MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  

  பட்டணத்துப்பிள்ளையார் அருளிச்செய்த
  உடற்கூற்றுவண்ணம்.
  தன தன தான, தன தன தான, தந்த தனந்தன தந்த தனந்த
  தனனதனந்த, தனனதனந்த, தானனதானன தானதனந்த.

  ஒருமடமாதுமொருவனுமாகி,
  இன்பசுகந்தருமன்புபொருந்தி
  யுணர்வுகலங்கிஒழுகியவிந்து,
  வூறுசுரோணிதமீதுகலந்து.

  பனியிலொர்பாதிசிறுதுளிமாது,
  பண்டியில்வந்துபுகுந்து
  ண்டு, பதுமவரும்புகமடமிதென்று,
  பார்வைமெய்வாய்செவிக[]கைகளென்ற.

  உருவமுமாகியுயிர்வளர்மாத,
  மொன்பதுமொன்றுநிறைந்துமடந்[]
  யுதரமகன்றுபுவியில்விழுந்து,
  யோகமும்வாரமுநாளுமறிந்து,

  மகளிர்கள்சேனைதரவணையாடை,
  மண்படவுந்தியுதைந்துகவிழ்ந்து
  மடமயில்கொங்கையமுதமருந்தி,
  யோரறிவீரறிவாகிவளர்ந்து.

  ஒளிநகையூறலிதழ்மடவாரு,
  வந்துமுகந்திடவந்துதவழ்ந்து
  மடியிலிருந்துமழலைமொழிந்து,
  வாவிருபோலெனநாமம்விளம்ப.

  உடைமணியாடையரைவடமாட,
  வுண்பவர்தின்பவர்தங்க ளொடுண்டு,
  தெருவிலிருந்து புழுதியளைந்து,
  தேடியபாலரொடோடிநடந்து

  அஞ்சுவயதாகிவிளையாடியே. 1
  உயர்தருஞானகுருஉபதேச,
  முந்தமிழின்கலையுங்கரைகண்டு
  வளர்பிறையென்றுபலரும்விளம்ப,
  வாழ்பதினாறுபிராயமும்வந்து.

  மயிர்முடிகோதியறுபதநீல,
  வண்டிமிர்தண்டொடைகொண்டைபுனைந்து,
  மணிபொனிலங்குபணிகளணிந்து,
  மாகதர்போகதர்கூடிவணங்க.

  மதனசொரூபனிவனெனமோக,
  மங்கையர்கண்டுமருண்டுதிர
  ண்டு,வரிவிழிகொண்டுசுழியவெறிந்து,
  மாமயில்போலவர்போவதுகண்டு.

  மனதுபோறாமலவர்பிறகோடி,
  மங்கலசெங்கலசந்திகழ்கொங்கைம
  ருவமயங்கியிதழமுதுண்டு,
  தேடியமாமுதல்சேரவழங்கி,

  ஒருமுதலாகிமுதுபொருளாயி,
  ருந்ததனங்களும்வம்பிலிழந்து
  மதனசுகந்தவிதனமிதென்று,
  வாலிபகோலமும்வேறுபிரிந்து.

  வளமையுமாறியிளமையும்மாறி,
  வன்பல்விழுந்திருகண்களிருண்டு
  வயதுமுதிர்ந்துநரைதிரைவந்து,
  வாதவிரோதகுரோதமடைந்து.

  செங்கையினி்லோர்தடியுமாகியே. 2
  வருவதுபோவதொருமுதுகூனு,
  மந்தியெனும்படிகுந்திநடந்து
  மதியுமழிந்துசெவிதிமிர்வந்து,
  வாயறியாமல்விடாமன்மொழிந்து.

  துயில்வருநேரமிருமல்பொறாது,
  தொண்டையு நெஞ்சுமுன்வந்துவறந்து,
  துகிலுமிழந்துசுணையுமழிந்து,
  தோகையர் பாலர்ககோரணிகொண்டு.

  கலியுகமீதிலிவர்மரியாதை,
  கண்டிடுமென்பவர்சஞ்சலமிஞ்ச
  கலகலவென்றுமலசலம்வந்து,
  கால்வழிமேல்வழிசாரநடந்து.

  தெளிவுமிராமலுரைதடுமாறி,
  சிந்தையுநெஞ்சுமுலைந்துமருண்டு
  திடமுமலைந்துமிகவுமலைந்து,
  தேறிகலாதரவேதெனநொந்து.

  மறையவன்வேதனெழுதியவாறு,
  வந்ததுகண்டமுமென்றுதெளிந்து
  இனியெனகண்டமினியெனதொந்த,
  மேதினிவாழ்வுநிலாதினிநின்று

  கடன்முறைபேசுமெனவுரைநாவு,
  றங்கிவிழுந்துகைகொன் மொழிந்து,
  கடைவழிகஞ்சியொழுகிடவந்து,
  பூதமுநாலுசுவாசமும்நின்று.

  நெஞ்சுதடுமாறிவருநேரமே. 3
  வளர்பிறைபோலவெயிறுமுரோம,
  முஞ்சடையுஞ் சிறுகுஞ்யும்விஞ்ச,
  மனதுமிருண்டவடிவுமிலங்க,
  மாமலைபோல் யமதூதர்கள்வந்து.

  வலைகொடுவீசியுயிர்கொடுபோக,
  மைந்தரும்வந்துகுனிந்தழநொந்து
  மடியில்விழுந்துமனைவிபுலம்ப,
  மாழ்கினரெயிவர்காலமறிந்து.

  பழையவர்காணுமெனுமயலார்கள்,
  பஞ்சுபறந்திடநின்றவர்பந்த
  ரிடுமெனவந்துபறையிடமுந்த,
  வேபிணம்வேகவிசாரியுமென்று.

  பலரையுமேவிமுதியவர்தாமி,
  ருந்தசவங்கழுவுஞ்சிலரென்று
  பணிதுகில்தொங்கல்களபபணிந்து,
  பாவகமேசெய்துநாறுமுடம்பை.

  வரிசைகெடாமலெடுமெனவோடி,
  வந்திளமைந்தர்குனிந்துசுமந்து
  கடுகிநடந்துசுடலையடைந்து,
  மாநுடவாழ்வெனவாழ்வெனநொந்து.

  விறகிடைமூடியழல்கொடுபோட,
  வெந்துவிழுந்துமுறிந்துநிணங்க
  ளுருகியெலும்புகருகியடங்கி,
  யோர்பிடிநீறுமிலாதவுடம்பை,

  நம்புமடியேனையினியாளுமே. 4

  உடற்கூற்றுவண்ணம் முற்றிற்று.
  பட்டணத்துப்பிள்ளையார் அடங்கன்முறைமுற்றுப்பெற்றது.

  திருச்சிற்றம்பலம்.
  பட்டணத்துப்பிள்ளையார் திருவடிவாழ்க.
  சர்வஞ்சின்மயம்.