MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  

  வேல் விருத்தம் - 1
  கம்சத்வனி - கண்ட சாபு

  மகரம் அளறிடை புரள உரககண பணமவுலி
  மதியும் இரவியும் அலையவே

  வளரெழிலி குடருழல இமையவர்கள் துயரகல
  மகிழ்வு பெறும் அறு சிறையவான்

  சிகரவரை மனை மறுகு தொறு ஞுளைய மகளிர் செழு
  செனெல்களொடு தரளம் இடவே

  ஜகசிர பகிரதி முதல் நதிகள்கதி பெற உததி
  திடர் அடைய ஞுகரும் வடிவேல்

  தகர மிருகமதம் என மணமருவு கடகலுழி
  தரு கவுளும் உறு வள் எயிறுன்

  தழை செவியும் ஞுதல்விழியும் உடைய ஒருகடவுள் மகிழ்
  தரு துணைவன் அமரர் குயிலும்

  குகரமலை எயினர்க்குல மடமயிலும் என இருவர்
  குயமொடமர் புரியு முருகன்

  குமரன் அறுமுகன் எதிரும் விருது நிசிசரர் அணிகள்
  குலையவிடு கொடிய வேலே

  (குமரன்விடு கொடிய வேலே அறுமுகவன் விடு கொடிய வேலே)


  வேல் விருத்தம் - 2
  மோகனம் - கண்ட சாபு

  வெங்க் காள கண்டர் கை சூலமுன் திருமாயன்
  வெற்றிபெறு சுடர் ஆழியும்

  விபுதர் பதி குலிசமும் சூரன் குலங்க் கல்லி
  வெல்லா எனக் கருதியே

  சங்க்ராம நீஜயித்து அருளெனத் தேவரும்
  சதுர்முகனும் நின்றிரப்ப

  சயிலமொடு சூரனுடல் ஒருனொடியில் உருவியே
  தனி ஆண்மை கொண்ட நெடுவேல்

  கங்காளி சாமுண்டி வராகி இந்த்ராணி
  கெளமாரி கமலாசன

  கன்னி நாரணி குமரி த்ரிபுரை பயிரவி அமலை
  கெளரி காமாக்ஷி சைவ

  சிங்காரி யாமளை பவானி கார்த்திகை கொற்றி
  த்ரியம்பகி அளித்த செல்வ

  சிறுவன் அறுமுகன் முருகன் நிருதர்க்கள் குலாந்தகன்
  செம்பொட்ற்றிருக்கை வேலே

  (முருகன் திருக்கை வேலே அறுமுகவன் திருக்கை வேலே)


  வேல் விருத்தம் - 3
  சாரங்கா - கண்ட சாபு

  வேதாள பூதமொடு காளி காளத்ரிகளும்
  வெகுளுறு பசாச கணமும்

  வென் கழுகுடன் கொடி பருந்து செம் புவனத்தில்
  வெம்பசி ஒழிக்கவந்தே

  ஆதார கமடமுங்க் கணபண வியாளமும்
  அடக்கிய தடக் கிரியெலாம்

  அலைய நடமிடு நெடுன் தானவர் நிணத்தசை
  அருந்தி புரந்த வைவேல்

  தாதார் மலர்ச்சுவனி பழனிமலை சோலைமலை
  தனிப்பரங்க் குன்றேரகம்

  தணிகை செந்தூரிடைக் கழி ஆவினங்குடி
  தடங்க் கடல் இலங்கை அதனிற்

  போதார் பொழில் கதிர்க்காமத் தலத்தினை
  புகழும் அவரவர் நாவினிற்

  புந்தியில் அமர்ந்தவன் கந்தன் முருகன் குகன்
  புங்கவன் செங்கை வேலே

  (கந்தங்குகன் செங்கை வேலே முருகன் குகன் செங்கை வேலே)


  வேல் விருத்தம் - 4
  மனோலயம் - ஆதி

  அண்டர் உலகும் சுழல எண்திசைகளும் சுழல
  அங்கியும் உடன் சுழலவே

  அலைகடல்களும் சுழல அவுணர் உயிரும் சுழல
  அகில தலமும் சுழலவே

  மண்டல நிறைந்த ரவி சதகோடி மதி உதிர
  மாணப் பிறங்கி அணியும்

  மணி ஒலியினிற் சகல தலமு மருள சிரம
  வகை வகையினிற் சுழலும் வேல்

  தண்டம் உடனுங்க் கொடிய பாசம் உடனுங்க் கரிய
  சந்தம் உடனும் பிறைகள்போல்

  தந்தமுட ஞும் தழலும் வெங்கண் உடனும் பகடு
  தன்புறம் வரும் சமனை யான்

  கண்டு குலையும் பொழுதில் அஞ்ஜலென மெஞ்சரண
  கஞ்ஜம் உதவும் கருணைவேள்

  கந்தன் முருகன் குமரன் வண்குறவர் தம்புதல்வி
  கணவன் அடல் கொண்ட வேலே

  (கந்தன் அடல் கொண்ட வேலே
  முருகன் அடல் கொண்ட வேலே)

  வேல் விருத்தம் - 5
  பாகேஸ்ரீ - கண்ட சாபு

  ஆலமாய் அவுணருக் அமரருக் அமுதமாய்
  ஆதவனின் வெம்மை ஒளிமீது

  அரியதவ முனிவருக் இந்துவில் தண்ணென்ற்
  அமைந்த் அன்பருக்கு முற்றா

  முலமாம் வினை அறுத் அவர்கள் வெம் பகையினை
  முடித் இந்திரர்க்கும் எட்டா

  முடிவில் ஆனந்த நல்கும் பதம் அளித் எந்த
  முதண்டமும் புகழும் வேல்

  ஏலமா யானையின் கோடதிற் சொரிமுத்தும்
  இன்பணைகள் உமிழு முத்தும்

  இனிவாடை மான் மதம் அகிலோடு சந்தனம்
  இலவங்க நறவமாருன்

  தாலமா மரமுதற் பொருள் படைத் திடும் எயினர்
  தரு வனிதை மகிழ்னன் ஐயன்

  தனினடம் புரி சமர முருகன் அறுமுகன் குகன்
  சரவணக் குமரன் வேலே

  (முதண்ட மும்புகழும் வேல்
  சரவணக் குமரன் வேலே)

  வேல் விருத்தம் - 6
  சிந்துபைரவி - கண்ட சாபு

  பந்தாடலிற் கழங்க் காடலிற் சுடர் ஊசல்
  பாடலினொ டாடலின் எலாம்

  பழந்தெவ்வர் கட்கம் துணித் இந்திரர்க் அரசு
  பாலித்த திறல் புகழ்ந்தே

  சந்தாரு நாண்மலர் குழல் அரம்பையர்களும்
  சசிமங்கை அனையர்த்தாமுன்

  தன்னை அன்பொடு பாடி ஆடும் ப்ரதாபமும்
  தலைமையும் பெற்ற வைவேல்

  மந்தாகினித் தரங்க சடிலருக் அரிய
  மந்த்ற்ற உபதேச நல்கும்

  வரதேசிகன் கிஞ்சுகச் சிகா லங்கார
  வாரணக் கொடி உயர்த்தோன்

  கொந்தார் மலர்க் கடம்பும் செச்சை மாலையும்
  குவளையும் செங்க் காந்தளும்

  கூதாள மலரும் தொடுத்தணியு மார்பினன்
  கோலத் திருக்கை வேலே

  (தேசிகன் கோலத் திருக்கை வேலே)


  வேல் விருத்தம் - 7
  பீம்பளாச் - கண்ட சாபு

  அண்டங்கள் ஒருகோடி ஆயினுங்க் குலகிரி
  அனதமாயினு மேவினால்

  அடைய உருவிப் புறம் போவதல் லது தங்கல்
  அறியாது சூரனுடலை

  கண்டம் படப்பொருது காலனுங்க் குலைவுறுங்க்
  கடியகொலை புரியும் அது செங்க்

  கனகா சலத்தைக் கடைந்து முனை யிட்டு
  கடுக்கின்ற துங்க நெடுவேல்

  தண்டன் தனுத் திகிரி சங்கு கட்கம் கொண்ட
  தானவான் தகன் மாயவன்

  தழல்விழிக் கொடுவரிப் பருவுடற் பற்றலை
  தமனியச் சுடிகையின் மேல்

  வண்டொன்று கமலத்து மங்கையும் கடல் ஆடை
  மகையும் பதம் வருடவே

  மதுமலர்க் கண்துயில் முகுந்தன் மருகன் குகன்
  வாகைத் திருக்கை வேலே

  (வாகைத் திருக்கை வேலே
  குகன் வாகைத் திருக்கை வேலே)


  வேல் விருத்தம் - 8
  மாண்ட் - கண்ட சாபு

  மாமுதல் தடிந்து தண் மல்குகிரி யூடு போய்
  வலிய தானவர் மார்பிடம்

  வழிகண்டு கமல பவனத்தனை சிறையிட்டு
  மகவான் தனை சிறைவிடுத்து

  ஓமவிருடித் தலைவர் ஆசிபெற்ற் உயர்வானில்
  உம்பர் சொற்றுதி பெற்று நா

  உடைய கீரன் தனது பாடல் பெற்றுலகு தனில்
  ஒப்பில் புகழ் பெற்ற வைவேல்

  சோம கலச ப்ரபா லங்கார தர ஜடா
  சூடி காலாந்த காலர்

  துங்க ரக்ஷக த்ரோண கட்க குலிசஞ்சூல
  துரக கேசர மாம்பரச்

  சேம வடவாம்புயப் பரண சங்காபரண
  திகம்பர த்ரியம்பக மகா

  தேவ நந்தன கஜானன சகோதர குகன்
  செம்பொற்றிருக்கை வேல்

  (ஒப்பில் புகழ் பெற்ற வைவேல்)


  வேல் விருத்தம் - 9
  துர்கா - கண்ட சாபு

  தேடுதற்க் அரிதான நவமணி அழுத்தியிடு
  செங்கரனை அமுதம் வாய்கொள்

  ஜயமளித் அருள் எனக் என உவப்பொடு வந்து
  சேவடி பிடித்த தெனவும்

  நீடுமைக் கடல் சுட்டதிற்க் அடைந்த் எழுகடலும்
  நீயெமைக் காக்க எனவும்

  நிபிடமுடி நெடியகிரி எந்தமைக் கா எனவும்
  நிகழ்கின்ற துங்க நெடுவேல்

  ஆடுமைக் கணபணக் கதிர்முடி புடை எயிற்று
  அடலெரிக்- கொடிய உக்ர

  அழால் விழிப் படுகொலைக் கடைய கட்செவியினுக்கு
  அரசினைத் தனியெடுத்தே

  சாடு மைப்புயல் எனப் பசுனிற சிகரியில்
  தாய் திமித் துட நடிக்கும்

  ஷமரமயில் வாகனன் அமரர்த்தொழு நாயகன்
  ஷண்முகன் தங்கை வேலே

  (ஷண்முகன் தங்கை வேலே
  மயில் வாகனன் தங்கை வேலே)

  வேல் விருத்தம் - 10
  மத்யமாவதி - கண்ட சாபு

  வலாரி அலலாகுலம் இலாத் அகலவே கரிய
  மாலறியு நாலு மறை ஞூல்

  வலான் அலைவிலா நசிவிலான் மலைவிலான் இவர்
  மனோலய உலாசம் உறவே

  உலாவரு கலோல மகராலய ஜலங்களும்
  உலோகனிலை நீர்னிலை இலா

  ஒலாவொலி நிசாசரர் உலோகமதெலாம் அழல்உலாவிய நிலாவு கொலைவேல்

  சிலாவட கலா வினொதவா சிலிமுகா விலொச
  நா சின சிலா தணிவிலா

  சிலாமலர் எலா மதிய மோதி மதி சேலொழிய
  சேவக சராப முகிலாம்

  விலாச கலியாண கலை சேர பசு மேலைமுலை
  மேவிய விலாச அகலன்

  விலாழி யினிலாழி அகல் வானில் அனல் ஆரவிடு
  வேழம் இளைன்யன் கை வேலே

  (வேலே, வேழம் இளைன்யன் கை வேலே
  வேழம் இளைன்யன் கை வேலே)