MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  

  கடுவெளிச் சித்தர் - ஆனந்தக் களிப்பு

  பல்லவி

  பாபஞ்செய் யாதிரு மனமே - நாளைக்
  கோபஞ்செய் தேயமன் கொண்டோடிப் போவான்
  பாபஞ்செய் யாதிரு மனமே.

  சரணங்கள்

  சாபம் கொடுத்திட லாமோ ? - விதி
  தன்னை நம்மாலே தடுத்திடலாமோ ?
  கோபந் தொடுத்திடலாமோ ? - இச்சை
  கொள்ளக் கருத்தைக் கொடுத்திடலாமோ ? 1

  சொல்லருஞ் சூதுபொய் மோசம் - செய்தால்
  சுற்றத்தை முற்றாய்த் துடைத்திடும் நாசம்
  நல்லபத்த திவிசு வாசம் - எந்த
  நாளும் மனிதர்க்கு நம்மையாய் நேசம். 2

  நீர்மேற் குமிழியிக் காயம் - இது
  நில்லாது போய்விடும் நீயறிமாயம்
  பார்மீதில் மெத்தவும் நேயம் - சற்றும்
  பற்றா திருந்திடப்பண்ணு முபாயம். 3

  நந்த வனத்திலோ ராண்டி - அவன்
  நாலாறு மாதமாய்க் குயவனை வேண்டிக்
  கொண்டுவந் தானொரு தோண்டி - மெத்தக்
  கூத்தாடிக் கூத்தாடிப் போட்டுடைத்தாண்டி. 4

  தூடண மாகச்சொல் லாதே - தேடுஞ்
  சொத்துகளிலொரு தூசும் நில்லாதே
  ஏடாணை மூன்றும் பொல்லாதே - சிவத்
  திச்சைவைத் தாலெம லோகம் பொல்லாதே. 5

  நல்ல வழிதனை நாடு- எந்த
  நாளும் பரமனை நத்தியே தேடு
  வல்லவர் கூட்டத்திற் கூடு - அந்த
  வள்ளலை நெஞ்சினில் வாழ்த்திக் கொண்டாடு. 6

  நல்லவர் தம்மைத் தள்ளாதே - அறம்
  நாலெட்டில் ஒன்றேனும் நாடித்தள் ளாதே
  பொல்லாக்கில் ஒன்றுங்கொள்ளாதே - கெட்ட
  பொய்மொழிக் கோள்கள் பொருந்த விள்ளாதே. 7

  வேத விதிப்படி நில்லு - நல்லோர்
  மேவும் வழியினை வேண்டியே செல்லு
  சாத நிலைமையே சொல்லு - பொல்லாச்
  சண்டாளக் கோபத்தைச் சாதித்துக் கொல்லு. 8

  பிச்சையென் றொன்றுங்கே ளாதே - எழில்
  பெண்ணாசை கொண்டு பெருக்கமாளாதே
  இச்சைய துன்னையாளாதே - சிவன்
  இச்சை கொண்டதவ்வழி யேறிமீளாதே. 9

  மெஞ்ஞானப் பாதையி லேறு - சுத்த
  வேதாந்த வெட்ட வெளியினைத் தேறு
  அஞ்ஞான மார்க்கத்தைத் தூறு - உன்னை
  அண்டினோர்க் கானந்த மாம்வழி கூறு. 10

  மெய்குரு சொற்கட வாதே - நன்மை
  மென்மேலுஞ் செய்கை மிகவடக்காதே
  பொய்க்கலை யால்நடவாதே - நல்ல
  புத்தியைப் பொய்வழி தனில் நடத்தாதே. 11

  கூடவருவ தொன்றில்லை - புழுக்
  கூடெடுத் திங்ஙன் உலைவதே தொல்லை
  தேடரு மோட்சம தெல்லை - அதைத்
  தேடும் வழியைத் தெளிவோரு மில்லை. 12

  ஐந்துபேர் சூழ்ந்திடுங் காடு - இந்த
  ஐவர்க்கும் ஐவர் அடைந்திடும் நாடு
  முந்தி வருந்திநீ தேடு - அந்த
  மூலம் அறிந்திட வாமுத்தி வீடு. 13

  உள்ளாக நால்வகைக் கோட்டை - பகை
  ஓடப் பிடித்திட்டால் ஆளலாம் நாட்டை
  கள்ளப் புலனென்னுங் காட்டை - வெட்டிக்
  கனலிட் டெரித்திட்டாற் காணலாம் வீட்டை. 14

  காசிக்கோ டில்வினை போமோ - அந்தக்
  கங்கையா டில்கதி தானுமுண் டாமோ ?
  பேசுமுன் கன்மங்கள் சாமோ ? - பல
  பேதம் பிறப்பது போற்றினும் போமோ. 15

  பொய்யாகப் பாராட்டுங் கோலம் - எல்லாம்
  போகவே வாய்த்திடும் யார்க்கும் போங்காலம்
  மெய்யாக வேசுத்த காலம் - பாரில்
  மேவப் புரிந்திடில் என்னனு கூலம் ? 16

  சந்தேக மில்லாத தங்கம் - அதைச்
  சார்ந்து கொண்டாலுமே தாழ்விலாப் பொங்கம்;
  அந்த மில்லாதவோர் துங்கம் - எங்கும்
  ஆனந்தமாக நிரம்பிய புங்கம். 17

  பாரி லுயர்ந்தது பக்தி - அதைப்
  பற்றின பேர்க்குண்டு மேவரு முத்தி
  சீரி லுயரட்ட சித்தி - யார்க்குஞ்
  சித்திக்கு மேசிவன் செயலினால் பத்தி. 18

  அன்பெனும் நன்மலர் தூவிப் - பர
  மானந்தத் தேவியின் அடியிணை மேவி
  இன்பொடும் உன்னுட லாவி - நாளும்
  ஈடேற்றத் தேடாய்நீ இங்கே குலாவி. 19

  ஆற்றும் வீடேற்றங் கண்டு - அதற்
  கான வழியை யறிந்து நீகொண்டு
  சீற்றமில் லாமலே தொண்டு - ஆதி
  சிவனுக்குச் செய்திடிற் சேர்ந்திடும் தொண்டு. 20

  ஆன்மாவால் ஆடிடு மாட்டம் - தேகத்
  தான்மா அற்றபோதே யாமுடல் வாட்டம்
  வான்கதி மீதிலே நாட்டம் - நாளும்
  வையிலுனக்கு வருமே கொண்டாட்டம். 21

  எட்டுமி ரண்டையும் ஓர்ந்து - மறை
  எல்லா முனக்குள்ளே ஏகமாய்த் தேர்ந்து
  வெட்ட வெளியினைச் சார்ந்து - ஆனந்த
  வெள்ளத்தின் மூழ்கி மிகுகளி கூர்ந்து. 22

  இந்த வுலகமு முள்ளு - சற்றும்
  இச்சைவையாமலே யெந்நாளும் தள்ளு
  செத்தேன் வெள்ளம் மதைமொள்ளு - உன்றன்
  சிந்தைதித் திக்கத் தெவிட்டவுட் கொள்ளு. 23

  பொய்வேதந் தன்னைப் பாராதே - அந்தப்
  போதகர் சொற்புத்தி போத வாராதே!
  மையவிழி யாரைச் சாராதே - துன்
  மார்க்கர்கள் கூட்டத்தில் மகிழ்ந்து சேராதே. 24

  வைதோரைக் கூடவை யாதே: - இந்த
  வையம் முழுதும் பொய்த்தாலும் பொய்யாதே
  வெய்ய வினைகள் செய்யாதே - கல்லை
  வீணிற் பறவைகள் மீதி லெய்யாதே. 25

  சிவமன்றி வேறே வேண்டாதே - யார்க்குந்
  தீங்கான சண்டையைச் சிறக்கத் தூண்டாதே
  தவநிலை விட்டுத் தாண்டாதே - நல்ல
  சன்மார்க்க மில்லாத நூலை வேண்டாதே. 26

  பாம்பினைப் பற்றியாட் டாதே - உன்றன்
  பத்தினி மார்களைப் பழித்துக்காட் டாதே
  வேம்பினை யுலகிலூட் டாதே - உன்றன்
  வீறாப்புத் தன்னை விளங்கநாட் டாதே. 27

  போற்றுஞ் சடங்கை நண்ணாதே - உன்னைப்
  புகழ்ந்து பலரிற் புகல வொண்ணாதே;
  சாற்றுமுன் வாழ்வை யெண்ணாதே - பிறர்
  தாழும் படிக்கு நீதாழ்வைப் பண்ணாதே. 28

  கஞ்சாப் புகைபிடி யாதே - வெறி
  காட்டி மயங்கிய கட்குடி யாதே!
  அஞ்ச வுயிர் மடியாதே - பத்தி
  அற்றவஞ் ஞானத்தின் நூல்படி யாதே. 29

  பத்தி யெனுமேணி நாட்டித் - தொந்த
  பந்தமற்ற விடம் பார்த்ததை நீட்டிச்
  சத்திய மென்றதை யீட்டி - நாளும்
  தன்வச மாக்கிக்கொள் சமயங்க ளோட்டி. 30

  செப்பரும் பலவித மோகம் - எல்லாம்
  சீயென் றொறுத்துத் திடங்கொள் விவேகம்
  ஒப்பரும் அட்டாங்க யோகம் - நன்றாய்
  ஓர்ந்தறி வாயவற் றுண்மைசம் போகம். 31

  எவ்வகை யாகநன் னீதி - அவை
  எல்லா மறிந்தே யெடுத்து நீபோதி
  ஒவ்வா வென்ற பலசாதி - யாவும்
  ஒன்றென் றறிந்தே யுணர்ந்துற வோதி. 32

  கள்ள வேடம் புனையாதே - பல
  கங்கையி லேயுன் கடன் நனையாதே
  கொள்ளை கொள்ள நினையாதே - நட்பு
  கொண்டு புரிந்துநீ கோள் முனையாதே. 33

  எங்கும் சுயபிர காசன் - அன்பர்
  இன்ப இருதயத் திருந்திடும் வாசன்
  துங்க அடியவர் தாசன் - தன்னைத்
  துதுக்கிற் பதவி அருளுவான் ஈசன். 34

  (முடிந்தது)