MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  

  சேவல் விருத்தம் - காப்பு

  கொந்தார் குழல்வரி வண்டோ லிடுமியல் கொண்டேழ் இசைமருள
  குதலை மொழிந்தருள் கவுரி சுதந்தரி குமரன் இதம்பெறு பொற்

  செந்தாமரை கடம் நந்தா வனமுள செந்தூர் எங்குமுளான்
  திலக மயிலில்வரு குமரன் வரிசைபெறு சேவல் தனைப்பாட

  வந்தே சமர்ப்பொரு மிண்டாகிய கய மா முகனைக் கோறி
  வன் கோடொன்றை ஒடித்துப் பாரதம் மா மேருவில் எழுதி

  பைந்தார் கொடு பல ராவணன் அன்பொடு பணி சிவ லிங்கம் அதை
  பார்மிசை வைத்த வினாயகன் முக்கட் பரமன் துணையாமே

  (முக்கட் பரமன் துணையாமே வினாயகன் பரமன் துணையாமே)

  சேவல் விரித்தம் - 1
  கம்சத்வனி கண்ட சாபு

  உலகில் அனுதினமும் வரும் அடியவர்கள் இடரகல
  உரிய பர கதி தெரியவே

  உரகமணி எனவுழலும் இருவினையும் முறைபடவும்
  இருள்கள்மிடி கெட அருளியே

  கலகமிடும் அலகைகுறள் மிகுபணிகள் வலிமையொடு
  கடினமுற வரில் அவைகளைக்

  கண்ணைப் பிடுங்கியுடல் தன்னைப் பிளந்து சிற
  கைக்கொட்டி நின்றா டுமாம்

  மலைகள் நெறு நெறு நெறென அலைகள் சுவறிட அசுரர்
  மடிய அயில் கடவு முருகன்

  மகுட வட கிரியலைய மலையுமுலை வனிதை குற
  வரிசையின மகள் அவளுடன்

  சிலைகுலிசன் மகள்மருவு புயன் இலகு சரவண
  சிறுவன் அயன் வெருவ விரகிற்

  சிரமிசையில் வெகு சினமொட் அடியுதவும் அறுமுகவன்
  சேவற் திருத் துவஜமே

  (சேவற்திருத் துவஜமே அறுமுகவன் சேவற்திருத் துவஜமே)

  சேவல் விருத்தம் - 2
  மோகனம் - கண்ட சாபு

  எரியனைய வியனவிரம் உளகழுது பல பிரம
  ராக்ஷதர்கள் மிண்டுகள் செயும்

  ஏவல் பசாசு நனி பேயிற் பசாசு கொலை
  ஈனப் பசாசு களையும்

  கரி முருடு பெரியமலை பணையெனவும் முனையின் உயர்
  ககனமுற நிமிரும் வெங்கட்

  கடிகளையும் மடமடென மறுகி அலறிட உகிர்
  கரத் தடர்த்துக் கொத்துமாம்

  தரணிபல இடமென்வன மதகரிகள் தறிகள்பணி
  சமணர் கிடு கிடென நடனம்

  தண்டைகள் சிலம்புகள் கலிங்கலினென சிறிய
  சரண அழகொடு புரியும் வேள்

  திரிபுரம் அதெரிய நகைபுரியும் இறையவன் மறைகள்
  தெரியும் அரன் உதவு குமரன்

  திமிர தினகர முருக சரவண பவன் குகன்
  சேவற் திருத் துவஜமே

  (சேவற்திருத் துவஜமே குகன் சேவற் திருத் துவஜமே)

  சேவல் விருத்தம் - 3
  சார்ங்கா - கண்டசாபு

  கரி முரட்டடி வலைக் கயிறெடுத் தெயிறு பற்
  களை இறுக்கியு முறைத்து

  கலகமிட்டி யமன் முற் கரமுறத் துடரும் அக்
  காலத்தில் வேலு மயிலும்

  குருபரக் குகனும் அப்பொழுதில் நட்புடன் வர
  குரலொலித் அடியரிடை

  குலத்தலறு முக்கிற்சினப் பேய்களைக் கொத்தி
  வட்டத்தில் முட்ட வருமாம்

  அரிய கொற்கையன் உடற்கருகும் வெப்பகையை உற்
  பனமுறைத் தத மிகவுமே

  அமணரைக் கழுவில் வைத்தவரு மெய்ப் பொடிதரித்து
  அவனிமெய்த் திட அருளதார்

  சிவபுரத் அவதரித் தவமுதத் தினமணி
  சிவிகை பெற்றினிய தமிழை

  சிவனயப் புற விரித்துரை செய் விற்பனன் நிகற்
  சேவற்திருத் துவஜமே

  (சேவற்திருத் துவஜமே
  குருபரன் சேவற்திருத் துவஜமே)


  சேவல் விருத்தம் - 4
  மனோலயம் - ஆதி

  அச்சப் படக் குரல் முழக்கிப் பகட்டி அல
  றிக் கொட்டமிட்ட் அமரிடும்

  அற்பக் குறப் பலிகள் வெட்டுக்கள் பட்டுகடி
  அறு குழைகளைக் கொத்தியே

  பிச்சு சினத்த் உதறி எட்டுத்திசைப் பலிகள்
  இட்டுக் கொதித்து விறலே

  பெற்றுச் சுடர் சிறகு தட்டிக் குதித்தியல்
  பெறக் கொக்கரித்து வருமாம்

  பொய் சித்திரப் பலவும் உட்கத் திரை ஜலதி
  பொற்றைக் கறுத் அயில்விடும்

  புட்தி ப்ரியத்தன் வெகு வித்தைக் குணக்கடல்
  புகழ் செட்டி சுப்ரமணியன்

  செச்சைப் புயத்தன் நவ ரத்ன க்ரிடத்தன் மொழி
  தித்திக்கு முத் தமிழினை

  தெரியவரு பொதிகைமலை முனிவர்க் குரைத்தவன்
  சேவற் திருத் துவஜமே

  (சேவற்திருத் துவஜமே
  சுப்ரமணியன் சேவற்திருத் துவஜமே)


  சேவல் விருத்தம் - 5
  பாகேஸ்ரீ - கண்ட சாபு

  தான இடும்புசெயு மோகினி இடாகினி
  தரித்த வேதாஅள பூதம்

  சருவ சூனியமும் அங்கிரியினால் உதறித்
  தடிந்து சந்தோட முறவே

  கோனாகி மகவானும் வனாள வனாடர்
  குலவு சிறை மீள அட்ட

  குலகிரிகள் அசுரர் கிளை பொடியாக வெஞ்ஜிறைகள்
  கொட்டி எட்டிக் கூவுமாம்

  மானாகம் அக்கறுகு மானுடையன் நிர்த்தமிடு
  மாதேவனற் குருபரன்

  வானீரம் அவனியழல் காலாய் நவக் கிரகம்
  வாழ்னாள் அனைத்தும் அவனாம்

  சேனா பதித் தலைவன் வேதாவினை சிறைசெய்
  தேவாதி கட் கரசு கட்

  டேனான மைக்கடலின் மீனானவற் கினியன்
  சேவற் திருத் துவஜமே

  (சேவற் திருத் துவஜமே
  குருபரன் சேவற் திருத் துவஜமே)

  சேவல் விருத்தம் - 6
  சின்டுப்கைரவி - கண்ட சாபு

  பங்கமாகிய விட புயங்கமா படமது
  பறித்து சிவத் அருந்தி

  பகிரண்ட முழுதும் பறந்து நிர்த்தங்கள் புரி
  பச்சை கலாப மயிலை

  துங்கமாய் அன்புற்று வன்புற்ற் அடர்ந்துவரு
  துடரும் பிரேத பூத

  தொகுதிகள் பசாசுகள் நிசாசரர் அடங்கலும்
  துண்டப் படக் கொத்துமாம்

  மங்கை யாமளை குமரி கங்கை மாலினி கவுரி
  வஞ்ஜி நான்முகி வராகி

  மலையரையன் உதவு அமலை திருமுலையில் ஒழுகுபால்
  மகிழ அமுதுண்ட பாலன்

  செங்க் கணன் மதலையிடம் இங்குளான் என்னு நர
  சிங்கமாய் இரணியனுடல்

  சிந்த உகிரிற்கொடு பிளந்த மால் மருமகன்
  சேவற் திருத் துவஜமே

  (மால் மருமகன் சேவற்திருத் துவஜமே)

  சேவல் விருத்தம் - 7
  பீம்பலாச் - கண்ட சாபு

  வீறான காரிகதி முன்னோடி பின்னோடி
  வெங்கட் குறும்புகள் தரும்

  விடு பேய்களே கழுவன் கொலைசாவு கொள்ளிவாய்
  வெம் பேய்களைத் துரத்தி

  பேறான ஏசரவண பவாஏ என்னு மந்திரம்
  பேசி உச்சாடனத்தார்

  பிடர் பிடித்துக் கொத்தி நகனுதியினால் உற
  பிய்ச்சுக் களித் தாடுமாம்

  மாறாத முயலகன் வயிற்றுவலி குன்மம்
  மகோதரம் பெருவியாதி

  வாத பித்தம் சிலேர்ப்பனம் குட்ட முதலான
  வல்ல பிணிகளை மாற்றியே

  சீறாத ஓராறு திருமுக மலர்ந் அடியர்
  சித்தத் இருக்கு முருகன்

  சிலைகள் உரு இட அயிலை விடுகுமர குருபரன்
  சேவற் திருத் துவஜமே

  (செவற் திருத் துவஜமே
  குருபரன் சேவற் திருத் துவஜமே)

  சேவல் விருத்தம் - 8
  மாண்ட் - கண்ட சாபு

  வந்து அர்ப்பரிக்கும் அம்மிண்டுவகை தண்டதரன்
  வலிய தூதுவர் பில்லி பேய்

  வஞ்ஜினாற் பேதுற மகாபூதம் அஞ்ஜிட
  வாயினும் காலினாலும்

  பந்தாடியே மிதித்துக் கொட்டி வடவை செம்
  பவளமா அதிகாசாமா

  பசும் சிறைத்தலமிசைத் தணியயிற் குமரனை
  பார்த் அன்புறக் கூவுமாம்

  முந்த் ஆகமப் பலகை சங்காகமத்தர் தொழ
  முன்பேறு முத்தி முருகன்

  முது கானகத் எயினர் பண்டோ ட் அயிற் கணை
  முனிந்தே தொடுத்த சிறுவன்

  சிந்தா குலத்தை அடர் கந்தா எனப்பரவு
  சித்தர்க் கிரங்க் அறுமுகன்

  ஜெய வெற்றிவேள் புனிதன் நளினத்தன் முடி குற்றி
  சேவற் திருத் துவஜமே

  (சேவற் திருத் துவஜமே)

  சேவல் விருத்தம் - 9
  டுர்கா - கண்ட சாபு

  உருவாய் எவர்க்கு நினை அரிதாய் அனைத்துலகும்
  உளதாய் உயிர்க் உயிரதாய்

  உணர்வாய் விரிப்பரிய உரைதேர் பரப்பிரம
  ஒளியாய் அருட்பொருளதாய்

  வரும் ஈசனைக் களப முகன் ஆதரித் திசையை
  வலமாய் மதிக்க வருமுன்

  வளர்முருகனைக் கொண்டு தரணிவலம் வந்தான் முன்
  வைகு மயிலைப் புகழுமாம்

  குருமா மணித்திரள் கொழிக்கும் புனற் கடக்
  குன்றுதோ றாடல் பழனம்

  குலவு பழமுதிர் சோலை ஆவினன் குடி பரங்க்
  குன்றிடம் திருவேரகம்

  திரையாழி முத்தைத் தரங்கக் கை சிந்தித்
  தெறித்திடும் செந்தி நகர் வாழ்

  திடமுடைய அடியவர் தொழு பழையவன் குலவுற்ற
  சேவற் திருத் துவஜமே

  (சேவற் திருத் துவஜமே
  பழையவன் சேவற் திருத் துவஜமே)

  சேவல் விருத்தம் - 10
  மத்யமாவதி - கண்ட சாபு

  மகர ஜலனிதி சுவற உரகபதி முடிபதற
  மலைகள் கிடு கிடு கிடெனவே

  மகுடகுட வடசிகரி முகடு பட படபடென
  மதகரிகள் உயிர் சிதறவே

  ககனமுதல் அண்டங்கள் கண்ட துண்டப்பட
  கர்ஜித் இரைத் அலறியே

  காரையாழின் நகரர் மாரைப் பிளந்து சிற
  கைக்கொட்டி நின்றாடுமாம்

  சுகவிமலை அமலை பரை இமையவரை தரு குமரி
  துடியிடை அனகை அசலையாள்

  சுதன் முருகன் மதுரமொழி உழைவனிதை
  இபவனிதை துணைவன் எனதிதய நிலையோன்

  திகுட திகுட திதிகுட தகுடதி தகுட திகுட
  செக்கண செகக் கண என

  திருனடனம் இடுமயிலில் வருகுமர குருபரன்
  சேவற் திருத் துவஜமே

  (துவஜமே, சேவற் திருத் துவஜமே
  சேவற் திருத் துவஜமே)

  சேவல் விருத்தம் - 11
  மத்யமாவதி - கண்ட சாபு

  பூவிலியன் வாசவன் முர்ரரி முனிவோர் அமரர்
  பூசனை செய்வோர் மகிழவே

  பூதரமும் எழுகடலும் ஆட அமுதூற அனு
  போக பதினால் உலகமும்

  தாவுபுகழ் மீறிட நிசாசரர்கள் மாள வரு
  தானதவ ஞூல் தழையவே

  தாள் வலியதான பல பேய்கள் அஞ்ஜ சிறகு
  கொட்டிக் குரற் பயிலுமாம்

  காவுகனி வாழைபுளி மாவொடுயர் தாழை கமு
  காடவிகள் பரவு நடன

  காரண மெய்ன்யானபரி சீரணவ் அர அசன
  கனகமயில் வாகனன் அடற்

  சேவகன் இரஜத இலக்கண உமைக்கொரு
  சிகாமணி சரோருக முக

  சீதள குமார கிருபாகர மனோகரன்
  சேவற் திருத் துவஜமே

  (துவஜமே சேவற் திருத் துவஜமே
  சேவற் திருத் துவஜமே)