MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  

  1. 1 திருமலைச் சிறப்பு


  திருச்சிற்றம்பலம்

  011 பொன்னின் வெண்திரு நீறு புனைந்தெனப்
  பன்னும் நீள்பனி மால்வரைப் பாலது
  தன்னை யார்க்கும் அறிவரியான் என்றும்
  மன்னிவாழ் கயிலைத் திரு மாமலை. 1.1.1
  012 அண்ணல் வீற்றிருக்கப் பெற்றதாதலின்
  நண்ணும் மூன்று உலகுந் நான்மறைகளும்
  எண்ணில் மாதவம் செய்ய வந்தெய்திய
  புண்ணியந் திரண்டு உள்ளது போல்வது. 1.1.2
  013 நிலவும் எண்ணில் தலங்களும் நீடொளி
  இலகு தண்தளிர் ஆக எழுந்ததோர்
  உலகம் என்னும் ஒளிமணி வல்லிமேல்
  மலரும் வெண்மலர் போல்வதம் மால்வரை. 1.1.3
  014 மேன்மை நான்மறை நாதமும் விஞ்சையர்
  கான வீணையின் ஓசையும் காரெதிர்
  தான மாக்கள் முழக்கமும் தாவில் சீர்
  வான துந்துபி ஆர்ப்பும் மருங்கெலாம். 1.1.4
  015 பனி விசும்பில் அமரர் பணிந்துசூழ்
  அனித கோடி அணிமுடி மாலையும்
  புனித கற்பகப் பொன்னரி மாலையும்
  முனிவர் அஞ்சலி மாலையும் முன்னெனலாம். 1.1.5
  016 நீடு தேவர் நிலைகளும் வேண்டிடின்
  நாடும் ஐம் பெரும் பூதமும் நாட்டுவ
  கோடி கோடி குறட்சிறு பூதங்கள்
  பாடி ஆடும் பரப்பது பாங்கெலாம். 1.1.6
  017 நாயகன் கழல் சேவிக்க நான்முகன்
  மேய காலம் அலாமையின் மீண்டவன்
  தூயமால்வரைச் சோதியில் மூழ்கியொன்று
  ஆய அன்னமும் காணா தயர்க்குமால். 1.1.7
  018 காதில் வெண்குழையோன் கழல் தொழ
  நெடியோன் காலம் பார்த்திருந்தும் அறியான்
  சோதி வெண் கயிலைத் தாழ்வரை முழையில்
  துதிக்கையோன் ஊர்தியைக் கண்டு
  மீதெழு பண்டைச் செஞ் சுடர் இன்று
  வெண்சுடர் ஆனது என்றதன் கீழ்
  ஆதி ஏனமதாய் இடக்கலுற்றான்
  என்றதனை வந்தணைதரும் கலுழன். 1.1.8
  019 அரம்பையர் ஆடல் முழவுடன்
  மருங்கில் அருவிகள் எதிர் எதிர் முழங்க
  வரம் பெறு காதல் மனத்துடன் தெய்வ
  மது மலர் இருகையும் ஏந்தி
  நிரந்தரம் மிடைந்த விமான சோபான
  நீடுயர் வழியினால் ஏறிப்
  புரந்தரன் முதலாங் கடவுளர் போற்றப்
  பொலிவதத் திருமலைப் புறம்பு. 1.1.9
  020 வேத நான்முகன் மால் புரந்தரன் முதலாம் விண்ணவர் எண்ணிலார் மற்றும்
  காதலால் மிடைந்த முதல் பெருந்த் தடையாம் கதிர் மணிக் கோபுரத்துள்ளார்
  பூத வேதாளப் பெரும் கண நாதர் போற்றிடப் பொதுவில் நின்று ஆடும்
  நாதனார் ஆதி தேவனார் கோயில் நாயகன் நந்தி எம்பெருமான். 1.1.10
  022 நெற்றியின் கண்ணர் நாற் பெருந்தோளர் நீறணி மேனியர் அநேகர்
  பெற்றமேல் கொண்ட தம்பிரான் அடியார் பிஞ்ஞகன் தன் அருள் பெறுவார்
  மற்றவர்க் கெல்லாம் தலைமையாம் பணியும் மலக்கையில் சுரிகையும் பிரம்பும்
  கற்றைவார் சடையான் அருளினால் பெற்றான் காப்பதக் கயிலைமால் வரைதான். 1.1.11
  022 கையில்மான் மழுவர் கங்கைசூழ் சடையில் கதிரிளம் பிறைநறுங் கண்ணி
  ஐயர் வீற்றிருக்கும் தன்மையினாலும் அளப்பரும் பெருமையினாலும்
  மெய்யொளி தழைக்கும் தூய்மையினாலும் வென்றி வெண்குடை அநபாயன்
  செய்யகோல் அபயன் திருமனத்தோங்கும் திருக்கயிலாய நீள்சிலம்பு. 1.1.12
  023 அன்ன தன்திருத் தாழ்வரையின் இடத்து
  இன்ன தன்மையன் என்றறியாச் சிவன்
  தன்னையே உணர்ந்து ஆர்வம் தழைக்கின்றான்
  உன்னாரும் சீர் உபமன் னிய முனி. 1.1.13
  024 யாதவன் துவரைக்கிறை யாகிய
  மாதவன் முடிமேல் அடி வைத்தவன்
  பூதநாதன் பொருவருந் தொண்டினுக்கு
  ஆதி அந்தம் இலாமை அடைந்தவன். 1.1.14
  025 அத்தர் தந்த அருட் பாற்கடல் உண்டு
  சித்தம் ஆர்ந்து தெவிட்டி வளர்ந்தவன்
  பத்தராய முனிவர் பல்லாயிரவர்
  சுத்த யோகிகள் சூழ இருந்துழி. 1.1.15
  026 அங்கண் ஓரொளி ஆயிர ஞாயிறு
  பொங்கு பேரொளி போன்று முன் தோன்றிடத்
  துங்க மாதவர் சூழ்ந்திருந்தாரெலாம்
  இங்கி தென்கொல் அதிசயம் என்றலும். 1.1.16
  027 அந்தி வான்மதி சூடிய அண்ணல்தாள்
  சிந்தியா உணர்ந்தம் முனி தென் திசை
  வந்த நாவலர் கோன்புகழ் வன்தொண்டன்
  எந்தையார் அருளால் அணைவான் என. 1.1.17
  028 கைகள் கூப்பித் தொழுதெழுந்து அத் திசை
  மெய்யில் ஆனந்த வாரி விரவிடச்
  செய்ய நீள்சடை மாமுனி செல்வுழி
  ஐயம் நீங்க வினவுவோர் அந்தணர். 1.1.18
  029 சம்புவின் அடித் தாமரைப் போதலால்
  எம்பிரான் இறைஞ்சாயிஃதென் எனத்
  தம்பிரானைத் தன் உள்ளம் தழீயவன்
  நம்பி ஆரூரன் நாம்தொழும் தன்மையான். 1.1.19
  030 என்றுகூற இறைஞ்சி இயம்புவார்
  வென்ற பேரொளியார் செய் விழுத்தவம்
  நன்று கேட்க விரும்பும் நசையினோம்
  இன்றெமக்குரை செய்து அருள் என்றலும். 1.1.20
  031 உள்ள வண்ணம் முனிவன் உரைசெய்வான்
  வெள்ள நீர்ச்சடை மெய்ப்பொருளாகிய
  வள்ளல் சாத்தும் மதுமலர் மாலையும்
  அள்ளும் நீறும் எடுத்தணை வானுளன். 1.1.21
  032 அன்னவன் பெயர் ஆலால சுந்தரன்
  முன்னம் ஆங்கு ஒருநாள் முதல்வன் தனக்கு
  இன்ன ஆமெனும் நாண்மலர் கொய்திடத்
  துன்னினான் நந்தவனச் சூழலில். 1.1.22
  033 அங்கு முன்னரே ஆளுடை நாயகி
  கொங்கு சேர் குழற்காம் மலர் கொய்திடத்
  திங்கள் வாள்முகச் சேடியர் எய்தினார்
  பொங்கு கின்ற கவினுடைப் பூவைமார். 1.1.23
  034 அந்தமில் சீர் அனிந்திதை ஆய்குழல்
  கந்த மாலைக் கமலினி என்பவர்
  கொந்து கொண்ட திருமலர் கொய்வுழி
  வந்து வானவர் ஈசர் அருள் என. 1.1.24
  035 மாதவம் செய்த தென்திசை வாழ்ந்திடத்
  தீது இலாத் திருத் தொண்டத் தொகை தரப்
  போதுவார் அவர் மேல்மனம் போக்கிடக்
  காதல் மாதரும் காட்சியில் கண்ணினார். 1.1.25
  036 முன்னம் ஆங்கவன் மொய்ம்முகை நாண்மலர்
  என்னை ஆட்கொண்ட ஈசனுக்கேய்வன
  பன் மலர் கொய்து செல்லப் பனிமலர்
  அன்னம் அன்னவருங் கொண்டகன்ற பின். 1.1.26
  037 ஆதி மூர்த்தி அவன்திறம் நோக்கியே
  மாதர் மேல் மனம் வைத்தனை தென்புவி
  மீது தோன்றி அம் மெல்லியலார் உடன்
  காதல் இன்பம் கலந்து அணைவாய் என. 1.1.27
  038 கைகள் அஞ்சலி கூப்பிக் கலங்கினான்
  செய்ய சேவடி நீங்குஞ் சிறுமையேன்
  மையல் மானுடமாய் மயங்கும் வழி
  ஐயனே தடுத்தாண்டருள் செய் என. 1.1.28
  039 அங்கணாளன் அதற்கருள் செய்த பின்
  நங்கை மாருடன் நம்பிமற்றத் திசை
  தங்கு தோற்றத்தில் இன்புற்றுச் சாறுமென்று
  அங்கவன் செயல் எல்லாம் அறைந்தனன். 1.1.29
  040 அந்தணாளரும் ஆங்கது கேட்டவர்
  பந்த மானிடப் பாற்படு தென்திசை
  இந்த வான்திசை எட்டினும் மேற்பட
  வந்த புண்ணியம் யாதென மாதவன். 1.1.30
  041 பொருவருந் தவத்தான் புலிக் காலனாம்
  அரு முனி எந்தை அர்ச்சித்தும் உள்ளது
  பெருமை சேர்பெரும் பற்றப்புலியூர் என்று
  ஒருமையாளர் வைப்பாம் பதி ஓங்குமால். 1.1.31
  042 அத் திருப்பதியில் நமை ஆளுடை
  மெய்த் தவக்கொடி காண விருப்புடன்
  அத்தன் நீடிய அம்பலத்தாடும் மற்று
  இத் திறம் பெறலாம் திசை எத்திசை. 1.1.32
  043 பூதம் யாவையின் உள்ளலர் போதென
  வேத மூலம் வெளிப்படு மேதினிக்
  காதல் மங்கை இதய கமலமாம்
  மாதொர் பாகனார் ஆரூர் மலர்ந்ததால். 1.133
  044 எம்பிராட்டி இவ்வேழுலகு ஈன்றவள்
  தம்பிரானைத் தனித் தவத்தால் எய்திக்
  கம்பை ஆற்றில் வழிபடு காஞ்சி என்று
  உம்பர் போற்றும் பதியும் உடையது. 1.1.34
  045 நங்கள் நாதனாம் நந்தி தவஞ்செய்து
  பொங்கு நீடருள் எய்திய பொற்பது
  கங்கை வேணி மலரக் கனல்மலர்
  செங்கை யாளர் ஐயாறும் திகழ்வது. 1.1.35
  046 தேசம் எல்லாம் விளக்கிய தென் திசை
  ஈசர் தோணி புரத்துடன் எங்கணும்
  பூசனைக்குப் பொருந்தும் இடம் பல
  பேசில் அத்திசை ஒவ்வா பிறதிசை. 1.1.36
  047 என்று மாமுனி வன்தொண்டர் செய்கையை
  அன்று சொன்ன படியால் அடியவர்
  தொன்று சீர்த்திருத் தொண்டத் தொகைவிரி
  இன்று என் ஆதரவால் இங்கியம்புகேன். 1.1.37
  048 மற்றிதற்குப் பதிகம் வன்தொண்டர் தாம்
  புற்று இடத்து எம்புராணர் அருளினால்
  சொற்ற மெய்த் திருத்தொண்டத்தொகை எனப்
  பெற்ற நற்பதிகம் தொழப் பெற்றதாம். 1.1.38
  049 அந்த மெய்ப் பதிகத்து அடியார்களை
  நம்தம் நாதனாம் நம்பியாண்டார் நம்பி
  புந்தி ஆரப் புகன்ற வகையினால்
  வந்த வாறு வழாமல் இயம்புவாம். 1.1.39
  050 உலகம் உய்யவும் சைவம் நின்று ஓங்கவும்
  அலகில் சீர்நம்பி ஆரூரர் பாடிய
  நிலவு தொண்டர்தம் கூட்டம் நிறைந்துறை
  குலவு தண்புனல் நாட்டணி கூறுவாம். 1.1.40


Goto Main book