MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  

  மயில் விருத்தம் - காப்பு
  நாட்டை - ஆதி 2 களை

  சந்தன பாளித குங்கும புளகித சண்பக கடக புய
  சமர சிகாவல குமர ஷடானன சரவண குரவணியும்

  கொந்தள பார கிராத புராதனி கொண்க எனப்பரவும்
  கூதள சீதள பாதம் எனக்கருள் குஞ்ஜரி மஞ்ஜரிதோய்

  கந்த க்ருபாகர கோமள கும்ப கராதிப மோகரத
  கரமுக சாமர கர்ண விசால கபோல விதானமதத்

  எந்த மகோதர முஷிக வாகன சிந்துர பத்மமுக
  சிவசுத கனபதி விக்ன வினாயக தெய்வ சகோதரனே

  (கனபதி தெய்வ சகோதரனே வினாயக தெய்வ சகோதரனே)

  மயில் விருத்தம் - 1
  கம்சட்வனி - கண்ட சாபு

  சந்தான புஷப பரிமள கிண்கிணீ முக
  சரண யுகளமிர்த்த ப்ரபா

  சன்ற சேகர முஷிகாருட வெகுமோக
  சத்ய ப்ரியாலிங்கன

  சிந்தாமணிக் கலச கர கட கபோல த்ரி
  யம்பக வினாயகன் முதற்

  சிவனைவலம் வரும் அளவில் உலகடைய நொடியில் வரு
  சித்ர கலாப மயிலாம்

  மந்தா கினிப் பிரபவ தரங்க விதரங்க
  வன சரோதய கிர்த்திகா

  வர புத்ர ராஜீவ பரியங்க தந்திய
  வராசலன் குலிசாயுதத்

  இந்த்ராணி மாங்கில்ய தந்து ரக்ஷாபரண
  இகல்வேல் வினோதன் அருள்கூர்

  இமையகிரி குமரிமகன் ஏரு நீலக்ரீவ
  ரத்னக் கலாப மயிலே

  (ரத்னக் கலாப மயிலே
  ரத்னக் கலாப மயிலே)

  மயில் விருத்தம் - 2
  மோகனம் - கண்ட சாபு

  சக்ரப் ப்ரசண்ட கிரி முட்டக் கிழிந்து வெளி
  பட்டுக் க்ரவுஞ்ச சயிலன்

  தகரப் பெருங்க் கனக சிகர சிலம்புமெழு
  தனிவெற்பும் அம்புவியும் எண்

  திக்குத் தடங்குவடும் ஒக்கக் குலுங்கவரு
  சித்ரப் பதம் பெயரவே

  சேடன்முடி திண்டாட ஆடல்புரி வெஞ்சூரர்
  திடுக்கிட நடிக்கு மயிலாம்

  பக்கத்தில் ஒன்றுபடு பச்சைப் பசுன் கவுரி
  பத்மப் பதங்க் கமழ்தரும்

  பகீரதி ஜடில யொகீசுரர்க் உரிய
  பரம உபதேசம் அறிவி

  கைக்கு செழும் சரவணத்திற் பிறந்த ஒரு
  கந்த சுவாமி தணிகை

  கல்லார கிரியுருக வரு கிரண மரகத
  கலாபத்தில் இலகு மயிலே

  (கலாபத்தில் இலகு மயிலே
  மரகத கலாபத்தில் இலகு மயிலே)

  மயில் விருத்தம் - 3
  சாரங்கா - கண்டசாபு

  ஆதார பாதளம் பெயர அடி பெயர மு
  தண்ட முகடது பெயரவே

  ஆடரவ முடிபெயர எண்டிசைகள் பெயர எறி
  கவுட்கிரி சரம் பெயரவே

  வேதாள தாளங்களுக் கிசைய ஆடுவார்
  மிக்க ப்ரியப்பட விடா

  விழிபவுரி கவுரி கண்ட் உளமகிழ விளையாடும்
  விச்தார நிர்த்த மயிலாம்

  மாதானு பங்கியெனு மாலது சகோதரி
  மகீதரி கிராத குலிமா

  மறைமுனி குமாரி சாரங்கனன் தனிவந்த
  வள்ளிமணி ஞூபுர மலர்

  பாதார விந்த சேகரனேய மலரும் உற்
  பலகிரி அமர்ந்த பெருமாள்

  படைனிருதர் கடகம் உடைபட நடவு பச்சைப்
  பசுந்தோகை வாகை மயிலே

  (பசுந்தோகை வாகை மயிலே
  பச்சை பசுந்தோகை வாகை மயிலே)  மயில் விருத்தம் - 4
  மனோலயம் - ஆதி

  யுககோடி முடிவின் மண்டிய சண்ட மாருதம்
  உதித்த தென்ற் அயன் அஞ்ஜவே

  ஒருகோடி அண்டர் அண்டங்களும் பாதாள
  லோகமும் பொற் குவடுறும்

  வெகுகோடி மலைகளும் அடியினில் தகர்ந் இரு
  விசும்பிற் பறக்க விரினீர்

  வேலை சுவற சுரர் நடுக்கங்க் கொளச்சிறகை
  வீசிப் பறக்கு மயிலாம்

  நககோடி கொண்டவுணர் நெஞ்ஜம் பிளந்த நர
  கேசரி முராரி திருமால்

  நாரணன் கேசவன் சீதரன் தேவகீ
  நந்தனன் முகுந்தன் மருகன்

  முககோடி நதிகரன் குருகோடி அனவரதம்
  முகிலுலவு நீலகிரிவாழ்

  முருகனுமை குமரன் அறு முகன் நடவு விகடதட
  முரிக் கலாப மயிலே

  (விகடதட முரிக்கலாப மயிலே
  சிறகை வீசிப் பறக்கு மயிலாம்)


  மயில் விருத்தம் - 5
  பாகேஸ்ரீ - கண்டசாபு

  ஜோதியிம வேதண்ட கன்னிகையர் தந்த அபி
  நய துல்ய சோம வதன

  துங்க த்ரிசூலதரி கங்காளி சிவகாம
  சுந்தரி பயந்த நிரைசேர்

  ஆதினெடு முதண்ட அண்ட பகிரண்டங்கள்
  யாவுங்க் கொடுஞ்ஜ சிறகினால்

  அணையுன் தனது பேடை அண்டங்கள் என்னவே
  அணைக்குங்க் கலப மயிலாம்

  நீதிமரை ஓதண்ட முப்பத்து முக்கோடி
  நித்தரும் பரவு கிரியாம்

  நீலகிரி வேலவன் நிராலம்பன் நிர்ப்பயன்
  நிர்வியாகுலன் சங்குவாள்

  மாதிகிரி கோதண்ட தண்டன் தரித்த புயன்
  மாதவன் முராரி திருமால்

  மதுகைட வாரி திரு மருகன் முருகன் குமரன்
  வரமுதவு வாகை மயிலே

  (முருகன் கலாப மயிலே
  வரமுதவு வாகை மயிலே)

  மயில் விருத்தம் - 6
  சின்துப்கைரவி - கண்ட சாபு

  சங்கார காலமென அரிபிரமர் வெருவுற
  சகல லோகமு நடுங்க

  சந்த்ர சூரியர் ஒளித்து இந்த்ராதி அமரரும்
  சஞ்சலப் பட உமையுடன்

  கங்காளர் தனி நாடகம் செய்தபோத் அந்த
  காரம் பிறன்டிட நெடும்

  ககன கூடமு மேலை முகடு முடிய பசுங்க்
  கற்றை கலாப மயிலாம்

  சிங்கார குங்கும படீர ம்ருகமத யுகள
  சித்ரப் பயோதர கிரி

  தெய்வ வாரண வனிதை புனிதன் குமாரன்
  திருத்தணி மகீதரன் இருங்க்

  கெங்கா தரன் கீதம் ஆகிய சுராலய
  க்ருபாகரன் கார்த்திகேயன்

  கீர்த்திமா அசுரர்கள் மடிய க்ரவுஞ்சகிரி
  கிழிபட நடாவு மயிலே

  (பசுங்க் கற்றை கலாப மயிலாம்)

  மயில் விருத்தம் - 7
  பீம்பலாச் - கண்ட சாபு

  தீரப் பயோததி (க)திக்கும் ஆகாயமும்
  ஜகதலமு நின்று சுழல

  திகழ்கின்ற முடிமவுலி சிதறிவிழ வெஞ்ஜிகை
  தீக் கொப்புளிக்க வெருளும்

  பாரப் பணாமுடி அனந்தன் முதல் அரவெலாம்
  பதைபதைத்தே நடுங்க

  படர்ச்சக்ர வாளகிரி துகள்பட வையாளிவரு
  பச்சை ப்ரவாள மயிலாம்

  ஆர ப்ரதாப புளகித மதன பாடீர
  அமிர்த்த கலசக் கொங்கையாள்

  ஆடுமயில் நிகர்வல்லி அபிராம வல்லி பர
  மானந்த வல்லி சிறுவன்

  கோர த்ரிசூல த்ரியம்பக ஜடாதார
  குருதரு திருத்தணிகை வேள்

  கொடிய நிசிசரர் உதரம் எரிபுகுத விபுதர் பதி
  குடிபுகுத நடவு மயிலே

  (பச்சை ப்ரவாள மயிலாம்
  வைய்யளி வருபச்சை ப்ரவாள மயிலாம்)

  மயில் விருத்தம் - 8
  மாண்ட் - கண்ட சாபு

  செக்கர் அளகேச சிகரத்ன புரி ராசினிரை
  சிந்தப் புராரி அமிர்த்தம்

  திரும்பப் பிறந்ததென ஆயிரம் பகுவாய்கள்
  தீவிஷங்க் கொப்புளிப்ப

  சக்ரகிரி சூழவரு மண்டலங்கள் சகல
  சங்கார கோர நயன

  தறுகண் வாசுகி பணா முடி எடுத் உதருமொரு
  சண்டப் பரசண்ட மயிலாம்

  விக்ரம கிராதகுலி புனமீத் உலாவிய
  விருத்தன் திருத்தணிகை வாழ்

  வேலாயுதன் பழ வினைத்துயர் அறுத்தெனை
  வெளிப்பட உணர்த்தி அருளி

  துக்கசுக பேதமற வாழ்வித்த கந்த
  சுவாமி வாகனம் ஆனதோர்

  துரக கஜ ரதகடக விகடதட நிருதர் குல
  துஷடர் நிஷடுர மயிலே

  (சண்ட ப்ரசண்ட மயிலாம்)

  மயில் விருத்தம் - 9
  டுர்கா - கண்ட சாபு

  சிகர தமனிய மேருகிரி ரஜதகிரி நீல
  கிரி எனவும் ஆயிரமுக

  தெய்வனதி காளிந்தி என நீழலிட்டு வெண்
  திங்கள் சங்கெனவும் ப்ரபா

  நிகர் எனவும் எழுதரிய நேமியென உலகடைய
  நின்ற மா முகில் என்னவே

  நெடியமுது ககன முகடுற வீசி நிமிருமொரு
  நீலக் கலாப மயிலாம்

  அகரு மரு மணம் வீசு தணிகை அபிராம வேள்
  அடியவர்கள் மிடி அகலவே

  அடல் வேல் கரத்தசைய ஆறிரு புயங்களில்
  அலங்கற்குழாம் அசையவே

  மகரகன கோமள குண்டலம் பல அசைய
  வல்லவுணர் மனம் அசைய மால்

  வரை அசைய உரகபிலம் அசைய எண்டிசை அசைய
  வைய்யளி ஏறு மயிலே

  (வையாளீ ஏறு மயிலே
  நீலக் கலாப மயிலாம்)

  மயில் விருத்தம் - 10
  மத்யமாவதி - கண்ட சாபு

  நிராஜத விராஜத வரோதய பராபர
  நிராகுல நிராமய பிரா

  நிலாதெழு தலால் அறமிலா நெறி யிலா நெறி
  நிலாவிய உலாச இதயன்

  குராமலி விராவுமிழ் பராரை அமரா நிழல்
  குரானிழல் பராவு தணிகை

  குலாசல சராசரம் எலாம் இனிதுலாவிய
  குலாவிய கலாப மயிலாம்

  புராரி குமரா குருபரா எனும் வரோதய
  புராதன முராரி மருகன்

  புலோமஜை சலாமிடு பலாசன வலாரி புக
  லாகும் அயில் ஆயுத நெடுன்

  தராதல கிராதர்கள் குலாதவ அபிராம வல
  சாதனன் வினோத சமரன்

  தடாரி விகடாசுரன் குடாரித படா திகழ்
  ஷடானனன் நடாவு மயிலே

  (மயிலே, ஷடானனன் நடாவு மயிலே
  ஷடானனன் நடாவு மயிலே)

  மயில் விருத்தம் - 11
  மத்யமாவதி

  என்னாளும் ஒருசுனையில் இந்த்ர நீலப் போத்
  இலங்கிய திருத்தணிகை வாழ்
  எம்பிரான் இமையவர்கள் தம்பிரான் ஏரும் ஒரு
  நம் பிரானான மயிலை

  பனாளும் அடிபரவும் அருணகிரி நாதன்
  பகர்ந்த அதிமதுர சித்ரப்

  பாடல்தரு மாசறு வேல்விருத்தம் ஒருபத்தும்
  மாசறு மயில் விருத்தம் ஒருபத்தும்

  படிப்பவர்கள் ஆதி மறை ஞூல்
  மன்னான் முகம் பெறுவர் அன்னம் ஏறப்பெறுவர்

  வாணி தழுவப் பெறுவரால்
  மகராலயம் பெறுவர் உவணம் ஏறப்பெறுவர்

  வாரிஜ மடந்தை யுடன் வாழ்
  அன்னயகம் பெறுவர் அயிராவதம் பெறுவர்

  அமுதா சனம் பெறுவர் மேல்
  ஆயிரம் பிறைதொழுவர் சீர் பெறுவர் பேர் பெறுவர்

  அழியா வரம் பெறுவரே.

  (அழியா வரம் பெறுவரே
  அழியா வரம் பெறுவரே)