MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  


  கணபதி துணை
  திருச்சிற்றம்பலம்.
  2. திருமுல்லைவாயிலந்தாதி.
  காப்பு.
  மல்லைவினாயகனிந்தெம்மையாளொற்றிவைபுகல்வே
  றில்லைவினாயகனன்கேனுமில்லென்றிகழலெனுஞ்
  சொல்லைவினாயகனைந்திரப்போர்க்கருள்சோதிபெற்ற
  முல்லைவினாயகன்முல்லையந்தாதிக்குமுன்னிற்குமே.

  நூல்.
  திருத்தங்குமாமுல்லைவாயிற்பிரானிருசேவடிநீர்த்
  திருத்தங்குமார்க்கத்திற்செல்லாமலாடப்பெற்றேமினிமால்
  திருத்தங்குமாரனென்றோதிப்பிறரைப்பின்சென்றுநின்று
  திருத்தங்குமாதுமுனிந்தாலுநைந்துளந்தேம்பிலமே. 1
  தேங்கொன்றையாரணவுஞ்சடைவாழ்வைத்திசையனைத்துந்
  தேங்கொன்றையாரணவல்லாரெமைச்சினஞ்செய்துபொறி
  தாங்கொன்றையாரணஞ்செய்யாதுமுல்லைத்தலத்திறைவா
  தாங்கொன்றையாரணவென்றிரந்தேத்துந்தவம்பெறினே. 2
  தவலரும்பல்கலைதேர்முல்லைவாயிற்சயிலவில்லார்
  சுவலரும்பல்கலைதந்திடக்கொண்டவர்தூயமதி
  நுவலரும்பல்கலைநீர்முடியாரைநுவன்றறியா
  வவலரும்பல்கலைவேண்டியென்வீணிலலைவதுவே. 3
  அலைவனமந்தரங்காற்றங்கிமண்ணெனுமைந்துமல்லாத்
  திலைவனமந்தரங்கத்தானமாத்திருமுல்லையின்வாழ்
  தலைவனமந்தரங்காட்டுநஞ்சுண்டுதருவிசும்பிற்
  கலைவனமந்தரங்காப்பினைமாற்றுங்கருணையென்னே. 4
  கருமமலங்கொடுமாயையுநீக்கிக்கதிர்த்துவரா
  றருமமலங்கொடுபாய்தடஞ்சூழ்முல்லைதன்னிலொன்னார்
  மருமமலங்கொடுசெற்றோன்பரசவரும்பெருமா
  னருமமலங்கொடுமாமாசிலாமணியாண்டகையே. 5
  கைதவநாடகங்காட்டியறிவைக்கமரகத்தே
  பெய்தவநாடகவாக்கழித்தாய்புகழ்பெற்றதொண்டைச்
  செய்தவநாடகமுல்லைப்பிரான்பதஞ்சிந்தைசெய்தே
  கைதவநாடகமேயெங்குளானெங்கணம்பனென்றே. 6
  எங்கணம்பன்பரசேரடியாரினிணைமலர்த்தா
  ளங்கணம்பன்பரசேமுல்லையாயருளென்றமரர்
  தங்கணம்பன்பரசேய்கரத்தான்முல்லைதன்னிறையாஞ்
  செங்கணம்பன்பரசேதனன்பாதமென்சிந்தையதே. 7
  சிந்தைத்திருக்குமரமுங்களவுஞ்செறிந்தவஞ்ச
  கந்தைத்திருக்குமரநேர்விழியவர்காமங்களு
  முந்தைத்திருக்குமரன்மாயமுமுடித்தாளுமொரு
  விந்தைத்திருக்குமரபறியாமுல்லைமெய்ப்பொருளே. 8
  பொருப்புக்குழைத்தகரத்தார்வமுல்லைப்புரத்ததியான்
  கருப்புக்குழைத்தகரத்தார்நகக்கலங்காதருளும்
  விருப்புக்குழைத்தகரத்தார்மலர்குழன்மெல்லியலா
  மருப்புக்குழைத்தகரத்தார்தலைமைத்தென்வாழ்முதலே. 9
  வாரம்படைத்தகருநீலக்கண்மயில்பாகரயில்
  வாரம்படைத்தகருவந்தகோன்றொழுமன்னர்செய்யின்
  வாரம்படைத்தகருவறுப்பார்க்கிடம்வண்டொழில்செய்
  வாரம்படைத்தகருவாற்குலைசெய்வளமுல்லையே. 10
  முல்லைப்பதிகமஞ்சூற்கொண்டல்சூழ்முதுகின்றினும்வாழ்
  தில்லைப்பதிகமடமார்பன்மூவர்திருத்தமிழின்
  சொல்லைப்பதிகமலர்த்தொடையன்றன்றுணைமலர்த்தா
  ளொல்லைப்பதிகமனத்தேயமன்வருமுப்பொழுதே. 11
  தேங்கடம்புந்திகழுமலர்ச்சென்னிச்செவ்வேளைப்பெற்றோய்
  தாங்கடம்புந்திகழுமலக்கோன்றமிழ்சூடியடி
  யோங்கடம்புந்திகழுமலற்றோங்கவுயர்முல்லையா
  யாங்கடம்புந்திகழுமலத்தெவ்வறவாணைகொண்டே. 12
  கொண்டலங்கண்டருமால்போலுமுல்லைக்குழகர்முன்னாள்
  விண்டலங்கண்டருமாலுழந்தேங்கவெகுண்டெழுநஞ்
  சுண்டலங்கண்டருமாபதியார்முடியூடுமதித்
  துண்டலங்கண்டருமாவாவெனைத்தொண்டுகொண்டனரே. 13
  கொண்டானனங்கனஞ்சக்கொடும்பார்வைகுரைகடனஞ்
  சுண்டானனங்கனம்வாவியுங்காவுமுலாவுமுல்லைக்
  கண்டானனங்கனகம்புத்திமுத்தியுங்காட்டவஞ்சு
  பிண்டானனங்கனற்கண்ணொடுவாழும்பெருமையென்னே. 14
  பெரும்புங்கவருமகிழ்ந்தேத்துமுல்லைப்பெம்மான்களவே
  விரும்புங்கவருமதியாளர்நட்பைவிழையும்வெறுந்
  துரும்புங்கவருமனமிதுதீர்த்தென்றுரிசுளத்தே
  யரும்புங்கவருமவைகளுமாயவரும்பொருளே. 15
  அருவினையேனையெவர்புரப்பாரென்றழுங்கிநெஞ்சே
  கருவினையேனைகாமின்றித்தென்முல்லைகாவலன்றாண்
  மருவினையேனைவினைகளுநீங்கினைமாற்றினையிவ்
  வுருவினையேனையுறுதியினியுனக்கென்குறையே. 16
  குறைமதியாதவமாற்றுநர்கேண்மைவெங்கோளர்பொய்ம்மை
  மறைமதியாதவமாமோபரதமமார்க்கமிந்த
  மிறைமதியாதவமாதவர்வாழ்முல்லைமேவுமன
  னிறைமதியாதவமால்விழியாரைநினைநெஞ்சமே. 17
  நெஞ்சகங்கோடிமறமேபயின்றுநன்னீர்மையின்றி
  வஞ்சகங்கோடிசெய்தாலும்பொறுத்தருள்வாயையனே
  யஞ்சகங்கோடிரிந்தும்பர்குன்றாமலமுதுசெய்த
  நஞ்சகங்கோடிவளைமுத்தமீன்முல்லைநாயகனே. 18
  நாயகங்கைக்கிளைதாந்தெங்கங்காயுறினாயென்செயுந்
  தூயகங்கைக்கிளைமீனமெல்லாமச்சுவைகொள்ளுமோ
  தீயகங்கைக்கிளையார்சேர்கிலாமுல்லைத்திண்பதியேந்
  தாயகங்கைக்கிளையாற்பயன்கோடலத்தன்மையதே. 19
  தன்னகராவதுதென்முல்லையேதன்பணிமணிகண்
  மின்னகராவதுவைப்பெண்கொடியிடைவெள்விடைநஞ்
  சன்னகராவதுசெற்றதுவாமன்பர் நால்வர்க்கறஞ்
  சொன்னகராவதுலாவென வேத்துநந்தோன்றலுக்கே. 20
  தோன்றற்கரியபொரு ளெளிதேவந்துதோன்றிநற
  வூன்றற்கரியகுழன்மாதொடு முல்லையுள்ளிருந்து
  கூன்றற்கரியல்பறியா முடிபுண்மைகூறியென்னை
  யேன்றற்கரியயனேனோ ரழுக்கறுத்தென்பயனே. 21
  என்பதிகந்தனையேந்துங் குடங்கையிறைவனரு
  ளென்பதிகந்தனைமுல்லையிற் சேர்ந்திலையித்துடக்கா
  மென்பதிகந்தனையன்புவி பொன்பொருளென்றழிவ
  தென்பதிகந்தனையைய கொல்லோபுகலேழைநெஞ்சே. 22
  சேவடிவானவரேத்தத்திசை முகன்றேர்செலுத்தச்
  சேவடிவானரிதாங்கப் புரஞ்செற்றதென்முல்லையாய்
  சேவடிவானரமேவுங் கயிலைச்சிலம்பினர்
  சேவடிவானறுந்தீந்தமிழ் பாடவுஞ்செய்தருளே. 23
  அருளாதரித்திரந்தன்பு செய்வேங்கட்கமருலகோர்
  பொருளாதரித்திரந்தானிற்குமோமுல்லைப்பொன்னையுள்ளா
  மருளாதரித்திரந்தேர்ந்தறியா ரம்மடவரையே
  வெருளாதரித்திரந்தோ வினைகாளிங்குமேவரிதே. 24
  மேவருந்தென்றலுக்காற்றா தென்மான்வெம்பிநைந்துதனி
  யேவருந்தென்றனக்கார்துணையாவரென்றேங்கியிந்த
  நோவருந்தென்றயனேன் விதித்தானென்றுநொந்தழுமாற்
  பாவருந்தென்றமிழ்முல்லைப்பிரானருள்பாலிப்பையே. 25
  பாலிவடகரைகோடியுமொன் றெனப்பார்ப்பவர்வாழ்
  பாலிவடகரைமுல்லைப் பிரான்பழிதீரவருள்
  பாலிவடகரைவேலெம ரென்னினைப்பாரெனுமைம்
  பாலிவடகரையன்னையர் நேர்ந்தும்பசப்புறினே. 26
  உறுமாசிலாமணிமாயையென்றேகொள்ளுயிர்க்கிவற்றைத்
  தெறுமாசிலாமணிவள்ளல்வெற்பாவனைத்தேடிக்கண்ண
  ரறுமாசிலாமணிவைத்த மண்பாவையன்னேனெனுஞ்சீர்
  பெறுமாசிலாமணிகேட்குமுன் சோருமிப்பேதையின்றே. 27
  இன்றகலங்கலவாதொழிந் தாலுமெடுத்தசிலைக்
  குன்றகலங்கநன்கொன்றையேனுங்கொடுத்தியன்றேன்
  மன்றகலங்கலனேதூணிகட்புனல்வராவிடா
  நின்றகலங்கலர்காணாத முல்லைநிருமலனே. 28
  நிருதியமனைவிந்திரனாதியர்நேர்த்திறைஞ்சிக்
  கருதியமனனர்ச்சிக்க நல்குங்கடிமுல்லைத்தலை
  வருதியமனனல்காதி யுலாவரைவாழ்த்துவமிம்
  பருதியமனனயப் பேமலமலப்பாழ்ங்குழிக்கே. 29
  verses 30, 31 missing 30, 31
  வந்தனையாற்றமவாக்கொண்டு தாளிணைவாழ்த்துமெய்த்த
  வந்தனையாற்றமர்வார்க்கருள்வான் றருமையல்கொண்டு
  வந்தனையாற்றமர்காணிலென்னா மென்றுவைதெனைத்தை
  வந்தனையாற்றமருண்டே னருண்முல்லைவான்பொருளே. 32
  பொருதவிசாகரஞ்சத்தியுங் கும்பனும்பொற்பழிக்க
  விருதவிசாகரந்தானும் வருத்துமெய்யன்பருள்ள
  மொருதவிசாகரந்தென்முல்லை யாவுடையாரருளா
  ரிருதவிசாகரநெஞ்சே யல்லாற்செயலியாதுனக்கே. 33
  யாதவமாதவனாரணனா ரின்னுநாடியறி
  யாதவமாதவடன்பால் வளரெழின்முல்லையினை
  யாதவமாதவமன்றோ வென்னேரிரங்காதிருத்தல்
  யாதவமாதவர்வெற்பா வறியவியம்புகவே. 34
  இயம்புகவேதனையா மந்திரப்பொருளென்றுசிறைக்
  கயம்புகவேதனைவீழ்த்தோன் புகழ்முல்லைக்கண்ணிருவர்
  பயம்புகவேதனை நாடரிதாவளர்பண்ணவன்கா
  வியம்புகவேதனையுற்றேற் கருண்மிகவைப்பதென்றே. 35
  வைப்பதுமத்தகமீதோர் விழிமுல்லைமாநகர்வ
  சிப்பதுமத்தகயத்துரி போர்ப்பதுதேவிசா
  ணப்பதுமத்தகம்வைப்பார்க் கறுப்பதுநான்கிரண்டு
  முப்பதுமத்தகவாளர்க் கென்னோமயன்மூண்டதுவே. 36
  மூண்டவிக்காமன்றனக் கம்பலர்மொழிநாணரிவின்
  னிண்டவிக்காமன்னவைத்தமை போர்நெடுங்காமமகத்
  தீண்டவிக்காமன்வருத்தாதெமைக்கொக்கிறான்மிடற்றிற்
  றீண்டவிக்காமன்மிசைதடஞ்சூழ்முல்லைச்சிற்பரனே. 37
  பரம்பரன்பண்டரங்கன்முல்லைவாணனெண்பாற்குணமு
  நிரம்பரன்பண்டரங்கன்றேட நீண்டநிமலனெண்டிக்
  கொரம்பரன்பண்டரங்கண்டோதும் பத்திரவுத்தமயாழ்
  நரம்பரன்பண்டரங்கஞ் சேரருட்கடனந்தெய்வமே. 38
  நந்தமருமந்தமெய்வாழ்வுமற்றைநலங்களுந்தி
  கந்தமருமந்தவான்புகழ்சேர்முல்லைக்கண்ணிருந்த
  பந்தமருமந்தமெல்விரல்பாகன்பகைவருரஞ்
  சிந்தமருமந்தனைப்போழுஞ்சூலத்திருக்கரனே. 39
  திருமுல்லைவாயின் மருவுமெந்தாயிளஞ்சேய்க்கழகு
  தருமுலைவாயின்வைத்தாலன்றி யுண்ணுந்தகுதியுண்டே
  வருமுலைவாயினற்பட்டழுந்தா தெமையாண்டுமன
  மிருமுலைவாயின்மெழுகாயுருகச் செய்தேன்றுகொள்ளே. 40
  கொள்ளுந்திகம்பரமுல்லைப்பிரான்பைங்குழவிநிலா
  வெள்ளுந்திகம்பரவுஞ்சடையான்வெற்பினீர்ச்சுழியைத்
  தள்ளுந்திகம்பரநேர்களங்கண்ணிதருநலத்திற்
  குள்ளுந்திகம்பரமெல்லாமதிப்பினுமொப்பல்லவே. 41
  அல்லியந்தாமரையாளிடமோர்பொழுதவ்வளம்போய்
  வல்லியந்தாமரையாளிடமாமதைவாழ்த்திடன்மின்
  பல்லியந்தாமரையாமத்தினுங்கண்படாமுல்லையார்ப்
  புல்லியந்தாமரையாசையின்வாழ்த்தும்புலவர்களே. 42
  புலத்தலைவாவினியாற்றேமென்றெய்துநர்புந்திவெந்தீப்
  புலத்தலைவாவினுங்கைகொடுப்பார்முல்லைப்பூவைவிடு
  புலத்தலைவாவிநன்னீர்விளையாடிப்புணருதும்வா
  புலத்தலைவாவிங்ஙனென்றருள்வாய்மலர்ப்பூங்கொடியே. 43
  கொடியானையந்தநல்லூரனையாண்டநங்கோனைமதக்
  கொடியானையந்தகனைச்சீறிமுல்லையுட்கோவைமுல்லைக்
  கொடியானையந்தபவாண்டானையீண்டுறற்குக்கரைந்தாற்
  கொடியானையந்தமுள்ளாய்க்கிடுவேன் கொளுமூன்பலியே 44
  ஊன்காளத்திக்குச்சுவையுளதோதிண்ணுடற்கறைக்கா
  னான்காளத்திக்குத்தெளிவுளதோமுல்லைநாயகனெங்
  கோன்காளத்திக்குத்தரனலம்யானறிகொள்கையல்லான்
  மான்காளத்திக்குக்கியாராவர்போலுமற்றெங்கையரே. 45
  கைக்கவிகமகநைந்தழுங்கிக்கலங்காதருள்சேர்
  கைக்கவிகமகவாதியிலாசைகருத்துள்ளுக
  கைக்கவிகமகனாதியர்வாழ்முல்லைகாவலன்புன்
  கைக்கவிகமகவுங்கொடுபாய்கழுங்குன்றனையே. 46
  குன்றத்தஞ்சாதிமலர்க்கூந்தன்மாதிடங்கொண்டிருந்த
  னன்றத்தஞ்சாதிவழாமுல்லைவாணனடித்தனன்றென்
  மன்றத்தஞ்சாதிநெஞ்சேநமக்கென்குறைவாழ்வுபெற்றேம்
  பின்றத்தஞ்சாதிரிமாயாயென்றேவெற்றிபேசுவமே. 47
  பேசித்திருந்தநம்முல்லையில்வந்தெமைப்பேணித்தொண்டீர்
  பூசித்திருந்தம்வினைதீர்த்துமென்றருள்பொற்பர்வெற்பி
  னேசித்திருந்தண்புனலீர்க்கும்போதுற்றுநேர்ந்தெடுத்தா
  ராசித்திருந்தபடிபோலொருவரஞ்சாதியென்றே. 48
  சாதிப்பரியதவத்தார்க்குமுல்லைத்தலத்தினுண்மை
  போதிப்பரியனலம்பாடுதும்புல்லறிவுபரம்
  பாதிப்பரியமனைதோறும்வண்டுபகர்ந்ததுமுன்
  காதிப்பரியகளிற்றுரிபோர்த்ததுங்கட்டுரைத்தே 49
  கட்டோம்புதலெனக்காமாதியாறுங்கரிசறுத்தோ
  முட்டோம்புதவுதிறந்தின்பவீடுபுக்குச்சரித்தோஞ்
  சிட்டோம்புதல்விமண்ணோருந்திகஞ்சந்தெளிவின்முன்பின்
  விட்டோம்புதலுறுநள்ளெழுத்தான்முல்லைமேவப்பெற்றே. 50
  பெற்றவரம்பலவுங்குன்றயான்பிணைபோல்வெருள
  வுற்றவரம்பலங்கோதவென்பேதையொருதனியே
  முற்றவரம்பலசெய்தகன்றாளென்னைமுல்லைப்பிரான்
  கற்றவரன்பலவற்பணியாரிற்கடுஞ்சுரமே 51
  கடுத்தியம்பாம்பன்மலரானையாதுகவலைநெஞ்சே
  விடுத்தியம்பாம்பனல்வாயாற்புகழ்ந்தின்றுமேவுதுமுட்
  படுத்தியம்பாம்பலுரிபிறைமான்வெம்பரசொடுந்து
  வடுத்தியம்பாம்பணிமுல்லையுளம்பலவாணனையே. 52
  அம்பலவாணன்மடவார்விழியென்றழிந்துழலு
  மம்பலவாணங்கனையலியாகியமர்ந்தருளு
  மம்பலவாணன்றிருமுல்லைவாயிலழகன்றில்லை
  யம்பலவாணன்வழியினில்லா வென்னறிவுகளே. 53
  அறிவறியாகமெதுவதுவாகமல்லாதவென்னாங்
  குறிவறியாகடிமுல்லையிற்சேர்புழுக்கூட்டைவிண்டு
  தறிவறியாகஞ்செயன்பாலெனையர்ச்சனைசெயுன்பாற்
  செறிவறியாகந்தருவலென்றாண்டனன்சின்மயனே. 54
  மயங்காதுவரையும்பொய்ப்பொருளியாவும்வரையச்செய்ய
  பயங்காதுவரையுண்மால்போற்றுமுல்லைநம்பாவிழிப்பங்
  கயங்காதுவரையுநீள்சீர்க்கொடியிடைகாதலசூர்
  சயங்காதுவரையுமைங்கரனாரையுந்தந்தவனே. 55
  தவத்துக்கணிகலனட்டோனென்றறோரிற்றவறுமவை
  பவத்துக்கணிகலனெஞ்சேயிவைவிடப்பார்வடிவ
  கவத்துக்கணிகலன்மாவாக்குமுல்லையினானரியா
  யவத்துக்கணிகலந்தோர்பான்மருவுமெம்மண்ணலையே. 56
  அண்ணலந்தோயமனைவீட்டிமுல்லையிலார்ந்ததுவு
  மெண்ணலந்தோயமுடித்ததுமற்றெம்மிறைவியைப்போ
  லுண்ணலந்தோயவிழைந்திரந்தேங்கியுளைந்துநந்தம்
  பெண்ணலந்தோயவெளிவந்தருளுமெய்ப்பேறன்றியே. 57
  அன்றினங்காதரமாய்நின்றுகத்துமலைகடலெம்
  முன்றினங்காதரவத்துக்களவிலைமூரிமதன்
  கன்றினங்காதரவாருளரோவிருகண்ணுந்துஞ்சா
  வின்றினங்காதரமாமுல்லைவாணமற்றெங்களையே. 58
  களைகண்டனம்புயமாமுல்லைக்கோன்வெற்பகாதன்மிக்க
  கிளைகண்டனம்புயன்மேவுந்தடவரைக்கீழொருசார்
  விளைகண்டனம்புயங்கஞ்சேல்வல்வேய்சொன்னடைநிதம்பந்
  திளைகண்டனம்புயமாக்கொண்டுநிற்குமொர்தீங்கரும்பே. 59
  தீங்கரும்புங்கவறாடிப்பயனிலைசெப்பின்மின்னார்
  தாங்கரும்புங்கவலாக்கனியும்மெனச்சாற்றியந்தோ
  நீங்கரும்புங்கவசையுறுவீர்முல்லைநீணகரின்
  பாங்கரும்புங்கவரும்போற்றுமீசனைப்பாடுமினே. 60
  பாடகமன்னவருந்துயர்தீரப்பரன்புகழ்வாய்
  பாடகமன்னவருங்குணம்போனலம்பார்த்தெடுத்துப்
  பாடகமன்னவருளான்றன்பாற்பைங்கொடியிடையென்
  பாடகமன்னவரும்போற்றவாழ்முல்லைப்பண்ணவனே. 61
  பண்ணகங்காரிகைபான்முல்லைவாயும்பதிந்திருந்தோய்
  வண்ணகங்காரிகைமற்றுமென்போற்பகர்வாரிலையென்
  றெண்ணகங்காரிகைதூவாதியற்றுமிருவினையாந்
  திண்ணகங்காரிகைதீண்டுமெந்தாய்கெடச்செய்தருளே. 62
  செய்தவமாயத்தன்செல்வமுநீயெனச்சிந்தைசெய்யா
  தெய்தவமாயத்தன்மங்களைமாற்றியியற்றுமென்றன்
  கைதவமாயத்தன்மைக்கோரளவில்லைகண்ணருளாற்
  பொய்தவமாயத்தன்முல்லையுள்ளாய்நலம்போதிப்பையே. 63
  திப்பியமாவடுதண்டுறைக்கண்ணுந்திருந்துநிலை
  தப்பியமாவடுத்தீர்முல்லையூரினுஞ்சந்தமுலை
  யம்பியமாவடுவார்கண்ணிபாகனமர்ந்துபுகழ்
  பப்பியமாவடுநாமமொன்றாக்கொண்டுபாரிப்பதே. 64
  பாரகந்தைக்குமரும்புகழ்சேர்முல்லைப்பாலவருள்
  பாரகந்தைக்குமதியார்பின்சென்றுதண்பாலிநதிப்
  பாரகந்தைக்கும்வழியின்றிவாடும்பரிசுநன்றோ
  பாரகந்தைக்குமைக்குங்கயஞ்செற்றபராபரனே. 65
  பரங்கிரியாவிகள்சூழ்முல்லைபோற்பரிந்தென்னுளமா
  மரங்கிரியாவிடையாரருளுண்மையறிவினின்ற
  வரங்கிரியாவியினுள்ளேயழுத்தும்வகையறியேன்
  சிரங்கிரியாவிதியாற்றுஞ்செல்லேனுய்யுஞ்செய்கையென்னே. 66
  செய்வசித்தாந்தமிழ்முல்லையுளீசசெவ்வேமநய
  வைவசித்தாந்தம்பொருளைந்துடையவவற்றிரண்டு
  நைவசித்தாந்தவிர்மூன்றுமொன்றொன்றினணுகுமென்னுஞ்
  சைவசித்தாந்தநெறியுபதேசந்தனையெமக்கே. 67
  தனையரியானனநான்கானுந்தேடிடத்தான்முடியாஞ்
  சினையரியானனமார்தடஞ்சூழ்முல்லைச்சிற்பரனென்
  வினையரியானனருள்சேர்ந்துநீயொருமின்னின்விழி
  யினையரியானனனேர்மெழுகாயினென்னாம்பிறிதே. 68
  தேவருந்தானவருங்காரி கண்டஞ்சித்தீவினையா
  னேவருந்தானவனாம் பகுப்பற்றவர்நேர்முல்லைநம்
  பாவருந்தானவவென்றோ லிடப்பண்டருந்தியுமந்
  தோவருந்தானவமீதறியார் சிலர்தொண்டர்களே. 69
  தொண்டையநாடுகடீரச்செய்யாமற்றுவரிதழ்வாய்த்
  தொண்டையனாடுமலர்க்கூந்தலார்க்குடைந்தும்பிழைத்தேன்
  றொண்டையனாடுபுகழோங்குமுல்லையிற்றோன்றுமுருத்
  தொண்டையனாடுமலரடிக்கீழின்றிதொண்டுசெய்தே. 70
  செய்யுடையல்குலைக்காட்டிமய்க்குநர்தீமைகெடச்
  செய்யுடையல்குலைப்பால்வளைவெண்ணித்திலம்பரப்புஞ்
  செய்யுடையல்குலையாவளமுல்லையிற்சேர்ந்துபகர்
  செய்யுடையல்குலைத்தாரானைப்பால்வைத்ததேவைநெஞ்சே. 71
  நெஞ்சலமந்திரங்கக்கூற்றந் தோன்றினுநெக்குருகி
  யஞ்சலமந்திரந்தான் முதலாறுமற்றேமறுத்தேஞ்
  சஞ்சலமந்திரம்பெற்றுள முல்லைத்தலத்தழகு
  துஞ்சலமந்திரந்தன்னிலெங் கோனைத்துதிக்கப்பெற்றே. 72
  பெற்றத்திருந்துறுவாழ் வெமக்கீயப்பெருகுவள
  முற்றத்திருந்துறுமுல்லையின் முல்லையின்முல்லியில்வாழ்
  நற்றத்திருந்துறுநீர்வேணியீர் நள்ளுமன்பரென்னுஞ்
  சுற்றத்திருந்துறுகண்டீர்த் தெமைத்தொண்டுகொள்ளுமினே. 73
  மின்பங்கம்பொன்றுந்துமேருவில் லோடமர்வேதியவென்
  றன்பங்கம்பொன்றுந்துறைகாட்டி முத்தியிற்சாரவரு
  ளன்பங்கம்பொன்றுந்துபியோசை யென்றுமறாமுல்லையா
  யின்பங்கம்பொன்றுந்துவர்க்கையற் கீந்தருளென்னரசே. 74
  அரங்கந்திருவம்பலமுக்கணானுக்கமர்விடஞ்சீ
  ரிரங்கந்திருவம்பலர்தொறும் வாழவிலங்கும்பிர
  மரங்கந்திருவம்பலபாடும் வாவிகண்மல்குமுல்லைப்
  புரங்கந்திருவம்பலங்குங் கொடியிடைப்பூண்முலையே. 75
  பூண்டிலஞ்சித்தத்துமெய்யன்பெவ்வாறினிப்பொன்பெண்ம
  ண்ணாந், தூண்டிலஞ்சித்தத்துவங்கடந்தானந்தந்தோய்வுற
  லூர்,பாண்டிலஞ்சித்தத்துவாத்துடக்கொக்கப்பறித்தருள்வா,
  யாண்டிலஞ்சித்தத்துநீர்புடைசூழ்முல்லையங்கணனே. 76
  அங்கங்கரகரவென்றோதம்போலொலியார்ப்பவன்பர்
  சங்கங்கரகரகத்தோர்துதிக்கத்தண்ணீற்றினொளி
  பொங்கங்கரகரமுல்லையுள்ளாரெனைப்பொத்திக்கொண்ட
  பங்கங்கரகரநின்றாலுனைப்பற்றிக்கொல்லுவரே. 77
  பற்றிக்கொல்லாதொழிவேனோவினிமலப்பாவமறங், கற்றிக்
  கொல்லாருலைவேற்கண்ணிபால்கவர்முல்லைப்பிரான்,
  பெற்றிக்கொல்லாதவர்போலென்றனையெண்ணும்பேதையெண்ண,
  முற்றிக்கொல்லாம்வருகின்றனைபாரின்றென்முன்னர்வந்தே. 78
  வந்தியன்றேவரைநின்னன்றியான்முல்லைவாணவென்னோ
  வந்தியன்றேவரையாதருளாமைமண்முற்றும்பெற்றும்
  வந்தியன்றேவரைமாமாதுநீயுமவ்வாறுநின்செவ்
  வந்தியன்றேவரைவாட்கரித்தான்கெடவைத்தவனே. 79
  வைத்தலைவாளிநிகர்விழியான்மதனம்புடல்சு
  வைத்தலைவாளினியாற்றகில்லாண்மன்னச்செய்தியருள்
  வைத்தலைவாளினிதார்முல்லைவாண்மதிக்குடைக்கோ
  வைத்தலைவாளினிலேற்றன்றிச்சாந்தம்வார திவட்கே. 80
  வட்காதகைதவரூரெரித்தாயுன்னைவாஞ்சித்தவி
  வட்காதகைதவமிக்கோர்புகழ்மணிவார்த்தைநிறை
  யுட்காதகைதவவாணர்கள்வாழ்முல்லையுத்தமனே
  யுட்காதகைதவன்கைப்பிரம்பாலடியுண்டவனே. 81
  உண்டாயினந்தமயல்செய்வதென்னினியோடுநஞ்ச
  முண்டாயினந்தமதாண்டவன்முல்லையுறாருறும்புன்
  கண்டாயினந்தமர்போல்வந்தெம்மான் கண்ணருள்புரிந்தான்
  கண்டாயினந்தமமேயுனக்கீங்கென்னகாரியமே. 82
  மேதக்கசிந்தனைத்தாபதர்வாழ்முல்லைமேவுநம்ப
  வாதக்கசிந்தனைத்தாவீரமென்றட்டுமன்மதனைக்
  காதக்கசிந்தனைத்துங்குடியார்முடிக்கண்ணுதலென்
  றோதக்கசிந்தனைக்கென்னெஞ்சமேகுறையோதுதியே. 83
  துதிப்பருந்தாதவிழ்பூம்பொய்கைசூழ்முல்லைத்தொன்னகாவாழ்
  மதிப்பருந்தாதகிகொன்றைச்சடாதரவானியங்குங்
  கதிப்பருந்தாதரவாயென்னுடம்பிற்கசியும்புலாற்
  குதிப்பருந்தாதமுன்வந்தென்றனைத்தொண்டுகொண்டருளே. ) 84
  அருந்துதியானன்பினேத்தவைத்தாரருள்கற்பினல
  மருந்துதியானம்புவிக்களித்தாரகுளாரமுதை
  யருந்துதியானம்புரிமனமேவிரைந்தாள்வரெம்மை
  யருந்துதியானன்கவர்முல்லைக்கேசொல்லுமவ்வெண்ணமே. 85
  எண்ணப்படிகடியாதன்பர்க்கீந்தெழின்முல்லையினுங்
  கண்ணப்படிகடியானத்துந்தோன்றுமிக்கான்கழற்கீழ்
  நண்ணப்படிகடிநெஞ்சேயவனம்பிழையெண்ணினுந்
  தண்ணப்படிகடிதாறுதல்போலுமத்தன்மையனே. 86
  அத்தன்மையர்ந்தெரியற்குழலாரமர்முல்லைநில
  யத்தன்மையாந்தெரிமூழ்காமலுண்மையருவுருக்கா
  ரத்தன்மையாந்தெரியக்குருவாய்வந்தனைத்துமல்லா
  வத்தன்மையாந்தெரிவைபாகத்தாமறியென்றனனே. 87
  அறிவென்றவவழிச்செல்லார்தமையுமடக்குங்கண்ணாய்
  குறிவென்றவவடியேற்களித்தாயிணைக்கூற்றின்மையாற்[வை
  பொறிவென்றவர்பெறும்பேற்றையொக்குமிப்பொன்னுரு[ச்
  செறிவென்றவவலியென்றோவெம்மான்முல்லைத்தீங்கரும்பே. 88
  கருப்பந்தங்குங்குறியான்முல்லைவாணகதிகடொறுந்
  திருப்பந்தங்குங்குமலமால்போன்றுதெரிவையரைப்
  பொருப்பந்தங்குங்குமக்கொங்கையென்றோதிப்பொய்யாதொழிப்பா
  யுருப்பந்தங்குங்குலியக்கலயன்றொழிமுத்தமனே. 89
  தமக்கடியாகமையொன்றித்தவஞ்செய்யுந்தன்மையிலா
  தமக்கடியாகமுதவாரைச்சாரத்தகுமுனக்குத்
  தமக்கடியாகமறையாளர்முல்லைத்தலத்திறைவர்
  தமக்கடியாகமெய்த்தொண்டுசெய்வேங்களைச்சார்வரிதே. 90
  சார்வருந்திப்பியமால்கொள்வதென்னைதண்முல்லைநகர்ச்
  சார்வருந்திக்குடையார்செயல்கேட்டிதகுவர்கட
  மூர்வருந்திக்கெடப்புன்மூரல்கொள்ளுவரோரெருதை
  யூர்வருந்திப்புனல்சூடுவராடுவரொண்ணுதவே. 91
  ஒண்ணுதலங்கனைமாரிடந்தோறுமுவந்துநடம்
  பண்ணுதலங்கனையக்குழைத்தார்முல்லைப்பாடியினை
  யண்ணுதலங்கனையானைத்தொழலிவையன்றிநெஞ்சின்
  கண்ணுதலங்கனைமுன்நீருலகிற்கருமங்களே. 92
  மங்களமேவியன்முல்லைப்பிரானின்றுவைத்தனன்கா
  மங்களமேவியனாட்டத்தவர்பொய்மலமதங்கன்
  மங்களமேவியசெய்தெனைவாட்டுமனமினிநீ
  மங்களமேவியபுன்புதன்மானவலியிழந்தே. 93
  இழவாதென்போதமிழப்பித்தமுல்லைக்கிறையவனைத்
  தெழவாதென்போதகங்கைக்கொண்டென்றன்மைத்துரிசுகளி
  னுழவாதென்போதமெய்யன்புசெய்வீணிலுழலுமிந்தப்
  பழவாதென்போதவிர்நெஞ்சேயுனக்கிதுபண்பல்லவே. 94
  அல்லாக்குமாரிருணெஞ்சேதொழும்பர்க்கடித்தொழில்செ
  யல்லாக்குமாரியென்றேத்தேலகிலமுமீன்றுமுதிர்
  வல்லாக்குமாரிதன்பங்காளனீலவரங்கமெல்லை
  யல்லாக்குமாரியமுல்லைப்பிரானடிக்கன்புசெய்யே. 95
  அன்புடையாளியங்காக்குறுங்கானத்திவல்சியெனத்
  தன்புடையாளியங்காக்குமதர்தனியெய்தவிவ
  டுன்புடையாளியங்காக்குமொலிமுல்லைத்தோன்றலதள்
  வன்புடையாளியங்காக்குமிடறன்னவல்லிருளே. 96
  வல்லியம்போதகவண்டோடொலிக்கும்வளமுல்லைவாழ்
  வல்லியம்போதகமாய்த்தபிரான்வரைமேலிடையோ
  வல்லியம்போதகவாம்விழிதாமிந்தவார்முலையோ
  வல்லியம்போதகரக்குழலாய்திருவாய்மலர்ந்தே. 97
  வாயானஞ்சக்கரமால்விடையாவைத்தமுல்லைப்பிரான்
  வாயானஞ்சக்கரமோதித்தொழாதவறியர்க்கெய்த
  வாயானஞ்சக்கரமீதுணவேந்திமயிலைத்துறை
  வாயானஞ்சக்கரவாதழலாய்வருமம்புலியே. 98
  அம்பவளவளவாயெனக்கும்முல்லையாளர்வில்லி
  னம்பவளவளவாம்விழியெங்கைக்குமன்புவைத்த
  நம்பவளவளவாச்சொரிபாலொக்குநட்பறியாய்
  நம்பவளவளவாவேதகுமிங்குநண்ணலையே. 99
  நண்ணத்திருவளவானந்தவீட்டினயந்தெண்ணிடு
  மெண்ணத்திருவளகத்திகழ்ந்தேகிரியிரும்பரிதி
  வெண்ணத்திருவளர்கையேந்திகாணரும்வேந்தனமர்
  திண்ணத்திருவளமுல்லையிற்சேர்மின்றிருத்தகவே. 100

  திருமுல்லைவாயிலந்தாதி முற்றியது.
  மெய்கண்டதேவர் திருவடிவாழ்க.
  சிவஞானயோகிகள்திருவடிவாழ்க.