலையனே. 23
  1382 அயன்நெடிய மாலும்அவ ரறிவரிய தாணுவரன்
  அருளினொடு நீடவனி இடர்முழுது போயகல
  வயலணிதென் வீழிமிழ லையின்நிலவு காசின்மலி
  மழைபொழியு மானகுண மதுரன்மதி தோய்கனக
  செயநிலவு மாடமதில் புடைதழுவு வாசமலி
  செறிபொழில்சு லாவிவளர் சிரபுரசு ரேசன்முதிர்
  பயன்நிலவு ஞானதமிழ் விரகன்மறை ஞானமுணர்
  பரமகுரு நாதன்மிகு பரசமய கோளரியே. 24
  1383 அரியாருங் கிரிநெறிஎங் ஙனம்நீர் வந்தீர்
  அழகிதினிப் பயமில்லை அந்திக் கப்பால்
  தெரியாபுன் சிறுநெறிகள் எந்தம் வாழ்விச்
  சிறுகுடியின் றிரவிங்கே சிரமந் தீர்ந்திச்
  சுரியார்மென் குழலியொடும் விடியச் சென்று
  தொகுபுகழ்சேர் திருஞான சம்பந் தன்றன்
  வரியாரும் பொழிலுமெழில் மதிலும் தோற்றும்
  வயற்புகலிப் பதியினிது மருவ லாமே. 25
  1384 ஈற்றடி மிக்குவந்த நான்கடிக் கலித்தாழிசை
  ஆமாண்பொன் கூட்டகத்த அஞ்சொலிளம் பைங்கிளியே
  பாமாலை யாழ்முரியப் பாணழியப் பண்டருள்செய்
  மாமான சுந்தரன்வண் சம்பந்த மாமுனியெம்
  கோமான்தன் புகழொருகால் இன்புறநீ கூறாயே
  கொச்சையர்கோன் தன்புகழ்யான் இன்புறநீ கூறாயே. 26
  1385 எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  கூற தாகமெய் யடிமை தான்எனை உடைய கொச்சையர் அதிபதி
  வீற தார்தமிழ் விரகன் மேதகு புகழி னான்இவன் மிகுவனச்
  சேற தார்தரு திரள்க ளைக்கன செழுமு லைக்குரி யவர்சினத்
  தேறு தானிது தழுவி னாரென இடிகொள் மாமுர சதிருமே. 27
  1386 அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  சதுரன் புகலியர் அதிபன்கூர்
  தவசுந் தரகவு ணியர்தஞ்சீர்
  முதல்வன் புகலியர் அதிபன்தாள்
  முறைவந் தடையலர் நகரம்போல்
  எதிர்வந்தனர்விறல் கெடவெம்போர்
  எரிவெங் கணைசொரி புரிமின்கார்
  அதிர்கின் றனஇது பருவஞ்சே
  ரலர்தம் பதிமதில் இடிமின்னே. 28
  1387 எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  மின்னு மாகத் தெழிலி யுஞ்சேர் மிகுபொன் மாடப் புகலி நாதன்
  துன்னு ஞானத் தெம்பி ரான்மெய்த் தொகைசெய் பாடற் பதிகம் அன்னாள்
  பொன்னு மாநல் தரள முந்தன் பொருக யற்கண் தனம்நி றைந்தாள்
  இன்னும் ஏகிப் பொருள்ப டைப்பான் எங்ஙனேநான் எண்ணு மாறே. 29
  1388 பன்னிருசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  மாறி லாத பொடிநீ றேறு கோல வடிவும்
  வம்பு பம்பு குழலும் துங்க கொங்கை இணையும்
  ஊறி யேறு பதிகத் தோசை நேச நுகர்வும்
  ஒத்து கித்து நடையும் சித்த பத்தி மிகையும்
  வீற தேறும் வயல்சூழ் காழி ஞான பெருமான்
  வென்றி துன்று கழலின் ஒன்றி நின்ற பணியும்
  தேறல் போலும் மொழியும் சேல்கள் போலும் விழியும்
  சிந்தை கொண்ட பரிசும் நன்றி மங்கை தவமே. 30
  1389 அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  கைதவத்தால் என்னிடைக்கு நீவந்த
  தறியேனோ கலதிப் பாணா
  மெய்தவத்தார் உயிரனைய மிகுசைவ
  சிகாமணியை வேணுக் கோனைச்
  செய்தவத்தால் விதிவாய்ந்த செழுமுலையார்
  அவனுடைய செம்பொன் திண்டோள்
  எய்தவத்தால் விளிவெனக்கென் யாதுக்கு
  நீபலபொய் இசைக்கின் றாயே. 31
  1390 மதங்கியார்
  எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  இசையை முகந்தெழு மிடறுமி திங்கிவன்
  இடுகர ணங்களின் இயல்பும் வளம்பொலி
  திசைதிசை துன்றிய பொழில்சுல வுந்திகழ்
  சிரிபுர மன்றகு தமிழ்விர கன்பல
  நசைமிகு வண்புகழ் பயிலு மதங்கிதன்
  நளிர்முலை செங்கயல் விழிநகை கண்டபின்
  வசைதகு மென்குல மவைமுழு துங்கொள
  மதிவளர் சிந்தனை மயல்வரு கின்றதே. 32
  1391 வருகின் றனன்என் றனதுள் ளமும்நின்
  வசமே நிறுவிக் குறைகொண் டுதணித்
  தருகும் புனல்வெஞ் சுரம்யான் அமரும்
  மதுநீ இறையுன் னினையா தெனின்முன்
  கருகும் புயல்சேர் மதில்வண் புகலிக்
  கவிஞன் பயில்செந் தமிழா கரன்மெய்ப்
  பெருகுந் திருவார் அருள்பே ணலர்போற்
  பிழைசெய் தனைவந் ததர்பெண் கொடியே. 33
  1392 கொடிநீடு விடையுடைய பெருமானை அடிபரவு
  குணமேதை கவுணியர்கள் குலதீப சுபசரிதன்
  அடியேன திடர்முழுதும் அறவீசு தமிழ்விரகன்
  அணியான புகலிநகர் அணையான கனைகடலின்
  முடிநீடு பெருவலைகொ டலையூடு புகுவன்நுமர்
  முறையேவு பணிபுரிவன் அணிதோணி புனைவனவை
  படியாரும் நிகரரிய வரியாரும் மதர்நயனி
  பணைவார்மென் முலைநுளையர் மடமாதுன் அருள்பெறினே. 34
  1393 பெறுபயன் மிகப்புவியுள் அருளுவன பிற்றைமுறை
  பெருநெறி அளிப்பனபல் பிறவியை ஒழிச்சுவன
  உறுதுயர் அழிப்பனமுன் உமைதிரு வருட்பெருக
  உடையன நதிப்புனலின் எதிர்பஃறி உய்த்தனபுன்
  நறுமுறு குறைச்சமணை நிரைகழு நிறுத்தியன
  நனிகத வடைத்தனது னருவிடம் அகற்றியன
  துறுபொழில் மதிற்புறவ முதுபதிமன் ஒப்பரிய
  தொழில்பல மிகுத்ததமிழ் விரகன கவித்தொகையே. 35
  1394 பன்னீருசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  தொகுவார் பொழில்சுற் றியவான் மதிதோ யுமதிற் கனமார்
  தொலையா ததிருப் பொழில்மா ளிகைமா டநெருக் கியசீர்
  மிருகா ழிமன்முத் தமிழா கரன்மே தகுபொற் புனைதார்
  விரையார் கமலக் கழலே துணையா கநினைப் பவர்தாம்
  மகரா கரநித் திலநீர் நிலையார் புவியுத் தமராய்
  வரலா றுபிழைப் பினினூ ழியிலக்........ கிதமா
  தகுவாழ் வுநிலைத் தெழில்சே ரறமா னபயிற் றுவர்மா
  சதுரால் வினைசெற் றதன்மே லணுகார் பிறவிக் கடலே. 36
  1395 பாணாற்றுப்படை
  நேரிசை ஆசிரியப்பா
  கருமங் கேண்மதி கருமங் கேண்மதி
  துருமதிப் பாண கருமங் கேண்மதி
  நிரம்பிய பாடல் நின்கண் ணோடும்
  அரும்பசி நலிய அலக்கணுற் றிளைத்துக்
  காந்திய உதரக் கனல்தழைத் தெழுதலின் (5)

  தேய்ந்துடல் வற்றிச் சின்னரம் பெழுந்தே
  இறுகுபு சுள்ளி இயற்றிய குரம்பை
  உறுசெறித் தனைய உருவுகொண் டுள்வளைஇ
  இன்னிசை நல்லி யாழ்சுமந் தன்னம்
  மன்னிய வளநகர் மனைக்கடை தோறும் (10)

  சென்றுழிச் சென்றுழிச் சில்பலி பெறாது
  நின்றுழி நிலாவு வன்றுயர் போயொழிந்
  தின்புற் றிருநிதி எய்தும் அதுநுன
  துள்ளத் துள்ள தாயின் மதுமலர்
  வண்டறை சோலை வளவயல் அகவ (15)

  ஒண்திறற் கோண்மீன் உலாவு குண்டகம்
  உயர்தரு வரையில் இயல்தரு பதணத்துக்
  கடுநுதிக் கழுக்கடை மிடைதரு வேலிக்
  கனகப் பருமுரட் கணையக் கபாட
  விலையக் கோபுர விளங்கெழில் வாயில் (20)

  நெகிழ்ச்சியில் வகுத்துத் திகழ்ச்சியில் ஓங்கும்
  மஞ்சணை இஞ்சி வண்கொடி மிடைந்த
  செஞ்சுடர்க் கனகத் திகழ்சிலம் பனைய
  மாளிகை ஓளிச் சூளிகை வளாகத்
  தணிவுடைப் பலபட மணிதுடைத் தழுத்திய (25)

  நல்லொளி பரந்து நயந்திகழ் இந்திர
  வில்லொளி பலபல விசும்பிடைக் காட்ட
  மன்னிய செல்வத்துத் துன்னிய பெருமைச்
  செம்மலர் மாது சேர்ந்திறை பிரியாக்
  கழுமல நாதன் கவுணியர் குலபதி (30)

  தண்டமிழ் விரகன் சைவ சிகாமணி
  பண்டிதர் இன்பன் பரசமய கோளரி
  என்புனை தமிழ்கொண் டிரங்கிஎன் னுள்ளத்
  தன்பினை அருளிய ஆண்டகை தன்புகழ்
  குறைவறுத் துள்கி நிறைகடை குறுகி (35)

  நாப்பொலி நல்லிசை பாட
  மாப்பெருஞ் செல்வம் மன்னுதி நீயே. 37
  1396 வஞ்சித் துறை
  நீதியின் நிறைபுகழ்
  மேதகு புகலிமன்
  மாதமிழ் விரகனை
  ஓதுவ துறுதியே. 38
  1397 எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  உறுதி முலைதாழ எனையி கழுநீதி
  உனது மனமார முழுவ துமதாக
  அறுதி பெறுமாதர் பெயல்த ருதறானும்
  அழகி தினியானுன் அருள்பு னைவதாகப்
  பெறுதி இவைநீயென் அடிப ணிதல்மேவு
  பெருமை கெடநீடு படிறொ ழிபொன்மாட
  நறைக மழுவாச வளர்பொ ழில்சுலாவும்
  நனிபு கலிநாத தமிழ்வி ரகநீயே. 39
  1398 ஆசிரியத் துறை
  நீமதித் துன்னி நினையேல் மடநெஞ்சமே
  காமதிக் கார்பொழிற் காழி
  நாமதிக் கும்புகழ் ஞானசம் பந்தனொடு
  பூமதிக் குங்கழல் போற்றே. 40
  1399 கட்டளைக் கலிப்பா
  போற்றி செய்தரன் பொற்கழல் பூண்டதே
  புந்தி யானுந்தம் பொற்கழல் பூண்டதே
  மாற்றி யிட்டது வல்விட வாதையே
  மன்னு குண்டரை வென்றது வாதையே
  ஆற்றெ திர்ப்புனல் உற்றதந் தோணியே
  ஆன தன்பதி யாவதந் தோணியே
  நாற்றி சைக்கவி ஞானசம் பந்தனே
  நல்ல நாமமும் ஞானசம் பந்தனே. 41
  1400 கைக்கிளை மருட்பா
  அம்புந்து கண்ணிமைக்கும் ஆன நுதல்வியர்க்கும்
  வம்புந்து கோதை மலர்வாடும் - சம்பந்தன்
  காமரு கழுமலம் அனையாள்
  ஆமிவள் அணங்கலள் அடிநிலத் தனவே. 42
  1401 பன்னிருசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  தனமுந் துகிலுஞ் சாலிக் குவையுங் கோலக் கனமாடச்
  சண்பைத் திகழ்மா மறையோர் அதிபன் தவமெய்க் குலதீபன்
  கனவண் கொடைநீ டருகா சனிதன் கமலக் கழல்பாடிக்
  கண்டார் நிறையக் கொள்ளப் பசியைக் கருதா தெம்பாண
  புனைதண் டமிழின் இசையார் புகலிக் கரசைப் புகழ்பாடிப்
  புலையச் சேரிக் காளை புகுந்தால் என்சொற் புதிதாக்கிச்
  சினவெங் கதமாக் களிறொன் றிந்தச் சேரிக் கொடுவந்தார்
  சேரிக் குடிலும் இழந்தார் இதனைச் செய்வ தறியாரே. 43
  1402 இன்னிசை வெண்பா
  யாரேஎம் போல அருளுடையார் இன்கமலத்
  தாரேயுஞ் சென்னித் தமிழ்விரகன் - சீரேயும்
  கொச்சை வயன்தன் குரைகழற்கே மெச்சி
  அடிமைசெயப் பெற்றேன் அறிந்து. 44
  1403 பதின்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  அறிதரு நுண்பொருள் சேர்பதி கம்மரன் கழல்மேல்
  அணிதரு சுந்தர மார்தமிழ் விரகன் பிறைதோய்
  செறிதரு பைம்பொழில் மாளிகை கலவுந் திகழ்சீர்த்
  திருவளர் சண்பையில் மாடலை கடலொண் கழிசேர்
  எறிதிரை வந்தெழு மீனிரை நுகர்கின் றிலைபோய்
  இனமும் அடைந்திலை கூரிட ரோடிருந் தனையால்
  உறுதுயர் சிந்தையி னூடுத வினரெந் தமர்போல்
  உமரும் அகன்றன ரோஇது உரைவண் குருகே. 45
  1404 கலி விருத்தம்
  குருகணி மணிமுன்கைக் கொடியுநல் விறலவனும்
  அருகணை குவரப்பால் அரிதினி வழிமீண்மின்
  தருகெழு முகில்வண்கைத் தகுதமிழ் விரகன்தன்
  கருகெழு பொழில்மாடக் கழுமல வளநாடே. 46
  1405 நாடே றும்புகழ் ஞானசம் பந்தன்வண்
  சேடே றுங்கொச்சை நேர்வளஞ் செய்துனை
  மாடே றுந்தையல் வாட மலர்ந்தனை
  கேடே றுங்கொடி யாய்கொல்லை முல்லையே. 47
  1406 எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  முல்லை நகையுமைதன் மன்னு திருவருளை
  முந்தியுறுபெரிய செந்தண் முனிவன்மிகு
  நல்ல பொழில்சுலவு தொல்லை யணிபுகலி
  நாதன் மறைமுதல்வன் வேத மலையதனில்
  வில்லை இலர்கணையும் இல்லை பகழியுறு
  வேழம் இரலைகலை கேழல் வினவுறுவர்
  சொல்லை யிலர்விரக ரல்லர் தழைகொணர்வர்
  தோழி இவரொருவர் ஆவ அழிதர்வரே. 48
  1407 வஞ்சித் துறை
  வழிதரு பிறவியின்உறு
  தொழில்அமர் துயர்கெடுமிகு
  பொழிலணி தருபுகலிமன்
  எழிலிணை அடிஇசைமினே. 49

  திருச்சிற்றம்பலம்