MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  

  சேக்கிழார் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம்
  என்ற பெரிய புராணம் -முதற் காண்டம்

  6. வம்பறா வரிவண்டுச் சருக்கம் - முதல் பகுதி
  6.1 திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் புராணம் /முதல் பகுதி (1899 - 2598)
  6.2 ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனார் புராணம் (3155 - 3563)
  6.3 திரு மூல நாயனார் புராணம் (3564 - 3591)
  6.4 தண்டியடிகள் புராணம் (3592 - 3617)
  6.5 மூர்க்க நாயனார் புராணம் (3618 - 3629)
  6.6 சோமாசி மாற நாயனார் புராணம் (3630 - 3634)


  6.1 திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் புராணம் /முதல் பகுதி (1899 - 2598)


  திருச்சிற்றம்பலம்

  1899 வேத நெறி தழைத்து ஓங்க மிகு சைவத் துறை விளங்கப்
  பூத பரம்பரை பொலியப் புனித வாய் மலர்ந்து அழுத
  சீத வள வயல் புகலித் திருஞான சம்பந்தர்
  பாத மலர் தலைக் கொண்டு திருத் தொண்டு பரவுவாம் 6.1.1
  1900 சென்னி வளர் மதி அணிந்த சிலம்பு அணி சேவடியார் தம்
  மன்னிய சைவத் துறையின் வழி வந்த குடி வளவர்
  பொன்னி வளம் தரு நாடு பொலிவு எய்த நிலவியதால்
  கன்னி மதில் மருங்கு முகில் நெருங்கும் கழுமல மூதூர் 6.1.2
  1901 அப் பதி தான் அந்தணர் தம் கிடைகள் அரு மறை முறையே
  செப்பும் ஒலி வளர் பூகச் செழும் சோலை புறம் சூழ
  ஒப்பில் நகர் ஓங்குதலால் உகக் கடை நாள் அன்றியே
  எப்பொழுதும் கடல் மேலே மிதப்பது என இசைந்து உளதால் 6.1.3
  1902 அரி அயனே முதல் அமரர் அடங்க எழும் வெள்ளங்கள்
  விரி சுடர் மா மணிப் பதணம் மீது எறிந்த திரை வரைகள்
  புரிசை முதல் புறம் சூழ்வ பொங்கு ஓதம் கடை நாளில்
  வரி அரவி மந்தரம் சூழ் வடம் போல வயங்குமால் 6.1.4
  1903 வளம் பயிலும் புறம் பணைப் பால் வாசப் பாசடை மிடைந்த
  தளம் பொலியும் புனல் செந்தாமரைச் செவ்வித தட மலரால்
  களம் பயில் நீர்க் கடல் மலர்வது ஒரு பரிதி எனக் கருதி
  இளம் பரிதி பல மலர்ந்தாற் போல்ப உள இலஞ்சி பல 6.1.5
  1904 உளம் கொள் மறை வேதியர் தம் ஓமத் தூமத்து இரவும்
  கிளர்ந்த திரு நீற்று ஒளியில் கெழுமிய நண் பகலும் அலர்ந்து
  அளந்து அறியாப் பலூழி ஆற்றுதலால் அகல் இடத்து
  விளங்கிய அம்மூதூர்க்கு வேறு இரவும் பகலும் மிகை 6.1.6
  1905 பரந்த விளைவயல் செய்ய பங்கயமாம் பொங்கு எரியில்
  வரம்பில் வளர் தேமாவின் கனி கிழிந்த மது நறு நெய்
  நிரந்தரம் நீள் இலைக் கடையால் ஒழுகுதலால் நெடிது அவ்வூர்
  மரங்களும் ஆகுதி வேட்கும் தகைய என மணந்து உளதால் 6.1.7
  1906 வேலை அழல் கதிர் படிந்த வியன் கங்குல் வெண்மதியம்
  சோலை தொறும் நுழைந்து புறப்படும் பொழுது துதைந்த மலர்ப்
  பால் அணைந்து மதுத் தோய்ந்து தாது அளைந்து பயின்று அந்தி
  மாலை எழும் செவ்வொளிய மதியம் போல் வதியுமால் 6.1.8
  1907 காமர் திருப்பதி அதன் கண் வேதியர் போல் கடி கமழும்
  தாமரையும் புல்லிதமும் தயங்கிய நூலும் தாங்கித்
  தூமரு நுண் துகள் அணிந்து துளி வருகண்ணீர் ததும்பித்
  தேமரு மென் சுரும்பு இசையால் செழும் சாமம் பாடுமால் 6.1.9
  1908 புனைவார் பொன் குழை அசையப் பூந்தானை பின் போக்கி
  வினை வாய்ந்த தழல் வேதி மெழுக்குற வெண் சுதை ஒழுக்கும்
  கனை வானமுகில் கூந்தல் கதிர் செய் வடமீன் கற்பின்
  மனை வாழ்க்கைக் குலமகளிர் வளம் பொலிவ மாடங்கள் 6.1.10
  1909 வேள்வி புரி சடங்கு அதனை விளையாட்டுப் பண்ணை தொறும்
  பூழியுற வகுத்து அமைத்துப் பொன் புனை கிண்கிணி ஒலிப்ப
  ஆழி மணிச் சிறு தேர் ஊர்ந்த அவ்விரதப் பொடியாடும்
  வாழி வளர் மறைச் சிறார் நெருங்கியுள மணி மறுகு 6.1.11
  1910 விடு சுடர் நீள் மணி மறுகின் வெண் சுதை மாளிகை மேகம்
  தொடு குடுமி நாசி தொறும் தொடுத்த கொடி சூழ் கங்குல்
  உடுஎனு நாள் மலர் அலர உறு பகலில் பல நிறத்தால்
  நெடு விசும்பு தளிப்பது என நெருங்கியுள மருங்கு எல்லாம் 6.1.12
  1911 மடை எங்கும் மணிக்குப்பை வயல் எங்கும் கயல் வெள்ளம்
  புடை எங்கும் மலர்ப் பிறங்கல் புறம் எங்கும் மகப் பொலிவு
  கிடை எங்கும் கலைச் சூழல் கிளர் எங்கும் முரல் அளிகள்
  இடை எங்கும் முனிவர் குழாம் எயில் எங்கும் பயில் எழிலி 6.1.13
  1912 பிரமபுரம் வேணுபுரம் புகலி பெருவெம் குரு நீர்ப்
  பொருவில் திருத் தோணிபுரம் பூம்தராய் சிரபுரம் முன்
  வருபுறவம் சண்பை நகர் வளர் காழி கொச்சை வயம்
  பரவு திருக் கழுமலமாம் பன்னிரண்டு திருப் பெயர்த்தால் 6.1.14
  1913 அப்பதியின் அந்தணர் தம் குடி முதல்வர் ஆசில் மறை
  கைப்படுத்த சீலத்துக் கவுணியர் கோத்திரம் விளங்கச்
  செப்பும் நெறி வழிவந்தார் சீவபாத இருதயர் என்று
  இப் புவி வாழத் தவம் செய் இயல்பினார் உளர் ஆனார் 6.1.15
  1914 மற்றவர் தம் திரு மனையார் வாய்ந்த மரபின் வரு
  பெற்றியினார் எவ்வுலகும் பெறற்கு அரிய பெருமையினார்
  பொற்புடைய பகவதியார் எனப் போற்றும் பெயர் உடையார்
  கற்பு மேம்படு சிறப்பால் கணவனார் கருத்து அமைந்தார் 6.1.16
  1915 மரபு இரண்டும் சைவ நெறி வழிவந்த கேண்மையினார்
  அரவு அணிந்த சடை முடியார் அடியலால் அறியாது
  பரவு திருநீற்று அன்பு பாலிக்கும் தன்மையராய்
  விரவு மறை மனை வாழ்க்கை வியப்பு எய்த மேவு நாள் 6.1.17
  1916 மேதினி மேல் சமண் கையர் சாக்கியர் தம் பொய்ம்மிகுந்த
  ஆதி அருமறை வழக்கம் அருகி அரன் அடியார் பால்
  பூதி சாதன விளக்கம் போற்றல் பெறாது ஒழியக் கண்டு
  ஏதமில் சீர் சிவ பாத இருதயர் தாம் இடர் உழந்தார் 6.1.18
  1917 . மனை அறத்தில் இன்பம் உறு மகப் பெறுவான் விரும்புவார்
  அனையநிலை தலை நின்றே ஆய சேவடிக் கமலம்
  நினைவுற முன் பர சமயம் நிராகரித்து நீர் ஆக்கும்
  புனை மணிப்பூண் காதலனைப் பெறப் போற்றும் தவம் புரிந்தார் 6.1.19
  1918 பெருத்து எழும் அன்பால் பெரிய நாச்சியார் உடன் புகலித்
  திருத்தோணி வீற்று இருந்தார் சேவடிக் கீழ் வழிபட்டுக்
  கருத்து முடிந்திடம் பரவும் காதலியார் மணி வயிற்றில்
  உருத் தெரிய வரும் பெரும் பேறு உலகு உய்ய உளதாக 6.1.20
  1919 ஆள் உடையாளுடன் தோணி அமர்ந்த பிரான் அருள் போற்றி
  மூளும் மகிழ்ச்சியில் தங்கள் முதல் மறைநூல் முறைச் சடங்கு
  நாள் உடைய ஈரைந்து திங்களினும் நலம் சிறப்பக்
  கேளிர் உடன் செயல் புரிந்து பேர் இன்பம் கிளர்வ்வுறுநாள் 6.1.21
  1920 அருக்கன் முதல் கோன் அனைத்தும் அழகிய உச்சங்களிலே
  பெருக்க வலியுடன் நிற்கப் பேணிய நல்லோரை எழத்
  திருக்கிளரும் ஆதிரை நாள் திசை விளங்கப் பரசமயத்
  தருக்கொழியச் சைவம் முதல் வைதிகமும் தழைத்து ஓங்க 6.1.22
  1921 தொண்டர் மனம் களி சிறப்பத் தூய திருநீற்று நெறி
  எண் திசையும் தனி நடப்ப ஏழ் உலகும் குளிர் தூங்க
  அண்டர் குலம் அதிசயிப்ப அந்தணர் ஆகுதி பெருக
  வண் தமிழ் செய்தவம் நிரம்ப மாதவத்தோர் செயல் வாய்ப்ப 6.1.23
  1922 திசை அனைத்தின் பெருமை எலாம் தென் திசையே வென்று ஏற
  மிசை உலகும் பிறவுலகும் மேதினியே தனி வெல்ல
  அசைவில் செழும் தமிழ் வழக்கே அயல் வழக்கின் துறைவெல்ல
  இசை முழுதும் மெய் அறிவும் இடம் கொள்ளும் நிலை பெருக 6.1.24
  1923 தாளுடைய படைப்பு என்னும் தொழில் தன்மை தலைமை பெற
  நாளுடைய நிகழ்காலம் எதிர்காலம் நவை நீங்க
  வாளுடைய மணிவீதி வளர்காழிப் பதிவாழ
  ஆளுடைய திருத்தோணி அமர்ந்த பிரான் அருள் பெருக 6.1.25
  1924 அவம் பெருக்கும் புல் அறிவின் அமண் முதலாம் பரசமயப்
  பவம் பெருக்கும் புரை நெறிகள் பாழ்பட நல் ஊழி தொறும்
  தவம் பெருக்கும் சண்பையிலே தாவில் சராசரங்கள் எலாம்
  சிவம் பெருக்கும் பிள்ளையார் திரு அவதாரம் செய்தார் 6.1.26
  1925 அப்பொழுது பொற்புறு திருக்கழு மலத்தோர்
  எப்பெயரினோரும் அயல் எய்தும் இடையின்றி
  மெய்ப்படு மயிர்ப் புளகம் மேவி அறியாமே
  ஓப்பில் களி கூர்வதோர் உவப்புற உரைப்பார் 6.1.27
  1926 சிவன் அருள் எனப் பெருகும் சித்தம் மகிழ் தன்மை
  இவண் இது நமக்கு வர எய்தியது என் என்பார்
  கவுணியர் குலத்தில் ஒரு காதலன் உதித்தான்
  அவன் வருநிமித்தம் இது என்று அதிசயித்தார் 6.1.28
  1927 பூ முகை அவிழ்ந்து மணம் மேவும் பொழில் எங்கும்
  தே மருவு தாதோடு துதைந்த திசை எல்லாம்
  தூ மருவு சோதி விரியத் துகள் அடக்கி
  மா மலய மாருதமும் வந்து அசையும் அன்றே 6.1.29
  1928 மேலை இமையோர்களும் விருப்பொடு கரப்பில்
  சோலை மலர் போல மலர் மா மழை சொரிந்தே
  ஞாலம் மிசை வந்து வளர் காழி நகர் மேவும்
  சீல மறையோர்கள் உடன் ஓம வினை செய்தார் 6.1.30
  1929 பூத கண நாதர் புவி வாழ அருள் செய்த
  நாதன் அருளின் பெருமை கண்டு நலம் உய்ப்பார்
  ஓதும் மறையோர் பிறிது உரைத்திடினும் ஓவா
  வேத மொழியால் ஒலி விளங்கி எழும் எங்கும் 6.1.31
  1930 பயன் தருவ ப•றருவும் வல்லிகளும் மல்கித்
  தயங்கு புனலும் தெளிவ தண்மையுடன் நண்ணும்
  வயங்கு ஒளி விசும்பு மலினம் கழியும் மாறா
  நயம் புரிவ புள் ஒலிகள் நல்ல திசை எல்லாம் 6.1.32
  1931 அம்கண் விழவில் பெருகு சண்பை அகல் மூதூர்ச்
  சங்கம் படகம் கருவி தாரை முதலான
  எங்கணும் இயற்றுபவர் இன்றியும் இயம்பும்
  மங்கல முழக்கு ஒலி மலிந்த மறுகு எல்லாம் 6.1.33
  1932 இரும் புவனம் இத்தகைமை எய்த அவர் தம்மைத்
  தரும் குல மறைத் தலைவர் தம் பவன முன்றில்
  பெரும் களி வியப்பொடு பிரான் அருளினாலே
  அரும் திரு மகப் பெற அணைந்த அணி செய்வார் 6.1.34
  1933 காதல் புரி சிந்தை மகிழக் களி சிறப்பார்
  மீது அணியும் நெய் அணி விழாவொடு திளைப்பார்
  சூத நிகழ் மங்கல வினைத் துழனி பொங்கச்
  சாதக முறைப் பல சடங்கு வினை செய்வார் 6.1.35
  1934 மா மறை விழுக்குல மடந்தையர்கள் தமில்
  தாம் உறு மகிழ்ச்சியோடு சாயல் மயில் என்னத்
  தூ மணி விளக்கொடு சுடர்க் குழைகள் மின்னக்
  காமர் திரு மாளிகை கவின் பொலிவு செய்வார் 6.1.36
  1935 சுண்ணமொடு தண் மலர் துதைந்த துகள் வீசி
  உண்ணிறைந்த விருப்பின் உடன் ஓகை உரை செய்வார்
  வெண் முளைய பாலிகைகள் வேதி தொறும் வைப்பார்
  புண்ணிய நறும் புனல் கொள் பொன் குடம் நிரைப்பார் 6.1.37
  1936 செம் பொன் முதலான பல தான வினை செய்வார்
  நம்பர் அடியார் அமுது செய்ய நலம் உய்ப்பார்
  வம்பலர் நறும் தொடையல் வண்டொடு தொடுப்பர்
  நிம்பம் முதலான கடி நீடு வினை செய்வார் 6.1.38
  1937 ஐயவி உடன் பல அமைத்த புகையாலும்
  நெய் அகில் நறுங்குறை நிறைத்த புகையாலும்
  வெய்ய தழல் ஆகுதி விழுப் புகையினாலும்
  தெய்வ மணம் நாறவரு செய் தொழில் விளைப்பார் 6.1.39
  1938 ஆய பல செய் தொழில்கள் அன்று முதல் விண்ணோர்
  நாயகன் அருள் பெருமை கூறும் நலம் எய்த
  தூய திரு மா மறை தொடர்ந்த நடை நூலின்
  மேய விதி ஐயிரு தினத்தினும் விளைத்தார் 6.1.40
  1939 நாம கரணத்து அழகு நாள் பெற நிறுத்திச்
  சேம உதயப் பரிதியில் திகழ் பிரானைத்
  தாமரை மிசைத் தனி முதல் குழவி என்னத்
  தூ மணி நிரைத்து அணி செய் தொட்டில் அமர்வித்தார் 6.1.41
  1940 பெரு மலை பயந்த கொடி பேணும் முலையின் பால்
  அரு மறை குழைத்த அமுது செய்து அருளுவாரைத்
  தருமிறைவியார் பரமர் தாள் பரவும் அன்பே
  திருமுலை சுரந்து அமுது செய்து அருளுவித்தார் 6.1.42
  1941 ஆறுலவு செய்ய சடை ஐயர் அருளாலே
  பேறு உலகினுக்கு என வரும் பெரியவர்க்கு
  வேறு பல காப்பு மிகை என்று அவை விரும்பார்
  நீறு திரு நெற்றியில் நிறுத்தி நிறைவித்தார் 6.1.43
  1942 தாயர் திரு மடித்தலத்தும் தயங்கு மணித் தவிசினிலும்
  தூய சுடர்த் தொட்டிலினும் தூங்கு மலர்ச் சயனத்தும்
  சேய பொருள் திருமறையும் தீம் தமிழும் சிறக்க வரு
  நாயகனைத் தாலாட்டும் நலம் பல பாராட்டினார் 6.1.44
  1943 வரும் முறைமைப் பருவத்தில் வளர் புகலிப் பிள்ளையார்
  அரு மறைகள் தலை எடுப்ப ஆண்ட திருமுடி எடுத்துப்
  பெரு மழுவர் தொண்டு அல்லால் பிரிது இசையோம் என்பார் போல்
  திருமுக மண்டலம் அசையச் செங்கீரை ஆடினார் 6.1.45
  1944 நாம் அறியோம் பர சமயம் உலகிர் எதிர் நாடாது
  போம் அகல என்று அங்கை தட்டுவதும் புனிதன் பால்
  காமரு தாளம் பெறுதற்கு ஒத்துவதும் காட்டுவ போல்
  தாமரைச் செங்கை களினால் சப்பாணி கொட்டினார் 6.1.46
  1945 விதி தவறுபடும் வேற்றுச் சமயங்கள் இடை விழுந்து
  கதி தவழ இரு விசும்பு நிறைந்த கடிவார் கங்கை
  நதி தவழும் சடை முடியார் ஞானம் அளித்திட உரியார்
  மதி தவழ் மாளிகை முன்றின் மருங்கு தவழ்ந்து அருளினார் 6.1.47
  1946 சூழ வரும் பெருஞ்சுற்றத்துத் தோகையரும் தாதியரும்
  காழியர் தம் சீர் ஆட்டே கவுணியர் கற்பகமே என்று
  ஏழ் இசையும் எவ் உலகும் தனித் தனியே
  வாழ வரும் அவர் தம்மை வருக வருக என அழைப்ப 6.1.48
  1947 திரு நகையால் அழைத்து அவர் தம் செழு முகங்கள் மலர்வித்தும்
  வருமகிழ்வு தலை சிறப்ப மற்றவர் மேல் செலவுகைத்தும்
  உருகி மனம் கரைந்து அலைய உடன் அணைந்து தழுவியும் முன்
  பெருகிய இன்புற அளித்தார் பெரும் புகலிப் பிள்ளையார் 6.1.49
  1948 வளர் பருவ முறை ஆண்டு வருவதன் முன் மலர் வரிவண்டு
  உளர் கரு மென் சுருள் குஞ்சியுடன் அலையச் செந்நின்று
  கிளர் ஒலி கிண்கிணி எடுப்பக் கீழ்மை நெறிச் சமயங்கள்
  தளர் நடை இட்டு அறத் தாமும் தளர் நடை இட்டு அருளினார் 6.1.50
  1949 தாதியர் தங்கைப் பற்றித் தளர் நடையின் அசைவு ஒழிந்து
  சோதி அணி மணிச் சதங்கை தொடுத்த வடம் புடை சூழ்ந்த
  பாத மலர் நிலம் பொருந்தப் பருவ முறை ஆண்டு ஒன்றின்
  மீது அணைய நடந்து அருளி விளையாடத் தொடங்கினார் 6.1.51
  1950 சிறு மணித்தேர் தொடர்ந்து உருட்டிச் செழுமணல் சிற்றில்கள் இழை
  நறு நுதல் பேதையார் மழுங்கு நடந்து ஓடி அடர்ந்து அழித்தும்
  குறு வியர்ப்புத் துளி அரும்பக் கொழும்பொடி ஆடிய கோல
  மறுகு இடைப் பேர் ஒளி பரப்ப வந்து வளர்ந்து அருளினார் 6.1.52
  1951 மங்கையோடு உடன் ஆகி வளர் தோணி வீற்று இருந்த
  திங்கள் சேர் சடையார் தம் திரு அருட்குச் செய் தவத்தின்
  அங்குரம் போல் வளர்ந்து அருளி அரு மறையோடு உலகு உய்ய
  எங்கள் பிரான் ஈர் ஆண்டின் மேல் ஓர் ஆண்டு எய்து தலும் 6.1.53
  1952 நாவாண்ட பல கலையும் நா மகளும் நலம் சிறப்பப்
  பூவாண்ட திருமகளும் புண்ணியமும் பொலிவு எய்த
  சேவாண்ட கொடியவர் தம் சிரபுரத்துச் சிறுவருக்கு
  மூவாண்டில் உலகு உய்ய நிகழ்ந்தது அதனை மொழிகின்றேன் 6.1.54
  1953 பண்டு திருவடி மறவாப் பான்மையோர் தமைப் பரமர்
  மண்டு தவ மறைக் குலத்தோர் வழிபாட்டின் அளித்து அருளத்
  தொண்டின் நிலை தர வருவார் தொடர்ந்த பிரிவு உணர்வு ஒருகால்
  கொண்டு எழலும் வெருக் கொண்டாற் போல் அழுவார் குறிப்பு அயலாய் 6.1.55
  1954 மேதகைய இந் நாளில் வேறு ஒரு நாள் வேத விதி
  நீதி முறைச் சடங்கு நெறி முடிப்பதற்கு நீர் ஆடத்
  தாதையார் போம் பொழுது தம் பெருமான் அருள் கூடச்
  சோதி மணி மனை முன்றில் தொடர்ந்து அழுது பின் சென்றார் 6.1.56
  1955 பின் சென்ற பிள்ளையார் தமை நோக்கிப் பெருந்தவத்தோர்
  முன்செல்கை தனை ஒழிந்து முனிவார் போல் விலக்குதலும்
  மின் செய் பொலங் கிண் கிணிக் கால் கொட்டி அவர் மீளாமை
  உன் செய்கை இது ஆகில் போ என்று அங்கு உடன் சென்றார் 6.1.57
  1956 கடை உகத்தில் தனி வெள்ளம் பல விரிக்கும் கருப்பம் போல்
  இடை அறாப் பெரும் தீர்த்தம் எவற்றினுக்கும் பிறப்பு இடமாய்
  விடை உயர்த்தார் திருத் தோணிப் பற்று விடா மேன்மை அதாம்
  தடம் அதனில் துறை அணைந்தார் தருமத்தின் தலை நின்றார் 6.1.58
  1957 பிள்ளையார்தமைக் கரையில் வைத்துத் தாம் பிரிவு அஞ்சித்
  தெள்ளு நீர்ப் புக மாட்டார் தேவியொடும் திருத்தோணி
  வள்ளலார் இருந்தாரை எதிர் வணங்கி மணி வாவி
  உள்ளிழிந்து புனல் புக்கார் உலகு உய்ய மகப் பெற்றார் 6.1.59
  1958 நீர் ஆடித் தருப் பிடித்து நியமங்கள் பல செய்வார்
  நீர் ஆடும் திரு மகனார் காண்பதன் முன் செய்து அதன்பின்
  ஆராத விருப்பினால் அகமர் உடம்படிய நீர்
  பேராது மூழ்கினார் பெரும் காவல் பெற்றாராய் 6.1.60
  1959 மறை முனிவர் மூழ்குதலும் மற்றவர் தம்மைக் காணாது
  இறை தெரியார் எனும் நிலைமை தலைக்கு ஈடா ஈசர் கழல்
  முறை புரிந்த முன் உணர்வு மூள அழத் தொடங்கினார்
  நிறை புனல் வாவிக் கரையில் நின்று அருளும் பிள்ளையார் 6.1.61
  1960 கண் மலர்கள் நீர் ததும்பக் கைம் மலர்களால் பிசைந்து
  வண்ண மலர்ச் செங்கனிவாய் மணி அதரம் புடை துடிப்ப
  எண்ணில் மறை ஒலி பெருக எவ் உயிரும் குதுகலிப்ப
  புண்ணியக் கன்று அனையவர் தாம் பொருமி அமுது அருளினார் 6.1.62
  1961 மெய்ம் மேல் கண் துளி பனிப்ப வேறு எங்கும் பார்த்து அழுவார்
  தம் மேலைச் சார்பு உணர்ந்தோ சாரும் பிள்ளை மைதானோ
  செம் மேனி வெண் நீற்றார் திருத் தோணி சிகரம் பார்த்து
  அம்மே அப்பா என்று என்று அழைத்து அருளி அழுது அருள 6.1.63
  1962 அந்நிலையில் திருத்தோணி வீற்று இருந்தார் அருள் நோக்கால்
  முன் நிலைமைத் திருத் தொண்டு முன்னி அவர்க்கு அருள் புரிவான்
  பொன் மலை வல்லியும் தாமும் பொருவிடை மேல் எழுந்து அருளிச்
  சென்னி இளம் பிறை திகழச் செழும் பொய்கை மருங்கு அணைந்தார் 6.1.64
  1963 திரு மறைநூல் வேதியர்க்கும் தேவியர்க்கும் தாம் கொடுத்த
  பெருகு வரம் நினைந்தோ தான் தம் பெருமை கழல் பேணும்
  ஒரு நெறியில் வரு ஞானம் கொடுப்ப அதனுக்கு உடன் இருந்த
  அரு மறையாள் உடையவளை அளித்து அருள அருள் செய்வார் 6.1.65
  1964 அழுகின்ற பிள்ளையார் தமை நோக்கி அருள் கருணை
  எழுகின்ற திரு உள்ளத்து இறையவர் தாம் எவ்வுலகும்
  தொழுகின்ற மலைக் கொடியைப் பார்த்து அருளித் துணை முலைகள்
  பொழிகின்ற பால் அடிசில் பொன் வள்ளத்து ஊட்டு என்ன 6.1.66
  1965 ஆரணமும் உலகு ஏழும் ஈன்று அருளி அனைத்தினுக்கும்
  காரணமாய் வளம் பெருகு கருணை திருவடிவான
  சீர் அணங்கு சிவபெருமான் அருளுதலும் சென்று அணைந்து
  வார் இணங்கு திருமுலைப்பால் வள்ளத்துக் கறந்து அருளி 6.1.67
  1966 எண்ணரிய சிவஞானத்தின் இன் அமுதம் குழைத்து அருளி
  உண் அடிசில் என ஊட்ட உமை அம்மை எதிர் நோக்கும்
  கண் மலர் நீர் துடைத்து அருளிக் கையில் பொன் கிண்ணம் அளித்து
  அண்ணலை அங்கு அழுகை தீர்த்த அங்கணனார் அருள் புரிந்தார் 6.1.68
  1967 யாவர்க்கும் தந்தை தாய் எனும் இவர் இப்படி அளித்தார்
  ஆவதனால் ஆளுடையப் பிள்ளையாராய் அகில
  தேவருக்கும் முனிவர்க்கும் தெரிஅரிய பொருளாகும்
  தாவில் தனிச் சிவ ஞான சம்பந்தர் ஆயினார் 6.1.69
  1968 சிவன் அடியே சிந்திக்கும் திருப்பெருகு சிவஞானம்
  பவம் அதனை அற மாற்றும் பாங்கினில் ஓங்கிய ஞானம்
  உவமை இலாக் கலை ஞானம் உணர்வு அரிய மெய்ஞ் ஞானம்
  தவ முதல்வர் சம்பந்தர் தாம் உணர்ந்தார் அந்நிலையில் 6.1.70
  1969 எப்பொருளும் ஆக்குவான் ஈசனே எனும் உணர்வும்
  அப்பொருள்தான் ஆளுடையார் அடியார்கள் எனும் அறிவும்
  இப்படியால் இது அன்றித் தம் இசைவு கொண்டு இயலும்
  துப்புரவில்லார் துணிவு துகளாகச் சூழ்ந்து எழுந்தார் 6.1.71
  1970 சீர் மறையோர் சிவபாத இருதயரும் சிறு பொழுதில்
  நீர் மருவித் தாம் செய்யும் நியமங்கள் முடித்து ஏறி
  பேர் உணர்வில் பொலிகின்ற பிள்ளையார்தமை நோக்கி
  யார் அளித்த பால் அடிசில் உண்டது நீ என வெகுளா 6.1.72
  1971 எச்சில் மயங்கிட உனக்கு ஈது இட்டாரைக் காட்டு என்று
  கைச் சிறியது ஒருமாறு கொண்டோச்சக் கால் எடுத்தே
  அச் சிறிய பெருந்தகையார் ஆனந்தக் கண் துளி பெய்து
  உச்சியினில் எடுத்து அருளும் ஒரு திருக்கை விரல் சுட்டி 6.1.73
  1972 விண் நிறைந்த பெருகு ஒளியால் விளங்கு மழ விடைமேல்
  பண் நிறைந்த அருமறைகள் பணிந்து ஏத்தப் பாவை உடன்
  எண் நிறைந்த கருணையினால் நின்றாரை எதிர் காட்டி
  உள் நிறைந்து பொழிந்து எழுந்த உயர் ஞானத் திருமொழியால் 6.1.74
  1973 எல்லை இலா மறை முதல் மெய்யுடன் எடுத்த எழுது மறை
  மல்லல் நெடும் தமிழால் இம் மா நிலத்தோர்க்கு உரை சிறப்ப
  பல் உயிரும் களிகூரத் தம் பாடல் பரமர் பால்
  செல்லு முறை பெறுவதற்குத் திருசெவியைச் சிறப்பித்து 6.1.75
  1974 செம்மை பெற எடுத்த திருத் தோடுடைய செவியன் எனும்
  மெய்ம்மை மொழித் திருப்பதிகம் பிரமபுரம் மேவினார்
  தம்மை அடையாளங்களுடன் சாற்றித் தாதையார்க்கு
  எம்மை இது செய்த பிரான் இவன் அன்றே என இசைத்தார் 6.1.76
  1975 மண் உலகில் வாழ்வார்கள் பிழைத்தாலும் வந்தடையின்
  கண் நுதலான் பெரும் கருணை கைக் கொள்ளும் எனக்காட்ட
  எண்ணம் இலா வல் அரக்கன் எடுத்து முறிந்து இசைபாட
  அண்ணல் அவற்கு அருள் புரிந்த ஆக்கப்பாடு அருள் செய்தார் 6.1.77
  1976 தொழுவார்க்கே அருளுவது சிவபெருமான் எனத் தொழார்
  வழுவான மனத்தாலே மாலாய மால் அயனும்
  இழிவாகும் கருவிலங்கும் பறவையுமாய் எய்தாமை
  விழுவார்கள் அஞ்செழுத்தும் துதித்து உய்ந்த படி விரித்தார் 6.1.78
  1977 வேத காரணராய வெண் பிறை சேர் செய்ய சடை
  நாதன் நெறி அறிந்து உய்யார் தம்மிலே நலம் கொள்ளும்
  போதம் இலாச் சமண் கையர் புத்தர் வழியாக்கும்
  ஏதமே என மொழிந்தார் எங்கள் பிரான் சம்பந்தர் 6.1.79
  1978 திருப்பதிகம் நிறைவித்துத் திருக்கடைக் காப்புச் சாத்தி
  இருக்கு மொழிப் பிள்ளையார் எதிர் தொழுது நின்று அருள
  அருள் கருணைத் திருவாளனார் அருள் கண்டு அமரர் எலாம்
  பெருக்க விசும்பினில் ஆர்த்துப் பிரசமலர் மழை பொழிந்தார் 6.1.80
  1979 வந்து எழும் மங்கலமான வான் அகத் துந்துபி முழக்கும்
  கந்தருவர் கின்னரர்கள் கான ஒலிக் கடல் முழக்கும்
  இந்திரனே முதல் தேவர் எடுத்து ஏத்தும் இசைமுழக்கும்
  அந்தம் இல் பல் கண நாதர் அர எனும் ஓசையின் அடங்க 6.1.81
  1980 மறைகள் கிளர்ந்து ஒலி வளர முழங்கிட வானோர் தம்
  நிறை முடி உந்திய நிரை மணி சிந்திட நீள் வானத்து
  உறை என வந்து உலகு அடைய நிறைந்திட ஓவாமெய்ப்
  பொறை பெருகும் தவமுனிவர் எனும் கடல் புடை சூழ 6.1.82
  1981 அணைவுற வந்து எழும் அறிவு தொடங்கின அடியார் பால்
  இணை இல் பவம் கிளர் கடல்கள் இகந்திட இரு தாளின்
  புணை அருள் அங்கணர் பொருவிடை தங்கிய புணர் பாகத்து
  துணையொடு அணைந்தனர் சுருதி தொடர்ந்த பெரும் தோணி 6.1.83
  1982 அண்ணல் அணைந்தமை கண்டு தொடர்ந்து எழும் அன்பாலே
  மண்மிசை நின்ற மறைச் சிறு போதகம் அன்னாரும்
  கண் வழி சென்ற கருத்து விடாது கலந்து ஏகப்
  புண்ணியர் நண்ணிய பூமலி கோயிலின் உள் புக்கார் 6.1.84
  1983 ஈறில் பெரும் தவம் முன் செய்து தாதை எனப் பெற்றார்
  மாறு விழுந்த மலர்க்கை குவித்து மகிழ்ந்து ஆடி
  வேறு விளைந்த வெருட்சி வியப்பு விருப்போடும்
  கூறும் அரும் தமிழின் பொருளான குறிப் போவார் 6.1.85
  1984 தாணுவினைத் தனிகண்டு தொடர்ந்தவர் தம்மைப் போல்
  காணுதல் பெற்றிலரேனும் நிகழ்ந்தன கண்டு உள்ளார்
  தோணி புரத்திறை தன் அருள் ஆதல் துணிந்து ஆர்வம்
  பேணும் மனத்தொடு முன்புகு காதலர் பின் சென்றார் 6.1.86
  1985 அப்பொழுது அங்கண் அணைந்தது கண்டவர் அல்லாதார்
  முப்புரிநூல் மறையோர்கள் உரோமம் முகிழ்ப்பு எய்தி
  இப்படி ஒப்பதோர் அற்புதம் எங்கு உளது என்று என்றே
  துப்பு உறழ் வேணியர் கோயிலின் வாயில் புறம் சூழ 6.1.87
  1986 பொங்கு ஒளி மால் விடை மீது புகுந்து அணி பொன் தோணி
  தங்கி இருந்த பெரும் திரு வாழ்வு தலைப்பட்டே
  இங்கு எனை ஆளும் உடையான் உமையோடும் இருந்தான் என்று
  அங்கு எதிர் நின்று புகன்றனர் ஞானத்து அமுது உண்டார் 6.1.88
  1987 இன் இசை ஏழும் இசைந்த செழும் தமிழ் ஈசற்கே
  சொன்முறை பாடும் தொழும்பர் அருள் பெற்ற தொடக்கோடும்
  பல் மறை வேதியர் காண விருப்பொடு பால் நாறும்
  பொன்மணி வாயினர் கோயிலின் நின்று புறப்பட்டார் 6.1.89
  1988 பேணிய அற்புத நீடு அருள் பெற்ற பிரான் முன்னே
  நீண் நிலையில் திகழ் கோபுர வாயிலின் நேர் எய்தி
  வாண் நிலவில் திகழ் வேணியர் தொண்டர்கள் வாழ்வு எய்தும்
  தோணி புரத்தவர் தாம் எதிர் கொண்டு துதிக்கின்றார் 6.1.90
  1989 காழியர் தவமே கவுணியர் தனமே கலை ஞானத்து
  ஆழிய கடலே அதன் இடை அமுதே அடியார் முன்
  வாழிய வந்து இம்மண் மிசை வானோர் தனி நாதன்
  ஏழ் இசை மொழியாள் தன் திரு அருள் பெற்று அனை என்பார் 6.1.91
  1990 மறை வளர் திருவே வைதிக நிலையே வளர் ஞானப்
  பொறை அணி முகிலே புகலியர் புகலே பொருபொன்னித்
  துறை பெறு மணியே சுருதியின் ஒளியே வெளியே வந்து
  இறையவன் உமையாள் உடன் அருள் தர எய்தினை என்பார் 6.1.92
  1991 புண்ணிய முதலே புனை மணி அரை ஞாணொடு போதும்
  கண் நிறை கதிரே கலை வளர் மதியே கவின் மேவும்
  பண் இயல் கதியே பருவமது ஒரு மூவருடத்தே
  எண்ணிய பொருளாய் நின்றவர் அருள் பெற்றனை என்பார் 6.1.93
  1992 என்று இனைய பல கூறி இருக்கு
  மொழி அந்தணரும் ஏனையோரும்
  நின்று துதி செய்து அவர்தாள் நீள் முடிக்கண்
  மேல் ஏந்தி நிரந்த போது
  சென்று அணைந்த தாதையர் சிவபாத
  இருதயர் தாம் தெய்வ ஞானக்
  கன்றினை முன் புக்கு எடுத்துப் பியலின் மேல்
  கொண்டு களி கூர்ந்து செல்ல 6.1.94
  1993 மா மறையோர் குழத்தின் உடன் மல்கு
  திருத் தொண்டர் குழாம் மருங்கு சூழ்ந்து
  தாம் அறுவை உத்தரியம் தனி விசும்பில்
  எறிந்து ஆர்க்கும் தன்மையாலே
  பூ மறுகு சிவானந்தப் பெருக்காறு போத
  அதன் மீது பொங்கும்
  காமர் நுரைக் குமிழி எழுந்து இழிவன போல்
  விளங்கும் பெரும் காட்சித்தாக 6.1.95
  1994 நீடு திருக் கழுமலத்து நிலத்தேவர்
  மாளிகை மேல் நெருங்கி அங்கண்
  மாடு நிறை மடவார்கள் மங்கலமாம்
  மொழிகளால் வாழ்த்தி வாசத்
  தோடு மலி நறுமலரும் சுண்ணமும் வெண்
  பொரியினொடும் தூவிநிற்பர்
  கோடு பயில் குல வரை மேல் மின் குலங்கள்
  புடை பெயரும் கொள்கைத்தாக 6.1.96
  1995 மங்கல தூர் இயந்து வைப்பர்
  மறைச் சாமம் பாடுவார் மருங்கு வேதிப்
  பொங்கு மணி விளக்கு எடுத்து பூரண கும்பமும்
  நிரைப்பார் போற்றி செய்வார்
  அங்கு அவர்கள் மனத்து எழுந்த அதிசயமும்
  பெருவிருப்பும் அன்பும் பொங்கத்
  தங்கு திரு மலி வீதிச் சண்பை நகர் வலம்
  செய்து சாரும் காலை 6.1.97
  1996 தம் திரு மாளிகையின் கண் எழுந்து
  அருளிப் புகும் பொழுது சங்க நாதம்
  அந்தர துந்துபி முதலா அளவில் பெருகு
  ஒலி தழைப்ப அணைந்து புக்கார்
  சுந்தரப் பொன் தோணி மிசை இருந்த பிரானுடன்
  அமர்ந்த துணைவி ஆகும்
  பைந்தொடியாள் திரு முலையின் பால் அறா
  மதுர மொழிப் பவள வாயார் 6.1.98
  1997 தூ மணி மாளிகையின் கண்
  அமர்ந்து அருளி அன்று இரவு தொல்லை நாத
  மா மறைகள் திரண்ட பெரும் திருத்
  தோணி மன்னி வீற்று இருந்தார் செய்ய
  கா மரு சேவடிக் கமலம் கருத்திலுற
  இடையறாக் காதல் கொண்டு
  நாம நெடும் கதிர் உதிப்ப நண்ணினார்
  திருத் தோணி நம்பர் கோயில் 6.1.99
  1998 காதல் உடன் அணைந்து திருக்
  கழுமலத்துக் கலந்து வீற்று இருந்த தங்கள்
  தாதை யாரையும் வெளியே தாங்க அரிய
  மெய்ஞ்ஞானம் தம்பால் வந்து
  போதம் முலை சுரந்து அளித்த புண்ணியத்
  தாயாரையும் முன் வணங்கிப் போற்றி
  மே தகைய அருள் பெற்றுத் திருக்கோலக் கா
  இறைஞ்ச விருப்பில் சென்றார் 6.1.100
  1999 பெருக் கோல் இட்டு அலை பிறங்கும் காவிரி நீர் பிரச மலர் தரளம் சிந்த
  வரிக் கோல வண்டு ஆட மாதரார் குடைந்து ஆடும் மணி நீர் வாவி
  திருக் கோலக்கா எய்திதித் தேவர்பிரான் கோயில் வலம் செய்து முன் நின்று
  இருக்கோல் இட்டு அறிவு அரிய திருப்பாதம் ஏத்துவதற்கு எடுத்துக் கொள்வார் 6.1.101
  2000 மெய்ந் நிறைந்த செம் பொருளாம் வேதத்தின் விழுப் பொருளை வேணி மீது
  பைந் நிறைந்த அரவுடனே பசுங்குழவித் திங்கள் பரித்து அருளுவானை
  மைந் நிறைந்த மிடற்றானை மடையில் வாளைகள் பாய என்னும் வாக்கால்
  கைந் நிறைந்த ஒத்து அறுத்துக் கலைப் பதிகம் கவுணியர் கோன் பாடும் காலை 6.1.102
  2001 கை அதனால் ஒத்து அறுத்துப் பாடுதலும் கண்டு அருளி கருணை கூர்ந்த
  செய்ய சடை வானவர் தம் அஞ்செழுத்தும் எழுதிய நல் செம்பொன் தாளம்
  ஐயர் அவர் திரு அருளால் எடுத்த பாடலுக்கு இசைந்த அளவால் ஒத்த
  வையம் எல்லாம் உய்ய வரு மறைச் சிறுவர் கைத் தலத்து வந்தது அன்றே 6.1.103
  2002 காழி வரும் பெரும் தகையார் கையில் வரும் திருத் தாளக் கருவி கண்டு
  வாழிய தம் திருமுடி மேல் கொண்டு அருளி மனம் களிப்ப மதுர வாயில்
  ஏழ் இசையும் தழைத்து ஓங்க இன்னிசை வண் தமிழ்ப் பதிகம் எய்தப் பாடித்
  தாழும் மணிக் குழையார் முன் தக்க திருக் கடைக் காப்புச் சாத்தி நின்றார் 6.1.104
  2003 உம்பர் உலகம் அதிசயிப்ப
  ஓங்கிய நாதத்து அளவின் உண்மை நோக்கித்
  தும்புரு நாரதர் முதலாம் சுருதி இசைத் துறை
  உள்ளோர் துதித்து மண் மேல்
  வம்பு அலர் மா மழை பொழிந்தார் மறை
  வாழ வந்து அருளும் மதலையாரும்
  தம் பெருமான் அருள் போற்றி மீண்டு அருளிச்
  சண்பை நகர் சாரச் செல்வார் 6.1.105
  2004 செங்கமல மலர்க் கரத்துத் திருத்
  தாளத்துடன் நடந்து செல்லும் போது
  தங்கள் குலத் தாதையார் தரியாது தோளின்
  மேல் தரித்துக் கொள்ள
  அங்கு அவர் தம் தோளின் மிசை எழுந்து அருளி
  அணைந்தார் சூழ்ந்து அமரர் ஏத்தும்
  திங்கள் அணிமணி மாடத் திருத் தோணி புரத்
  தோணிச் சிகரக் கோயில் 6.1.106
  2005 திருப் பெருகு பெரும் கோயில் சூழ
  வலம் கொண்டு அருளித் திருமுன் நின்றே
  அருள் பெருகு திருப்பதிகம் எட்டு ஒரு கட்டளை
  ஆக்கி அவற்றுள் ஒன்று
  விருப்புறு பொன் திருத்தோணி வீற்று இருந்தார்
  தமைப் பாட மேவும் காதல்
  பொருத்தமுற அருள் பெற்றுப் போற்றி எடுத்து
  அருளினார் பூவார் கொன்றை 6.1.107
  2006 எடுத்த திருப் பதிகத்தின் இசை
  திருத் தாளத்தினால் இசைய ஒத்தி
  அடுத்த நடை பெறப் பாடி ஆர்வமுற வணங்கிப்
  போந்து அலைநீர்ப் பொன்னி
  மடுத்த வயல் பூந் தராய் அவர் வாழ மழ
  விளங் கோலத்துக் காட்சி
  கொடுத்து அருளி வைகினார் குறைவு இலா நிறை
  ஞானக் கொண்டலார் தாம் 6.1.108
  2007 அந் நிலையில் ஆளுடைய பிள்ளையார்
  தமை முன்னம் அளித்த தாயார்
  முன் உதிக்க முயன்ற தவத் திரு நன்னி பள்ளி
  முதல் மறையோர் எல்லாம்
  மன்னு பெரு மகிழ்ச்சி உடன் மங்கல தூரியம்
  துவைப்ப மறைகள் ஓதிக்
  கன்னி மதில் சண்பை நகர் வந்து அணைந்து
  கவுணியர் கோன் கழலில் தாழ்ந்தார் 6.1.109
  2008 மங்கலமாம் மெய்ஞ்ஞானம் மண்
  களிப்ப பெற்ற பெரு வார்த்தையாலே
  எங்கணும் நீள் பதி மருங்கில் இரு பிறப்பாளரும்
  அல்லா ஏனையோரும்
  பொங்கு திருத் தொண்டர்களும் அதிசயித்துக்
  குழாங் கொண்டு புகலியார் தம்
  சிங்க இளஏற்றின் பால் வந்து அணைந்து கழல்
  பணியும் சிறப்பின் மிக்கார் 6.1.110
  2009 வந்த திருத் தொண்டர்க்கும் மல்கு செழு
  மறையவர்க்கும் மற்று உளோர்க்கும்
  சிந்தை மகிழ்வுற மலர்ந்து திருவமுது முதல் ஆன
  சிறப்பின் செய்கை
  தம் தம் அளவினில் விரும்பும் தகைமையினால்
  கடன் ஆற்றும் சண்பை மூதூர்
  எந்தை பிரான் சிவலோகம் என விளங்கி எவ் உலகும்
  ஏத்தும் நாளில் 6.1.111
  2010 செழும் தரளப் பொன்னி சூழ் திரு
  நன்னி பள்ளி உள்ளோர் தொழுது திங்கள்
  கொழுந்து அணியும் சடையாரை எங்கள்
  பதியினில் கும்பிட்டு அருள அங்கே
  எழுந்து அருள வேண்டும் என இசைந்து
  அருளித் தோணி வீற்று இருந்தார்
  பாதம் தொழும் தகைமையால் இறைஞ்சி அருள்
  பெற்றுப் பிறபதியும் தொழமுன் செல்வார் 6.1.112
  2011 தாது அவிழ் செந்தாமரையின் அக
  இதழ் போல் சீர் அடிகள் தரையின் மீது
  போதுவதும் பிறர் ஒருவர் பொறுப்பதுவும்
  பொறா அன்பு புரிந்த சிந்தை
  மாதவம் செய் தாதையார் வந்து எடுத்துத்
  தோளின்மேல் வைத்துக் கொள்ள
  நாதர் கழல் தம் முடிமேல் கொண்ட கருத்து
  உடன் போந்தார் ஞானம் உண்டார் 6.1.113
  2012 தேன் அலரும் கொண்றையினார்
  திரு நன்னி பள்ளியினைச் சாரச் செல்வார்
  வான் அணையும் மலர்ச் சோலை தோன்றுவது
  எப் பதி என்ன மகிழ்ச்சி எய்திப்
  பானல் வயல் திரு நன்னி பள்ளி எனத்
  தாதையர் பணிப்பக் கேட்டு
  ஞான போனகர் தொழுது நல் தமிழ்ச் சொல்
  தொடை மாலை நவிலல் உற்றார் 6.1.114
  2013 காரைகள் கூகை முல்லை
  என நிகழ் கலை சேர் வாய்மைச்
  சீர் இயல் பதிகம் பாடித் திருக்
  கடைக் காப்புத்தன்னில்
  நாரியோர் பாகம் வைகும் நனி பள்ளி
  உள்குவார் தம்
  பேர் இடர் கெடுதற்கு ஆணை நமது
  எனும் பெருமை வைத்தார் 6.1.115
  2014 ஆதியார் கோயில் வாயில் அணைந்து புக்கு அன்பு கூர
  நீதியால் பணிந்து போற்றி நீடிய அருள் முன் பெற்றுப்
  போதுவார் தம்மைச் சூழ்ந்து பூசுரர் குழாங்கள் போற்றும்
  காதல் கண்டு அங்கு அமர்ந்தார் கவுணியர் தலைவனார் தாம் 6.1.116
  2015 அம்பிகை அளித்த ஞானம் அகிலமும் உய்ய உண்ட
  நம் பெரும் தகையார் தம்மை எதிர் கொண்டு நண்ண வேண்டி
  உம்பரும் வணங்கும் மெய்ம்மை உயர் தவத் தொண்டரோடு
  தம் பெரும் விருப்பால் வந்தார் தலைசை அந்தணர்கள் எல்லாம் 6.1.117
  2016 காவணம் எங்கும் இட்டுக் கமுகொடு கதலி நாட்டி
  பூவணை தாமம் தூக்கிப் பூரண கும்பம் ஏந்தி
  ஆவண வீதி எல்லாம் அலங்கரித்து அண்ணலாரை
  மா அணை மலர் மென் சோலை வளம் பதி கொண்டு புக்கார் 6.1.118
  2017 திரு மறையோர்கள் சூழ்ந்து சிந்தையின் மகிழ்ச்சி பொங்கப்
  பெரு மறை ஓசை மல்கப் பெரும் திருக் கோயில் எய்தி
  அரு மறைப் பொருள் ஆனாரைப் பணிந்து அணிநல் சங்கத்தின்
  தரு முறை நெறி அக் கோயில் சார்ந்தமை அருளிச் செய்தார் 6.1.119
  2018 கறை அணி கண்டர் கோயில் காதலால் பணிந்து பாடி போந்து
  மறையவர் போற்ற வந்து திரு வலம் புரத்து மன்னும்
  இறைவரைத் தொழுது பாடும் கொடியுடை ஏந்தி
  நிறைபுனல் திருச் சாய்க்காடு தொழுதற்கு நினைந்து செல்வார் 6.1.120
  2019 பன்னகப் பூணினாரைப் பல்லவ னீச்சரத்துச்
  சென்னியால் வணங்கி ஏத்தித் திருந்து இசைப்பதிகம் பாடி
  பொன்னி சூழ் புகாரில் நீடு புனிர்தம் திருச்சாய்க் காட்டு
  மன்னுசீர்த் தொண்டர் எல்லாம் மகிழ்ந்து எதிர் கொள்ளப் புக்கார் 6.1.121
  2020 . வான் அளவு உயர்ந்த வாயில் உள் வலம் கொண்டு புக்குத்
  தேன் அலர் கொன்றையார் தம் திருமுன்பு சென்று தாழ்ந்து
  மானிடம் தரித்தார் தம்மைப் போற்றுவார் மண்புகார் என்று
  ஊன் எலாம் உருக ஏத்தி உச்சி மேல் குவித்தார் செங்கை 6.1.122
  2021 சீரினில் திகழ்ந்த பாட்டில் திருக் கடைக் காப்புப் போற்றிப்
  பாரினில் பொலிந்த தொண்டர் போற்றிடப் பயில்வார் பின்னும்
  ஏர் இசைப் பதிகம் பாடி ஏத்திப் போந்து இறைவர் வெண்காடு
  ஆரு மெய்க் காதலோடும் பணிவதற்கு அணைந்தார் அன்றே 6.1.123
  2022 பொன்னிதழ்க் கொன்றை வன்னி புனல் இள மதியம் நீடு
  சென்னியர் திருவெண் காட்டுத் திருத் தொண்டர் எதிரே சென்று
  இன்ன தன்மையர்கள் ஆனார் என ஒணா மகிழ்ச்சி பொங்க
  மன்னுசீர் சண்பை ஆளும் மன்னரைக் கொண்டு புக்கார் 6.1.124
  2023 முத்தமிழ் விரகர் தாமும் முதல்வர் கோபுரத்து முன்னர்ச்
  சித்த நீடு உவகை யோடும் சென்று தாழ்ந்து எழுந்து புக்குப்
  பத்தராம் அடியார் சூழப் பரமர் கோயிலைச் சூழ் வந்து
  நித்தனார் தம் முன்பு எய்தி நிலம் உறத் தொழுது வீழ்ந்தார் 6.1.125
  2024 மெய்ப் பொருள் ஆயினாரை வெண்காடு மேவினாரைச்
  செப்பரும்பதிக மாலை கண் காட்டு நுதல் முன் சேர்த்தி
  முப்புரம் செற்றார் பாதம் சேரும் முக்குளமும் பாடி
  ஒப்பரும் ஞானம் உண்டார் உளம் மகிழ்ந்து ஏத்தி வாழ்ந்தார் 6.1.126
  2025 அருமையால் புறம்பு போந்து வணங்கி அங்கு அமரும் நாளில்
  திருமுல்லை வாயில் எய்திச் செந்தமிழ் மாலை சாத்தி
  மருவிய பதிகள் மற்றும் வணங்குவார் மறையோர் ஏத்தத்
  தருமலி புகலி வந்து ஞானசம்பர் சார்ந்தார் 6.1.127
  2026 தோணி வீற்று இருந்தார் தம்மைத் தொழுது முன் நின்று தூய
  ஆணியாம் பதிகம் பாடி அருள் பெரு வாழ்வு கூரச்
  சேண் உயர் மாடம் ஓங்கும் திருப்பதி அதனில் செய்ய
  வேணியார் தம்மை நாளும் போற்றிய விருப்பின் மிக்கார் 6.1.128
  2027 வைகும் அந்நாளில் கீழ் பால் மயேந்திரப் பள்ளி வாசம்
  செய் பொழில் குருகா வூரும் திருமுல்லை வாயில் உள்ளிட்டு
  எய்திய பதிகள் எல்லாம் இன்புற இறைஞ்சி ஏத்தித்
  தையலாள் பாகர் தம்மைப் பாடினார் தமிழ்ச் சொல் மாலை 6.1.129
  2028 அவ்வகை மருங்கு சூழ்ந்த பதிகளில் அரனார் பொன் தாள்
  மெய் வகை ஞானம் உண்ட வேதியர் விரவிப் போற்றி
  உய் வகை மண் உளோருக்கு உதவிய பதிகம் பாடி
  எவ்வகையோரும் ஏத்த இறைவரை ஏத்தும் நாளில் 6.1.130
  2029 திரு நீல கண்டத்துப் பெரும் பாணர் தெள் அமுதின்
  வருநீர்மை இசைப்பாட்டு மதங்க சூளா மணியார்
  ஒரு நீர்மையுடன் உடைய பிள்ளையார் கழல் வணங்கத்
  தரு நீர்மை யாழ் கொண்டு சண்பையிலே வந்து அணைந்தார் 6.1.131
  2030 பெரும் பாணர் வரவு அறிந்து பிள்ளையார் எதிர் கொள்ளச்
  சுரும்பு ஆர் கமல மலர்த் துணைப் பாதம் தொழுது எழுந்து
  விரும்பு ஆர்வத்தோடும் ஏத்தி மெய்ம் மொழிகளால் துதித்து
  வரும் பான்மை தரு வாழ்வு வந்து எய்த மகிழ் சிறந்தார் 6.1.132
  2031 அளவு இலா மகிழ்ச்சியினார் தமை நோக்கி ஐயா நீர்
  உளம் மகிழ இங்கு அணைந்த உறுதி உடையோம் என்றே
  இள நிலா நகை முகிழ்ப்ப இசைத்த அவரை உடன் கொண்டு
  கள நிலவு நஞ்சு அணிந்தார் பால் அணையும் கவுணியனார் 6.1.133
  2032 கோயிலினில் புற முன்றில் கொடு புக்குக் கும்பிடுவித்து
  ஏயும் இசை யாழ் உங்கள் இறைவருக்கு இங்கு இயற்றும் என
  ஆய புகழ்ப் பிள்ளையார் அருள் பெற்ற அதற்கு இறைஞ்சி
  மேய தொடைத் தந்திரி யாழ் வீக்கி இசை விரிக்கின்றார் 6.1.134
  2033 தான நிலைக் கோல் வடித்துப் படி முறைமைத் தகுதியினால்
  ஆன இசை ஆராய்வுற்று அங்கணர் பாணியினை
  மான முறைப் பாடினியார் உடன் பாடி வாசிக்க
  ஞான போனகர் மகிழ்ந்தார் நான் மறையோர் அதிசயித்தார் 6.1.135
  2034 யாழில் எழும் ஓசையுடன் இருவர் மிடற்று இசை ஒன்றி
  வாழி திருத் தோணி உளார் மருங்கு அணையும் மாட்சியினைத்
  தாழும் இரு சிறைப் பறவை படிந்த தனி விசும்பு இடை நின்று
  ஏழ் இசை நூல் கந்தருவர் விஞ்சையரும் எடுத்து இசைத்தார் 6.1.136
  2035 எண்ணரும் சீர் திருத்தோணி எம் பெருமான் கழல் பரவிப்
  பண் அமையாழ் இசை கூடப்பெரும் பாணர் பாடிய பின்
  கண் நுதலார் அருளினால் காழியர் கோன் கொடு போந்து
  நண்ணி உறை இடம் சமைத்து நல் விருந்து சிறந்து அளிப்ப 6.1.137
  2036 பிள்ளையார் அருள் பெற்ற பெரும்பாணர் பிறை அணிந்த
  வெள்ள நீர்ச் சடையாரை அவர் மொழிந்த மெய்ப் பதிகம்
  உள்ளபடி கேட்டலுமே உருகு பெரு மகிழ்ச்சியராய்த்
  தெள் அமிர்தம் அருந்தினர் போல் சிந்தை களிப்பு உறத் தொழுதார் 6.1.138
  2037 காழியர் தவப்பயனாம் கவுணியர் தம் தோன்றலார்
  ஆழி விடம் உண்டவர் தம் அடி போற்றும் பதிக இசை
  யாழின் முறைமையின் இட்டே எவ் உயிரும் மகிழ்வித்தார்
  ஏழ் இசையும் பணி கொண்ட நீல கண்ட யாழ்ப்பாணர் 6.1.139
  2038 சிறிய மறைக் களிறு அளித்த திருப்பதிக இசை யாழின்
  நெறியில் இடும் பெரும் பாணர் பின்னும் நீர் அருள் செய்யும்
  அறிவரிய திருப்பதிக இசை யாழில் இட்டு அடியேன்
  பிறிவு இன்றிச் சேவிக்கப் பெற வேண்டும் எனத் தொழுதார் 6.1.140
  2039 மற்றதற்குப் பிள்ளையார் மனம் மகிழ்வுற்று இசைந்து அருள
  பெற்றவர் தாம் தம்பிரான் அருள் இதுவே எனப் பேணிச்
  சொல் தமிழ் மாலையின் இசைகள் சுருதி யாழ் முறை தொடுத்தே
  அற்றை நாள் போல் என்றும் அகலா நண்பு உடன் அமர்ந்தார் 6.1.141
  2040 சிரபுரத்தில் அமர்ந்து அருளும் திருஞான சம்பந்தர்
  பரவு திருத் தில்லை நடம் பயில்வாரைப் பணிந்து ஏத்த
  விரவி எழும் பெரும் காதல் வெள்ளத்தை உள்ளத்தில்
  தர இசையும் குறிப்பு அறியத் தவ முனிவர்க்கு அருள் செய்தார் 6.1.142
  2041 பிள்ளையார் அருள் செய்யப் பெரும் தவத்தால் பெற்று எடுத்த
  வள்ளலார் தாமும் உடன் செல்வதற்கு மனம் களிப்ப
  வெள்ளி மால் வரை என்னத் திருத் தோணி வீற்று இருந்த
  புள்ளி மான் உரியாரைத் தொழுது அருளால் புறப்பட்டார் 6.1.143
  2042 தாழ்வில் யாழ்ப் பாணரொடும் தாதையார் தம்மோடும்
  மேவிய சீர் அடியார்கன் புடை வர வெம் குரு வேந்தர்
  பூவின் மேல் அயன் போற்றும் புகலியினைக் கடந்து போய்த்
  தேவர்கள் தம் பெரும் தேவர் திருத் தில்லை வழிச் செல்வார் 6.1.144
  2043 நள்ளிருட்கண் நின்று ஆடுவார்
  உறை பதி நடுவு கண்டன போற்றி
  முள்ளிடைப் புற வெள் இதழ்க் கோதை
  முகிழ் விரி மணம் சூழப்
  புள்ளிடைத் தடம் பழனமும் படு கரும்பு
  உடை கழிந்திடப் போந்து
  கொள்ளிடத் திரு நதிக்கரை அணைந்தார்
  கவுணியர் குல தீபர் 6.1.145
  2044 வண்டிரைத்து எழு செழு மலர்ப்
  பிறங்கலும் மணியும் ஆரமும் உந்தித்
  தண் தலைப் பல வளத்தொடும் வருபுனல்
  தாழ்ந்து சேவடித்தாழ
  தெண் திரைக் கடல் பவழமும் பணிலமும்
  செழு மணித் திரள் முத்தும்
  கொண்டிரட்டி வந்தோதமங்கெதிர்
  கொளக் கொள்ளிடம் கடந்து ஏறி 6.1.146
  2045 பல்கு தொண்டர் தம் குழாத்
  தொடும் உடன் வரும் பயில் மறையவர் சூழச்
  செல் கதிப் பயன் காண்பவர் போல் களி
  சிந்தை கூர் தரக் கண்டு
  மல்கு தேவரே முதல் அணைத்து உயிர்களும்
  வணங்க வேண்டின எல்லாம்
  நல்கு தில்லை சூழ் திரு எல்லை பணிந்தனர்
  ஞான ஆரமுது உண்டார் 6.1.147
  2046 செங்கண் ஏற்றவர் தில்லையே
  நோக்கி இத் திருந்து உலகினிற்கு எல்லாம்
  மங்கலம் தரு மழவிளம் போதகம் வரும்
  இரு மருங்கு எங்கும்
  தங்கு புள்ளொலி வாழ்த்து உரை எடுத்து
  முன் தாமரை மது வாசப்
  பொங்கு செம்முகை கரம் குவித்து அலர்
  முகம் காட்டின புனல் பொய்கை 6.1.148
  2047 கலவ மென் மயில் இனம் களித்து
  தழைத்திடக் கடி மணக் குளிர் கால் வந்து
  உலவி முன் பணிந்து எதிர் கொளக் கிளர்ந்து
  எழுந்து உடன் வரும் சுரும்பு ஆர்ப்ப
  இலகு செந்தளிர் ஒளி நிறம் திகழ் தர
  இரு குழை புடை ஆட
  மலர் முகம் பொலிந்து அசைய மென்
  கொம்பர் நின்று ஆடுவ மலர்ச் சோலை 6.1.149
  2048 இழைத் தடம் கொங்கை
  இமய மாமலைக் கொடி இன் அமுது என ஞானம்
  குழைத்து அளித்திட அமுது செய்து
  அருளிய குருளையார் வரக் கண்டு
  மழைத்த மந்த மருதத்தினால் நறு மலர்
  வண்ண நுண் துகள் தூவித்
  தழைத்த பொங்கு எழில் முகம் செய்து
  வணங்கின தடம் பணை வயல் சாலி 6.1.150
  2049 ஞாலம் உய்ந்திட ஞானம்
  உண்டவர் எழுந்து அருளும் அந் நலம் கண்டு
  சேல் அலம்பும் தண் புனல் தடம் படிந்து
  அணை சீத மாருதம் வீசச்
  சாலவும் பல கண் பெறும் பயன் பெறும்
  தன்மையில் களி கூர்வ
  போல் அசைந்து இரு புடைமிடைந்து
  ஆடின புறம்பு அணை நறும் பூகம் 6.1.151
  2050 பவம் தவிர்ப்பவர் தில்லை சூழ்
  எல்லையில் மறையவர் பயில் வேள்விச்
  சிவம் தரும் பயன் உடைய ஆகுதிகளின்
  செழும் புகை பரப்பாலே
  தவம் தழைப்ப வந்து அருளிய பிள்ளையார்
  தாம் அணைவுற முன்னே
  நிவந்த நீல நுண் துகில் விதானத்தது
  போன்றது நெடுவானம் 6.1.152
  2051 கரும்பு செந்நெல் பைம் கமுகொடு கலந்து உயர் கழனி அம் பணை நீங்கி
  அரும்பு மென் மலர் தளிர் பல மூலம் என்று அணைத்தின் ஆகரம் ஆன
  மருங்கில் நந்தன வனம் பணிந்து அணைந்தனர் மாட மாளிகை ஓங்கி
  நெருங்கு தில்லை சூழ் நெடுமதில் தென் திரு வாயில் நேர் அணித்தாக 6.1.153
  2052 பொங்கு கொங்கையில் கறந்த மெய் ஞானமாம் போனகம் பொன் குன்றம்
  மங்கை செங்கையால் ஊட்ட உண்டு அருளிய மதலையார் வந்தார் என்று
  அங்கண் வாழ் பெரும் திருத்தில்லை அந்தணர் அன்பர்களுடன் ஈண்டி
  எங்கும் மங்கல அணிமிக அலங்கரித்து எதிர் கொள அணைவார்கள் 6.1.154
  2053 வேத நாதமும் மங்கல முழக்கமும் விசும்பு இடை நிறைந்து ஓங்க
  சீத வாச நீர் நிறை குடம் தீபங்கள் திசை எலாம் நிறைந்து ஆரச்
  சோதி மா மணி வாயிலின் புறம் சென்று சோபன ஆக்கமும் சொல்லிக்
  கோதிலாதவர் ஞானசம்பந்தரை எதிர் கொண்டு புக்கார் 6.1.155
  2054 செல்வம் மல்கிய தில்லை மூதூரினில் தென் திசைத் திருவாயில்
  எல்லை நீங்கி உள் புகும் திருமருங்கு நின்று எடுக்கும் ஏத்து ஒலி சூழ
  மல்லல் ஆவண மறுகிடைக் கழிந்து போய் மறையவர் நிறை வாழ்க்கைத்
  தொல்லை மாளிகை நிரைத் திரு வீதியைத் தொழுது அணைந்தனர் தூயோர் 6.1.156
  2055 மலர்ந்த பேர் ஒளி குளிர் தரச் சிவமணம் கமழ்ந்து வான் துகள் மாறிச்
  சிலம்பு அலம்பு சேவடியவர் பயில் உறும் செம்மையால் திருத்தொண்டு
  கலந்த அன்பர் தம் சிந்தையில் திகழ் திருவீதி கண் களி செய்யப்
  பலன் கொள் மைந்தனார் எழுநிலைக் கோபுரம் பணிந்து எழுந்தனர் போற்றி 6.1.157
  2056 நீடுநீள் நிலைக் கோபுரத்துள் புக்கு நிலவிய திரு முன்றின்
  மாடு செம் பொனின் மாளிகை வலம் கொண்டு வானுற வளர் திங்கள்
  சூடுகின்ற பேரம்பலம் தொழுது போந்து அருமறை தொடர்ந்து ஏத்த
  ஆடுகின்றவர் முன்புற அணைந்தனர் அணிகிளர் மணிவாயில் 6.1.158
  2057 நந்தி எம்பிரான் முதல் கண நாதர்கள் நலம் கொள்பவன் முறை கூட
  அந்தம் இல்லவர் அணுகி முன் தொழுதிரு அணுக்கனாம் திருவாயில்
  சிந்தை ஆர்வமும் பெருகிடச் சென்னியில் சிறிய செங்கை யேற
  உய்ந்து வாழ் திரு நயனங்கள் களி கொள்ள உருகும் அன்பொடு புக்கார் 6.1.159
  2058 அண்ணலார் தமக்கு அளித்த மெய்ஞ் ஞானமே ஆன அம்பல முந்தம்
  உள் நிறைந்த ஞானத்து எழும் ஆனந்த ஒரு பெரும் தனிக் கூத்தும்
  கண்ணின் முன்புறக் கண்டு கும்பிட்டு எழும் களிப்பொடும் கடல் காழிப்
  புண்ணியக் கொழுந்து அனையவர் போற்றுவார் புனிதர் ஆடிய பொற்பு 6.1.160
  2059 உணர்வின் நேர் பெற வரும் சிவ போகத்தை ஒழிவு இன்றி உருவின் கண்
  அணையும் ஐம் பொறி அளவினும் எளிவர அருளினை எனப் போற்றி
  இணை இல் வண் பெருங் கருணையே ஏத்தி முன் எடுத்த சொல் பதிகத்தில்
  புணரும் இன் இசை பாடினர் ஆடினர் பொழிந்தனர் விழி மாரி 6.1.161
  2060 ஊழி முதல்வர்க்கு உரிமைத் தொழில் சிறப்பால்
  வாழி திருத் தில்லை வாழ் அந்தணரை முன் வைத்தே
  ஏழ் இசையும் ஓங்க எடுத்தார் எமை ஆளும்
  காழியர் தம் காவலனார் கற்றாங் கெரியோம்பி 6.1.162
  2061 ண்ணார் பதிகத் திருக் கடை காப்புப் பரவி
  உள் நாடும் என்பும் உயிரும் கரைந்து உருகும்
  விண் நாயகன் கூத்து வெட்ட வெளியே திளைத்துக்
  கண்ணார் அமுது உண்டார் காலம் பெற அழுதார் 6.1.163
  2062 முன் மால் அயன் அறியா மூர்த்தியார் முன் நின்று
  சொல் மாலையால் காலம் எல்லாம் துதித்து இறைஞ்சி
  பல் மா மறை வெள்ளம் சூழ்ந்து பரவுகின்ற
  பொன் மாளிகையை வலம் கொண்டு புறம் போந்தார் 6.1.164
  2063 செல்வத் திருமுன்றில் தாழ்ந்து எழுந்து தேவர் குழாம்
  மல்கும் திருவாயில் வந்து இறைஞ்சி மா தவங்கள்
  நல்கும் திரு வீதி நான்கும் தொழுது அங்கண்
  அல்கும் திறம் அஞ்சுவார் சண்பை ஆண்டகையார் 6.1.165
  2064 செய்ய சடையார் திருவேட்களம் சென்று
  கை தொழுது சொல் பதிகம் பாடிக் கழுமலக் கோன்
  வைகி அருளும் இடம் அங்கு ஆக மன்றாடும்
  ஐயன் திருக் கூத்துக் கும்பிட்டு அணை உறும் நாள் 6.1.166
  2065 கைம் மான் மறியார் கழிப்பாலை உள் அணைந்து
  மெய்ம் மாலைச் சொல் பதிகம் பாடி விரைக் கொன்றைச்
  செம்மாலை வேணித் திரு உச்சி மேவியுறை
  அம்மானைக் கும்பிட்டு அரும் தமிழும் பாடினார் 6.1.167
  2066 பாடும் பதிக இசை யாழ்ப்பாணரும் பயிற்றி
  நாடும் சிறப்பு எய்த நாளும் நடம் போற்றுவார்
  நீடும் திருத்தில்லை அந்தணர்கள் நீள் மன்றுள்
  ஆடும் கழற்கு அணுக்கராம் பேறு அதிசயிப்பார் 6.1.168
  2067 ஆங்கு அவர் தம் சீலத்து அளவு இன்மையும் நினைந்தே
  ஓங்கி எழும் காதல் ஒழியாத உள்ளத்தார்
  தேன் கமழும் சோலைத் திருவேட்களம் கடந்து
  பூங்கிடங்கு சூழ் புலியூர் புக்கு அணையும் போழ்தின்கண் 6.1.169
  2068 அண்டத்து இறைவர் அருளால் அணி தில்லை
  முண்டத் திருநீற்று மூவாயிரவர்களும்
  தொண்டத் தகைமைக் கண நாதராய்த் தோன்றக்
  கண்ட அப் பரிசு பெரும் பாணர்க்கும் காட்டினார் 6.1.170
  2069 செல்வம் பிரிவு அறியாத் தில்லை வாழ் அந்தணரும்
  எல்லையில் சீர்ச் சண்பை இளவேறு எழுந்து அருளி
  ஒல்லை இறைஞ்சா முன் தாமும் உடன் இறைஞ்சி
  மல்லல் அணி வீதி மருங்கு அணைய வந்தார்கள் 6.1.171
  2070 பொங்கி எழும் காதல் புலன் ஆகப் பூசுரர் தம்
  சிங்கம் அனையார் திரு முடியின் மேல் குவித்த
  பங்கயத்தின் செவ்வி பழித்து வனப்பு ஓங்கும்
  செங்கையொடும் சென்று திருவாயில் உட்புக்கார் 6.1.172
  2071 ஒன்றிய சிந்தை உருக உயர் மேருக்
  குன்று அனைய பேர் அம்பலம் மருங்கு கும்பிட்டு
  மன்று உள் நிறைந்து ஆடும் மாணிக்கக் கூத்தர் எதிர்
  சென்று அணைந்து தாழ்ந்தார் திருக்களிற்றுப் படிக் கீழ் 6.1.173
  2072 ஆடினாய் நறு நெய்யொடு பால் தயிர் என்று எடுத்து ஆர்வத்தால்
  பாடினார் பின்னும் அப்பதிகத்தினில் பரவிய பாட்டு ஒன்றில்
  நீடு வாழ் தில்லை நான் மறையோர் தமைக் கண்ட அந் நிலை எல்லாம்
  கூறுமாறு கோத்து அவர் தொழுது ஏத்துச் சிற்றம் பலம் எனக் கூறி 6.1.174
  2073 இன்ன தன்மையில் இன் இசைப்
  பதிகமும் திருக்கடைக் காப்பு ஏத்தி
  மன்னும் ஆனந்த வெள்ளத்தில் திளைத்து
  எதிர் வந்து முன் நின்று ஆடும்
  பின்னுவார் சடைக் கூத்தர் பேர் அருள்
  பெறப் பிரியாத விடைபெற்றுப்
  பொன்னின் அம்பலம் சூழ்ந்து தாழ்ந்து
  எழுந்து போந்து அணைந்தனர் புறமுன்றில் 6.1.175
  2074 அப் புறத்து இடை வணங்கி அங்கு
  அருளுடன் அணிமணித் திருவாயில்
  பொற்புறத் தொழுது எழுந்து உடன்
  போதரப் போற்றிய புகழ்ப் பாணர்
  நற்பதம் தொழுது அடியனேன் பதி
  முதல் நதி நிவாக்கரை மேய
  ஒப்பில் தானங்கள் பணிந்திட வேண்டும்
  என்று உரை செய அது நேர்வார் 6.1.176
  2075 பொங்கு தெண்திரைப் புனித நீர்
  நிவாக்கரைக் குடதிசை மிசைப் போந்து
  தங்கு தந்தையாருடன் பரிசனங்களும்
  தவ முனிவரும் செல்லச்
  செங்கை யாழ்த் திரு நீலக் கண்டப்
  பெரும் பாணருடன் சேர
  மங்கையார் புகழ் மதங்க சூளாமணியாருடன்
  வரவந்தார் 6.1.177
  2076 இரும் தடங்களும் பழனமும் கடந்து
  போய் எருக்கத்தம் புலியூரின்
  மருங்கு சென்றுற நீல கண்டப்
  பெரும்பாணர் வணங்கிக் கார்
  நெருங்கு சோலை சூழ் இப்பதி
  அடியேன்பதி என நெடிது இன்புற்று
  அருங்கலைச் சிறு மழ இளங்களிறனார்
  அங்கணைந்து அருள் செய்வார் 6.1.178
  2077 ஐயர் நீர் அவதரித்திட இப்பதி அளவில் மாதவம் முன்பு
  செய்வாறு எனச் சிறப்பு உரைத்து அருளி அச் செழும்பதி இடம் கொண்ட
  மை கொள் கண்டர் தம் கோயில் உட்புக்கு வலம் கொண்டு வணங்கி பார்
  உய்ய வந்தவர் செழும் தமிழ்ப் பதிகம் அங்கு இசையுடன் உரை செய்தார் 6.1.179
  2078 அங்கு நின்று எழுந்து அருளி மற்றவருடன்
  அம்பொன்மா மலை வல்லி
  பங்கர் தாம் இனிது உறையும் நற் பதி பல
  பரிவொடும் பணிந்து ஏத்தித்
  துங்க வண்தமிழ்த் தொடை மலர் பாடிப்
  போய்த் தொல்லை வெங்குரு வேந்தர்
  செங்கண் ஏற்றவர் திரு முது குன்றினைத்
  தொழுது சென்று அணைகின்றார் 6.1.180
  2079 மொய் கொள் மா மணிக் கொழித்து
  முத்தாறு சூழ் முது குன்றை அடைவோம் என்று
  எய்து சொல் மலர் மாலை வண் பதிகத்தை
  இசையொடும் புனைந்து ஏத்தி
  செய் தவத் திரு முனிவரும் தேவரும்
  திசையெலாம் நெருங்கப் புக்கு
  ஐயர் சேவடி பணியும் அப் பொருப்பினில்
  ஆதரவுடன் சென்றார் 6.1.181
  2080 வான நாயகர் திருமுது குன்றினை
  வழிபட வலம் கொள்வார்
  தூ நறும் தமிழ்ச் சொல் இருக்குக் குறள்
  துணை மலர் மொழிந்து ஏத்தி
  ஞான போதகர் நம்பர் தம் கோயிலை
  நண்ணி அங்கு உள்புக்கு
  தேன் அலம்பு தண் கொன்றை யார் சேவடி
  திளைத்த அன்பொடு தாழ்ந்தார் 6.1.182
  2081 தாழ்ந்து எழுந்து முன் முரசு அதிர்ந்து
  எழும் எனும் தண் தமிழ் தொடை சாத்தி
  வாழ்ந்து போந்து அங்கண் வளம்பதி அதன்
  இடை வைகுவார் மணி வெற்புச்
  சூழ்ந்த தண் புனல் சுலவு முத்தாறொடு
  தொடுத்த சொல் தொடை மாலை
  வீழ்ந்த காதலால் பல முறை விளம்பியே
  மேவினார் சில நாள்கள் 6.1.183
  2082 ஆங்கு நாதரைப் பணிந்து பெண்ணாகடம்
  அணைந்து அருமறை ஓசை
  ஓங்கு தூங்கானை மாடத்துள் அமர்கின்ற
  ஒரு தனிப் பரஞ்சோதிப்
  பாங்கு அணைந்து முன் வலம் கொண்டு
  பணிவுற்றுப் பரவு சொல் தமிழ் மாலை
  தீங்கு நீங்குவீர் தொழுமின்கள் எனும்
  இசைப் பதிகமும் தெரிவித்தார் 6.1.184
  2083 கருவரைப்பில் புகாதவர் கை தொழும்
  ஒருவரைத் தொழுது உள்ளம் உவந்து போய்ப்
  பெருவரத்தினில் பெற்றவர் தம் உடன்
  திரு அரத்துறை சேர்தும் என்று ஏகுவார் 6.1.185
  2084 முந்தை நாள்கள் ஒரோ ஒரு கால் முது
  தந்தையார்பியல் மேல் இருப்பார் தவிர்ந்து
  அந்தணாளர் அவர் அருகே செலச்
  சிந்தை செய் விருப்போடு முன் சென்றனர் 6.1.186
  2085 ஆதியார் தம் அரத்துறை நோக்கியே
  காதலால் அணைவார் கடிது ஏகிட
  தாதையாரும் பரிவுறச் சம்பந்தர்
  பாத தாமரை நொந்தன பைப்பய 6.1.187
  2086 மறை அனைத்தும் ஒரு வடிவாம் என
  நிறை மதிப் பிள்ளை நீள் நிலம் சேர்ந்து எனத்
  துறை அலைக் கங்கை சூடும் அரத்துறை
  இறைவரைத் தொழுவான் விரைந்து ஏகினார் 6.1.188
  2087 பாசம் அற்றிலர் ஆயினும் பார் மிசை
  ஆசை சங்கரர்கு ஆயின தன்மையால்
  தேசு மிக்க திருவுரு ஆனவர்
  ஈசனைத் தொழுதே தொழுது ஏகினார் 6.1.189
  2088 இந்த மாநிலத்தின் இருள் நீங்கிட
  வந்த வைதிக மாமணி ஆனவர்
  சிந்தை ஆரமுதாகிய செம் சடைத்
  தந்தையார் கழல் தாழ்ந்து எழுந்து ஏகினார் 6.1.190
  2089 மாறன் பாடி எனும் பதி வந்துற
  ஆறு செல் வருத்தத்தின் அசைவினால்
  வேறு செல்பவர் வெய் துறப் பிள்ளையார்
  ஏறும் அஞ்செழுத்து ஓதி அங்கு எய்திட 6.1.191
  2090 உய்ய வந்த சம்பந்தர் உடன் வந்தார்க்கு
  எய்து வெம்மை இளைப்பு அஞ்சினான் போலக்
  கைகள் ஆயிரம் வாங்கிக் கரந்து போய்
  வெய்யவன் சென்று மேல் கடல் வீழ்ந்தனன் 6.1.192
  2091 அற்றை நாள் இரவு அப்பதியின் இடைச்
  சுற்று நீடிய தொண்டர்கள் போற்றிடப்
  பெற்றம் ஊர்ந்த பிரான் கழல் பேணுவார்
  வெற்றி மாதவத்தோருடன் மேவினார் 6.1.193
  2092 இந்நிலைக் கண் எழில் வளர் பூந்தராய்
  மன்னனார் தம் வழி வருத்தத் தினை
  அன்னம் ஆடும் துறை நீர் அரத்துறைச்
  சென்னியாற்றர் திருவுளம் செய்தனர் 6.1.194
  2093 ஏறுதற்குச் சிவிகை இடக்குடை
  கூறி ஊதக் குலவு பொன் சின்னங்கள்
  மாறில் முத்தின் படியினால் மன்னிய
  நீறு வந்த நிமலர் அருளுவார் 6.1.195
  2094 நீடு வாழ் பதி யாகும் நெல் வயலின்
  மாட மாமணை தோறும் மறையோர்க்குக்
  கூடு கங்குல் கனவில் குலமறை
  தேடு சேவடி தோன்ற முன் சென்று பின் 6.1.196
  2095 ஞான சம்பந்தன் நம்பால் அணைகின்றான்
  மான முகத்தின் சிவிகை மணிக் குடை
  ஆன சின்னம் நம் பால் கொண்டு அருங்கலைக்
  கோன் அவன் பால் அணைந்து கொடும் என 6.1.197
  2096 அந்தணாளர் உரைத்த அப்போழ்தினில்
  வந்து கூடி மகிழ்ந்து அற்புதம் உறும்
  சிந்தையோடும் செழுநீர் அரத்துறை
  இந்து சேகரர் கோயில் வந்து எய்தினர் 6.1.198
  2097 ஆங்கு மற்ற அருள் அடியாருடன்
  ஓங்கு கோயில் உள்ளார்க்கும் உண்டாயின
  ஈங்கு இது என்ன அதிசயம் என்பவர்
  தாங்கள் அம்மறையோர்கள் முன் சாற்றினார் 6.1.199
  2098 சால மிக்க வியப்புறு தன்மையின்
  பாலர் ஆதலும் பள்ளி எழுச்சியின்
  காலம் எய்திடக் காதல் வழிப்படும்
  சீல மிக்கார் திருக்காப்பு நீக்கினார் 6.1.200
  2099 திங்கள் நீர்மைச் செழுந் திரள் முத்தினால்
  துங்க வெண் குடை தூய சிவிகையும்
  பொங்க ஊதும் பொருவரும் சின்னமும்
  அங்கண் நாதர் அருளினால் கண்டனர் 6.1.201
  2100 கண்டபின் அவர் கை தலை மேல் குவித்து
  எண்திசைக்கும் விளக்கி இவையாம் எனத்
  தொண்ட ரோடும் மறையவர் சூழ்ந்து எழுந்து
  அண்டர் நாடும் அறிவுற ஆர்த்தனர் 6.1.202
  2101 சங்கு துந்துபி தாரை பேரி இம்முதல்
  பொங்கு பல்லிய நாதம் பொலிந்து எழ
  அங்கணன் அருளால் அவை கொண்டு உடன்
  பொங்கு காதல் எதிர் கொளப் போதுவார் 6.1.203
  2102 மாசில் வாய்மை நெல் வாயின் மறையவர்
  ஆசில் சீர்ச் சண்பை ஆண் தகையார்க்கு எதிர்
  தேசுடைச் சிவிகை முதலாயின
  ஈசர் இன் அருளால் தாங்கி ஏகினார் 6.1.204
  2103 இத்தலை இவர் இன்னணம் ஏகினார்
  அத்தலைச் சண்பை நாதர்க்கும் அவ் இரா
  முத்த நற் சிவிகை முதல் ஆயின
  உய்த்து அளிக்கும் படி முன் உணர்த்துவார் 6.1.205
  2104 அள்ளல் நீர் வயல் சூழும் அரத்துறை
  வள்ளலார் நாம் மகிழ்ந்து அளிக்கும் அவை
  கொள்ளல் ஆகும் கொண்டு உய்த்தல் செய்வாய் என
  உள்ளவாறு அருள் செய்ய உணர்ந்த பின் 6.1.206
  2105 சண்பை ஆளியார் தாம் கண்ட மெய் அருள்
  பண்பு தந்தையார் தம்முடன் பாங்கமர்
  தொண்டருக்கு அருள் செய்து தொழா முனம்
  விண் புலப்பட வீங்கு இருள் நீங்கலும் 6.1.207
  2106 மாலை யாமம் புலர் உறும் வைகறை
  வேலை செய்வினை முற்றி வெண் நீறு அணி
  கோல மேனியர் ஆய்க் கைம் மலர் குவித்து
  ஏல அஞ்செழுத்து ஓதி எழுந்தனர் 6.1.208
  2107 போத ஞானப் புகலிப் புனிதரைச்
  சீத முத்தின் சிவிகை மேல் ஏற்றிடக்
  காதல் செய்பவன் போலக் கருங்கடல்
  மீது தேரின் வந்து எய்தினன் வெய்யவன் 6.1.209
  2108 ஆய போழ்தின் அரவு எனும் ஆர்ப்புடன்
  தூய முத்தின் சிவிகை சுடர்க் குடை
  மேய சின்னங்கள் கொண்டு மெய் அன்ப ரோடு
  ஏய அந்தணர் தாம் எதிர் தோன்றினார் 6.1.210
  2109 வந்து தோன்றிய அந்தணர் மாதவர்
  கந்த வார் பொழில் காழி நல்ன்னாடர் முன்
  அந்தமில் சீர் அரத்துறை ஆதியார்
  தந்த பேர் அருள் தாங்குவீர் என்றனர் 6.1.211
  2110 என்று தங்களுக்கு ஈசர் அருள் செய்தது
  ஒன்றும் அங்கு ஒழியாமை உரைத்து முன்
  நின்று போற்றித் தொழுதிட நேர்ந்தது
  மன்று உளரர் அருள் என்று வணங்கினார் 6.1.212
  2111 மெய்ம்மை போற்றி விடாத விருப்பினால்
  தம்மை உன்னும் பரிசு தந்து ஆள்பவர்
  செம்மை நித்தில ஆனச் சிறப்பு அருள்
  எம்மை ஆளுவிப்பான் இன்று அளித்ததே 6.1.213
  2112 எந்தை ஈசன் என எடுத்து இவ்வருள்
  வந்தவாறு மற்று எவ் வணமோ என்று
  சிந்தை செய்யும் திருப் பதிகத்து இசை
  புந்தியார் அப் புகன்று எதிர் போற்றுவார் 6.1.214
  2113 பொடி அணிந்த புராணன் அரத்துறை
  அடிகள் தம் அருளே இதுவாம் எனப்
  படி இலாத சொல் மாலைகள் பாடியே
  நெடிது போற்றிப் பதிகம் நிரப்பினார் 6.1.215
  2114 சோதி முத்தின் சிவிகை சூழ் வந்து பார்
  மீது தாழ்ந்து வெண் நீற்று ஒளி போற்றி நின்று
  ஆதியார் அருள் ஆதலின் அஞ்செஎழுத்து
  ஓதி ஏறினார் உய்ய உலகு எலாம் 6.1.216
  2115 தொண்டர் ஆர்த்தனர் சுருதிகள் ஆர்த்தன தொல்லை
  அண்டர் ஆர்த்தனர் அகிலமும் ஆர்ப்புடன் எய்தக்
  கொண்டல் ஆர்த்தன முழவமும் ஆர்த்தன குழுமி
  வண்டு அறாப் பொலி மலர் மழை ஆர்த்தது வானம் 6.1.217
  2116 விளையும் ஆர்த்தன வயிர்களும் ஆர்த்தன மறையின்
  கிளையும் ஆர்த்தன கிளைஞரும் ஆர்த்தனர் கெழுவும்
  களைகண் ஆர்த்ததொர் கருணையின் ஆர்த்தன முத்து
  விளையும் மா கதிர் வெண்குடை ஆர்த்தது மிசையே 6.1.218
  2117 பல்கு வெண்கதிர்ப் பத்திசேர் நித்திலச் சிவிகைப்
  புல்கு நீற்று ஒளியுடன் பொலி புகலி காவலனார்
  அல்கு வெல் வளை அலைத்து எழு மணி நிரைத் தரங்கம்
  மல்கு பால் கடல் வளர்மதி உதித்தது என வந்தார் 6.1.219
  2118 நீடு தொண்டர்கள் மறையவர் ஏனையோர் நெருங்கி
  மாடு கொண்டு எழு மகிழ்ச்சியின் மலர்க்கை மேல் குவித்தே
  ஆடு கின்றனர் அயர்ந்தனர் அளவில் ஆனந்தம்
  கூடுகின்ற கண் பொழி புனல் வெள்ளத்தில் குளித்தார் 6.1.220
  2119 செய்ய பொன் புனை வெண்டரளத்து அணிசிறக்க
  சைவ மா மறைத் தலைவர் பால் பெறும் தனிக் காளம்
  வையம் ஏழுடன் மறைகளும் நிறை தவத்தோரும்
  உய்ய ஞானசம்பந்தன் வந்தான் என ஊத 6.1.221
  2120 சுற்று மாமறைச் சுருதியின் பெருகு ஒலி நடுவே
  தெற்றினார் புரம் எரித்தவர் தரு திருச்சின்னம்
  முற்றும் ஆனவன் ஞானமே முலை சுரந்து ஊட்ட
  பெற்ற பாலறா வாயன் வந்தான் எனப் பிடிக்க 6.1.222
  2121 புணர்ந்த மெய்த்தவக் குழாத்தொடும் போதுவார் முன்னே
  இணைந்த நித்திலத்து இலங்கு ஒளி நலங்கிளர் தாரை
  அணைந்த மாமறை முதல் கலை அகிலமும் ஓதாது
  உணர்ந்த முத்தமிழ் விரகன் வந்தான் என ஊத 6.1.223
  2122 தெருளும் மெய்க்கலை விளங்கவும் பார் உளோர் சிந்தை
  இருளும் நீங்கவும் எழுது சொன் மறை அளிப்பவர் தாம்
  பொருளும் ஞானமும் போகமும் போற்றி என்பாருக்கு
  அருளும் அங்கணர் திரு அரத் துறையை வந்து அணைந்தார் 6.1.224
  2123 வந்து கோபுர மணி நெடு வாயில் சேய்த்து ஆகச்
  சந்த நித்திலச் சிவிகை நின்று இழிந்து தாழ்ந்து எழுந்து
  சிந்தை ஆர்வமும் மகிழ்ச்சியும் பொங்கி முன் செல்ல
  அந்தி நாண்மதி அணிந்தவர் கோயிலுள் அடைந்தார் 6.1.225
  2124 மன்னு கோயிலை வலம் கொண்டு திரு முன்பு வந்து
  சென்னியில் கரம் குவித்து வீழ்ந்து அன்பொடு திளைப்பார்
  என்னையும் பொருளாக இன் அருள் புரிந்து அருளும்
  பொன் அடித்தலத் தாமரை போற்றி என்று எழுந்தார் 6.1.226
  2125 சூடினார் கர கமலங்கள் சொரிந்து இழி கண்ணீர்
  ஆடினார் திரு மேனியில் அரத்துறை விரும்பி
  நீடினார் திரு அருள் பெரும் கருணையே நிகழப்
  பாடினார் திருப் பதிகம் ஏழ் இசையொடும் பயில 6.1.227
  2126 இசை விளங்கிட இயல்பினில் பாடி நின்று ஏத்தி
  மிசை விளங்கு நீர் வேணியார் அருளினால் மீண்டு
  திசை விளங்கிடத் திரு அருள் பெற்றவர் சில நாள்
  அசைவில் சீர்த் தொண்டர் தம் உடன் அப்பதி அமர்ந்தார் 6.1.228
  2127 தேவர் தம்பிரான் திரு அரத் துறையினில் இறைஞ்சி
  மேவு நாட்களில் விமலனார் நெல் வெண்ணெய் முதலாத்
  தாவில் அன்பர்கள் தம் உடன் தொழுது பின் சண்பைக்
  காவலர் அருள் பெற்று உடன் கலந்து மீண்டு அணைந்தார் 6.1.229
  2128 விளங்கு வேணு புரத்து திருத் தோணி வீற்று இருந்த
  களம் கொள் கண்டர் தம் காதலியார் உடன் கூட
  உளம் கொளப் புகுந்து உணர்வினில் வெளிப்பட உருகி
  வளம் கொள் பூம் புனல் புகலிமேல் செல மனம் வைத்தார் 6.1.230
  2129 அண்ணலார் திரு அரத்துறை அடிகளை வணங்கி
  நண்ணு பேர் அருளால் விடை கொண்டு போய் நடம் கொண்டு
  உள் நிறைந்த பூங்கழல் இணை உச்சி மேல் கொண்டே
  வெள் நிலா மலர் நித்திலச் சிவிகை மேல் கொண்டார் 6.1.231
  2130 சிவிகை முத்தினில் பெருகு ஒளி திசை எலாம் விளக்கப்
  கவிகை வெண்மதிக் குளிர் ஒளி கதிர் செய்வான் கலப்பக்
  குவிகை மேல் கொண்டு மறையவர் குணலை இட்டு ஆடப்
  புவிகை மாறு இன்றிப் போற்ற வந்து அருளினார் போந்தார் 6.1.232
  2131 மறை முழங்கின தழங்கின வண்தமிழ் வயிரின்
  குறை நரன்றன முரன்றன வளைக்குலம் காளம்
  முறை இயம்பின இயம்பல ஒலித்தன முரசப்
  பொறை கறங்கின பிறங்கின போற்றிசை அரவம் 6.1.233
  2132 உடைய பிள்ளையார் வரும் எல்லை உள்ள அப்பதியோர்
  புடை இரண்டினும் கொடியொடு பூந்துகில் விதானம்
  நடை செய் காவணம் தோரணம் பூகம் நல் கதலி
  மிடையும் மாலைகள் நிறை குடம் விளக்கொடு நிரைத்தார் 6.1.234
  2133 அனைய செய்கையால் எதிர் கொளும் பதிகள் ஆனவற்றின்
  வினை தரும் பவம் தீர்ப்பவர் கோயில்கள் மேவிப்
  புனையும் வண் தமிழ் மொழிந்து அடி பணிந்து போந்து அணைந்தார்
  பனை நெடும் கை மா உரித்தவர் மகிழ் பெரும் பழுவூர் 6.1.235
  2134 அங்கு அணைந்து இளம்பிறை அணிந்த சென்னியர்
  பொங்கு எழில் கோபுரம் தொழுது புக்க பின்
  துங்க நீள் விமானத்தைச் சூழ்ந்து வந்துமுன்
  பங்கயச் சேவடி பணிந்து பாடுவார் 6.1.236
  2135 மண்ணினில் பொலி குலமலையர் தாம் தொழுது
  எண் இல் சீர்ப் பணிகள் செய்து ஏத்தும் தன்மையில்
  நண்ணிய வகை சிறப்பித்து நாதரைப்
  பண்ணினில் திகழ் திருப்பதிகம் பாடினார் 6.1.237
  2136 பாவின இசை வழிபாடி அங்கு அகன்றி
  யாவரும் தொழுது உடன் ஏத்த எய்தினார்
  மூவுலகு உய்ய நஞ்சு உண்ட மூர்த்தியார்
  மேவிய பெரும் திரு விசய மங்கையில் 6.1.238
  2137 அந்தணர் விசய மங்கையினில் அங்கணர்
  தம் தனி ஆலயம் சூழ்ந்து தாழ்ந்து முன்
  வந்தனை செய்து கோ தனத்தை மன்னிய
  செந்தமிழ் மாலையில் சிறப்பித்து ஏத்தினார் 6.1.239
  2138 விசய மங்கையின் இடம் அகன்று மெய்யர் தாள்
  அசைவில் வைகாவினில் அணைந்து பாடிப் போந்து
  இசை வளர் ஞான சம்பந்தர் எய்தினார்
  திசை உடை ஆடையர் திருப்புறம் பயம் 6.1.240
  2139 புறம் பயத்து இறைவரை வணங்கிப் போற்றி செய்
  திறம் புரி நீர்மையில் பதிகச் செம்தமிழ்
  நிறம் பயில் இசையுடன் பாடி நீடிய
  அறம் தரு கொள்கையர் அமர்ந்து மேவினார் 6.1.241
  2140 அத் திருப்பதி பணிந்து அகன்று போய் அனல்
  கைத் தலத்தவர் பதி பிறவும் கை தொழு
  முத் தமிழ் விரபராம் முதல்வர் நண்ணினார்
  செய்த் தலைப் பணிலம் முத்து ஈனும் சேய்ஞலூர் 6.1.242
  2141 திரு மலி புகலி மன் சேரச் சேய் ஞலூர்
  அரு மறையவர் பதி அலங்கரித்து முன்
  பெரு மறையொடு முழவு ஒலி பிறங்கவே
  வருமுறை எதிர் கொள வந்து முந்தினார் 6.1.243
  2142 ஞான சம்பந்தரும் நாயனார் சடைத்
  தூ நறும் தொடையல் முன் சூட்டும் பிள்ளையார்
  பான்மையில் வரும் பதி என்று நித்தில
  யானமுன் இழிந்து எதிர் இறைஞ்சி எய்தினார் 6.1.244
  2143 மா மறையாளர் வண் புகலிப் பிள்ளையார்
  தாம் எழுந்து அருளிடத் தங்கள் பிள்ளையார்
  காமரும் பதியில் வந்து அருளக் கண்டனர்
  ஆ மகிழ் உடன் பணிந்து ஆடி ஆர்த்தனர் 6.1.245
  2144 களித்தனர் புண்ணியக் கரக வாசநீர்
  தெளித்தனர் பொரிகளும் மலரும் சிந்தினர்
  துளித்தனர் கண் மழை சுருதி ஆயிரம்
  அளித்தவர் கோயிலுள் அவர் முன்பு எய்தினார் 6.1.246
  2145 வெங்குரு வேந்தரும் விளங்கு கோயிலைப்
  பொங்கிய விருப்பினால் புடை வலம் கொடு
  செங்கைகள் சென்னிமேல் குவித்துச் சென்று புக்கு
  அங்கணர் முன்புற அணைந்து தாழ்ந்தனர் 6.1.247
  2146 வேதியர் சேய்ஞலூர் விமலர் தம் கழல்
  காதலில் பணிந்தவர் கருணை போற்றுவார்
  தாதை தாள் தடிந்த சண்டீசப் பிள்ளையார்
  பாதகப் பயன் பெறும் பரிசு பாடினார் 6.1.248
  2147 இன் இசை வண் தமிழ் பாடி ஏத்தியே
  நன்னெடும் பதி உளோர் நயக்க வைகிய
  பின்னர் வெண்பிறை அணி வேணிப் பிஞ்ஞகர்
  மன்னிய திருப்பனந்தாள் வணங்கினார் 6.1.249
  2148 ஆங்கணி சொன் மலர் மாலை சாத்தி அப்
  பாங்கு பந்தணை நலூர் பணிந்து பாடிப் போய்த்
  தீங்கு தீர் மா மறைச் செம்மை அந்தணர்
  ஓங்கும் ஓமாம் புலியூர் வந்து உற்றனர் 6.1.250
  2149 மற்ற நல் பதி வட தளியின் மேவிய
  அற்புதர் அடி பணிந்து அலர்ந்த செந்தமிழ்ச்
  சொல் தொடைபாடி அங்கு அகன்று சூழ் மதில்
  பொன் பதி வாழ் கொளி புத்தூர் புக்கனர் 6.1.251
  2150 சீர் வளர் கோயிலை அணைந்து தேமலர்க்
  கார் வளர் கண்டர் தாள் பணிந்து காண்பவர்
  பார் புகழ் பதிகங்கள் பாடி நீடுவார்
  வார் பொழில் கடம்பையும் வணங்கி வாழ்ந்தனர் 6.1.252
  2151 நம்பரை நலம் திகழ் நாரை ஊரினில்
  கும்பிடும் விருப்பொடு குறுகிக் கூடிய
  வம்பலர் செந்தமிழ் மாலை பாடி நின்று
  எம்பிரான் கவுணியர் தலைவர் ஏத்தினார் 6.1.253
  2152 அப்பதி பணிந்து அரும் தமிழ் புனைந்து தம்
  மெய்ப்படு விருப்பொடு மேவு நாள் அரன்
  பொன் பதி பலவும் முன் பணிந்து போந்தனர்
  பைப் பணியவர் கருப் பறியல் ஊரினில் 6.1.254
  2153 பரமர் தம் திருக் கருப் பறியல் ஊரினைச்
  சிரபுரச் சிறுவர் கை தொழுது செந்தமிழ்
  உரை இசை பாடி அம் மருங்கின் உள்ளவாம்
  சுரர் தொழும் பதிகளும் தொழுது பாடினார் 6.1.255
  2154 மண் உலகு செய்த தவப் பயனாய் உள்ள
  வள்ளலார் அப்பதிகள் வணங்கி ஏகி
  எணில் முரசு இரங்கி எழப் பணிலம் ஆர்ப்ப
  இலங்கிய காளம் சின்னம் எங்கும் ஊதக்
  கண் வளர் மென் கரும்பு மிடை கதிர்ச் செம்சாலி
  கதலி கமுகு உடன் ஓங்கும் கழனி நாட்டுத்
  தெண் நிலவு சூடிய தம் பெருமான் வைகும்
  திருப் பிரம புரம் சாரச் செல்லும்போது 6.1.256
  2155 பிள்ளையார் எழுந்து அருளக் கேட்ட செல்வப்
  பிரமபுரத்து அருமறையோர் பெருகு காதல்
  உள்ளம் மகிழ் சிறந்து ஓங்கத் தோணி மேவும்
  உமைப் பாகர் கழல் வணங்கி உவகை கூர
  வெள்ள மறை ஒலிபெருகு மறுகு தோறும் மிடை
  மகர தோரணங்கள் கதலி பூகம்
  தெள்ளுபுனல் நிறை குடங்கள் தீப தூபம் செழும்
  கொடிகள் நிரைத்து எதிர் கொள் சிறப்பில் செய்வார் 6.1.257
  2156 ஆரணங்கள் மதுர ஒலி எழுந்து பொங்க
  அரசிலையும் தருப்பையும் பெய்து அணிந்த வாசப்
  பூரண கும்பங்கள் நிறை கரகம் ஏந்திப் புது
  மலரும் நறும் துகளும் பொரியும் தூவி
  வாரணங்கு முலை உமையாள் குழைத்த
  செம்பொன் வள்ளத்தில் அமுது உண்ட வள்ளலாரைச்
  சீர் அணங்கு மணி முத்தின் சிவிகை மீது
  செழுந்தரளக் குடை நிழல் கீழ் சென்று கண்டார் 6.1.258
  2157 கண்ட பொழுதே கைகள் தலைமேல் கொண்டு
  கண் களிப்ப மனம் களிப்பக் காதல் பொங்கித்
  தொண்டர்களும் மறையவரும் சென்று சூழ்ந்து
  சொல் இறந்த மகிழ்ச்சியினால் துதித்த ஓசை
  எண் திசையும் நிறைவித்தார் ஆடை வீசி
  இரு விசும்பின் வெளி தூர்த்தார் ஏறு சீர்த்தி
  வண்டமிழ் நாயகரும் இழிந்து எதிரே சென்று
  வணங்கி அவருடன் கூடி மகிழ்ந்து புக்கார் 6.1.259
  2158 திங்கள் அணி மணிமாடம் மிடைந்த வீதி
  சென்று அணைந்து தெய்வ மறைக் கற்பின் மாதர்
  மங்கல வாழ்த்து இசை இரண்டு மருங்கு
  மல்க வானவர் நாயகர் கோயில் மருங்கு சார்ந்து
  துங்க நிலைக் கோபுரத்தை இறைஞ்சி
  புக்குச் சூழ்ந்து திருத்தோணி மிசை மேவினார்கள்
  தங்கள் திரு முன்பு தாழ்ந்து எழுந்து நின்று
  தமிழ் வேதம் பாடினார் தாளம் பெற்றார் 6.1.260
  2159 பரவு திருப்பதிக இசை பாடி நீடும்
  பரன் கருணைத் திருவருளின் பரிசு போற்றி
  விரவு மலர்க் கண் பனிப்பப் கைகள் கூப்பி
  விழுந்து எழுந்து புறம் போந்து வேத வாய்மைச்
  சிரபுரத்துப் பிள்ளையார் செல்லும் போது
  திரு நீல கண்ட யாழ்ப்பாணர் பின்னே
  வர அவரை வளம் பெருகு மனையில் போக
  அருள் செய்து தம் திரு மாளிகையின் வந்தார் 6.1.261
  2160 மறையவர்கள் அடி போற்றத் தந்தையாரும்
  மருங்கு அணைய மாளிகையில் அணையும்போதில்
  நிறை குடமும் மணி விளக்கும் முதலாய் உள்ள
  நீதி மறைக் குல மகளிர் நெருங்கி ஏந்த
  இறைவர் திரு நீற்றுக் காப்பு ஏந்தி முன் சென்று
  ஈன்ற தாயார் சாத்தி இறைஞ்சி ஏத்த
  முறைமை அவர்க்கு அருள் செய்து மடத்தில்
  புக்கார் முதல்வர் பால் மணி முத்தின் சிவிகை பெற்றார் 6.1.262
  2161 செல்வ நெடு மாளிகையில் அமர்ந்து
  நாளும் திருத் தோணி மிசையாரைச் சென்று தாழ்ந்து
  மல்கு திருப் பதிகங்கள் பலவும் பாடி மனம்
  மகிழ்ந்து போற்றி இசைத்து வைகுநாளில்
  ஒல்லை முறை உபநயனப் பருவம் எய்த உலகு
  இறந்த சிவஞானம் உணரப் பெற்றார்
  தொல்லை மறை விதிச் சடங்கு மறையோர் செய்யத்
  தோலொடு நூல் தாங்கினார் சுரர்கள் போற்ற 6.1.263
  2162 ஒரு பிறப்பும் எய்தாமை உடையார்தம்மை
  உலகு இயல்பின் உபநயன முறைமையாகும்
  இருபிறப்பின் நிலைமையினைச் சடங்கு காட்டி
  எய்துவிக்கும் மறை முனிவர் எதிரே நின்று
  வரு திறத்தின் மறை நான்கும் தந்தோம் என்று
  மந்திரங்கள் மொழிந்தவர்க்கு மதுர வாக்கால்
  பொருவு இறப்ப ஓதினார் புகலி வந்த புண்ணியனார்
  எண்ணிறந்த புனித வேதம் 6.1.264
  2163 சுருதி ஆயிரம் ஓதி அங்கம் ஆன தொல்
  கலைகள் எடுத்து இயம்பும் தோன்றலாரைப்
  பரிதி ஆயிரம் கோடி விரிந்தால் என்னப் பரஞ்சோதி
  அருள் பெற்ற பான்மை மேன்மை
  கருதி ஆதரவோடும் வியப்பு உற்று ஏத்தும் கலை
  மறையோர் கவுணியனார் தம்மைக் கண்முன்
  வரும் தியானப் பொருள் என்று இறைஞ்சி தாம்
  முன் வல்ல மறை கேட்டு ஐயம் தீர்ந்து வாழ்ந்தார் 6.1.265
  2164 மந்திரங்கள் ஆன எல்லாம் அருளிச் செய்து
  மற்று அவற்றின் வைதிக நூல் சங்கின் வந்த
  சிந்தை மயக்குறும் ஐயம் தெளிய எல்லாம் செழு
  மறையோர்க்கு அருளி அவர் தெருளும் ஆற்றால்
  முந்தை முதல் மந்திரங்கள் எல்லாம் தோன்றும்
  முதல் ஆகும் முதல்வனார் எழுத்தஞ்சு என்பார்
  அந்தியினுள் மந்திரம் அஞ்சு எழுத்துமே என்று
  அஞ்சு எழுத்தின் திருப்பதிகம் அருளிச்செய்தார் 6.1.266
  2165 அத்தகைமை பிள்ளையார் அருளிச் செய்ய
  அந்தணர்கள் அருள் தலைமேல் கொண்டு தாழ்ந்து
  சித்தம்மகிழ்வொடு சிறப்பத் தாமும் தெய்வத்
  திருத்தோணி அமர்ந்தாரைச் சென்று தாழ்ந்து
  மெய்த்த இசைப் பதிகங்கள் கொண்டு போற்றி
  விரை மலர்த்தாள் மனம் கொண்டு மீண்டு போந்து
  பத்தர் உடன் இனிது அமரும் பண்பு கூடப் பரமர்
  தாள் பணிந்து ஏத்திப் பயிலும் நாளில் 6.1.267
  2166 பந்து அணை மெல் விரலாளும் பரமரும் பாய் விடை மீது
  வந்து பொன் வள்ளத்து அளித்த வரம்பில் ஞானத்து அமுது உண்ட
  செந்தமிழ் ஞான சம்பந்தர் திறம் கேட்டு இறைஞ்சு தற்காக
  அந்தணர் பூந்தராய் தன்னில் அணைந்தனர் நாவுக் கரையர் 6.1.268
  2167 வாக்கின் பெருவிறல் மன்னர் வந்து அணைந்தார் எனக் கேட்டு
  பூக்கமழ் வாசத் தடம் சூழ் புகலிப் பெரும் தகையாரும்
  ஆக்கிய நல் வினைப் பேறு என்று அன்பர் குழாத் தொடும் எய்தி
  ஏற்கும் பெரு விருப்போடும் எதிர் கொள எய்தும் பொழுதில் 6.1.269
  2168 சிந்தை இடை அறா அன்பும் திருமேனி தன்னில் அசைவும்
  கந்தம் மிகையாம் கருத்தும் கை உழவாரப் படையும்
  வந்திழி கண்ணீர் மழையும் வடிவில் பொலி திரு நீறும்
  அந்தம் இலாத் திரு வேடத்து அரசும் எதிர் வந்து அணைய 6.1.270
  2169 கண்ட கவுணியர்க் கன்றும் கருத்தில் பரவு மெய்க் காதல்
  தொண்டர் திருவேடம் நேரே தோன்றியது என்று தொழுதே
  அண்டரும் போற்ற அணைந்த அங்கு அரசும் எதிர் வந்து இறைஞ்ச
  மண்டிய ஆர்வம் பெருக மதுர மொழி அருள் செய்தார் 6.1.271
  2170 பேர் இசை நாவுக்கு அரசைப் பிள்ளையார் கொண்டு உடன் போந்து
  போர் விடையார் திருத்தோணிப் பொன் கோயில் உட்புகும் போதில்
  ஆர்வம் பெருக அணையும் அவருடன் கும்பிட்டு அருளால்
  சீர்வளர் தொண்டரைக் கொண்டு திருமாளிகையினில் சேர்ந்தார் 6.1.272
  2171 அணையும் திருத்தொண்டர் தம்மோடு ஆண்ட அரசுக்கும் அன்பால்
  இணையில் திரு அமுது ஆக்கி இயல்பால் அமுது செய்வித்துப்
  புணரும் பெருகு அன்பு நண்பும் பொங்கிய காதலில் கும்பிட்டு
  உணரும் சொல் மாலைகள் சாத்தி உடன் மகிழ்வு எய்தி உறைந்தார் 6.1.273
  2172 அந்நாள் சில நாள்கள் செல்ல அருள் திருநாவுக்கு அரசர்
  மின்னார் சடை அண்ணல் எங்கும் மேவிடம் கும்பிட வேண்டி
  பொன் மார்பில் முந்நூல் புனைந்த புகலிப் பிரான் இசைவோடும்
  பின்னாக எய்த இறைஞ்சிப் பிரியாத நண்பொடும் போந்தார் 6.1.274
  2173 வாக்கின் தனி மன்னர் ஏக மாறாத் திரு உளத்தோடும்
  பூக்கமழ் பண்ணைகள் சூழ்ந்த புகலியின் மீண்டும் புகுந்து
  தேக்கிய மாமறை வெள்ளத் திருத்தோணி வீற்று இருந்தாரைத்
  தூக்கின் தமிழ் மாலை பாடித் தொழுது அங்கு உறைகின்ற நாளில் 6.1.275
  2174 செந்தமிழ் மாலை விகற்பச் செய்யுள்களான் மொழி மாற்றும்
  வந்த சொல் சீர் மாலை மாற்றும் வழி மொழி எல்லா மடக்குச்
  சந்த வியமகம் ஏகபாதம் தமிழ் இருக்குக் குறள் சாத்தி
  எந்தைக்கு எழு கூற்றிருக்கை ஈரடி ஈரடி வைப்பு 6.1.276
  2175 நாலடி மேல் வைப்பு மேன்மை நடையின் முடுகும் இராகம்
  சால்பினில் சக்கரம் ஆதி விகற்பங்கள் சாற்றும் பதிக
  மூல இலக்கியமாக எல்லாப் பொருள்களும் முற்ற
  ஞாலத்து உயர் காழியாரைப் பாடினார் ஞான சம்பந்தர் 6.1.277
  2175
  2176 இன்னிசை பாடின எல்லாம் யாழ்ப் பெரும் பாணனார் தாமும்
  மன்னும் இசை வடிவான மதங்க சூளா மணியாரும்
  பன்னிய ஏழ் இசை பற்றிப் பாடப் பதிகங்கள் பாடிப்
  பொன்னின் திருத்தாளம் பெற்றார் புகலியில் போற்றி இருந்தார் 6.1.278
  2177 அங்கண் அமர் கின்ற நாளில் அரும் தமிழ் நாடு எத்தினுள்ளும்
  திங்கள் சடை அண்ணலார்தம் திருப்பதி யாவையும் கும்பிட்டு
  எங்கும் தமிழ் மாலை பாடி இங்கு எய்துவன் என்று
  தம் குலத் தாதையா ரோடும் தவ முனிவர்க்கு அருள் செய்தார் 6.1.279
  2178 பெருகு விருப்புடன் நோக்கிப் பெற்ற குலத் தாதையாரும்
  அருமையால் உம்மைப் பயந்த அதனால் பிரிந்து உறைவு ஆற்றேன்
  இருமைக்கும் இன்பம் அளிக்கும் யாகமும் யான் செய வேண்டும்
  ஒருமையால் இன்னம் சிலநாள் உடன் எய்துவேன் என்று உரைத்தார் 6.1.280
  2179 ஆண்டகையாரும் இசைந்து அங்கு அம்பொன் திருத்தேணி மேவும்
  நீண்ட சடையார் அடிக்கீழ் பணி உற்று நீடு அருள் பெற்றே
  ஈண்டு புகழ்த் தாதையார் பின் எய்திட யாழ்ப்பாணரோடும்
  காண் தகு காழி தொழுது காதலினால் புறம் போந்தார் 6.1.281
  2180 அத்திரு மூதூரின் உள்ளார் அமர்ந்து உடன்போதுவார் போத
  மெய்த்தவர் அந்தணர் நீங்கா விடை கொண்டு மீள்வார்கள் மீள
  முத்தின் சிவிகை மேல் கொண்டு மொய் ஒளித் தாமம் நிரத்த
  நித்தில வெண்குடை மீது நிறை மதி போல நிழற்ற 6.1.282
  2181 சின்னம் தனிக் காளம் தாரை சிரபுரத்து ஆண்டகை வந்தார்
  என்னும் தகைமை விளங்க ஏற்ற திருப் பெயர் சாற்ற
  முன் எம்மருங்கும் நிரத்த முரசு உடைப் பல்லியம் ஆர்ப்ப
  மன்னும் திருத்தொண்டனார் வந்து எதிர் கொண்டு வணங்க 6.1.283
  2182 சங்க நாதங்கள் ஒலிப்பத் தழங்கு பொன் கோடு முழங்க
  மங்கல வாழ்த்து உரை எங்கும் மல்க மறை முன் இயம்பத்
  திங்களும் பாம்பும் அணிந்தார் திருப்பதி எங்கும் முன் சென்று
  பொங்கிய காதலில் போற்றப் புகலிக் கவுணியர் போந்தார் 6.1.284
  2183 திருமறைச் சபையர் ஆளி சிவனார் திருக்கண்ணார் கோயில்
  பெரு விருப்பால் அணைந்து ஏத்திப் பிஞ்ஞகர் கோயில் பிறவும்
  உருகிய அன்பால் இறைஞ்சி உயர் தமிழ் மாலை கொண்டு ஏத்தி
  வரு புனல் பொன்னி வடபால் குட திசை நோக்கி வருவார் 6.1.285
  2184 போற்றிய காதல் பெருக புள்ளிருக்கும் திருவேளூர்
  நால் தடம் தோளுடை மூன்று நயனப் பிரான் கோயில் நண்ணி
  ஏற்ற அன்பு எய்த வணங்கி இருவர் புள் வேந்தர் இறைஞ்சி
  ஆற்றிய பூசனை சாற்றி அஞ்சொற் பதிகம் அணிந்தார் 6.1.286
  2185 நீடு திரு நின்றி ஊரின் நிமலனார் நீள் கழல் ஏத்திக்
  கூடிய காதலில் போற்றிக் கும்பிட்டு வண் தமிழ் கூறி
  நாடு சீர் நீடூர் வணங்கி நம்பர் திருப் புன்கூர் நண்ணி
  ஆடிய பாதம் இறைஞ்சி அரும் தமிழ் பாடி அமர்ந்தார் 6.1.287
  2186 அங்கு நின்று ஏகி அப்பாங்கில் அரனார் மகிழ் கோயில் ஆன
  எங்கணும் சென்று பணிந்தே ஏத்தி இமவான் மடந்தை
  பங்கர் உறை பழ மண்ணிப் படிக்கரைக் கோயில் வணங்கித்
  தங்கு தமிழ் மாலை சாத்தித் திருக்குறுக்கைப் பதி சார்ந்தார் 6.1.288
  2187 திருக்குறுக்கைப் பதி மன்னித் திரு வீரட்டானத்து அமர்ந்த
  பொருப்புவில்லாளரை ஏத்திப் போந்து அன்னியூர் சென்று போற்றிப்
  பருக்கை வரை உரித்தார் தம் பந்தண நல்லூர் பணிந்து
  விருப்புடன் பாடல் இசைந்தார் வேதம் தமிழால் விரித்தார் 6.1.289
  2188 அப்பதி போற்றி அகல்வார் அரனார் திருமணம் சேரி
  செப்பரும் சீர்த் தொண்டரோடும் சென்று தொழுது இசை பாடி
  எப்பொருளும் தரும் ஈசர் எதிர் கொள் பாடிப் பதி எய்தி
  ஒப்பில் பதிகங்கள் பாடி ஓங்கு வேள்விக் குடி உற்றார் 6.1.290
  2189 செழுந்திரு வேள்விக் குடியில் திகழ் மணவாள நற்கோலம்
  பொழிந்த புனல் பொன்னி மேவும் புனிதத் துருத்தி இரவில்
  தழும்பிய தன்னைமையும் கூடத் தண் தமிழ் மாலையில் பாடிக்
  கொழுந்து வெண் திங்கள் அணிந்தார் கோடிக் காவிற் சென்றடைந்தார் 6.1.291
  2190 திருக்கோடி காவில் அமர்ந்த தேவர் சிகாமணி தன்னை
  எருக்கோடு இதழியும் பாம்பும் இசைந்து அணிந்தானை வெள்ளேனப்
  பருக்கோடு பூண்ட பிரானைப் பணிந்து சொல் மாலைகள் பாடிக்
  கருக்கோடி நீப்பார்கள் சேரும் கஞ்சனூர் கை தொழச் சென்றார் 6.1.292
  2191 கஞ்சனூர் ஆண்ட தம் கோவைக் கண் உற்று இறைஞ்சி முன் போந்து
  மஞ்சணி மாமதில் சூழும் மாந்துறை வந்து வணங்கி
  அஞ்சொல் தமிழ் மாலை சாத்தி அங்கு அகன்று அன்பர் முன்னாகச்
  செஞ்சடை வேதியர் மன்னும் திருமங்கலக் குடி சேர்ந்தார் 6.1.293
  2192 வெங் கண் விடை மேல் வருவார் வியலூர் அடிகளைப் போற்றித்
  தங்கிய இன்னிசை கூடும் தமிழ்ப் பதிகத் தொடை சாத்தி
  அங்கண் அமர்வார் தம் முன்னே அருள் வேடம் காட்டத் தொழுது
  செங்கண் மாலுக்கு அரியார் தந்திருந்து தேவன் குடி சேர்ந்தார் 6.1.294
  2193 திருந்து தேவன் குடி மன்னும் சிவ பெருமான் கோயில் எய்திப்
  பொருந்திய காதலில் புக்குப் போற்றி வணங்கிப் புரிவார்
  மருந்தொடு மந்திரம் ஆகி மற்றும் இவர் வேடமாம் என்று
  அருந்தமிழ் மாலை புனைந்தார் அளவில் ஞானத்து அமுது உண்டார் 6.1.295
  2194 மொய் திகழ் சோலை அம் மூதூர் முன் அகன்று அந் நெறி செல்வார்
  செய் தரு சாலி கரும்பு தெங்கு பைம் பூகத்து இடை போய்
  மை திகழ் கண்டர் தம் கோயில் மருங்கு உள்ள எல்லாம் வணங்கி
  எய்தினர் ஞானசம்பந்தர் இன்னம்பர் ஈசர்தம் கோயில் 6.1.296
  2195 இன்னம்பர் மன்னும் பிரானை இறைஞ்சி இடை மடக்கான
  பன்னும் தமிழ்த் தொடை மாலைப் பாடல் புனைந்து பரவி
  பொன்னங் கழல் இணை போற்றிப் புறம் போந்து அணைந்து புகுந்தார்
  மன்னும் தடம் கரைப் பொன்னி வட குரங்காடுதுறையில் 6.1.297
  2196 வட குரங்காடுதுறையில் வாலியார் தாம் வழிபட்ட
  அடைவும் திருப்பதிகத்தில் அறிய சிறப்பித்து அருளிப்
  புடை கொண்டு இறைஞ்சினர் போந்து புறத்துள்ள தானங்கள் போற்றி
  படை கொண்ட மூவிலை வேலர் பழனம் திருப்பதி சார்ந்தார் 6.1.298
  2197 பழனத்து மேவிய முக்கண் பரமேட்டியார் பயில் கோயில்
  உழைபுக்கு இறைஞ்சி நின்று ஏத்தி உருகிய சிந்தையர் ஆகி
  விழை சொல் பதிகம் விளம்பி விருப்புடன் மேவி அகல்வார்
  அழனக்க பங்கய வாவி ஐயாறு சென்று அடைகின்றார் 6.1.299
  2198 மாட நிரை மணி வீதித் திருவையாற்றினில் வாழும் மல்கு தொண்டர்
  நாடு உய்யப் புகலிவரு ஞான போனகர் வந்து நண்ணினார் என்று
  ஆடலொடு பாடல் அறா அணி மூதூர் அடைய அலங்காரம் செய்து
  நீடு மனக் களிப்பினொடும் எதிர் கொள்ள நித்தில யானத்து நீங்கி 6.1.300
  2199 வந்து அணைந்த திருத்தொண்டர் மருங்கு வர மான் ஏந்து கையர் தம்பால்
  நந்தி திரு அருள் பெற்ற நல் நகரை முன் இறைஞ்சி நண்ணும் போதில்
  ஐந்து புலன் நிலை கலங்கும் இடத்து அஞ்சேல் என்பார் தம் ஐயாறு என்று
  புந்தி நிறை செந்தமிழின் சந்த இசை போற்றி இசைத்தார் புகலி வேந்தர் 6.1.301
  2200 மணி வீதி இடம் கடந்து மால் அயனுக்கு அரிய பிரான் மன்னும் கோயில்
  அணி நீடு கோபுரத்தை அணைந்து இறைஞ்சி உள் எய்தி அளவில் காதல்
  தணியாத கருத்தின் ஓடும் தம்பெருமான் கோயில் வலம் கொண்டு தாழ்ந்து
  பணி சூடும் அவர் முன்பு பணிந்து வீழ்ந்து எழுந்து அன்பால் பரவுகின்றார் 6.1.302
  2201 கோடல் கோங்கம் குளி கூவிளம் என்னும் திருப்பதிகக் குலவு மாலை
  நீடு பெரும் திருக்கூத்து நிறைந்த திரு உள்ளத்து நிலைமை தோன்ற
  ஆடுமாறு அது வல்லான் ஐயாற்று எம் ஐயனே என்று நின்று
  பாடினார் ஆடினார் பண்பினொடும் கண் பொழி நீர் பரந்து பாய 6.1.303
  2202 பல முறையும் பணிந்து எழுந்து புறம்
  போந்து பரவு திருத் தொண்டரோடு
  நிலவு திருப்பதி அதன் கண் நிகழும்
  நாள் நிகர் இலா நெடுநீர்க் கங்கை
  அலையும் மதி முடியார் தம் பெரும்புலியூர்
  முதலான அணைந்து போற்றிக்
  குலவு தமிழ்த் தொடை புனைந்து மீண்டு
  அணைந்து பெருகு ஆர்வம் கூரு நாளில் 6.1.304
  2203 குடதிசை மேல் போவதற்குக் கும்பிட்டு
  அங்கு அருள் பெற்றுக் குறிப்பின் ஓடும்
  படரும் நெறி மேல் அணைவார் பரமர்
  திருநெய்த்தானப் பதியில் நண்ணி
  அடையும் மனம் உற வணங்கி அரும் தமிழ்
  மாலைகள் பாடி அங்கு நின்றும்
  புடைவளர் மென் கரும்பினொடு பூகம்
  இடை மழபாடி போற்றச் சென்றார் 6.1.305
  2204 செங்கை மான்மறியார் தம் திருமழபாடிப்
  புறத்துச் சேரச் செல்வார்
  அங்கையார் அழல் என்னும் திருப்பதிகம்
  எடுத்து அருளி அணைந்த போழ்தில்
  மங்கை வாழ் பாகத்தார் மழபாடி தலையினால்
  வணங்குவார்கள்
  பொங்கு மா தவம் உடையார் எனத் தொழுது
  போற்றி இசைத்தே கோயில் புக்கார் 6.1.306
  2205 மழபாடி வயிர மணித் தூண் அமர்ந்து மகிழ்
  கோயில் வலம் கொண்டு எய்தி
  செழுவாச மலர்க் கமலச் சேவடிக் கீழ்ச் சென்று
  தாழ்ந்து எழுந்து நின்று
  தொழுது ஆடிப் பாடி நறும் சொல் மாலைத்
  தொடை அணிந்து துதித்துப் போந்தே
  ஒழியாத நேசம் உடன் உடையவரைக் கும்பிட்டு
  அங்கு உறைந்தார் சின்னாள் 6.1.307
  2206 அதன் மருங்கு கடந்து அருளால்
  திருக்கானூர் பணிந்து ஏத்தி ஆன்ற சைவ
  முதன் மறையோர் அன்பிலாந் துறையின்
  முன்னவனைத் தொழுது போற்றிப்
  பதம் நிறை செந்தமிழ் பாடிச் சடைமுடியார்
  பயில் பதியும் பணிந்து பாடி
  மத கரட வரை உரித்தார் வட கரை மாந்துறை
  அணைந்தார் மணி நூல் மார்பர் 6.1.308
  2207 சென்று திரு மாந்துறையில் திகழ்ந்து
  உறையும் துறை நதி வாழ் சென்னியார் தம்
  முன்றில் பணிந்து அணி நெடு மாளிகை
  வலம் செய்து உள்புக்கு முன்பு தாழ்ந்து
  துன்று கதிர்ப் பரிதிமதி மருந்துக்கள்
  தொழுது வழிபாடு செய்ய
  நின்ற நிலை சிறப்பித்து நிறை தமிழில்
  சொல் மாலை நிகழப் பாடி 6.1.309
  2208 அங்கண் அகன்று அம் மருங்கில்
  அங்கணர் தம் பதி பிறவும் அணைந்து போற்றிச்
  செங்கமலப் பொதி அவிழச் சேல் பாயும்
  வயல் மதுவால் சேறு மாறாப்
  பொங்கு ஒலி நீர் மழ நாட்டுப் பொன்னி வட
  கரை மிசைப் போய்ப் புகலி வேந்தர்
  நங்கள் பிரான் திருப்பாச்சிலாச்சிரமம்
  பணிய நண்ணும் போதில் 6.1.310
  2209 அந் நகரில் கொல்லி மழவன் பயந்த
  அரும் பெறல் ஆர் அமுத மென் சொல்
  கன்னி இள மடப்பிணையாம் காமரு
  கோமளக் கொழுந்தின் கதிர் செய் மேனி
  மன்னு பெரும் பிணியாகும் முயலகன்
  வந்து அணைவுற மெய் வருத்தம் எய்தித்
  தன்னுடைய பெரும் சுற்றம் புலம்பு எய்தத்
  தானும் மனம் தளர்வு கொள்வான் 6.1.311
  2210 மற்று வேறு ஒருபரிசால் தவிராமை
  மறி வளரும் கையார் பாதம்
  பற்றியே வரும் குலத்துப் பான்மையினான்
  ஆதலினால் பரிவு தீரப்
  பொன் தொடியைக் கொடு வந்து போர்
  கோலச் சேவகராய் புரங்கள் மூன்றும்
  செற்றவர் தம் கோயில் உட் கொடு புகுந்து
  திரு முன்பே இட்டு வைத்தான் 6.1.312
  2211 அவ்வளவில் ஆளுடைய பிள்ளையார்
  எழுந்து அருளி அணுக எய்தச்
  செவ்விய மெய்ஞ் ஞானம் உணர் திருஞான
  சம்பந்தன் வந்தான் என்றே
  எவ் உலகும் துயர் நீங்கப் பணி மாறும்
  தனிக் காளத்து எழுந்த ஓசை
  எவ் உயிர்க்கும் அவன் கேளா மெல்
  இயலை விட்டு எதிரே விரைந்து செல்வான் 6.1.313
  2212 மா நகரம் அலங்கரிமின் மகர
  தோரணம் நாட்டும் மணி நீர் வாசத்
  தூ நறும் பூரண கும்பம் சோதி மணி
  விளக்கினொடு தூபம் ஏந்தும்
  ஏனை அணி பிறவும் எலாம் எழில் பெருக
  இயற்றும் என ஏவித் தானும்
  வானவர் நாயகர் மகனார் வருமுன்பு
  தொழுது அணைந்தான் மழவர் கோமான் 6.1.314
  2213 பிள்ளையார் எழுந்தருளப் பெற்றேன்
  என்று ஆனந்தம் பெருகு காதல்
  வெள்ளம் நீர் கண் பொழியத் திருமுத்தின்
  சிவிகையின் முன் வீழ்ந்த போது
  வள்ளலார் எழுக என மலர்வித்த
  திருவாக்கால் மலர்க்கை சென்னி
  கொள்ள மகிழ்ந்து உடன் சென்று குலப்பதியின்
  மணிவீதி கொண்டு புக்கான் 6.1.315
  2214 மங்க தூரியம் முழங்கும் மணி வீதி
  கடந்து மதிச் சடையார் கோயில்
  பொங்கு சுடர்க் கோபுரத்துக்கு அணித்து
  ஆக புனை முத்தின் சிவிகை நின்றும்
  அங்கண் இழிந்து அருளும் முறை இழிந்து
  அருளி அணிவாயில் பணிந்து புக்கு
  தங்கள் பிரான் கோயில் வலம் கொண்டு
  திருமுன் வணங்கச் சாரும் காலை 6.1.316
  2215 கன்னி இளம் கொடி உணர்வு கழிந்து
  நிலம் சேர்ந்து அதனைக் கண்டு நோக்கி
  என் இது என்று அருள் செய்ய மழவன்தான்
  எதிர் இறைஞ்சி அடியேன் பெற்ற
  பொன் இவளை முயலகனாம் பொருவில்
  அரும்பிணி பொருந்தப் புனிதர் கோயில்
  முன் அணையக் கொணர்வித்தேன் இது
  புகுந்தபடி என்று மொழிந்து நின்றான் 6.1.317
  2216 அணிகிளர் தார் அவன் சொன்ன
  மாற்றம் அருளொடும் கேட்டு அந் நிலையின் நின்றே
  பணி வளர் செஞ்சடைப் பாச்சின் மேய
  பரம் பொருள் ஆயினாரைப் பணிந்து
  மணி வளர் கண்டரோ மங்கையை வாட
  மயல் செய்வதோ இவர் மாண்பது என்று
  தணிவில் பிணி தவிர்க்கும் பதிகத்
  தண்தமிழ் பாடினார் சண்பை நாதர் 6.1.318
  2217 பன்னு தமிழ் மறையாம் பதிகம் பாடி
  திருக்கடைக் காப்புச் சாத்தி
  மன்னும் கவுணியர் போற்றி நிற்க மழவன்
  பயந்த மழலை மென் சொல்
  கன்னி உறு பிணி விட்டு நீங்கக் கதும் எனப்
  பார் மிசை நின்று எழுந்து
  பொன்னின் கொடி என ஒல்கிவந்து
  பெருவலித் தாதை புடை அணைந்தாள் 6.1.319
  2218 வன்பிணி நீங்கு மகளைக் கண்ட
  மழவன் பெரு மகிழ்ச்சி பொங்கக்
  தன்தனிப் பாவையும் தானும் கூடச்
  சண்பையர் காவலர் தாளில் வீழ
  நின்ற அருமறைப் பிள்ளையாரும் நீர்
  அணிவேணி நிமலர் பாதம்
  ஒன்றிய சிந்தை உடன் பணிந்தார் உம்பர்
  பிரான் திருத்தொண்டர் ஆர்த்தார் 6.1.320
  2219 நீடு திரு வாச்சிரமம் மன்னும் நேரிழை
  பாகத்தர் தாள் வணங்கிக்
  கூடும் அருளுடன் அங்கு அமர்ந்து கும்பிடும்
  கொள்கை மேற்கொண்டு போந்தே
  ஆடல் பயின்றார் பதிபிறவும் அணைந்து
  பணிந்து அடிபோற்றி ஏகிச்
  சேடர்கள் வாழும் திருப்பைஞ்ஞீலிச்
  சிவபெருமானை இறைஞ்சச் சென்றார் 6.1.321
  2220 பண்பயில் வண்டு இனம்பாடும் சோலைப்
  பைஞ்ஞீலி வாணர் கழல் பணிந்து
  மண் பரவும் தமிழ் மாலை பாடி வைகி
  வணங்கி மகிழ்ந்து போந்து
  திண்பெரும் தெய்வக் கயிலையில் வாழ் சிவனார்
  பதி பல சென்று இறைஞ்சிச்
  சண்பை வளம் தரும் நாடர் வந்து தடம்
  திரு ஈகோய் மலையைச் சார்ந்தார் 6.1.322
  2221 செங்கண் குறவரைத் தேவர் போற்றும்
  திகழ் திரு ஈங்கோய் மலையில் மேவும்
  கங்கை சடையார் கழல் பணிந்து கலந்த
  இசைப் பதிகம் புனைந்து
  பொங்கர்ப் பொழில் சூழ் மலையும் மற்றும்
  புறத்துள்ள தானங்கள் எல்லாம் போற்றிக்
  கொங்கில் குட புலம் சென்று அணைந்தார்
  கோதில் மெய்ஞ்ஞான கொழுந்து அனையார் 6.1.323
  2222 அண்டர் பிரான் ஆலயங்கள் அம்மருங்கு உள்ளன பணிந்து
  தெண்திரை நீர்த் தடம் பொன்னித் தென் கரையாம் கொங்கின் இடை
  வண்டு அலையும் புனல் சடையார் மகிழ் இடங்கள் தொழுது அணைந்தார்
  கொண்டல் பயில் நெடும் புரிசை கொடி மாடச் செங்குன்றூர் 6.1.324
  2223 அந் நகரில் வாழ்வாரும் அடியவரும் மனம் மகிழ்ந்து
  பன்னெடுந்தோரணமுதலாப் பயில் அணிகள் பல அமைத்து
  முன் உறவந்து எதிர் கொண்டு பணிந்து ஏத்திமொய் கரங்கள்
  சென்னியுறக் கொண்டு அணைந்தார் சினவிடையார் செழுங்கோயில் 6.1.325
  2224 தம் பெருமான் கோயிலினுள் எழுந்து அருளித் தமிழ் விரகர்
  நம்பரவர் திரு முன்பு தாழ்ந்து எழுந்து நலம் சிறக்க
  இம்பரும் உம்பரும் ஏத்த இன்னிசை வண் தமிழ் பாடிக்
  கும்பிடும் ஆதரவு உடன் அக் கோ நகரில் இனிது அமர்ந்தார் 6.1.326
  2225 அப்பாலைக் குட புலத்தில் ஆறணிந்தார் அமர் கோயில்
  எப்பாலும் சென்று ஏத்தித் திரு நணாவினை இறைஞ்சிப்
  பைப் பாந்தள் புணைந்த வரைப் பரவிப் பண்டு அமர்கின்ற
  வைப்பான செங்குன்றூர் வந்து அணைந்து வைகினார் 6.1.327
  2226 ஆங்கு உடைய பிள்ளையார் அமர்ந்து உறையும் நாளின்கண்
  தூங்கு துளி முகில் குலங்கள் சுரந்து பெயல் ஒழிகாலை
  வீங்கு ஒலி நீர் வைப்பு எல்லாம் வெயில் பெறா விருப்பு வரப்
  பாங்கர் வரையும் குளிரும் பனிப் பருவம் எய்தியதால் 6.1.328
  2227 அளிக்குலங்கள் சுளித்து அகல அரவிந்தம் முகம் புலரப்
  பளிங்கு மணி மரகத வல்லியில் கோத்த பான்மை எனத்
  துளித் தலைமேல் அறுகு பனி தொடுத்து அசையச் சூழ் பனியால்
  குளிர்க் குடைந்து வெண் படாம் போர்த்து அனைய குன்றுகளும் 6.1.329
  2228 மொய் பனி கூர் குளிர் வாடை முழுது உலவும் பொழுதேயாய்க்
  கொய் தளிர் மென் சோலைகளும் குலைந்து அசைய குளிர்க்கு ஒதுங்கி
  வெய்யவனும் கரம் நிமிர்க்க மாட்டான் போல் விசும்பின் இடை
  ஐது வெயில் விரிப்பதுவும் அடங்குவதும் ஆகுமால். 6.1.330
  2229 நீடிய அப் பதிகள் எலாம் நிறை மாடத் திறைகள் தொறும்
  பேடையுடன் பவளக்கால் புறவு ஒடுங்கப் பித்திகையின்
  தோடு அலர் மென் குழல் மடவார் துணைக் கலச வெம் முலையுள்
  ஆடவர் தம் பணைத்தோளும் மணி மார்பும் அடங்குவன 6.1.331
  2230 அரிசனமும் குங்குமமும் அரைத்து அமைப்பார் அயல் எல்லாம்
  பரிய அகில் குறை பிளந்து புகைப்பார்கள் பாங்கு எல்லாம்
  எரி உமிழ் பேழ் வாய்த் தோணி இரும்பு ஈர்ப்பார் இடை எல்லாம்
  விரி மலர் மென் புறவு அணிந்த மீப்புலத்து வைப்பு எல்லாம் 6.1.332
  2231 அந்நாளில் கொடி மாடச் செங் குன்றூர் அமர்ந்து இருந்த
  மெய்ஞ்ஞானப் பிள்ளையாருடன் மேவும் பரிசனங்கள்
  பன்னாளும் அந்நாட்டில் பயின்ற அதனால் பனித்த குளிர்
  முன் ஆன பிணி வந்து மூள்வது போல் முடுகுதலும் 6.1.333
  2232 அந்நிலைமை ஆளுடைய பிள்ளையார்க்கு அவர்கள் எல்லாம்
  முன் அறிவித்து இறைஞ்சுதலும் முதல்வனார் அருள் தொழுதே
  இந்நிலத்தின் இயல்பு எனினும் நமக்கு எய்தப் பெறு என்று
  சென்னி மதி அணிந்தாரைத் திருப்பதிகம் பாடுவார் 6.1.334
  2233 அவ்வினைக்கு இவ்வினை என்று எடுத்து ஐயர் அமுது செய்த
  வெவ்விடம் முன் தடுத்து எம் இடர் நீக்கிய வெற்றியினால்
  எவ்விடத்தும் அடியார் இடர் காப்பது கண்டம் என்றே
  செய்வினைத் தீண்டா திரு நீல கண்டம் எனச் செப்பினார் 6.1.335
  2234 ஆய குறிப்பினில் ஆணை நிகழ அருளிச் செய்து
  தூய பதிகத் திருக் கடைக் காப்புத் தொடுத்து அணிய
  மேய அப்பொன்பதி வாழ்பவர்க்கே அன்றி மேவும் அந்நாள்
  தீய பனிப் பிணி அந்நாட்டு அடங்கவும் தீர்ந்தது அன்றே 6.1.336
  2235 அப்பதியின் கண் அமர்ந்து சில நாளில் அங்கு அகன்று
  துப்புறழ் வேணியர் தானம் பலவும் தொழுது அருளி
  முப்புரி நூலுடன் தோல் அணி மார்பர் முனிவரொடும்
  செப்பரும் சீர்த் திருப்பாண்டிக் கொடுமுடி சென்று அணைந்தார் 6.1.337
  2236 பருவம் அருப் பொன்னிப் பாண்டிக் கொடு முடியார் தம்பாதம்
  மருவி வணங்கி வளத் தமிழ் மாலை மகிழ்ந்து சாத்தி
  விரி சுடர் மாளிகை வெஞ்ச மாக் கூடல் விடையவர் தம்
  பெருவில் தானம் பல போற்றிக் குணதிசைப் போதுகின்றார் 6.1.338
  2237 செல்வக் கருவூர்த் திருவானிலைக் கோயில் சென்று இறைஞ்சி
  நல் இசை வண் தமிழ்ச் சொல் தொடை பாடி அந்நாடு அகன்று
  மல்கிய மாணிக்க வெற்பு முதலா வணங்கி வந்து
  மல்கு திரைப் பொன்னித் தென் கரைத் தானம் பல பணிவார் 6.1.339
  2238 பன்னெடும் குன்றும் படர் பெரும் கானும் பல பதியும்
  அந் நிலைத் தானங்கள் ஆயின எல்லாம் அமர்ந்து இறைஞ்சி
  மன்னு புகலியில் வைதிக வாய்மை மறையவனார்
  பொன் இயல் வேணிப் புனிதர் பராய்த் துறையுள் புகுந்தார் 6.1.340
  2239 நீடும் பராயத் துறை நெற்றித் தனிக் கண்ணர் கோயில் நண்ணிக்
  கூடும் கருத்தொடு கும்பிட்டுக் கோதில் தமிழ்ச் சொல் மாலை
  பாடும் கவுணியர் கண்பனி மாரி பரந்து இழியச்
  சூடும் கரதலத்து அஞ்சலி கோலித் தொழுது நின்றார் 6.1.341
  2240 தொழுது புறம்பு அணைந்து அங்கு நின்று ஏகிச் சுரர் பணிவு உற்று
  எழு திரு ஆலந்துறை திருச்செந்துறையே முதலா
  வழுவில் பல் கோயில்கள் சென்று வணங்கி மகிழ்ந்து அணைவார்
  செழு மலர்ச் சோலைத் திருக் கற்குடி மலை சேர வந்தார் 6.1.342
  2241 கற்குடி மாமலை மேல் எழுந்த கனகக்
  கொழுந்தினைக் கால் வளையப்
  பொன் திரள் மேருச் சிலை வளைத்த
  போர் விடையாளியைப் போற்றி இசைத்து
  நற்றமிழ் மாலை புனைந்து அருளி ஞான
  சம்பந்தர் புலன்கள் ஐந்தும்
  செற்றமிழ் மூக்கீச்சரம் பணிந்து
  திருச்சிராப் பள்ளிச் சிலம்பு அணைந்தார் 6.1.343
  2242 செம்மணி வாரி அருவி தூங்கும்
  சிராப் பள்ளி மேய செழும் சுடரை
  கைம் மலை ஈருரி போர்வை சாத்தும் கண்
  நுதலாரைக் கழல் பணிந்து
  மெய்ம் மகிழ்வு எய்தி உளம் குளிர விளங்கிய
  சொல் தமிழ் மாலை வேய்ந்து
  மைம் மலர் கண்டர் தம் ஆனைக் காவை
  வணங்கும் விருப்பொடு வந்து அணைந்தார் 6.1.344
  2243 விண்ணவர் போற்றி செய் ஆனைக்
  காவில் வெண் நாவல் மேவிய மெய்ப் பொருளை
  நண்ணி இறைஞ்சி முன் வீழ்ந்து எழுந்து
  நால் கோட்டு நாகம் பணிந்ததுவும்
  அண்ணல் கோச் செங்கண் அரசன்செய்த
  அடிமையும் அஞ்சொல் தொடையில் வைத்துப்
  பண் உறு செந்தமிழ் மாலைப் பாடி பரவி
  நின்று ஏத்தினர் பான்மையினால் 6.1.345
  2244 நாரணன் நான்முகன் காணா உண்மை
  வெண் நாவல் உண்மை மயேந்திரமும்
  சீரணி நீடு திருக்கயிலை செல்வத்
  திருவாரூர் மேய பண்பும்
  ஆரணத்து உட் பொருள் ஆயினாரை
  ஆனைக் காவின் கண் புகழ்ந்து பாடி
  ஏர் அணியும் பொழில் சூழ்ந்த சண்பை
  ஏந்தலார் எல்லை இல் இன்பம் உற்றார் 6.1.346
  2245 கை தொழுது ஏத்திப் புறத்து அணைந்து
  காமர் பதி அதன் கண் சில நாள்
  வைகி வணங்கி மகிழ்ந்து அணைவார்
  மன்னும் தவத்துறை வானவர் தாள்
  எய்தி இறைஞ்சி எழுந்து நின்றே இன்
  தமிழ் மாலை கொண்டு ஏத்திப் போந்து
  வைதிக மாமணி அம்மருங்கு மற்று உள்ள
  தானம் வழுத்திச் செல்வார் 6.1.347
  2246 ஏறு உயர்த்தார் திருப்பாற்றுறையும்
  எறும்பியூர் மாமலையே முதலா
  வேறு பதிகள் பலவும் போற்றி விரவும்
  திருத்தொண்டர் வந்து சூழ
  ஈறில் புகழ்ச் சண்பை ஆளியார் தாம் எண்
  திசையோரும் தொழுது இறைஞ்ச
  நீறணி செம்பவளப் பொருப்பின் நெடுங்கள
  மா நகர் சென்று சேர்ந்தார் 6.1.348
  2247 நெடுங்களத்து ஆதியை அன்பால்
  நின்பால் நெஞ்சம் செலாவகை நேர் விலக்கும்
  இடும்பைகள் தீர்த்து அருள் செய்வாய் என்றும்
  இன் இசை மாலை கொண்டு ஏத்தி ஏகி
  அடும் பணிச் செஞ்சடையார் பதிகள்
  அணைந்து பணிந்து நியமம் போற்றிக்
  கடும் கைவரை உரித்தார் மகிழ்ந்த காட்டுப்
  பள்ளிப்பதி கை தொழுவார் 6.1.349
  2248 சென்று திகழ் திருக்காட்டு பள்ளிச்
  செம் சடை நம்பர் தம் கோயில் எய்தி
  முன்றில் வலம் கொண்டு இறைஞ்சி வீழ்ந்து
  மொய் கழல் சேவடி கை தொழுவார்
  கன்று அணை ஆவின் கருத்து வாய்ப்பக் கண்
  நுதலாரை முன் போற்றி செய்து
  மன்றுள் நின்று ஆடல் மனத்துள் வைப்பார்
  வாரு மன்னும் முலை பாடி வாழ்ந்தார் 6.1.350
  2249 அங்கு அப்பதி நின்று எழுந்தருளி
  அணிந்திரு வாலம் பொழில் வணங்கி
  பொங்கு புனல் பொன்னிப் பூந்துருத்தி பொய்
  இலியாரைப் பணிந்து போற்றி
  எங்கும் நிகழ் திருத் தொண்டர் குழாம் எதிர்
  கொள்ள எப்பதியும் தொழுது
  செங்கயல் பாய் வயல் ஓடை சூழ்ந்த திருக்
  கண்டியூர் தொழச் சென்று அணைந்தார் 6.1.351
  2250 கண்டியூர் வீரட்டர் கோயில் எய்திக் கலந்து
  அடியாருடன் காதல் பொங்கக்
  கொண்ட விருப்புடன் தாழ்ந்து இறைஞ்சிக் குலவு
  மகிழ்ச்சியின் கொள்கையினால்
  தொண்டர் குழாத்தினை நோக்கி நின்று தொடுத்த
  இசைத்தமிழ் மாலை தன்னில்
  அண்டர் பிரான் தன் அருளின் வண்ணம் அடியார்
  பெருமையில் கேட்டு அருளி 6.1.352
  2251 வினவி எடுத்த திருப் பதிகம் மேவு
  திருக்கடைக் காப்பு தன்னில்
  அனைய நினைவு அரியேன் செயலை
  அடியாரைக் கேட்டு மகிழ்ந்த தன்மை
  புனைவுறு பாடலில் போற்றி செய்து
  போந்து புகலிக் கவுணியனார்
  துனை புனல் பொன்னித் திரை வலம் கொள்
  சோற்றுத் துறை தொழச் சென்று அடைவார் 6.1.353
  2252 . அப்பர் சோற்றுத் துறை சென்று அடைவோம் என்று
  ஒப்பில் வண் தமிழ் மாலை ஒருமையால்
  செப்பியே சென்று சேர்ந்தனர் சேர்விலார்
  முப்புரம் செற்ற முன்னவர் கோயில் முன் 6.1.354
  2253 தொல்லை நீள் திருச் சோற்றுத் துறை உறை
  செல்வர் கோயில் வலம் கொண்டு தேவர்கள்
  அல்லல் தீர்க்க நஞ்சு உண்ட பிரான் அடி
  எல்லையில் அன்பு கூர இறைஞ்சினார் 6.1.355
  2254 இறைஞ்சி ஏத்தி எழுந்து நின்று இன் இசை
  நிறைந்த செந்தமிழ் பாடி நிலாவி அங்கு
  உறைந்து வந்து அடியாருடன் எய்தினார்
  சிறந்த சீர்த் திரு வேதிக் குடியினில் 6.1.356
  2255 வேத வேதியர் வேதி குடியினில்
  நாதர் கோயில் அணைந்து நலம் திகழ்
  பாத பங்கயம் போற்றிப் பணிந்து எழுந்து
  ஓதினார் தமிழ் வேதத்தின் ஓங்கு இசை 6.1.357
  2256 எழுது மா மறையாம் பதிகத்து இசை
  முழுதும் பாடி முதல்வரைப் போற்றி முன்
  தொழுது போந்து வந்து எய்தினார் சோலை சூழ்
  பழுதில் சீர்த்திரு வெண்ணிப் பதியினில் 6.1.358
  2257 வெண்ணி மேய விடையவர் கோயிலை
  நண்ணி நாடிய காதலின் நாண் மதிக்
  கண்ணியார் தம் கழல் இணை போற்றியே
  பண்ணில் நீடும் பதிக முன் பாடினார் 6.1.359
  2258 பாடி நின்று பரவிப் பணிந்து போய்
  ஆடும் அங்கணர் கோயில் அங்கு உள்ளன
  மாடு சென்று வணங்கி மகிழ்ந்தனர்
  நீடு சண்பை நிறை புகழ் வேதியர் 6.1.360
  2259 மொய் தரும் சோலை சூழ் முளரி முள்ளடவி போய்
  மெய் தரும் பரிவிலான் வேள்வியைப் பாழபடச்
  செய்த சங்கரர் திருச்சக்கரப் பள்ளி முன்
  பெய்தவம் அருளினார் இயல் இசைத் தலைவனார் 6.1.361
  2260 சக்கரப் பள்ளியார் தம் திருக் கோயில் உள்
  புக்கு அருத்தியின் உடன் புனை மலர்த் தாள் பணிந்து
  அக்கரைப் பரமர்பால் அன்பு உறும் பரிவு கூர்
  மிக்க சொல் தமிழினால் வேதமும் பாடினார் 6.1.362
  2261 தலைவர் தம் சக்கரப் பள்ளி தன் இடை அகன்று
  அலைபுனல் பணைகளின் அருகு போய் அருமறைப்
  புலன் உறும் சிந்தையார் புள்ள மங்கைப் பதி
  குலவும் ஆலந்துறைக் கோயிலைக் குறுகினார் 6.1.363
  2262 மன்னும் அக் கோயில் சேர் மான் மறிக் கையர்தம்
  பொன் அடித்தலம் உறப் புரிவொடும் தொழுது எழுந்து
  இன் இசைத் தமிழ் புனைந்து இறைவர் சேல் ஊருடன்
  பன்னு பாலைத் துறைப் பதி பணிந்து ஏகினார் 6.1.364
  2263 காவின் மேல் முகில் எழும் கமழ் நறும் புறவு போய்
  வாவி நீடு அலவன் வாழ் பெடை உடன் மலர் நறும்
  பூவின் மேல் விழை உறும் புகலியார் தலைவனார்
  சேவின் மேல் அண்ணலார் திருநலூர் நண்ணினார் 6.1.365
  2264 மன்றலங் கழனி சூழ் திரு நலூர் மறைவலோர்
  துன்று மங்கல வினைத் துழனியால் எதிர் கொளப்
  பொன் தயங்கு ஒளி மணிச் சிவிகையில் பொலிவு உறச்
  சென்று அணைந்து அருளினார் சிரபுரச் செம்மலார் 6.1.366
  2265 நித்திலச் சிவிகை மேல் நின்று இழிந்து அருளியே
  மொய்த்த அந்தணர் குழாம் முன் செலப் பின் செலும்
  பத்தரும் பரிசனங்களும் உடன் பரவவே
  அத்தர் தம் கோபுரம் தொழுது அணைந்து அருளினார் 6.1.367
  2266 வெள்ளி மால் வரையை நேர் விரிசுடர்க் கோயிலைப்
  பிள்ளையார் வலம் வரும் பொழுதினில் பெருகு நீர்
  வெள்ள ஆனந்தம் பொழிய மேல் ஏறி நீர்
  துள்ளுவார் சடையரைத் தொழுது முன் பரவுவார் 6.1.368
  2267 பரவு சொல் பதிகம் முன் பாடினார் பரிவுதான்
  வர அயர்த்து உருகு நேர் மனன் உடன் புறம் அணைந்து
  அரவு உடைச் சடையர் பேர் அருள் பெறும் பெருமையால்
  விரவும் அப்பதி அமர்ந்து அருளியே மேவினார் 6.1.369
  2268 அன்ன தன்மையில் அப்பதியினில் அமர்ந்து அருளி
  மின் நெடும் சடை விமலர் தாள் விருப்பொடு வணங்கிப்
  பன்னும் இன்னிசைப் பதிகமும் பல முறை பாடி
  நல் நெடும் குல நான் மறையவர் தொழ நயந்தார் 6.1.370
  2269 நீடும் அப்பதி நீங்குவார் நிகழ் திருநல்லூர்
  ஆடுவார் திரு அருள் பெற அகன்று போந்து அங்கண்
  மாடும் உள்ளன வணங்கியே பரவி வந்து அணைந்தார்
  தேடும் மால் அயற்கு அரியவர் திருக்கருகாவூர் 6.1.371
  2270 வந்து பந்தர் மாதவி மணம் கமழ் கருகாவூர்ச்
  சந்த மாமறை தந்தவர் கழல் இணை தாழ்ந்தே
  அந்தம் இல்லவர் வண்ணமார் அழல் வண்ணம் என்று
  சிந்தை இன்புறப் பாடினார் செழும் தமிழ்ப் பதிகம் 6.1.372
  2271 பதிக இன் இசை பாடிப் போய்ப் பிறப்பதி பலவும்
  நதி அணிந்தவர் கோயில்கள் நண்ணியே வணங்கி
  மதுர முத்தமிழ் வாசகர் அணைந்தனர் மன்றுள்
  அதிர் சிலம்பு அடியார் மகிழ் அவள் இவள் நல்லூர் 6.1.373
  2272 . மன்னும் அப்பதி வானவர் போற்றவும் மகிழ்ந்த
  தன்மையார் பயில் கோயில் உள் தம்பரிசு உடையார்
  என்னும் நாமமும் நிகழ்ந்திட ஏத்தி முன் இறைஞ்சிப்
  பன்னு சீர்ப் பதி பலவும் அப்பால் சென்று பணிவார் 6.1.374
  2273 பழுது இல் சீர்த் திருப் பரிதி நல் நியமும் பணிந்து அங்கு
  எழுது மாமறையாம் பதிகத்து இசை போற்றி
  முழுதும் ஆனவர் கோயில்கள் வணங்கியே முறைமை
  வழுவு இலார் திருப்பூவனூர் வணங்கி வந்து அணைந்து 6.1.375
  2274 பொங்கு காதலில் போற்றி அங்கர் அருளுடன் போந்து
  பங்கயத் தடம் பணைப் பதி பலவும் முன் பணிந்தே
  எங்கும் அன்பர்கள் ஏத்து ஒலி எடுக்க வந்து அணைந்தார்
  அங்கணர்க்கு இடம் ஆகிய பழம்பதி ஆவூர் 6.1.376
  2275 பணியும் அப்பதிப் பசுபதி ஈச்சரத்தின் இனிது இருந்த
  மணியை உள் புக்கு வழிபடும் விருப்பினால் வணங்கித்
  தணிவு இல் காதலினால் தண் தமிழ் மாலைகள் சாத்தி
  அணி விளங்கிய திருநலூர் மீண்டும் வந்து அணைந்தார் 6.1.377
  2276 மறை விளங்கும் அப்பதியினில் மணிகண்டர் பொன் தாள்
  நிறையும் அன்பொடு வணங்கியே நிகழ்பவர் நிலவும்
  பிறை அணிந்தவர் அருள் பெறப் பிரச மென் மலர் வண்டு
  அறை நறும் பொழில் திரு வலம் சுழியில் வந்து அணைந்தார் 6.1.378
  2277 மதி புணைந்தவர் வலம் சுழி மருவு மாதவத்து
  முதிரும் அன்பர்கள் முத்தமிழ் விரகர் தம் முன் வந்து
  எதிர் கொள் போழ்தினில் இழிந்தவர் எதிர் செல மதியைக்
  கதிர் செய் வெண் முகில் குழாம் புடை சூழ்ந்தெனக் கலந்தார் 6.1.379
  2278 கலந்த அன்பர்கள் தொழுது எழக் கவுணிய தலைவர்
  அலர்ந்த செம் கமலக் கரம் குவித்து உடன் அணைவார்
  வலம் சுழிப் பெருமான் மகிழ் கோயில் வந்து எய்திப்
  பொலம் கொள் நீள் சுடர்க் கோபுரம் இறைஞ்சி உள் புகுந்தார் 6.1.380
  2279 மருவலார் புரம் முனிந்தவர் திரு முன்றில் வலம் கொண்டு
  உருகும் அன்புடன் உச்சி மேல் அஞ்சலியினராய்த்
  திருவலம் சுழி உடையவர் சேவடித் தலத்தில்
  பெருகும் ஆதரவு உடன் பணிந்து எழுந்தனர் பெரியோர் 6.1.381
  2280 ஞான போனகர் நம்பர் முன் தொழுது எழும் விருப்பால்
  ஆன காதலில் அங்கணவர் தமை வினவும்
  ஊனமில் இசையுடன் விளங்கிய திருப்பதிகம்
  பான் அலார் மணிகண்டரைப் பாடினார் பரவி 6.1.382
  2281 புலன் கொள் இன் தமிழ் போற்றினர் புறத்தினில் அணைந்தே
  இலங்கு நீர்ப் பொன்னி சூழ் திருப்பதியினில் இருந்து
  நலம் கொள் காதலின் நாதர்தாள் நாள்தொறும் பரவி
  வலம் சுழிப் பெருமான் தொண்டர் தம் உடன் மகிழ்ந்தார் 6.1.383
  2282 மகிழ்ந்த தன்தலை வாழும் அந் நாள் இடை வானில்
  திகழ்ந்த ஞாயிறு துணைப் புணர் ஓரை உள் சேர்ந்து
  நிகழ்ந்த தன்மையில் நிலவும் ஏழ் கடல் நீர்மை குன்ற
  வெகுண்டு வெம் கதிர் பரப்பலின் முதிர்ந்தது வேனில் 6.1.384
  2283 தண் புனல் குளிர் கால் நறும் சந்தனத் தேய்வை
  பண்பு நீடிய வாச மென் மலர் பொதி பனி நீர்
  நண்புடைத் துணை நகை மணி முத்தணி நாளும்
  உண்ப மாதுரியச் சுவை உலகு உளோர் விரும்ப 6.1.385
  2284 அறல் மலியும் கான் ஆற்றின் நீர் நசையால் அணையுமான்
  பெறல் அரிய புனல் என்று பேத்தேரின் பின் தொடரும்
  உறை உணவு கொள்ளும் புள் தேம்பிஅயல் இரை தேரும்
  பறவை சிறை விரித்து ஒடுங்கப் பனிப் புறத்து வதியுமால் 6.1.386
  2285 நீண் நிலை மாளிகை மேலும் நிலா முன்றின் மருங்கினும்
  வாண் நிழல் நல் சோலையிலும் மலர் வாவிக் கரை மாடும்
  பூண் நிலவு முத்து அணிந்த பூங்குழலார் முலைத் தடத்தும்
  காணும் மகிழ்ச்சியின் மலர்ந்து மாந்தர் கலந்து உறைவாரால் 6.1.387
  2286 மயில் ஒடுங்க வண்டு ஆட மலர்க் கமல முகை விரிய
  குயில் ஒடுங்காச் சோலையின் மென் தளிர் கோதிக் கூவி எழத்
  துயில் ஒடுங்கா உயிர் அனைத்தும் துயில் பயிலச் சுடர் வானில்
  வெயில் ஒடுங்கா வெம்மை தரும் வேனில் விரி தரு நாளில் 6.1.388
  2287 சண்பை வரும் பிள்ளையார் சடா மகுடர் வலம் சுழியை
  எண் பெருகத் தொழுது ஏத்திப் பழையாறை எய்துதற்கு
  நண்பு உடைய அடியார்களுடன் போத நடந்து அருளி
  விண் பொரு நீள் மதிள் ஆறை மேல் தளி சென்று எய்தினார் 6.1.389
  2288 திருவாறை மேல் தளியில் திகழ்ந்து இருந்த செந்தீயின்
  உருவாளன் அடிவணங்கி உருகிய அன்பொடு போற்றி
  மருவாரும் குழல் மலையாள் வழிபாடு செய்ய அருள்
  தருவார் தம் திரு சத்தி முற்றத்தின் புறம் சேர்ந்தார் 6.1.390
  2289 திருச் சத்தி முற்றத்தில் சென்று எய்தித் திருமலையாள்
  அருச்சித்த சேவடிகள் ஆர்வம் உறப் பணிந்து ஏத்திக்
  கருச் சுற்றில் அடையாமல் கை தருவார் கழல் பாடி
  விருப்பு உற்றுத் திருப் பட்டீச்சரம் பணிய மேவும் கால் 6.1.391
  2290 வெம்மை தரு வேனில் இடை வெயில் வெப்பம் தணிப்பதற்கு
  மும்மை நிலைத் தமிழ் விரகர் முடிமீதே சிவபூதம்
  தம்மை அறியாதபடி தண் தரளப் பந்தர் எடுத்து
  எம்மை விடுத்து அருள் புரிந்தார் பட்டீசர் என்று இயம்ப 6.1.392
  2291 அவ்வுரையும் மணி முத்தின் பந்தரும் ஆகாயம் எழச்
  செவ்விய மெய்ஞ்ஞானம் உணர் சிரபுரத்துப் பிள்ளையார்
  இவ் வினைதான் ஈசர் திரு அருளால் ஆகில் இசைவது என
  மெய் விரவு புளகம் உடன் மேதினியின் மிசைத் தாழ்ந்தார் 6.1.393
  2292 அது பொழுதே அணி முத்தின் பந்தரினை அருள் சிறக்கக்
  கதிர் ஒளிய மணிக் காம்பு பரிசனங்கள் கைக் கொண்டார்
  மதுர மொழி மறைத் தலைவர் மருங்கு இமையோர் பொழிவாசப்
  புது மலரால் அப்பந்தர் பூம் பந்தரும் போலும் 6.1.394
  2293 தொண்டர் குழாம் ஆர்ப்பு எடுப்பச் சுருதிகளின் பெருந்துழனி
  எண் திசையும் நிறைந்து ஓங்க எழுந்து அருளும் பிள்ளையார்
  வெண் தரளப் பந்தர் நிழல் மீது அணையத் திருமன்றில்
  அண்டர்பிரான் எடுத்த திருவடி நீழல் என அமர்ந்தார் 6.1.395
  2294 பாரின் மிசை அன்பர் உடன் வருகின்றார் பன்னகத்தின்
  ஆரம் அணிந்தவர் தந்த அருள் கருணைத் திறம் போற்றி
  ஈர மனம் களி தழைப்ப எதிர் கொள்ள முகம் மலர்ந்து
  சேர வரும் தொண்டர் உடன் திருப்பட்டீச்சரம் அணைந்தார் 6.1.396
  2295 சென்று அணைந்து திருவாயில் புறத்து இறைஞ்சி உள்புக்கு
  வென்றி விடையவர் கோயில் வலம் கொண்டு வெண் கோட்டுப்
  பன்றி கிளைத்து அறியாத பாத தாமரை கண்டு
  முன் தொழுது விழுந்து எழுந்து மொழி மாலை போற்றி இசைத்தார் 6.1.397
  2296 அருள் வெள்ளத் திறம் பரவி அளப்பரய ஆனந்தப்
  பெரு வெள்ளத்து இடை மூழ்கிப் பேராத பெருங்காதல்
  திரு உள்ளப் பரிவுடனே செம்பொன் மலை வல்லியார்
  தரு வள்ளத்து அமுது உண்ட சம்பந்தர் புறத்து அணைந்தார் 6.1.398
  2297 அப்பதியில் அமர்கின்ற ஆளுடைய பிள்ளையார்
  செப்பரும் சீர் திருவாறை வட தளியில் சென்று இறைஞ்சி
  ஒப்பு அரிய தமிழ் பாடி உடன் அமரும் தொண்டரொடு
  எப்பொருளுமாய் நின்றார் இரும் பூளை எய்தினார் 6.1.399
  2298 தேவர் பிரான் அமர்ந்த திரு இரும் பூளை சென்று எய்தக்
  காவண நீள் தோரணங்கள் நாட்டி உடன் களி சிறப்பப்
  பூவண மாலைகள் நாற்றிப் பூரண பொன் குடம் நிரைத்து அங்கு
  யாவர்களும் போற்றி இசைப்பத் திருத் தொண்டர் எதிர் கொண்டார் 6.1.400
  2299 வண் தமிழின் மொழி விரகர் மணிமுத்தின் சிவிகையினைத்
  தொண்டர் குழாத்து எதிர் இழிந்து அங்கு அவர் தொழத் தாமும் தொழுதே
  அண்டர்பிரான் கோயிலினை அணைந்து இறைஞ்சி முன் நின்று
  பண்டு அரும் இன் இசைப் பதிகம் பரம் பொருளைப் பாடுவார் 6.1.401
  2300 நிகர் இலா மேருவரை அணுவாக நீண்டானை
  நுகர்கின்ற தொண்டர் தமக்கு அமுதாகி நொய்யானை
  தகவு ஒன்ற அடியார்கள் தமை வினவித் தமிழ் விரகர்
  பகர்கின்ற அருமறையின் பொருள் விரியப் பாடினார் 6.1.402
  2301 பாடும் அரதைப் பெரும் பாழியே முதலாகச்
  சேடர் பயில் திருச்சேறை திருநாலூர் குட வாயில்
  நாடிய சீர் நறையூர் தென் திருப்புத்தூர் நயந்து இறைஞ்சி
  நீடு தமிழ் தொடை புனைந்து அந்நெடு நகரில் இனிது அமர்ந்தார் 6.1.403
  2302 அங்கண் இனிது அமரு நாள் அடல் வெள் ஏனத்து உருவாய்
  செங்கண் நெடுமால் பணியும் சிவபுரத்துச் சென்று அடைந்து
  கங்கைச் சடை கரந்தவர் தம் கழல் வணங்கிக் காதலினால்
  பொங்குமிசைத் திருப்பதிகம் முன் நின்று போற்றி இசைத்தார் 6.1.404
  2303 போற்றி இசைத்துப் புனிதர் அருள் பெற்றுப் போந்து எவ் உயிரும்
  தோற்றுவித்த அயன் போற்றும் தோணிபுரத்து அண்ணனார்
  ஏற்றும் இசை ஏற்று உகந்த இறைவர் தமை ஏத்துதற்கு
  நாற்றிசை யோர் பரவும் திருக் குடமூக்கு நண்ணினார் 6.1.405
  2304 தேமருவு மலர்ச் சோலைத்திரு குடமூக்கினில் செல்வ
  மாமறையோர் பூந்தராய் வள்ளலார் வந்து அருளத்
  தூமறையின் ஒலி பெருகத் தூரிய மங்கலம் முழங்க
  கோ முறைமை எதிர் கொண்டு தம்பதி உள் கொடு புக்கார் 6.1.406
  2305 திருஞான சம்பந்தர் திருக்குட மூக்கினைச் சேர
  வருவார் தம் பெருமானை வண் தமிழின் திருப்பதிகம்
  உருகா நின்று உளம் மகிழ்க் குட மூக்கை உவந்து இருந்த
  பெருமான் எம் இறை என்று பெருகு இசையால் பரவினார் 6.1.407
  2306 வந்து அணைந்து திருக்கீழ்க் கோட்டத்து இருந்த வான் பொருளை
  சிந்தை மகிழ்வுற வணங்கித் திருத்தொண்டருடன் செல்வார்
  அந்தணர்கள் புடை சூழ்ந்து போற்றி இசைப்ப அவரொடும்
  கந்த மலர் பொழில் சூழ்ந்த காரோணம் சென்று அடைந்தார் 6.1.408
  2307 பூ மருவும் கங்கை முதல் புனிதமாம் பெரும் தீர்த்தம்
  மா மகம் தான் ஆடுதற்கு வந்து வழிபடும் கோயில்
  தூ மருவும் மலர்க் கையால் தொழுது வலம் கொண்டு அணைந்து
  காமர் கெட நுதல் விழித்தார் கழல் பணிந்து கண் களித்தார் 6.1.409
  2308 கண்ணாரும் அருமணியைக் காரோணத்து ஆர் அமுதை
  நண்ணாதார் புரம் எரித்த நான் மறையின் பொருளானைப்
  பண் ஆர்ந்த திருப்பதிகம் பணிந்து ஏத்திப் பிறபதியும்
  எண் ஆர்ந்த சீர் அடியார் உடன் பணிவுற்று எழுந்து அருளி 6.1.410
  2309 . திரு நாசேச் சரத்து அமர்ந்த செங்கனகத் தனிக் குன்றை
  கரு நாகத்து உரி புணைந்த கண் நுதலைச் சென்று இறைஞ்சி
  அருஞானச் செந்தமிழின் திருப்பதிகம் அருள் செய்து
  பெரு ஞான சம்பந்தர் பெருகு ஆர்வத்தின் புற்றார் 6.1.411
  2310 மா நாகம் அர்ச்சித்த மலர் கமலத் தாள் வணங்கி
  நாள் நாளும் பரவுவார் பிணி தீர்க்கும் நலம் போற்றி
  பால் நாறும் மணி வாயார் பரமர் திருவிடை மருதில்
  பூ நாறும் புனல் பொன்னித் தடங்கரை போய் புகுகின்றார் 6.1.412
  2311 ஓங்கு திருப்பதிகம் ஓடேகலன் என்று எடுத்து அருளித்
  தாங்க அரிய பெருமகிழ்ச்சி தலை சிறக்கும் தன்மையினால்
  ஈங்கு எனை ஆளுடைய பிரான் இடை மருது ஈதோ என்று
  பாங்கு உடைய இன் இசையால் பாடி எழுந்து அருளினார் 6.1.413
  2312 அடியவர்கள் எதிர் கொள்ள எழுந்து அருளி அங்கு அணைந்து
  முடிவில் பரம் பொருள் ஆனார் முதல் கோயில் முன் இறைஞ்சிப்
  படியில் வலம் கொண்டு திரு முன்பு எய்திப் பார் மீது
  நெடிது பணிந்து எழுந்து அன்பு நிறை கண்ணீர் நிரந்து இழிய 6.1.414
  2313 பரவுறு செந்தமிழ்ப் பதிகம் பாடி அமர்ந்த அப்பதியில்
  விரவுவார் திருப்பதிகம் பல பாடி வெண் பதியோடு
  அரவு சடைக்கு அணிந்தவர் தம் தாள் போற்றி ஆர்வத்தால்
  உரவு திருத் தொண்டருடன் பணிந்து ஏத்தி உறையும் நாள் 6.1.415
  2314 மருங்கு உள நல் பதிகள் பல பணிந்து மா நதிக்கரை போய்க்
  குரங்கு ஆடு துறை அணைந்து குழகனார் குரை கழல்கள்
  பெரும் காதலினால் பணிந்து பேணிய இன்னிசை பெருக
  அரும் கலை நூல் திருப்பதிகம் அருள் செய்து 6.1.416
  2315 அம் மலர்த் தடம் பதிபணிந்து அகன்று போந்து அருகு
  கைம்மலர்க் களத்து இறைவர் தம் கோயில்கள் வணங்கி
  நம் மலத்துயர் தீர்க்க வந்து அருளிய ஞானச்
  செம்மலார் திரு ஆவடு துறையினைச் சேர்ந்தார் 6.1.417
  2316 மூவர்க்கு அறிவரும் பொருள் ஆகிய மூலத்
  தேவர் தம் திரு ஆவடு துறைத் திருத் தொண்டர்
  பூ அலம்பு தண் பொரு புனல் தடம் பணைப் புகலிக்
  காவலர்க்கு எதிர் கொள்ளும் ஆதரவு உடன் கலந்தார் 6.1.418
  2317 வந்து அணைவார் தொழா முனம் மலர் புகழ்ச் சண்பை
  அந்தணர்க்கு எலாம் அருமறைப் பொருள் என வந்தார்
  சந்த நித்திலச் சிவிகை நின்று இழிந்து எதிர் தாழ்ந்தே
  சிந்தை இன்புற இறைவர் தம் கோயில் முன் சென்றார் 6.1.419
  2318 நீடு கோபுரம் இறைஞ்சி உள் புகுந்து நீள் நிலையான்
  மாடு சூழ் திரு மாளிகை வலம் கொண்டு வணங்கி
  ஆடும் ஆதியை ஆவடு துறையுள் ஆர் அமுதை
  நாடு காதலில் பணிந்து எழுந்து அரும் தமிழ் நவின்றார் 6.1.420
  2319 அன்பு நீடிய அருவி கண் பொழியும் ஆர்வத்தால்
  முன்பு போற்றியே புறம்பு அணை முத்தமிழ் விரகர்
  துன்பு போம் மனத் திருத்தொண்டர் தம்முடன் தொழுதே
  இன்பம் மேவி அப்பதியினில் இனிது அமர்ந்து இருந்தார் 6.1.421
  2320 மேவி அங்கு உறை நாளினில் வேள்வி செய்வதனுக்கு
  ஆவது ஆகிய காலம் வந்து அணை உற அணைந்து
  தாவில் சண்பையர் தலைவர்க்குத் தாதையார் தாமும்
  போவதற்கு அரும் பொருள் பெற எதிர் நின்று புகன்றார் 6.1.422
  2321 தந்தையார் மொழி கேட்டலும் புகலியார் தலைவர்
  முந்தை நாளிலே மொழிந்தமை நினைந்து அருள் முன்னி
  அந்தமில் பொருள் ஆவன ஆவடு துறையுள்
  எந்தையார் அடித் தலங்கள் அன்றோ என எழுந்தார் 6.1.423
  2322 சென்று தேவர் தம்பிரான் மகிழ் கோயில் முன்பு எய்தி
  நின்று போற்றுவார் நீள் நிதி வேண்டினார்க்கு ஈவது
  ஒன்றும் மற்றிலேன் உன்னடி அல்லது ஒன்று அறியேன்
  என்று பேர் அருள் வினவிய செந்தமிழ் எடுத்தார் 6.1.424
  2323 எடுத்த வண் தமிழ்ப் பதிக நால் அடியின் மேல் இரு சீர்
  தொடுத்த வைப்பொடு தொடர்ந்த இன் இசையினால் துதிப்பார்
  மடுத்த காதலில் வள்ளலார் அடி இணை வழுத்தி
  அடுத்த சிந்தையால் ஆதரித்து அஞ்சலி அளித்தார் 6.1.425
  2324 நச்சி இன் தமிழ் பாடிய ஞான சம்பந்தர்
  இச்சையே புரிந்து அருளிய இறைவர் இன் அருளால்
  அச் சிறப்பு அருள் பூதம் முன் விரைந்த கல் பீடத்து
  உச்சி வைத்தது பசும் பொன் ஆயிரக் கிழி ஒன்று 6.1.426
  2325 வைத்த பூதம் அங்கு அணைந்து முன் நின்று நல் வாக்கால்
  உய்ந்த இக்கிழி பொன் உலவாக் கிழி உமக்கு
  நித்தனார் அருள் செய்தது என்று உரைக்க நேர் தொழுதே
  அத்தனார் திரு அருள் நினைந்து தவ மேனி மேல் பணிந்தார் 6.1.427
  2326 பணிந்து எழுந்து கை தொழுது முன் பனி மலர்ப் பீடத்து
  அணைந்த ஆடகக் கிழிதலைக் கொண்டு அருமறைகள்
  துணிந்த வான் பொருள் தரும் பொருள் தூய வாய்மையினால்
  தணிந்த சிந்தை அத் தாதையார்க்கு அளித்து உரைசெய்வார் 6.1.428
  2327 ஆதி மாமறை விதியினால் ஆறு சூழ் வேணி
  நாதனாரை முன் ஆகவே புரியும் நல் வேள்வி
  தீது நீங்க நீர் செய்யவும் திருக் கழுமலத்து
  வேத வேதியர் அனைவரும் செய்யவும் மிகுமால் 6.1.429
  2328 என்று கூறி அங்கு அவர்தமை விடுத்த பின் அவரும்
  நன்றும் இன்புறும் மனத்தொடும் புகலி மேல் நண்ண
  வென்றி ஞான சம்பந்தரும் விருப்பொடு வணங்கி
  மன்றல் ஆவடு துறையினில் மகிழ்ந்து இனிது இருந்தார் 6.1.430
  2329 அண்ணலார் திரு ஆவடுதுறை அமர்ந்தாரை
  உள் நிலாவிய காலினால் பணிந்து உறைந்து
  மண் எலாம் உய வந்தவர் போந்து வார் சடைமேல்
  தெள் நிலா அணிவார் திருக் கோழம்பம் சேர்ந்தார் 6.1.431
  2330 கொன்றைவார் சடைமுடியரைக் கோழம்பத்து இறைஞ்சி
  என்றும் நீடிய இன் இசைப் பதிகம் முன் இயம்பி
  மன்று உளார் மகிழ் வைகல் மாடக் கோயில் மருங்கு
  சென்று சார்ந்தனர் திருவளர் சிரபுரச் செல்வர் 6.1.432
  2331 வைகல் நீடு மாடக் கோயில் மன்னிய மருந்தைக்
  கைகள் அஞ்சலி கொண்டு தாழ்ந்து எழுந்து கண் அருவி
  செய்ய இன் இசைச் செந்தமிழ் மாலைகள் மொழிந்து
  நையும் உள்ளத்தர் ஆய்த்திரு நல்லத்தில் நண்ணி 6.1.433
  2332 நிலவு மாளிகைத் திரு நல்லம் நீடு மாமணியை
  இலகு சேவடி இறைஞ்சி இன் தமிழ் கொடு துதித்துப்
  பலவும் ஈசர் தம் திருப்பதி பணிந்து செல்பவர் தாம்
  அலை புனல் திருவழுந்தூர் மாடக் கோயில் அடைந்தார் 6.1.434
  2333 மன்னுமாடம் மகிழ்ந்த வான் பொருளினை வணங்கிப்
  பன்னு பாடலில் பதிக இன் இசை கொடு பரவிப்
  பொன்னி மா நதிக் கரையினில் மீண்டு போந்து அணைந்து
  சொன்னவாறு அறிவார் தமைத் துருத்தியில் தொழுதார் 6.1.435
  2334 திரைத் தடம் புனல் பொன்னி சூழ் திருத்துருத்தியினில்
  வரைத்தலைப் பசும் பொன் எனும் வண் தமிழ்ப்பதிகம்
  உரைத்து மெய் உறப் பணிந்து போந்து உலவும் அந்நதியின்
  கரைக் கண் மூவலூர்க் கண் நுதலார் கழல் பணிந்தார் 6.1.436
  2335 . மூவலூர் உறை முதல்வரைப் பரவிய மொழியால்
  மேவு காதலில் ஏத்தியே விருப்பொடும் போந்து
  பூ அலம்பு தண் புனல் பணைப் புகலியார் தலைவர்
  வாவி சூழ் திரு மயிலாடு துறையினில் வந்தார் 6.1.437
  2336 மல்கு தண் தலை மயிலாடு துறையினில் மருவும்
  செல்வ வேதியர் தொண்டரொடு எதிர் கொளச் சென்று
  கொல்லை மான்மறிக் கையரைக் கோயில் புக்கு இறைஞ்சி
  எல்லை இல்லதோர் இன்பம் முன் பெருகிட எழுந்தார் 6.1.438
  2337 உள்ளம் இன்புற உணர் உறும் பரிவு கொண்டு உருகி
  வெள்ளம் தாங்கிய சடையரை விளங்கு சொல் பதிகத்
  தெள்ளும் இன்னிசைத் திளைப்பொடும் புறத்து அணைந்து அருளி
  வள்ளலார் மற்ற வளம் பதி மருவுதல் மகிழ்ந்தார் 6.1.439
  2338 அத்திருப்பதி அன்று போய் அணிகிளர் சூலங்
  கைத்தலப் படை வீரர் செம் பொன் பள்ளி கருதி
  மெய்த்த காதலில் விள நகர் விடையவர் பாதம்
  பத்தர் தம் உடன் பணிந்து இசைப் பதிகம் முன் பகர்ந்தார் 6.1.440
  2339 பாடும் அப்பதி பணிந்து போய்ப் பறியலூர் மேவும்
  தோடு உலாம் மலர் இதழியும் தும்பையும் அடம்பும்
  காடு கொண்ட செம் சடைமுடிக் கடவுளர் கருது
  நீடு வீரட்டம் பணிந்தனர் நிறை மறை வேந்தர் 6.1.441
  2340 பரமர் தம் திருப் பறியலூர் வீரட்டம் பரவி
  விரவு காதலின் வேலையின் கரையினை மேவி
  அரவு அணிந்தவர் பதி பல அணைந்து முன் வணங்கிச்
  சிரபுரத்தவர் திருத்தொண்டர் எதிர் கொளச் செல்வார் 6.1.42
  2341 அடியவர்கள் களி சிறப்பத் திருவேட்டக்குடி
  பணிந்து அங்கு அலைவாய்ப் போகிக்
  கடி கமழும் மலர் பழனக் கழிநாடு அகன்
  பதிகள் கலந்து நீங்கிக்
  கொடி மதில் சூழ் தரும புரம் குறுகினார்
  குண்டர் சாக்கியர் தம் கொள்கை
  படி அறியப் பழுது என்றே மொழிந்து உய்யும்
  நெறி காட்டும் பவள வாயர் 6.1.443
  2342 தருமபுரம் பெரும்பாணர் திருத்தாயர்
  பிறப்பு இடம் ஆம் அதனால் சார
  வரும் அவர் தம் சுற்றத்தார் வந்து எதிர் கொண்டு
  அடி வணங்கி வாழ்த்தக் கண்டு
  பெருமை உடைப் பெரும்பாணர் அவர்க்கு
  உரைப்பார் பிள்ளையார் அருளிச் செய்த
  அருமை உடைப் பதிகம் தாம் யாழினால்
  பயிற்றும் பேறு அருளிச் செய்தார் 6.1.444
  2343 கிளைஞரும் மற்று அது கேட்டுக் கெழுவு
  திரு பதிகத்திற்கு கிளர்ந்த ஓசை
  அளவு பெறக் கருவியில் நீர் அமைத்து இயற்றும்
  அதனாலே அகிலம் எல்லாம்
  வளர இசை நிகழ்வது என விளம்புதலும் வளம்
  புகலி மன்னர் பாதம்
  உளம் நடுங்கிப் பணிந்து திருநீல கண்டப்
  பெரும்பாணர் உணர்த்து கின்றார் 6.1.445
  2344 அலகில் திருப்பதிக இசை அளவு படா
  வகை இவர்கள் அன்றி ஏயும்
  உலகில் உளோரும் தெரிந்து அங்கு உண்மையினை
  அறிந்து உய்ய உணர்த்தும் பண்பால்
  பலர் புகழும் திருப்பதிகம் பாடி அருளப்
  பெற்றால் பண்பு நீடி
  இலகும் இசை யாழின்கண் அடங்காமையான்
  காட்டப் பெறுவன் என்றார் 6.1.446
  2345 வேத நெறி வளர்பவரும் விடையவர் முன்
  தொழுது திருப்பதிகத்து உண்மை
  பூதலத்தோர் கண்டத்தும் கலத்தினிலும்
  நிலத்த நூல் புகன்ற பேத
  நாத இசை முயற்சிகளால் அடங்காத வகை
  காட்ட நாட்டுகின்றார்
  மாதர் மடப்பிடி பாடி வணங்கினார் வானவரும்
  வணங்கி ஏத்த 6.1.447
  2346 வண் புகலி வேதியனார் மாதர் மடப்பிடி
  எடுத்து வனப்பில் பாடிப்
  பண் பயிலும் திருக்கடைக் காப்பு சாத்த அணைந்து
  பெரும் பாணர் தாம்
  நண்புடை யாழ்க் கருவியினில் முன்பு போல்
  கைக்கொண்டு நடத்தப்புக்கு
  எண் பெருகும் அப் பதிகத்து இசை நரம்பில்
  இட அடங்கிற்று இல்லை அன்றே 6.1.448
  2347 அப்பொழுது திருநீல கண்ட இசைப்
  பெரும்பாணர் அதனை விட்டு
  மெய்ப் பயமும் பரிவும் உறப் பிள்ளையார் கழல்
  இணை வீழ்ந்து நோக்கி
  இப்பெரியோர் அருள் செய்த திருப்பதிகத்து
  இசை யாழில் ஏற்பன் என்னச்
  செப்பியது இக் கருவியை நான் தொடுதலின்
  நன்றோ என்று தெளிந்து செய்வார் 6.1.449
  2348 வீக்கு நரம்பு உடையாழினால் விளைந்தது
  இது என்று அங்கு அதனைப் போக்க
  ஓக்குதலும் தடுத்து அருளி ஐயரே உற்ற
  இசை அளவினால் நீர்
  ஆக்கிய இக்கருவியினைத் தாரும் என வாங்கிக்
  கொண்டு அவனி செய்த
  பாக்கியத்தின் மெய் வடிவாம் பால் அறா வாயர்
  பணித்து அருளுகின்றார் 6.1.450
  2349 451. ஐயர் நீர் யாழ் இதனை முரிக்கும் அதென்
  ஆள் உடையாள் உடனே கூடச்
  செய்ய சடையார் அளித்த திருவருளின்
  பெருமை எலாம் தெரிய நம்பால்
  எய்திய இக் கருவியினில் அளவு படுமோ
  நம் தம் இயல்புக்கு ஏற்ப
  வையகத்தோர் அறிவு உற இக்கருவி அளவையின்
  இயற்றல் வழக்கே என்றார் 6.1.451
  2350 சிந்தையால் அளவு படா இசைப்
  பெருமை செயல் அளவில் எய்துமோ நீர்
  இந்த யாழினைக் கொண்டே இறைவர் திருப்
  பதிக இசை இதனில் எய்த
  வந்தவாறே பாடி வாசிப்பீர் எனக் கொடுப்பப்
  புகலி மன்னர்
  தந்த யாழினைத் தொழுது கைக் கொண்டு
  பெரும் பாணர் தலை மேல் கொண்டார் 6.1.452
  2351 அணைவுறும் அக் கிளைஞர் உடன் பெரும்
  பாணர் ஆள் உடைய பிள்ளையார் தம்
  துணை மலர்ச் சேவடி பணிந்து துதித்து அருளத்
  தோணிபுரத் தோன்றலாரும்
  இணையில் பெரும் சிறப்பு அருளித் தொண்டருடன்
  அப்பதியில் இனிது மேவிப்
  பணை நெடும் கை மதயானை உரித்தவர் தம் பதி
  பிறவும் பணியச் செல்வார் 6.1.453
  2352 பங்கய பாசடைத் தடம் சூழ் பழன நட்டு
  அகன் பதிகள் பலவும் நண்ணி
  மங்கை ஒரு பாகத்தார் மகிழ் கோயில் எனைப்
  பலவும் வணங்கிப் போற்றித்
  தங்கி இசை யாழ்ப் பெரும் பாணர் உடன் மறையோர்
  தலைவனார் சென்று சார்ந்தார்
  செங்கை மான் மழு ஏந்தும் சின விடையார்
  அமர்ந்து அருளும் திரு நள்ளாறு 6.1.454
  2353 நள்ளாற்றில் எழுந்து அருள நம்பர்
  திருத்தொண்டர் குழாம் நயந்து சென்று
  கொள்ளாற்றில் எதிர் கொண்டு குலவி
  உடன் சூழ்ந்து அணையக் குறுகிக் கங்கைத்
  தெள்ளாற்று வேணியர் தம் திருவளர்
  கோபுரம் இறைஞ்சிச் செல்வக் கோயில்
  உள்ளாற்ற வலம் கொண்டு திருமுன்பு
  தாழ்ந்து எழுந்தார் உணர்வின் மிக்கார் 6.1.455
  2354 உருகிய அன்புறு காதல் உள் உருகி
  நனை ஈரம் பெற்றால் போல
  மருவு திருமேனி எலாம் முகிழ்த்து எழுந்த
  மயிர்ப் புளகம் வளர்க்கும் நீராய்
  அருவி சொரி திரு நயனத்து ஆனந்த
  வெள்ளம் இழிந்து அலைய நின்று
  பொருவில் பதிகம் போகம் ஆர்த்த பூண்
  முலையாள் என்று எடுத்துப் போற்றி 6.1.456
  2355 யாழ்நரம்பில் ஆர இயல் இசை
  கூடப் பாடியே எண்ணில் கற்பச்
  சேணளவு பட ஓங்கும் திருக் கடைக்
  காப்பு சாத்திச் செங்கண் நாகப்
  பூண் அகலத்தவர் பாதம் போற்றி
  இசைத்துப் புறத்து அணைந்து புவனம் ஏத்தும்
  பாணனார் யாழில் இடப் பால் அறா
  வாயர் அருள் பணித்த போது 6.1.457
  2356 பிள்ளையார் திருத்தாளம் கொடு
  பாடப் பின்பு பெரும் பாணனார் தாம்
  தெள் அமுத இன் இசையின் தேம்
  பொழி தந்திரி யாழை சிறக்க வீக்கிக்
  கொள்ள இடும் பொழுதின் கண்
  குவலத்தோர் களிகூரக் குலவு சண்பை
  வள்ளலார் திரு உள்ளம் மகிழ்ந்து
  திருத் தொண்டர் உடன் மருவும் காலை 6.1.458
  2357 மன்னு திரு நள்ளாற்று மருந்தை
  வணங்கிப் போந்து வாச நன்னீர்ப்
  பொன்னி வளம் தரு நாட்டுப் புறம்பு
  அணை சூழ் திருப்பதிகள் பலவும் போற்றிச்
  செந் நெல் வயல் செங்கமல முகம்
  மலரும் திருச் சாத்த மங்கை மூதூர்
  தன்னில் எழுந்து அருளினார் சைவ சிகா
  மணியார் மெய்த் தவத்தோர் சூழ 6.1.459
  2358 நிறை செல்வத் திருச்சாத்த
  மங்கையினில் நீல நக்கர் தாமும் சைவ
  மறையவனார் எழுந்து அருளும் படி கேட்டு
  வாழ்ந்து வழி விளக்கி எங்கும்
  துறை மலி தோரணம் கதலி கமுகு
  நிறை குடம் தூப தீபம் ஆக்கி
  முறைமையில் வந்து எதிர் கொள்ள உடன்
  அணைந்து முதல்வனார் கோயில் சார்ந்தார் 6.1.460
  2359 அயவந்தி அமர்ந்து அருளும் அங்கணர் தம்
  கோயில் மருங்கு அணைந்து வானோர்
  உயவந்தித்து எழு முன்றில் புடை வலம் கொண்டு
  உள்புக்கு ஆறு ஒழுகும் செக்கர்
  மய வந்தி மதிச் சடையார் முன் தாழ்ந்து மாதவம்
  இவ் வையம் எல்லாம்
  செய வந்த அந்தணனார் செங்கைமேல்
  குவித்து எழுந்து திருமுன் நின்றார் 6.1.461
  2360 போற்றி இசைக்கும் பாடலினால்
  பொங்கி எழும் ஆதரவு பொழிந்து விம்ம
  ஏற்றின் மிசை இருப்பவர் தம் எதிர் நின்று
  துதித்துப் போந்து எல்லை இல்லா
  நீற்று நெறி மறையவனார் நீல நக்கர்
  மனையில் எழுந்து அருளி அன்பால்
  ஆற்றும் விருந்தவர் அமைப்ப அன்பருடன்
  இன்புற்று அங்கு அமுது செய்தார் 6.1.462
  2361 நீடு திரு நீல நக்கர் நெடு மனையில்
  விருந்து அமுது செய்து நீர்மைப்
  பாடும் யாழ்ப் பெரும் பாணரும் தங்க அங்கு
  இரவு பள்ளி மேவி
  ஆடும் அவர் அயவந்தி பணிவதனுக்கு
  அன்பருடன் அணைந்து சென்று
  நாடிய நண்புடை நீல நக்க அடிகளுடன்
  நாதர் கழலில் தாழ்ந்து 6.1.463
  2362 கோது இலா ஆர் அமுதைக் கோமளக்
  கொம்புடன் கூடக் கும்பிட்டு ஏத்தி
  ஆதி ஆம் மறைப் பொருளால் அரும் தமிழின்
  திருப்பதிகம் அருளிச் செய்வார்
  நீதியால் நிகழ்கின்ற நீல நக்கர் தம் பெரும்
  சீர் நிகழ வைத்துப்
  பூதி சாதனர் பரவும் புனித இயல் இசைப்
  பதிகம் போற்றி செய்தார் 6.1.464
  2363 பரவிய காதலில் பணிந்து பால் அறா
  வாயர் புறத்து அணைந்து பண்பு
  விரவிய நண்பு உடை அடிகள் விருப்பு உறு
  காதலில் தங்கி மேவும் நாளில்
  அரவு அணிந்தார் பதி பிறவும் பணிய எழும்
  ஆதரவால் அணைந்து செல்வார்
  உரவு மனக் கருத்து ஒன்றாம் உள்ளம் உடையவர்க்கு
  விடை உவந்து நல்கி 6.1.465
  2364 மற்றவர்தம் பெரும் கேண்மை மகிழ்ந்து கொண்டு
  மால் அயனுக்கு அரிய பிரான் மருவு தானம்
  பற்பலவும் சென்று பணிந்து ஏத்திப் பாடிப் பரமர்
  திருத்தொண்டர் குழாம் பாங்கின் எய்தக்
  கற்றவர் வாழ் கடல் நாகைக் காரோணத்துக் கண்
  நுதலைக் கைதொழுது கலந்த ஓசைச்
  சொல் தமிழ் மாலைகள் பாடிச் சில நாள் வைகித்
  தொழுது அகன்றார் தோணி புரத் தோன்றலாம் தாம் 6.1.466
  2365 கழிக் கானல் மருங்கு அணையும் கடல்
  நாகை அது நீங்கிக் கங்கையாற்றுச்
  சுழிக் கானல் வேணியர் தம் பதிபலவும் பரவிப்
  போய்த் தோகைமார் தம்
  விழிக் காவி மலர் பழனக் கீழ் வேளூர் விமலர்
  கழல் வணங்கி ஏத்தி
  மொழிக் காதல் தமிழ் மாலை புனைந்தருளி
  அங்கு அகன்றார் மூதூர் நின்றும் 6.1.467
  2366 அருகு அணையும் திருப்பதிகள் ஆனவெலாம்
  அங்கணரைப் பணிந்து போற்றிப்
  பெருகிய ஞானம் பெற்ற பிள்ளையார் எழுந்து
  அருளும் பெருமை கேட்டுத்
  திரு மருவு செங் காட்டங் குடி நின்றும் சிறுத்
  தொண்டரோடிச் சென்று அங்கு
  குருகு மனம் களி சிறப்ப எதிர் கொண்டு தம்
  பதியுள் கொண்டு புக்கார் 6.1.468
  2367 சிறுத் தொண்டர் உடன் கூடச் செங்காட்டங்
  குடியில் எழுந்து அருளிச் சீர்த்தி
  நிறுத்த எண் திக்கிலும் நிலவும் தொண்டர்
  அவர் நண்பு அமர்ந்து நீல கண்டம்
  பொறுத்து அண்டர் உயக் கொண்டார் கணபதீச்
  சரத்தின் கண் போகம் எல்லாம்
  வெறுத்து உண்டிப் பிச்சை நுகர் மெய்த்
  தொண்டருடன் அணைந்தார் வேதகீதர் 6.1.469
  2368 அங்கு அணைந்து கோயில் வலம் கொண்டு
  அருளி அரவு அணிந்தார் அடிக் கீழ் வீழ்ந்து
  செங்கண் அருவிகள் பொழியத் திருமுன்பு
  பணிந்து எழுந்து செங்கை கூப்பித்
  தங்கள் பெரும் தகையாரைச் சிறுத் தொண்டர்
  தொழ இருந்த தன்மை போற்றிப்
  பொங்கி எழும் இசைபாடிப் போற்றி இசைத்து
  அங்கு ஒரு பரிசு புறம்பு போந்தார் 6.1.470
  2369 போந்து மா மாத்திரர் தம் போர் ஏற்றின்
  திருமனையில் புகுந்து சிந்தை
  வாய்ந்த மாதவர் அவர் தாம் மகிழ்ந்து
  அருள அமர்ந்து அருளி மதில்கள் மூன்றும்
  காய்ந்த மால் விடையார் தம் கணபதீச்
  சரம் பரவு காதல் கூர
  ஏந்து நூல் அணி மார்பர் இன்புற்று அங்கு
  அன்பருடன் இருந்த நாளில் 6.1.471
  2370 திருமருகல் நகரின் கண் எழுந்து அருளித்
  திங்களுடன் செங்கண் பாம்பு
  மருவு நெடும் சடைமவுலி மாணிக்க வண்ணார்
  கழல் வணங்கிப் போற்றி
  உருகிய அன்புறு காதல் உள் அலைப்பத்
  தெள்ளும் இசையுடனே கூடப்
  பெருகு தமிழ்த் தொடை சாத்தி அங்கு இருந்தார்
  பெரும் புகலிப் பிள்ளையார்தாம் 6.1.472
  2371 அந் நாளில் ஒரு வணிகன் பதிகன் ஆகி
  அணைவான் ஓர் கன்னியையும் உடன் கொண்டு
  பொன்னார் மேருச் சிலையார் கோயில் மாடு
  புறத்தில் ஒரு மடத்து இரவு துயிலும் போது
  மினார் வெள் எயிற்று அரவு கவ்வுதலும் கிளர்ந்த
  விட வேகம் கடிது தலை மீக் கொண்டு ஏறத்
  தன் ஆவி நீங்கும் அவன் தன்மை கண்டு சாயல்
  இளம் கன்னி நிலை தளர்ந்து சோர்வான் 6.1.473
  2372 வாள் அரவு தீண்டவும் தான் தீண்ட கில்லாள்
  மறு மாற்றம் மற்று ஒருவர் கொடு பார் இன்றி
  ஆளரியேறு அனையானை அணுக வீழ்ந்தே அசைந்த
  மலர்க்கொடி போல்வாள் அரற்றும் போது
  கோள் உருமும் புள் அரசும் அனையார் எல்லாக்
  கொள்கையினாலும் தீர்க்கக் குறையாதாக
  நீள் இரவு புலர் காலை மாலை வாச நெறி குழலாள்
  நெடிது அயர்ந்து புலம்புகின்றாள் 6.1.474
  2373 அன்னையையும் அத்தனையும் பிரிந்து நின்னை
  அடைவாக உடன் போந்தேன் அரவால் வீடி
  என்னை உயிர் விட்டு அகன்றாய் யான் என் செய்கேன்
  இவ்விடுக்கண் தீர்க்கின்றார் யாரும் இல்லை
  மன்னிய சீர் வணிகர் குல மணியே யானும் வாழேன்
  என்று என்று அயர்வாள் மதியினாலே
  சென்னி இளம் பிறை அணிவார் கோயில் வாயில்
  திசை நோக்கித் தொழுது அழுதாள் செயல் ஒன்று இல்லாள் 6.1.475
  2374 அடியாராம் இமையவர் தம் கூட்டம் உய்ய
  அலை கடல் வாய் நஞ்சு உண்ட அமுதே செங்கண்
  நெடியானும் நான்முகனும் காணாக் கோல நீலவிட
  அரவு அணிந்த நிமலா வெந்து
  பொடியான காமன் உயிர் இரதி வேண்டப்
  புரிந்து அளித்த புண்ணியனே பொங்கர் வாசக்
  கடியாரும் மலர்ச் சோலை மருங்கு சூழும் கவின்
  மருகற் பெருமானே காவாய் என்றும் 6.1.476
  2375 வந்து அடைந்த சிறு மறையோன் உயிர்
  மேல் சீறி வரும் காலன் பெருங்கால வலயம் போலும்
  செந்தறு கண் வெள் எயிற்றுக் கரிய கோலம்
  சிதைந்து உருள உதைத்து அருளும் செய்யதாளா
  இந்த விடக் கொடு வேகம் நீங்குமாறும் யான்
  இடுக்கண் குழி நின்றும் ஏறு மாறும்
  அந்தி மதிக் குழவி வளர் செய்ய வேணி அணி
  மருகற் பெருமானே அருளாய் என்றும் 6.1.477
  2376 இத் தன்மை சிவன் அருளே சிந்தித்து ஏங்கும்
  இளங்கொடி போல் நுடங்கும் இடை ஏழை ஏத்தும்
  அத் தன்மை ஓசை எழுந்து எங்கள் சண்பை
  ஆண்டகையார் கும்பிட வந்து அணைகின்றார் தம்
  மெய்த் தன்மை விளங்கு திருச் செவியில் சார
  மேவுதலும் திரு உள்ளக் கருணை மேல் மேல்
  வைத் தன்னம் என அயர்வாள் மாடு நீடு மா
  தவத்தோர் சூழ எழுந்து அருளி வந்தார் 6.1.478
  2377 சிரபுரத்து மறையவனார் சென்று நின்று
  சிவபெருமான் அருள் போற்றிச் சிந்தை நைந்து
  பரிவுறுவாள் தனை நோக்கிப் பயப்படேல் நீ
  பருவரலும் நும் பரிசும் பகர்வாய் என்னக்
  கரமலர் உச்சியின் மேல் குவித்துக் கொண்டு
  கண் அருவி சொரிந்து இழியக் காழி வேதப்
  புரவலனார் சேவடிக் கீழ் வீழ்ந்து தாங்கள்
  போந்ததுவும் புகுந்ததுவும் புகலல் உற்றாள் 6.1.479
  2378 வளம் பொழில் சூழ் வைப்பூர் கோன் தாமன்
  எந்தை மருமகன் மற்று இவன் அவற்கு மகளிர்நல்ல
  இளம் பிடியார் ஓர் எழுவர் இவரில் மூத்தாள்
  இவனுக்கு என்றே உரை செய்தே ஏதிலானுக்குக்
  குளம் பெருகத் தனம் பெற்றுக் கொடுத்த
  பின்னும் ஓர் ஒருவராக எனை ஒழிய ஈந்தான்
  தளர்ந்து அழியும் இவனுக்காத் தகவு செய்து
  அங்கு அவரை மறைத்து இவன் தனையே சார்ந்துபோந்தேன் 6.1.480
  2379 மற்று இவனும் வாள் அரவு தீண்ட மாண்டான்
  மறி கடலில் கலம் கவிழ்த்தால் போல்நின்றேன்
  சுற்றத்தார் என வந்து தோன்றி என்பால் துயரம்
  எலாம் நீங்க அருள் செய்தீர் என்னக்
  கற்றவர்கள் தொழுது ஏத்தும் காழி வேந்தர்
  கருணையினால் காரிகையாள் தனக்கு நல்கப்
  பற்றியவாள் அரவு விடம் தீரு மாறு பணைமருகர்
  பெருமானைப் பாடலுற்றார் 6.1.481
  2380 சடையானை எவ்வுயிர்க்கும் தாயானானை
  சங்கரனை சசி கண்ட மவுலியானை
  விடையானை வேதியனை வெண் நீற்றானை
  விரவாதார் புரம் மூன்றும் எரியச் செற்ற
  படையானைப் பங்கயத்து மேவினானும் பாம்பு
  அணையில் துயின்றானும் பரவும் கோலம்
  உடையானை உடையானே தகுமோ இந்த
  ஒள்ளிழையார் உள் மெலிவு என்று எடுத்துப் பாட 6.1.482
  2381 பொங்கு விடம் தீர்ந்து எழுந்து நின்றான்
  சூழ்ந்த பொருவில் திருத் தொண்டர் குழாம் பொலிய ஆர்ப்ப
  அங்கையினை உச்சியின் மேல் குவித்துக்
  கொண்டு அங்கு அருள் காழிப் பிள்ளையார் அடியில்வீழ்ந்த
  நங்கை அவள் தணை நயந்த நம்பியோடு
  நானிலத்தில் இன்புற்று வாழும் வண்ணம்
  மங்குல் தவழ் சோலை மலி புகலி வேந்தர்
  மணம் புணரும் பெருவாழ்வு வகுத்து விட்டார் 6.1.483
  2382 மற்றவர்க்கு விடை கொடுத்து அங்கு அமரும்
  நாளில் மருகல் நகரினில் வந்து வலியபாசம்
  சொற்ற புகழ்ச் சிறுத் தொண்டர் வேண்ட மீண்டும்
  செங்காட்டங் குடியில் எழுந்து அருள வேண்டிப்
  பற்றி எழும் காதல் மிக மேல் மேல் சென்று பரமனார்
  திறத்து உன்னிப் பாங்கர் எங்கும்
  சுற்றும் அருந்தவரோடும் கோயில் எய்திச் சுடர் மழு
  ஆண்டவர் பாதம் தொழுவான் புக்கார் 6.1.484
  2383 புக்கு இறைஞ்சி எதிர் நின்று போற்றுகின்றார்
  பொங்கு திரை நதிப்புனலும் பிறையும்சேர்ந்த
  செக்கர் முடிச் சடை மவுலி வெண்ணீற்றார் தம்
  திருமேனி ஒரு பாகம் பசுமை ஆக
  மைக் குலவு கண்டத்தார் மருகர் கோயில் மன்னு
  நிலை மனம் கொண்டு வணங்குவார் முன்
  கைக் கனலார் கணபதீச் சரத்தின் மேவும் காட்சி
  கொடுத்து அருளுவான் காட்டக் கண்டார் 6.1.485
  2384 மருகல் அமர்ந்து நிறைந்த கோலம் மல்கு
  செங் காட்டங் குடியின் மன்னிப்
  பெருகு கணபதி ஈச்சரத்தார் பீடு உடைக்
  கோலமே ஆகித் தோன்ற
  உருகிய காதலும் மீது பொங்க உலகர்
  முன் கொள்ளும் உணர்வு நீட
  அருவி கண் வார் உறப் பாடலுற்றார்
  அங்கமும் வேதமும் என்று எடுத்து 6.1.486
  2385 கண்டு எதிர் போற்றி வினவிப் பாடிக்
  கணபதி ஈச்சரம் காதலித்த
  அண்டர் பிரானை வணங்கி வைகும்
  அப்பதியில் சில நாள் போற்றித்
  தொண்டருடன் அருள் பெற்று மற்றத்
  தொல்லைத் திருப்பதி எல்லை நீங்கிப்
  புண்டரிகத் தடம் சூழ் பழனப் பூம்
  புகலூர் தொழப் போதுகின்றார் 6.1.487
  2386 சீரின் மலிந்த சிறப்பின் மேவும் சிறுத்
  தொண்டர் நண்பருடன் செல்ல நல்ல
  வேரி நறும் தொங்கல் மற்றவரும் விடை
  அருளப் பெற்று மீண்ட பின்பு
  நீரின் மலிந்த சடையர் மேவி நிகழும்
  பதிகன் பல பணிந்து
  பாரின் மலிந்து நிறைந்த செல்வம் பயில்
  புகலூர் நகர்ப் பாங்கு அணைந்தார் 6.1.488
  2387 திருப்புகலூர் திருத் தொண்டரோடும்
  செம்மை முருகனார் மெய்ம் மகிழ்ந்த
  விருப்பொடு சென்று எதிர் கொள்ள வந்து
  வேத முதல்வர் தம் கோயில் எய்திப்
  பொருப்பு உறழ் கோபுரத்து உட் புகுந்து
  பூமலி முன்றில் புடை வலம் கொண்டு
  ஒருப் படு சிந்தையொடு உள் அணைந்தார்
  ஓதாது ஞானம் எலாம் உணர்ந்தார் 6.1.489
  2388 புக்கு எதிர் தாழ்ந்து விழுந்து எழுந்து
  பூம் புகலூர் மன்னு புண்ணியரை
  நெக்கு உருகும் சிந்தை அன்பு பொங்க
  நிறை மலர் கண்ணீர் அருவி செய்ய
  மிக்க தமிழ்த் தொடை மாலை சாத்தி
  மேவிய ஏழ் இசை பாடிப் போந்து
  திக்கு நிறை சீர் முருகர் முன்பு செல்ல
  அவர் மடம் சென்று புக்கார் 6.1.490
  2389 ஆங்கு அவர் போற்றும் சிறப்பின் மேவி
  அப் பதி தன்னில் அமரு நாளில்
  வாங்கு மலைச் சிலையார் மகிழ்ந்த வர்த்த
  மானீச்சரம் தான் வணங்கி
  ஓங்கிய அன்பின் முருகனார் தம் உயர்
  திருத்தொண்டு சிறப்பித்து ஓங்கும்
  பாங்கு உடை வண்தமிழ் பாடி நாளும் பரமர்
  தம் பாதம் பணிந்து இருந்தார் 6.1.491
  2390 மற்றத் திருப்பதி வைகு நாளில் வாக்கின்
  பெரு விறல் மன்னனார் தாம்
  புற்றிடம் கொண்டாரை வந்து இறைஞ்சிப்
  பொன் மதில் ஆரூர் புகழ்ந்து போற்றிச்
  சிறு இடைப் பொன் தொடிப் பாங்கர்
  தங்கும் திருப்புகலூர் தொழச் சிந்தை செய்து
  கொற்றவனார் அருள் பெற்ற தொண்டர்
  குழாத்துடன் அவ்வூர் குறுக வந்தார் 6.1.492
  2391 நாவுக்கு அரசர் எழுந்து அருளும்
  நல்ல திருவார்த்தை கேட்ட போதே
  சேவில் திகழ்ந்தவர் மைந்தர் ஆன திருஞான
  சம்பந்தர் சிந்தை அன்பு
  மேவுற்ற காதல் மிகப் பெருக விரைந்து எதிர்
  கொள்ள மெய் அன்பர் ஓடும்
  பூவில் பொலி பொய்கை சூழ் புகலூர் புறம்பு
  அணை எல்லை கடந்து போந்தார் 6.1.493
  2392 அங்கணர் ஆரூர் வணங்கிப் போந்த
  அரசும் எதிர் வந்து அணைய வாசப்
  பொங்கு புனல்தண் புகலி வந்த பூசுரர்
  சிங்கமும் பொற்பின் எய்தித்
  தங்களின் அன்பின் முறைமை யாலே
  தாழ்ந்து வணங்கித் தனித் தனியே
  மங்கலம் ஆகிய நல் வரவின் வாய்மை
  வினவி மகிழும் போது 6.1.494
  2393 மெய்த்திரு ஞான சம்பந்தர் வாக்கின்
  வேந்தரை விருப்பினாலே
  அப்பரை இங்கு அணையப் பெறும் பேர்
  அருள் உடையோம் அந்தனர் ஆரூர்
  எப்பரிசால் தொழுது உய்ந்தது என்று
  வினவிட ஈறில் பெரும் தவத்தோர்
  செப்பிய வண் தமிழ் மாலையாலே திருவாதிரை
  நிகழ் செல்வம் சொன்னார் 6.1.495
  2394 அரசர் அருளிச் செய்த வாய்மை
  அப்பொழுதே அருள் ஞானம் உண்ட
  சிரபுர வேந்தரும் சிந்தையின் கண்
  தென் திருவாரூர் வணங்குதற்கு
  விரவிய காதலில் சென்று போற்றி மீண்டும்
  வந்து உம்முடன் மேவுவன் என்று
  உரவு கடல் கல் மிதப்பின் வந்தார்க்கு உரைத்து
  உடன்பாடு கொண்டு ஒல்லை போந்தார் 6.1.496
  2395 சொல் பெரு வேந்தரும் தோணி மூதூர்
  தோன்றல் பின் காதல் தொடத் தாமும்
  பொன் புகலூர் தொழச் சென்று அணைந்தார்
  புகலிப் பிரானும் புரிந்த சிந்தை
  விற்குடி வீரட்டம் சென்று மேவி விடையவர்
  பாதம் பணிந்து போற்றிப்
  பற்பல ஆயிரம் தொண்டரோடும் பாடலன்
  நான் மறைப் பாடிப் போந்தார் 6.1.497
  2396 துணர் இணர்ச் சோலையும் சாலி
  வேலித் துறை நீர்ப் பழனமும் சூழ் கரும்பின்
  மண மலி கானமும் ஞானமும் உண்டார்
  மருங்கு உற நோக்கி மகிழ்ந்து அருளி
  அணைபவர் அள்ளல் கழனி ஆரூர் அடைவோம்
  என மொழிந்து அன்பு பொங்கப்
  புணர் இசைச் செந்தமிழ் கொண்டு போற்றிப்
  பொன் மதில் ஆரூர்ப் புறத்து அணைந்தார் 6.1.498
  2397 வான் உயர் செங்கதிர் மண்டலத்து
  மருங்கு அணையும் கொடி மன்னும் ஆரூர்
  தான் ஒரு பொன் உலகு என்னத் தோன்றும்
  தயங்கு ஒளி முன் கண்டு சண்பை வந்த
  பால் நிற நீற்றர் பருக்கையானைப் பதிகத்
  தமிழ் இசைபாடி ஆடித்
  தேனொடு வண்டுமுரலும் சோலைத்
  திருப்பதி மற்று அதன் எல்லை சேர்ந்தார் 6.1.499
  2398 பொங்கிய சிந்தை விருப்பின் வெள்ளம்
  பொழிந்து புவிமேல் பொலிவது என்ன
  எங்கும் குளிர் ஒளி வீசு முத்தின் இலங்கு
  சிவிகை இழிந்தருளிச்
  செங்கை நிறை மலர் கொண்டு தூவித்
  திரு இருக் குறள் பாடி ஏத்தித்
  தங்கள் பிரான் அருள் ஆளும் ஆரூர்
  தனைப் பணிவு உற்றார் தமிழ் விரகர் 6.1.500
  2399 படியில் ஞானம் உண்டு அருளிய பிள்ளையைப் பணிதற்கு
  அடியர் சென்று எதிர் கொள எழுந்து அருளும் அஞ்ஞான்று
  வடி கொள் சூலத்தர் மன்னிய பொன்மதில் ஆரூர்க்
  கடி கொள் பேரணிப் பொலிவையார் முடிவுறக் காண்பார் 6.1.501
  2400 நான மான் மத நளிர் பெரும் சேற்று இடை நறும் பொன்
  தூ நறுந்துகள் சொரிதலில் சுடர் ஒளிப் படலை
  யான வீதிகள் அடி வலித்து அவை கரைந்தலைய
  வான மாரியில் பொழிந்தது மலர் மது மாரி 6.1.502
  2401 ஆடல் நீடுவ துகில் கொடி அணி குழல் கொடிகள்
  தோடு சூழ்வன சுரும்பொடு தமனியத் தசும்பு
  காடு கொண்டன கதலி தோரணம் நிரைக் கமுகு
  மாட மாளிகை மண்டபங்களின் மருங்கு எல்லாம் 6.1.503
  2402 மாலை சூழ் புறம் கடைகளின் மணி நிரை விளக்கின்
  கோல நீள் சுடர் ஒளியுடன் கோத்து இடை தூக்கும்
  நீல மா மணி நிழல் பொர நிறம்புகர் படுக்கும்
  பால வாயின பவன வேதிகை மலர்ப் பந்தர் 6.1.504
  2403 தழை மலர்த்தடம் சாலைகள் தெற்கள் சதுக்கம்
  குழை முகத்தவர் ஆட அரங்கு இமையவர் குழாமும்
  விழை சிறப்பின வியல் இடம் யாவையும் மிடைந்து
  மழை முழக்கு என இயம்பின மங்கல இயங்கள் 6.1.505
  2404 விரவு பேர் அணி வேறு வேறு இன்னன விளங்கும்
  பிரசமென்மலர் சோலை சூழ் பெரும் திருவாரூர்
  அரசு அளிப்பவர் அருளினால் அடியவர் குழுவும்
  புரிசனங்களும் புறத்து அணைந்து எதிர் கொள்ளும் பொழுது 6.1.506
  2405 வந்து இறைஞ்சும் மெய்த் தொண்டர் தம் குழாத்து எதிர் வணங்கிச்
  சந்த முத்தமிழ் விரகராம் சண்பையர் தலைவர்
  அந்தமாய் உலகு ஆதியாம் பதிகம் அங்கு எடுத்தே
  எந்தை தான் எனை என்று கொள்ளும் கொல் என்று இசைத்தார் 6.1.507
  2406 ஆன அத்திரு பதிகம் முன் பாடிவந்து அணையும்
  ஞான வித்தகர் மெய்த்தவர் சூழ அந் நகரார்
  தூ நறும் சுண்ண மலர் பொரி தூஉய்த் தொழுது ஏத்த
  வான நாயகர் கோயில் வாயிலின் மருங்கு அணைந்தார் 6.1.508
  2407 மன்னு தோரண வாயில் முன் வணங்கி உள் புகுவார்
  தன் உள் எவ்வகைப் பெருமையும் தாங்கிய தகைத்தாம்
  பன் நெடும் சுடர்ப் படலையின் பரப்பினைப் பார்த்துச்
  சென்னி தாழ்ந்து தேவ ஆசிரியன் தொழுது எழுந்தார் 6.1.509
  2408 . மாடு சூழ் திரு மாளிகை வலம் கொண்டு வணங்கிக்
  கூடு காதலில் கோபுரம் பணிந்து கை குவித்துத்
  தேடு மால் அயர்க்கு அரியராய்ச் செழுமணிப் புற்றில்
  நீடு வாழ் முன்பு நிலமுறப் பல முறை பணிந்தார் 6.1.510
  2409 பணிந்து வீழ்ந்தனர் பதைத்தனர் பரவிய புளகம்
  அணிந்த மேனியோடு ஆடினர் பாடினர் அறிவில்
  துணிந்த மெய்ப் பொருள் ஆனவர் தமைக் கண்டு துதிப்பார்
  தணிந்த சிந்தையின் விரைந்து எழு வேட்கையில் தாழ்ந்தார் 6.1.511
  2410 செஞ் சொல் வண் தமிழ்த் திருப்பதிகத்து இசை எடுத்து
  நஞ்சு போனகம் ஆக்கிய நம்பர் முன் பாடி
  மஞ்சு சூழ் திரு மாளிகை வாயிலின் புறம் போந்து
  அஞ்சு எழுத்தின் மெய் உணர்ந்தவர் திருமடத்து அணைந்தார் 6.1.512
  2411 அங்கு அணைந்து அமர்ந்து அருளுவார் அரன் நெறி அமர்ந்த
  செங்கண் ஏற்றவர் சேவடி வணங்கி முன் திளைத்துப்
  பொங்கு பேர் ஒளிப் புற்று இடம் கொண்டவர் புனிதப்
  பங்கயப் பதம் தொழுது காலம் தொறும் பணிந்தார் 6.1.513
  2412 புற்றிடம் கொளும் புனிதரைப் போற்றி இசை பெருக
  பற்றும் அன்பொடு பணிந்து இசைப் பதிகங்கள் பாடி
  நல்தவத் திருத்தொண்டர்கள் ஒடு நலம் சிறப்ப
  மற்ற வண்பதி தன் இடை வைகும் அந் நாளில் 6.1.514
  2413 மல்லல் நீடிய வலி வலம் கோளிலி முதலாத்
  தொல்லை நான் மறை முதல்வர் தம் பதி பல தொழுதே
  எல்லை இல் திருப்பதிகங்களால் பணிந்து ஏத்தி
  அல்லல் தீர்ப்பவர் மீண்டும் ஆரூர் தொழ அணைந்தார் 6.1.515
  2414 ஊறு காதலில் ஒளி வளர் புற்றிடம் கொண்ட
  ஆறு உலாவிய சடை முடி ஐயரைப் பணிந்து
  நீறு வாழ் என நிகழ் திருத் தொண்டர் களோடும்
  ஈறிலாத் திரு ஞான சம்பந்தர் அங்கு இருந்தார் 6.1.516
  2415 அங்கு நன்மையில் வைகும் அந்நாள் சில அகல
  நங்கள் தம் திரு நாவினுக்கு அரசரை நயந்து
  பொங்கு சீர்ப் புகலூர் தொழ அருளினால் போவார்
  தங்கும் அப்பதிப் புறம்பணை சார்ந்து அருள் செய்வார் 6.1.517
  2416 புவன ஆரூரினில் புறம் போந்து
  அதனையே நோக்கி நின்றே
  அவம் இலா நெஞ்சமே அஞ்சல் நீ
  உய்யும் ஆறு அறிதி அன்றே
  சிவனது ஆரூர் தொழாய் நீ மறவாது
  என்று செங்கை கூப்பி
  பவனமாய்ச் சோடையாய் எனும்
  திருப்பதிகம் முன் பாடினாரே 6.1.518
  2417 காழியார் வாழ வந்து அருள் செயும்
  கவுணியப் பிள்ளையார் தாம்
  ஆழியான் அறிஒணா அண்ணல்
  ஆரூர் பணிந்து அரிது செல்வார்
  பாழி மால் யானையின் உரி புணைந்தார்
  பனையூர் பணிந்து
  வாழி மாமறை இசைப் பதிகமும் பாடி
  அப் பதியினில் வைகி 6.1.519
  2418 அங்கு நின்று அரிது எழுந்து அருளுவார் அகில காரணமும் ஆனார்
  தங்கு நல் பதிகளும் பிற பணிந்து அருளி வண் தமிழ் புனைந்தே
  எங்கும் மெய்த்தவர் குழாம் எதிர் கொளத் தொழுது எழுந்து அருளி வந்தார்
  பொங்கு தண் பாசடைப் பங்கயப் புனல் வயல் புகலூர் சார 6.1.520
  2419 நாவினுக்கு அரசரும் நம்பி சீர் முருகரும் மற்று நாமச்
  சேவுகைத்தவர் திருத் தொண்டர் ஆனவர்கள் முன் சென்று சீதப்
  பூவினில் பொலி புனல் புகலியார் போதகத்து எதிர் பணிந்தே
  மேவ மற்று அவருடன் கூடவே விமலர் கோயிலை அடைந்தார் 6.1.521
  2420 தேவர் தம் தலைவனார் கோயில் புக்கு
  அனைவரும் சீர் நிலத்து உற வணங்கி
  பாவரும் தமிழ் இசைப் பதிகமும் பாடி முன்
  பரவுவார் புறம்பு அணைந்தே
  தாவில் சீர் முருகனார் திருமனைக்கு எய்தி
  அத் தனி முதல் தொண்டர் தாமே
  யாவையும் குறை அறுத்து இட அமர்ந்து
  அருளுவார் இனிதின் அங்கு உறையும் நாளில் 6.1.522
  2421 நீல நக்க அடிகளும் நிகழ் சிறுத்
  தொண்டரும் உடன் அணைந்து எய்தும் நீர்மைச்
  சீலம் மெய்த்தவர்களும் கூடவே கும்பிடும்
  செய்கை நேர் நின்று வாய்மை
  சாலமிக்கு உயர் திருத் தொண்டின்
  உண்மை திறம் தன்னையே தெளிய நாடிக்
  காலம் உய்த்தவர்களோடு அளவளாவிக்
  கலந்து அருளினார் காழி நாடார் 6.1.523
  2422 கும்பிடும் கொள்கையில் குறி கலந்து
  இசை எனும் பதிக முன் ஆன பாடல்
  தம் பெரும் தலைமையால் நிலைமை சால்
  பதிய தன் பெருமை சால்புற விளம்பி
  உம்பரும் பரவுதற்கு உரிய சொல்
  பிள்ளையார் உள்ளம் மெய்க் காதல் கூர
  நம்பர் தம் பதிகள் ஆயின ஏனைப் பலவும்
  முன் நண்ணியே தொழ நயந்தார் 6.1.524
  2423 புள்ளல் அம்பு தண்புனல் புகலூர்
  உறை புனிதனார் அருள் பெற்றுப்
  பிள்ளையார் உடன் நாவினுக்கு
  அரசரும் பிற பதி தொழச் செல்வார்
  வள்ளலார் சிறுத் தொண்டரும் நீல
  நக்கரும் வளம் பதிக்கு ஏக
  உள்ளம் அன்புறும் முருகர் அங்கு
  ஒழியவும் உடன்பட இசைவித்தார் 6.1.525
  2424 கண்ணகன் புகல் ஊரினைத் தொழுது
  போம் பொழுதினில் கடல் காழி
  அண்ணலார் திரு நாவினுக்கு அரசர் தம்
  அருகு விட்டு அகலாதே
  வண்ண நித்திலச் சிவிகையும் பின் வர
  வழிகொள உறும் காலை
  எண்ணில் சீர்த்திரு நாவினுக்கு அரசரும்
  மற்று அவர்க்கு இசைக்கின்றார் 6.1.526
  2425 நாயனார் உமக்கு அளித்து அருள்
  செய்த இந் நலம் கிளர் ஒளி முத்தின்
  தூய யானத்தின் மிசை எழுந்து அருளுவீர்
  என்றலும் சுடர்த் திங்கள்
  மேய வேணியர் அருளும் இவ்வாறு எனில்
  விரும்பு தொண்டர்களோடும்
  போய தெங்குநீர் அங்கு யான் பின் வரப்
  போவது என் அருள் செய்தார் 6.1.527
  2426 என்று பிள்ளையார் மொழிந்து அருள் செய்திட
  இரும் தவத்து இறையோரும்
  நன்று நீர் அருள் செய்ததே செய்வன் என்று
  அருள் செய்து நயப்பு உற்ற
  அன்றை நாள் முதல் உடன் செல்லும் நாள்
  எலாம் அவ் இயல்பினில் செல்வார்
  சென்று முன் உறத் திருவம்பர் அணைந்தனர்
  செய்தவக் குழாத்தோடும் 6.1.528
  2427 சண்பை மன்னரும் தம்பிரான் அருள்
  வழி நிற்பது தலைச் செல்வார்
  பண்பு மேம் படு பனிக்கதிர் நித்திலச்
  சிவிகையில் பணிந்து ஏறி
  வண் பெரும் புகல் ஊரினைக் கடந்து
  போய் வரும் பரிசனத்தோடும்
  திண் பெரும் தவர் அணைந்தது எங்கு
  என்று போய்த் திருவம்பர் நகர் புக்கார் 6.1.529
  2428 அம்பர்மா நகர் அணைந்து மா
  காளத்தில் அண்ணலார் அமர்கின்ற
  செம் பொன் மாமதில் கோயிலை வலம் கொண்டு
  திருமுன்பு பணிந்து ஏத்தி
  வம்புலாம் மலர் தூவி முன் பரவியே வண்
  தமிழ் இசை மாலை
  உம்பர் வாழ நஞ்சு உண்டவர் தமைப்
  பணிந்து உருகும் அன்பொடு தாழ்ந்தார் 6.1.530
  2429 தாழ்ந்து நாவினுக்கு அரசுடன்
  தம்பிரான் கோயில் முன்புறம் எய்திச்
  சூழ்ந்த தொண்டரோடு அப்பதி
  அமர்பவர் சுரநதி முடிமீது
  வீழ்ந்த வேணியர் தமைப் பெரும் காலங்கள்
  விரும்பினால் கும்பிட்டு
  வாழ்ந்து இருந்தனர் காழியர் வாழ
  வந்து அருளிய மறை வேந்தர் 6.1.531
  2430 பொருவு இலாத சொல் புல்கு பொன்
  நிறம் முதல் பதிகங்களால் போற்றித்
  திருவின் ஆர்ந்த கோச் செங்கணான்
  அந்நகர் செய்த கோயிலைச் சேர்ந்து
  மருவு வாய்மை வண் தமிழ் மாலை
  அவ்வளவனைச் சிறப்பித்துப்
  பெருகு காதலில் பணிந்து முன் பரவினார்
  பேணிய உணர்வோடும் 6.1.532
  2431 இன்ன வாறு சொல் மாலைகளால்
  துதித்து இறைஞ்சி அங்கு அமர் நாளில்
  கன்னி மா மதில் திருக்கடவூர் தொழக்
  காதல் செய்து அருளிப்போய்
  மன்னு கோயில்கள் பிறபதி வணங்கியே
  வாக்கின் மன்னவ ரோடும்
  அந்நெடும்பதி அணை உறக் அயலரோடு
  அடியவர் எதிர்கொண்டார் 6.1.533
  2432 மற்ற வண் பதி அணைந்து வீர
  அட்டத்து மழவிடையார் கோயில்
  சுற்று மாளிகை வலம் கொண்டு காலனை
  உதைத்து உருட்டிய செய்ய
  பொன் சிலம்பு அணி தாமரை வணங்கிமுன்
  போற்றி உய்ந்து எதிர் நின்று
  பற்று அறுப்பவர் சடை உடையான்
  எனும் பதிக இன் இசை பாடி 6.1.534
  2433 பரவி ஏத்தி அங்கு அரிதினில்
  போந்து பார் பரவு சீர் அரசோடு
  விரவு நண்பு உடை குங்கிலிய பெருங்
  கலயர் தம் மனை மேவிக்
  கரை இல் காதல் மற்று அவர் அமைத்து
  அருளிய விருந்து இனிது அமர்ந்து
  சிரபுரத்தவர் திரு மயானமும் பணிந்து
  இருந்தனர் சிறப்பு எய்தி 6.1.535
  2434 சிறப்பு உடைத் திருப்பதி அதன்
  இடைச் சில நாள் அமர்ந்து அருளோடும்
  விறல் பெரும் கரி உரித்தவர் கோயில்கள்
  தொழச் செல்வார்
  மறைப் பெரும் திருக் கலயரும் உடன்பட
  வணங்கிய மகிழ்வோடும்
  அறப் பெரும் பயன் அனைய அத் தொண்டரோடு
  அணைந்தனர் திருவாக்கூர் 6.1.535
  2435 தக்க அந்தணர் மேவும் அப் பதியினில்
  தான் தோன்றி மாடத்துச்
  செக்கர் வார் சடை அண்ணலைப்
  பணிந்து இசைச் செந்தமிழ் தொடைபாடி
  மிக்க கோயில்கள் பிறவுடன் தொழுது
  போய் மீச்சூர் பணிந்து ஏத்திப்
  பக்கம் பாரிடம் பரவ நின்று ஆடுவார்
  பாம்புரம் நகர் சேர்ந்தார் 6.1.537
  2436 பாம்புரத் துறை பரமரைப் பணிந்து
  நல் பதிக இன் இசை பாடி
  வாம்புனல் சடை முடியினார் மகிழ்
  இடம் மற்றும் உள்ளன போற்றிக்
  காம்பினில் திகழ் கரும்பொடு செம்
  நெலின் கழனி அம்பணை நீங்கித்
  தேம் பொழில் திரு வீழி நன் மிழலையின்
  மருங்கு உறச் செல்கிறார் 6.1.538
  2437 அப்பொழுதின் ஆண்ட அரசை எதிர் கொண்ட
  மெய்ப் பெருமை அந்தணர்கள் வெங்குரு வாழ் வேந்தனார்
  பிற்பட வந்து எய்தும் பெரும் பேறு கேட்டு உவப்பார்
  எப் பரிசினால் வந்து அணைந்து அங்கு எதிர் கொண்டார் 6.1.539
  2438 நிறை குடம் தூபம் தீபம் நீட நிரைத்து ஏந்தி
  நறை மலர் பொன் சுண்ணம் நறும் பொரியும் தூவி
  மறை ஒலி போய் வான் அளப்ப மா முரசம் ஆர்ப்ப
  இறைவர் திரு மைந்தர் தமை எதிர் கொள் வரவேற்றார் 6.1.540
  2439 வந்து திரு வீழி மிழலை மறை வல்ல
  அந்தணர்கள் போற்றி இசைப்பத் தாமும் மணி முத்தின்
  சந்த மணிச் சிவிகை நின்று இழிந்து தாழ்ந்து அருளி
  உய்ந்த மறையோர் உடன் அணைந்து அங்கு உள் புகுவார் 6.1.541
  2440 அப்போது அரையார் விரிகோவண ஆடை
  ஒப்பு ஓதரும் பதிகத்து ஓங்கும் இசைபாடி
  மெய்ப் போதப் போது அமர்ந்தார் தம் கோயில் மேவினார்
  கைப் போது சென்னியின் மேல் கொண்டு கவுணியர் 6.1.542
  2441 நாவின் தனி மன்னர் தாமும் உடன் நண்ண
  மேவிய விண் இழிந்த கோயில் வலம் கொள்வார்
  பூவியலும் உந்தியான் போற்றப் புவிக் கிழிந்த
  தேவியலும் மெய் கண்டு சிந்தை வியப்பு எய்தினார் 6.1.543
  2442 வலம் கொண்டு புக்கு எதிரே வந்து வர நதியின்
  சலம் கொண்ட வேணித் தனி முதலைத் தாழ்ந்து
  நிலம் கொண்ட மேனியராய் நீடு பெரும் காதல்
  புலம் கொண்ட சிந்தையினால் பொங்கி இசை மீப்பொழிந்தார் 6.1.544
  2443 போற்றிச் சடையார் புனல் உடையான் என்று எடுத்து
  சாற்றிப் பதிகத் தமிழ் மாலை சந்த இசை
  ஆற்ற மிகப் பாடி ஆனந்த வெள்ளத்தில்
  நீற்றழகர் சேவடிக் கீழ் நின்று அலைந்து நீடினார் 6.1.545
  2444 நீடிய பேரன்பு உருகி உள்ளலைப்ப நேர் நின்று
  பாடி எதிர் ஆடிப் பரவிப் பணிந்து எழுந்தே
  ஆடிய சேவடிகள் ஆர்வம் உற உட்கொண்டு
  மாடுயர் கோயில் புறத்து அரிது வந்து அணைந்தார் 6.1.546
  2445 வந்து அணைந்து வாழ்ந்து மதில்புறத்து ஓர் மா மடத்துச்
  செம் தமிழ்ச் சொல் வேந்தரும் செய்தவரும் சேர்ந்து அருளச்
  சந்த மணிக் கோபுரத்துச் சார்ந்த வடபால் சண்பை
  அந்தணர் சூளா மணியார் அங்கு ஓர் மடத்து அமர்ந்தார் 6.1.547
  2446 அங்கண் அமர்வார் அரனார் அடி இணைக் கீழ்த்
  தங்கிய காதலினால் காலங்கள் தப்பாமே
  பொங்கு புகழ் வாகீசரும் கூடப் போற்றி இசைத்தே
  எங்கும் இடர் தீர்ப்பார் இன்புற்று உறைகின்றார் 6.1.548
  2447 ஓங்கு புனல் பேணு பெருந்துறையும் உள்ளிட்ட
  பாங்கர் திலதைப் பதிமுற்றமும் பணிந்து
  வீங்கு ஒலி நீர் வீழி மழலையினில் மீண்டும் அணைந்து
  ஆங்கு இனிது கும்பிட்டு அமர்ந்து ஒழுகும் நாளில் 6.1.549
  2448 சேண் உயர் மாடப் புகலி உள்ளார்
  திரு ஞான சம்பந்தப் பிள்ளையாரைக்
  காணும் விருப்பில் பெருகும் ஆசை கைம்
  மிகு காதல் கரை இகப்பப்
  பூணும் மனத்தொடு தோணி மேவும்
  பொருவிடை யார் மலர்ப் பாதம் போற்றி
  வேணு புரத்தை அகன்று போந்து வீழி
  மிழலையில் வந்து அணைந்தார் 6.1.550
  2449 ஊழி முடிவில் உயர்ந்த வெள்ளத்து
  ஓங்கிய காழி உயர் பதியில்
  வாழி மறையவர் தாங்கள் எல்லாம் வந்து
  மருங்கு அணைந்தார்கள் என்ன
  வீழி மிழலையின் வேதியர்கள் கேட்டு மெய்
  ஞானம் உண்டாரை முன்னா
  ஏழ் இசை சூழ்மறை எய்த ஓதி எதிர் கொள்
  முறைமையில் கொண்டு புக்கார் 6.1.551
  2450 சண்பைத் திருமறையோர்கள் எல்லாம்
  தம் பிரானாரைப் பணிந்து போந்து
  நண்பில் பெருகிய காதல் கூர்ந்து
  ஞான சம்பந்தர் மடத்தில் எய்திப்
  பண்பில் பெருகும் கழுமலத்தார் பிள்ளையார்
  பாதம் பணிந்து பூண்டே
  எண் பெற்ற தோணிபுரத்தில் எம்மோடு
  எழுந்து அருளப் பெற வேண்டும் என்றார் 6.1.552
  2451 என்று அவர் விண்ணப்பம் செய்த போதில்
  ஈறு இல் சிவ ஞானப் பிள்ளை யாரும்
  நன்று இது சாலவும் தோணி மேவும் நாதர்
  கழல் இணை நாம் இறைஞ்ச
  இன்று கழித்து மிழலை மேவும் இறைவர்
  அருள் பெற்று போவது என்றே
  அன்று புகலி அருமறையோர்க்கு அருள்
  செய்து அவர்க்கு முகம் அளித்தார் 6.1.553
  2452 மேற்பட்ட அந்தணர் சண்பை மேவும்
  வேதியர்க்கு ஆய விருந்து அளிப்ப
  பால் பட்ட சிந்தையராய் மகிழ்ந்து
  பரம் பொருள் ஆனார் தமைப் பரவும்
  சீர் பட்ட எல்லை இனிது செல்லத் திருத்
  தோணி மேவிய செல்வர் தாமே
  கார் பட்ட வண்கைக் கவுணியர்க்கு கனவிடை
  முன் நின்று அருள் செய்கின்றார் 6.1.554
  2453 தோணியில் நாம் அங்கு இருந்த
  வண்ணம் தூமறை வீழி மிழலை தன்னுள்
  சேண் உயர் விண்ணினின்று இழிந்த
  இந்தச் சீர் கொள் விமானத்துக் காட்டுகின்றோம்
  பேணும் படியால் அறிதி என்று பெயர்ந்து
  அருள் செய்யப் பெரும் தவங்கள்
  வேணு புரத்தவர் செய்ய வந்தார் விரவும்
  புளகத் தொடும் உணர்ந்தார் 6.1.555
  2454 அறி உற்ற சிந்தையராய் எழுந்தே
  அதிசயித்து உச்சிமேல் அங்கை கூப்பி
  வெறி உற்ற கொன்றையினார் மகிழ்ந்த விண்
  இழி கோயிலில் சென்று புக்கு
  மறி உற்ற கையரைத் தோணி மேல் முன்
  வணங்கும்படி அங்குக் கண்டு வாழ்ந்து
  குறியில் பெருகும் திருப்பதிகம் குலவிய
  கொள்கையில் பாடுகின்றார் 6.1.556
  2455 மைம் மரு பூங்குழல் என்று எடுத்து
  மாறில் பெரும் திருத்தோணி தன் மேல்
  கொம்மை முலையினாள் கூட நீடு
  கோலம் குலாவு மிழலை தன்னுள்
  செம்மை தரு விண் இழிந்த கோயில்
  திகழ்ந்தபடி இது என் கொல் என்று
  மெய்ம்மை விளங்கும் திருப்பதிகம் பாடி
  மகிழ்ந்தனர் வேதவாயர் 6.1.557
  2456 செஞ்சொல் மலர்ந்த திருப்பதிகம்
  பாடி திருக் கடைக் காப்புச் சாத்தி
  அஞ்சலி கூப்பி விழுந்து எழுவார்
  ஆனந்த வெள்ளம் அலைப்பப் போந்து
  மஞ்சிவர் சோலைப் புகலி மேவும் மா
  மறையோர் தமை நோக்கி வாய்மை
  நெஞ்சில் நிறைந்த குறிப்பில் வந்த நீர்மை
  திறத்தை அருள் செய்கின்றார் 6.1.558
  2457 பிரம புரத்தில் அமர்ந்த முக்கண்
  பெரிய பிரான் பெருமாட்டி யோடும்
  விரவிய தானங்கள் எங்கும் சென்று விரும்பிய
  கோலம் பணிந்து போற்றி
  வருவது மேல் கொண்ட காதல் கண்டு
  அங்கு அமர்ந்த வகை இங்கு அளித்தது என்று
  தெரிய உரைத் தருள் செய்து நீங்கள்
  சிரபுர மாநகர் செல்லும் என்றார் 6.1.559
  2458 என்று கவுணியப் பிள்ளையார் தாம்
  இயம்பப் பணிந்தருள் ஏற்றுக் கொண்டே
  ஒன்றிய காதலின் உள்ளம் அம் கண்
  ஒழிய ஒருவாறு அகன்று போந்து
  மன்றுள் நடம் புரிந்தார் மகிழ்ந்த தானம்
  பலவும் வணங்கிச் சென்று
  நின்ற புகழ்த் தோணி நீடுவாரைப் பணியும்
  நியதியராய் உறைந்தார் 6.1.560
  2459 சிரபுரத்து அந்தணர் சென்ற பின்னைத்
  திருவீழி மேவிய செல்வர் பாதம்
  பரவுதல் செய்து பணிந்து நாளும் பண்பின்
  வழாத் திருத் தொண்டர் சூழ
  உரவுத் தமிழ்த் தொடை மாலை சாத்தி
  ஓங்கிய நாவுக்கு அரசரோடும்
  விரவிப் பெருகிய நண்பு கூர மேவி
  இனிது அங்கு உறையும் நாளில் 6.1.561
  2460 மண்ணின் மிசை வான் பொய்த்து நதிகள்
  தப்பி மன் உயிர்கள் கண் சாம்பி உணவு மாறி
  விண்ணவர்க்கும் சிறப்பில் வரும் பூசை
  ஆற்ற மிக்க பெரும் பசி உலகில் விரவக் கண்டு
  பண் அமரும் மொழி உமையாள் முலையின்
  ஞானப் பால் அறா வாயருடன் அரசும் பார் மேல்
  கண் நுதலான் திருநீற்றுச் சார் வினோர்க்கும்
  கவலை வருமோ என்று கருத்தில் கொண்டார் 6.1.562
  2461 வானாகி நிலனாகி அனலுமாகி மாருதமாய்
  இரு சுடராய் நீரும் ஆகி
  ஊனாகி உயிராகி உணர்வுமாகி உலகங்கள்
  அனைத்தும் ஆய் உலகுக்கு அப்பால்
  ஆனாத வடிவாகி நின்றார் செய்ய அடி
  பரவி அன்று இரவு துயிலும் போது
  கான் ஆடு கங்காளர் மிழலை மூதூர் காதலித்தார்
  கனவில் அணைந்து அருளிச் செய்வார் 6.1.563
  2462 உலகியல்பு நிகழ்ச்சியால் அணைந்த தீய
  உறுபசி நோய் உமை அடையாது எனினும் உம்பால்
  நிலவு சிவ நெறி சார்ந்தோர் தம்மை வாட்டம்
  நீங்குதற்கு நித்தம் ஓர் ஓர் காசு நீடும்
  இலகு மணிப் பீடத்துக் குணக்கும் மேற்கும்
  உமக்கு இந்தக் காலம் தீர்ந்தால்
  அலகில் புகழீர் தவிர்வ தாகும் என்றே அருள்
  புரிந்தார் திருவீழி மிழலை ஐயர் 6.1.564
  2463 தம்பிரான் அருள் புரிந்து கனவின்
  நீங்கச் சண்பையர் இள ஏறு தாமும் உணர்ந்து
  நம்பிரான் அருள் இருந்த வண்ணம் என்றே
  நாவின் இசை அரசரொடும் கூட நண்ணி
  வம்புலா மலர் இதழி வீழிநாதர் மணிக்
  கோயில் வலம் செய்யப் புகுந்த வேலி
  அம்பிகா பதி அருளால் பிள்ளையார் தாம்
  அபிமுகத்துப் பீடிகை மேல் காசு கண்டார் 6.1.565
  2464 காதலொடும் தொழுது எடுத்துக் கொண்டு நின்று
  கை குவித்துப் பெரு மகிழ்ச்சி கலந்துபொங்க
  நாதர் விரும்பு அடியார்கள் நாளும் நாளும் நல்
  விருந்தாய் உண்பதற்கு வருக என்று
  தீது இல் பறை நிகழ்வித்துச் சென்ற தொண்டர்
  திருவமுது கறி நெய்பால் தயிர் என்று இன்ன
  ஏதம் உறாது இனிது உண்ண ஊட்டி அங்கண்
  இருதிறத்து பெரும் தவரும் இருந்த நாளில் 6.1.566
  2465 நாவினுக்கு வேந்தர் திரு மடத்தில் தொண்டர்
  நாட் கூறு திரு அமுது செய்யக் கண்டு
  சே உகைத்தார் அருள் பெற்ற பிள்ளையார் தம்
  திருமடத்தில் அமுது ஆக்குவாரை நோக்கித்
  தீவினைக்கு நீர் என்றும் அடைவிலாதீர் திரு
  அமுது காலத்தால் ஆக்கி இங்கு
  மேவு மிக்க அடியவருக்கு அளியா வண்ணம்
  விளைந்தவாறு என் கொலோ விளம்பும் என்றார் 6.1.567
  2466 திருமறையோர் தலைவர் தாம் அருளிச்
  செய்யத் திருமடத்தில் அமுது அமைப்போர் செப்புவார்கள்
  ஒரு பரிசும் அறிந்திலோம் இதனை உம்மை உடையவர்
  பால் பெறும் படிக்காசு ஒன்றும் கொண்டு
  கருதிய எல்லாம் கொள்ள வேண்டிச் சென்றால்
  காசு தனை வாசி பட வேண்டும் என்பார்
  பெரு முனிவர் வாகீசர் பெற்ற காசு பேணியே
  கொள்வர் இது பிற்பாடு என்றார் 6.1.568
  2467 திரு ஞான சம்பந்தர் அதனைக் கேட்டுச்
  சிந்திப்பார் சிவபெருமான் நமக்குத் தந்த
  ஒரு காசு வாசிபட மற்றக் காசு நன்று ஆகி
  வாசி படாது ஒழிவான் அந்தப்
  பெரு வாய்மை திருநாவுக்கரசர் தொண்டால்
  பெறும் காசாம் ஆதலினால் பெரியோன் தன்னை
  வருநாள்கள் தரும் காசு வாசி தீரப் பாடுவன்
  என்று எண்ணியது மனதுள் கொண்டார் 6.1.569
  2468 மற்றை நாள் தம்பிரான் கோயில் புக்கு
  வாசி தீர்த்து அருளும் எனப் பதிகம் பாடிப்
  பெற்றபடி நல் காசு கொண்டு மாந்தர் பெயர்ந்து
  போய் ஆவண வீதியினில் காட்ட
  நல் தவத்தீர் இக் காசு சால நன்று வேண்டுவன
  நாம் தருவோம் என்று நல்க
  அற்றை நாள் தொடங்கி நாள் கூறு தன்னில்
  அடியவரை அமுது செய்வித்து ஆர்வம் மிக்கார் 6.1.570
  2469 அருவிலையில் பெரும் காசும் அவையே
  ஆகி அமுது செய்யத் தொண்டர் அளவு இறந்துபொங்கி
  வரும் அவர்கள் எல்லார்க்கும் வந்தாருக்கும்
  மகிழ்ந்து உண்ண இன் அடிசில் மாளாது ஆகத்
  திரு முடி மேல் திங்களொடு கங்கை சூடும் சிவ
  பெருமான் அருள் செய்ய சிறப்பின் மிக்க
  பெருமை தரு சண்பை நகர் வேந்தர் நாவுக்கு
  அரசர் இவர் பெரும் சோற்றுப் பிறங்கல் ஈந்தார் 6.1.571
  2470 அவனி மிசை மழை பொழிய உணவு மல்க்¢
  அனைத்து உயிரும் துயர் நீங்கி அருளினாலே
  புவனம் எலாம் பொலிவு எய்தும் காலம் எய்த
  புரி சடையார் கழல் பலநாள் போற்றி வைகிப் 2
  தவ முனிவர் சொல் வேந்தரோடும் கூடத் தம்பிரான்
  அருள் பெற்றுத் தலத்தின் மீது
  சிவன் மகிழும் தானங்கள் வணங்கப் போவார்
  தென் திருவாஞ்சிய மூதூர் சென்று சேர்ந்தார் 6.1.572
  2471 நீடு திரு வாஞ்சியத்தில் அமர்ந்த முக்கண்
  நீல மிடற்று அருமணியை வணங்கிப் போற்றிப்
  பாடொலி நீர்த் தலையாலம்காடு மாடு பரமர்
  பெருவேளூரும் பணிந்து பாடி
  நாடு புகழ்த் தனிச் சாத்தங் குடியில் நண்ணி
  நம்பர் திருக்கர் வீரம் நயந்து பாடித்
  தேடு மறைக்கு அரியார் தம் விளமர் போற்றித்
  திருவாரூர் தொழ நினைந்து சென்று புக்கார் 6.1.573
  2472 நம்பர் மகிழ் திருவாரூர் வணங்கிப் போந்து
  நலம் கொள் திருக் காறாயில் நண்ணி ஏத்திப்
  பைம் புனல் மென் பணைத்தேவூர் அணைந்து போற்றிப்
  பரமர் திருநெல்லிக்காப் பணிந்து பாடி
  உம்பர் பிரான் கைச்சினமும் பரவித் தெங்கூர் ஓங்கு
  புகழ்த் திருக் கொள்ளிக்காடும் போற்றி
  செம் பொன் மதில் கோட்டூரும் வணங்கி ஏத்தித்
  திரு மலி வெண் துறை தொழுவான் சென்று சேர்ந்தார் 6.1.574
  2473 மற்றவ்வூர் தொழுது ஏத்தி மகிழ்ந்து பாடி மால்
  அயனுக்கு அரிய பிரான் மருவும் தானம்
  பற் பலவும் சென்று பணிந்து ஏத்திப் பாடிப் பரவும்
  திருத்தொண்டர் குழாம் பாங்கின் எய்தக்
  கற்றவர் வாழ் தண்தலை நீள் நெறி உள்ளிட்ட
  கனக மதில் திருக் களரும் கருதார் வேள்வி
  செற்றவர் சேர் பதி பிறவும் சென்று போற்றித்
  திருமறைக் காட்டு அதன் மருங்கு சேர்ந்தார் அன்றே 6.1.575
  2474 கார மண் வெஞ்சுரம் அருளால் கடந்தார் தாமும்
  கடல் காழி கவுணியர் தம் தலைவர் தாமும்
  சேர எழுந்து அருளிய அப் பேறு கேட்டுத் திறை
  மறைக் காட்டு அகன்பதியோர் சிறப்பில் பொங்கி
  ஊர் அடைய அலங்கரித்து விழவு கொள்ள உயர்
  கமுகு கதலி நிறை குடம் தீபங்கள்
  வார் முரசம் மங்கள் நாள் தங்கள் மல்க எதிர்
  கொள்ள அடியாருடன் மகிழ்ந்து வந்தார் 6.1.576
  2475 முன் அணைந்த திருநாவுக்கு அரசர் தம்மை
  முறைமையால் எதிர் கொண்டு களிப்பின் மூழ்கிப்
  பின் அணைய எழுந்து அருளும் பிள்ளையார்
  தம் பெருகிய பொன் காளத்தின் ஓசை கேட்டுச்
  சென்னி மிசை கரம் குவித்து முன்பு சென்று
  சேண் நிலத்து வணங்குதலும் திருந்து சண்பை
  மன்னவரும் மணிமுத்தின் சிவிகை நின்று
  வந்து இழிந்து வணங்கி மகிழ்ந்து உடன் போந்தார் 6.1.577
  2476 சொல் அரசர் உடன் கூடப் பிள்ளையாரும்
  தூமணி நீர் மறைக் காட்டுத் தொல்லை மூதூர்
  மல்கு திரு மறுகின் கண் புகுந்த போது மாதவர்கள்
  மறையவர்கள் மற்றும் உள்ளோர்
  எல்லை இல்லா வகை அர என்று எடுத்த ஓசை
  இரு விசும்பும் திசை எட்டும் நிறைந்து பொங்கி
  ஒல் ஒலி நீர் வேலை ஒலி அடக்கி விண்மேல்
  உம்பர் நாட்டு அப்புறத்தும் உற்றது அன்றே 6.1.578
  2477 அடியவரும் பதியவரும் மருங்கு போற்ற
  அணி மறுகின் உடன் எய்தி அருகு சூழ்ந்த
  கொடி நுடங்கு செழும் திரு மாளிகையின்
  முன்னர்க் கோபுரத்தைத் தாழ்ந்து இறைஞ்சிக்குறுகிப் புக்கு
  முடிவில் இமையவர் முனிவர் நெருங்கும்
  தெய்வ முன்றில் வலம் கொண்டு நேர் சென்று முன்னாள்
  படியின் மறை அருச்சித்துக் காப்பு செய்த
  பைம் பொன் மணித் திருவாயில் பாங்கு வந்தார் 6.1.579
  2478 அரு மறைகள் திருக் காப்புச் செய்து
  வைத்த அக்கதவம் திறந்திட அம் மறைகள் ஓதும்
  பெருகிய அன்பு உடை அடியார் அணைந்து
  நீக்கப் பெருமையினால் அன்று முதலாகப் பின்னை
  ஒரு புடை ஓர் வாயில் அமைத்து ஒழுகும்
  தன்மை உள்ளபடி கேட்டு அருளி உயர்ந்த சண்பைத்
  திருமறையோர் தலைவர் வியப்பு எய்தி
  நின்று திருநாவுக்கு அரசருக்குச் செப்புகின்றார் 6.1.580
  2479 அப்பரே வேத வனத்து ஐயர் தம்மை
  அபிமுகத்துத் திருவாயில் திறந்து புக்கே
  எப்பரிசும் நாம் இறைஞ்ச வேண்டும் நீரே
  இவ்வாயில் திருக்காப்பு நீங்கு மாறு
  மெய்ப் பொருள் வண் தமிழ் பாடி அருளும்
  என்ன விளங்கு மொழி வேந்தர் அது மேற்கொண்டு என்னை
  இப்பரிசு நீர் அருளிச் செய்தீர் ஆகில் இது
  செய்வேன் எனப் பதிகம் எடுத்துப் பாட 6.1.581
  2480 பாடிய அப் பதிகப் பாட்டு ஆன பத்தும்
  பாடல் நிரம்பிய பின்னும் பைம் பொன் வாயில்
  சேடு உயர் பொன் கதவு திருக் காப்பு நீங்காச்
  செய்கையினால் வாகீசர் சிந்தை நொந்து
  நீடு திருக் கடைக் காப்பில் அரிது வேண்டி
  நின்று எடுக்கத் திருக்காப்பு நீக்கம் காட்ட
  ஆடிய சேவடியார் தம் அடியார் விண்ணோர்
  ஆர்ப்பு எழுந்த அகிலாண்டம் அனைத்தும் மூழ்க 6.1.582
  2481 மற்றது கண்ட போதே வாக்கின் மன்னவரை நோக்கிப்
  பொற்புறு புகலி மன்னர் போற்றிட அவரும் போற்றி
  அற்பது நிலையினார்கள் அணி திரு மறைக்காடு ஆளும்
  கொற்றவர் கோயில் வாயில் நேர்வழி குறுகிப் புக்கார் 6.1.583
  2482 கோயில் உட்புகுவார் உச்சி குவித்த செங்கைகளோடும்
  தாயினும் இனிய தங்கள் தம்பிரானாரைக் கண்டார்
  பாயும் நீர் அருவி கண்கள் தூங்கிடப் படியின் மீது
  மேயின மெய்யர் ஆகி விதிர்புற்று விரைவின் வீழ்ந்தார் 6.1.584
  2483 அன்பினுக்கு அளவு காணார் ஆனந்த வெள்ளம் மூழ்கி
  என்பு நெக்கு உருக நோக்கி இறைஞ்சி நேர் விழுந்து நம்பர்
  முன்பு நிற்பதுவும் ஆற்றார் மொழி தடுமாற ஏத்தி
  மின்புரை சடையார் தம்மைப் பதிகங்கள் விளம்பிப் போந்தார் 6.1.585
  2484 புறம்பு வந்து அணைந்த போது புகலி காவலரை நோக்கி
  நிறம் கிளர் மணிக் கபாடம் நீக்கமும் அடைப்பும் நிற்கத்
  திறிந்தவாறு அடைக்கப்பாடி அருளும் நீர் என்றார் தீய
  மறம் புரி அமணர் செய்த வஞ்சனை கடக்க வல்லார் 6.1.586
  2485 அன்று அரசு அருளிச் செய்ய அருமறைப் பிள்ளையாரும்
  வென்றி வெள் விடையார் தம்மை விருப்பினால் சதுரம் என்னும்
  இன் தமிழ்ப் பதிகப் பாடல் இசைத்திட இரண்டு பாலும்
  நின்ற அக் கதவு காப்பு நிரம்பிட அடைத்தது அன்றே 6.1.587
  2486 அடைத்திடக் கண்டு சண்பை ஆண்டகை யாரும் அஞ்சொல்
  தொடைத் தமிழாளி யாரும் தொழுது எழத் தொண்டர் ஆர்த்தார்
  புடைப்பு ஒழிந்து இழிந்தது எங்கும் பூ மழை புகலி வேந்தர்
  நடைத் தமிழ்ப் பதிக மாலை நிரம்பிட நவின்று போற்றி 6.1.588
  2487 அத்திரு வாயில் தன்னில் அற்றை நாள் தொடங்கி நேரே
  மெய்த்திரு மறைகள் போல மேதினி புக்குப் போற்ற
  வைத்து எதிர் வழக்கம் செய்த வரம்பு இலாப் பெருமையோரை
  கைத்தலம் குவித்துத் தாழ்ந்து வாழ்ந்தது கடல் சூழ் வையம் 6.1.589
  2488 அருமறை ஆன எல்லாம் அகல் இரு விசும்பில் ஆர்த்துப்
  பெருமையின் முழங்கப் பஞ்ச நாதமும் பிறங்கி ஓங்க
  இரு பெரும் தகையோர் தாமும் எதிர் எதிர் இறைஞ்சிப் போந்து
  திரு மடங்களின் முன் புக்கார் செழும்பதி விழவு கொள்ள 6.1.590
  2489 வேதங்கள் எண்ணில் கோடி மிடைந்து செய் பணியை மிக்க
  ஏதங்கள் நம்பால் நீப்பார் இருவரும் செய்து வைத்தார்
  நாதம் கொள் வடிவாய் நின்ற நதி பொதி சடையார் செய்ய
  பாதங்கள் போற்றும் மேலோர் பெருமையார் பகரும் நீரார் 6.1.591
  2490 திருமறை நம்பர் தாம் முன்பு அருள் செய்த அதனைச் செப்பும்
  ஒருமையில் நின்ற தொண்டர் தம்பிரானார் பால் ஒக்க
  வரும் அருள் செய்கை தாமே வகுத்திட வல்லோர் என்றால்
  பெரு மறையுடன் மெய்த் தொண்டர்க்கு இடையீடு பெரிதாம் அன்றே 6.1.592
  2491 இவ்வகை திருமறைக் காட்டு இறையவர் அருளை உன்னி
  மெய் வகை தெரிந்த வாக்கின் வேந்தர் தாம் துயிலும் போதில்
  மை வளர் கண்டர் சைவ வேடத்தால் வந்து வாய்மூர்
  அவ்விடை இருத்தும் அங்கோ வா என்று அங்கு அருளிப் போக 6.1.593
  2492 . கண்ட அப்போதே கைகள் குவித்து உடன் கடிது செல்வார்
  மண்டிய காதலோடு மருவுவார் போன்றும் காணார்
  எண்திசை நோக்குவாருக்கு எய்துவார் போல எய்தா
  அண்டர் தம்பிரானார் தம் பின் போயினார் ஆர்வத் தோடும் 6.1.594
  2493 அங்கு அவர் ஏகச் சண்பை ஆண்டகையாரும் அப்பர்
  எங்கு உற்றது என்று கேட்ப எய்தினார் திருவாய்மூரில்
  பொங்கிய காதலால் என்று உரைத்திடப் போன தன்மை
  சங்கை உற்று என்கொல் என்று தாமும் அங்கு அணையப் போந்தார் 6.1.595
  2494 அந்நிலை அணைந்த போதில் அம்பிகை உடனே கூட
  மன்னிய ஆடல் காட்டத் தளர் இளவள ரும் பாடிச்
  சென்னியால் வணங்கி வாய்மூர் அரசொடும் சென்று புக்கு அங்கு
  இன் இயல்பு உற முன் கூடி இருவரும் போற்றி செய்தார் 6.1.596
  2495 நீடு சீர்த் திருவாய் மூரில் நிலவிய சிவனார் தம்மைப்
  பாடு சொல் பதிகம் தன்னால் பரவி அப் பதியில் வைகிக்
  கூடு மெய் அன்பு பொங்க இருவரும் கூடி மீண்டு
  தேடு மா மறைகள் கண்டார் திரு மறைக்காடு சேர்ந்தார் 6.1.597
  2496 சண்பை நாடு உடைய பிள்ளை தமிழ் மொழித் தலைவரோடு
  மண் பயில் சீர்த்திச் செல்வ மா மறைக் காட்டு வைகிக்
  கண் பயில் நெற்றியார் தம் கழல் இணை பணிந்து போற்றிப்
  பண் பயில் பதிகம் பாடிப் பரவி அங்கு இருந்தார் அன்றே 6.1.598
  2497 இவ் வகை இவர்கள் அங்கண் இருந்தனர் ஆக இப்பால்
  செய் வகை இடையே தப்பும் தென்னவன் பாண்டி நாட்டு
  மெய் வகை நெறியில் நில்லா வினை அமண் சமயம் மிக்குக்
  கை வகை முறைமைத் தன்மை கழிய முன் கலங்கும் காலை 6.1.599
  2498 தென்னவன் தானும் முன் செய் தீவினைப் பயத்தினாலே
  அந் நெறிச் சார்வு தன்னை அறம் என நினைந்து நிற்ப
  மன்னிய சைவ வாய்மை வைதிக வழக்கம் ஆகும்
  நன் நெறி திரிந்து மாறி நவை நெறி நடந்தது அன்றே 6.1.600
  2499 பூழியர் தமிழ் நாட்டு உள்ள பொருவில் சீர்ப் பதிகள் எல்லாம்
  பாழியும் அருகர் மேவும் பள்ளிகள் பலவும் ஆகிச்
  சூழ் இருள் குழுக்கள் போலத் தொடை மயில் பீலி யோடு
  மூழி நீர் கையில் பற்றி அமணரே ஆகி மொய்ப்ப 6.1.601
  2500 பறிமயிர்த் தலையும் பாயும் பீலியும் தடுக்கும் மேனிச்
  செறியும் உக் குடையும் ஆகித் திரிபவர் எங்கும் ஆகி
  அறியும் அச் சமய நூலின் அளவினில் அடங்கிச் சைவ
  நெறியினில் சித்தம் செல்லா நிலைமையில் நிகழும் காலை 6.1.602
  2501 வரிச் சிலைத் தென்னவன் தான் உய்வதற்கு வளவர் கோமான்
  திரு உயிர்த்து அருளும் செல்வப் பாண்டிமா தேவியாரும்
  குரை கழல் அமைச்சனாராங் குலச் சிறையாரும் என்னும்
  இருவர் தம் பாங்கும் அன்றிச் சைவம் அங்கு எய்தாதாக 6.1.603
  2502 ஆங்கு அவர் தாங்கள் அம் கண் அரும் பெறல் தமிழ் நாடு உற்ற
  தீங்கினுக்கு அளவு தேற்றாச் சிந்தையில் பரிவு கொண்டே
  ஓங்கிய சைவ வாய்மை ஒழுக்கத்தில் நின்ற தன்மை
  பூங்கழல் செழியன் முன்பு புலப்படா வகை கொண்டு உய்த்தார் 6.1.604
  2503 இந் நெறி ஒழுகு கின்றார் ஏழ் உலகு உய்ய வந்த
  மன்னிய புகலி வேந்தர் வைதிக வாய்மைச் சைவச்
  செந்நெறி விளக்கு கின்றார் திரு மறைக்காடு சேர்ந்த
  நல்நிலை கன்னி நாட்டு நல்வினைப் பயத்தால் கேட்டார் 6.1.605
  2504 கேட்ட அப்பொழுதே சிந்தை கிளர்ந்து எழு மகிழ்ச்சி பொங்க
  நாள் பொழுது அலர்ந்த செந்தாமரை நகை முகத்தர் ஆகி
  வாள் படை அமைச்சனார் உம் மங்கையர்க்கு அரசியாரும்
  சேட் படு புலத்தார் ஏனும் சென்று அடி பணிந்தார் ஒத்தார் 6.1.606
  2505 காதலால் மிக்கோர் தாங்கள் கை தொழும் கருத்தினாலே
  போது அவிழ் சோலை வேலிப் புகலி காவலனார் செய்ய
  பாதங்கள் பணிமின் என்று பரிசன மாக்கள் தன்மை
  மா தவம் சுருதி செய்த மா மறைக் காட்டில் விட்டார் 6.1.607
  2506 ஆங்கு அவர் விட முன் போந்த அறிவு உடைமாந்தர் அம் கண்
  நீங்கி வண்தமிழ் நாட்டு எல்லை பின் பட நெறியின் ஏகி
  ஞாங்கர் நீர் நாடும் காடும் நதிகளும் கடந்து வந்து
  தேன் கமழ் கை தை நெய்தல் திருமறைக் காடு சேர்ந்தார் 6.1.608
  2507 திருமறைக்காடு நண்ணிச் சிரபுர நகரில் வந்த
  அருமறைப் பிள்ளையார் தாம் அமர்ந்து இனிது அருளும் செல்வ
  பெருமடத்து அணைய வந்து பெருகிய விருப்பில் தாங்கள்
  வரு முறைத் தன்மை எல்லாம் வாயில் காவலர்க்குச் சொன்னார் 6.1.609
  2508 மற்றவர் சென்று புக்கு வளவர் கோன் மகளார் தென்னர்
  கொற்றவன் தேவி யாரும் குலச்சிறையாரும் ஏவப்
  பொற்கழல் பணிய வந்தோம் எனச் சிலர் புறத்து வந்து
  சொற்றனர் என்று போற்றித் தொழுது விண்ணப்பம் செய்தார் 6.1.610
  2509 புகலி காவலர் தாம் கேட்டுப் பொருவிலா அருள் முன் கூர
  அகம் மலர்ந்து அவர்கள் தம்மை அழையும் என்று அருளிச் செய்ய
  நகை முகச் செவ்வி நோக்கி நல்தவ மாந்தர் கூவத்
  தகவு உடை மாந்தர் புக்குத் தலையினால் வணங்கி நின்றார் 6.1.611
  2510 நின்றவர் தம்மை நோக்கி நிகரில் சீர்ச் சண்பை மன்னர்
  மன்றல் அங்குழலியாராம் மானியார் தமக்கும் மானக்
  குன்று என நின்ற மெய்ம்மை குலச் சிறையார் தமக்கும்
  நன்று தான் வினவக் கூறி நல் பதம் போற்றுவார்கள் 6.1.611
  2511 கன்னி நாடு அமணர் தம்பால் கட்டு அழிந்து இழிந்து தங்கள்
  மன்னனும் அவர்கள் மாயத்து அழுந்த மா தேவியாரும்
  கொன்னவில் அயில் வேல் வென்றிச் குலச் சிறையாரும் கூடி
  இந்நிலை புகலி வேந்தர்க்கு இயம்பும் என்று இறைஞ்சி விட்டார் 6.1.613
  2512 என்று அவர்கள் விண்ணப்பம் செய்த பின்னர்
  ஏறு உயர்த்த சிவபெருமான் தொண்டர்எல்லாம்
  நன்று நமை ஆள் உடைய நாதன் பாதம்
  நண்ணாத எண்ணில் அமண் குண்டர் தம்மை
  வென்று அருளி வேதநூல் நெறியே ஆக்கி
  வெண்ணீறு வேந்தனையும் இடுவித்து அங்கு
  நின்ற செயல் சிவனடியார் செயலே ஆக
  நினைந்து அருள வேண்டும் என நின்று போற்ற 6.1.614
  2513 மற்று அவர்கட்கு அருள் புரிந்து
  பிள்ளையாரும் வாகீச முனிவருடன் கூடச் சென்று
  பெற்றம் உயர்த்தவர் பாதம் பணிந்து போந்து
  பெரிய திருக் கோபுரத்துள் இருந்து தென் நாடு
  உற்ற செயல் பாண்டிமா தேவியாரும் உரிமை
  அமைச்சரும் உரைத்து விட்ட வார்த்தை
  சொற்ற தனி மன்னவருக்குப் புகலி மன்னர்
  சொல்லி எழுந்து அருளுதற்குத் துணிந்தபோது 6.1.615
  2514 அரசர் அருளிச் செய்கிறார் பிள்ளாய் அந்த
  அமண் கையர் வஞ்சனைக்கு ஓர் அவதி இல்லை
  உரை செய்வது உளது உறு கோள் தானும் தீய
  எழுந்து அருள உடன்படுவது ஒண்ணாது என்ன
  பரசுவது நம் பெருமான் கழல்கள் என்றால்
  பழுது அணையாது எனப் பகர்ந்து பரமர் செய்ய
  விரை செய் மலர்த்தாள் போற்றி புகலி வேந்தர்
  வேய் உறு தோளியை எடுத்து விளம்பினாரே 6.1.616
  2515 சிரபுரத்துப் பிள்ளையார் அருளிச் செய்த
  திருப்பதிகம் கேட்டு அதன் பின் திருந்து நாவுக்கு
  அரசும் அதற்கு உடன்பாடு செய்து தாமும் அவர்
  முன்னே எழுந்து அருள அமைந்த போது
  புரம் எரித்தார் திருமகனார் அப்பர் இந்தப் புனல்
  நாட்டில் எழுந்து அருளி இருப்பீர் என்று
  கரகமலம் குவித்து இறைஞ்சித் தவிர்ப்ப வாக்கின்
  காவலரும் தொழுது அரிதாம் கருத்தில் நேர்ந்தார் 6.1.617
  2516 வேதம் வளர்க்கவும் சைவம் விளக்குதற்கும்
  வேதவனத்து அருமணியை மீண்டும் புக்குப்
  பாதம் உறப் பணிந்து எழுந்து பாடிப் போற்றிப்
  பரசி அருள் பெற்று விடை கொண்டு போந்து
  மா தவத்து வாகீசர் மாறாத வண்ணம் வணங்கி
  அருள் செய்து விடை கொடுத்து மன்னும்
  காதலினால் அருமை உறக் கலந்து நீங்கிக்
  கதிர்ச் சிவிகை மருங்கு அணைந்தார் காழி நாதர் 6.1.618
  2517 திருநாவுக் கரசரும் அங்கு இருந்தார்
  இப்பால் திருஞான சம்பந்தர் செழுநீர் முத்தின்
  பெருநாமச் சிவிகையின் மீது ஏறி பெற்றம் உயர்த்தவர்
  தாள் சென்னியின் மேல் பேணும் உள்ளத்து
  ஒரு நாமத்து அஞ்சு எழுத்தும் ஓதி வெண்ணீற்று
  ஒளி விளங்கும் திருமேனி தொழுதார் நெஞ்சில்
  வருநாமத்து அன்பு உருகும் கடலாம் என்ன மாதவர்
  ஆர்ப்பு ஒலி வையம் நிறைந்தது அன்றே 6.1.619
  2518 பொங்கி எழும் திருத்தொண்டர்
  போற்று எடுப்பார் நால் திசையும்
  மங்கல தூரியம் தழங்க மறை முழங்க
  மழை முழங்கும்
  சங்க படகம் பேரி தாரை
  காளம் தாளம்
  எங்கும் எழுந்து எதிர் இயம்ப இரு
  விசும்பு கொடி தூர்ப்ப 6.1.620
  2519 மலர் மாரி பொழிந்து இழிய மங்கல வாழ்த்து இனிது இசைப்ப
  அலர் வாசப் புனல் குடங்கள் அணி விளக்குத் தூபம் உடன்
  நிலை நீடு தோரணங்கள் நிரைத்து அடியார் எதிர் கொள்ளக்
  கலை மாலை மதிச் சடையார் இடம் பலவும் கை தொழுவார் 6.1.621
  2520 தெண் திரை சூழ் கடல் கானல் திரு அகத்தியன் பள்ளி
  அண்டர் பிரான் கழல் வணங்கி அருந்தமிழ் மா மறை பாடிக்
  கொண்டல் பயில் மணல் கோடு சூழ் கோடிக் குழகர் தமைத்
  தொண்டருடன் தொழுது அணைந்தார் தோணிபுரத் தோன்றலார் 6.1.622
  2521 கண் ஆர்ந்த திரு நுதலார் மகிழ்ந்த கடிக்குளம் இறைஞ்சி
  எண் ஆர்ந்த திரு இடும்பா வனம் ஏத்தி எழுந்து அருளி
  மண் ஆர்ந்த பதி பிறவும் மகிழ் தரும் அன்பால் வணங்கிப்
  பண் ஆர்ந்த தமிழ் பாடிப் பரவியே செல்கின்றார் 6.1.623
  2522 திரு உசாத் தானத்துத் தேவர் பிரான் கழல் பணிந்து
  மருவிய செந்தமிழ்ப் பதிகமால் போற்றும் படி பாடி
  இரு வினையும் பற்று அறுப்பார் எண் இறந்த தொண்டருடன்
  பெருகு விருப்பினர் ஆகிப் பிற பதியும் பணிந்து அருள்வார் 6.1.624
  2523 கருங்கழி வேலைப் பாலைக் கழி நெய்தல் கடந்து அருளித்
  திருந்திய சீர் புனல் நாட்டுத் தென் மேல் பால் திசை நோக்கி
  மருங்கு மிடை தடஞ் சாலி மாடு செறி குலத்தெங்கு
  நெருங்கி வளர் கமுகு உடுத்த நிறை மருத வழிச் சென்றார் 6.1.625
  2524 சங்கங்கள் வயல் எங்கும் சாலி கழைக் கரும்பு எங்கும்
  கொங்கு எங்கும் நிறை கமலக் குளிர் வாசத் தடம் எங்கும்
  அங்கு அங்கே உழவர் குழாம் ஆர்க்கின்ற ஒலி எங்கும்
  எங்கும் எங்கும் மலர்ப் படுகர் இவை கழிய எழுந்து அருளி 6.1.626
  2525 தடம் எங்கும் புனல் குடையும் தையலார் தொய்யில் நிறம்
  இடம் எங்கும் அந்தணர்கள் ஓதும் இடையாக நிலை
  மடம் எங்கும் தொண்டர் குழாம் மனை எங்கும் புனைவதுவை
  நடம் எங்கும் ஒலி ஓவா நல் பதிகள் அவை கடந்து 6.1.627
  2526 நீர் நாடு கடந்து அருளி நெடும் புறவில் குறும்புதல்கள்
  கார் நாடு முகை முல்லைக் கடி நாறு நிலம் கடந்து
  போர் நாடும் சிலை மறவர் புன் புலவை பிடை போக்கிச்
  சீர் நாடும் தென் பாண்டி நல் நாடு சென்று அணைவார் 6.1.628
  2527 மன்றல் மலர் பிறங்கல் மருங்கு எறிந்து வரும் நதிகள் பல
  சென்று அணைந்து கடந்து ஏறித் திரி மருப்பின் கலை புணர்மான்
  கன்று தெறித்தன உகைக்கும் கான அதர் கடந்து அணைந்தார்
  கொன்றை நறும் சடை முடியார் மகிழ்ந்த திருக்கொடும் குன்றம் 6.1.629
  2528 கொடும் குன்றத்து இனிது அமர்ந்த கொழும்பவளச் செழுங் குன்றை
  அடும் குன்றம் உரித்தானை வணங்கி அரும் தமிழ் பாடி
  நெடும் குன்றும் படர் காணும் நிறை நாடும் கடந்து மதி
  தொடும் குன்ற மதில் மதுரைத் தொன் நகர் வந்து அணைகின்றார் 6.1.630
  2529 இந்நிலை இவர் வந்து எய்த எண் பெரும் குன்றம் மேவும்
  அந்நிலை அமணர் தங்கள் கழிவு முன் சாற்றல் உற்றுப்
  பல்முறை வெருக் கொண்டு உள்ளம் பதைப்பத்தீக் கனாக்களோடும்
  துன் நிமித்தங்கள் அங்கு நிகழ்ந்தன சொல்லல் உற்றாம் 6.1.631
  2530 பள்ளிகள் மேலும் மாடு பயில் அமண் பாழி மேலும்
  ஓள்ளிதழ் அசோகின் மேலும் உணவு செய் கவளம் கையில்
  கொள்ளு மண்டபங்கள் மேலும் கூகையோடு ஆந்தை தீய
  புள் இனம் ஆன தம்மில் பூசல் இட்டு அழிவு சாற்றும் 6.1.632
  2531 பீலியும் தடுக்கும் பாயும் பிடித்தகை வழுவி வீழக்
  கால்களும் தடுமாறும் ஆடிக் கண்களும் இடமே ஆடி
  மேல் வரும் அழிவுக்கு ஆக வேறு காரணமும் காணார்
  மால் உழந்து அறிவு கெட்டு மயங்கினர் அமணர் எல்லாம் 6.1.633
  2532 கந்தியர் தம்மில் தாமே கனன்று எழு கலாங்கள் கொள்ள
  வந்தவாறு அமணர் தம்மில் மாறு கொண்டு ஊறு செய்ய
  முந்தைய உரையில் கொண்ட பொறை முதல் வைப்பும் விட்டுச்
  சிந்தையில் செற்றம் முன்னாத் தீக் குணம் தலை நின்றார்கள் 6.1.634
  2533 இப்படி அமணர் வைகும் எப் பெயர்ப் பதியும் எய்தும்
  ஒப்பில் உற்பாதம் எல்லாம் ஒருவரின் ஒருவர் கூறி
  மெய்ப்படு தீக்கனாவும் வேறு வேறு ஆகக் கண்டு
  செப்புவான் புறத்து உளோரும் தென்னவன் மதுரை சேர்ந்தார் 6.1.635
  2534 அந்நகர் தன்னில் வாழ்வார் புறம் நின்று அணைவார் கூடி
  மன்னவன் தனக்கும் கூறி மருண்ட உள்ளத்தர் ஆகித்
  துன்னிய அழுக்கு மெய்யில் தூசு இலார் பலரும் ஈண்டி
  இன்னன கனவு கண்டோம் என எடுத்து இயம்பல் உற்றார் 6.1.636
  2535 சீர் மலி அசோகு தன் கீழ் இருந்த நம் தேவர் மேலே
  வேரொடு சாய்ந்து வீழக் கண்டனம் அதன் பின் ஆக
  ஏர் கொள் முக்குடையும் தாமும் எழுந்து கை நாற்றிப் போக
  ஊர் உளோர் ஓடிக் காணக் கண்டனம் என்று உரைப்பார் 6.1.637
  2536 குண்டிகை தகர்த்துப் பாயும் பீறியோர் குரத்தி ஓடப்
  பண்டிதர் பாழி நின்றும் கழுதை மேல் படர்வார் தம்பின்
  ஒண்தொடி இயக்கி யாரும் உளை இட்டுப் புலம்பி ஓடக்
  கண்டனம் என்று சொன்னார் கையறு கவலை உற்றார் 6.1.638
  2537 கான் இடை நட்டம் ஆடும் கண் நுதல் தொண்டர் எல்லாம்
  மீனவன் மதுரை தன்னில் விரவிடக் கண்டோம் என்பார்
  கோன் அவன் தானும் வெய்ய கொடும் தழல் முழுகக் கண்டோம்
  ஆனபின் எழவும் கண்டோம் அதிசயம் இதுவாம் என்பார் 6.1.639
  2538 மழவிடை இளம் கன்று ஒன்று வந்து நம் கழகம் தன்னை
  உழறிடச் சிதறி ஓடி ஒருவரும் தடுக்க அஞ்சி
  விழ ஒரு புகலும் இன்றி மேதினி தன்னை விட்டு
  நிழல் இலா மரங்கள் ஏறி நின்றிடக் கண்டோம் என்பர் 6.1.640
  2539 ஆவது என் பாவிகாள் இக் கனாத்திறம் அடிகள் மார்க்கு
  மேவிய தீங்கு தன்னை விளைப்பது திடமே என்று
  நோவுறு மனத்தர் ஆகி நுகர் பெரும் பதமும் கொள்ளார்
  யாவது செயல் என்று எண்ணி இடர் உழன்று அமுங்கினார்கள் 6.1.641
  2540 அவ்வகை அவர்கள் எல்லாம் அந்நிலைமையர்கள் ஆகச்
  சைவ நன் மரபில் வந்த தட மயில் மட மென் சாயல்
  பை வளர் அரவேர் அல்குல் பாண்டி மா தேவியார்க்கும்
  மெய் வகை அமைச்சனார்க்கும் விளங்கும் நன் நிமித்தம் மேன் மேல் 6.1.642
  2541 அளவு இலா மகிழ்ச்சி காட்டும் அரும் பெரும் நிமித்தம் எய்த
  உள மகிழ் உணரும் காலை உலகெலாம் உய்ய வந்த
  வளர் ஒளி ஞானம் உண்டார் வந்து அணைந்து அருளும் வார்த்தை
  கிளர் உறும் ஓகை கூறி வந்தவர் மொழியக் கேட்டார் 6.1.643
  2542 அம்மொழி விளம்பினோர்க்கு வேண்டுவ அடைய நல்கி
  மெய்ம்மையில் விளங்கு காதல் விருப்புறு வெள்ளம் ஓங்கி
  தம்மையும் அறியா வண்ணம் கை மிக்குத் தழைத்துப் பொங்கி
  விம்மிய மகிழ்ச்சி கூர மேவிய சிறப்பின் மிக்கார் 6.1.644
  2543 மங்கையர்க் கரசியார் பால் வந்து அடி வணங்கி நின்ற
  கொங்கு அலர் தெரியல் ஆராம் குலச்சிறை யாரை நோக்கி
  நங்கள் தம்பிரானாராய ஞான போனகர் முன்பு எய்தி
  இங்கு எழுந்து அருள உய்ந்தோம் என எர் கொள்ளும் என்றார் 6.1.645
  2544 மன்றலங் குழலினாரை வணங்கப் போந்த அமைச்சனாரும்
  வென்றிவேல் அரசனுக்கும் உறுதியே என விரைந்து
  பொன் திகழ் மாட வீதி மதுரையின் புறத்துப் போகி
  இன் தமிழ் மறை தந்தாரை எதிர்கொள எய்தும் காலை 6.1.646
  2545 அம்புய மலராள் போல்வார் ஆலவாய் அமர்ந்தார் தம்மைக்
  கும்பிட வேண்டும் என்று கொற்றவன் தனக்கும் கூறி
  தம் பரிசனங்கள் சூழத் தனித் தடையோடும் சென்று
  நம்பரை வணங்கித் தாமும் நல் வரவேற்று நின்றார் 6.1.647
  2546 திரு நிலவு மணி முத்தின் சிவிகையின் மேல் சேவித்து
  வரு நிலவு தரு மதி போல் வளர் ஒளி வெண் குடை நிழற்றப்
  பெருகு ஒளிய திரு நீற்றுத் தொண்டர் குழாம் பெருகிவர
  அருள் பெருக வரும் ஞானத்து அமுது உண்டார் அணைகின்றார் 6.1.648
  2547 துந்துபிகள் முதலாய தூரியங்கள் கிளராமே
  அந்தணராம் மாதவர்கள் ஆயிரம் மா மறை எடுப்ப
  வந்து எழும் மங்கல நாத மாதிரம் உட்பட முழங்கச்
  செந்தமிழ் மாருதம் எதிர் கொண்டு எம்மருங்கும் சேவிப்ப 6.1.649
  2548 பண்ணிய வஞ்சனைத் தவத்தால் பஞ்சவன் நாட்டு இடைப் பரந்த
  எண்ணில் அமண் எனும் பாவ இருஞ்சேனை இரிந்து ஓட
  மண் உலகமே அன்றி வான் உலகம் செய்த பெரும்
  புண்ணியத்தின் படை எழுச்சி போல் எய்தும் பொலிவு எய்த 6.1.650
  2549 துன்னும் முழு உடற்றுகளால் சூழும் உணர்வின் இற்றுகளால்
  அன்னெறியில் செறிந்து அடைந்த அமண் மாசு கழுவுதற்கு
  மன்னி ஒளிர் வெண்மையினால் தூய்மையினால் வழுதியர் தம்
  கன்னி நாட்டு இடைக் கங்கை அணைந்தது எனும் கவின் காட்ட 6.1.651
  2550 பானல் வயல் தமிழ் நாடு பழி நாடும்படி பரந்த
  மானம் இலா அமண் என்னும் வல் இருள் போய் மாய்வதனுக்கு
  ஆன பெருகு ஒளி பரப்பால் அண்டம் எலாம் கொண்டதொரு
  ஞான மணி விளக்கு எழுந்து வருவது என நலம் படைப்ப 6.1.62
  2551 புரசை வயக் கட களிற்றுப் பூழியர் வண் தமிழ் நாட்டுத்
  தரை செய் தவப் பயன் விளங்கச் சைவ நெறி தழைத்து ஓங்க
  உரை செய்து இருப்போர் பலவும் ஊது மணிச் சின்னம் எலாம்
  பர சமயக் கோளரி வந்தான் என்று பணிமாற 6.1.653
  2552 இப்பரிசு அணையும் சண்பையர் பெருமான்
  எழுந்து அருளும் பொழுது இசைக்கும்
  ஒப்பில் நித்திலப் பொன் தனிப் பெரும் கானம்
  உலகு உய்ய ஒலித்து எழும் ஓசை
  செப்பரும் பெருமைக் குலச் சிறையார் தம்
  செவி நிறை அமுது எனத் தேக்க
  அப்பொழுது அறிந்து தலத்தின் மேல் பணிந்தே
  அளப்பு அரும் களிப்பினர் ஆனார் 6.1.654
  2553 அஞ்சலி குவித்த கரங்களும் தலைமேல்
  அணைந்திடக் கடிது சென்று அணைவார்
  நஞ்சு அணி கண்டர் தம் திருமகனார் உடன்
  வரும் நல்தவக் கடலை
  நெஞ்சினில் நிறைந்த ஆர்வம் முன் செல்லக்
  கண்டு நீள் நிலத்து இடைத் தாழ்ந்து
  பஞ்சவர் பெருமான் மந்திரித் தலைவர் பாங்கு
  உற அணைந்து முன் பணிந்தார் 6.1.655
  2554 நிலமிசை பணிந்த குலச் சிறையாரை
  நீடிய பெரும் தவத் தொண்டர்
  பலரும் முன் அணைந்து வணங்கி மற்று அவர்தாம்
  படியின் நின்று எழாவகை கண்டு
  மலர் மிசைப் புத்தேள் வழிபடும் புகலி
  வைதிகச் சேகரர் பாதம்
  குலவி அங்கு அணைந்தார் தென்னவன்
  அமைச்சர் குலச்சிறையார் எனக் கூற 6.1.656
  2555 சிரபுரச் செல்வர் அவர் உரை கேட்டுத்
  திருமுகத் தாமரை மலர்ந்து
  விரவு ஒளி முத்தின் சிவிகை நின்று இழிந்து
  விரைந்து சென்றவர் தமை அணைந்து
  கரகமலங்கள் பற்றியே எடுப்பக் கை தொழுது
  அவரும் முன் நிற்ப
  வரமிகு தவத்தால் அவரையே நோக்கி
  வள்ளலார் மதுர வாக்கு அளிப்பார் 6.1.657
  2556 செம்பியர் பெருமான் குல மகளார்க்கும்
  திருந்திய சிந்தையீர் உமக்கும்
  நம் பெருமான் தன் திரு அருள் பெருகும்
  நன்மை தான் வாலிதே என்ன
  வம்பு அலர் அலங்கல் மந்திரி யாரும் மண்
  மிசைதாழ்ந்து அடி வணங்கித்
  தம் பெரும் தவத்தின் பயன் அனையார்க்குத்
  தன்மை ஆம் நிலை உரைக்கின்றார் 6.1.658
  2557 சென்ற காலத்தின் பழுது இலாத் திறமும்
  இனி எதிர் காலத்தின் சிறப்பும்
  இன்று எழுந்து அருளப் பெற்ற பேறு இதனால்
  எற்றைக்கும் திரு அருள் உடையோம்
  நன்றியில் நெறியில் அழுந்திய நாடும் நற்றமிழ்
  வேந்தனும் உய்ந்து
  வென்றி கொள் திரு நீற்று ஒளியினால் விளங்கும்
  மேன்மையும் படைத்தனம் என்பார் 6.1.659
  2558 இங்கு எழுந்து அருளும் பெருமை கேட்டு
  அருளி எய்துதற்கு அரிய பேறு எய்தி
  மங்கையர்க் கரசியாரும் நம்முடைய வாழ்வு
  எழுந்து அருளியது என்றே
  அங்கு நீர் சென்று அடிபணிவீர் என்று அருள்
  செய்தார் எனத் தொழுதார்வம்
  பொங்கிய களிப்பால் மீளவும் பணிந்து
  போற்றினார் புரவலன் அமைச்சர் 6.1.660
  2559 ஆங்ஙனம் போற்றி அடி பணிந்து அவர் மேல்
  அளவுஇலா அருள் புரி கருணை
  தாங்கிய மொழியால் தகுவன விளம்பி தலை
  அளித்து அருளும் அப்பொழுதில்
  ஓங்கு எயில் புகழ் சூழ் மதுரைத் தோன்றுதலும்
  உயர் தவ தொண்டரை நோக்கி
  ஈங்கு நம் பெருமான் திரு ஆலவாய் மற்று
  எம்மருங்கினது என வினவ 6.1.661
  2560 அன்பராய் அவர் முன் பணிந்த சீர் அடியார்
  அண்ணலார் அடி இணை வணங்கி
  முன்பு நின்று எடுத்த கைகளால் காட்டி முருகு
  அலர் சோலைகள் சூழ்ந்து
  மின் பொலி விசும்பை அளக்கும் நீள் கொடி
  வியன் நெடும் கோபுரம் தோன்றும்
  என்பு அணி அணிவார் இனிது அமர்ந்து
  அருளும் திருவாலவாய் இது என்றார் 6.1.662
  2561 தொண்டர்தாம் போற்றிக் காட்டிடக் கண்டு
  துணைமலர்க் கரம் குவித்து அருளி
  மண்டு பேரன்பால் மண்மிசைப் பணிந்து
  மங்கையர்க்கரசி என்று எடுத்தே
  எண் திசையும் பரவும் ஆலவாய் ஆவது
  இதுவே என்று இருவர் தம் பணியும்
  கொண்டமை சிறப்பித்து அருளி நல்
  பதிகம் பாடினார் குவலயம் போற்ற 6.1.663
  2562 பாடிய பதிகம் பரவியே வந்து பண்பு
  உடை அடியவரோடும்
  தேடுமால் அயனுக்கு அரியவர் மகிழ்ந்த
  ¢ரு ஆலவாய் மருங்கு அணைந்து
  நீடுயர் செல்வக் கோபுரம் இறைஞ்சி
  நிறை பெரு விருப்புடன் புக்கு
  மாடு சூழ் வலம் கொண்டு உடையவர்
  கோயில் மந்திரியாருடன் புகுந்தார் 6.1.664
  2563 ஆளும் அங்கணர் ஆலவாய் அமர்ந்து இனிது இருந்த
  கான கண்டரைக் கண்களின் பயன் பெறக் கண்டு
  நீள வந்து எழும் அன்பினால் பணிந்து எழ நிறையார்
  மீளவும் பல முறை நிலம் உற விழுந்து எழுவார் 6.1.665
  2564 அங்கம் எட்டினும் ஐந்தினும் அளவு இன்றி வணங்கிப்
  பொங்கு காதலின் மெய்ம் மயிர் புளகமும் பொழியும்
  செம் கண் நீர் தரும் அருவியும் திகழ் திரு மேனி
  எங்கும் ஆகி நின்று ஏத்தினார் புகலியர் இறைவர் 6.1.666
  2565 நீல மா மிடற்று ஆலவாயான் என நிலவும்
  மூலம் ஆகிய திரு இருக்குக் குறள் மொழிந்து
  சீல மாதவத் திருத் தொண்டர் தம் ஒடும் திளைத்தார்
  சாலும் மேன்மையில் தலைச்சங்கப் புலவனார் தம்முன் 6.1.667
  2566 சேர்த்தும் இன் இசைப் பதிகமும் திருக்கடைக் காப்புச்
  சாத்தி நல் இசை தண் தமிழ் சொல் மலர் மாலை
  பேர்த்தும் இன்புறப் பாடி வெண் பிறை அணி சென்னி
  மூர்த்தியார் கழல் பரவியே திருமுன்றில் அணைய 6.1.668
  257 பிள்ளையார் எழுந்து அருளி முன் புகுதும் அப் பொழுது
  வெள்ள நீர் பொதி வேணியார் தம்மைத் தொழும் விருப்பால்
  உள் அணைந்திட எதிர் செலாது ஒரு மருங்கு ஓங்கும்
  தெள்ளு நீர் விழித் தெரிவையார் சென்று முன்பு எய்த 6.1.669
  2568 மருங்கின் மந்திரியார் பிள்ளையார் கழல் வணங்கிக்
  கரும் குழல் கற்றை மேல் குவிகைத்து அருளி உடையார்
  பருங்கை யானை வாழ் வளவர் கோன் பாவையார் என்னப்
  பெரும் களிப்புடன் விரைந்து எதிர் பிள்ளையார் அணைந்தார் 6.1.670
  2569 தென்னவன் பெருந் தேவியார் சிவக் கன்றின் செய்ய
  பொன்னடிக் கமலங்களில் பொருந்த முன் விழுந்தார்
  மன்னு சண்பையர் வள்ளலார் மகிழ் சிறந்து அளிக்கும்
  இன்னருட் பெரும் சிறப் பொடும் திருக்கையால் எடுத்தார் 6.1.671
  2570 ஞான போனகர் எதிர் தொழுது எழுந்த நல்தவத்து
  மானியார் மனக் கருத்து முற்றியது என மதித்தே
  பானலங் கண்கள் நீர் மல்கப் பவளவாய் குழறி
  யானும் என் பதியும் செய்த தவம் என் கொல் என்றார் 6.1.672
  2571 யாழின் மென் மொழியார் மொழிந்து எதிர் கழல் வணங்கக்
  காழி வாழ வந்து அருளிய கவுணியர் பிரானும்
  சூழும் ஆகிய பர சமயத்து இடைத் தொண்டு
  வாழும் நீர் மையீர் உமைக் காண வந்தனம் என்றார் 6.1.673
  2572 இன்னவாறு அருள் செய்திடத் தொழுது அடி வீழ்ந்தார்
  மன்னும் மந்திரியார் வரும் திறம் எலாம் மொழிய
  அன்ன மென் நடையார் தமக்கு அருள் செய்து போக்கித்
  துன்னு மெய்த் தொண்டர் சூழ வந்து அருளும் அப் பொழுது 6.1.674
  2573 செல்வம் மல்கிய திரு ஆல வாயினில் பணி செய்து
  அல்கு தொண்டர்கள் பிள்ளையார் மருங்கு அணைந்து இறைஞ்சி
  மல்குகார்அமண் இருள் கெட ஈங்கு வந்து அருள
  எல்லையில் தவம் செய்தனம் என எடுத்து இசைத்தார் 6.1.675
  2574 அத் திருத் தொண்டர் தங்களுக்கு அருள் முகம் அளித்து
  மெய்த்த காதலின் அவரொடும் புறத்தினில் மேவிச்
  சித்தம் இன்புறும் அமைச்சனார் திரு மடம் காட்டப்
  பத்தர் போற்றிடப் பரிசனத்தொடும் இனிது அமர்ந்தார் 6.1.676
  2575 பரவு காதலில் பாண்டிமா தேவியார் அருளால்
  விரவு நண்பொடு குலச் சிறையார் விருந்து அளிப்பக்
  சிரபுரத்து வந்து அருளிய செல்வர் அங்கு இருந்தார்
  இரவி மேல் கடல் அணைந்தனன் எல்லி வந்து அணைய 6.1.677
  2576 வழுதி மாநகர் அதன் இடை மாமறைத் தலைவர்
  பழுதில் சீர் அடியாருடன் பகல் வரக் கண்ட
  கழுது போல் வரும் கார் அமண் குண்டர்கள் கலங்கி
  இழுது மை இருளுக்கு இருள் என ஈண்டினர் ஒரு பால் 6.1.678
  2577 அங்கண் மேவிய சமணர்கள் பிள்ளையார் அமர்ந்த
  துங்க மா மடம் தன்னிடைத் தொண்டர் தம் குழாங்கள்
  எங்கும் ஓதிய திருப்பதிகத்து இசை எடுத்த
  பொங்கு பேர் ஒலி செவிப்புலம் புக்கிடப் பொறாராய் 6.1.679
  2578 மற்றிவ் வான் பழி மன்னவன் மாறனை எய்திச்
  சொற்றும் என்று தம் சூழ்ச்சியும் ஒரு படி துணிவார்
  கொற்றவன் கடைக் காவலர் முன் சென்று குறுகி
  வெற்றி வேலவர்க்கு எங்களை விளம்புவீர் என்றார் 6.1.680
  2579 வாயில் காவலர் மன்னவன் தனை எதிர் வணங்கி
  ஆய மாகி வந்து அடிகள் மார் அணைந்தனர் என்ன
  ஏயினான் அணைவா ரென அவரும் சென்று இசைத்தார்
  பாயினால் உடல் மூடுவார் பதைப்புடன் புக்கார் 6.1.681
  2580 புக்க போது அவர் அழிவுறு மனத்து இடைப் புலர்ச்சி
  மிக்க தன்மையை வேந்தனும் கண்டு எதிர் வினவி
  ஒக்க நீர் திரண்டு அணைவதற்கு உற்றது என் என்னத்
  தக்கது அல்ல தீங்கு அடுத்தது சாற்றுதற்கு என்றார் 6.1.682
  2581 ஆவதேல் நுமக்கு அடுத்தது கூறுவீர் என்று
  காவலன் பரிந்து உரைத்தலும் கார் அமண் கையர்
  மாவலாய் உன் தன் மதுரையில் சைவ வேதியர் தாம்
  மேவலால் இன்று கண்டுமுட்டியாம் என்று விளம்ப 6.1.683
  2582 என்று கூறலும் கேட்டு முட்டி யானும் என்று இயம்பி
  நன்று நல் அறம் புரிந்தவா நான் என்று நகுவான்
  கன்றும் உள்ளத்தன் ஆகி அக் கண் நுதல் அடியார்
  இன்று இம் மாநகர் அணைந்தது என் அவர்கள் யார் என்றான் 6.1.684
  2583 மாலை வெண் குடை வளவர் சோணாட்டு வண்புகலிச்
  சூல பாணிபால் ஞானம் பெற்றான் என்று சுருதிப்
  பாலன் அன்பர் தம் குழாத்தொடும் பனி முத்தின் சிவிகை
  மேல் அணைந்தனன் எங்களை வாதினில் வெல்ல 6.1.685
  2584 என்று கூறுவார் இத்திறம் முன்பு தாம் அறிந்தது
  ஒன்றும் அங்கு ஒழியா வகை உரைத்தலும் தென்னன்
  மன்றலம் பொழில் சண்பையார் வள்ளலார் நாமம்
  சென்று தன் செவி நிறைத்தலும் செயிர்த்து முன் கொல்வான் 6.1.686
  2585 மற்ற மா மறை மைந்தன் இம் மருங்கு அணைந்தானேல்
  உற்ற செய் தொழில் யாது செய்கோம் என உரைப்ப
  செற்றம் மீக் கொண்ட சிந்தையும் செய்கையும் உடையோர்
  கொற்ற மன்னவன் மொழிக்கு எதிர் குறித்து உரை செய்வார் 6.1.687
  2586 வந்த அந்தணன் தன்னை நாம் வலிது செய்து போக்கும்
  சிந்தை அன்றி அச் சிறு மறையோன் உறை மடத்தில்
  வெம் தழல் பட விஞ்சை மந்திரத் தொழில் விளைத்தால்
  இந்த நன்னகர் இடத்திரான் ஏகும் என்று இசைத்தார் 6.1.688
  2587 ஆவது ஒன்று இதுவே ஆகில் அதனையே விரைந்து செய்யப்
  போவது என்று அவரைப் போக்கிப் பொய் பொருளாகக் கொண்டான்
  யாவதும் உரை ஆடாதே எண்ணத்தில் கவலையோடும்
  பூவணை அமளி புக்கான் பொங்கு எழில் தேவி சேர்ந்தாள் 6.1.689
  2588 மன்னவன் உரைப்பது இன்றி இருக்க மா தேவியார்தாம்
  என் உயிருக்கு உயிராய் உள்ள இறைவா நீ உற்றது என்னோ
  முன் உள மகிழ்ச்சி இன்றி முகம் புலர்ந்து இருந்தாய் இன்று
  பன்னிய உள்ளத்து எய்தும் பருவரல் அருள் செய் என்றார் 6.1.690
  2589 தேவியார் தம்மை நோக்கித் தென்னவன் கூறுகின்றான்
  காவி நீள் கண்ணினாய் கேள் காவிரி நாட்டில் மன்னும்
  தாவில் சீர்க் கழுமலத்தான் சங்கரன் அருள் பெற்று இங்கு
  மேவினான் அடிகள் மாரை வாதினில் வெல்ல என்றான் 6.1.691
  2590 வெண் பொடி பூசும் தொண்டர் விரவினார் அவரை எல்லாம்
  கண்டு முட்டு அடிகள் மார்கள் கேட்டு முட்டியானும் காதல்
  வண்டுணத் துதைந்த கோதை மானியே இங்கு வந்த
  பண்பு மற்று இதுவேயாகும் பரிசு வேறு இல்லை என்றான் 6.1.692
  2591 மன்னவன் உரைப்பக் கேட்டு மங்கையர்க்கு அரசியார் தாம்
  நின்னிலை இதுவே யாகில் நீடிய தெய்வத் தன்மை
  அன்னவர் வாது செய்தால் வென்றவர் பக்கம் சேர்ந்து
  துன்னுவது உறுதியாகும் சுழிவுறேல் மன்ன என்றார் 6.1.693
  2592 சிந்தையில் களிப்பு மிக்குத் திருக் கழு மலத்தார் வேந்தன்
  வந்தவாறு எம்மை ஆள என வரு மகிழ்ச்சி யோடும்
  கொந்தலர் குழலார் போதக் குலச் சிறையார் அங்கு எய்த
  இந்த நன் மாற்றம் எல்லாம் அவர்க்கு உரைத்து இருந்த பின்னர் 6.1.694
  2593 கொற்றவன் அமைச்சனாரும் கைதலை குவித்து நின்று
  பெற்றனம் பிள்ளையார் இங்கு அணைந்திடப் பெறும் பேறு என்பார்
  இற்றை நாள் ஈசன் அன்பர் தம்மை நாம் இறைஞ்சப் பெற்றோம்
  மற்று இனிச் சமணர் செய்யும் வஞ்சனை அறியோம் என்றார் 6.1.695
  2594 மானியார் தாமும் அஞ்சி வஞ்சகப் புலையர் தாங்கள்
  ஈனமே புரிய வல்லார் செய்வது என் நாம் என்று எண்ணி
  ஞான சம்பந்தர் தம்பால் நன்மை அல்லாது செய்யும்
  ஊனம் வந்து அடையில் யாமும் உயிர் துறந்து ஒழிவது என்றார் 6.1.696
  2595 இவர் நிலை இதுவே ஆக இலங்குவேல் தென்னவன் ஆன
  அவன் நிலை அதுவாம் அந்நாள் அருகர் தம் நிலை யாது என்னில்
  தவம் மறைந்து அல்ல செய்வார் தங்கள் மந்திரத்தால் செந்தீ
  சிவ நெறி வளர்க்க வந்தார் திரு மடம் சேரச் செய்தார் 6.1.697
  2596 ஆதி மந்திரம் அஞ்சு எழுத்து ஓதுவார் நோக்கும்
  மாதிரத்தினும் மற்றை மந்திர விதி வருமே
  பூதி சாதனர் மடத்தில் தாம் புனைந்த சாதனைகள்
  சாதியா வகை கண்ட அமண் குண்டர்கள் தளர்ந்தார் 6.1.698
  2597 தளர்ந்து மற்று அவர் தாம் செய்த தீத்தொழில் சரியக்
  கிளர்ந்த அச்சம் முன் கெழுமிய கீழ்மையோர் கூடி
  விளங்கு நீள் முடி வேந்தன் ஈது அறியின் நம் மேன்மை
  உளம் கொள்ளான் நமர் விருத்தியும் ஒழிக்கும் என்று உணர்வார் 6.1.699
  2598 மந்திரச் செயல் வாய்த்து இல மற்று இனிச் செய்யும்
  புந்தியாவது இங்கு இது எனப் பொதி தழல் கொடு புக்கு
  அந்தண் மாதவர் திரு மடப் புறத்து அயல் இருள் போல்
  வந்து தம் தொழில் புரிந்தனர் வஞ்சனை மனத்தோர் 6.1.700

  2599 திரு மடப் புறச் சுற்றினில் தீய பாதகத்தோர்
  மருவுவித்த அத்தொழில் வெளிப்படுதலும் மறுகிப்
  பரிசனத்தவர் பதைப் பொரும் சிதைத்து நீக்கி
  அருகர் இத்திறம் புரிந்தமை தெளிந்து சென்று அணைவார் 6.1.701
  2600 கழுமலப் பதிக் கவுணியர் கற்பகக் கன்றைத்
  தொழுது நின்ற அமண் குண்டர் செய் தீங்கினைச் சொன்ன
  பொழுது மாதவர் துயிலும் இத்திரு மடப் புறம்பு
  பழுது செய்வதோ பாவிகாள் எனப் பரிந்து அருளி 6.1.702
  2601 என் பொருட்டு அவர் செய்த தீங்கு ஆயினும் இறையோன்
  அன்பருக்கு எய்துமோ என்று பின்னையும் அச்சம்
  முன்புற பின்பு முனிவுற முத்தமிழ் விரகர்
  மன் புரக்கும் மெய்ம்முறை வழு என மனம் கொண்டார் 6.1.703
  2602 வெய்ய தீங்கு இது வேந்தன் மேற்று எனும் விதி முறையால்
  செய்யனே திரு ஆலவாய் எனும் திருப்பதிகம்
  சைவர் வாழ் மடத்து அமணர்கள் இட்ட தீத் தழல் போய்ப்
  பையவே சென்று பாண்டியற்கு ஆக எனப் பணித்தார் 6.1.704
  2603 பாண்டிமா தேவியார் தமது பொற்பில்
  பயிலும் நெடு மங்கல நாண் பாதுகாத்தும்
  ஆண் தகையார் குலச் சிறையார் அன்பினாலும்
  அரசன் பால் அபராதம் உறுதலாலும்
  மீண்டும் சிவ நெறி அடையும் விதியினாலும்
  வெண்ணீறு வெப்பு அகலப் புகலி வேந்தர்
  தீண்டி இடப் பேறு உடையன் ஆதலாலும்
  தீப்பிணி பையவே செல்க என்றார் 6.1.705
  2604 திருந்து இசைப் பதிகம் தொடை திரு ஆல வாயின்
  மருந்தினைச் சண்பை மன்னவர் புனைந்திட அருளால்
  விரிந்த வெம் தழல் வெம்மை போய்த் தென்னனை மேவிப்
  பெருந்தழல் பொதி வெதுப்பு எனப் பெயர் பெற்றதன்றே 6.1.706
  2605 செய்ய மேனியர் திருமகனார் உறை மடத்தில்
  நையும் உள்ளத்தராய் அமண் கையர் தாம் நணுகிக்
  கையினால் எரி இட உடன் படும் எல்லி கரப்ப
  வெய்யவன் குண கடல் இடை எழுந்தன மீது 6.1.707
  2606 இரவு பாதகர் செய்த தீங்கு இரவி தன் மரபில்
  குரவ ஓதியார் குலச் சிறை யாருடன் கேட்டுச்
  சிவபுரப் பிள்ளை யாரை இத் தீயவர் நாட்டு
  வரவழைத்த நாம் மாய்வதே என மனம் மயங்கி 6.1.708
  2607 பெருகும் அச்சமோடும் ஆருயிர் பதைப்பவர் பின்பு
  திரு மடப்புறம் மருங்கு தீது இன்மையில் தெளிந்து
  கரும் உருட்ட மண்கையர் செய்தீங்கு இது கடைக்கால்
  வருவது எப்படியாம் என மனம் கொளும் பொழுது 6.1.709
  2608 அரசனுக்கு வெப்பு அடுத்தது என்று அருகு கஞ்சுகிகள்
  உரை செயப் பதைத்து ஒரு தனித் தேவியார் புகுத
  விரைவும் அச்சமும் மேல் கொளக் குலச்சிறையாரும்
  வரை செய் பொன்புய மன்னவன் மருங்கு வந்து அணைந்தார் 6.1.710
  2609 வேந்தனுக்கு மெய் விதிர்ப்புற வெதுப்புறும் வெம்மை
  காந்து வெந்தழல் கதும் என மெய் எலாம் கவர்ந்து
  போந்து மாளிகை புறத்து நின்றார்களும் புலர்ந்து
  தீந்து போம்படி எழுந்தது விழுந்துடல் திரங்க 6.1.711
  2610 உணர்வும் ஆவியும் ஒழிவதற்கு ஒரு புடை ஒதுங்க
  அணையல் உற்றவர் அருகு தூரத்து இடை அகலப்
  புணர் இளம் கதலிக் குருத்தொடு தளிர் புடையே
  கொணரினும் சுருக்கொண்டு அவை நுண்துகள் ஆக 6.1.712
  2611 மருத்து நூலவர் தங்கள் பல் கலைகளில் வகுத்த
  திருத்தகும் தொழில் யாவையும் செய்யவும் மேல் மேல்
  உருத்து எழுந்த வெப்பு உயிரையும் உருக்குவது ஆகக்
  கருத்து ஒழிந்து உரை மறந்தனன் கௌரியர் தலைவன் 6.1.713
  2612 ஆனவன் பிணி நிகழ்வுழி அமணர்கள் எல்லாம்
  மீனவன் செயல் கேட்டலும் வெய்து உயிர்த்து அழிந்து
  போன கங்குலில் புகுந்தது இன் விளைவு கொல் என்பார்
  மான முன் தெரியா வகை மன்னன் மாட்டு அணைந்தார் 6.1.714
  2613 மால் பெருக்கும் சமண்கையர் மருங்கு சூழ்ந்து
  வழுதி நிலை கண்டு அழிந்து வந்த நோயின்
  மூல நெறி அறியாதே தங்கள் தெய்வ மொழி நவில்
  மந்திரம் கொண்டு முன்னும் பின்னும்
  பீலிகொடு தை வருதற்கு எடுத்த போது பிடித்த
  பீலிகள் பிரம்பினோடும் தீந்து
  மேல் எரியும் பொறி சிதறி வீழக் கண்டு வெப்பின்
  அதிசயம் நோக்கி வெருவல் மிக்கார் 6.1.715
  2614 கருகிய மாசு உடையக்கைத் தீயோர் தங்கள்
  கை தூங்கு குண்டிகை நீர் தெளித்துக்காவாய்
  அருகனே அருகனே என்று என்று ஓதி அடல் வழுதி
  மேல் தெளிக்க அந்நீர்ப் பொங்கிப்
  பெருகும் எரி தழல் சொரிந்த நெய் போல் ஆகி
  பேர்த்தும் ஒரு தழல் அதன் மேல் பெய்தாற் போல
  ஒருவரும் இங்கு இருமருங்கும் இராது போம் என்று
  அமணரைப் பார்த்து உரைத்த அரசன் உணர்வு சோர்ந்தான் 6.1.716
  2615 பாண்டி மாதேவியாரும் பயம் எய்தி அமைச்சர் பாரம்
  பூண்டவர் தம்மை நோக்கிப் புகலியில் வந்து நம்மை
  ஆண்டு கொண்டவர் பால் கங்குல் அமணர் தாம் செய்த தீங்கு
  மூண்டவாறு இனையது ஆகி முடிந்ததோ என்று கூற 6.1.717
  2616 கொற்றவன் அமைச்சராம் குலச்சிறையாரும் தாழ்ந்து
  மற்று இதன் கொடுமை இந்த வஞ்சகர் மதில்கள் மூன்றும்
  செற்றவர் அன்பர் தம்பால் செய்தது ஈங்கு அரசன் பாங்கு
  முற்றியது இவர்கள் தீர்க்கின் முதிர்வதே ஆவது என்பார் 6.1.718
  2617 இரு திறத்தவரும் மன்னன் எதிர் பணிந்து இந்த வெப்பு
  வரு திறம் புகலி வந்த வள்ளலார் மதுரை நண்ண
  அருகர்கள் செய்த தீய அனுசிதம் அதனால் வந்து
  பெருகியது இதற்குத் தீர்வு பிள்ளையார் அருளே என்று 6.1.719
  2618 காயமும் மனமும் மாசு கழுவுதல் செய்யார் செய்யும்
  மாயமும் இந்த நோயை வளர்ப்பதே வளர் வெண் திங்கள்
  மேய வேணியர்பால் ஞானம் பெற்றவர் விரும்பி நோக்கில்
  தீய இப்பிணியே அன்றி இப் பிறவியும் தீரும் என்றார் 6.1.720
  2619 மீனவன் செவியின் ஊடு மெய் உணர்வளிப்போர் கூற
  ஞான சம்பந்தர் என்னும் நாம மந்திரமும் செல்ல
  ஆன போது அயர்வு தன்னை அகன்றிட அமணர் ஆகும்
  மானம் இல்லவரைப் பார்த்து மாற்றம் ஒன்று உரைக்கல் உற்றான் 6.1.721
  2620 மன்னவன் அவரை நோக்கி மற்று இவர் செய்கை எல்லாம்
  இன்னவாறு எய்து நோய்க்கே ஏது ஆயின என்று எண்ணி
  மன்னிய சைவ நீதி மா மறைச் சிறுவர் வந்தால்
  அன்னவர் அருளால் இந்நோய் அகலுமேல் அறிவேன் என்றான் 6.1.722
  2621 என்று முன் கூறிப் பின்னும் யான் உற்ற பிணியைத் தீர்த்து
  வென்றவர் பக்கம் சேர்வன் விரகு உண்டேல் அழையும் என்ன
  அன்று அவர் உவகை பொங்கி ஆர்வத்தால் அணையை நூக்கிச்
  சென்ற நீர் வெள்ளம் போலும் காதல் வெள்ளத்தில் செல்வார் 6.1.723
  2622 பாய் உடைப் பாதகத்தோர் திரு மடப் பாங்கு செய்த
  தீவினைத் தொழிலை நோக்கி உள் அழி திரு உள்ளத்தான்
  மேய அத்துயரம் நீங்க விருப்புறு விரைவினோடு
  நாயகப் பிள்ளையார் தம் நற்பதம் பணிவார் ஆகி 6.1.724
  2623 மன்னவன் இடும்பை தீர மற்று அவன் பணி மேல் கொண்டே
  அன்னமென் நடையினாரும் அணிமணிச் சிவிகை ஏறி
  மின் இடை மடவார் சூழ வேல் படை அமைச்சனாரும்
  முன் அணைந்து ஏகச் சைவ முதல்வனார் மடத்தைச் சார்ந்தார் 6.1.725
  2624 திருமடம் சாரச் சென்று சேயரிக் கண்ணினார் முன்
  வருபரி இழிந்து நின்ற அமைச்சனார் வந்த பான்மை
  சிரபுர பிள்ளையார்க்கு விண்ணப்பம் செய்வீர் என்னப்
  பரிசனத்தவரும் புக்கு பதம் அறிந்து உணர்த்து கின்றார் 6.1.726
  2625 பாண்டி மாதேவியாரும் பரிவுடை அமைச்சனாரும்
  ஈண்டும் வந்து அணைந்தார் என்று விண்ணப்பம் செய்ய சண்பை
  ஆண் தகையாரும் ஈண்ட அழையும் என்று அருளிச் செய்ய
  மீண்டு போந்து அழைக்கப் புக்கார் விரை உறும் விருப்பின் மிக்கார் 6.1.727
  2626 ஞானத்தின் திரு உருவை நான் மறையின் தனித் துணையை
  வானத்தின் மிசை அன்றி மண்ணில் வளர் மதிக் கொழுந்தைத்
  தேன் நக்க மலர்க் கொன்றைச் செஞ் சடையார் சீர் தொடுக்கும்
  கானத்தின் எழுபிறப்பைக் கண் களிப்பக் கண்டார்கள் 6.1.728
  2627 கண்ட பொழுது அமண் கொடியோர் செய்த கடும் தொழில் நினைந்தே
  மண்டிய கண் அருவி நீர் பாய மலர்க் கை குவித்துப்
  புண்டரிகச் சேவடிக் கீழ்ப் பொருந்த நில முற விழுந்தார்
  கொண்ட குறிப் போடும் நெடிது உயிர்த்த கொள்கையராய் 6.1.729
  2628 உரை குழறி மெய்ந் நடுங்கி ஒன்றும் அறிந்திலர் ஆகித்
  தரையின் மிசைப் புரண்டு அயந்து சரண கமலம் பற்றிக்
  கரையில் கவலைக் கடலுக்கு ஓர் கரை பற்றினால் போன்று
  விரைவுறு மெய் அன்பினால் விடாது ஒழிவார் தமைக்கண்டு 6.1.730
  2629 அருமறை வாழ் பூம்புகலி அண்ணலார் அடி பூண்ட
  இருவரையும் திருக்கையால் எடுத்து அருளித் தேற்றிடவும்
  தெரு மந்து தெளியாதார் தமை நோக்கிச் சிறப்பு அருளிச்
  திருவுடையீர் உங்கள் பால் தீங்கு உளதோ என வினவ 6.1.731
  2630 வெஞ்சமணர் முன் செய்த வஞ்சனைக்கு மிக அழிந்தே
  அஞ்சினோம் திருமேனிக்கு அடாது என்றே அது தீந்தோம்
  வஞ்சகர் மற்று அவர் செய்த தீத்தொழில் போய் மன்னவன் பால்
  எஞ்சல் இலாக் கொடுவிதுப்பாய் எழா நின்றது எனத் தொழுது 6.1.732
  2631 வெய்ய தொழில் அமண் குண்டர் விளைக்க வரும் வெதுப்பவர் தாம்
  செய்யும் மதி மாயைகளால் தீராமைத் தீப்பிணியால்
  மையல் உறு மன்னவன் முன் மற்று அவரை வென்று அருளில்
  உய்யும் எமது உயிரும் அவன் உயிரும் என உரைத்தார்கள் 6.1.733
  2632 என்று அவர் உரைத்த போதில் எழில் கொள் பூம் புகலி வேந்தர்
  ஒன்றும் நீர் அஞ்ச வேண்டா உணர்வு இலா அமணர் தம்மை
  இன்று நீர் உவகை எய்த யாவரும் காண வாதில்
  வென்று மீனவனை வெண் நீறு அணிவிப்பன் விதியால் என்றார் 6.1.734
  2633 மொழிந்து அருள அது கேட்டு முன் இறைஞ்சி முகம் மலர்வார்
  அழுந்தும் இடர்க் கடல் இடை நின்று அடியோமை எடுத்து அருள
  செழும் தரளச் சிவிகையின் மேல் தென்னாடு செய்தவத்தால்
  எழுந்து அருளப் பேறு உடையேம் என் பெறோம் எனத் தொழலும் 6.1.735
  2634 ஆவதும் அழிவும் எல்லாம் அவர் செயல் அமணர் ஆகும்
  பாவ காரிகளை நோக்கும் பழுது உடன் நீங்க வெல்லச்
  சேவுயர் கொடியினார் தம் திரு உள்ளம் அறிவேன் என்று
  பூவலர் பொழில் சூழ் சண்பைப் புரவலர் போதுகின்றார் 6.1.736
  2635 வையகம் உய்ய வந்த வள்ளலார் மடத்தினின்று
  மெய்யணி நீற்றுத் தொண்டர் வெள்ளமும் தாமும் போந்து
  கை இணை தலையின் மீது குவிய கண் மலர்ச்சி காட்டச்
  செய்யவார் சடையார் மன்னும் திரு ஆல வாயுள் புக்கார் 6.1.737
  2636 நோக்கிட விதி இலாரை நோக்கி யான் வாது செய்யத்
  தீக் கனல் மேனியானே திருவுளமே என்று எண்ணில்
  பாக்கியப் பயனாய் உள்ள பால் அறா வாயர் மெய்மை
  நோக்கி வண் தமிழ் செய் மாலைப் பதிகம் தான் நுவலல் உற்றார் 6.1.738
  2637 கான் இடை ஆடுவாரைக் காட்டு மா உரி முன் பாடித்
  தேன் அலர் கொன்றையார் தம் திருவுளம் நோக்கிப் பின்னும்
  ஊனமில் வேத வேள்வி என்று எடுத்துத் துரையின் மாலை
  மானமில் அமணர் தம்மை வாதில் வென்று அழிக்கப்பாடி 6.1.739
  2638 ஆலமே அமுதம் ஆக உண்டு வானவர்க்கு அளித்துக்
  காலனை மார்க் கண்டர்க்காக் காய்ந்தனை அடியேற்கு இன்று
  ஞலம் நின் புகழே ஆக வேண்டும் நான் மறைகள் ஏத்தும்
  சீலமே ஆலவாயில் சிவ பெருமானே என்றார் 6.1.740
  2639 நாதர் தம் அருள் முன்பெற்று நாடிய மகிழ்ச்சி பொங்கப்
  போதுவார் பணிந்து போற்றி விடை கொண்டு புனித நீற்று
  மேதகு கோலத்தோடும் விருப்புறு தொண்டர் சூழ
  மூது எயில் கபாடம் நீடு முதல் திரு வாயில் சார்ந்தார் 6.1.741
  2640 அம் மலர்க் குழலினார்க்கும் அமைச்சர்க்கும் அருள வேண்டிச்
  செம் மணிப் பலகை முத்தின் சிவிகை மேல் கொண்ட போதில்
  எம் மருங்கிலும் தொண்டர் எடுத்த ஆர்ப்பு எல்லை இன்றி
  மும்மை நீடு உலகம் எல்லாம் முழுதுடன் நிறைந்தது அன்றே 6.1.742
  2641 பல்லிய நாதம் பொங்கப் படர் திருநீற்றின் சோதி
  நல் ஒளி வட்டம் ஆகி நண்ணி மேல் வருவது என்ன
  வில் வளர் தரளக் கோவை வெண்குடை நிழற்ற வெவ்வேறு
  எல்லையில் முத்தின் தாளம் தாரை சங்கு எங்கும் ஓத 6.1.743
  2642 கண்ணினுக்கு அணியாய் உள்ளர் எழுச்சியில் காட்சி பெற்றார்
  நண்ணிய சமயம் வேறு நம்பினர் எனினும் முன்பு
  பண்ணிய தவங்கள் என் கொல் பஞ்சவன் தஞ்சம் மேவிப்
  புண்ணிய மூர்த்தி வந்து மதுரையில் புகுத என்றார் 6.1.744
  2643 தென்னவர் தேவி யாரும் திருமணிச் சிவிகை மீது
  பின் வர அமைச்சர் முன்பு பெரும் தொண்டர் குழத்துச் செல்லப்
  பொன் அணி மாட வீதி ஊடு எழுந்து அருளிப் புக்கார்
  கன்னி நாடு உடையான் கோயில் காழி நாடு உடையப் பிள்ளை 6.1.745
  2644 கொற்றவன் தன் பால் முன்பு குலச்சிறையார் வந்து எய்திப்
  பொன் தட மதில் சூழ் சண்பைப் புரவலர் வரவு கூற
  முன் துயர் சிறிது நீங்கி முழுமணி அணிப் பொன் பீடம்
  மற்றவன் முடியின் பக்கத்து இடுக என வல்லன் ஆனான் 6.1.746
  2645 மந்திரி யாரைப் பின்னும் எதிர் செல மன்னன் ஏவச்
  சிந்தை உள் மகிழ்ந்து போந்தார் செயலை யான் சமயத்து உள்ளோர்
  பைந்துணர் அலங்கல் மன்னன் பரிசு கண்டு இதுவோ பண்பால்
  நம் தனிச் சமயம் தன்னை நாட்டு மாறு என்று பின்னும் 6.1.747
  2646 நின் அற நெறியை நீயே காத்து அருள் செய்தி ஆகில்
  அன்னவர் தம்மை இங்கே அழைத்தனை அவரும் யாமும்
  முன் உற ஒக்கத் தீர்க்க மொழிந்து மற்று அவரால் தீர்ந்தது
  என்னினும் யாமும் தீர்த்தோம் ஆகவும் இசைவாய் என்றார் 6.1.748
  2647 பொய் தவம் ஆகக் கொண்ட புன் தலைச் சமணர் கூறச்
  செய்தவப் பயன் வந்து எய்தும் செவ்வி முன் உறுதலாலே
  எய்திய தெய்வச் சார்வால் இரு திறத்தீரும் தீரும்
  கைதவம் பேசமாட்டேன் என்று கைதவனும் சொன்னான் 6.1.749
  2648 என்று அவன் உரைப்பக் குண்டர் எண்ணம் கெட்டு இருந்த எல்லைத்
  தென் தமிழ் நாடு செய்த செய்தவக் கொழுந்து போல்வார்
  வன் தனிப் பவன முன்னர் வாயிலுள் அணைந்து மாடு
  பொன் திகழ் தரளப் பத்திச் சிவிகை நின்று இழிந்து புக்கார் 6.1.750
  2649 குலச்சிறையார் முன்பு எய்த கொற்றவன் தேவியாரும்
  தலத்திடை இழிந்து சென்றார் தண் தமிழ் நாட்டு மன்னன்
  நிலத்து இடை வானின் நின்று நீள் இருள் நீங்க வந்த
  கலைச் செழும் திங்கள் போலும் கவுணியர் தம்மைக் கண்டார் 6.1.751
  2650 கண்ட அப்பொழுதே வேந்தன் கை எடுத்து எய்த நோக்கித்
  தண்டுணர் முடியின் பாங்கர்த் தமனிய பீடம் காட்ட
  வண் தமிழ் விரகர் மேவி அதன் மிசை இருந்தார் மாயை
  கொண்டவல் அமணர் எல்லாம் குறிப்பினுள் அச்சம் கொண்டார் 6.1.752
  2651 செழியனும் பிள்ளையார் தம் திருமேனி காணப் பெற்று
  விழி உற நோக்கல் ஆலே வெம்மை நோய் சிறிது நீங்கி
  அழிவுறு மன நேர் நிற்க அந்தணர் வாழ்வை நோக்கிக்
  கெழுவுறு பதியாது என்று விருப்புடன் கேட்ட போது 6.1.752
  2652 பொன்னி வளம் தரு நாட்டுப் புனல் பழனப் புறம் பணை சூழ்
  கன்னி மதில் கழுமலம் நாம் கருதும் ஊர் எனச் சிறந்த
  பன்னிரண்டு பெயர் பற்றும் பரவிய சொல் திருப்பதிகம்
  தென்னவன் முன்பு அருள் செய்தார் திருஞான சம்பந்தர் 6.1.754
  2653 பிள்ளையார் செம் பொன் மணிப் பீடத்தில் இருந்த பொழுது
  உள்ள நிறை பொறாமையினால் உழை இருந்த கார் அமணர்
  கொள்ளும் மனத்திடை அச்சம் மறைத்து முகம் கோபத்தீத்
  துள்ளி எழும் எனக் கண்கள் சிவந்து பல சொல்லுவார் 6.1.755
  2655 காலை எழும் கதிரவனைப் புடை சூழும் கருமுகில் போல்
  பீலி சேர் சமண் கையர் பிள்ளையார் தமைச் சூழ்வார்
  ஏலவே வாதினால் வெல்வதனுக்கு எண்ணித் தாங்கு
  கோலுநூல் எடுத்து ஓதித் தலை திமிர்ப்பக் குரைத்தார்கள் 6.1.756
  2655 பிள்ளையார் அது கோளாப் பேசுக நும் பொருள் எல்லை
  உள்ளவாறு என்று அருள ஊத்தைவாய்ப் பறி தலையார்
  துள்ளி எழும் அநேகராய்ச் சூழ்ந்து பதறிக் கதற
  ஒள்ளிழையார் அது கண்டு பொறார் ஆகி உள் நடுங்கி 6.1.757
  2656 தென்னவன் தன்னை நோக்கித் திருமேனி எளியர் போலும்
  இன் அருள் பிள்ளையார் மற்று இவர் உவர் எண்ணிலார்கள்
  மன்ன நின் மயக்கம் எங்கள் வள்ளலார் தீர் நல்கும்
  பின்னை இவ்வமணர் மூள்வார் வல்லரேல் பேச என்றார் 6.1.758
  2657 மாறனும் அவரை நோக்கி வருந்தநீ என்று மற்று
  வேறு ஆவது என் கொல் என்மேல் வெப்பு ஒழித்து அருகர் நீரும்
  ஆறு அணி சடையினார்க்கு அன்பராம் இருவரும் நீங்கள்
  தேறிய தெய்வத்தன்மை என்னிடைத் தெரிப்பீர் என்றான் 6.1.759
  2658 ஞான ஆரமுதம் உண்டார் நல்தவத் திருவை நோக்கி
  மானினேர் விழியினாய் கேள் மற்று எனைப் பாலன் என்று
  நீ நனி அஞ்ச வேண்டாம் நிலை அமணர்க்கு என்றும்
  யான் எளியேன் அலேன் என்று எழும் திருப்பதிகம்பாடி 6.1.760
  2659 பெற்றியால் அருளிச் செய்த பிள்ளையார் தமக்கும் முன்னம்
  சுற்று நின்று அழைத்தல் ஓவா அருகர்க்கும் தென்னர் கோமான்
  இற்றைநாள் என்னை உற்ற பிணியை நீர் இகலித் தீரும்
  தெற்று எனத் தீர்த்தார் வாதில் வென்றவர் என்று செப்ப 6.1.761
  2660 . மன்னவன் மாற்றம் கேட்டு வடிவு போல் மனத்து மாசு
  துன்னிய அமணர் தென்னர் தோன்றலை நோக்கி நாங்கள்
  உன் உடம்பு அதனில் வெப்பை ஒருபுடை வாம பாகம்
  முன்ன மந்திரித்துத் தெய்வ முயற்சியால் தீர்த்தும் என்றார் 6.1.762
  2661 யாதும் ஒன்று அறிவு இலாதார் இருள் என அணையச் சென்று
  வாதினில் மன்னவன் தன் வாம பாகத்தைத் தீர்ப்பார்
  மீது தம் பீலி கொண்டு தடவிட மேல் மேல் வெப்புத்
  தீதுறப் பொறாது தென்னவன் சிரபுரத்தவரைப் பார்த்தான் 6.1.763
  2662 தென்னவன் நோக்கம் கண்டு திருக்கழு மலத்தார் செல்வர்
  அன்னவன் வலப்பால் வெப்பை ஆலவாய் அண்ணல் நீறே
  மன்னும் மந்திரமும் ஆகி மருந்துமாய் தீர்ப்பது என்று
  பன்னிய மறைகள் ஏத்திப் பகர் திருப்பதிகம் பாடி 6.1.764
  2663 திருவளர் நீறு கொண்டு திருக்கையால் தடவத் தென்னன்
  பொருவரு வெப்பு நீங்கிப் பொய்கையில் குளிர்ந்தது அப்பால்
  மருவிய இடப்பால் மிக்க அழல் என மண்டு தீப்போல்
  இருபுடை வெப்பும் கூடி இடம் கொளாதுஎன்னப் பொங்க 6.1.765
  2664 உறி உடைக் கையர் பாயின் உருக்கையர் நடுக்கம் எய்தி
  செறி மயில் பீலி தீய தென்னவன் வெப்பு உறு தீத்தம்மை
  ஏறிய மாகடலும் கன்றி அருகு விட்டு ஏற நிற்பார்
  அறிவுடையாரை ஒத்தார் அறிவு இலா நெறியில் நின்றார் 6.1.766
  2665 பலர் தொழும் புகலி மன்னர் ஒரு புடை வெப்பைப் பாற்ற
  மலர்தலை உலகின்மிக்கார் வந்து அதிசயத்துச் சூழ
  இலகு வேல் தென்னன் மேனி வலம் இடம் எய்தி நீடும்
  உலகினில் தண்மை வெம்மை ஒதுங்கினால் ஒத்தது அன்றே 6.1.767
  2666 மன்னவன் மொழிவான் என்னே மதித்த இக் காலம் ஒன்றில்
  வெம் நரகு ஒரு பால் ஆகும் வீட்டு இன்பம் ஒரு பால் ஆகும்
  துன்னு நஞ்சு ஒரு பால் ஆகும் சுவை அமுது ஒரு பால் ஆகும்
  என் வடிவு ஒன்றில் உற்றேன் இரு திறத்து இயல்பும் என்பான் 6.1.768
  2667 வெந்தொழில் அருகர் தோற்றீர் என்னை விட்டு அகல நீங்கும்
  வந்து எனை உய்யக் கொண்ட மறைக்குல வள்ளலாரே
  இந்த வெப்பு அடைய நீங்க எனக்கு அருள் புரிவீர் என்று
  சிந்தையால் தொழுது சொன்னான் செல் கதிக்கு அணியன் ஆனான் 6.1.769
  2668 திருமுகம் கருணை காட்டத் திருக்கையால் நீறு காட்டிப்
  பெருமறை துதிக்கும் ஆற்றால் பிள்ளையார் போற்றிப் பின்னும்
  ஒருமுறை தடவ அம் கண் ஒழிந்து வெப்பு அகன்று பாகம்
  மருவு தீப் பிணியும் நீங்கி வழுதியும் முழுதும் உய்ந்தான் 6.1.770
  2669 கொற்றவன் தேவியாரும் குலச்சிறையாரும் தீங்கு
  செற்றவர் செய்ய பாத தாமரை சென்னி சேர்த்துப்
  பெற்றனம் பெருமை இன்று பிறந்தனம் பிறவா மேன்மை
  உற்றனன் மன்னன் என்றே உளம் களித்து உவகை மிக்கார் 6.1.771
  2670 மீனவன் தன் மேல் உள்ள வெப்பு எலாம் உடனே மாற
  ஆன பேர் இன்பம் எய்தி உச்சி மேல் அங்கை கூப்பி
  மானம் ஒன்று இல்லார் முன்பு வன் பிணி நீக்க வந்த
  ஞான சம்பந்தர் பாதம் நண்ணி நான் உய்ந்தேன் என்றான் 6.1.772
  2671 கந்து சீறும் மால் யானை மீனவர் கருத்து நேர்
  வந்து வாய்மை கூற மற்று மாசு மேனி நீசர் தாம்
  முந்த மந்திரத்து விஞ்சை முற்றும் எஞ்ச அஞ்சியே
  சிந்தை செய்து கைவரும் திறம் தெரிந்து தேடுவார் 6.1.773
  2672 சைவமைந்தர் சொல்லின் வென்றி சந்த இன் சொல் மாலையால்
  கைதவன் தன் வெப்பு ஒழிந்த தன்மை கண்டு அறிந்தனம்
  மெய் தெரிந்த தர்க்க வாதம் வெல்லலால் ஆவது அன்று வேறு
  எய்து தீயின் நீரில் வெல்வது என்று தம்மில் எண்ணினார் 6.1.774
  2673 பிள்ளையாரும் உங்கள் வாய்மை பேசுமின்கள் என்றலும்
  தள்ளு நீர்மை யார்கள் வேறு தர்க்கவாதின் உத்தரம்
  கொள்ளும் வென்றி அன்றியே குறித்த கொள்கை உண்மைதான்
  உள்ளவாறு கண் புலத்தில் உய்ப்பது என்ன ஒட்டினார் 6.1.775
  2674 என்று வாது கூறலும் இருந்த தென்னர் மன்னனும்
  கன்றி என் உடம்பு ஒடுங்க வெப்புநோய் கவர்ந்த போது
  என்றும் அங்கு ஒழித்திலீர்கள் என்னவாது உமக்கு எனச்
  சென்று பின்னும் முன்னும் நின்று சில்லி வாயர் சொல்லுவார் 6.1.776
  2675 என்ன வாது செய்வது என்று உரைத்தே வினா எனச்
  சொன்னவாசகம் தொடங்கி ஏடு கொண்டு சூழ்ச்சியால்
  மன்னும் தம் பொருள் கருத்தின் வாய்மை தீட்டி மாட்டினால்
  வெம் நெருப்பின் வேவு உருமை வெற்றி ஆவது என்றனர் 6.1.777
  2676 என்ற போது மன்னன் ஒன்று இயம்பும் முன்பு பிள்ளையார்
  நன்று நீர் உரைத்தவாறு நாடு தீயில் ஏடுதான்
  வென்றிடில் பொருள் கருத்து மெய்ம்மை ஆவது என்றிரேல்
  வன் தனிக்கை யானை மன்னன் முன்பு வம்மின் என்றனர் 6.1.778
  2677 அப்படிக்கு எதிர் அமணரும் அணைந்துறும் அளவில்
  ஒப்பில் வண்புகழ்ச் சண்பையர் காவலர் உரையால்
  செப்பரும் திறல் மன்னனும் திருந்து அவை முன்னர்
  வெப்புறும் தழல் அமைக்க என வினை ஞரை விடுத்தான் 6.1.779
  2678 ஏயமாந்தரும் இந்தனம் குறைத்து உடன் அடுக்கி
  தீ அமைத்தலும் சிகை விடும் புகை ஒழிந்து எழுந்து
  காயும் வெவ் அழல் கடவுளும் படர் ஒளி காட்ட
  ஆயும் முத்தமிழ் விரகரும் அணைய வந்து அருளி 6.1.780
  2679 செங்கண் ஏற்றவரே பொருள் என்று தாம் தெரித்த
  பொங்கு இசைத் திருப்பதிகங்கள் முறையினைப் போற்றி
  எங்கள் நாதனே பரம் பொருள் எனத் தொழுது எடுத்தே
  அங்கையால் முடி மிசைக் கொண்டு காப்பு நாண் அவிழ்த்தார் 6.1.781
  2680 சாற்றும் மெய்ப் பொருள் தரும் திருமுறையினைத் தாமே
  நீற்று வண்கையால் மறித்தலும் வந்து நேர்ந்து உளதால்
  நால்தடம் புயத்து அண்ணலார் மருவு நள்ளாறு
  போற்றும் அப்பதிகம் போகம் ஆர்த்த பூண் முலையாள் 6.1.782
  2681 அத் திருப் பதிகத்தினை அமர்ந்து கொண்டு அருளி
  மைத்த வெம் கடு மிடற்று நள்ளாறரை வணங்கி
  மெய்த்த நல் திரு ஏட்டினைக் கழற்றி மெய்ம் மகிழ்ந்து
  கைத் தலத்து இடைக் கொண்டனர் கவுணியர் தலைவர் 6.1.783
  2682 நன்மை உய்க்கும் மெய்ப் பதிகத்தின் நாதன் என்று எடுத்தும்
  என்னை ஆள் உடை ஈசன் தன் நாமமே என்றும்
  மன்னும் மெய்ப் பொருளாம் எனக் காட்டிட வன்னி
  தன்னில் ஆக எனத் தளிர் இள வளர் ஒளி பாடி 6.1.784
  2683 செய்ய தாமரை அக இதழினும் மிகச் சிவந்த
  கையில் ஏட்டினைக் கைதவன் பேர் அவை காண
  வெய்ய தீயினில் வெற்று அரையவர் சிந்தை வேவ
  வையம் உய்ந்திட வந்தவர் மகிழ்ந்து முன் இட்டார் 6.1.785
  2684 இட்ட ஏட்டினில் எழுதிய செந்தமிழ்ப் பதிகம்
  மட்டுலாங்குழல் வனமுலை மலைமகள் பாகத்து
  அட்ட மூர்த்தியைப் பொருள் என உடைமையால் அமர்ந்து
  பட்ட தீயிடைப் பச்சையாய் விளங்கியது அன்றே 6.1.786
  2685 மையல் நெஞ்சு உடை அமணரும் தம் பொருள் வரைந்த
  கையில் ஏட்டினைக் கதுவு செம் தீயினில் இடுவார்
  உய்யுமோ இது என உறும் கவலையாம் உணர்வால்
  நையும் நெஞ்சினர் ஆகியே நடுங்கி நின்றிட்டார் 6.1.787
  2686 அஞ்சும் உள்ளத்தர் ஆகியும் அறிவிலா அமணர்
  வெம் சுடர்ப் பெரும் தீயினில் விழுத்திய ஏடு
  பஞ்சு தீ இடைப் பட்டது படக் கண்டு பயத்தால்
  நெஞ்சு சோரவும் பீலிகை சோர்ந்து திலர் நின்றார் 6.1.788
  2687 மான மன்னவன் அவையின் முன் வளர்த்த செந்தீயின்
  ஞானம் உண்டவர் இட்ட ஏடு இசைத்த நாழிகையில்
  ஈனம் இன்மை கண்டு யாவரும் வியப்பு உற எடுத்தார்
  பான்மை முன்னையில் பசுமையும் புதுமையும் பயப்ப 6.1.789
  2688 எடுத்த ஏட்டினை அவையின் முன் காட்டி அம் முறையில்
  அடுத்த வண்ணமே கோத்தலும் அதிசயித்து அரசன்
  தொடுத்த பீலி முன் தூக்கிய கையரை நோக்கிக்
  அடுத்த நீர் இட்ட ஏட்டினைக் காட்டுமின் என்றான் 6.1.790
  2689 அருகர் தாம் இட்ட ஏடு வாங்கச் சென்று அணையும் போதில்
  பெருகு தீக் கதுவ வெந்து பேர்ந்தமை கண்ட மன்னன்
  தருபுனல் கொண்டு செம் தீத் தணிப்பித்தான் சமணர் அங்குக்
  கருகிய சாம்ப ரோடும் கரி அலால் மற்று என் காண்பர் 6.1.791
  2690 செய்வது ஒன்று அறிகிலாதார் திகைப்பினால் திரண்ட சாம்பல்
  கையினால் பிசைந்து தூற்றிப் பார்ப்பது கண்ட மன்னன்
  எய்திய நகையினோடும் ஏடு இன்னம் அரித்து காணும்
  பொய்யினால் மெய்யை ஆக்கப் புகுந்த நீர் போமின் என்றான் 6.1.792
  2691 வெப்பு எனும் தீயில் யான் முன் வீடு பெற்று உய்ய நீங்கள்
  அப்பொழுது அழிந்து தோற்றீர் ஆதலால் அதுவாறு ஆக
  இப்பொழுது எரியில் இட்ட ஏடு உய்ந்தது இல்லை என்றால்
  துப்புர உடையீர் நீங்கள் தோற்றிலீர் போலும் என்றான் 6.1.793
  2692 தென்னவன் நகை உட்கொண்டு செப்பிய மாற்றம் தேரார்
  சொன்னது பயனாகக் கொண்டு சொல்லுவார் தொடர்ந்த வாது
  முன்னுற இருகால் செய்தோம் முக்காலில் ஒரு கால் வெற்றி
  என்னினும் உடையோம் மெய்ம்மை இனி ஒன்று காண்பது என்றார் 6.1.794
  2693 தோற்கவும் ஆசை நீங்காத் துணிவிலார் சொல்லக் கேட்டு இம்
  மாற்றம் என் ஆவது என்று மன்னவன் மறுத்த பின்னும்
  நீற்று அணி விளங்கு மேனி நிறை புகழ் சண்பை மன்னர்
  வேற்று வாது இனி என் செய்வது என்றலும் மேற்கோள் ஏற்பார் 6.1.795
  2694 நீடு மெய்ப் பொருளின் உண்மை நிலை பெறும் தன்மை எல்லாம்
  ஏடுற எழுதி மற்றவ் வேட்டினை யாமும் நீரும்
  ஓடு நீர் ஆற்றில் இட்டால் ஒழுகுதல் செய்யாது அங்கு
  நாடி முன் தங்கும் ஏடு நற்பொருள் பரிப்பது என்றார் 6.1.796
  2695 என்று அமண் கையர் கூற ஏறு சீர் புகலி வேந்தர்
  நன்று அது செய்வோம் என்று அங்கு அருள் செய நணுக வந்து
  வென்றிவேல் அமைச்சனார் தாம் வேறு இனிச் செய்யும் இவ்வாது
  ஒன்றினும் தோற்றார் செய்வது ஒட்டியே செய்வது என்றார் 6.1.797
  2696 அங்கது கேட்டு நின்ற அமணரும் அவர் மேல் சென்று
  பொங்கிய வெகுளி கூரப் பொறாமை காரணமே ஆகத்
  தங்கள் வாய் சோர்ந்து தாமே தனிவாதில் அழிந்தோம் ஆகில்
  வெங்கழு ஏற்றுவான் இவ் வேந்தனே என்று சொன்னார் 6.1.798
  2697 மற்றவர் சொன்ன வார்த்தை கேட்டலும் மலய மன்னன்
  செற்றத்தால் உரைத்தீர் உங்கள் செய்கையும் மறந்தீர் என்று
  பற்றிய பொருளின் ஏடு படர் புனல் வைகை ஆற்றில்
  பொற்புற விடுவதற்குப் போதுவ என்று கூற 6.1.799
  2698 பிள்ளையார் முன்னம் பைம் பொன் பீடத்தில் இழிந்து போந்து
  தெள்ளு நீர்த் தரளப் பத்தி சிவிகை மேல் ஏறிச் சென்றார்
  வள்ளலார் அவர் தம் பின்பு மன்னன் மா ஏறிச் சென்றான்
  உள்ளவாறு அறிகிலாதார் உணர்வு மால் ஏறிச் சென்றார் 6.1.800
  2699 தென்னவன் வெப்புத் தீர்ந்து செழுமணிக் கோயில் நீங்கிப்
  பின்னுற அணைந்த போது பிள்ளையார் பெருகும் செல்வம்
  மன்னிய மூதூர் மறுகில் வந்து அருளக் கண்டு
  துன்னிய மாதர் மைந்தர் தொழுது வேறு இனைய சொன்னார் 6.1.801
  2700 மீனவன் கொண்ட வெப்பை நீக்கி நம் விழுமம் தீர்த்த
  ஞான சம்பந்தர் இந்த நாயனார் காணும் என்பார்
  பால் நறும் குதலைச் செய்ய பவளவாய் பிள்ளையார் தாம்
  மான சீர்த் தென்னன் நாடு வாழ வந்து அணைந்தார் என்பார் 6.1.802
  2701 எரியிடை வாதில் தோற்றது இவர்க்கு நம் அருகர் என்பார்
  புரிசடை அண்ணல் நீறே பொருள் எனக் கண்டோ ம் என்பார்
  பெருகு ஒளி முத்தின் பைம் பொன் சிவிகை மேல் பிள்ளையார் தாம்
  வரும் அழகு என்னே என்பார் வாழ்ந்தன கண்கள் என்பார் 6.1.803
  2702 ஏதமே விளைந்த இந்த அடிகள் மார் இயல் பால் என்பார்
  நாதனும் ஆல வாயில் நம்பனே காணும் என்பார்
  போதம் ஆவதுவும் முக்கண் புராணனை அறிவது என்பார்
  வேதமும் நீறும் ஆகி விரவிடும் எங்கும் என்பார் 6.1.804
  2703 அடிகள்மார் முகங்கள் எல்லாம் அழிந்தன பாரீர் என்பார்
  கொடிய வஞ்சனைகள் எல்லாம் குலைந்தன போலும் என்பார்
  வடிகொள் வேல் மாறன் காதல் மாறின வண்ணம் என்பார்
  விடிவதாய் முடிந்தது இந்த வெஞ்சமணர் இருளும் என்பார் 6.1.805
  2704 நெருப் பினில் தோற்றார் தாங்கள் நீரிவெல்வார் களோ என்பார்
  இருப்பு நெஞ்சு உடையர் ஏனும் பிள்ளையார்க்கு எதிரோ என்பார்
  பருப் பொருள் உணர்ந்தார் தாங்கள் படுவன் பாரீர் என்பார்
  கருப்புடைக் கழுக்கோல் செய்தார் மந்திரியார் தாம் என்பார் 6.1.806
  2705 ஏடுகள் வைகை தன்னில் இடுவதற்கு அணைந்தார் என்பார்
  ஓடும் நீருடன் செலாது நிற்குமோ ஓலை என்பார்
  நீடிய ஞானம் பெற்றார் நிறுத்தவும் வல்லார் என்பார்
  நாடு எலாம் காண இங்கு நண்ணுமா காணீர் என்பார் 6.1.807
  2706 தோற்றவர் கழுவில் ஏறத் துணிவதே அருகர் என்பார்
  ஆற்றிய அருளின் மேன்மைப் பிள்ளையார்க்கு அழகு இது என்பார்
  நீற்றினால் தென்னன் தீங்கு நீங்கிய வண்ணம் கண்டார்
  போற்றுவார் எல்லாம் சைவ நெறியினைப் போற்றும் என்பார் 6.1.808
  2707 இன்னன இரண்டு பாலும் ஈண்டினர் எடுத்துச் சொல்ல
  மின் ஒளி மணி பொன் வெண் குடை மீது போதப்
  பன் மணி சிவிகை தன் மேல் பஞ்சவன் நாட்டு உளோர்க்கு
  நன் நெறி காட்ட வந்தார் நான் மறை வாழ வந்தார் 6.1.809
  2708 தென் தமிழ் விளங்க வந்த திருக்கழு மலத்தான் வந்தான்
  மன்றுளார் அளித்த ஞான் வட்டில் வண்கையன் வந்தான்
  வென்றுலகு உய்ய மீளவை கையில் வெல்வான் வந்தான்
  என்றுபன் மணிச் சின்னங்கள் எண் திசை நெருங்கி ஏங்க 6.1.810
  2709 பன் மணி முரசம் சூழ்ந்த பல்லியம் இயம்பப் பின்னே
  தென்னனும் தேவியாரும் உடன் செலத் திரண்டு செல்லும்
  புன் நெறி அமணர் வேறு ஓர் புடைவரப் புகலி வேந்தர்
  மன்னிய வைகை ஆற்றின் கரை மிசை மருவ வந்தார் 6.1.811
  2710 கார் கெழு பருவம் வாய்ப்பக் காமுறும் மகளிர் உள்ளம்
  சீர் கெழு கணவன் தன்பால் விரைவு உறச் செல்லுமா போல்
  நீர் கெழு பௌவம் நோக்கி நிரை திரை இரைத்துச் செல்லும்
  பார் கெழு புகழின் மிக்க பண்புடை வைகை ஆறு 6.1.812
  2711 ஆற்றில் நீர் கடுக ஓடும் மருங்கு உற அரசன் நோக்கி
  நீற்று அணி திகழ்ந்த மேனி நிறை மதிப் பிள்ளையாரும்
  வேற்றுரு அருகர் நீரும் விதித்த ஏடு இடுக என்றான்
  தோற்றவர் தோலார் என்று முன்னுறத் துணிந்து இட்டார்கள் 6.1.813
  2712 படு பொருள் இன்றி நெல்லில் பதடி போல் உள் இலார் மெய்
  அடுபவர் பொருளை அத்தி நாத்தி என்று எழுதி ஆற்றில்
  கடுகிய புனலைக் கண்டும் அவாவினால் கையில் ஏடு
  விடுதலும் விரிஅந்து கொண்டு வேலை மேல் படர்ந்தது அன்றே 6.1.814
  2713 ஆறு கொண்டு ஓடும் ஏட்டைத் தொடர்ந்து எதிர் அணைப்பார் போலத்
  தேறு மெய் உணர்வு இலாதார் கரைமிசை ஓடிச் சென்றார்
  பாறும் அப்பொருள் மேல் கொண்ட பட்டிகை எட்டாது அங்கு
  நூறுவில் கிடைக்கு முன்னே போனது நோக்கிக் காணார் 6.1.815
  2714 காணவும் எய்தா வண்ணம் கடலின் மேல் செல்லும் ஏடு
  நாணிலா அமணர் தம்மை நாட்டாற்றில் விட்டுப் போகச்
  சேணிடைச் சென்று நின்றார் சிதறினார் திகைத்தார் மன்னன்
  ஆணையில் வழுவ மாட்டாது அஞ்சுவார் அணைய மீண்டார் 6.1.816
  2715 வேறு ஒரு செயல் இலாதார் வெரு உற்று நடுங்கித் தம்பால்
  ஈறு வந்து எய்திற்று என்றே மன்னவன் எதிர் வந்து எய்தி
  ஊறுடை நெஞ்சில் அச்சம் வெளிப்பட ஒளிப்பார் போன்று
  மாறு கொண்டு ஈரும் இட்டால் வந்தது காண்டும் என்றார் 6.1.817
  2716 மாசு சேர் அமணர் எல்லாம் மதியினில் மயங்கிக் கூற
  ஆசிலா நெறியில் சேர்ந்த அரசனும் அவரை விட்டுத்
  தேசு உடைப் பிள்ளையார் தம் திருக்குறிப்பு அதனை நோக்கப்
  பாசுரம் பாடல் உற்றார் பர சமயங்கள் பாற 6.1.818
  2717 தென்னவன் மாறன் தானும் சிரபுரத்துத் தலைவர் தீண்டிப்
  பொன் நவில் கொன்றையார் தம் திருநீறு பூசப் பெற்று
  முன்னை வல் வினையும் நீங்க முதல்வனை அறியும் தன்மை
  உன்னினான் வினைகள் ஒத்துத் துலை என நிற்றலாலே 6.1.819
  2718 உலகியல் வேத நூல் ஒழுக்கம் என்பதும்
  நிலவு மெய்ந் நெறி சிவ நெறியது என்பதும்
  கலதி வாய் அமணர் காண்கிலார்கள் ஆயினும்
  பலர் புகழ் தென்னவன் அறியும் பான்மையால் 6.1.820
  2719 அந்தணர் தேவர் ஆன் இனங்கள் வாழ்க என்று
  இந்த மெய்ம் மொழிப் பயன் உலகம் இன்பு உறச்
  சந்த வேள்விகள் முதல் சங்கரர்க்கு முன்
  வந்த அர்ச்சனை வழிபாடும் அன்னவாம் 6.1.821
  2720 வேள்வி நல் பயன் வீழ் புனல் ஆவது
  நாளும் அர்ச்சனை நல் உறுப்பு ஆதலால்
  ஆளும் மன்னனை வாழ்த்தியது அர்ச்சனை
  மூளும் மற்று இவை காக்கும் முறைமையால் 6.1.822
  2721 ஆழ்க தீயது என்று ஓதிற்று அயல் நெறி
  வீழ்க என்றது வேறு எல்லாம் அரன் பெயர்
  சூழ்க என்றது தொல் உயிர் யாவையும்
  வாழி அஞ்சு எழுத்து ஓதி வளர்கவே 6.1.823
  2722 சொன்ன வையகமும் துயர் தீர்கவே
  என்னும் நீர்மை இக பரத்தில் உயர்
  மன்னி வாழும் உலகத்தவர் மாற்றிட
  முன்னர் ஞான சம்பந்தர் மொழிந்தனர் 6.1.824
  2722 அரிய காட்சியர் என்பது அவ் வாதியைத்
  தெரியலாம் நிலையால் தெரியார் என
  உரிய அன்பினில் காண்பவர்க்கு உண்மையாம்
  பெரிய நல் அடையாளங்கள் பேசினார் 6.1.825
  2724 ஆயினும் பெரியார் அவர் என்பது
  மேய இவ் இயல்பே அன்றி விண் முதல்
  பாய பூதங்கள் பல் உயிர் அண்டங்கள்
  ஏயும் யாவும் இவர் வடிவு என்பதாம் 6.1.826
  2725 பின்பும் ஆர் அறிவார் அவர் பெற்றியே
  என்பது யார் உணர்வான் எனும் சென்று எட்ட ஒணா
  மன்பெரும் தன்மையார் என வாழ்த்தினார்
  அன்பு சூழ் சண்பை ஆண் தகையார் அவர் 6.1.827
  2726 வெந்த சாம்பல் விரை என்பது தமது
  அந்தம் இல் ஒளி அல்லா ஒளி எலாம்
  வந்து வெம் தற மற்றப் பொடி அணி
  சந்த மாக் கொண்ட வண்ணமும் சாற்றினார் 6.1.828
  2727 தமக்குத் தந்தையர் தாய் இலர் என்பதும்
  அமைத்து இங்கு யாவையும் ஆங்கு அவை வீந்த போது
  இமைத்த சோதி அடங்கிப் பின் ஈதலால்
  எமக்கு நாதர் பிறப்பு இலர் என்றதாம் 6.1.829
  2728 தம்மையே சிந்தியார் எனும் தம்மை தான்
  மெய்ம்மை ஆகி விளங்கு ஒளி தாம் என
  இம்மையே நினைவார் தம் இருவினைப்
  பொய்ம்மை வல் இருள் போக்குவர் என்றதாம் 6.1.830
  2729 எந்தையார் அவர் எவ்வகையார் கொல் என்று
  இந்த வாய்மை மற்ற எப்பொருள் கூற்றினும்
  முந்தையோரை எக் கூற்றின் மொழிவது என்று
  அந்தண் பூந்தராய் வேந்தர் அருளினார் 6.1.831
  2730 ஆதி ஆட்பால் அவர்க்கு அருளும் திறம்
  நாதன் மாட்சிமை கேட்க நவிலுங் கால்
  ஓதும் எல்லை உலப்பில ஆதலின்
  யாதும் ஆராய்ச்சி இல்லையாம் என்றதாம் 6.1.832
  2731 அன்ன ஆதலில் ஆதியார் தாள் அடைந்து
  இன்ன கேட்கவே ஏற்ற கோள் பலவும்
  முன்னை வல் வினையும் முடிவு எய்தும் அத்
  தன்மையார்க்கு என்றனர் சண்பை காவலர் 6.1.833
  2732 மன்னும் ஏதுக்களால் எனும் வாய்மைதான்
  அன்னது ஒப்பு வேறு இன்மையில் சங்கரன்
  இன்ன தன்மையை ஏது எடுத்துக் காட்டு
  அன்ன ஆற்றால் அளப்பு இலன் என்றதாம் 6.1.834
  2733 தோன்று காட்சி சுடர் விட்டு உளன் என்பது
  ஆன்ற அங்கிப் புறத்து ஒளியாய் அன்பில்
  ஊன்ற உள் எழும் சோதியாய் நின்றனன்
  ஏன்று காண்பார்க்கு இது பொருள் என்ற தாம் 6.1.835
  2734 மாதுக்கம் நீக்கல் உறுவீர் மனம் பற்றும் என்பது
  ஆதிச் சுடர்ச் சோதியை அன்பின் அகத்துள் ஆக்கிப்
  போதித்த நோக்கு உற்று ஒழியாமல் பொருந்தி வாழ்ந்து
  போதித்த பந்தப் பிறப்பின் நெறி பேர்மின் என்றாம் 6.1.836
  2735 ஈண்டு சாதுக்கள் என்று எடுத்து ஓதிற்று
  வேண்டும் வேட்கைய எல்லாம் விமலர்தாள்
  பூண்ட அன்பினில் போற்றுவீர் சார்மின் என்று
  ஆண்ட சண்பை அரசர் அருளினார் 6.1.837
  2736 ஆடும் எனவாம் திருப்பாட்டின் அமைத்த மூன்றும்
  நீடும் புகழோ பிறர் துன்பம் நீத்தற்கோ என்று
  தேடும் உணர்வீர் உலகுக்கு இவை செய்த ஈசர்
  கூடும் கருணைத் திறம் என்றனர் கொள்கை மேலோர் 6.1.838
  2737 கருதும் கடிசேர்ந்த என்னும் திருப் பாட்டில் ஈசர்
  மருவும் பெரும் பூசை மறுத்தவர்க் கோறல் முத்தி
  தரு தன்மையது ஆதல் சண்ணீசர் தம் செய்கை தக்கோர்
  பெரிதும் சொலக் கேட்டனம் என்றனர் பிள்ளையார் தாம் 6.1.839
  2738 வேத முதல்வன் எனும் மெய்த் திருப்பாட்டினினேர்
  ஆதி உலகோர் இடர் நீங்கிட ஏத்த ஆடும்
  பாதம் முதலாம் பதிணெண் புராணங்கள் என்றே
  ஓது என்று உரை செய்தனர் யாவும் ஓதாது உணர்ந்தோர் 6.1.840
  2739 பாவுற்ற பார் ஆழி வட்டத் திருப்பாட்டின் உண்மை
  காவல் தொழிலான் எனும் கண்ணனும் காவல் பெற்றது
  யாவர்க்கும் மேல் ஆய ஈசன் அருள் ஆழி பெற்று
  மேவுற்ற சீர் உற்றது என்றனர் வேத வாயர் 6.1.841
  2740 மாலா யவன் என்ன வரும் திருப்பாட்டில் மாலும்
  தோலா மறை நான்முகனும் தொடர்வாம் அமரர்
  ஏலா வகை சுட்ட நஞ்சு உண்டு இறவாமை காத்த
  மேலாம் கருணைத் திறம் வெம் குருவேந்தர் வைத்தார் 6.1.842
  2741 ஆன அற்று அன்றி என்ற அத்திருப் பாட்டில் கூடல்
  மா நகரத்துச் சங்கம் வைத்தவன் தேற்றத் தேறா
  ஈனர்கள் எல்லைக் கிட்ட ஏடு நீர் எதிர்ந்து செல்லில்
  ஞானம் ஈசன் பால் அன்பே என்றனர் ஞானம் உண்டார் 6.1.843
  2742 வெறியார் பொழில் சண்பையர் வேந்தர் மெய்ப் பாசுரத்தைக்
  குறி ஏறிய எல்லை அறிந்து கும்பிட்டேன் அல்லேன்
  சிறியேன் அறிவுக்கு அவர் தந்து திருப்பாதம் தந்த
  நெறியே சிறிது யான் அறி நீர்மை கும்பிட்டேன் அன்பால் 6.1.844
  2743 அலரும் விரை சூழ் பொழில் காழியுள் ஆதி ஞானம்
  மலரும் திருவாக்கு உடை வள்ளலார் உள்ள வண்ணம்
  பலரும் உணர்ந்து உய்யப் பகர்ந்து வரைந்து ஆற்றில்
  நிலவும் திரு ஏடு திருக்கையால் நீட்டி இட்டார் 6.1.845
  2744 திரு உடைப் பிள்ளையார் தம் திருக்கையால் இட்ட ஏடு
  மரு உறும் பிறவி ஆற்றில் மாதவர் மனம் சென்றால் போல்
  பொரு புனல் வைகை ஆற்றில் எதிர்ந்து நீர் கிழித்துப் போகும்
  இரு நிலத்தோர் கட்கு எல்லாம் இது பொருள் என்று காட்டி 6.1.846
  2745 எம்பிரான் சிவனே எல்லாப் பொருளும் என்று எழுதும் ஏட்டில்
  தம்பிரான் அருளால் வேந்தன் தன்னை முன் ஓங்கப் பாட
  அம்புய மலராள் மார்பன் அனபாயன் என்னும் சீர்த்திச்
  செம்பியன் செங்கோல் என்னத் தென்னன் கூன் நிமிர்ந்தது அன்றே 6.1.847
  2746 ஏடு நீர் எதிர்ந்து செல்லும் பொழுது இமையோர்கள் எல்லாம்
  நீடிய வாழ்த்தில் போற்றி நிமிர்ந்த பூமாரி தூர்த்தார்
  ஆடியல் யானை மன்னன் அற்புதம் எய்தி நின்றான்
  பாடு சேர் அமணர் அஞ்சி பதைப்புடன் பணிந்து நின்றார் 6.1.848
  2747 ஆற்றின் மேல் செல்லும் ஏடு தொடர்ந்து எடுப்பதற்கு வேண்டிக்
  காற்றென விசையில் செல்லும் கடும் பரி ஏறிக் கொண்டு
  கோல் தொழில் திருத்த வல்ல குலச்சிறையார் பின் சென்றார்
  ஏற்று உயர் கொடியினாரைப் பாடினார் ஏடு தங்க 6.1.849
  2748 ஏடகம் பிள்ளையார் தாம் வன்னி என்று எடுத்துப் பாடக்
  கூடிய நீரில் ஏடு குலச்சிறை யாரும் கூடிக்
  காடு இடமாக ஆடுங்கண்ணுதல் கோயில்மாடு
  சீர் நடவுட் புக்கு நின்ற ஏடு எடுத்துக் கொண்டார் 6.1.850
  2749 தலை மிசை வைத்துக்கொண்டு தாங்க அரும் மகிழ்ச்சி பொங்க
  அலைபுனல் கரையில் ஏறி அங்கு இனிது அமர்ந்த மேருச்
  சிலை உடையவர் தாள் போற்றி மீண்டு சென்று அணைவார் தெய்வ
  மலை மகள் குழைத்த ஞானம் உண்டவர் தம்பால் வந்தார் 6.1.851
  2750 மற்றவர் பிள்ளையார் தம் மலர் அடி வணங்கிப் போற்றிக்
  கொற்றவன் முதலாய் உள்ளோர் காண முன் கொணர்ந்த ஏடு
  பற்றிய கையில் ஏந்திப் பண்பினால் யார்க்கும் காட்ட
  அற்றருள் பெற்ற தொண்டர் அர ஒலி எழுந்தது அன்றே 6.1.852
  2751 மன்னவன் மாறன் கண்டு மந்திரியாரை நோக்கி
  துன்னிய வாதில் ஒட்டித் தோற்ற இச் சமணர் தாங்கள்
  முன்னமே பிள்ளையார் பால் அனுசிதம் முற்றச் செய் தார்
  கொல் நுனைக் கழுவில் ஏற முறை செய்க என்று கூற 6.1.853
  2752 புகலியில் வந்த ஞானப் புங்கவர் அதனைக் கேட்டும்
  இகல் இலர் எனினும் சைவர் இருந்து வாழ் மடத்தில் தீங்கு
  தகவு இலாச் சமணர் செய்த தன்மையால் சாலும் என்றே
  மிகை இலா வேந்தன் செய்கை விலக்கி இடாது இருந்த வேலை 6.1.854
  2753 பண்பு உடை அமைச்சனாரும் பார் உளோர் அறியும் ஆற்றால்
  கண்புடை பட்டு நீண்ட கழுத்தறி நிரையில் ஏற்ற
  நண்பு உடை ஞானம் உண்டார் மடத்துத் தீ நாடி இட்ட
  எண் பெரும் குன்றத்து எண்ணாயிரவரும் ஏறினார்கள் 6.1.855
  2754 தோற்றவர் கழுவில் ஏறித் தோற்றிடத் தோற்றும் தம்பம்
  ஆற்று இடை அமணர் ஓலை அழிவினால் ஆர்த்த தம்பம்
  வேற்று ஒரு தெய்வம் இன்மை விளக்கிய பதாகைத் தம்பம்
  போற்று சீர்ப் பிள்ளையார் தம் புகழ்ச் சயத் தம்பம் ஆகும் 6.1.856
  2755 தென்னவன் தனக்கு நீறு சிரபுரச் செல்வர் ஈந்தார்
  முன்னவன் பணிந்து கொண்டு முழுவதும் அணிந்து நின்றான்
  மன்னன் நீறு அணிந்தான் என்று மற்றவன் மதுரை வாழ்வார்
  உன்னி நின்றார்கள் எல்லாம் தூய நீறு அணிந்து கொண்டார் 6.1.857
  2756 பூதி மெய்க்கு அணிந்து வேந்தன் புனிதனாய் உய்ந்த போது
  நீதியும் வேதநீதி ஆகியே நிகழ்ந்தது எங்கும்
  மேதினி புனிதம் ஆக வெண்ணீற்றின் விரிந்த சோதி
  மாதிரம் தூய்மை செய்ய அமண் இருள் மாய்ந்தது அன்றே 6.1.858
  2757 மீனவற்கு உயிரை நல்கி மெய்ந் நெறி காட்டி மிக்க
  ஊனமாம் சமணை நீக்கி உலகு எலாம் உய்யக் கொண்ட
  ஞான சம்பந்தர் வாய்மை ஞாலத்தில் பெருகி ஓங்கத்
  தேனலர் கொன்றையார் தம் திருநெறி நடந்தது அன்றே 6.1.859
  2758 மறையவர் வேள்வி செய்ய வானவர் மாரி நல்க
  இறைவன் நல் நெறியின் ஓங்க இகத்தினில் அவனி இன்பம்
  குறைவிலது எனினுங் கூற்றை உதைத்தவர் நாமம் கூறி
  நிறை கடல் பிறவித் துன்பம் நீங்கிடப் பெற்றது அன்றே 6.1.860
  2759 அம் கயல் கண்ணி தன்னோடு ஆலவாய் அமர்ந்த அண்ணல்
  பங்கயச் செய்ய பாதம் பணிவன் என்று எழுந்து சென்று
  பொங்கு ஒளிச் சிவிகை ஏறிப் புகலியர் வேந்தர் போந்தார்
  மங்கையர்க்கு அரசியாரும் மன்னனும் போற்றி வந்தார் 6.1.861
  2760 எண்ணரும் பெருமைத் தொண்டர் யாவரும் மகிழ்ச்சி எய்திப்
  புண்ணியப் பிள்ளையாரைப் புகழ்ந்து அடி போற்றி போத
  மண் எலாம் உய்ய வந்த வள்ளலார் தம்மைக் கண்டு
  கண்ணினால் பயன் கொண்டார்கள் கன்னி நாட்டவர்கள் எல்லாம் 6.1.862
  2761 ஆலவாய் அண்ணல் கோயில் அம் கண் முன் தோன்றக் கண்டு
  பால் அறாவாயர் பண்பினால் தொழுது சென்று
  மாலும் நான்முகனும் போற்ற மன்னினார் கோயில் வாயில்
  சீல மாதவத்தோர் முன்பு சிவிகை நின்று இழிந்து புக்கார் 6.1.863
  2762 தென்னவன் தானும் எங்கள் செம்பியன் மகளார் தாமும்
  நன்னெறி அமைச்சனாரும் ஞான சம்பந்தர் செய்ய
  பொன்னடிக் கமலம் போற்றி உடன் புகப் புனிதர் கோயில்
  தன்னை முன் வலம் கொண்டுள்ளால் சண்பையர் தலைவர் புக்கார் 6.1.864
  2763 கைகளும் தலை மீது ஏறக் கண்ணில் ஆனந்த வெள்ளம்
  மெய் எலாம் பொழிய வேத முதல்வரைப் பணிந்து போற்றி
  ஐயனே அடியனேனை அஞ்சல் என்று அருள வல்ல
  மெய்யனே என்று வீடல் ஆலவாய் விளம்பல் உற்றார் 6.1.865
  2764 ஒன்று வேறு உணர்வும் இல்லேன் ஒழிவற நிறைந்த கோலம்
  மன்றில் நான் மறைகள் ஏத்த மானுடர் உய்ய வேண்டி
  நின்று நீ ஆடல் செய்கை நினைப்பதே நியமம் ஆகும்
  என்று பூம் புகலி மன்னர் இன் தமிழ்ப் பதிகம் பாட 6.1.866
  2765 தென்னவன் பணிந்து நின்று திரு ஆல வாயில் மேவும்
  மன்னனே அமணர் தங்கள் மாய்கை ஆல் மயங்கி யானும்
  உன்னை யான் அறிந்திலேனை உறு பிணி தீர்த்து ஆட் கொள்ள
  இன் அருள் பிள்ளையாரைத் தந்தனை இறைவா என்றான் 6.1.867
  2766 சீர் உடைப் பிள்ளையாரும் சிறப்பு உடை அடியாரோடும்
  காரினில் பொலிந்த கண்டத்து இறைவர் தாள் வணங்கிக் காதல்
  ஆர் அருள் பெற்றுப் போற்றி அங்கு நின்று அரிது நீங்கி
  ஏர் இயல் மடத்தில் உள்ளால் இனிது எழுந்து அருளிப் புக்கார் 6.1.868
  2767 நீடு சீர்த் தென்னர் கோனும் நேரியன் பாவை ஆரும்
  மாடு சென்று இறைஞ்சி நோக்கி மாளிகை தன்னில் போகக்
  கூடிய மகிழ்ச்சி பொங்கக் கும்பிடும் விருப்பினாலே
  நாடி அங்கு இருந்து தங்கள் நாதரைப் பாடல் உற்றார் 6.1.869
  2768 திருவியம் அகத்தின் உள்ளும் திரு நீல கண்டப் பாணர்க்கு
  அருளிய திறமும் போற்றி அவர் ஒடும் அளவளாவித்
  தெருள் உடைத் தொண்டர் சூழத் திருத் தொண்டின் உண்மை நோக்கி
  இருள் கெட மண்ணில் வந்தார் இனிது அமர்ந்து இருந்தார் அன்றே 6.1.870
  2769 பூழியன் மதுரை உள்ளார் புறத்து உளார் அமணர் சேரும்
  பாழியும் அருகர் மேவும் பள்ளியும் ஆன எல்லாம்
  கீழ் உறப் பறித்துப் போக்கிக் கிளர் ஒளித் தூய்மை செய்தே
  வாழி அப் பதிகள் எல்லாம் மங்கலம் பொலியச் செய்தார் 6.1.871
  2770 மீனவன் தேவி யாரும் குலச் சிறையாரும் மிக்க
  ஞான சம்பந்தர் பாதம் நாள் தொறும் பணிந்து போற்ற
  ஆன சண்பையர் கோன் ஆரும் ஆலவாய் அமர்ந்தார் பாதம்
  ஊன் அமர்ந்து உருக ஏத்தி உளம் களித்து உறையும் நாளில் 6.1.872
  2771 செய் தவத்தால் சிவ பாத இருதயர் தாம் பெற்று எடுத்த
  வைதிக சூளா மணியை மா தவத்தோர் பெரு வாழ்வை
  மை திகழும் திரு மிடற்றார் அருள் பெற்ற வான் பொருளை
  எய்திய பூம் புகலியிலே இருந்த நாள் மிக நினைந்தார் 6.1.873
  2772 ஆன புகழ்த் திருநாவுக்கரசர் பால் அவம் செய்த
  மானம் இலா அமணர் உடன் வாது செய்து வெல்வதற்கும்
  மீனவன் தன் நாடு உய்ய வெண் நீறு பெருக்கு தற்கும்
  போனவர் பால் புகுந்தபடி அறிவன் எனப் புறப்படுவார் 6.1.874
  2773 துடி இடையாள் தன்னோடும் தோணியில் வீற்று இருந்த பிரான்
  அடி வணங்கி அலர் சண்பை அதன் இன்றும் வழிக் கொண்டு
  படியின் மிசை மிக்கு உளவாம் பரன் கோயில் பணிந்து ஏத்தி
  வடி நெடு வேல் மீனவன் தன் வள நாடு வந்து அணைந்தார் 6.1.875
  2774 மா மறையோர் வளம் பதிகள் இடைத் தங்கி வழிச் செல்வார்
  தே மருவு நறும் பைந்தார்த் தென்னவன் தன் திரு மதுரை
  தாம் அணைந்து திரு ஆலவாய் அமர்ந்த தனி நாதன்
  பூ மருவும் சேவடிக் கீழ் புக்கு ஆர்வத்தோடும் பணிந்தார் 6.1.876
  2775 அங்கணரைப் பணிந்து போந்து அருகு அணைந்தார் தமை வினவ
  இங்கு எம்மைக் கண் விடுத்த காழியர் இள ஏறு
  தங்கும் இடம் திரு நீற்றுத் தொண்டர் குழாம் சாரும் இடம்
  செங்கமலத் திருமடம் மற்று இது என்றே தெரிந்து உரைத்தார் 6.1.877
  2776 செப்புதலும் அது கேட்டுத் திரு மடத்தைச் சென்று எய்த
  அப்பர் எழுந்து அருளினார் எனக் கண்டோ ர் அடி வணங்கி
  ஒப்பில் புகழ்ப் பிள்ளையார் தமக்கு ஓகை உரை செய்ய
  எப்பொழுது வந்து அருளிற்று என்று எதிரே எழுந்து அருள 6.1.878
  2777 சிவ பாத இருதயர் தாம் முன் தொழுது சென்று அணையத்
  தவம் ஆன நெறி அணையும் தாதையார் எதிர் தொழுவார்
  அவர் சார்வு கண்டு அருளித் திருத் தோணி அமர்ந்து அருளிப்
  பவ பாசம் அறுத்தவர் தம் பாதங்கள் நினைவுற்றார் 6.1.879
  2778 இருந்தவத்தோர் அவர் முன்னே இணை மலர்க்கை குவித்து அருளி
  அரும் தவத்தீர் எனை அறியாப் பருவத்தே எடுத்து ஆண்ட
  பெரும் தகை எம் பெருமாட்டி உடன் இருந்ததே என்று
  பொருந்து புகழ்ப் புகலியின் மேல் திருப் பதிகம் போற்றி இசைத்தார் 6.1.880
  2779 மண்ணின் நல்ல என்று எடுத்து மனத்து எழுந்த பெரு மகிழ்ச்சி
  உள் நிறைந்த காதலினால் கண் அருவி பாய்ந்து ஒழுக
  அண்ணலார் தமைவினவித் திருப்பதிகம் அருள் செய்தார்
  தண் நறும்பூஞ் செங்கமலத்தார் அணிந்த தமிழ் விரகர் 6.1.881
  2780 திருப் பதிகம் திருக்கடைக் காப்புச் சாத்திச் சிறப்பின் மிகு
  விருப்பினால் அவர் தமக்கு விருந்து அளித்து மேவும் நாள்
  அருப்புறு மெய்க் காதல் புரி அடியவர்கள் தம்மோடும்
  பொருப்புறு கைச் சிலையார் சேர் பதி பிறவும் தொழப் போவார் 6.1.882
  2781 ஆலின் கீழ் நால்வர்க்கு அன்று அறம் உரைத்த அங்கணனை
  நூலின் கண் பொருள் பாடி நூல் அறிவார்க்கு ஈந்தானை
  காலம் பெற்று இனிது இறைஞ்சிக் கை தொழுது புறம் போந்தார்
  சீலம் கொள் தென்னவனும் தேவியரும் உடன் போத 6.1.883
  2782 தேன் நிலவு பொழில் மதுரைப் புறத்துப் போந்த
  தென்னவனார் தேவியார் அமைச்சர்சிந்தை
  ஊன் நெகிழும் படி அழிந்து அங்கு ஒழுகு கண்ணீர்
  பாய்ந்து இழிய உணர்வு இன்றி வீழக் கண்டே
  யான் உம்மைப் பிரியாத வண்ணம் இந் நாட்டு
  இறைவர் பதி எனைப்பலவும் பணீவீர் என்று
  ஞானம் உணர்வார் அருள அவரும் போத நம்பர்
  திருப்பரம் குன்றை நண்ணினாரே 6.1.884
  2783 ஆறு அணிந்தார் தமை வணங்கி அங்குப் போற்
  அணி ஆப்பன் ஊரை அணைந்து பணிந்துபாடி
  நீறு அணிந்த செல்வர் பதி பிறவும் சேர்ந்து நிலவு
  திருப் பதிகங்கள் நிகழப் பாடிச்
  சேறு அணிந்த வயல் பழனக் கழனி சூழ்ந்த சிர
  புரத்து வந்து அருளும் செல்வர் செங்கண்
  ஏறு அணிந்த வெல் கொடியார் திருப்புத்தூரை
  எய்தி இறைஞ்சிச் சில நாள் இருந்தார் அன்றே 6.1.885
  2784 பற்றார் தம் புரங்கள் மலைச் சிலையால்
  செற்ற பரமனார் திருப்புத்தூர் பணிந்து போந்து
  புற்று ஆரும் பணி பூண்ட புனிதனார் தம் பூவணத்தைப்
  புக்கு இறைஞ்சிப் புகழ்ந்து பாடிக்
  கற்றார்கள் தொழுது ஏத்தும் கானப் பேரும்
  கைதொழுது தமிழ் பாடிச் சுழியல் போற்றிக்
  குற்றாலம் குறும் பலாக் கும்பிட்டு ஏத்திக் கூற்று
  உகைத்தார் நெல்வேலி குறுகினாரே 6.1.886
  2785 . புண்ணியனார் நெல்வேலி பணிந்து போற்றி
  புரிசடையார் திருப்பதிகள் பிறவும் சென்று
  நண்ணி இனிது அமர்ந்து அங்கு நயந்து பாடி
  நல்தொண்டர் உடன் நாளும் போற்றிச் செல்வார்
  விண்ணவரை செற்று உகந்தான் இலங்கை செற்ற மிக்க
  பெரும் பாதகத்தை நீக்க வேண்டித்
  திண்ணிய பொன் சிலைத் தடக்கை இராமன் செய்த
  திரு இராமேச் சுரத்தைச் சென்று சேர்ந்தார் 6.1.887
  2786 செங்கண் மால் வழிபட்ட கோயில் நண்ணித்
  திருமுன்பு தாழ்ந்து எழுந்து தென்ன னோடும்
  மங்கையர்க்கு நாயகியார் தாமும் மெய்ம்மை
  மந்திரியாரும் சூழ் மணி நீள் வாயில்
  பொங்கி எழும் விருப்பினால் உடனே புக்குப்
  புடை வலம் கொண்டு உள் அணைவார் போற் செய்து
  பங்கயச் செங்கை குவித்துப் பணிந்து நின்று
  பாடினார் மன்னவனும் பரவி ஏத்த 6.1.888
  2787 சேதுவின்கட் செங்கண் மால் பூசை செய்த
  சிவபெருமான் தனைப்பாடிப் பணிந்து போந்து
  காதலுடன் அந் நகரில் இனிது மேவிக் கண் நுதலான்
  திருத் தொண்டனார்க் கெல்லாம்
  கோதில் புகழ்ப் பாண்டிமா தேவி யார் மெய்க்
  குலச்சிறையார் குறை அறுத்துப் போற்றிச் செல்ல
  நாதர் தமை நாள் தோறும் வணங்கி ஏத்தி நளிர்
  வேலைக் கரையில் நயந்து இருந்தார் அன்றே 6.1.889
  2788 அந்நகரில் அமர்ந்து அங்கண் இனிது மேவி
  ஆழிபுடை சூழ்ந்து ஒலிக்கும் ஈழம் தன்னில்
  மன்னு திருக்கோண மலை மகிழ்ந்த செம் கண் மழ
  விடையார் தமைப் போற்றி வணங்கிப்பாடி
  சென்னி மதி புனை மாடம் மா தோட்டத்தில் திருக்
  கேதீச் சரத்து அண்ணல் செய்ய பாதம்
  உன்னி மிகப் பணிந்து ஏத்தி அன்பரோடும் உலவாத
  கிழி பெற்றார் உவகை உற்றார் 6.1.890
  2789 . அப் பதியைத் தொழுது வடதிசை மேல் செல்வார்
  அங்கை அனல் தரித்த பிரான் அமரும் கோயில்
  புக்கு இறைஞ்சிப் பல பதியும் தொழுது போற்றிப் புணரி
  பொரு தலை கரைவாய் ஒழியப் போந்தே
  செப்ப அரிய புகழ்த் திருவாடானை சேர்ந்து செந்தமிழ்
  மாலைகள் சாத்திச் சிவனார் மன்னும்
  ஒப்பரிய புனவாயில் போற்றி செய்து வணங்கினார்
  உலகு உய்ய ஞானம் உண்டார் 6.1.891
  2790 பதி நிலவு பாண்டி நாடு அதனில் முக்கண் பரமனார்
  மகிழ் இடங்கள் பலவும் போற்றி
  விதி நிலவு வேத நூல் நெறியே ஆக்கி வெண்ணீற்றின்
  சார்வினால் மிக்கு உயர்ந்த
  கருதி அருளிக் காழி நகர் சூழ வந்தார் கண்
  நுதலான் திருத்தொண்டர் பலரும் சூழ
  மதி நிலவு குலவேந்தன் போற்றிச் செல்ல மந்திரியார்
  மதி மண மேற்குடியில் வந்தார் 6.1.892
  2791 அந் நகரில் இனிது அமர்வார் அருகு சூழ்ந்த
  பதிகளில் நீடு அங்கணர் தம் கோயில் தாழ்ந்து
  மன்னு திருத் தொண்டருடன் மீண்டு சேர்ந்து மன்னவனும்
  மங்கையருக்கு அரசியாரும்
  கொன்னவில் வேல் குலச்சிறையார் தாமும் கூடிக்
  குரைகழல்கள் பணிந்து குறை கொண்டு போற்றச்
  சென்னி வளர் மதி அணிந்தார் பாதம் போற்றிச் சிரபுரத்துச்
  செல்வர் இனிது இருந்த நாளில் 6.1.893
  2792 பொங்கு புனல் காவிரி நாடு அதனின் மீண்டு
  போதுதற்குத் திருவுள்ளம் ஆகப் போற்றும்
  மங்கையர்க்கு அரசியார் தாமும் தென்னர் மன்னவனும்
  மந்திரியார் தாமும் கூட
  அங்கு அவர் தம் திருப்பாதம் பிரியல் ஆற்றாது உடன்
  போக ஒருப்படும் அவ் அளவு நோக்கி
  இங்கு நான் மொழிந்த அதனுக்கு இசைந்தீர் ஆகில்
  ஈசர் சிவநெறி போற்றி இருப்பீர் என்று 6.1.894
  2793 சால மிகத் தளர் வாரைத் தளரா வண்ணம்
  தகுவன மற்று அவர்க்கு அருளிச் செய்த பின்பு
  மேலவர் தம் பணி மறுக்க அவரும் அஞ்சி மீள்வதனுக்கு
  இசைந்து திருவடியில் வீழ்ந்து
  ஞாலம் உய்ய வந்து அருளும் பிள்ளையாரை
  பிரியாத நண்பினொடும் தொழுது நின்றார்
  ஆல விடம் உண்டவரை அடிகள் போற்ற அந் நாட்டை
  அகன்று மீண்டு அணையச் செல்வார் 6.1.895
  2794 பொன்னி வளம் தரு நாடு புகுந்து மிக்க
  பொருவில் சீர்த் திருத் தொண்டர் குழாத்தினோடும்
  பன்னகப் பூண் அணிந்தவர் தம் கோயில் தோறும்
  பத்தர் உடன் பதி உள்ளோர் போற்றச் சென்று
  கன்னி மதில் திருக்களரும் போற்றிக் கண்டம் கறை
  அணிந்தார் பாதாள ஈச்சுரமும் பாடி
  முன் அணைந்த பதி பிறவும் பணிந்து போற்றி முள்ளிவாய்க்
  கரை அணைந்தார் முந்நூல் மார்பர் 6.1.896
  2795 மலைவளர் சந்தனம் அகிலும் தேக்கும் உந்தி மலர்ப்
  பிறங்கல் வண்டு இரைப்பச் சுமந்து பொங்கி
  அலை பெருகி ஆள் இயங்கா வண்ணம் ஆறு பெருகுதலால்
  அத்துறையில் அணையும் ஓடம்
  நிலை புரியும் ஓடக் கோல் நிலை இலாமை நீர்
  வாழ்நர் கரையின் கண் நிறுத்திப் போகக்
  கலை பயிலும் கவுணியர் கோன் அதனைக் கண்டு
  அக் கரையின் கண் எழுந்தருளி நின்ற காலை 6.1.897
  2796 தேவர் பிரான் அமர்ந்த திருக்கொள்ளம்
  பூதூர் எதிர் தோன்றத் திரு உள்ளம் பணியச் சென்று
  மேவுதலால் ஓடங்கள் விடுவார் இன்றி ஒழிந்திடவும்
  மிக்கதோர் விரைவால் சண்பைக்
  காவனார் ஓடத்தின் கட்டு அவிழ்த்துக் கண் நுதலான்
  திருத்தொண்டர் தம்மை ஏற்றி
  நாவலமே கோலாக அதன் மேல் நின்று நம்பர்
  தமைக் கொட்டம் என நவின்று பாட 6.1.899
  2797 உம்பர் உய்ய நஞ்சு உண்டார் அருளால்
  ஓடம் செலச் செல்ல உந்து தலால் ஊடு சென்று
  செம் பொன் நேர் சடையார் தம் கொள்ளம்
  பூதூர் தனைச் சேர அக்கரையில் சேர்ந்த பின்பு
  நம்பர் அவர் தமை வணங்க ஞானம் உண்ட
  பிள்ளையார் நல் தொண்டருடன் இழிந்து
  வம்பலரும் நறும் கொன்றை நயந்தார் கோயில்
  வாயிலின் முன் மகிழ்ச்சியொடு வந்து சார்ந்தார் 6.1.899
  2798 நீண் நிலைக் கோபுரம் அதனை இறைஞ்சி புக்கு நிகர்
  இலாத் தொண்டருடன் நெருங்கச் சென்று
  வாண் நிலவு கோயிலினை வலம் கொண்டு எய்தி
  மதிச் சடையார் திரு முன்பு வணங்கி நின்று
  தாணுவே ஆற்றின் கண் ஓடம் உய்க்கும் தன்மையால்
  அருள் தந்த தலைவா நாகப்
  பூணினாய் களிற்றுரிவை போர்த்த முக்கண் புனிதனே
  எனப் பணிந்து போற்றிச் செய்தார் 6.1.900
  2799 போற்றி இசைத்துப் புறம் போந்து அங்கு உறையும்
  நாளில் பூழியன் முன் புன் சமயத்து அமணர் தம்மோடு
  ஏற்ற பெரு வாதின் கண் எரியின் வேவாப் பதிகம்
  உடை இறையவரை இறைஞ்ச வேண்டி
  ஆற்றவும் அங்கு அருள் பெற்றுப் போந்து முன்னம்
  அணைந்த பதிகளும் இறைஞ்சி அன்பர் சூழ
  நாற்றிசையும் பரவும் திரு நள்ளாறு எய்தி நாடு உடை
  நாயகர் கோயில் நண்ணினாரே 6.1.901
  2800 நீடு திருத் தொண்டர் புடை சூழ அம்கண்
  நித்தில யானத்து இடை நின்று இழிந்து சென்று
  பீடு உடைய திருவாயில் பணிந்து புக்குப் பிறை
  அணிந்த சென்னியர் மன்னும் கோயில்
  மாடு வலம் கொண்டு உள்ளால் மகிழ்ந்து புக்கு
  மலர்க் கரங்கள் குவித்து இறைஞ்சி வள்ளலாரைப்
  பாடக மெல் அடி எடுத்துப் பாடி நின்று பரவினார்
  கண் அருவி பரந்து பாய 6.1.902
  2801 தென்னவர் கோன் முன் அமணர்
  செய்த வாதில் தீயின் கண் இடும் ஏடு பச்சையாகி
  என் உள்ளத் துணையாகி ஆலவயில் அமர்ந்து
  இருந்தவாறு என் கொல் எந்தாய் என்று
  பன்னு தமிழ்த் தொடை சாத்தி பரவிப்போந்து
  பண்பினிய தொண்டருடன் அங்குவைகி
  மன்னுப்புகழ்ப் பதி பிறவும் வணங்கச் சண்பை
  வள்ளலார் நல்லாறு வணங்கிச் செல்வார் 6.1.903
  2802 சீர் நிலவு திருத்தெளிச் சேரியினைச்
  சேர்ந்து சிவபெருமாள் தனைப் பரவிச் செல்லும் போது
  சார்வு அறியாச் சாக்கியர்தம் போதி மங்கை
  சார்தலும் மற்ற அது அறிந்த சைவர் எல்லாம்
  ஆர் கலியின் கிளர்ச்சி எனச் சங்கு தாரை அளவு
  இறந்த பல்லியங்கள் முழக்கி ஆர்த்துப்
  பார் குலவு தனக் காளம் சின்னம் எல்லாம் பர
  சமய கோள் அரி வந்தான் என்று ஊத 6.1.904
  2802 புல் அறிவில் சாக்கியர்கள் அறிந்தார்
  கூடிப் புகலியர் தம் புரவலனார் புகுந்து தங்கள்
  எல்லையினில் எழுந்து அருளும் பொழுது
  தொண்டர் எடுத்த ஆர்ப்பு ஒலியாலும் எதிர் முன் சென்று
  மல்கி எழும் திருச்சின்ன ஒலிகளாலும் மனம்
  கொண்ட பொறாமையினால் மருண்டு தங்கள்
  கல்வியினில் மேம்பட்ட புத்த நந்தி முதலான
  தேரார்க்கும் கனன்று சொன்னார் 6.1.905
  2804 மற்றவர்கள் வெவ்வுரையும் பிள்ளையார்
  முன் வருசின்னப் பெருகு ஒலியும் மன்னும் தொண்டர்
  பொற்பு உடைய ஆர்ப்பு ஒலியும் செவியின்
  ஊடு புடைத்த நாராசம் எனப் புக்க போது
  செற்றமிகு உள்ளத்துப் புத்த நந்தி செயிர்த்து
  எழுந்து தேரர் குழாம் சூழச் சென்று
  வெற்றிபுனை சின்னங்கள் வாதில் எமை வென்று
  அன்றோ பிடிப்பது என வெகுண்டு சொன்னான் 6.1.906
  2805 புத்தர் இனம் புடை சூழப் புத்த நந்தி
  பொருவில் ஞானப் புனிதர் திருமுன்பு ஊதும்
  மெய்த்த விறல் சின்னங்கள் விலக்கும் காலை
  வெகுண்டு எழுந்த திருத்தொண்டர் வெறுத்து நோக்கி
  இத்தகைய செயற்கு இவரைத் தடிதல் செய்யாது
  இது பொறுக்கில் தங்கள் நிலை ஏற்பர் என்று
  முத்து நிரைச் சிவிகையின் மேல் மணியை வந்து
  முறை பணிந்து புகுந்தபடி மொழிந்து நின்றார் 6.1.907
  2806 வரும் இடத்தில் அழகு இதாம் நமக்கு
  வாதில் மற்று இவர் தம் பொருள் நிலைமை மாறாத வண்ணம்
  பொரும் இடத்தில் அறிகின்றோம் புத்த நந்தி
  பொய்ம் மேற் கோள் எனப் புகலி வேந்தர் கூற
  அருமறை சொல் திருப்பதிகம் எழுதும் அன்பர்
  ஆளுடைய பிள்ளையார் திருவாக்காலே
  உரும் இடித்து விழப் புத்தன் உத்த மாங்கம்
  உருண்டு வீழ்க என பொறா உரை முன் விட்டார் 6.1.908
  2807 ஏறு உயர்த்தார் சைவ நெறி ஆணை
  உய்க்க எதிர் விலக்கும் இடையூற்றை எறிந்து நீக்கும்
  மாறு இல் வலி மந்திரமாம் அசனி போல
  வாய்மை உரைத் திருத் தொண்டர் வாக்கினாலே
  வேறு மொழிப் போர் ஏற்பான் வந்த புத்தன்
  மேனியும் தலையினையும் வெவ்வேறாகக்
  கூறுபட நூறி இடப் புத்தர் கூட்டம் குலைந்து
  ஓடி விழுந்து வெருக் கொண்டது அன்றே 6.1.909
  2808 மற்றவர்கள் நிலைமையையும் புத்த
  நந்தி வாக்கின் போர் ஏற்றவன் தன் தலையும் மெய்யும்
  அற்று விழ அத்திர வாக்கு அதனால் அன்பர்
  அறுத்ததுவும் கண்ட அரசன் அடியார் எல்லாம்
  வெற்றி தரும்பிள்ளையார் தமக்குச் சென்று
  விண்ணப்பம் செய எதிர்ந்த விலக்கு நீங்க
  உற்ற விதி அதுவே யாம் அர என்று எல்லாம்
  ஒதுக என அவ் ஒலி வான் உற்றது அன்றே 6.1.910
  2809 அஞ்சி அகன்று ஓடிய அப்புத்தர் எலாம்
  அதிசயித்து மீண்டும் உடன் அணைந்து கூடி
  வஞ்சனையோ இதுதான் மற்றவர்தம் சைவ
  வாய்மையோ என மருண்டு மனத்தில் கொள்வார்
  எஞ்சலின் மந்திர வாதம் அன்றி எம்மோடு
  பொருள் பேசுவற்கு இசைவது என்று
  தம் செயலின் மிக்கு உள்ள சாரி புத்தன்
  தன்னையே முன் கொண்டு பின்னும் சார்ந்தார் 6.1.911
  2810 அத்தன்மை கேட்டு அருளிச் சண்பை
  வந்த அடல் ஏறு திரு உள்ளத்து அழகு இது என்று
  மெத்த மகிழ்ச்சியின் ஓடும் விரைந்து சென்று
  வெண் தரள சிவிகையின் நின்று இழிந்து வேறு ஓர்
  சத்திரமண்டபத்தின் மிசை ஏறி நீடு சைவருடன்
  எழுந்து அருளி இருந்து சாரும்
  புத்தர்களை அழைக்க எனத் திரு முன் நின்றார்
  புகலி காவலர் போற்றிச் சென்றார் 6.1.912
  2811 சென்றவர்கள் தேரர் குழாம் அணைந்து
  நீங்கள் செப்பி வரும் பொருள் நிலைமை தெரிக்கஎங்கள்
  வென்றி மழ இளம் களிறு சண்பை யாளி வேத
  பாரகன் மும்மைத் தமிழின் வேந்தன்
  நன்று மகிழ்ந்து அழைக்கின்றான் ஈண்டநீரும்
  நண்ணூம் எனக் கூறுதலும் நன்மை சாராத்
  தன் தகைமைப் புத்தருடன் சாரி புத்தன்
  சந்திர மண்டபமும் சார வந்தான் 6.1.913
  2812 அங்கு அணைந்து மண்டபத்துப் புத்தரோடும்
  பிள்ளையார் அருகு அணைய நின்ற போதில்
  எங்கும் நிகழ் திருச்சின்னம் தடுத்த புத்தன் இரும்
  சிரத்தைப் பொடி ஆக்கும் எதிரில் அன்பர்
  பொங்கு புகழ்ப் புகலி காவலர் தம் பாதம் போற்றி
  அருளால் சாரிபுத்தன் தன்னை
  உங்கள் தலைவனும் பொருளும் உரைக்க என்ன
  உற்ற வாதினை மேற்கொண்டு உரை செய்கின்றான் 6.1.914
  2813 கற்பங்கள் அனைத்தினிலும் பிறந்து
  வீந்து கதிமாறும் கணபங்க இயல்பு தன்னில்
  பொற்புடைய தானமே தவமே தன்மை புரிந்த
  நிலை யோகமே பொருந்தச் செய்ய
  உற்பவிக்கும் ஒழிவு இன்றி உரைத்த ஞானத்து
  ஒழியாத பேரின்ப முத்தி பெற்றான்
  பற்பலரும் பிழைத்து உய்ய அறமுன் சொன்ன
  பான்மை யான் யாங்கள் தொழும் பரமன் என்றான் 6.1.915
  2814 என்று உரைத்த சாரி புத்தன் எதிர் வந்து
  ஏற்ற இரும் தவத்துப் பெரும் தன்மை அன்பர்தாமும்
  நன்று உமது தலைவன் தான் பெற்றான் என்று
  நாட்டுகின்ற முத்தி தான் ஆவது என்றார்
  நின்றவுரு வேதனையே குறிப்புச் செய்கை நேர்
  நின்ற ஞானம் என நிகழ்ந்த ஐந்தும்
  ஒன்றிய அகம் அந்த விவேகமுத்தி என்ன
  உரை செய்தான் பிடகத்தின் உணர்வு மிக்கான் 6.1.916
  2815 ஆங்கு அவன்தான் உரைத்த மொழி கேட்ட
  அன்பர் அதனை அனுவாதம் செய்தவனை நோக்கித்
  தாங்கிய ஞானத்துடனாம் அந்தம் ஐந்தும் தாம்
  வீந்து கெட்டன வேல் தலைவன் தானும்
  ஈங்கு உளன் என்ற அவனுக்கு விடயம் ஆக யாவையும்
  முன் இயற்றுதற்கு விகாரமே செய்து
  ஓங்கு வடிவு அமைத்து விழ எடுக்கும் பூசை கொள்வார்
  ஆர் உரைக்க என உரைக்கல் உற்றான் 6.1.917
  2816 கந்தமாம் வினை உடம்பு நீங்கி எம் கோன்
  கலந்து உளன் முத்தியில் என்றான் என்ன காணும்
  இந்திரியம் கண் முதல் ஆம் கரணம் தானும்
  இல்லையேல் அவன் உணர்ச்சி இல்லை என்றார்
  முந்தை அறிவிலன் ஆகி உறங்கினானை நிந்தித்து
  மொழிந்து உடல் மீது ஆடினார்க்கு
  வந்த வினைப் பயன் போல வழிபட்டார்க்கும் வரும்
  அன்றோ நன்மை என மறுத்துச் சொன்னான் 6.1.918
  2817 சொன்ன உரை கேட்டு அருளி அன்பர்
  தாமும் தொடர்ந்த வழிபாடு பல கொள்கின்றானுக்கு
  அன்னவற்றின் உடன்பாடும் எதிர்வும் இல்லை
  ஆன போது அவன் பெறுதல் இல்லை என்றார்
  முன் அவற்றில் உடன்பாடும் எதிர்வும் இன்றி
  முறுகு துயில் உற்றானை முனிந்து கொன்றால்
  இன் உயிர் போய்க் கொலை ஆகி முடிந்தது அன்றோ
  இப்படியால் எம் இறைவற்கு எய்தும் என்றான் 6.1.919
  2818 இப்படியால் எய்தும் என இசைத்து நீ
  இங்கு எடுத்துக் காட்டிய துயிலும் இயல்பினான் போல்
  மெய்ப் படியே கரணங்கள் உயிர் தாம் இங்கு
  வேண்டுதியால் நும் இறைவற்கு ஆன போது
  செப்பிய அக் கந்தத்தின் விளைவு இன்றாகித் திரிவு
  இல்லா முத்தியில் சென்று இலனும் ஆனான்
  அப்படி அக் கந்தத்துள் அறிவும் கெட்டால்
  அம்முத்தி உடன் இன்பம் அணையாது என்றார் 6.1.920
  2819 அவ் உரை கேட்டு எதிர் மாற்றம்
  அறைவது இன்றி அணைந்துடன் அம்முத்தி எனும் அதுவும் பாழாம்
  கவ்வையில் நின்றவனை எதிர் நோக்கி ஞானக்
  கடல் அமுதம் அனையவர் தம் காதல் அன்பர்
  பெய்வகையே முத்தியினில் போனான் முன்பே
  பொருள் எல்லாம் உணர்ந்து உரைத்துப் போனான் என்றாய்
  எவ்வகையால் அவன் எல்லாம் உணர்ந்த தீதும்
  இல்லது உரைப்பாய் எனினும் ஏற்போம் என்றார் 6.1.921
  2820 உணர்வு பொதுச் சிறப்பு என்ன இரண்டின்
  முன் உளவான மரப் பொதுமை உணர்த்தல் ஏனைப்
  புணர் சிறப்பு மரங்களில் வைத்து இன்னது என்றல்
  இப்படியால் வரம்பு இல்லா பொருள்கள் எல்லாம்
  கொணரும் விறகினைக் குவை செய்திடினும்
  வேறு குறைத்து அவற்றை தனித்தனியே இடினும் வெந்தீத்து
  உணர் கதுவிச் சுடவல்ல வாறு போலத் தொகுத்தும்
  விரித்தும் தெரிக்கும் தொல்லோன் என்றான் 6.1.922
  2821 எடுத்து உரைத்த புத்தன் எதிர் இயம்பும்
  அன்பர் எரி உணர்வுக்கு எடுத்துக் காட்டாகச் சொன்னாய்
  அடுத்த உணர்வு உரு உடையது அன்று சொன்ன
  அனல் வடிவிற்றாம் அதுவும் அறிதி நுங்கோன்
  தொடுத்த நிகழ்காலமே அன்றி ஏனைத் தொடர்ந்த
  இரு காலமும் தொக்கு அறியும் ஆகில்
  கடுத்த எரி நிகழ் காலத்து இட்டது அல்லால்
  காணாத காலத்துக்கு அதுவாம் என்றார் 6.1.923
  2822 ஆதல்஢னால் உன் இறைவன் பொருள்கள்
  எல்லாம் அறிந்த நும் முத்தி போல் ஆயிற்று அன்றே
  ஏதமாம் இவ் அறிவால் உரைத்த நூலும் என்ற
  அவனுக்கு ஏறுகுமாறு அருளிச் செய்ய
  வாதம் மாறு ஒன்று இன்றித் தோற்றான் புத்தன்
  மற்று அவனை வென்று அருளிப் புகலி மன்னர்
  பாத தாமரை பணிந்தார் அன்பர் தங்கள்
  பான்மையழி புத்தர்களும் பணிந்து வீழ்ந்தார் 6.1.924
  2823 புந்தியினால் அவர் உரைத்த பொருளின்
  தன்மை பொருள் அன்றாம் படி அன்பர் பொருந்தக் கூற
  மந்தவுணர் உடையவரை நோக்கிச் சைவம்
  அல்லாது மற்று ஒன்றும் இல்லை என்றே
  அந்தமில் சீர் மறைகள் ஆதமங்கள் ஏனை
  அகில கலைப் பொருள் உணர்ந்தார் அருளிச் செய்ய
  சிந்தையினில் அது தெளிந்து புத்தர் சண்பைத்
  திரு மறையோர் சேவடிக்கீழ் சென்று தாழ்ந்தார் 6.1.925
  2824 அன்று அவர்க்குக் கவுணியர் கோன்
  கருணை நோக்கம் அணைதலினால் அறிவின்மைஅகன்று நீங்கி
  முன் தொழுது விழுந்து எழுந்து சைவர் ஆனார்
  முகைமலர் மாரியின் வெள்ளம் பொழிந்தது எங்கும்
  நின்றனவும் சரிப்பனவும் சைவமேயாம் நிலைமை
  அவர்க்கு அருள் செய்து சண்பை வேந்தர்
  சென்று சிவனார் பதிகள் பணிய வேண்டித்
  திருக்கடவூர் அதன் மருங்கு சேர வந்தார் 6.1.926
  2825 அந்நகரில் அடியார்கள் எதிர் கொள்ளப் புக்கு அருளி
  கொன் நவிலும் கூற்று உதைத்தார் குரை கழல்கள் பணிந்து ஏத்தி
  மன்னி அமர்ந்து உரையும் நாள் வாகீசமா முனிவர்
  எந்நகரில் எழுந்து அருளிற்று என்று அடியார் தமை வினவ 6.1.927
  2826 அங்கு அவரும் அடி போற்றி ஆண்ட அரசு எழுந்து அருளிப்
  பொங்கு புனல் பூந்துருத்தி நகரின் கண் போற்றி இசைத்து
  தங்கு திருத்தொண்டு செயும் மகிழ்ச்சியினால் சார்ந்து அருளி
  எங்கும் நிகழ்ந்திட இருந்தபடி எல்லாம் இயம்பினார் 6.1.928
  2827 அப்பரிசு அங்கு அவர் மொழிய ஆண்ட அரசினைக் காணும்
  ஒப்பு அரிய பெருவிருப்பு மிக்கு ஓங்க ஒளிபெருகு
  மைப் பொருவு கறைக் கண்டர் கழல் வணங்கி அருள் பெற்றுச்
  செப்ப அரிய புகழ்ப் புகலிப் பிள்ளையார் செல்கின்றார் 6.1.929
  2828 பூ விரியும் தடம் சோலை புடை பரப்பப் புனல் பரக்கும்
  காவிரியின் தென்கரை போய்க்கண் நுதலார் மகிழ்ந்த இடம்
  மேவி இனிது அமர்ந்து இறைஞ்சி விருப்பு உறுமெய்த் தொண்டரோடு
  நாவரசர் உழைச் சண்பை நகர் அரசர் நண்ணுவார் 6.1.930
  2829 அந்தணர் சூளா மணியார் பூந்துருத்திக்கு அணித்தாக
  வந்து அருளும் பெருவார்த்தை வாகீசர் கேட்டு அருளி
  நம் தமையாளுடையவரை நாம் எதிர் சென்று இறைஞ்சுவது
  முந்தை வினைப்பயன் என்று முகம் மலர அகம் மலர்வார் 6.1.931
  2830 எதிர் சென்று பணிவன் என எழுகின்ற பெருவிருப்பால்
  நதி தங்கு சடை முடியார் நல் பதங்கள் தொழுது அந்தப்
  பதி நின்றும் புறப்பட்டு பர சமயம் சிதைத்தவர் பால்
  முதிர்கின்ற பெரும் தவத்தோர் முன் எய்த வந்து அணைந்தார் 6.1.932
  2831 திருச்சின்னம் பணிமாறக் கேட்ட நால்திசை உள்ளோர்
  பெருக்கின்ற ஆர்வத்தால் பிள்ளையார் தமைச் சூழ்ந்த
  நெருகின் இடையவர் காணா வகை நிலத்துப் பணிந்து உள்ளம்
  உருக்கி எழும் மனம் பொங்கத் தொண்டர் குழாத்துடன் அணைந்தார் 6.1.933
  2832 வந்து அணைந்த வாகீசர் வண் புலி வாழ் வேந்தர்
  சந்த மணித் திருமுத்தின் சிவிகையினைத் தாங்கியே
  சிந்தை களிப்பு உற வந்தார் திருஞான சம்பந்தர்
  புந்தியில் வேறு ஒன்று நிகழ்ந்திட முன் புகல்கின்றார் 6.1.934
  2833 அப்பர் தாம் எங்கு உற்றார் இப்பொழுது என்று அருள் செய்யக்
  செப்ப அரிய புகழ்த் திருநாவுக் கரசர் செப்புவார்
  ஒப்பு அரிய தவம் செய்தேன் ஆதலினால் உம் அடிகள்
  இப்பொழுது தாங்கிவரப் பெற்று உய்ந்தேன் யான் என்றார் 6.1.935
  2834 அவ் வார்த்தை கேட்டு அஞ்சி அவனியின் மேல் இழிந்து அருளி
  இவ்வாறு செய்து அருளிற்று என்னாம் என்று இறைஞ்சுதலும்
  செவ்வாறு மொழி நாவலர் திருஞான சம்பந்தர்க்கு
  எவ்வாறு செயத் தகுவது என்று எதிரே இறைஞ்சினார் 6.1.936
  2835 சூழ்ந்து மிடைந்த கருணையும் தொண்டர் எல்லாம் அது கண்டு
  தாழ்ந்து நிலம் உற வணங்கி எழுந்து தலை கை குவித்து
  வாழ்ந்து மனக் களிப்பினராய் மற்று இவரை வணங்கப் பெற்று
  ஆழ்ந்த பிறப்பு உய்ந்தோம் என்று அண்டமெலாம் உற ஆர்த்தார் 6.1.937
  2836 திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர் தமைப்
  பெருகு ஆர்வத் தொடும் அணைந்து தழீஇக் கொள்ளப் பிள்ளையார்
  மருவாரும் மலர் அடிகள் வணங்கி உடன் வந்து அணைந்தார்
  பொருவாரும் புனல் சடையார் மகிழ்ந்த திருப்பூந் துருத்தி 6.1.938
  2837 அன்பர் குழாத்தொடும் செல்வார் ஆன் ஏற்றார் மகிழ் கோயில்
  முன் பணித்து ஆகச் சென்று கோபுரத்தை முன் இறைஞ்சித்
  துன்பம் இலாத் திருத் தொண்டர் உடன் தொழுது புக்கு அருளி
  என்பு உருக வலம் கொண்டு பணிந்து ஏத்தி இறைஞ்சினார் 6.1.939
  2838 பொய்யிலியாரைப் பணிந்து போற்றியே புறத்து அணைவார்
  செய்ய சடையார் கோயில் திருவாயில் முன்னாக
  மையறு சீர் தொண்டர் குழாம் வந்து புடை சூழ உலகு
  உய்யவந்தார் தங்களுடன் மகிழ்ந்து அங்கு இனிது இருந்தார் 6.1.940
  2839 வாக்கின் தனி மன்னர் வண்புகலி வேந்தர் தமை
  போக்கும் வரவும் வினவப் புகுந்தது எல்லாம்
  தூக்கின் தமிழ் விரகர் சொல் இறந்த ஞான மறை
  தேக்கும் திருவாயால் செப்பி அருள் செய்தார் 6.1.941
  2840 காழியினில் வந்த கவுணியர் தம் போர் ஏற்றை
  ஆழி மிசை கல் மிதப்பில் வந்தார் அடிவணங்கி
  வாழி திருத்தொண்டு என்னும் வான் பயிர்தான் ஒங்குதற்குச்
  சூழும் பெரு வேலி ஆனீர் எனத் தொழுதார் 6.1.942
  2841 பிள்ளையார் தாமும் அவர் முன் தொழுது பேர் அன்பின்
  வெள்ளம் அனைய புகழ் மாதினியர் மேன்மையையும்
  கொள்ளும் பெருமைக் குலச் சிறையார் தொண்டினையும்
  உள்ள பரிசு எல்லாம் மொழிந்து ஆங்கு உவந்து இருந்தார் 6.1.943
  2842 தென்னற்கு உயிரோடு நீறு அளித்துச் செங்கமலத்து
  அன்னம் அனையார்க்கும் அமைச்சர்க்கும் அன்பு அருளித்
  துன்னும் நெறி வைதிகத்தின் தூ நெறியே ஆக்குதலால்
  மன்னு புகழ் வாகீசர் கேட்டு மனம் மகிழ்ந்தார் 6.1.944
  2843 சொல்லின் பெரு வேந்தர் தொண்டை வள நாடு எய்தி
  மல்கு புகழ்க் காஞ்சி ஏகாம்பரம் என்னும்
  செல்வர் கழல் பணிந்து சென்றது எல்லாம் செப்புதலும்
  புல்கு நூல் மார்பரும் போய்ப் போற்ற மனம் புரிந்தார் 6.1.945
  2844 அங்கணரைப் போற்றி எழுந்த ஆண்ட அரசு அமர்ந்த
  பொங்கு திரு மடத்தில் புக்கு அங்கு இனிது அமர்ந்து
  திங்கள் பகவணியும் சென்னியார் சேவடிக்கீழ்த்
  தங்கு மனத்தோடு தாள் பரவிச் செல்லும் நாள் 6.1.946
  2845 வாகீச மாமுனிவர் மன்னும் திரு ஆலவாய்
  நாகம் அரைக்கு அசைத்த நம்பர் கழல் வணங்கப்
  போகும் பெரு விருப்புப் பொங்கப் புகலியின்மேல்
  ஏகும் பெரும் காதல் பிள்ளையார் ஏற்று எழுவார் 6.1.947
  2846 பூந்துருத்தி மேவும் புனிதர் தமைப் புக்கு இறைஞ்சிப்
  போந்து திருவாயில் புறத்து அணைந்து நாவினுக்கு
  வேந்தர் திரு உள்ளம் மேவ விடை கொண்டு அருளி
  ஏந்தலார் எண்ணிறந்த தொண்டருடன் ஏகினார் 6.1.948
  2847 மாடு புனல் பொன்னி இழிந்து வட கரையில்
  நீடு திரு நெய்த்தானம் ஐயாறு நேர்ந்து இறைஞ்சிப்
  பாடு தமிழ் மாலைகளும் சாத்திப் பரவிப் போய்
  ஆடல் புரிந்தார் திருப் பழனம் சென்று அணைந்தார் 6.1.949
  2848 செங்கண் விடையார் திருப் பழனம் சேர்ந்து இறைஞ்சிப்
  பொங்கிய காதலின் முன் போற்றும் பதி பிறவும்
  தங்கிப்போய்ச் சண்பை நகர் சார்ந்தார் தனிப் பொருப்பின்
  மங்கை திருமுலைப்பால் உண்டு அருளும் வள்ளலார் 6.1.950
  2849 தென்னாட்டு அமண் மாசு அறுத்துத் திரு நீறே
  அந்நாடு போற்று வித்தார் வந்து அணையும் வார்த்தை கேட்டு
  எந் நாள் பணிவது என ஏற்று எழுந்த மா மறையோர்
  முன்னாக வேதம் முழங்க எதிர் கொண்டார் 6.1.951
  2850 போத நீடு மா மறையவர் எதிர் கொளப் புகலி காவலரும் தம்
  சீத முத்து அணிச் சிவிகை நின்று இழிந்து எதிர் செல்பவர் திருத் தோணி
  நாதர் கோயில் முன் தோன்றிட நகை மலர்க் கரம் குவித்து இறைஞ்சிப் போய்
  ஓத நீரின் மேல் ஓங்கு கோயிலின் மணிக் கோபுரம் சென்று உற்றார் 6.1.952
  2851 அங்கம் மா நிலம் தெட்டுற வணங்கிப் புக்கு அஞ்சலி முடி ஏறப்
  பொங்கு காதலில் புடைவலம் கொண்டு முன் பணிந்து போற்றி எடுத்து ஓதித்
  துங்க நீள் பெரும் தோணி ஆம் கோயிலை அருளினால் தொழுது ஏறி
  மங்கையோடு உடன் வீற்று இருந்து அருளினார் மலர்க் கழல் பணிவுற்றார் 6.1.953
  2852 முற்றும் மெய் எலாம் புளகங்கள் முகிழ்த்து எழ முகந்து கண் களிகூரப்
  பற்றும் உள்ளம் உள் அலைத்து எழும் ஆனந்தம் பொழிதரப் பணிந்து ஏத்தி
  உற்றுமை சேர்வது எனும் திருவியமகம் உவகையால் எடுத்து ஓதி
  வெற்றியாக மீனவன் அவை எதிர் நதி மிசை வருகான் என்பார் 6.1.954
  2853 சீரின் மல்கிய திருப்பதிகத்தினில் திருக் கடைக் காப்பு ஏற்றி
  வாரின் மல்கிய வன முலையாள் உடன் மன்னினார் தமைப் போற்றி
  ஆரும் இன் அருள் பெற்று மீண்டு அணைபவர் அம்கையால் தொழுது ஏத்தி
  ஏரின் மல்கிய கோயில் முன் பணிந்து போந்து இறைஞ்சினர் மணிவாயில் 6.1.955
  2854 தாதையாரும் அங்கு உடன் பணிந்து அணைந்திடச் சண்பையார் தனி ஏறு
  மூது எயில் திருவாயிலைத் தொழுது போய் முகை மலர்க் குழலார்கள்
  ஆதரித்து வாழ்த்துரை இரு மருங்கு எழ அணி மறுகு இடைச் சென்று
  காதலித்தவர்க்கு அருள் செய்து தம் திருமாளிகைக் கடை சார்ந்தார் 6.1.956
  2855 நறவம் ஆர் பொழில் புகலியில் நண்ணிய திருஞான சம்பந்தர்
  விறலியார் உடன் நீல கண்ட பெரும் பாணர்க்கு மிக நல்கி
  உறையுளாம் அவர் மாளிகை செல விடுத்து உள் அணைதரும் போதில்
  அறலின் நேர் குழலார் மணி விளக்கு எடுத்து எதிர்கொள அணை உற்றார் 6.1.957
  2856 அங்கு அணைந்து அருமறைக் குலத் தாயர் வந்து அடி வணங்கிடத் தாமும்
  துங்க நீள் பெரும் தோணியில் தாயர் தாள் மனம் கொளத் தொழுவாராய்த்
  தங்கு காதலின் அங்கு அமர்ந்து அருளும் நாள் தம்பிரான் கழல் போற்றிப்
  பொங்கும் இன் இசை திருப்பதிகம் பல பாடினார் புகழ்ந்து ஏத்தி 6.1.958
  2857 நீல மா விடம் திரு மிடற்று அடக்கிய நிமலரை நேர் எய்தும்
  காலம் ஆனவை அனைத்தினும் பணிந்து உடன் கலந்த அன்பர்களோடும்
  சால நாள் அங்கு உறைபவர் தையலாள் தழுவிடக் குழை கம்பர்
  கோலம் ஆர்தரக் கும்பிடும் ஆசை கொண்டு எழும் குறிப்பினர் ஆனார் 6.1.959
  2858 தாண்டகத் திரு நாட்டினைச் சார்ந்து வந்து எம்பிரான் மகிழ் கோயில்
  கண்டு போற்றி நாம் பணிவது என்று அன்பருக்கு அருள் செய்வார் காலம் பெற்று
  அண்டருக்கு அறிவரும் பெரும் தோணியில் இருந்தவர் அருள் பெற்றுத்
  தொண்டர் சூழ்ந்து உடன் புறப்படத் தொடர்ந்து எழும் தாதையார்க்கு உரை செய்வார் 6.1.960
  2859 அப்பர் நீர் இனி இங்கு ஒழிந்து அருமறை அங்கி வேட்டு அன்போடும்
  துப்பு நேர் சடையார் தமைப் பரவியே தொழுது இரும் எனச் சொல்லி
  மெய்ப் பெரும் தொண்டர் மீள்பவர் தமக்கு எலாம் விடை கொடுத்து அருளிப்போய்
  ஒப்பு இலாதவர் தமை வழி இடைப் பணிந்து உருகும் அன்போடு செல்வார் 6.1.961
  2860 செல்வம் மல்கிய தில்லை மூதூரினில் திரு நடம் பணிந்து ஏத்திப்
  பல் பெரும் தொண்டர் எதிர் கொளப் பரமர் தன் திருத்தினை நகர் பாடி
  அல்கு தொண்டர்கள் தம்முடன் திருமாணிக் குழியினை அணைந்து ஏத்தி
  மல்கு வார் சடையார் திருப் பாதிரிப் புலியூரை வந்து உற்றார் 6.1.962
  2861 கன்னி மாவனம் காப்பு என இருந்தவர் கழல் இணை பணிந்து அங்கு
  முன்ன மா முடக்கு கான் முயற்கு அருள் செய்த வண்ணமும் மொழிந்து ஏத்தி
  மன்னுவார் பொழில் திரு வடுகூரினை வந்து எய்தி வணங்கிப்போய்
  பின்னுவார் சடையார் திருவக்கரை பிள்ளையார் அணைவுற்றார் 6.1.963
  2862 வக்கரைப் பெருமான் தன்னை வணங்கி அங்கு அமரும் நாள் அருகாலே
  செக்கர் வேணியர் இரும்பை மாகாளமும் சென்று தாழ்ந்து உடன் மீண்டு
  மிக்க சீர் வளர் அதிகை வீரட்டமும் மேவுவார் தம் முன்பு
  தொக்க மெய்த் திருத்தொண்டர் வந்து எதிர் கொளத் தொழுது எழுந்து அணைவுற்றார் 6.1.964
  2863 ஆதி தேவர் அங்கு அமர்ந்த வீரட்டானம் சென்று அணைபவர் முன்னே
  பூதம் பாட நின்று ஆடுவார் திரு நடம் புலப்படும் படி காட்ட
  வேத பாலகர் பணிந்து மெய் உணர்வுடன் உருகிய விருப்போடும்
  கோது இலா இசை குலவு குண்டைக்குறள் பூதம் என்று எடுத்து ஏத்தி 6.1.965
  2864 பரவி ஏத்திய திருப் பதிகத்து இசை பாடினார் பணிந்து அங்கு
  விரவும் அன்பொடு மகிழ்ந்து இனிது உறைபவர் விமலரை வணங்கிப் போய்
  அரவ நீள் சடை அங்கணர் தாம் மகிழ்ந்துறை திரு வாமாத்தூர்
  சிர புரத்து வந்து அருளிய திருமறைச் சிறுவர் சென்று அணைவுற்றார் 6.1.966
  2865 சென்று அணைந்து சிந்தையின் மகிழ் விருப்பொடு திகழ் திருவாமாத்தூர்ப்
  பொன்ற அங்கு பூங்கொன்றையும் வன்னியும் புனைந்தவர் அடி போற்றிக்
  குன்ற வார் சிலை எனும் திருப்பதிகம் மெய் குலவிய இசை பாடி
  நன்றும் இன்புறப் பணிந்து செல்வார் திருக்கோவலூர் நகர் சேர்ந்தார் 6.1.967
  2866 கோவல் நீடிய வீரட்டம் அமர்ந்தவர் குரை கழல் பணிந்து ஏத்தி
  ஆவின் ஐந்து உகந்து ஆடுவார் அறை அணி நல்லூரை அணைந்து ஏத்தி
  பா அலர்ந்த செந்தமிழ் கொடு பரவுவார் பரவு சீர் அடியார்கள்
  மேவும் அன்புறு மேன்மையாம் தன்மையை விளங்கிட அருள் செய்தார் 6.1.968
  2867 சீரின் மன்னிய பதிகம் முன் பாடி அத் திரு அறை அணி நல்லூர்
  வாரின் மல்கிய கொங்கையாள் பங்கர் தம் மலை மிசை வலம் கொள்வார்
  பாரின் மல்கிய தொண்டர்கள் இமையவர் நாள்தொறும் பணிந்து ஏத்தும்
  காரின் மல்கிய சோலை அண்ணாமலை அன்பர் காட்டிடக் கண்டார் 6.1.969
  2868 அண்ணாமலை அங்கு அமரர்பிரான் வடிவு போன்று தோன்றுதலும்
  கண்ணால் பருகிக் கை தொழுது கலந்து போற்றும் காதலினால்
  உண்ணா முலையாள் எனும் பதிகம் பாடி தொண்டருடன் போந்து
  தெண்ணீர் முடியார் திருவண்ணாமலைச் சென்று சேர்வுற்றார் 6.1.970
  2869 அங்கண் அணைவார் பணிந்து எழுந்து போற்றி செய்து அம்மலை மீது
  தங்கு விருப்பில் வீற்று இருந்தார் தட்டாமறைகள் தம் முடி மேல்
  பொங்கும் ஆர்வத் தொடும் புனைந்து புளகம் மலர்ந்த திரு மேனி
  எங்கும் ஆகிக் கண் பொழியும் இன்ப அருவி பெருக்கினார் 6.1.971
  2870 ஆதி மூர்த்தி கழல் வணங்கி அங்கண் இனிதின் அமரும் நாள்
  பூத நாதர் அவர் தம்மைப் பூவார் மலரால் போற்றி இசைத்து
  காதலால் அத் திருமலையில் சில நாள் வைகிக் கமழ் கொன்றை
  வேத கீதர் திருப்பதிகள் பிறவும் பணியும் விருப்புறுவார் 6.1.972
  2871 மங்கை பாகர் திருவருளால் வணங்கிப் போந்து வட திசையில்
  செங்கண் விடையர் பதி பலவும் பணிந்து புகலிச் செம்மலார்
  துங்க வரைகள் கான் பலவும் கடந்து தொண்டை திருநாட்டில்
  திங்கள் முடியார் இனிது அமரும் திருவோத்தூரைச் சேர்வுற்றார் 6.1.973
  2872 தேவர் முனிவர்க்கு ஒத்து அளித்தார் திருவோத்தூரில் திருத் தொண்டர்
  தாவில் சண்பைத் தமிழ் விரகர் தாம் அங்கு அணையக் களி சிறந்து
  மேவும் கதலி தோரணங்கள் விளக்கு நிரைத்து நிறை குடமும்
  பூவும் பொரியும் சுண்ணமும் முன் கொண்டு போற்றி எதிர் கொண்டார் 6.1.974
  2873 சண்பை வேந்தர் தண் தரளச் சிவிகை நின்றும் இழிந்து அருளி
  நண்பின் மிக்க சீர் அடியார் சூழ நம்பர் கோபுரம் சூழ்
  விண் பின் ஆக முன் ஓங்கும் வியன் பொன் புரிசை வலம் கொண்டு
  பண்பு நீராடி பணிந்து எழுந்து பரமர் கோயிலுள் அடைந்தார் 6.1.975
  2874 வாரணத்தின் உரி போர்த்த மைந்தர் உமையாள் மணவாளர்
  ஆரணத்தின் உள் பொருளாய் நின்றார் தன் முன் அணைந்து இறைஞ்சி
  நாரணற்கும் பிரமற்கும் நண்ண அரிய கழல் போற்றும்
  காரணத்தின் வரும் இன்பக் கண்ணீர் பொழியக் கைதொழுதார் 6.1.976
  2875 தொழுது விழுந்து பணிந்து எழுந்து சொல் மாலைகளால் துதி செய்து
  முழுதும் ஆனார் அருள் பெற்றுப் போந்து வைகி முதல்வர் தம்மைப்
  பொழுது தோறும் புக்கு இறைஞ்சிப் போற்றி செய்து அங்கு அமர்வார் முன்
  அமுது வணங்கி ஒரு தொண்டர் அமணர் திறத்து ஒன்று அறிவிப்பார் 6.1.977
  2876 அங்கை அனல் ஏற்றவர்க்கு அடியேன் ஆக்கும் பனைகள் ஆன எலாம்
  மங்குலுற நீள் ஆண் பனையாய்க் காயா வாகக் கண்ட அமணர்
  இங்கு நீர் இட்டு ஆக்குவன காய்த்தற்கு கடை உண்டோ என்று
  பொங்கு நகை செய்து இழைத்து உரைத்தார் அருள வேண்டும் எனப் புகல 6.1.978
  2877 பரமனார் திருத் தொண்டர் பண்பு நோக்கிப் பரிவு எய்த்
  விரவு காதலொடும் விரைந்து விமலர் கோயில் புக்கு அருளி
  அரவும் மதியும் பகை தீர அணிந்தார் தம்மை அடி வணங்கி
  இரவு போற்றித் திருப்பதிகம் இசையில் பெருக எடுத்து அருளி 6.1.979
  2878 விரும்பு மேன்மைத் திருக் கடைக் காப்பு அதனில் விமலர் அருளாலே
  குரும்பை ஆண்பனை ஈனும் என்னும் வாய்மை குலவு தலால்
  நெருங்கும் ஏற்றுப் பனை எல்லாம் நிறைந்த குலைகளாய்க் குரும்பை
  அரும்பு பெண்ணை ஆகி இடக் கண்டோ ர் எல்லாம் அதிசயித்தார் 6.1.980
  2879 சீரின் மன்னும் திருக்கடைக் காப்பு ஏற்றிச் சிவனார் அருள் பெற்றுப்
  பாரில் நீடும் ஆண் பனை முன் காய்த்துப் பழுக்கும் பண்பினால்
  நேரும் அன்பர் தம் கருத்து நேரே முடித்துக் கொடுத்து அருளி
  ஆரும் உவகைத் திருத் தொண்டர் போற்ற அங்கண் இனிது அமர்ந்தார் 6.1.981
  2880 தென் நாட்டு அமண் மாசு அறுத்தார் தம் செய்கை கண்டு திகைத்த அமணர்
  அந்நாடு அதனை விட்டு அகல்வார் சிலர் தம் கையில் குண்டிகைகள்
  என்ன ஆவன மற்று இவை என்று தகர்ப்பார் இறைவன் ஏறு உயர்த்த
  பொன்னார் மேனிப் புரிசடையான் அன்றே என்று போற்றினார் 6.1.982
  2881 பிள்ளையார் தம் திருவாக்கில் பிறத்தலால் அத் தாலமும் முன்பு
  உள்ள பாசம் விட்டு அகல ஒழியாப் பிறவி தனை ஒழித்துக்
  கொள்ளும் நீர்மைக் காலங்கள் கழித்துச் சிவமே கூடினவால்
  வள்ளலார் மற்று அவர் அருளின் வாய்மை கூறின் வரம்பு என்னாம் 6.1.983
  2882 அங்கண் அமரர் பெருமானைப் பணிந்து போந்து ஆடு அரவின் உடன்
  பொங்கு கங்கை முடிக்கு அணிந்தார் மகிழும் பதிகள் பல போற்றி
  மங்கை பாகர் அமர்ந்து அருளும் வயல் மாகறலை வழுத்திப் போய்க்
  கொங்கு மலர் நீர்க் குரங்கணி முட்டத்தைச் சென்று குறுகினார் 6.1.984
  2883 ஆதி முதல்வர் குரங்கணின் முட்டத்தை அணிந்து பணிந்து ஏத்தி
  நீதி வாழும் திருத்தொண்டர் போற்ற நிகரில் சண்பையினில்
  வேதமோடு சைவ நெறி விளங்க வந்த கவுணியனார்
  மாதோர் பாகர் தாம் மன்னும் மதில் சூழ் காஞ்சி மருங்கு அணைந்தார் 6.1.985
  2884 நீடு காஞ்சி வாணரும் நிலவு மெய்ம்மை அன்பரும்
  மாடு சண்பை வள்ளலார் வந்து அணைந்த ஓகையால்
  கூடுகின்ற இன்ப நேர் குலாவு வீதி கோலினார்
  காடு கொண்ட பூகம் வாழை காமர் தோரணங்களால் 6.1.986
  2885 கொடி நிரைத்த வீதியில் கோலவே திகைப்புறம்
  கடி கொள் மாலை மொய்த்த பந்தர் கந்த நீர்த் தசும்புடன்
  மடிவில் பொன் விளக்கு எடுத்து மாதர் மைந்தர் மல்குவார்
  படி விளங்கும் அன்பரும் பரந்த பண்பில் ஈண்டுவார் 6.1.987
  2886 கோதைமார் ஆடலும் குலாவும் தொண்டர் பாடலும்
  வேத கீத நாதமும் மிக்கு எழுந்து விம்மவே
  காதல் நீடு காஞ்சி வாணர் கம்பலைத்து எழுந்து போய்
  மூது எயில் புறம்பு சென்று அணைந்து முன் வணங்கினார் 6.1.988
  2887 சண்பை ஆளும் மன்னர் முன்பு தொண்டர் வந்து சார்தலும்
  பண்பு நீடியான முன்பு இழிந்து இறைஞ்சு பான்மை கண்டு
  எண் பெருக்கும் மிக்க தொண்டர் அஞ்சலித்து எடுத்த சொல்
  மண் பரக்க வீழ்ந்து எழுந்து வானமுட்ட ஆர்த்தனர் 6.1.989
  2888 சேண் உயர்ந்த வாயில் நீடு சீர் கொள் சண்பை மன்னனார்
  வாண் நிலாவும் நீற்று அணி விளங்கிட மனத்தினில்
  பூணும் அன்பர் தம் உடன் புகுந்திடப் புறத்து உளோர்
  காணும் ஆசையில் குவித்த கைந்நிரை எடுத்தனர் 6.1.990
  2889 வியன் நெடும் தெருவின் ஊடு மிக்க தொண்டர் ஆர்ப்பு எழக்
  கயல் நெடும் கண் மாதரும் காதல் நீடும் மாந்தரும்
  புயல் பொழிந்ததாம் எனப் பூவினொடு பொன் சுண்ணம்
  இயலும் ஆறு வாழ்த்து எடுத்து இரு மருங்கும் வீசினார் 6.1.991
  2890 இன்ன வண்ணம் யாவரும் இன்பம் எய்த எய்துவார்
  பின்னுவார் சடை முடிப் பிரான் மகிழ்ந்த கோயில்கள்
  முன் உறப் பணிந்து போய் மொய் வரைத் திருமகள்
  மன்னு பூசனை மகிழ்ந்த மன்னர் கோயில் முன்னினார் 6.1.992
  2891 கம்பவாணர் கோயில் வாயில் கண்டுகை குவித்து எடுத்து
  உம்பர் ஓங்கும் கோபுரத்தின் முன் இறைஞ்சி உள் அணைந்து
  அம் பொன் மாளிகைப் புறத்தில் அன்பரோடு சூழ வந்து
  இம்பர் ஞாலம் உய்ய வந்த பிள்ளையார் இறைஞ்சுவார் 6.1.993
  2892 செம் பொன் மலைக் கொடி தழுவக் குழைந்து அருளும் திருமேனிக்
  கம்பவரை வந்து எதிர் வணங்கும் கவுணியர்தம் காவலனார்
  பம்பு துளிக் கண் அருவி பாய்ந்து மயிர்ப் புளகம் வரத்து
  அம் பெருகு மனக் காதல் தள்ள நிலம் மிசைத் தாழ்ந்தார் 6.1.994
  2893 பல முறையும் பணிந்து எழுந்து பங்கயச் செங்கை முகிழ்ப்ப
  மலரும் முகம் அளித்த திரு மணிவாயால் மறையான் என்று
  உலகுய்ய எடுத்து அருளி உருகிய அன்பு என்பு உருக்க
  நிலவு மிசை முதற்று ஆளம் நிரம்பிய நீர்மையில் நிகழ 6.1.995
  2894 பாடினார் பணிவுற்றார் பரிவுறும் ஆனந்தக் கூத்து
  ஆடினார் அகம் குழைந்தார் அஞ்சலி தம் சென்னியின் மேல்
  சூடினார் மெய்ம் முகிழ்த்தார் சூகரமும் அன்னமுமாய்த்
  தேடினார் இருவருக்கும் தெரிவரியார் திருமகனார் 6.1.996
  2895 மருவிய ஏழ் இசை பொழிய மனம் பொழியும் பேர் அன்பால்
  பெருகிய கண் மழை பொழியப் பெரும் புகலிப் பெரும் தகையார்
  உருகிய அன்புள் அலைப்ப உமை தழுவக் குழைந்தவரைப்
  பருகிய மெய் உணர்வினொடும் பரவியே புறத்து அணைந்தார் 6.1.997
  2896 புறத்து அணைந்த தொண்டருடன் போந்து அமைந்த திருமடத்தில்
  பெறற்கு அரும் பேறு உலகு உய்யப் பெற்று அருளும் பிள்ளையார்
  மறப்பு அரிய காதல் உடன் வந்து எய்தி மகிழ்ந்து உறைவார்
  அறம் பெரும் செல்வக் காமக் கோட்டம் அணைந்து இறைஞ்சினார் 6.1.998
  2897 திரு ஏகம்பத்து அமர்ந்த செழும் சுடரைச் சேவடியில்
  ஒரு போதும் தப்பாதே உள் உருகிப் பணிகின்றார்
  மருவு திரு இயமகமும் வளர் இருக்கும் குறள் மற்றும்
  பெருகும் இசைத் திருப்பதிகத் தொடை புனைந்தார் பிள்ளையார் 6.1.999
  2898 நீடு திருப் பொழில் காஞ்சி நெறிக்காரைக் காடு இறைஞ்சிச்
  சூடு மதிக் கண்ணியார் துணை மலர்ச் சேவடி பாடி
  ஆடும் அவர் இனிது அமரும் அனே கதங்கா வதம் பரவி
  மாடு திருத் தானங்கள் பணிந்து ஏத்தி வைகும் நாள் 6.1.1000
  2899 எண் திசையும் போற்றி இசைக்கும் திருப்பதி மற்று அதன் புறத்துத்
  தொண்டருடன் இனிது ஏகித் தொல்லை விடம் உண்டு இருண்ட
  கண்டர் மகிழ் மேல் தளியும் முதலான கலந்து ஏத்தி
  மண்டு பெரும் காதலினால் வணங்கி மீண்டு இனிது இருந்தார் 6.1.1001
  2900 அப்பதியில் விருப்பினோடும் அங்கணரை பணிந்து அமர்வார்
  செப்பரிய புகழ்ப் பாலித் திரு நதியின் தென் கரை போய்
  மைப் பொலியும் கண்டர் திருமால் பேறு மகிழ்ந்து இறைஞ்சி
  முப்புரம் செற்றவர் தம்மை மொழி மாலை சாத்தினார் 6.1.1002
  2901 திருமால் பேறு உடையவர் தம் திரு அருள் பெற்று எழுந்து அருளிக்
  கருமாலும் கருமாவாய் காண்பரிய கழல் தாங்கி
  மரு ஆற்றல் மழவிடையார் திருவல்லம் வணங்கித் தம்
  பொருமாற்கு திருப்பதிகப் பெரும் பிணையல் அணிவித்தார் 6.1.1003
  2902 அங்கு உள்ள பிற பதியில் அரிக்கு அரியார் கழல் வணங்கி
  பொங்கு புனல் பால் ஆற்றின் புடையில் வடபால் இறைவர்
  எங்கும் உறை பதி பணிவார் இலம்பை அம் கோட்டூர் இறைஞ்சிச்
  செங்கண் விடை உகைத்தவரைத் திருப்பதிகம் பாடினார் 6.1.1004
  2903 திருத்தொண்டர் பலர் சூழ திரு வில் கோலமும் பணிந்து
  பொருட் பதிகத் தொடை மாலை புரம் எரித்த படி பாடி
  அருள் புகலி ஆண் தகையார் தக்கோலம் அணைந்து அருளி
  விருப்பினோடும் திருவூறல் மேவினார் தமைப் பணிந்தார் 6.1.1005
  2904 தொழுது பல முறை போற்றிச் சுரர் குருவுக்கு இளைய முனி
  வழுவில் தவம் புரிந்து ஏத்த மன்னினார் தமை மலர்ந்த
  பழுதில் செழும் தமிழ் மாலை பதிக இசை புனைந்து அருளி
  முழுதும் அளித்தவர் அருளால் போந்தனர் முத்தமிழ் விரகர் 6.1.1006
  2905 குன்ற நெடும் சிலை ஆளர் குலவிய பல் பதி பிறவும்
  நின்ற விருப்புடன் இறைஞ்சி நீடு திருத் தொண்டர் உடன்
  பொன் தயங்கு மணி மாடப் பூந்தராய்ப் புரவலனார்
  சென்று அணைந்தார் பழையனூர்த் திரு ஆலம் காட்டு அருகு 6.1.1007
  2906 இம்மையிலே புவி உள்ளோர் யாரும்
  காண ஏழ் உலகும் போற்றி இசைப்ப எம்மை ஆளும்
  அம்மை திருத் தலையாலே நடந்து போற்றும்
  அம்மை அப்பர் திரு ஆலம் காடாம் என்று
  தம்மை உடையவர் மூதூர் மிதிக்க அஞ்சிச்
  சண்பை வரும் சிகாமணியார் சாரச் சென்று
  செம்மை நெறி வழுவாத பதியின் மாடோ ர்
  செழும் பதியில் அன்று இரவு பள்ளி சேர்ந்தார் 6.1.1008
  2907 மாலை இடை யாமத்துப் பள்ளி
  கொள்ளும் மறையவனார் தம் முன்பு கனவிலே வந்து
  ஆல வனத்து அமர்ந்து அருளும் அப்பர் நம்மை
  அயர்தனையோ பாடுதற்கு என்று அருளிச் செய்ய
  ஞாலம் இருள் நீங்க வரும் புகலி வேந்தர் நடு
  இடை யாமத்தின் இடைத் தொழுது உணர்ந்து
  வேலை விடம் உண்டவர் தம் கருணை போற்றி
  மெய் உருகித் திருப்பதிகம் விளம்பல் உற்றார் 6.1.1009
  2908 துஞ்ச வருவார் என்றே எடுத்த
  ஓசைச் சுருதி முறை வழுவாமல் தொடுத்த பாடல்
  எஞ்சல் இலா வகை முறையே பழையன் ஊரார்
  இயம்பு மொழி காத்த கதை சிறப்பித்து ஏத்தி
  அஞ்சன மா கரி உரித்தார் அருளாம் என்றே
  அருளும் வகை திருக்கடைக் காப்பு அமையச்சாத்திப்
  பஞ்சுரமாம் பழைய திறம் கிழமை கொள்ளப்
  பாடினார் பார் எல்லாம் உய்ய வந்தார் 6.1.1010
  2909 நீடும் இசைத் திருப் பதிகம் பாடிப்
  போற்றி நெடும் கங்குல் இருள் நீங்கி நிகழ்ந்த காலை
  மாடு திருத் தொண்டர் குழாம் அணைந்த போது
  மாலையினில் திரு ஆல வனத்து மன்னி
  ஆடும் அவர் அருள் செய்த படியை எல்லாம்
  அருளிச் செய்து அகம்மலர பாடி ஏத்திச்
  சேடர் பயில் திருப்பதியைத் தொழுது போந்து
  திருப்பாசூர் அதன் மருங்கு செல்லல் உற்றார் 6.1.1011
  2910 திருப்பாசூர் அணைந்து அருளி அங்கு
  மற்றச் செழும் பதியோர் எதிர் கொள்ளச் சென்று புக்குப்
  பொருப்பு அரையன் மடப்பாவை இடப் பாகத்துப்
  புராதனர் வேய் இடம் கொண்ட புனிதர் கோயில்
  விருப்பின் உடன் வலம் கொண்டு புக்குத் தாழ்ந்து
  வீழ்ந்து எழுந்து மேனி எல்லாம் முகிழ்ப்ப நின்றே
  அருள் கருணைத் திருவாளன் நாமம் சிந்தை இடையார்
  என்று இசைப் பதிகம் அருளிச் செய்தார் 6.1.1012
  2911 மன்னு திருப்பதிக இசைப் பாடிப்
  போற்றி வணங்கிப் போந்து அப்பதியில் வைகி மாடு
  பிஞ்ஞகர் வெண் பாக்கம் முதலாய் உள்ள பிறபதிகள்
  பணிந்து அணைவார் பெருகும் அன்பால்
  முன் நிறைந்த திருவாய் மஞ்சன நீர் ஆட்டும்
  முதல் வேடர் கண்ணப்ப நாயனாரை
  உன்னி ஒளிர் காளத்தி மலை வணங்க உற்ற
  பெரு வேட்கை உடன் உவந்து சென்றார் 6.1.1013
  2912 மிக்க பெரும் காதலுடன் தொண்டர்
  சூழ மென்புனல் நாட்டினை அகன்று வெற்பும் கானும்
  தொக்க பெருவன் புலக்கான் அடைந்து போகிச்
  சூல கபாலக் கரத்துச் சுடரும் மேனி
  முக்கண் முதல் தலைவன் இடம் ஆகி உள்ள முகில்
  நெருங்கும் காரி கரை முன்னர் சென்று
  புக்கு இறைஞ்சி போற்றி இசைத்து அப் பதியில் வைகிப்
  பூதியரோடு உடன் மகிழ்ந்தார் புகலி வேந்தர் 6.1.1014
  2913 இறைவர் திருக்காரிகரை இறைஞ்சி
  அப்பால் எண் இல் பெருவரைகள் இருமருங்கும் எங்கும்
  நிறை அருவி நிரைபலவாய் மணியும் பொன்னும்
  நிறை துவலை புடை சிதறி நிகழ் பலவாகி
  அறை கழல் வானவர்க்கு இறைவன் குலிச ஏற்றால்
  அற்ற சிறை பெற்றவன் மேல் எழுவதற்குச்
  சிறகு அடித்துப் பறக்க முயன்று உயர்ந்த போலும்
  சிலை நிலத்தில் எழுந்து அருளி செல்லா நின்றார் 6.1.1015
  2914 ஡தவர்கள் நெருங்கு குழாம் பரந்து
  செல்ல மணி முத்தின் பரிச் சின்னம் வரம்பு இன்று ஆகப்
  பூதி நிறை கடல் அணைவது என்னச் சண்பைப்
  புரவலனார் எழுந்து அருளும் பொழுது சின்னத்
  தீதில் ஒலி பல முறையும் பொங்கி எங்கும்
  திருஞான சம்பந்தன் வந்தான் என்னும்
  நாதம் நிறை செவியின் வாய் மக்கள் எல்லாம்
  நலம் மருவு நினைவு ஒன்றாய் மருங்கு நண்ண 6.1.1016
  2915 கானவர் தம் குலம் உலகு போற்ற
  வந்த கண்ணப்பர் திருப் பாதச் செருப்பு தோய
  மான வரிச் சிலை வேட்டை ஆடும் கானும் வான
  மறை நிலை பெரிய மரமும் தூறும்
  ஏனை இமையோர் தாமும் இறைஞ்சி ஏத்தி
  எய்தவரும் பெருமையவாம் எண் இலாத
  தானமும் மற்று அவை கடந்து திருக் காளத்தி சார
  எழுந்து அருளினார் சண்பை வேந்தர் 6.1.1017
  2916 அம்பொன் மலைக் கொடி முலையாள்
  குழைத்த ஞானத்து அமுது உண்ட பிள்ளையார் அணைந்தார் என்று
  செம்பொன் மலை வில்லியார் திருக்காளத்தி சேர்ந்த
  திருத் தொண்டர் குழாம் அடைய ஈண்டிப்
  பம்பு சடைத் திரு முனிவர் கபாலக் கையர் பல
  வேடச் சைவர் குல வேடர் மற்றும்
  உம்பர் தவம் புரிவார் அப்பதியில் உள்ளோருடன்
  விரும்பி எதிர்கொள்ள உழைச் சென்று உற்றார் 6.1.1018
  2917 திசை அனைத்தும் நீற்றின் ஒளி தழைப்ப
  மண் மேல் சிவலோகம் அணைந்தது எனச் சென்றபோது
  மிசை விளங்கும் மணி முத்தின் சிவிகை நின்றும்
  வேத பாலகர் இழிந்து வணங்கி மிக்க
  அசைவில் பெரும் தொண்டர் குழாம் தொழுது
  போற்றி அர எனும் ஓசையின் அண்டம் நிறைப்ப அன்பால்
  இசை விளங்கும் தமிழ் விரகர் திருக்காளத்தித் திருமலை
  இம் மலைகளில் யாது என்று கேட்டார் 6.1.1019
  2918 வந்து அணைந்த மாதவத்தோர் வணங்கித்
  தாழ்ந்து மறைவாழ்வே சைவ சிகாமணியேதோன்றும்
  இந்த மலை காளனோடு அத்தி தம்மில் இகலி
  வழிபாடு செய இறைவர் மேவும்
  அந்தமில் சீர் காளத்தி மலையாம் என்ன அவனிமேல்
  பணிந்து எழுந்து அஞ்சலி மேல் கொண்டு
  சிந்தை களி மகிழ்ச்சி வரத் திரு விராகம்
  வானவர் தானவர் என்று எடுத்துச் செல்வார் 6.1.1020
  2919 திருந்திய இன் இசை வகுப்பு திருக் கண்ணப்பர்
  திருத் தொண்டு சிறப்பித்துத் திகழ பாடிப்
  பொருந்து பெரும் தவர் கூட்டம் போற்ற வந்து பொன்
  முகலிக் கரை அணைந்து தொழுது போகி
  அருந்தவர்கள் எம் மருங்கும் மிடைந்து செல்ல
  ஆளுடைப் பிள்ளையார் அயன் மால் தேடும்
  மருந்து வெளியே இருந்த திருக்காளத்தி மலை
  அடிவாரம் சார வந்து தாழ்ந்தார் 6.1.1021
  2920 தாழ்ந்து எழுந்து திருமலையைத் தொழுது
  கொண்டே தடம் சிலாதலம் சோபானத்தால் ஏறி
  வாழ்ந்து இமையோர் குழாம் நெருங்கு மணி நீள் வாயில்
  மருங்கு இறைஞ்சி உள் புகுந்து வளர் பொன் கோயில்
  சூழ்ந்து வலம் கொண்டு இறைவர் திருமுன்பு எய்தித்
  தொழுது தலை மேல் கொண்ட செங்கை போற்றி
  வீழ்ந்து எழுவார் கும்பிட்ட பயன் காண்பார் போல் மெய்
  வேடர் பெருமானைக் கண்டு வீழ்ந்தார் 6.1.1022
  2921 உள்ளத்தில் தெளிகின்ற அன்பின் மெய்ம்மை
  உருவினையும் அவ் அன்பின் உள்ளே மன்னும்
  வெள்ளச் செஞ்சடைக் கற்றை நெற்றிச் செங்கண்
  விமலரையும் உடன் கண்ட விருப்பும் பொங்கிப்
  பள்ளத்தில் இழி புனல் போல் பரந்து செல்லப் பைம்
  பொன் மலைவல்லி பரிந்து அளித்த செம்பொன்
  வள்ளத்தில் ஞான ஆர் அமுதம் உண்டார் மகிழ்ந்து எழுந்து
  பல முறையும் வணங்குகின்றார் 6.1.1023
  2922 பங்கயக் கண் அருவி நீர் பாய நின்று
  பரவும் இசைத் திருப்பதிகம் பாடி ஆடி
  தங்கு பெரும் களி காதல் தகைந்து தட்பத் தம் பெருமான்
  கழல் போற்றும் தன்மை நீட
  அங்கு அரிதில் புறம் போந்து அங்கு அயன் மால் போற்ற
  அரியார் தம் திருமலைக் கீழ் அணைந்து இறைஞ்சிப்
  பொங்கு திருத்தொண்டர் மடம் காட்ட அங்குப் புக்கு அருளி
  இனிது அமர்ந்தார் புகலி வேந்தர் 6.1.1024
  2923 யாவர்களும் அறிவரிய இறைவன் தன்னை
  ஏழ் உலகும் உடையானை எண் இலாத
  தேவர்கள் தம் பெருமானைத் திருக்காளத்தி மலையின்
  மிசை வீற்றிருந்த செய்ய தேனைப்
  பூவலரும் பொழில் புடைசூழ் சண்பை ஆளும்
  புரவலனார் காலங்கள் தோறும் புக்குப்
  பாமலர் கொண்டு அடி போற்றிப் பருகி ஆர்ந்து பண்பு
  இனிய திருப்பதியில் பயிலும் நாளில் 6.1.1025
  2924 அங்கண் வடதிசை மேலும் குடக்கின்
  மேலும் அரும் தமிழின் வழக்கு அங்கு நிகழாது ஆக
  திங்கள் புனை முடியார் தம் தானம் தோறும் சென்று
  தமிழ் இசை பாடும் செய்கை போல
  மங்கை உடன் வானவர்கள் போற்றி இசைப்ப வீற்று
  இருந்தார் வட கயிலை வணங்கிப் பாடி
  செம் கமல மலர் வாவித் திருக்கேதாரம் தொழுது
  திருப்பதிக இசை திருந்த பாடி 6.1.1026
  2925 கூற்றுதைத்தார் மகிழ்ந்த கோ கரணம்
  பாடி குலவு திருப் பருப்பகத்தின் கொள்கைபாடி
  ஏற்றின் மிசை வருவார் இந்திரன் தன் நீல பருப்பதமும்
  பாடி மற்று இறைவர் தானம்
  போற்றிய சொல் மலர் மாலை பிறவும் பாடிப் புகலியார்
  தம் பெருந் தகையார் புனிதம் ஆகும்
  நீற்றின் அணி கோலத்துத் தொண்டர் சூழ நெடிது
  மகிழ்ந்து அப்பதியில் நிலவுகின்றார் 6.1.1027
  2926 தென் திசையில் கயிலை எனும் திருக்காளத்தி
  போற்றி இனிது அமர்கின்றார் திரை சூழ் வேலை
  ஒன்று திரு ஒற்றியூர் உறைவர் தம்மை இறைஞ்சுவது
  திரு உள்ளத்து உன்னி அங்கண்
  இன் தமிழின் விரகர் அருள் பெற்று மீள்வார் எந்தையார்
  இணை அடி என் மனத்த என்று
  பொன் தரளம் கொழித்து இழி பொன் முகலி கூடப்
  புனைந்த திருப்பதிக இசை போற்றிப் போந்தார் 6.1.1028
  2927 மன்னு புகழ்த் திருத் தொண்டர் குழாத்தினோடும்
  மறைவாழ வந்தவர் தாம் மலையும் கானும்
  முன் அணைந்த பதி பிறவும் கடந்து போந்து முதல்வனார்
  உறைபதிகள் பலவும் போற்றிப்
  பன் மணிகள் பொன்வர் அன்றி அகிலும் சந்தும்
  பொருது அலைக்கும் பாலி வடகரையில் நீடு
  சென்னி மதி அணிந்தவர்தம் திருவேற்காடு சென்று
  அணைந்தார் திருஞானம் உண்ட செல்வர் 6.1.1029
  2928 திருவேற்காடு அமர்ந்த செழும் சுடர்
  பொன் கோயில் சென்று அணைந்து பணிந்து த்஢ருப்பதிகம் பாடி
  வரு வேற்று மனத்து அவுணர் புரங்கள் செற்றார்
  வலிதாயம் வந்து எய்தி வணங்கிப் போற்றி
  உரு வேற்றார் அமர்ந்து உறையும் ஓத வேலை
  ஒற்றியூர் கை தொழச் சென்று உற்ற போது
  பெரு வேட்கை தருவாழ்வு பெற்ற தொண்டர் பெரும்
  பதியோர் எதிர் கொள்ளப் பேணி வந்தார் 6.1.1030
  2929 மிக்க திருத் தொண்டர் தொழுது
  அணையத் தாமும் தொழுது இழிந்து விடையவன் என்று எடுத்துப் பாடி
  மைக் குலவு கண்டத்தார் மகிழும் கோயில் மன்னு
  திருக் கோபுரத்து வந்து தாழ்ந்து
  தக்க திருக் கடைக் காப்புச் சாற்றித் தேவர்
  தம் பெருமான் திருவாயில் ஊடு சென்று
  புக்கருளி வலம் கொண்டு புனிதர் முன்பு போற்று
  எடுத்துப் படியின் மேல் பொருந்த வீழ்ந்தார் 6.1.1031
  2930 பொன் திரள்கள் போல் புரிந்த சடையார்
  தம்பால் பொங்கி எழும் காதல் மிகப் பொழிந்து விம்மிப்
  பற்றி எழும் மயிர்ப் புளகம் எங்கும் ஆகிப் பரந்து
  இழியும் கண் அருவி பாய நின்று
  சொல் திகழும் திருப்பதிகம் பாடி ஏத்தித் தொழுது
  புறத்து அணைந்தருளித் தொண்டரோடும்
  ஒற்றி நகர் காதலித்து அங்கு இனிது உறைந்தார்
  உலகுய்ய உலவாத ஞானம் உண்டார் 6.1.1032
  2931 இன்ன தன்மையில் பிள்ளையார் இருந்தனர் இப்பால்
  பன்னு தொல் புகழ்த் திரு மயிலாப் புரி பதியில்
  மன்னு சீர்ப் பெரும் வணிகர் தம் தோன்றலார் திறத்து
  முன்னம் எய்தியது ஒன்றினை நிகழ்ந்தவா மொழிவாம் 6.1.1033
  2932 அரு நிதித் திறம் பெருக்குதற்கு அரும்கலம் பலவும்
  பொரு கடல் செலப் போக்கி அப் பொருள் குவை நிரம்ப
  வரும் மரக்கலம் மனைப் படப்பு அணைக்கரை நிரைக்கும்
  இரு நிதிப் பெரும் செல்வத்தின் எல்லையில் வளத்தார் 6.1.1034
  2933 தம்மை உள்ளவாறு அறிந்த பின் சங்கரற்கு அடிமை
  மெய்ம்மையே செயும் விருப்புடன் மிக்கது ஓர் அன்பால்
  பொய்ம்மை நீக்கிய பொருள் இது எனக் கொளும் உள்ளச்
  செம்மையே புரி மனத்தினார் சிவநேசர் என்பார் 6.1.1035
  2934 கற்றை வார் சடை முடியினார் அடியவர் கலப்பில்
  உற்ற செய்கையில் ஒழிவு இன்றி உருகிய மனமும்
  பற்று இலா நெறிப் பர சமயங்களைப் பாற்றும்
  செற்றம் மேவிய சீலமும் உடையார் ஆய்த் திகழ்வார் 6.1.1036
  2935 ஆன நாள் செல அருமறைக் கவுணியர் பெருமான்
  ஞான போனகம் நுகர்ந்ததும் நானிலம் உய்ய
  ஏனை வெம் சமண் சாக்கியம் இழித்து அழித்ததுவும்
  ஊனம் இல் புகழ் அடியார் பால் கேட்டு உவந்து உளராய் 6.1.1037
  2936 செல்வம் மல்கிய சிர புரத்தலைவர் சேவடிக் கீழ்
  எல்லை இல்லது ஓர் காதலின் இடை அறா உணர்வால்
  அல்லும் நண் பகலும் புரிந்தவர் அருள் திறமே
  சொல்லவும் செயல் கேட்கவும் தொழிலினர் ஆனார் 6.1.1038
  2937 நிகழும் ஆங்கு அவர் நிதிப் பெரும் கிழவனின் மேலாய்த்
  திகழும் நீடிய திருவினில் சிறந்து உளர் ஆகிப்
  புகழும் மேன்மையில் உலகினில் பொலிந்து உளார் எனினும்
  மகவு இலாமையின் மகிழ் மனை வாழ்க்கையின் மருண்டு 6.1.1039
  2938 அரிய நீர்மையில் அரும் தவம் புரிந்து அரன் அடியார்க்கு
  உரிய அர்ச்சனை உலப்பில செய்த அந் நலத்தால்
  கரியவாங்குழல் மனைவியார் வயிறு எனும் கமலத்து
  தூரிய பூமகள் என ஒரு பெண் கொடி உதித்தாள் 6.1.1040
  2939 நல்ல நாள் பெற ஓரையின் நலம் மிக உதிப்பப்
  பல் பெரும் கினை உடன் பெரு வணிகர் பார் முழுதும்
  எல்லையில் தனம் முகந்து கொண்டு யாவரும் உவப்ப
  மல்லல் ஆவண மறுகு இடைப் பொழிந்து உளம் மகிழ்ந்தார் 6.1.1041
  2940 ஆறு சூடிய முடியினார் அடியவர்க்கு அன்பால்
  ஈறு இலாத பூசனைகள் யாவையும் மிகச் செய்து
  மாறு இலா மறையவர்க்கு வேண்டின எல்லாம் அளித்துப்
  பேறு மற்று இதுவே எனும் பெரும் களி சிறந்தார் 6.1.1042
  2941 சூத நல் விணை மங்கலத் தொழில் முறை தொடங்கி
  வேத நீதியின் விதி உளி வழா வகை விரித்த
  சாதகத் தொடு சடங்குகள் தச தினம் செல்லக்
  காதல் மேவிய சிறப்பினில் கடி விழா அயர்ந்தார் 6.1.1043
  2942 யாவரும் பெரு மகிழ்ச்சியால் இன்புறப் பயந்த
  பாவை நல் உறுப்பு அணி கிளர் பண்பு எலாம் நோக்கி
  பூவினாள் என வருதலில் பூம்பாவை என்றே
  மேவும் நாமமும் விளம்பினர் புவியின் மேல் விளங்க 6.1.1044
  2943 திங்கள் தோறும் முன் செய்யும் அத் திருவளர் சிறப்பின்
  மங்கலம் புரி நல்வினை மாட்சியில் பெருக
  அங்கண் மா நகர் அமைத்திட ஆண்டு எதிர் அணைந்து
  தங்கு பேர் ஒளிச் சீறடி தளி நடை பயில 6.1.1045
  2944 தளரும் மின்னின் அங்குரம் எனத் தமனியக் கொடியின்
  வளர் இளம் தளிர்க் கிளை என மணி கிளர் ஒளியின்
  அளவிஇல் அஞ்சுடர் கொழுந்து என அணை உறும்பருவத்து
  இள வனப்பு இணை அனையவர்க்கு ஏழி ஆண்டு எய்த 6.1.1046
  2945 அழகின் முன் இளம் பதம் என அணிவிளக்கு என்ன
  விழவு கொண்டு எழும் பேதையர் உடன் விளையாட்டில்
  கழலொடு அம்மனை கந்துகம் என்று மற்று இனைய
  மழலை மெல் கிளிக் குலம் என மனை இடை ஆடி 6.1.1047
  2946 பொன் தொடிச் சிறு மகளிர் ஆயத்து ஒடும் புணர்ந்து
  சிற்றில் முற்றவும் இழைத்து உடன் அடும் தொழில் சிறு சோறு
  உற்ற உண்டிகள் பயின்று ஒளி மணி ஊசல் ஆடி
  மற்றும் இன்புறு வண்டல் ஆட்டு அயர்வுடன் வளர 6.1.1048
  2947 தந்தையாரும் அத் தளிர் இளம் கொம்பு அனாள் தகைமை
  இந்த வையகத்து இன்மையால் இன்புறு களிப்பு
  வந்த சிந்தையின் மகிழ்ந்து மற்று இவள் மணம் பெறுவன்
  அந்தமில் என அருநிதிக்கு உரியன் என்று அறைந்தார் 6.1.1049
  2948 ஆய நாள்களில் அமண் பயில் பாண்டி நாடு அதனைத்
  தூய ஞானம் உண்டு அருளிய தோன்றலார் அணைந்து
  மாயம் வல்ல அமண் கையரை வாதில் வென்றதுவும்
  மேய வெப்பு இடர் மீனவன் மேல் ஒழித்ததுவும் 6.1.1050
  2949 நெருப்பில் அஞ்சினார் தங்களை நீரில் ஒட்டிய பின்
  மருப்பு நீள் கழுக் கோலில் மற்று அவர்கள் ஏறியதும்
  விருப்பினால் திருநீறு மீனவற்கு அளித்து அருளிப்
  பொருப்பு வில்லியார் சாதனம் போற்று வித்ததுவும் 6.1.1051
  2950 இன்னவாறு எலாம் அறிந்துளார் எய்தி அங்கு இசைப்பச்
  சொன்னவர்க்கு எலாம் இருநிதி தூசு உடன் அளித்து
  மன்னு பூந்தராய் வள்ளலார் தமைத் திசை நோக்கிச்
  சென்னி மேல் கரம் குவித்து வீழ்ந்து எழுந்து செந்நின்று 6.1.1052
  2951 சுற்றம் நீடிய கிளை எலாம் சூழ்ந்து உடன் கேட்பக்
  கற்ற மாந்தர் வாழ் காழி நாடு உடையவர்க்கு அடியேன்
  பெற்று எடுத்த பூம் பாவையையும் பிறங்கிய நிதியும்
  முற்றும் என்னையும் கொடுத்தனன் யான் என்று மொழிந்தார் 6.1.1053
  2952 எல்லையில் பெரும் களிப்பினால் இப்பரிசு இயம்பி
  முல்லை வெண் நகை முகிழ் முலையார் உடன் முடியாமல்
  மல்கு செல்வத்தின் வளமையும் மறை வளர் புகலிச்
  செல்வரே உடையார் எனும் சிந்தையால் மகிழ்ந்தார் 6.1.1054
  2953 ஆற்று நாள்களில் அணங்கு அனார் கன்னி மாடத்தின்
  பால் தடம் பொழில் மருங்கினில் பனி மலர் கொய்வான்
  போற்றுவார் குழல் சேடியர் உடன் புறம் போந்து
  கோல் தொடித் தளிர் கையினால் முகை மலர் கொய்ய 6.1.1055
  2954 அன்பர் இன்புறும் ஆர்வத்தின் அளித்த பாங்கு அல்லால்
  பொன் பிறங்கு நீர்ப் புகலி காவலர்க்கு இது புணராது
  என்பது உள் கொண்ட பான்மை ஓர் எயிற்று இளம் பணியாய்
  முன்பு அணைந்தது போல ஓர் முள் எயிற்று அரவம் 6.1.1056
  2955 மௌவல் மாதவிப் பந்தரில் மறைந்து வந்து எய்திச்
  செவ்வி நாண்முகை கவர் பொழுதினில் மலர்ச் செங்கை
  நவ்வி வாள் விழி நறு நுதல் செறி நெறி கூந்தல்
  கொவ்வை வாய் அவள் முகிழ் விரல் கவர்ந்தது குறித்து 6.1.1057
  2956 நாலு தந்தமும் என்பு உறக் கவர்ந்து நஞ்சு உகுத்து
  மேல் எழும் பணம் விரித்து நின்று ஆடி வேறு அடங்க
  நீல வல் விடம் தொடர்ந்து எழ நேர் இழை மென்பூ
  மாலை தீ இடைப் பட்டது போன்று உளம் மயங்கி 6.1.1058
  2957 தரையில் வீழ் தரச் சேடியர் வெருக்கொடு தாங்கி
  விரை செய் மாடத்தின் உள் கொடு புகுந்திட வணிகர்
  உரையும் உள்ளமும் நிலை அழிந்து உறு துயர் பெருகக்
  கரையில் சுற்றமும் தாமும் முன் கலங்கினார் கலுழ்ந்தார் 6.1.1059
  2958 விடம் தொலைத் திடும் விஞ்சையில் பெரியராம் மேலோர்
  அடர்ந்த தீ விடம் அகற்றுதற்கு அணைந்துளார் அனேகர்
  திடம் கொள் மந்திரம் தியானம் பாவக நிலை முட்டி
  தொடர்ந்த செய்வினைத் தனித் தனித் தொழிலராய் சூழ்வார் 6.1.1060
  2959 மருந்தும் எண்ணில மாறில செய்யவும் வலிந்து
  பொருந்து வல் விடம் ஏழு வேகமும் முறை பொங்கிப்
  பெரும் தடம் கண் மெல் கொடியனாள் தலை மிசைப் பிறங்கித்
  திருந்து செய் வினை யாவையும் கடந்து தீர்ந்து இலதால் 6.1.1061
  2960 ஆவி தங்கு பல் குறிகளும் அடைவில ஆக
  மேவு காருட விஞ்சை வித்தகர் இது விதி என்று
  ஓவும் வேலையில் உறு பெரும் சுற்றமும் அலறிப்
  பாவை மேல் விழுந்து அழுதனர் படர் ஒலிக் கடல் போல் 6.1.1062
  2961 சிந்தை வெம் துயர் உறும் சிவநேசரும் தெளிந்து
  வந்த செய்வினை இன்மையில் வையகத்து உள்ளோர்
  இந்த வெவ்விடம் ஒழிப்பவருக்கு ஈகுவன் கண்ட
  அந்தமில் நிதிக் குவை எனப் பறை அறைவித்தார் 6.1.1063
  2962 முரசு இயம்பிய மூன்று நாள் அகவையின் முற்ற
  அரசர் பாங்கு உளோர் உள்பட அவனி மேல் உள்ள
  கரையில் கல்வியோர் யாவரும் அணைந்து தம் காட்சி
  புரையில் செய்கையில் தீர்ந்திடாது ஒழிந்திடப் போனார் 6.1.1064
  2963 சீரின் மன்னிய சிவநேசர் கண்டு உளம் மயங்கிக்
  காரின் மல்கிய சோலை சூழ் கழுமலத் தலைவர்
  சாரும் அவ்வளவும் உடல் தழல் இடை அடக்கிச்
  சேர என்பொடு சாம்பல் சேமிப்பது தெளிவார் 6.1.1065
  2964 உடைய பிள்ளையார்க்கு என இவள் தனை உரைத்த அதனால்
  அடைவு துன்புறுவது அதற்கு இலையாம் நமக்கு என்றே
  இடர் ஒழிந்த பின் அடக்கிய என்பொடு சாம்பல்
  புடை பெருத்த கும்பத்தினில் புகப் பெய்து வைப்பார் 6.1.1066
  2965 கன்னி மாடத்தில் முன்பு போல் காப்புற அமைத்துப்
  பொன்னும் முத்தும் மேல் அணிகலன் பூந்துகில் சூழ்ந்து
  பன்னு தூவியின் பஞ்சணை விரைப் பள்ளி அதன் மேல்
  மன்னும் பொன்னரி மாலைகள் அணிந்து வைத்தனரால் 6.1.1067
  2966 மாலை சாந்தொடும் மஞ்சனம் நாள் தொறும் வழாமைப்
  பாலின் நேர் தரும் போனகம் பகல் விளக்கி இனைய
  சாலும் நன்மையில் தகுவன நாள்தொறும் சமைத்தே
  ஏலுமால் செய யாவரும் வியப்பு எய்தும் நாளில் 6.1.1068
  2967 சண்பை மன்னவர் திரு ஒற்றியூர் நகர் சார்ந்து
  பண்பு பெற்ற நல் தொண்டர் களுடன் பணிந்து இருந்த
  நண்பு மிக்க நல் வார்த்தை அந் நல் பதி உள்ளோர்
  வண் புகழ்ப் பெரு வணிகர்க்கு வந்து உரை செய்தார் 6.1.1069
  2968 சொன்னவர்க்கு எலாம் தூசொடு காசு பொன் அளித்தே
  இன்ன தன்மையர் என ஒணா மகிழ் சிறந்து எய்தச்
  சென்னி வாழ் மதியார் திரு ஒற்றியூர் அளவும்
  துன்னு நீள் நடைக் காவணம் துகில் விதானித்து 6.1.1070
  2969 மகர தோரணம் வண் குலைக் கமுகொடு கதலி
  நிகரில் பல் கொடித் தாமங்கள் அணிபெற நிரைத்து
  நகர நீள் மறுகு யாவையும் நலம் புனைந்து அணியால்
  புகரில் பொன் உலகம் இழிந்ததாம் எனப் பொலிவித்தார் 6.1.1071
  2970 இன்னவாறு அணி செய்து பல் குறை அறுப்ப ஏவி
  முன்னம் ஒற்றியூர் நகர் இடை முத்தமிழ் விரகர்
  பொன் அடித் தலம் தலைமிசை புனைவான் என்று எழுவார்
  அந்நகர் பெரும் தொண்டரும் உடன் செல அணைந்தார் 6.1.1072
  2971 ஆய வேலையில் அருமறைப் புகலியர் பிரானும்
  மேய ஒற்றியூர் பணிபவர் வியன் நகர் அகன்று
  காயல் சூழ் கரைக் கடல் மயிலாப்புரி நோக்கித்
  தூய தொண்டர் தம் குழாத்தொடும் எதிர் வந்து தோன்ற 6.1.1073
  2972 மாறில் வண் பெரு வணிகரும் தொண்டரும் மலர்ந்த
  நீறு சேர் தவக் குழாத்தினை நீள் இடைக் கண்டே
  ஆறு சூடினார் திருமகனார் அணைந்தார் என்று
  ஈறிலாத ஓர் மகிழ்ச்சியினால் விழுந்து இறைஞ்ச 6.1.1074
  2973 காழி நாடரும் கதிர் மணிச் சிவிகை நின்று இழிந்து
  சூழ் இரும் பெரும் தொண்டர் முன் தொழுது எழுந்து அருளி
  வாழி மாதவர் வணிகர் செய் திறம் சொலக் கேட்டே
  ஆழி சூழ் மயிலா புரித் திருநகர் அணைந்தார் 6.1.1075
  2974 அத் திறத்து முன் நிகழ்ந்தது திரு உள்ளத்து அமைத்துச்
  சித்தம் இன்புறும் சிவநேசர் தம் செயல் வாய்ப்பப்
  பொய்த்த அச் சமண் சாக்கியர் புறத்துறை அழிய
  வைத்த அப்பெரும் கருணை நோக்கால் மகிழ்ந்து அருளி 6.1.1076
  2975 கங்கை வார் சடையார் கபாலீச்சரத்து அணைந்து
  துங்க நீள் சுடர்க் கோபுரம் தொழுது புக்கு அருளி
  மங்கை பங்கர் தம் கோயிலை வலம் கொண்டு வணங்கிச்
  செங்கை சென்னி மேல் குவிந்திடத் திருமுன்பு சேர்ந்தார் 6.1.1077
  2976 தேவ தேவனைத் திருக் கபாலீச்சரத்து அமுதைப்
  பாவை பாகனைப் பரிவுறு பண்பினால் பரவி
  மேவு காதலின் விரும்பிய விரைவினால் விழுந்து
  நாவின் வாய்மையில் போற்றினார் ஞான சம்பந்தர் 6.1.1078
  2977 போற்றி மெய் அருள் திறம் பெறு பரிவுடன் வணங்கி
  நீற்றின் மேனியில் நிறை மயிர்ப் புளகங்கள் நெருங்கக்
  கூற்று அடர்த்தவர் கோயிலின் புறம் போந்து அருளி
  ஆற்றும் இன் அருள் வணிகர் மேற் செல அருள் செய்வார் 6.1.1079
  2978 ஒருமை உய்த்த நல் உணர்வினீர் உலகவர் அறிய
  அருமையால் பெறு மகள் என்பு நிறைத்த அக் குடத்தைப்
  பெரு மயானத்து நடம் புரிவார் பெரும் கோயில்
  திருமதில் புறவாய்தலிற் கொணர்க என்று செப்ப 6.1.1080
  2979 அந்தமில் பெரு மகிழ்ச்சியால் அவனி மேல் பணிந்து
  வந்து தம் திரு மனையினில் மேவி அம்மருங்கு
  கந்த வார் பொழில் கன்னி மாடத்தினில் புக்கு
  வெந்த சாம்பலோடு என்பு சேர் குடத்தை வேறு எடுத்து 6.1.1081
  2980 மூடு பன் மணிச் சிவிகை உள்பெய்து முன்போத
  மாடு சேடியர் இனம் புடை சூழ்ந்து வந்து அணைய
  ஆடல் மேவினார் திருக் கபாலீச்சரம் அணைந்து
  நீடு கோபுரத்து எதிர் மணிச் சிவிகையை நீக்கி 6.1.1082
  2981 அங்கணாளர் தம் அபிமுகத்தினில் அடி உறைப்பால்
  மங்கை என்பு சேர் குடத்தினை வைத்து முன் வணங்கப்
  பொங்கு நீள் புனல் புகலி காவலர் புவனத்துத்
  தங்கி வாழ்பவர்க்கு உறுதியாம் நிலைமை சாதிப்பார் 6.1.1083
  2982 மாடம் ஓங்கிய மயிலை மா நகர் உளார் மற்றும்
  நாடு வாழ்பவர் நன்றி இல் சமயத்தின் உள்ளோர்
  மாடு சூழ்ந்து காண்பதற்கு வந்து எய்தியே மலிய
  நீடு தேவர்கள் ஏனையோர் விசும்பு இடை நெருங்க 6.1.1084
  2983 தொண்டர் தம் பெரும் குழாம் புடை சூழ்தரத் தொல்லை
  அண்டர் நாயகர் கோபுர வாயில் நேர் அணைந்து
  வண்டு வார் குழலாள் என்பு நிறைந்த மண் குடத்தைக்
  கண்டு தம்பிரான் கருணையின் பெருமையே கருதி 6.1.1085
  2984 இந்த மாநிலத்து இறந்துளோர் என்பினைப் பின்னும்
  நந்து நன்னெறிப் படுத்திட நன்மையாம் தன்மை
  அந்த என்பொடு தொடர்ச்சியாம் என அருள் நோக்கால்
  சிந்தும் அங்கம் அங்குடைய பூம்பாவை பேர் செப்பி 6.1.1086
  2985 மண்ணினில் பிறந்தார் பெறும் பயன் மதி சூடும்
  அண்ணலார் அடியார் தமை அமுது செய்வித்தல்
  கண்ணினால் அவர் நல்விழாப் பொலிவு கண்டார் தல்
  உண்மையாம் எனில் உலகர் முன் வருக என உரைப்பார் 6.1.1087
  2986 மன்னுவார் சடையாரை முன் தொழுது மட்டு இட்ட
  என்னும் நல் பதிகத்தினில் போதியோ என்னும்
  அன்ன மெய்த் திருவாக்கு எனும் அமுதம் அவ்வங்கம்
  துன்ன வந்து வந்து உருவமாய்த் தொக்கது அக்குடத்துள் 6.1.1088
  2987 ஆன தன்மையின் அத்திரு பாட்டினில் அடைவே
  போன வாயுவும் வடிவமும் பொலிவொடு நிரம்பி
  ஏனை அக்குடத்து அடங்கி முன் இருந்து எழுவதன் முன்
  ஞான போனகர் பின் சமண்பாட்டினை நவில்வார் 6.1.1089
  2988 தேற்றமில் சமண் சாக்கியத் திண்ணரிச் செய்கை
  ஏற்றது அன்று என எடுத்து உரைப்பார் என்ற போது
  கோல் தொடிச் செங்கை தோற்றிடக் குடம் உடைந்து எழுவாள்
  போற்று தாமரைப் போது அவிழ்ந்து எழுந்தனள் போன்றாள் 6.1.1090
  2989 எடுத்த பாட்டினில் வடிவு பெற்று இரு நான்கு திருப்பாட்டு
  அடுத்த அம்முறைப் பன்னிரண்டு ஆண்டு அளவு அணைந்து
  தொடுத்த வெஞ்சமண் பாட்டினில் தோன்றிடக் கண்டு
  விடுத்த வேட்கையர் திருக் கடைக் காப்பு மேல் விரித்தார் 6.1.1091
  2990 ஆங்கனம் எழுந்து நின்ற அணங்கினை நோக்குவார்கள்
  ஈங்கு இது காணீர் என்னா அற்புதம் எய்தும் வேலைப்
  பாங்கு சூழ் தொண்டர் ஆனோர் அரகர என்னப் பார்மேல்
  ஓங்கிய ஓசை உம்பர் நாட்டினை உற்றது அன்றே 6.1.1092
  2991 தேவரும் முனிவர் தாமும் திருவருள் சிறப்பு நோக்கி
  பூவரு விரை கொள் மாரி பொழிந்தனர் ஒழிந்த மண்ணோர்
  யாவரும் இருந்த வண்ணம் எம்பிரான் கருணை என்றே
  மேவிய கைகள் உச்சி மேல் குவித்து இறைஞ்சி வீழ்ந்தார் 6.1.1093
  2992 அங்கு அவள் உருவம் காண்பார் அதிசயம் மிகவும் எய்திப்
  பங்கம் உற்றாரே போன்றார் பர சமயத்தின் உள்ளோர்
  எங்குள செய்கை தான் மற்று என் செய்தவாறு இது என்று
  சங்கையாம் உணர்வு கொள்ளும் சமணர் தள்ளாடி வீழ்ந்தார் 6.1.1094
  2993 கன்னி தன் வனப்புத் தன்னைக் கண்களால் முடியக் காணார்
  முன்னுறக் கண்டார்க்கு எல்லாம் மொய் கரும் குழலின் பாரம்
  மன்னிய வதனம் செம் தாமரையினில் கரிய வண்டு
  துன்னிய ஒழுங்கு துற்ற சூழல் போல் இருண்டு தோன்ற 6.1.1095
  2994 பாங்கு அணி சுரும்பு மொய்த்த பனிமலர் அளகப் பந்தி
  தேங்கமழ் ஆரம் சேரும் திருநுதல் விளக்கம் நோக்கில்
  பூங்கொடிக்கு அழகின் மாரி பொழிந்திடப் புயல் கீழ் இட்ட
  வாங்கிய வான வில்லின் வளர் ஒளி வனப்பு வாய்ப்ப 6.1.1096
  2995 பருவ மென் கொடிகள் பண்டு புரம் எரித்தவர் தம் நெற்றி
  ஒரு விழி எரியின் நீறாய் அருள் பெற உளனாம் காமன்
  செரு எழும் தனு அது ஒன்றும் சேம வில் ஒன்றும் ஆக
  இரு பெரும் சிலைகள் முன் கொண்டு எழுந்தன போல ஏற்ப 6.1.1097
  2996 மண்ணிய மணியின் செய்ய வளர் ஒளி மேனியாள் தன்
  கண்ணிணை வனப்புக் காணில் காமரு வதனத் திங்கள்
  தண்ணளி விரிந்த சோதி வெள்ளத்தில் தகைவின் நீள
  ஒண் நிறக் கரிய செய்ய கயல் இரண்டு ஒத்து உலாவ 6.1.1098
  2997 பணி வளர் அல்குல் பாவை நாசியும் பவள வாயும்
  நணிய பேர் ஒளியில் தோன்றும் நலத்தினை நாடுவார்க்கு
  மணி நிறக் கோபம் கண்டு மற்றது வவ்வத் தாழும்
  அணி நிறக் காம ரூபி அணைவதாம் அழகு காட்ட 6.1.1099
  2998 இளமயில் அனைய சாயல் ஏந்து இழை குழை கொள் காது
  வளம் மிகு வனப்பினாலும் வடிந்த தாள் உடைமையாலும்
  கிளர் ஒளி மகரம் வேறு கெழுமிய தன்மையாலும்
  அளவில் சீர் அனங்கன் வென்றிக் கொடி இரண்டு அனையாக 6.1.1100
  2999 வில் பொலி தரளக் கோவை விளங்கிய கழுத்து மீது
  பொற்பமை வதனமாகும் பதும நல் நிதியம் பூத்த
  நற்பெரும் பணிலம் என்னும் நன்னிதி போன்று தோன்றி
  அற்பொலிவு கண்டார் தந்த அருட்கு அடையாளம் காட்ட 6.1.1101
  3000 எரியவிழ் காந்தள் மென்பூத் தலை தொடுத்து இசைய வைத்துத்
  திரன் பெறச் சுருக்கும் செச்சை மாலையோ தெரியின் வேறு
  கரு நெடு கயல் கண் மங்கை கைகளால் காந்தி வெள்ளம்
  அருகு இழிந்தனவோ என்னும் அதிசயம் வடிவில் தோன்ற 6.1.1102
  3001 ஏர் கெழு மார்பில் பொங்கும் ஏந்து இளம் கொங்கை நாகக்
  கார் கெழு விடத்தை நீக்கும் கவுணியர் தலைவர் நோக்கால்
  ஆர் திரு அருளில் பூரித்து அடங்கிய அமுதக் கும்பச்
  சீர் கெழு முகிழைக் காட்டும் செவ்வியில் திகழ்ந்து தோன்ற 6.1.1103
  3002 காம வேள் என்னும் வேடன் உந்தியில் கரந்து கொங்கை
  நேமி அம் புட்கள் தம்மை அகப்பட நேரிது ஆய
  தாம நீள் கண்ணி சேர்ந்த சலாகை தூக்கியதே போலும்
  வாமமே கலை சூழ் வல்லி மருங்கின் மேல் உரோம வல்லி 6.1.1104
  3003 பிணி அவிழ் மலர் மென் கூந்தல் பெண் அமுது அனையாள் செம்பொன்
  அணி வளர் அல்குல் தங்கள் அரவு செய் பிழையால் அஞ்சி
  மணி கிளர் காஞ்சி சூழ்ந்து வனப்புடை அல்குல் ஆகிப்
  பணி உலகு ஆளும் சேடன் பணம் விரித்து அடைதல் காட்ட 6.1.1105
  3004 வரிமயில் அனைய சாயல் மங்கை பொன் குறங்கின் மாமை
  கரி இளம் பிடிக்கை வென்று கதலி மென் தண்டு காட்ட
  தெரிவுறும் அவர்க்கு மென்மைச் செழு முழந்தாளின் செவ்வி
  புரிவுறு பொன் பந்து என்னப் பொலிந்து ஒளி விளங்கிப் பொங்க 6.1.1106
  3005 பூவலர் நறுமென் கூந்தல் பொன் கொடி கணைக்கால் காமன்
  ஆவ நாழிகையே போலும் அழகினில் மேன்மை எய்த
  மேவிய செம்பொன் தட்டின் வனப்பினை மீதிட்டு என்றும்
  ஓவியர்க்கு எழுத ஒண்ணாப் பரட்டு ஒளி ஒளிர் உற்று ஓங்க 6.1.1107
  3006 கற்பகம் ஈன்ற செவ்விக் காமரு பவளச் சோதிப்
  பொன் திரள் வயிரப் பத்திப் பூந்துணர் மலர்ந்த போலும்
  நற்பதம் பொலிவு காட்ட ஞாலமும் விசும்பு எல்லாம்
  அற்புதம் எய்தத் தோன்றி அழகினுக்கு அணியாய் நின்றாள் 6.1.1108
  3007 எண்ணில் ஆண்டு எய்தும் வேதாப் படைத்தவள் எழிலின் வெள்ளம்
  நண்ணும் நான் முகத்தால் கண்டான் அவளினும் நல்லாள் தன்பால்
  புண்ணியப் பதினாறு ஆண்டு பேர் பெறும் புகலி வேந்தர்
  கண் நுதல் கருணை வெள்ளம் ஆயிரம் முகத்தால் கண்டார் 6.1.1109
  3008 இன்னணம் விளங்கிய ஏர் கொள் சாயலாள்
  தன்னை முன் கண் உறக் கண்ட தாதையார்
  பொன் அணி மாளிகைப் புகலி வேந்தர் தாள்
  சென்னியில் பொருந்த முன் சென்று வீழ்ந்தனர் 6.1.1110
  3009 அணங்கினும் மேம்படும் அன்னம் அன்னவள்
  பணம் புரி அரவரைப் பரமர் முன் பணிந்து
  இணங்கிய முகில் மதில் சண்பை ஏந்தலை
  வணங்கியே நின்றனள் மண்ணுளோர் தொழ 6.1.1111
  3010 சீர் கெழு சிவ நேசர் தம்மை முன்னமே
  கார் கெழு சோலை சூழ் காழி மன்னவர்
  ஏர் கெழு சிறப்பில் நும் மகளை கொண்டு இனிப்
  பார் கெழு மனையில் படர்மின் என்றலும் 6.1.1111
  3011 பெருகிய அருள் பெறும் வணிகர் பிள்ளையார்
  மருவு தாமரை அடி வணங்கிப் போற்றி நின்று
  அருமையால் அடியனேன் பெற்ற பாவையைத்
  திருமணம் புணர்ந்து அருள் செய்யும் என்றலும் 6.1.1113
  3012 மற்றவர் தமக்கு வண் புகலி வாணர் நீர்
  பெற்ற பெண் விடத்தினால் வீந்த பின்னையான்
  கற்றைவார் சடையவர் கருணை காண்வர
  உற்பவிப் பித்தலால் உரை தகாது என 6.1.1114
  3013 வணிகரும் சுற்றமும் மயங்கிப் பிள்ளையார்
  அணிமலர் அடியில் வீழ்ந்து அரற்ற ஆங்கு அவர்
  தணிவில் நீள் பெருந்துயர் தணிய வேத நூல்
  துணிவினை அருள் செய்தார் தூய வாய்மையார் 6.1.1115
  3014 தெள்ளு நீதியின் முறை கேட்ட சீர்க்கிளை
  வெள்ளமும் வணிகரும் வேட்கை நீத்திடப்
  பள்ள நீர்ச் செலவு எனப் பரமர் கோயிலின்
  உள் எழுந்து அருளினார் உடைய பிள்ளையார் 6.1.1116
  3015 பான்மையால் வணிகரும் பாவை தன் மணம்
  ஏனையோர்க்கு இசைகிலேன் என்று கொண்டு போய்
  வானுயர் கன்னி மாடத்து வைத்தனர்
  தேனமர் கோதையும் சிவத்தை மேவினாள் 6.1.1117
  3016 தேவர் பிரான் அமர்ந்து அருளும் திருக் கபாலீச்சரத்து
  மேவிய ஞானத் தலைவர் விரிஞ்சன் முதல் எவ்வுயிர்க்கும்
  காவலனார் பெருங்கருணை கை தந்த படி போற்றிப்
  பாவலர் செந்தமிழ் பாடி பன் முறையும் பணிந்து எழுவார் 6.1.1118
  3017 தொழுது புறம் போந்து அருளித் தொண்டர் குழாம் புடை சூழ
  பழுதில் புகழ் திருமயிலைப் பதியில் அமர்ந்து அருளும் நாள்
  முழுதுலகும் தரும் இறைவர் முதல் தானம் பல இறைஞ்ச
  அழுதுலகை வாழ்வித்தார் அப்பதியின் மருங்கு அகல்வார் 6.1.1119
  3018 திருத்தொண்டர் அங்கு உள்ளார் விடை கொள்ளச் சிவநேசர்
  வருத்தம் அகன்றிட மதுர மொழி அருளி விடை கொடுத்து
  நிருத்தர் உறை பிற பதிகள் வணங்கிப் போய் நிறை காதல்
  அருத்தியோடும் திருவான்மியூர் பணிய அணைவுற்றார் 6.1.1120
  3019 திருவான்மியூர் மன்னும் திருத்தொண்டர் சிறப்பு எதிர
  வருவார் மங்கல அணிகள் மறுகு நிரைத்து எதிர்கொள்ள
  அருகாக இழிந்து அருளி அவர் வணங்கத் தொழுது அன்பு
  தருவார் தம் கோயில் மணித்தடம் நெடுங்கோபுரம் சார்ந்தார் 6.1.1121
  3020 மிக்குயர்ந்த கோபுரத்தை வணங்கி வியன் திருமுன்றில்
  புக்கருளி கோயிலினைப் புடை வலம் கொண்டு உள் அணைந்து
  கொக்கு இறகும் மதிக் கொழுந்தும் குளிர் புனலும் ஒளிர்கின்ற
  செக்கர் நிகர் சடை முடியார் சேவடியின் கீழ்த் தாழ்ந்தார் 6.1.1122
  3021 தாழ்ந்து பல முறை பணிந்து தம்பிரான் முன் நின்று
  வாழ்ந்து களிவரப் பிறவி மருந்தான பெருந் தகையைச்
  சூழ்ந்த இசைத் திருப்பதிகச் சொல் மாலை வினா உரையால்
  வீழ்ந்த பெரும் காதலுடன் சாத்தி மிக இன்புற்றார் 6.1.1123
  3022 பரவி வரும் ஆனந்தம் நிறைந்த துளி கண் பனிப்ப
  விரவு மயிர்ப் புளகங்கள் மிசை விளங்கப் புறத்து அணைவுற்று
  அரவ நெடும் திரை வேலை அணிவான்மியூர் அதனுள்
  சிரபுரத்துப் புரவலனார் சில நாள் அங்கு இனிது அமர்ந்தார் 6.1.1124
  3023 அங்கண் அமர்வார் உலகு ஆள் உடையாரை அரும் தமிழின்
  பொங்கும் இசைப் பதிகங்கள் பல போற்றிப் போந்து அருளிக்
  கங்கை அணி மணி முடியார் பதி பலவும் கலந்து இறைஞ்சிச்
  செங்கண் விடைக் கொடியார் தம் இடைச் சுரத்தைச் சேர் உற்றார் 6.1.1125
  3024 சென்னி இள மதி அணிந்தார் மருவு திரு இடைச் சுரத்து
  மன்னும் திருத் தொண்டர் குழாம் எதிர் கொள்ள வந்து அருளி
  நல் நெடும் கோபுரம் இறைஞ்சி உள்புகுந்து நல் கோயில்
  தன்னை வலம் கொண்டு அணைந்தார் தம்பிரான் திரு முன்பு 6.1.1126
  3025 கண்ட பொழுதே கலந்த காதலால் கை தலை மேல்
  கொண்டு தலம் உற விழுந்து குலவு பெரு மகிழ்ச்சி உடன்
  மண்டிய பேர் அன்பு உருகி மயிர் முகிழ்ப்ப வணங்கி எழுந்து
  அண்டர் பிரான் திருமேனி வண்ணம் கண்டு அதிசயித்தார் 6.1.1127
  3026 இருந்த இடைச் சுரம் மேவும் இவர் வண்ணம் என்னே என்று
  அரும் தமிழின் திருப்பதிகத்து அலர் மாலை கொடு பரவித்
  திருந்து மனம் கரைந்து உருகத் திருக்கடைக் காப்புச் சாத்திப்
  பெரும் தனி வாழ்வினைப் பெற்றார் பேர் உலகின் பேறு ஆனார் 6.1.1128
  3027 நிறைந்து ஆரா வேட்கையினால் நின்று இறைஞ்சி புறம் போந்து அங்கு
  உறைந்து அருளிப் பணிகின்றார் உமைபாகர் அருள் பெற்றுச்
  சிறந்த திருத் தொண்டருடன் எழுந்து அருளிச் செந்துருத்தி
  அறைந்து அளிகள் பயில் சாரல் திருக்கழுக் குன்றினை அணைந்தார் 6.1.1129
  3028 சென்று அணையும் பொழுதின் கண் திருத்தொண்டர் எதிர் கொள்ளப்
  பொன் திகழும் மணிச் சிவிகை இழிந்து அருளி உடன் போந்து
  மன்றல் விரி நறும் சோலைத் திருமலையை வலம் கொண்டு
  மின் தயங்கும் சடையாரை விருப்பினுடன் பணிகின்றார் 6.1.1130
  3029 திருக்கழுக் குன்று அமர்ந்த செங்கனகத் தனிக் குன்றைப்
  பெருக்க வளர் காதலினால் பணிந்து எழுந்து பேராத
  கருத்தின் உடன் காதல் செயும் கோயில் கழுக்குன்று என்று
  திருப்பதிகம் புனைந்து அருளிச் சிந்தை நிறை மகிழ் உற்றார் 6.1.1131
  3030 இன்புற்று அங்கு அமர்ந்து அருளி ஈறில் பெரும் தொண்டர் உடன்
  மின் பெற்ற வேணியினார் அருள் பெற்றுப் போந்து அருளி
  என்புற்ற மணிமார்பர் எல்லை இலா ஆட்சி புரிந்து
  அன்புற்று மகிழ்ந்த திரு அச்சிறு பாக்கம் அணைந்தார் 6.1.1132
  3031 ஆதி முதல் வரை வணங்கி ஆட்சி கொண்டார் என மொழியும்
  கோயில் திருப்பதிக இசை குலாவிய பாடலில் போற்றி
  மாதவத்து முனிவருடன் வணங்கி மகிழ்ந்து இன்புற்றுத்
  தீது அகற்றும் செய்கையினார் சில நாள் அமர்ந்து அருளி 6.1.1133
  3032 ஏறணிந்த வெல் கொடியார் இனிது அமர்ந்த பதி பிறவும்
  நீறணிந்த திருத்தொண்டர் எதிர் கொள்ள நேர்ந்து இறைஞ்சி
  வேறு பல நதி கானம் கடந்து அருளி விரிசடையில்
  ஆறணிந்தார் மகிழ்ந்த திரு அரசிலியை வந்து அடைந்தார் 6.1.1134
  3033 அரசிலியை அமர்ந்து அருளும் அங்கண் அரசைப் பணிந்து
  பரசி எழு திருப் புறவார் பனம் காட்டூர் முதலாய
  விரை செய் மலர்க் கொன்றையினார் மேவு பதி பல வணங்கித்
  திரை செய் நெடும் கடல் உடுத்த திருத்தில்லை நகர் அணைந்தார் 6.1.1135
  3034 எல்லையில் ஞானத் தலைவர் எழுந்து அருள எதிர் கொள்வார்
  தில்லையில் வாழ் அந்தணர் மெய்த் திருத்தொண்டர் சிறப்பின் ஒடு
  மல்கி எதிர் பணிந்து இறைஞ்ச மணிமுத்தின் சிவிகை இழிந்து
  அல்கு பெரும் காதல் உடன் அஞ்சலி கொண்டு அணைகின்றார் 6.1.1136
  3035 திரு எல்லையினைப் பணிந்து சென்று அணைவார் சேண் விசும்பை
  மருவி விளங்குஒளி தழைக்கும் வடதிசை வாயிலை வணங்கி
  உருகு பெரும் காதல் உடன் உள் புகுந்து மறையின் ஒலி
  பெருகி வளர் மணிமாடப் பெரும் திரு வீதியை அணைந்தார் 6.1.1137
  3036 நலம் மலியும் திருவீதி பணிந்து எழுந்து நல் தவர்தம்
  குலம் நிறைந்த திருவாயில் குவித்த மலர்ச் செங்கையோடு
  தலமுற முன் தாழ்ந்து எய்தித் தமனிய மாளிகை மருங்கு
  வலமுற வந்து ஓங்கிய பேரம்பலத்தை வணங்கினார் 6.1.1138
  3037 வணங்கி மிக மனம் மகிழ்ந்து மால் அயனும் தொழும் பூத
  கணங்கள் மிடை திருவாயில் பணிந்து எழுந்து கண் களிப்ப
  அணங்கு தனி கண்டு அருள அம்பலத்தே ஆடுகின்ற
  குணம் கடந்த தனிக் கூத்தர் பெரும் கூத்து கும்பிடுவார் 6.1.1139
  3038 தொண்டர் மனம் பிரியாத திருப்படியைத் தொழுது இறைஞ்சி
  மண்டுபெருங் காதலினால் நோக்கி முகம் மலர்ந்து எழுவார்
  அண்டம் எலாம் நிறைந்து எழுந்த ஆனந்தத்துள் அலைந்து
  கண்ட பேரின் பத்தின் கரையில்லா நிலை அணைந்தார் 6.1.1140
  3039 அந்நிலைமை அடைந்து திளைத்து ஆங்கு எய்தாக் காலத்தில்
  மன்னு திரு அம்பலத்தை வலம் கொண்டு போந்து அருளி
  பொன் அணி மாளிகை வீதிப் புறத்து அணைந்து போது தொறும்
  இன்னிசை வண்தமிழ் பாடிக் கும்பிட்டு அங்கு இனிது இருந்தார் 6.1.1141
  3040 திருந்திய சீர்த் தாதையார் சிவ பாத இருதயரும்
  பொருந்து திருவளர் புகலிப் பூசுரரும் மாதவரும்
  பெரும் திருமால் அயன் போற்றும் பெரும் பற்ற புலியூரில்
  இருந் தமிழ் ஆகரர் அணைந்தார் எனக் கேட்டு வந்து அணைந்தார் 6.1.1142
  3041 ஆங்கு அவரைக் கண்டு சிறப்பு அளித்து அருளி அவரோடும்
  தாங்கரிய காதலினால் தம் பெருமான் கழல் வணங்க
  ஓங்கு திருத் தில்லை வாழ் அந்தணரும் உடன் ஆகத்
  தேன் கமழ் கொன்றைச் சடையார் திருச்சிற்றம்பலம் பணிந்தார் 6.1.1143
  3042 தென் புகலி அந்தணரும் தில்லை வாழ் அந்தணர் முன்
  அன்பு நெறி பெருக்குவித்த அண்டகையார் அடி போற்றி
  பொன் புரி செஞ்சடைக் கூத்தர் அருள் பெற்று போந்து அருளி
  இன்புறு தோணியில் அமர்ந்தார் தமை வணங்க எழுந்து அருள 6.1.1144
  3043 நல் தவர் தம் குழாத்தோடும் நம்பர் திரு நடம் செய்யும்
  பொன் பதியின் திரு எல்லை பணிந்து அருளிப் புறம் போந்து
  பெற்றம் உயர்த்தவர் அமர்ந்த பிறபதியும் புக்கு இறைஞ்சிக்
  கற்றவர்கள் பரவு திருக் கழுமலமே சென்று அடைவார் 6.1.1145
  3044 பல் பதிகள் கடந்து அருளிப் பன்னிரண்டு பேர் படைத்த
  தொல்லை வளப் பூந்தராய் தூரத்தே தோன்றுதலும்
  மல்கு திரு மணிமுத்தின் சிவிகை இழிந்து எதிர் வணங்கி
  செல்வ மிகு பதி அதன் மேல் திருப்பதிகம் அருள் செய்வார் 6.1.1146
  3045 மன்னும் இசை மொழி வண்டார் குழல் அரிவை என்று எடுத்து
  மின்னு சுடர் மாளிகை விண் தாங்குவ போல் வேணுபுரம்
  என்னும் இசைச் சொல் மாலை எடுத்து இயம்பி எழுந்து அருளிப்
  புன்னை மணம் கமழ் புறவப் புறம்பு அணையில் வந்து அணைந்தார் 6.1.1147
  3046 வாழி வளர் புறம்பு அணையின் மருங்கு அணைந்து வரி வண்டு
  சூழும் மலர் நறும் தீப தூபங்களுடன் தொழுது
  காழி நகர் சேர்மின் எனக் கடை முடிந்த திருப்பதிகம்
  ஏழிசையின் உடன் பாடி எயின் மூதூர் உள் புகுந்தார் 6.1.1148
  3047 சேண் உயர்ந்த திருத்தோணி வீற்று இருந்த சிவபெருமான்
  தான் நினைந்த ஆதரவின் தலைப்பாட்டு தனை உன்னி
  நீள் நிலைக் கோபுரம் அணைந்து நேர் இறைஞ்சிப் புக்கு அருளி
  வாண் நிலவு பெருங் கோயில் வலம் கொண்டு முன் பணிந்தார் 6.1.1149
  3048 முன் இறைஞ்சித் திருவருளின் முழு நோக்கம் பெற்று ஏறிப்
  பொன் இமயப் பாவையுடன் புணர்ந்து இருந்த புராதனரைச்
  சென்னி மிசைக் குவித்த கரம் கொடு விழுந்து திளைத்து எழுந்து
  மன்னு பெரு வாழ்வு எய்தி மனம் களிப்ப வணங்குவார் 6.1.1150
  3049 பரவு திருப் பதிகங்கள் பலவும் இசையினில் பாடி
  விரவிய கண் அருவி நீர் வெள்ளத்தில் குளித்து அருளி
  அரவு அணிந்தார் அருள் பெருக புறம்பு எய்தி அன்பர் உடன்
  சிரபுரத்துப் பெரும் தகையார் தம் திருமாளிகை சேர்ந்தார் 6.1.1151
  3050 மாளிகையின் உள் அணைந்து மறையவர்கட்கு அருள் புரிந்து
  தாள் பணியும் பெரும் கிளைக்குத் தகுதியினால் தலை அளிசெய்து
  ஆளுடைய தம் பெருமான் அடியவர் களுடன் அமர்ந்து
  நீளவரும் பேரின்பம் மிகப் பெருக நிகழு நாள் 6.1.1152
  3051 காழி நாடு உடைய பிரான் கழல் வணங்கி மகிழ்வு எய்த
  ஆழியினும் மிகப் பெருகும் ஆசையுடன் திருமுருகர்
  வாழி திரு நீல நக்கர் முதல் தொண்டர் மற்று எணையோர்
  சூழும் நெடும் சுற்றம் உடன் தோணிபுரம் தொழுது அணைந்தார் 6.1.1153
  3052 வந்தவரை எதிர் கொண்டு மனம் மகிழ்ந்து சண்பையர்கோன்
  அந்தமில் சீர் அடியார்கள் அவரோடும் இனிது அமர்ந்து
  சுந்தரவார் அணங்கின் உடன் தோணியில் வீற்று இருந்தாரைச்
  செந்தமிழின் பந்தத்தால் திருப்பதிகம் பல பாடி 6.1.1154
  3053 பெரு மகிழ்ச்சியுடன் செல்லப் பெரும் தவத்தால் பெற்றவரும்
  மருவு பெரும் கிளையான மறையவரும் உடன் கூடித்
  திருவளர் ஞானத்தலைவர் திருமணம் செய்து அருளுதற்குப்
  பருவம் இது என்று எண்ணி அறிவிக்கப் பாங்கு அணைந்தார் 6.1.1155
  3054 நாட்டு மறை முறை ஒழுக்கம் ஞான போனகருக்கும்
  கூட்டுவது மனம் கொள்வார் கோதில் மறை நெறிச் சடங்கு
  காட்டவரும் வேள்வி பல புரிவதற்கு ஓர் கன்னிதணை
  வேட்டருள வேண்டும் என விண்ணப்பம் செய்தார்கள் 6.1.1156
  3055 மற்றவர் தம் மொழி கேட்டு மாதவத்தின் கொழுந்து அனையார்
  சுற்றம் உறும் பெரும் பாசத் தொடர்ச்சி விடும் நிலைமையராய்
  பெற்றம் உயர்த்தவர் அருள் முன் பெற்றதினால் இசையாது
  முற்றியது ஆயினும் கூடாது என்று அவர் முன் மொழிந்து அருள 6.1.1157
  3056 அருமறையோர் அவர் பின்னும் கை தொழுது அங்கு அறிவிப்பார்
  இருநிலத்து மறை வழக்கம் எடுத்தீர் நீர் ஆதலினால்
  வருமுறையால் அறுதொழிலின் வைதிகமாம் நெறி ஒழுகும்
  திருமணம் செய்து அருளுதற்குத் திரு உள்ளம் செய்யும் என 6.1.1158
  3057 மறை வாழ அந்தணர் வாய்மை ஒழுக்கம் பெருகும்
  துறை வாழச் சுற்றத்தார் தமக்கு அருளி உடன் படலும்
  பிறை வாழும் திருமுடியில் பெரும் புனலோடு அரவு அணிந்த
  கறை வாழும் கண்டத்தார் தமைத் தொழுது மனம் களித்தார் 6.1.1159
  3058 திரு ஞான சம்பந்தர் திரு உள்ளம் செய்த அதற்குத்
  தருவாய்மை மறையவரும் தாதையரும் தாங்க அரிய
  பெருவாழ்வு பெற்றார் ஆய்ப் பிஞ்ஞகனார் அருள் என்றே
  உருகா நின்று இன்பம் உறும் உள மகிழ்ச்சி எய்துவார் 6.1.1160
  3059 ஏதமில் சீர் மறையவரில் ஏற்ற குலத்தோடு இசைவால்
  நாதர் திருப் பெருமணத்து நம்பாண்டார் நம்பி பெறும்
  காதலியைக் காழி நாடு உடையபிரான் கைப்பிடிக்க
  போதும் அவர் பெரும் தன்மை எனப் பொருந்த எண்ணினார் 6.1.1161
  3060 திருஞான சம்பந்தர் சீர் பெருக மணம் புணரும்
  பெருவாழ்வு திருத்தொண்டர் மறையவர்கள் மிகப்பேணி
  வருவாரும் பெரும் சுற்றம் மகிழ் சிறப்ப மகள் பேசத்
  தருவார் தண் பந்தணை நல்லூர் சார்கின்றார் தாதையார் 6.1.1162
  3061 மிக்க திருத்தொண்டர்களும் வேதியரும் உடன் ஏகத்
  திக்கு நிகழ் திருநல்லூர் பெருமணத்தைச் சென்று எய்தத்
  தக்க புகழ் நம்பாண்டார் நம்பிதாம் அது கேட்டுச்
  செக்கர் சடைமுடியார் தம் திருப்பாதம் தொழுது எழுவார் 6.1.1163
  3062 ஒப்பரிய பேர் உவகை ஓங்கி எழும் உள்ளத்தால்
  அப்பு நிறை குடம் விளக்கு மறுகு எல்லாம் அணி பெருக்கிச்
  செப்பரிய ஆர்வம் மிகு பெரும் சுற்றத்து ஒடும் சென்றே
  எப்பொருளும் எய்தினேன் எனத் தொழுது அங்கு எதிர் கொண்டார் 6.1.1164
  3063 எதிர் கொண்டு மணி மாடத்தினில் எய்தி இன்பமுறு
  மதுர மொழி பல மொழிந்து வரன் முறையால் சிறப்பு அளிப்ப
  சதுர் முகனின் மேலாய சண்பை வரு மறையவரும்
  முதிர் உணர்வின் மாதவரும் அணைந்த திறம் மொழிகின்றார். 6.1.1165
  3064 ஞான போனகருக்கு நல்தவத்தின் ஒழுக்கத்தால்
  ஊனமில் சீலத்து உம்பால் மகள் பேச வந்தது என
  ஆன பேர் அந்தணர்கள் பால் அருள் உடைமை யாம் என்று
  வான் அளவு நிறைந்த பெரு மனம் மகிழ்ச்சி ஒடு மொழிவார் 6.1.1166
  3065 உம்முடைய பெரும் தவத்தால் உலகு அனைத்தும் ஈன்று அளித்த
  அம்மை திருமுலைப் பாலில் குழைத்த ஆர் அமுது உண்டார்க்கு
  எம்முடைய குலக் கொழுந்தை யாம் உய்யத் தருகின்றோம்
  வம்மின் என உரைத்து மனம் மகிழ்ந்து செலவிடுத்தார் 6.1.1167
  3066 பேர் உவகையால் இசைவு பெற்றவர் தாம் மீண்டு அணைந்து
  கார் உலவு மலர்ச் சோலைக் கழுமலத்தை வந்து எய்திக்
  சீர் உடைய பிள்ளையார்க்கு அவர் நேர்ந்தபடி செப்பிப்
  பார் குலவும் திருமணத்தின் பான்மையினைத் தொடங்குவார் 6.1.1168
  3067 திருமணம் செய் கலியாணத் திருநாளும் திகழ் சிறப்பின்
  மருவிய ஓரையும் கணித மங்கல நூலவர் வகுப்பப்
  பெருகு மண நாள் ஓலை பெரும் சிறப்பினுடன் போக்கி
  அருள் புரிந்த நன்னாளில் அணிமுளைப் பாலிகை விதைத்தார் 6.1.1169
  3068 செல்வம் மலி திருப்புகலி செழும் திரு வீதிகள் எல்லாம்
  மல்கு நிறை குடம் விளக்கு மகர தோரணம் நிரைத்தே
  எல்லையிலா ஒளி முத்து மாலைகள் எங்கணும் நாற்றி
  அல்கு பெரும் திரு ஓங்க அணி சிறக்க அலங்கரித்தார் 6.1.1170
  3069 அருந்தவத்தோர் அந்தணர்கள் அயல் உள்ளோர் தாம் உய்ய
  பொருந்து திரு நாள் ஓலை பொருவு இறந்தார் கொண்டு அணையத்
  திருந்து புகழ் நம்பாண்டார் நம்பி சிறப்பு எதிர் கொண்டு
  வருந்தவத்தான் மகள் கொடுப்பார் வதுவை வினை தொடங்குவார் 6.1.1171
  3070 மன்னும் பெரும் சுற்றத்தார் எல்லாரும் வந்து ஈண்டி
  நன்னிலைமைத் திருநாளுக்கெழுநாளாம் நல் நாளில்
  பன்மணி மங்கல முரசம் பல்லியங்கள் நிறைந்து ஆர்ப்ப
  பொன் மணிப் பாலிகை மீது புனித முளை பூரித்தார் 6.1.1172
  3071 சேண் உயரும் மாடங்கள் திருப் பெருகு மண்டபங்கள்
  நீணிலைய மாளிகைகள் நிகரில் அணி பெற விளக்கிக்
  காண வரும் கை வண்ணம் கவின் ஓங்கும் படி எழுதி
  வாண் நிலவு மணிக் கடைக் கண் மங்கலக் கோலம் புனைந்து 6.1.1173
  3072 நீடு நிலைத் தோரணங்கள் நீள் மருகு தொறும் நிரைத்து
  மாடுயரும் கொடி மாலை மணி மாலை இடைப் போக்கிச்
  சேடுயரும் வேதிகைகள் செழும் சாந்து கொடு நீவிப்
  பீடு கெழு மணி முத்தின் பெரும் பந்தர் பல புனைந்தார் 6.1.1174
  3073 மன்றல் வினைத் திரு முளை நாள் தொடங்கி வரும் நாள் எல்லாம்
  முன்றில் தொறும் வீதி தொறும் முக நெடுவாயிகள் தொறும்
  நின்று ஒளிரும் மணி விளக்கு நிறைவாசப் பொன் குடங்கள்
  துன்று சுடர்த் தாமங்கள் தூபங்கள் துதைவித்தார் 6.1.1175
  3074 எங்கணும் மெய்த் திருத்தொண்டர் மறையவர்கள் ஏனையோர்
  மங்கல நீள் மணவினை நாள் கேட்டு மிக மகிழ்வு எய்திப்
  பொங்கு திருப்புகலிதனில் நாள்தோறும் புகுந்து ஈண்ட
  அங்கண் அணைந்தவர்க்கு எல்லாம் பெரும் சிறப்பு மிக அளித்தார் 6.1.1176
  3075 மங்கல தூரிய நாதம் மறுகு தொறும் நின்று இயம்பப்
  பொங்கிய நான்மறை ஓசை கடல் ஓசை மிசைப் பொலியத்
  தங்கு நறும் குறை அகிலின் தழைத்த செழும் புகையின் உடன்
  செங்கனல் ஆகுதிப் புகையும் தெய்வ விரை மணம் பெருக 6.1.1177
  3076 எண் திசையில் உள்ளோரும் ஈண்டு வளத்தொடு நெருங்கப்
  பண்ட நிறை சாலைகளும் பல வேறு விதம் பயில
  மண்டு பெரு நிதிக் குவைகள் மலைப் பிறங்கல் என மலிய
  உண்டி வினைப் பெரும் துழனி ஓவாத ஒலி ஓங்க 6.1.1178
  3077 மா மறை நூல் விதிச் சடங்கில் வகுத்த முறை நெறி மரபின்
  தூ மணம் நல் உபகரணம் சமைப்பவர் தம் தொழில் துவன்றத்
  தாமரையோன் அனைய பெரும் தவ மறையோர் தாம் எடுத்த
  பூமருவு பொன் கலசப் புண்ணிய நீர் பொலிவு எய்த 6.1.1179
  3078 குங்குமத்தின் செழும் சேற்றின் கூட்டு அமைப்போர் இனம் குழுமப்
  பொங்குவிரைப் புதுக் கலவைப் புகை எடுப்போர் தொகை விரவத்
  துங்க நறும் கர்ப்பூரச் சுண்ணம் இடிப்போர் நெருங்க
  எங்கும் மலர்ப் பிணை புனைவோர் ஈடங்கள் மிகப் பெருக 6.1.1180
  3079 இனைய பல வேறு தொழில் எம்மருங்கும் நிரைத்து இயற்றும்
  மனை வளரும் மறுகு எல்லாம் மண அணி செய் மறை மூதூர்
  நினைவு அரிய பெரு வளங்கள் நெருங்குதலால் நிதிக் கோமான்
  தனை இறைவர் தாம் ஏவச் சமைத்தது போல் அமைந்து உளதால் 6.1.1181
  3080 மாறிலா நிறை வளம் தரும் புகலியின் மணம் மீக்
  கூறு நாளின் முன் நாளினில் வேதியர் குழாமும்
  நீறு சேர் திருத்தொண்டரும் நிகர் இலாதவருக்கு
  ஆறு சூடினார் அருள் திருக்காப்பு நாண் அணிவார் 6.1.1181
  3081 வேத வாய்மையின் விதி உளி வினையினால் விளங்க
  ஓத நீர் உலகில் இயன் முறை ஒழுக்கமும் பெருகக்
  காதல் நீள் திருத்தொண்டர்கள் மறையவர் கவின் ஆர்
  மாதர் மைந்தர் பொன் காப்பு நாண் நகர் வலம் செய்தார் 6.1.1183
  3082 நகர் வலம் செய்து புகுந்த பின் நவமணி அணைந்த
  புகரில் சித்திரவிதன மண்டபத்தினில் பொலியப்
  பகரும் வைதிக விதிச் சமாவர்த்தனப் பான்மை
  திகழ முற்றிய செம்மலார் திரு முன்பு சேர்ந்தார் 6.1.1184
  3083 செம் பொனின் பரிகலத்தினில் செந்நெல் வெண்பரப்பின்
  வம்பு அணிந்த நீள் மாலை சூழ் மருங்குற அமைத்த
  அம் பொன் வாச நீர்ப் பொன் குடம் அரசு இலை தருப்பை
  பம்பு நீள்சுடர் மணி விளக்கு ஒளிர் தரும் பரப்பில் 6.1.1185
  3084 நாத மங்கல முழக்கொடு நல் தவ முனிவர்
  வேத கீதமும் விம்மிட விரை கமழ் வாசப்
  போது சாந்தணி பூந்துகில் புணைந்த புண்ணியம் போல்
  மீது பூஞ்சயனத்து இருந்தவர் முன்பு மேவி 6.1.1186
  3085 ஆர்வம் மிக்கு எழும் அன்பினால் மலர் அயன் அனைய
  சீர்மறைத் தொழில் சடங்கு செய் திருந்து நூல் முனிவர்
  பார் வழிப்பட வரும் இரு வினைகளின் பந்தச்
  சார்பு ஒழிப்பவர் திருக்கையில் காப்பு நாண் சாத்த 6.1.1187
  3086 கண்ட மாந்தர்கள் கடி மணம் காண வந்து அணைவார்
  கொண்ட வல்வினையாப்பு அவிழ் கொள்கைய ஆன
  தொண்டர் சிந்தையும் வதனமும் மலர்ந்தன சுருதி
  மண்டு மாமறைக் குலம் எழுந்து ஆர்த்தன மகிழ்ந்தே 6.1.1188
  3087 நிறைந்த கங்குலின் நிதிமழை விதி முறை எவர்க்கும்
  புரந்த ஞான சம்பந்தர் தாம் புன் நெறிச் சமய
  அரந்தை வல்லிருள் அகல வந்து அவதரித்தால் போல்
  பரந்த பேர் இருள் துரந்து வந்து தொழுதனன் பகலோன் 6.1.1189
  3088 அஞ்சிறைச் சுரும்பு அறை பொழில் சண்பை ஆண் தகையார்
  தஞ்சிவத் திருமணம் செயத் தவம் செய் நாள் என்று
  மஞ்சனத் தொழில் புரிந்து என மாசு இருள் கழுவிச்
  செஞ்சுடர்க் கதிர் பேரணி அணிந்தன திசைகள் 6.1.1190
  3089 பரம்பு தம் வயின் எங்கணும் உள்ள பல் வளங்கள்
  நிரம்ப முன் கொணர்ந்து எண் திசையவர் நெருங்குதலால்
  தரம் கடந்தவர் தம் திருக் கல்லி யாணத்தின்
  வரம்பில் தன் பயன் காட்டுவது ஒத்தது வையம் 6.1.1191
  3090 நங்கள் வாழ்வு என வரும் திருஞான சம்பந்தர்
  மங்கலத் திருமண எழுச்சியின் முழக்கு என்னத்
  துங்க வெண்திரைச் சுரிவளை ஆர்ப்பொடு சூழ்ந்து
  பொங்கு பேர் ஒலி முழக்குடன் எழுந்தது புணரி 6.1.1192
  3091 அளக்கர் ஏழும் ஒன்றாம் எனும் பெருமை எவ்வுலகும்
  விளக்கு மாமண விழாவுடன் விரைந்து செல்வன போல்
  துளக்கில் வேதியர் ஆகுதி தொடங்கிடா முன்னம்
  வளர்க்கும் வேதியில் வலம் சுழித்து எழுந்தது வன்னி 6.1.1193
  3092 சந்த மென் மலர்த் தாது அணி நீறு மெய் தரித்துக்
  கந்தம் மேவும் வண்டு ஒழுங்கு எனும் கண்டிகை பூண்டு
  சிந்தை தூய அன்பர்களுடன் திருமணம் போத
  மந்த சாரியின் மணம் கொணர்ந்து எழுந்தது மருத்து 6.1.1194
  3093 எண் திசை திறத்து யாவரும் புகலி வந்து எய்தி
  மண்டும் அத்திருமண எழுச்சியின் அணிவாய்ப்பக்
  கொண்ட வெண் நிறக் குரூஉச் சுடர்க் கொண்டல்கள் என்ன
  வெண் துகில் கொடி நிரைத்தது போன்றது விசும்பு 6.1.1195
  3094 ஏல இந்நலம் யாவையும் எழுச்சி முன் காட்டும்
  காலை செய்வினை முற்றிய கவுணியர் பெருமான்
  மூலம் ஆகிய தோணி மேல் முதல்வரை வணங்கிச்
  சீலமார் திரு அருளினால் மணத்தின் மேல் செல்வார் 6.1.1196
  3095 காழி மாநகர் வேதியர் குழாத்தொடும் கலந்து
  சூழும் அன்பர்கள் ஏனையோர் துதைந்து முன் செல்ல
  வாழி மா மறை முழங்கிட வளம்பதி வணங்கி
  நீழல் வெண் சுடர் நித்திலச் சிவிகை மேற்கொண்டார் 6.1.1197
  3096 யான வாகனம் ஏறுவார் யாரும் மேல் கொள்ளக்
  கானம் ஆகிய தொங்கல் பிச்சம் குடை கவரி
  மேல் நெருங்கிட விசும்பினும் நிலத்தினும் எழுந்த
  வான துந்துபி முழக்குடன் மங்கல இயங்கள் 6.1.1198
  3097 சங்கொடு தாரை சின்னம் தனிப் பெரும் காளம் தாளம்
  வங்கியம் ஏனை மற்று மலர் துளைக் கருவி எல்லாம்
  பொங்கிய ஒலியின் ஓங்கிப் பூசுரர் வேத கீதம்
  எங்கணும் எழுந்து மல்கத் திருமணம் எழுந்தது அன்றே 6.1.1199
  3098 கோதையர் குழல் சூழ் வண்டின் குழாத்து ஒலி ஓர் பால் கோல
  வேதியர் வேத வாய்மை மிகும் ஒலி ஒரு பால் மிக்க
  ஏதம் இல் விபஞ்சி வீணை யாழ் ஒலி ஒரு பால் ஏத்தும்
  நாத மங்கலங்கள் கீத நயப்பு ஒலி ஒரு பாலலாக 6.1.1200
  3099 விண்ணினை விழுங்க மிக்க வெண் துகில் பதாகை வெள்ளம்
  கண் வெறி படைப்ப மிக்க கதிர் விரி கவரிக் கானம்
  மண்ணிய மணிப் பூண் நீடும் அரிசனம் மலிந்த பொற்பின்
  எண்ணிலா வண்ணத்தூசின் பொதி பரப்பு எங்கும் நண்ண 6.1.1201
  3100 சிகையொடு மான் தோல் தாங்கும் இடையும் ஆசானும் செல்வார்
  புகை விடும் வேள்விச் செந்தீ இல்லுடன் கொண்டு போவார்
  தகையிலா விருப்பின் மிக்க பதிகங்கள் விளம்பிச் சார்வார்
  வகையறு பகையும் செற்ற மாதவர் இயல்பின் மல்க 6.1.1202
  3101 அறுவகை விளங்கும் சைவத்து அளவிலா விரதம் சாரும்
  நெறி வழி நின்ற வேடம் நீடிய தவத்தில் உள்ளோர்
  மறுவறு மனத்தில் அன்பின் வழியினால் வந்த யோகக்
  குறி நிலை பெற்ற தொண்டர் குழாமாகி ஏக 6.1.1203
  3102 விஞ்சையர் இயக்கர் சித்தர் கின்னரர் மிடைந்த தேவர்
  அஞ்சனம் நாட்ட ஈட்டத்து அரம்பையர் உடனாய் உள்ளோர்
  தஞ்சுடர் விமானம் ஏறித் தழைத்த ஆதரவின் ஓடு
  மஞ்சுறை விசும்பின் மீது மாண அணி காணச் சென்றார் 6.1.1204
  3103 மற்றிவர் மிடைந்து செல்லும் மங்கல வனப்பின் காட்சி
  முற்ற இத் தலத்தில் உள்ளோர் மொய்த்து உடன் படரும் போதில்
  அற்புத நிகழ்ச்சி எய்த அணைதலால் மணம் மேல் செல்லும்
  பொற்பு அமை மணத்தின் சாயை போன்று முன் பொலியச் செல்ல 6.1.1205
  3104 தவ அரசு ஆள உய்க்கும் தனிக்குடை நிழற்றச் சாரும்
  பவம் அறுத்து ஆளவல்லார் பாதம் உள்ளத்துக் கொண்டு
  புவனங்கள் வாழ வந்த பூந்தராய் வேந்தர் போந்து
  சிவன் அமர்ந்து உறையும் நல்லூர் திருப் பெருமணத்தைச் சேர்ந்தார் 6.1.1206
  3105 பெருமணக் கோயில் உள்ளார் மங்கலம் பெருகும் ஆற்றால்
  வருமணத் திறத்தின் முன்னர் வழி எதிர் கொள்ளச் சென்று
  திருமணம் புணர எய்தும் சிரபுரச் செம்மலார் தாம்
  இருள் மணந்து இலங்கும் கண்டத்து இறைவர் தம் கோயில் புக்கார் 6.1.1207
  3106 நாதரைப் பணிந்து போற்றி நல் பொருள் பதிகம் பாடி
  காதல் மெய் அருள் முன் பெற்றுக் கவுணியர் தலைவர் போந்து
  வேதியர் வதுவைக் கோலம் புனைந்திடவேண்டும் என்னப்
  பூத நாயகர் தம் கோயில் புறத்து ஒரு மடத்தில் புக்கார் 6.1.1208
  3107 பொன் குடம் நிறைந்த வாசப் புனித அஞ்சனம் நீராட்டி
  விற்பொலி வெண்பட்டு ஆடை மேதக விளங்கச் சாத்தி
  நற்றிரு உத்தரீய நறும் துகில் சாத்தி நானப்
  பற்பல கலவைச் சாந்தம் பான்மையின் அணிந்த பின்னர் 6.1.1209
  3108 திருவடி மலர் மேல் பூத்த செழு நகைச் சோதி என்ன
  மருவிய தரளக் கோவை மணிச்சரி அணையச் சாத்தி
  விரிசுடர்ப் பரட்டின் மீது விளங்கு பொன் சரட்டில் கோத்த
  பெருகு ஒளி முத்தின் தாமம் பிறங்கிய தொங்கல் சாத்தி 6.1.1210
  3109 தண் சுடர் பரிய முத்துத் தமனிய நாணில் கோத்த
  கண் கவர் கோவைப் பத்திக் கதிர்க் கடி சூத்திரத்தை
  வெண் சுடர்த் தரள மாலை விரிசுடர்க் கொடுக்கின் மீது
  வண் திரு அரையின் நீடு வனப்பு ஒளிவளரச் சாத்தி 6.1.1211
  3110 ஒளி கதிர்த் தரளக் கோவை உதர பந்தனத்தின் மீது
  தளிர் ஒளி துளும்பு முத்தின் சன்ன வீரத்தைச் சாத்திக்
  குளிர் நிலவு எறிக்கும் முத்தின் பூண நூல் கோவை சாத்தி
  நளிர் கதிர் முத்து மாலை நகு சுடர் ஆரம்சாத்தி 6.1.1211
  3111 வாள் விடு வயிரக் கட்டு மணிவிரல் ஆழி சாத்தித்
  தாளுறு தடக்கை முத்தின் தண்டையும் சரியும் சாத்தி
  நீளொளி முழங்கைப் பொட்டு நிரை சுடர் வடமும் சாத்தித்
  தோள் வளைத் தரளப் பைம் பூண் சுந்தரத் தோள் மேல் சாத்தி 6.1.1213
  3112 திருக் கழுத்து ஆரம் தெய்வக் கண்டிகை மாலை சேரப்
  பருத்த முத்து ஒழுங்கு கோத்த படர் ஒளி வடமும் சாத்தி
  பெருக்கிய வனப்பின் செவ்விபிறங்கிய திருவார் காதில்
  வருக்க வெண் தரளக் கொத்தின் வடிக் குழை விளங்க சாத்தி 6.1.1214
  3113 நீற்று ஒளி தழைத்துப் பொங்கி நிறை திரு நெற்றிமீது
  மேற் பட விரிந்த சோதி வெண் சுடர் எழுந்தது என்னப்
  பாற்படுமுத்தின் பாரப் பனிச்சுடர்த் திரணை சாத்தி
  ஏற்பவைத்து அணிந்த முத்தின் எழில் வளர் மகுடம் சேர்த்தார் 6.1.1215
  3114 இவ்வகை நம்மை ஆளும் ஏர்வளர் தெய்வக் கோலம்
  கைவினை மறையோர் செய்யக் கடிகொள் செங்கமலத் தாதின்
  செவ்வி நீள் தாம மார்பர் திரு அடையாள மாலை
  எவ்வுலகோரும் ஏத்தத் தொழுது தாம் எடுத்துப் பூண்டார் 6.1.1216
  3115 அழகினுக்கு அணியாம் வெண்ணீறும் அஞ்சு எழுத்தும் ஓதிச்சாத்திப்
  பழகிய அன்பர் சூழப் படர் ஒளி மறுகில் எய்தி
  மழ விடை மேலோர் தம்மை மனம் கொள வணங்கி வந்து
  முழவொலி எடுப்ப முத்தின் சிவிகை மேல் கொண்டபோது 6.1.1217
  3116 எழுந்தன சங்க நாதம் இயம்பின இயங்கள் எங்கும்
  பொழிந்தன விசும்பில் விண்ணேர் கற்பகப் புதுப்பூ மாரி
  தொழுந்தகை முனிவர் தொண்டர் சுருதியின் வாழ்த்துப் பொங்கி
  வழிந்தன திசைகள் மீது மலர்ந்தன உலகம் எல்லாம் 6.1.1218
  3117 படர் பெரும் தொங்கல் பிச்சம் பைம் கதிர்ப் பீலிப் பந்தர்
  அடர் புனை செம் பொன் பாண்டில் அணிதுகில் சதுக்கம் மல்கக்
  கடலின் மீது எழுந்து நிற்கும் கதிர் நிறை மதியம் போல
  வடநிரை அணிந்த முத்தின் மணிக்குடை நிழற்ற வந்தார் 6.1.1219
  3118 சீரணி தெருவினூடு திருமணம் செல்ல முத்தின்
  ஏரணி காளம் சின்னம் இலங்கு ஒளித் தாரை எல்லாம்
  பேரொலி பெருக முன்னே பிடித்தன மறைகளோடு
  தாரணி உய்ய ஞான சம்பந்தன் வந்தான் என்று 6.1.1220
  3119 மண்ணினுக்கு இடுக்கண் தீர வந்தவர் திரு நாமங்கள்
  எண்ணில பலவும் ஏத்திச் சின்னங்கள் எழுந்த போது அவ்
  அண்ணலார் வதுவை செய்ய அலங்கரித்து அணையப் பெற்ற
  புண்ணிய மறையோர் மாட மங்கலம் பொழிந்து பொங்க 6.1.1221
  3120 முற்று மெய்ஞ்ஞானம் பெற்ற மூர்த்தியார் செங்கை பற்ற
  நற்பெரும் தவத்தின் நீர்மை நலம் படைத்து எழுந்த தெய்வக்
  கற்பகப் பூங்கொம்பு அன்னார் தம்மையும் காப்புச் சேர்த்துப்
  பொற்புறும் சடங்கு முன்னர்ப் பரிவுடன் செய்தவேலை 6.1.1222
  3121 செம் பொன் செய் வாசிச் சூட்டுத் திருமணிப் புனை பூண் செல்வப்
  பைம் பொனின் மாலை வேய்ந்த பவள மென் கொடி ஒப்பாரை
  நம்பன் தன் அருளே வாழ்த்தி நல் எழில் விளங்கச் சூட்டி
  அம் பொன் செய் தீபம் என்ன அழகு அலங்கரித்து வைத்தார் 6.1.1223
  3122 மா மறை மைந்தர் எல்லாம் மணத்து எதிர் சென்று மன்னும்
  தூமலர்ச் செம் பொன் சுண்ணம் தொகு நவமணியும் வீசத்
  தாமரை மலரோன் போல்வார் அரசிலை தருப்பை தோய்ந்த
  காமர் பொன் கலச நன்னீர் இருக்குடன் கலந்து வீச 6.1.1224
  3123 விண்ணவர் மலரின் மாரி விசும்பு ஒளி தழைப்ப வீச
  மண்ணகம் நிறைந்த கந்த மந்த மாருதமும் வீசக்
  கண் ஒளி விளக்கம் மிக்கார் காமர் தோரணங்களூடு
  புண்ணிய விளைவு போல்வார் பூம் பந்தர் முன்பு சார்ந்தார் 6.1.1225
  3124 பொன் அணி சங்கின் வெள்ளம் பொலிவுடன் முழங்கி ஆர்ப்ப
  மன்னிய தரளப் பத்தி வளர் மணிச் சிவிகை நின்றும்
  பன் மலர் நறும் பொன் சுண்ணம் பரந்த பாவாடை மீது
  முன் இழிந்து அருளி வந்தார் மூவுலகு உய்ய வந்தார் 6.1.1226
  3125 மறைக்குல மனையின் வாழ்க்கை மங்கல மகளிர் எல்லாம்
  நிரைத்த நீர்ப் பொன் குடங்கள் நிரை மணி விளக்குத் தூபம்
  நறைக் குல மலர் சூழ் மாலை நறுஞ் சுடர் முளைப் பொன் பாண்டில்
  உறைப் பொலி கலவை ஏந்தி உடன் எதிர் ஏற்று நின்றார் 6.1.1227
  3126 ஆங்கு முன் இட்ட செம் பொன் அணி மணிப் பீடம் தன்னில்
  ஓங்கிய ஞான வெள்ளம் உள் நிறைந்து எழுவது என்னத்
  தாங்கிய முத்தின் பைம் பூண் தண் நிலா எறிப்ப ஏறிப்
  பாங்கு ஒளி பரப்ப நின்றார் பர சமயங்கள் வீழ்த்தார் 6.1.1228
  3127 எதிர் வரவேற்ற சாயல் இளம் மயில் அனைய மாதர்
  மதுரமங்கல முன் ஆன வாழ்த்து ஒலி எடுப்ப வந்து
  கதிர் மணிக் கரக வாசக் கமழ் புனல் ஒழுக்கிக் காதல்
  விதி முறை வலம் கொண்டு எய்திமேவும் நல் வினைகள் செய்தார் 6.1.1229
  3128 மங்கலம் பொலிய ஏந்தி மாதரார் முன்பு செல்லக்
  கங்கையின் கொழுந்து செம் பொன் இம வரை கலந்தது என்ன
  அங்கு அவர் செம் பொன் மாடத்து ஆதி பூமியின் உட்புக்கார்
  எங்களை வாழ முன்னாள் ஏடு வைகையினுள் இட்டார் 6.1.1230
  3129 அகில் நறும் தூபம் விம்ம அணிகிளர் மணியால் வேய்ந்த
  துகில் புனை விதான நீழல் தூ மலர் தவிசின் மீது
  நகில் அணி முத்த மாலை நகை முக மடவார் வாழ்த்த
  இகலில் சீர் மறையோர் சூழ இனிதின் அங்கு இருந்த வேலை 6.1.1231
  3130 திருமகள் கொடுக்கப் பெற்ற செழு மறை முனிவர் தாமும்
  அருமையான் முன் செய் மெய்ம்மை அருந்தவ மனைவியாரும்
  பெருமகிழ்ச்சியினால் பாதம் விளக்குவார் பிள்ளையார் முன்
  உரிமையால் வெண் பால் தூ நீர் உடன் எடுத்து ஏத்திவந்தார் 6.1.1232
  3131 வந்து முன் எய்தித் தான் முன் செய் மா தவத்தின் நன்மை
  நந்து நம்பாண்டார் நம்பி ஞான போனகர் பொன் பாதம்
  கந்தவார் குழலினார் பொன் கரக நீர் எடுத்து வார்ப்ப
  புந்தியால் நினை தியானம் புரி சடையான் என்றுன்னி 6.1.1233
  3132 விருப்பினால் விளக்கி மிக்க புனித நீர் தலைமேல் கொண்டு
  பொருப்புறு மாடத்து உள்ளும் புறத்துளும் தெளித்த பின்னர்
  உருப்பொலி உதரத் துள்ளும் பூரித்தார் உவகை பொங்கி
  அருப்புறு கிளைஞர் மேலும் தெளித்தனர் ஆர்வத்தோடும் 6.1.1234
  3133 பெருகொளி ஞானம் உண்ட பிள்ளையார் மலர்க்கை தன்னில்
  மருவும் மங்கல நீர் வாசக் கரகம் முன் ஏந்தி வார்பார்
  தரு முறைக் கோத்திரத்தின் தம் குலம் செப்பி என்றன்
  அருநிதிப் பாவை யாரைப் பிள்ளையர்க்கு அளித்தேன் என்றார் 6.1.1235
  3134 நல் தவக் கன்னியார் கை ஞான சம்பந்தர் செம்கை
  பற்றுதற்கு உரிய பண்பில் பழுது இல் நல் பொழுது நண்ண
  பெற்றவர் உடன் பிறந்தார் பெரு மணப் பிணை அன்னாரைச்
  சுற்றம் முன் சூழ்ந்து போற்றக் கொண்டு முன் துன்னினார்கள் 6.1.1236
  3135 ஏகமாம் சிவ மெய்ஞ் ஞானம் இசைந்தவர் வலப்பால் எய்தி
  நாகமார் பணப்பேர் அல்குல் நல்தவக் கொழுந்து அன்னாரை
  மாகமார் சோதி மல்க மன்னி வீற்று இருந்த வெள்ளை
  மேகமொடு இசையும் மின்னுக் கொடி என விளங்க வைத்தார் 6.1.1237
  3136 புனித மெய்க் கோல நீடு புகலியார் வேந்தர் தம்மைக்
  குனி சிலை புருவ மென் பூங்கொம்பனார் உடனே கூட
  நனி மிகக் கண்ட போதின் நல்ல மங்கலங்கள் கூறி
  மனிதரும் தேவர் ஆனார் கண் இமையாது வாழ்த்தி 6.1.1238
  3137 பத்தியில் குயிற்றும் பைம் பொன் பவளக் கால் பந்தர் நாப்பண்
  சித்திர விதானத்தின் கீழ்ச் செழும் திரு நீல நக்கர்
  முத் தமிழ் விரகர் முன்பு முதன் மறை முறையின் ஓடு
  மெய்த்த நம் பெருமான் பாதம் மேவும் உள்ளத்தால் செய்ய 6.1.1239
  3138 மறையொலி பொங்கி ஓங்க மங்கல வாழ்த்து மலக
  நிறை வளைச் செங்கை பற்ற நேர் இழை அவர் முன் அந்தப்
  பொறை அணி முந்நூல் மார்பர் புகரில் பொரிகை அட்டி
  இறைவரை ஏத்தும் வேலை எரிவலம் கொள்ள வேண்டி 6.1.1240
  3139 அருப்பு மென் முலையினார் தம் அணிமலர்க் கைப் பிடித்து அங்கு
  ஒருப் படும் உடைய பிள்ளையார் திரு உள்ளம் தன்னில்
  விருப்புறும் அங்கியாவார் விடை உயர்த்தவரே என்று
  திருப் பெரு மணத்தை மேவும் சிந்தையில் தெளிந்து செல்வார் 6.1.1241
  3140 மந்திர முறையால் உய்த்த எரிவலம் ஆக மாதர்
  தம் திருக் கையைப் பற்றும் தாமரைச் செங்கையாளர்
  இந்த இல் ஒழுக்கம் வந்து சூழ்ந்ததே இவள் தன்னோடும்
  அந்தமில் சிவன் தாள் சேர்வன் என்னும் ஆதரவு பொங்க 6.1.1242
  3141 மலர் பெரும் கிளையும் தொண்டர் கூட்டமும் மல்கிச் சூழ
  அலகில் மெய்ஞ்ஞானத் தொல்லை அடைவுறும் குறிப்பால் அங்கண்
  உலகின் எம்மருங்கும் நீங்க உடன் அணைந்து அருள வேண்டிக்
  குல மணம் புரிவித்தார் தம் கோயிலை நோக்கி வந்தார் 6.1.1243
  3142 சிவன் அமர்ந்து அருளும் செல்வத் திருப் பெரு மணத்துள் எய்தித்
  தவ நெறி வளர்க்க வந்தார் தலைப்படும் சார்பு நோக்கிப்
  பவம் அற என்னை முன்னாள் ஆண்ட அப்பண்பு கூட
  நவம் மலர்ப் பாதம் கூட்டும் என்னும் நல் உணர்வு நல்க 6.1.1244
  3143 காதல் மெய்ப் பதிகம் நல்லூர்ப் பெருமணம் எடுத்துக் கண்டோ ர்
  தீதுறு பிறவிப் பாசம் தீர்த்தல் செம் பொருளாகக் கொண்டு
  நாதனே நல்லூர் மேவும் பெரு மண நம்பனே உன்
  பாத மெய்ந் நீழல் சேரும் பருவம் ஈது என்று பாட 6.1.1245
  3144 தேவர்கள் தேவர் தாமும் திருஅருள் புரிந்து நீயும்
  பூவை அன்னாளும் இங்கு உன் புண்ணிய மணத்தின் வந்தார்
  யாவரும் எம்பால் சோதி இதன் உள் வந்து எய்தும் என்று
  மூவுலகு ஒளியால் விம்ம முழுச் சுடர்த் தாணுவாகி 6.1.1246
  3145 கோயில் உட் பட மேல் ஓங்கும் கொள்கையால் பெருகும் சோதி
  வாயிலை வகுத்துக் காட்ட மன்னு சீர்ப் புகலி மன்னர்
  பாயின ஒளியால் நீடு பரம் சுடர்த் தொழுது போற்றி
  மாயிரு ஞாலம் உய்ய வழியினை அருளிச் செய்வார் 6.1.1247
  3146 ஞான மெய்ந் நெறி தான் யார்க்கும் நமச்சிவாய அச் சொலாம் என்று
  ஆன சீர் நமச்சிவாயத் திருப்பதிகத்தை அங்கண்
  வானமும் நிலமும் கேட்க அருள் செய்து இம் மணத்தில் வந்தோர்
  ஈனமானம் பிறவி தீர யாவரும் புகுக என்ன 6.1.1248
  3147 வரு முறைப் பிறவி வெள்ளம் வரம்பு காணாது அழுந்தி
  உரு எனும் துயரக் கூட்டில் உணர்வு இன்றி மயங்குவார்கள்
  திருமணத்துடன் சேவித்து முன் செலும் சிறப்பினாலே
  மருவிய பிறவி நீங்க மன்னு சோதியினுள் புக்கார் 6.1.1249
  3148 சீர் பெருகு நீல நக்கர் திரு முருகர் முதல் தொண்டர்
  ஏர் கெழுவு சிவபாத இருதயர் நம்பாண்டார் சீர்
  ஆர் திரு மெய்ப் பெரும் பாணர் மற்று எனையோர் அணைந்துளோர்
  பார் நிலவு கிளை சூழப் பன்னிகளோடு உடன் புக்கார் 6.1.1250
  3149 அணி முத்தின் சிவிகை முதல் அணி தாங்கிச் சென்றேர்கள்
  மணி முத்த மாலை புனை மடவார் மங்கலம் பெருகும்
  பணி முற்றும் எடுத்தார்கள் பரிசனங்கள் வினைப்பாசம்
  துணிவித்த உணர்வினர் ஆய்த் தொழுது உடன் புக்கு ஒடுங்கினார் 6.1.1251
  3150 ஆறு வகைச் சமயத்தில் அரும் தவரும் அடியவரும்
  கூறு மறை முனிவர்களும் கும்பிட வந்து அணைந்தாரும்
  வேறு திரு அருளினால் வீடு பெற வந்தாரும்
  ஈறில் பெரும் சேதியின் உள் எல்லாரும் புக்கு அதற்பின் 6.1.1252
  3151 காதியைக் கைப்பற்றிக் கொண்டு வலம் செய்து அருளித்
  தீது அகற்ற வந்து அருளும் திருஞான சம்பந்தர்
  நாதன் எழில் வளர் சோதி நண்ணி அதன் உள்புகுவார்
  போத நிலை முடிந்த வழிப் புக்கு ஒன்றி உடன் ஆனார் 6.1.1253
  3152 பிள்ளையார் எழுந்து அருளிப் புக்கு அதன்பின் பெரும் கூத்தர்
  கொள்ள நீடிய சோதிக் குறி நிலை அவ்வழி கரப்ப
  வள்ளலார் தம் பழைய மணக் கோயில் தோன்றுதலும்
  தெள்ளு நீர் உலகத்துப் பேறுஇல்லார் தெருமந்தார் 6.1.1254
  3153 கண் நுதலார் திருமேனி உடன் கூட கவுணியனார்
  நண்ணியது தூரத்தே கண்டு நணுகப் பெறா
  விண்ணவரும் முனிவர்களும் விரிஞ்சனே முதல் ஆனோர்
  எண்ணிலவர் ஏசறவு தீர எடுத்து ஏத்தினார் 6.1.1255
  3154 அரும் தமிழா கரர் சரிதை அடியேனுக்கு அவர் பாதம்
  தரும் பரிசால் அறிந்தபடி துதி செய்தேன் தாரணிமேல்
  பெருங்கொடையும் திண்ணனவும் பேர் உணர்வும் திருத்தொண்டால்
  வரும் தகைமை கலிக் காமனார் செய்கை வழுத்து வேன் 6.1.1256
  திருச்சிற்றம்பலம்
  வம்பறா வரிவண்டு சருக்கத்தில்
  திருஞான சம்பந்த நாயனார் புராணம் முற்றிற்று.


  6.2 ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனார் புராணம் (3155 - 3563)


  திருச்சிற்றம்பலம்

  3155 நீடு வண் புகழ்ச் சோழர் நீர் நாட்டு இடை நிலவும்
  மாடு பொன் கொழி காவிரி வடகரைக் கீழ்பால்
  ஆடு பூங்கொடி மாடம் நீடிய அணி நகர் தான்
  பீடு தங்கிய திரு மங்கலப் பெயர்த்தால் 6.2.1
  3156 இஞ்சி சூழ்வன எந்திரப் பந்தி சூழ் ஞாயில்
  மஞ்சு சூழ்வன வரை என உயர் மணி மாடம்
  நஞ்சு சூழ்வன நயனியர் நளின மெல்லடிச் செம்
  பஞ்சு சூழ்வன காளையர் குஞ்சியின் பரப்பு 6.2.2
  3157 விழவு அறாதன விளங்கு ஒளி மணி நெடுவீதி
  முழவு அறாதன மொய் குழலியர் நட அரங்கம்
  மழவு அறாதன மங்கலம் பொலி மணி முன்றில்
  உழவு அறாத நல் வளத்தன ஓங்கிருங் குடிகள் 6.2.3
  3158 நீரினில் பொலி சடை முடி நெற்றி நாட்டத்துக்
  காரினில் திகழ் கண்டர் தம் காதலோர் குழுமி
  பாரின் மிக்கதோர் பெருமையால் பரமர்தாள் பரவும்
  சீரின் மிக்கது சிவபுரி எனத் தகும் சிறப்பால் 6.2.4
  3159 இன்ன வாழ் பதி அதன் இடை ஏயர் கோக் குடிதான்
  மன்னிய நீடிய வளவர் சேனாபதிக் குடியாம்
  தொன்மை மேவிய தொடர்ச்சியால் நிகழ்வது தூய
  பொன்னி நாட்டு வேளாண்மையில் உயர்ந்த பொற்பினதால் 6.2.5
  3160 அங்கண் மிக்க அக் குடியினில் அவதரித்து உள்ளார்
  கங்கை வாழ் முடியார் தொண்டர் கலிக்காமர் என்பார்
  தங்கள் நாயகர் அடி பணிவார் அடிச்சாந்து
  பொங்கு காதலின் அவர் பணி போற்றுதல் புரிந்தார் 6.2.6
  3161 புதிய நாள் மதிச் சடைமுடியார் திருப் புன் கூர்க்
  அதிகம் ஆயின திருப்பணி அநேகமும் செய்து
  நிதியம் ஆவன நீறு உகந்தார் கழல் என்று
  துதியினால் பரவித் தொழுது இன்புறு கின்றார் 6.2.7
  3162 நாவலூர் மன்னர் நாதனைத் தூது விட்டு அதனுக்கு
  இயாவர் இச் செயல் புரிந்தனர் என்று அவர் இழிப்பத்
  தேவர் தம் பிரான் அவர் திறம் திருத்திய அதற்கு
  மேய வந்த அச் செயலினை விளம்புவான் உற்றேன் 6.2.8
  3163 திருத் தொண்டத் தொகை அருளித் திருநாவலுர் ஆளி
  கருத்து ஒன்று காதலினால் கனக மதில் திருவாரூர்
  ஒருத்தர் கழல் முப்பொழுதும் உருகிய அன்பொடு பணிந்து
  பெருத்து எழும் மெய் அன்பினால் பிரியாது அங்கு உறையும் நாள் 6.2.9
  3164 தாள் ஆண்மை உழவு தொழில் தன்மை வளம் தலை சிறந்த
  வேளாளர் குண்டையூரக் கிழார் எனும் மே தக்கோர்
  வாளார் வெண் மதி அணிந்தார் மறைவராய் வழக்கினில் வென்று
  ஆளாகக் கொண்டவர்தாள் அடைந்து அன்பால் ஒழுகுவார் 6.2.10
  3165 செந் நெல்லும் பொன்னன்ன செழும் பருப்பும் தீம்கரும் பின்
  இன்னல்ல அமுதும் முதல் எண்ணில் பெரும் வளங்கள்
  மன்னிய சீர் வன் தொண்டர்க்கு அமுதாக வழுவாமல்
  பன்னெடு நாள் பரவையார் மாளிகைக்குப் படி சமைத்தார் 6.2.11
  3166 ஆன செயல் அன்பின் வரும் ஆர்வத்தால் மகிழ்ந்து ஆற்ற
  வான முறை வழங்காமல் மா நிலத்து வளம் சுருங்கப்
  போனக நெல் படி நிரம்ப எடுப்பதற்குப் போ தாமை
  மானம் அழி கொள்கையினால் மனம் மயங்கி வருந்துவார் 6.2.12
  3167 வன் தொண்டர் திருவாரூர் மாளிகைக்கு நெல் எடுக்க
  இன்று குறை ஆகின்றது என் செய்கேன் என நினைந்து
  துன்று பெரும் கவலையினால் துயர் எய்தி உண்ணாதே
  அன்று இரவு துயில் கொள்ள அங்கணர் வந்து அருள் புரிவார் 6.2.13
  3168 ஆரூரன் தனக்கு உன்பால் நெல் தந்தோம் என்று அருளி
  நீரூரும் சடை முடியார் நிதிக் கோமான் தனை ஏவப்
  பேரூர் மற்று அதன் எல்லை அடங்கவும் நெல் மலைப் பிறங்கல்
  காரூரும் நெடும் விசும்பும் கரக்க நிறைந்து ஓங்கியது ஆல் 6.2.14
  3169 அவ்விரவு புலர் காலை உணர்ந்து எழுவார் அது கண்டே
  எவ்வுலகின் நெல் மலைதான் இது என்றே அதிசயித்து
  செவ்விய பொன் மலை வளத்தார் திரு அருளின் செயல் போற்றிக்
  கொவ்வை வாய்ப் பரவையார் கொழுநரையே தொழுது எழுவார் 6.2.15
  3170 நாவலூர் மன்னன் ஆர்க்கு நயனார் அளித்த நெல் இங்கு
  யாவரால் எடுக்கல் ஆகும் இச்செயல் அவர்க்குச் சொல்லப்
  போவன் யான் என்று போந்தார் புகுந்தவாறு அருளிச் செய்து
  தேவர் தம் பெருமான் ஏவ நம்பியும் எதிரே சென்றார் 6.2.16
  3171 குண்டையூர்க் கிழவர் தாமும் எதிர் கொண்டு கோதில் வாய்மைத்
  தொண்டனார் பாதம் தன்னில் தொழுது வீழ்ந்து எழுந்து நின்று
  பண்டெலாம் அடியேன் செய்த பணி எனக்கு இன்று முட்ட
  அண்டர் தம் பிரானார் தாமே நெல் மலை அளித்தார் என்று 6.2.17
  3172 மனிதரால் எடுக்கும் எல்லைத்து அன்று நெல் மலையின் ஆக்கம்
  இனி எனால் செய்யல் ஆகும் பணி அன்று இது என்னக் கேட்டு
  பனி மதி முடியார் அன்றே பரிந்து உமக்கு அளித்தார் நெல் என்று
  இனியன மொழிந்து தாமும் குண்டையூர் எய்த வந்தார் 6.2.18
  3173 விண்ணினை அளக்கும் நெல்லின் வெற்பினை நம்பி நோக்கி
  அண்ணலைத் தொழுது போற்றி அதிசயம் மிகவும் எய்தி
  எண்ணில் சீர்ப் பரவை இல்லத்து இந் நெல்லை எடுக்க ஆளும்
  தண்ண்஢லவு அணிந்தார் தமே தரில் அன்றி ஒண்ணாது என்று 6.2.19
  3174 ஆளிட வேண்டிக் கொள்வார் அருகு திருப்பதியான
  கோளிலியில் தம் பெருமான் கோயிலினை வந்து எய்தி
  வான் அளவு கண் மடவாள் வருந்தாமே எனும் பதிகம்
  மூள வரும் காதல் உடன் முன் தொழுது பாடுதலும் 6.2.20
  3175 பகல் பொழுது கழிந்து அதன் பின் பரவை மனை அளவு அன்றி
  மிகப் பெருகும் நெல் உலகில் விளங்கிய ஆரூர் நிறையப்
  புகப் பெய்து தருவன நம் பூதங்கள் என விசும்பில்
  நிகர்ப்பு அரியது ஒருவாக்கு நிகழ்ந்தது நின் மலன் அருளால் 6.2.21
  3176 தம் பிரான் அருள் போற்றித் தரையின் மிசை விழுந்து எழுந்தே
  உம்பரால் உணர்வு அரிய திருப் பாதம் தொழுது ஏத்திச்
  செம் பொன் நேர் சடையாரைப் பிறபதியும் தொழுது போய்
  நம்பர் ஆரூர் அணைந்தார் நாவலூர் நாவலன் ஆர் 6.2.22
  3177 பூங்கோயில் மகிழ்ந்து அருளும் புராதனரைப் புக்கு இறைஞ்சி
  நீங்காத பெரும் மகிழ்ச்சி உடன் ஏத்திப் புறம் போந்து
  பாங்கு ஆனார் புடை சூழ்ந்து போற்றி இசைக்க பரவையார்
  ஓங்கு திரு மாளிகையினுள் அணைந்தார் ஆரூரர் 6.2.23
  3178 கோவை வாய்ப் பரவையார் தாம் மகிழும் படி கூறி
  மேவி அவர் தம் மோடு மிக இன்புற்று இருந்து அதன்பின்
  சேவின் மேல் உமையோடும் வருவார் தம் திரு அருளின்
  ஏவலினால் அவ்விரவு பூதங்கள் மிக்கு எழுந்து 6.2.24
  3179 குண்டையூர் நெல் மலையைக் குறள் பூதப் படை கவர்ந்து
  வண்டுலாம் குழல் பரவை மாளிகையை நிறைவித்தே
  அண்டர்பிரான் திரு ஆரூர் அடங்கவும் நெல் மலை ஆக்கி
  கண்டவர் அற்புதம் எய்தும் காட்சி பெற அமைத்தன ஆல் 6.2.25
  3180 அவ்விரவு புலர் காலை ஆரூரில் வாழ்வார் கண்டு
  எவ்வுலகில் விளைந்தன நெல் மலை இவை என்று அதிசயித்து
  நவ்வி மதர்த் திருநோக்கின் நங்கை புகழ்ப் பரவையார்க்கு
  இவ் உலகு வாழ வரும் நம்பி அளித்தன என்பார் 6.2.26
  3181 நீக்க அரிய நெல் குன்று தனை நோக்கி நெறி பலவும்
  போக்க அரிது ஆயிடக் கண்டு மீண்டும் தம் இல் புகுவார்
  பாக்கியத்தின் திரு வடிவாம் பரவையார்க்கு இந் நெல்லுப்
  போக்கும் இடம் அரிதாகும் எனப் பலவும் புகல்கின்றார் 6.2.27
  3182 வன் தொண்டர் தமக்கு அளித்த நெல் கண்டு மகிழ் சிறப்பார்
  இன்று உங்கள் மனை எல்லைக்கு உள்படும் நெல் குன்று எல்லாம்
  பொன் தங்கு மாளிகையில் புகப் பெய்து கொள்க என
  வென்றி முரசு அறைவித்தார் மிக்க புகழ் பரவையார் 6.2.28
  3183 அணி ஆரூர் மருகு அதனில் ஆளி அங்குப் பறை அறைந்த
  பணியாலே மனை நிறைத்துப் பாங்கு எங்கும் நெல் கூடு
  அணியாமல் கட்டி நகர் களி கூரப் பரவையார்
  மணியாரம் புனை மார்பின் வன் தொண்டர் தமைப் பணிந்தார் 6.2.29
  3184 நம்பி ஆரூர் திருவாரூரில் நயந்து உறைநாள்
  செம் பொன் புற்று இடம் கொண்டு வீற்று இருந்த செழும் தேனைக்
  தம் பெரிய விருப்பினொடும் தாழ்ந்து உணர்வினால் பருகி
  இம்பருடன் உம்பர்களும் அதிசயிப்ப ஏத்தினார் 6.2.30
  3185 குலவு புகழ்க் கோட்டிலியார் குறை யிரந்து தம் பதிக்கண்
  அலகில் புகழ் ஆரூரர் எழுந்து அருள அடி வணங்கி
  நிலவிய வன் தொண்டர் அஃது இசைந்து அதன்பின் நேர் இறைஞ்ச
  பலர் புகழும் பண்பினார் மீண்டும் தம் பதி அணைந்தார் 6.2.31
  3186 தேவர் ஒதுங்க திருத்தொண்டர் மிடையும் செல்வத் திருவாரூர்
  காவல் கொண்டு தனியாளும் கடவுள் பெருமான் கழல் வணங்கி
  நாவலூரர் அருள் பெற்று நம்பர் பதிகள் பிற நண்ணிப்
  பாவை பாகர் தமைப் பணிந்து பாடும் விருப்பில் சென்று அணைவார் 6.2.32
  3187 மாலும் அயனும் உணர்வு அரியர் மகிழும் பதிகள் பல வணங்கி
  ஞாலம் நிகழ் கோட் புலியார் தம் நாட்டியத்தான் குடி நண்ண
  ஏலும் வகையால் அலங்கரித்து அங்கு அவரும் எதிர்கொண்டு இனிது இறைஞ்சிக்
  கோல மணி மாளிகையின் கண் ஆர்வம் பெருகக்கொடு புக்கார் 6.2.33
  3188 தூய மணிப் பொன் தவிகில் எழுந்து அருளி இருக்கத் தூ நீரால்
  சேய மலர்ச் சேவடி விளக்கித் தெளித்துக் கொண்ட செழும் புனலால்
  மேய சுடர் மாளிகை எங்கும் விளங்க வீசி உளம் களிப்ப
  ஏய சிறப்பில் அர்ச்சனைகள் எல்லாம் இயல்பின் முறை புரிவார் 6.2.34
  3189 பூந்தண் பனிநீர் கொடு சமைத்த பொருவு இல் விரைச்சந்தனக் கலவை
  வாய்ந்த அகிலின் நறும் சாந்து வாசம் நிறைமான் மதச் சேறு
  தோய்ந்த புகை நாவியின் நறு நெய் தூய பசும் கர்ப்பூரம் உடன்
  ஏய்ந்த அடைக்காய் அமுது இனைய எண்ணில் மணிப் பாசனத்து ஏந்தி 6.2.35
  3190 வேறு வேறு திருப் பள்ளித் தாமப் பணிகள் மிக எடுத்து
  மாறிலாத மணித்திரு ஆபரண வருக்கம் பல தாங்கி
  ஈறில்விதத்துப் பரிவட்டம் ஊழின் நிரைத்தே எதிர் இறைஞ்சி
  ஆறு புணைந்தார் அடித் தொண்டர் அளவு இல் பூசை கொள அளித்தார் 6.2.36
  3191 செங்கோல் அரசன் அருள் உரிமைச் சேனாபதி ஆம் கோட்புலியார்
  நங்கோமானை நாவலூர் நகரார் வேந்தை நண்பினால்
  தங்கோ மனையில் திரு அமுது செய்வித்து இறைஞ்சித்தலை சிறந்த
  பொங்கு ஓதம் போல் பெரும் காதல் புரிந்தார் பின்னும் போற்றுவா 6.2.37
  3192 ஆன விருப்பின் மற்று அவர் தாம் அருமையால் பெற்று எடுத்த
  தேனார் கோதைச் சிங்கடியார் தமையும் அவர்பின் திரு உயிர்த்த
  மானார் நோக்கின் வனப்பகையார் தமையும் கொணர்ந்து வன் தொண்டர்
  தூ நாண் மலர்த்தாள் பணிவித்துத் தாமும் தொழுது சொல்லுவார் 6.2.38
  3193 அடியேன் பெற்ற மக்கள் இவர் அடிமை ஆகக் கொண்டு அருளிக்
  கடிசேர் மலர்த் தாள் தொழுது உய்யக் கருணை அளிக்க வேண்டும் எனத்
  தொடி சேர் தளிக்கை இவர் எனக்குத் தூய மக்கள் எனக் கொண்டப்
  படியே மகண்மை யாக் கொண்டார் பரவையார் தம் கொழு நனார் 6.2.39
  3194 கோதை சூழ்ந்த குழலாரைக் குறங்கின் வைத்து கொண்டு இருந்து
  காதல் நிறைந்த புதல்வியராம் கருத்து உட்கசிவால் அணைத்து உச்சி
  மீது கண்ணீர் விழ மோந்து வேண்டுவனவும் கொடுத்து அருளி
  நாதர் கோயில் சென்று அடைந்தார் நம்பிதம்பிரான் தோழர் 6.2.40
  3195 வென்றி வெள்ளேறு உயர்த்து அருளும் விமலர் திருக்கோபுரம் இறைஞ்சி
  ஒன்றும் உள்ளத் தொடும் அன்பால் உச்சிகுவித்த கரத்தொடும்
  சென்று புக்குப் பணிந்து திருப்பதிகம் பூணாண் என்று எடுத்துக்
  கொன்றை முடியார் அருள் உரிமை சிறப்பித்தார் கோட்புலியாரை 6.2.41
  3196 சிறப்பித்து அருளும் திருக்கடைக் காப்பு அதன் இடைச் சிங்கடியாரைப்
  பிறப்பித்து எடுத்த பிதாவாகத் தம்மை நினைத்த பெற்றியினால்
  மறப்பில் வகைச் சிங்கடி அப்பன் என்றே தம்மை வைத்து அருளி
  நிறப் பொற்பு உடைய இசைபாடி நிறைந்த அருள் பெற்று இறைஞ்சினார் 6.2.42
  3197 அங்கு நின்றும் எழுந்து அருளி அளவில் அன்பின் உள் மகிழச்
  செங்கண் நுதலார் மேவு திருவலிவலத்தைச் சேர்ந்து இறைஞ்சி
  மங்கை பாகர் தம்மைப் பதிகம் வலிவலத்துக் கண்டேன் என்று
  எங்கும் நிகழ்ந்த தமிழ் மாலை எடுத்துத் தொடுத்த இசைபுனைவார் 6.2.43
  3198 நன்று மகிழும் சம்பந்தர் நாவுக் கரசர் பாட்டு உகந்தீர்
  என்று சிறப்பித்து இறைஞ்சி மகிழ்ந்து ஏத்தி அருள் பெற்று எழுந்து அருளி
  மன்றின் இடையே நடம் புரிவார் மருவு பெருமைத் திருவாரூர்
  சென்று குறுகிப் பூங்கோயில் பெருமான் செம் பொன் கழல் பணிந்து 6.2.44
  3199 இறைஞ்சிப் போந்து பரவையார் திரு மாளிகையில் எழுந்து அருளி
  நிறைந்த விருப்பின் மேவும் நாள் நீடு செல்வத் திருவாரூர்ப்
  புறம்பு நணிய கோயில் களும் பணிந்து போற்றிப் புற்று இடமாய்
  உறைந்த பெருமான் கழல் பிரியாது ஓவா இன்பம் உற்று இருந்தார் 6.2.45
  3200 செறி புன் சடையார் திருவாரூர்ப் திருப் பங்குனி உத்தரத் திருநாள்
  குறுக வரலும் பரவையார் கொடைக்கு விழாவில் குறைவறுக்க
  நிறையும் பொன் கொண்டு அணைவதற்கு நினைந்து நம்பி திருப்புகலூர்
  இறைவர் பாதம் பணிய எழுந்து அருளிச் சென்று அங்கு எய்தினார் 6.2.46
  3201 சென்று விரும்பித் திருப்புகலூர் தேவர் பெருமான் கோயில் மணி
  முன்றில் பணிந்து வலம் கொண்டு முதல்வர் முன்பு வீழ்ந்து இறைஞ்சித்
  தொன்று மரபின் அடித்தொண்டு தோய்ந்த அன்பில் துதித்து எழுந்து
  நின்று பதிக இசைபாடி நினைந்த கருத்து நிகழ் விப்பார் 6.2.47
  3202 சிறிது பொழுது கும்பிட்டுச் சிந்தை முன்னம் அங்கு ஒழிய
  வறிது புறம் போந்து அருளி அயல் மடத்தில் அணையார் வன் தொண்டர்
  அறிவு கூர்ந்த அன்பர் உடன் அணி முன்றிலின் ஓர் அருகு இருப்ப
  மறி வண்கையார் அருளேயோ மலர்கண் துயில் வந்து எய்தியதால் 6.2.48
  3203 துயில் வந்து எய்தத் தம்பிரான் தோழர் அங்குத் திருப்பணிக்குப்
  பயிலும் சுடுமண் பலகை பல கொணர்வித்து உயரம் பண்ணித் தேன்
  அயிலும் சுரும்பார் மலர்ச் சிகழி முடிமேல் அணியா உத்தரிய
  வெயில் உந்திய வெண் பட்டு அதன் மேல் விரித்துப் பள்ளி மேவினார் 6.2.49
  3204 சுற்றும் இருந்த தொண்டர்களும் துயிலும் அளவில் துணை மலர்க் கண்
  பற்றும் துயில் நீங்கிடப் பள்ளி உணர்ந்தார் பரவை கேள்வனார்
  வெற்றி விடையார் அருளாலே வேமண் கல்வே விரிசுடர்ச் செம்
  பொற்றிண் கல்லாயின கண்டு புகலூர் இறைவர் அருள் போற்றி 6.2.50
  3205 தொண்டர் உணர மகிழ்ந்து எழுந்து துணைக் கைக் கமல முகை தலை மேல்
  கொண்டு கோயில் உள் புக்குக் குறிப்பில் அடங்காப் பேர் அன்பு
  மண்டு காதல் உற வணங்கி வாய்ந்த மதுர மொழிமாலை
  பண்டு அங்கு இசையில் தம்மையே புகழ்ந்து என்று எடுத்து 6.2.51
  3206 பதிகம் பாடித் திருக் கடைக் காப் பணிந்து பரவிப் புறம் போந்தே
  எதிரில் இன்பம் இம்மையே தருவார் அருள் பெற்று எழுந்து அருளி
  நிதியின் குவையும் உடன் கொண்டு நிறையும் நதியும் குறை மதியும்
  பொதியும் சடையார் திருப் பனையூர் புகுவார் புரிநூல் மணி மார்பர் 6.2.52
  3207 செய்ய சடையார் திருப்பனையூர்ப் புறத்துத் திருக் கூத்தொடும் காட்சி
  எய்த அருள் எதிர் சென்று அங்கு எழுந்த விருப்பால் விழுந்து இறைஞ்சி
  ஐயர் தம்மை அரங்கு ஆட வல்லார் அவரே அழகியர் என்று
  உய்ய உலகு பெறும் பதிகம் பாடி அருள் பெற்று உடன்போந்தார் 6.2.53
  3208 வளம் மல்கிய சீர்ப் பனையூர் வாழ்வார் ஏத்த எழுந்து அருளி
  அளவில் செம்பொன் இட்டிகைகள் ஆள்மேல் நெருங்கி அணி ஆரூர்த்
  தளவ முறுவல் பரவையார் தம் மாளிகையில் புகத் தாமும்
  உளமன்னிய தம் பெருமானார் தம்மை வணங்கி உவந்து அணைந்தார் 6.2.54
  3209 வந்து பரவைப் பிராட்டியார் மகிழ வைகி மருவும் நாள்
  அந்தண் ஆரூர் மருங்கு அணிய கோயில் பலவும் அணைந்து இறைஞ்சிச்
  சிந்தை மகிழ விருப்பினொடும் தெய்வப் பெருமாள் திருவாரூர்
  முந்தி வணங்கி இனிது இருந்தார் முனைப் பாடியார் தம் காவலனார் 6.2.55
  3210 பல நாள் அமர்வார் பரமர் திரு அருளால் அங்கு நின்றும் போய்ச்
  சிலை மா மேரு வீரனார் திரு நன்னிலத்துச் சென்று எய்தி
  வலம் மாக வந்து கோயிலின் உள் வணங்கி மகிழ்ந்து பாடினார்
  தலமார்கின்ற தண் இயல் வெம்மை யினான் என்னும் தமிழ் மாலை 6.2.56
  3211 பாடி அங்கு வைகிய பின் பரமர் வீழி மிழலையினில்
  நீடு மறையால் மேம் பட்ட அந்தண் ஆளர் நிறைந்து ஈண்டி
  நாடு மகிழ அவ் அளவு நடைக் காவணம் பாவாடைஉடன்
  மாடு கதலி பூகம் நிரை மல்க மணித் தோரணம் நிரைத்து 6.2.57
  3212 வந்து நம்பி தம்மை எதிர் கொண்டு புக்கார் மற்றவரும்
  சிந்தை மலர்ந்து திரு வீழி மிழலை இறைஞ்சிச் சேண் விசும்பின்
  முந்தை இழிந்த மொய் ஒளி சேர் கோயில் தன்னை முன் வணங்கி
  பந்தம் அறுக்கும் தம் பெருமான் பாதம் பரவி பணிகின்றார் 6.2.58
  3213 படங்கொள் அரவில் துயில் வோனும் பதுமத்தோனும் பரவிய
  விடங்கன் விண்ணேர் பெருமானை விரவும் புளகம் உடன் பரவி
  அடங்கல் வீழி கொண்டு இருந்தீர் அடியேனுக்கும் அருளும் எனத்
  தடம்கொள் செஞ்சொல் தமிழ் மாலை சாத்தி அங்குச் சாரும் நாள் 6.2.59
  3214 வாசி அறிந்து காசு அளிக்க வல்ல மிழலை வாணர்பால்
  தேசு மிக்க திருஅருள் முன் பெற்று திருவாஞ்சியத்து அடிகள்
  பாசம் அறுத்து ஆள் கொள்ளும் தாள் பணிந்து பொருவனார் என்னும்
  மாசில் பதிகம் பாடி அமர்ந்து அரிசில் கரைப் புத்தூர் அணைந்தார் 6.2.60
  3215 செழு நீர் நறையூர் நிலவு திருச் சித்தீச் சரமும் பணிந்து ஏத்தி
  விழுநீர் மையினில் பெரும் தொண்டர் விருப்பின் ஓடும் எதிர்கொள்ள
  மழுவோடு இள மான் கரதலத்தில் உடையார் திருப் புத்தூர் வணங்கி
  தொழு நீர் மையினில் துதித்து ஏத்தித் தொண்டர் சூழ உறையும் நாள் 6.2.61
  3216 புனிதனார் முன் புகழ்த் துணையார்க்கு அருளும் திறமும் போற்றிசைத்து
  முனிவர் போற்ற எழுந்து அருளி மூரி வெள்ளக் கங்கையினில்
  பனி வெண் திங்கள் அணி சடையார் பதிகள் பலவும் பணிந்து போந்து
  இனிய நினைவில் எய்தினார் இறைவர் திருவா வடு துறையில் 6.2.62
  3217 விளங்கும் திருவாவடு துறையில் மேயார் கோயில் புடைவலம் கொண்டு
  உளம் கொண்டு உருகும் அன்பினுடன் உள்புக்கு இறைஞ்சி ஏத்துவார்
  வளம் கொள் பதிகம் மறையவன் என்று எடுத்து செம்கணான்
  தளம் கொள் பிறப்பும் சிறப்பித்துத் தமிழ் சொல் மாலை சாத்தினார் 6.2.63
  3218 சாத்தி அங்கு வைகு நாள் தயங்கும் அன்பருடன் கூடப்
  பேர்த்தும் இறைஞ்சி அருள் பெற்றும் பெண்ணோர் பாகத்து அண்ணலார்
  தீர்தப் பொன்னித் தென் கரைமேல் திகழும் பதிகள் பல பணிந்து
  மூர்த்தியார் தம் இடை மருதை அடைந்தார் முனைப் பாடித் தலைவர் 6.2.64
  3219 மன்னு மருதின் அமர்ந்த வரை வணங்கி மதுரச் சொல் மலர்கள்
  பன்னிப் புனைந்து பணிந்து ஏத்திப் பரவிப் போந்து தொண்டர் உடன்
  அந் நல் பதியில் இருந்து அகல்வார் அரனார் திருநாசேச்சரத்தை
  முன்னி புக்கு வலம் கொண்டு முதல்வர் திருத்தாள் வணங்கினார் 6.2.65
  3220 பெருகும் பதிகம் பிறை அணிவாள் நுதலாள் பாடிப் பெயர்ந்து நிறை
  திருவின் மலியும் சிவபுரத்துத் தேவர் பெருமான் கழல் வணங்கி
  உருகும் சிந்தை உடன் போந்தே உமையோர் பாகர் தாம் மகிழ்ந்து
  மருவும் பதிகள் பிற பணிந்து கலைய நல்லூர் மருங்கு அணைந்தார் 6.2.66
  3221 செம்மை மறையோர் திருக்கலைய நல்லூர் இறைவர் சேவடிக்கீழ்
  மும்மை வணக்கம் பெற இறைஞ்சி முன்பு பரவித் தொழுது எழுவார்
  கொம்மை மருவு குரும்பைமுலை உமையாள் என்னும் திருப்பதிகம்
  மெய்ம்மைப் புராணம் பலவும் மிகச் சிறப்பித்து இசையின் விளம்பினார் 6.2.67
  3222 அங்கு நின்று திருக் குடமூக்கு அணைந்து பணிந்து பாடிப்போய்
  மங்கைப் பாகர் வலம் சுழியை மருவிப் பெருகும் அன்பு உருகத்
  தங்கு காதல் உடன் வணங்கித் தமிழால் பரசி அரசினுக்குத்
  திங்கள் முடியார் அடி அளித்த திரு நல்லூரைச் சென்று அணைந்தார் 6.2.68
  3223 நல்லூர் இறைவர் கழல் போற்றி நவின்று நடுவர் நம்பர் பதி
  எல்லாம் இறைஞ்சி ஏத்திப் போந்து இசையால் பரவும் தம் உடைய
  சொல்லூத்஢யமா அணிந்தவர் தம் சோற்றுத் துறையின் மருங்கு எய்தி
  அல்லூர் கண்டர் கோயிலின் உள் அடைந்து வலம் கொண்டு அடி பணிவார் 6.2.69
  3224 அழல் நீர் ஒழுகி அனைய எனும் அம் சொல் பதிகம் எடுத்து அருளிக்
  கழல் நீடிய அன்பினில் போற்றும் காதல் கூரப் பரவிய பின்
  கெழு நீர்மையினில் அருள் பெற்றுப் போந்து பரவையார் கேள்வர்
  முழு நீறு அணிவார் அமர்ந்த பதி பலவும் பணிந்து முன்னுவார் 6.2.70
  3225 தேவர் பெருமான் கண்டியூர் பணிந்து திரு ஐயாறு அதனை
  மேவி வணங்கிப் பூந்துருத்தி விமலர் பாதம் தொழுது இறைஞ்சிச்
  சேவில் வருவார் திரு ஆலம் பொழிலில் சேர்ந்து தாழ்ந்து இரவு
  பாவு சயனத்து அமர்ந் அருளிப் பள்ளி கொள்ளக் கனவின்கண் 6.2.71
  3226 மழபாடி இனில் வருவதற்கு நினைக்க மறந்தாயோ என்று
  குழகு ஆகிய தம் கோலம் எதிர்காட்டி அருளக் குறித்து உணர்ந்து
  நிழலார் சோலைக் கரைப் பொன்னி வடபால் ஏறி நெடுமாடம்
  அழகார் வீதி மழபாடி அணைந்தார் நம்பி ஆரூரர் 6.2.72
  3227 அணைந்து திருக் கோபுரம் இறைஞ்சி அன்பர் சூழ உடன் புகுந்து
  பணம் கொள் அரவம் அணிந்தார் முன் பணிந்து வீழ்ந்து பரம் கருணைக்
  குணம் கொள் அருளின் திறம் போற்றிக் கொண்ட புளகத்துடன் உருகிப்
  புணர்ந்த இசையால் திருப்பதிகம் பொன்னார் மேனி என்று எடுத்து 6.2.73
  3228 அன்னே உன்னை அல்லல் யான் ஆரை நினைக்கேன் என ஏத்தி
  தன்னேர் இல்லாப் பதிக மலர் சாத்தித் தொழுது புறம்பு அணைந்து
  மன்னும் பதியில் சில நாள் கள் வைகித் தொண்டர் உடன் மகிழ்ந்து
  பொன்னிக் கரையின் இருமருங்கும் பணிந்து மேல்பால் போதுவார் 6.2.74
  3229 செய்ய சடையார் திரு ஆனைக் காவில் அணைந்து திருத் தொண்டர்
  எய்த முன் வந்து எதிர் கொள்ள இறைஞ்சிக் கோயில் உள் புகுந்தே
  ஐயர் கமலச் சேவடிக் கீழ் ஆர்வம் பெருக விழுந்து எழுந்து
  மெய்யும் முகிழ்ப்பக் கண் பொழிநீர் வெள்ளம் பரப்ப விம்முவார் 6.2.75
  3230 மறைகளாய நான்கும் என மலர்ந்த செம் சொல் தமிழ் பதிகம்
  நிறையும் காதல் உடன் எடுத்து நிலவும் அன்பர் தமை நோக்கி
  இறையும் பணிவார் எம்மையும் ஆள் உடையார் என்று ஏத்துவார்
  உறையூர்ச் சோழன் மணியாரம் சாத்தும் திறத்தை உணர்ந்து அருளி 6.2.76
  3231 வளவர் பெருமான் மணியாரம் சாத்திக் கொண்டு வரும் பொன்னிக்
  கிளரும் திரை நீர் மூழ்குதலும் வழுவிப் போக ஏதம் உற
  அளவில் திருமஞ்சனக் குடத்துள் அது புக்கு ஆட்ட அணிந்து அருளித்
  தளரும் அவனுக்கு அருள் புரிந்த தன்மை சிறக்கச் சாற்றினார் 6.2.77
  3232 சாற்றி அங்குத் தங்கு நாள் தயங்கும் பவளத் திருமேனி
  நீற்றர் கோயில் எம்மருங்கும் சென்று தாழ்ந்து நிறை விருப்பால்
  போற்றி அங்கு நின்றும் போய்ப் பொருவில் அன்பர் மருவிய தொண்டு
  ஆற்றும் பெருமை திருப்பாச்சில் ஆச்சிரமம் சென்று அடைந்தார் 6.2.78
  3233 சென்று திருக் கோபுரம் இறைஞ்சித் தேவர் மலிந்த திருந்து மணி
  முன்றில் வலம் கொண்டு உள் அணைந்து முதல்வர் முன்னம் வீழ்ந்து இறைஞ்சி
  நன்று பெருகும் பொருள் காதல் நயப்புப் பெருக நாதர் எதிர்
  நின்று பரவி நினைந்த பொருள் அருளாது ஒழிய நேர் நின்று 6.2.79
  3234 அன்பு நீங்கா அச்சம் உடன் திருத் தோழமைப் பணியால்
  பொன் பெறாத திரு உள்ளம் புழுங்க அழுங்கிப் புறம்பு ஒருபால்
  முன்பு நின்ற திருத் தொண்டர் முகப்பே முறைப்பாடு உடையார்போல்
  என்பு கரைந்து பிரானார் மற்று இலையோ என்ன எடுக்கின்றார் 6.2.80
  3235 நித்தமும் நீங்கா நிலைமையின் நீங்கி நிலத்து இடைப் புலம் கெழும் பிறப்பால்
  உய்த்த காரணத்தை உணர்ந்து நொந்து அடிமை ஒருமையாம் எழுமையும் உணர்த்தி
  எத்தனை அருளாது ஒழியினும் பிரானார் இவர் அலாது இலையோ என்பார்
  வைத்தனன் தனக்கே தலையும் என் நாவும் என வழுத்தினார் தொண்டர் 6.2.81
  3236 இவ் வகை பரவித் திருக்கடைக் காப்பும் ஏசின வல்ல என்று இசைப்ப
  மெய் வகை விரும்பு தம் பெருமானார் விழுநிதிக் குவை அளித்து அருள
  மை வளர் கண்டர் கருணையே பரவி வணங்கி அப்பதி இடை வைகி
  எவ் வகை மருங்கும் இறைவர் தம் பதிகள் இறைஞ்சி அங்கு இருந்தனர் சில நாள் 6.2.82
  3237 அப்பதி நீங்கி அருளினால் போகி ஆவின் அஞ்சு ஆடுவார் நீடும்
  எப்பெயர்ப் பதியும் இருமருங்கு இறைஞ்சி இறைவர் பைஞ்ஞீலியை எய்திப்
  பைப் பணி அணிவார் கோபுரம் இறைஞ்சிப் பாங்கு அமர் புடை வலம் கொண்டு
  துப்பு உறழ் வேணியார் கழல் தொழுவார் தோன்றும் கங்காளரைக் கண்டார் 6.2.83
  3238 கண்டவர் கண்கள் காதல் நீர் வெள்ளம் பொழிதரக் கை குவித்து இறைஞ்சி
  வண்டறை குழலார் மனம் கவர் பலிக்கு திரு வடிவு கண்டவர்கள்
  கொண்டது ஓர் மயலல் வினவு கூற்று ஆகக் குலவு சொல் கார் உலாவிய என்று
  அண்டர் நாயகரைப் பரவி ஆரணிய விடங்கராம் அருந் தமிழ் புனைந்தார் 6.2.84
  3239 பரவி அப் பதிகத் திருக் கடைக் கப்புச் சாத்தி முன் பணிந்து அருள் பெற்றுக்
  கரவில் அன்பர்கள் தம் கூட்டமும் தொழுது கலந்து இனிது இருந்து போந்து அருளி
  விரவிய ஈங்கோய் மலை முதல் ஆக விமலர் தம் பதி பல வணங்கிக்
  குரவலர் சோலை அணி திருப் பாண்டிக் கொடு முடி அணைந்தனர் கொங்கில் 6.2.85
  3240 கொங்கினில் பொன்னித் தென் கரைக்கறையூர்க் கொடு முடிக் கோயில் முன் குறுகிச்
  சங்க வெண் குழையார் உழை வலம் செய்து சார்ந்து அடி அன்பினில் தாழ்ந்து
  பொங்கிய வேட்கை பெருகிடத் தொழுது புனிதர் பொன் மேனியை நோக்கி
  இங்கு இவர் தம்மை மறக்க ஒண்ணாது என்று எழுந்த மெய்க் குறிப்பினில் எடுப்ப 6.2.86
  3241 அண்ணலார் அடிகள் மறக்கினும் நாம அஞ்சு எழுத்து அறிய எப் பொழுதும்
  எண்ணிய நாவே இன் சுவை பெருக இடை அறாது இயம்பும் என்றும் இதனைத்
  திண்ணிய உணர்வில் கொள்பவர் மற்றுப் பற்றுஇலேன் எனச் செழும் தமிழால்
  நண்ணிய அன்பில் பிணிப்பு உற நவின்றார் நமச்சிவாயத் திருப் பதிகம் 6.2.87
  3242 உலகு எலாம் உய்ய உறுதி ஆம்பதிகம் உரைத்து மெய் உணர்வு அறா ஒருமை
  நிலவிய சிந்தை உடன் திரு அருளால் நீங்குவார் பாங்கு நல் பதிகள்
  பலவும் முன் பணிந்து பரமர் தாள் போற்றிப் போந்து தண் பனி மலர்ப் படப்பைக்
  குலவும் அக் கொங்கில் காஞ்சிவாய்ப் பேரூர் குறுகினார் முறுகும் ஆதரவால் 6.2.88
  3243 அத் திருப்பதியை அணைந்து முன் ஆண்டவர் கோயில் உள் புகுந்து
  மெய்த்தவர் சூழ வலம் கொண்டு முன்பு மேவுவார் தம் எதிர் விளங்க
  நித்தனார் தில்லை மன்றுள் நின்று ஆடல் நீடிய கோலம் நேர் காட்டக்
  கைத்தலம் குவித்துக் கண்கள் ஆனந்தக் கலுழி நீர் பொழிதரக் கண்டார் 6.2.89
  3244 காண்டலும் தொழுது வீழ்ந்து உடன் எழுந்து கரை இல் அன்பு என்பினை உருக்கப்
  பூண்ட ஐம் புலனில் புலப் படா இன்பம் புணர்ந்து மெய் உணர்வினில் பொங்கத்
  தாண்டவம் புரியும் தம் பிரானாரைத் தலைப்படக் கிடைத்த பின் சைவ
  ஆண் தகை யாருக்கு அடுத்த அந் நிலைமை விளைவை யார் அளவு அறிந்து உரைப்பார் 6.2.90
  3245 அந் நிலை நிகழ்ந்த ஆரருள் பெற்ற அன்பு அனார் இன்ப வெள்ளத்து
  மன்னிய பாடல் மகிழ்ந்து உடன் பரவி வளம் பதி அதன் இடை மருவி
  பொன் மணி மன்றுள் எடுத்த சேவடியார் புரி நடம் கும்பிடப் பெற்றால்
  என் இனிப் புறம் போய் எய்துவது என்று மீண்டு எழுந்து அருளுவதற்கு எழுவார் 6.2.91
  3246 ஆயிடை நீங்கி அருளினால் செல்வார் அருவரைச் சுரங்களும் பிறவும்
  பாயும் நீர் நதியும் பல பல கடந்து பரமர் தம் பதிபல பணிந்து
  மேய வண் தமிழால் விருப் பொடும் பரவி வெஞ்சமாக் கூடலும் பணிந்து
  சேயிடை கழியப் போந்து வந்து அடைந்தார் தென் திசை கற்குடிமலையில் 6.2.92
  3247 வீடு தரும் இக் கல் குடியில் விழுமியாரைப் பணிந்து இறைஞ்சி
  நீடு விருப்பில் திருப்பதிகம் நிறைந்த சிந்தை உடன் பாடிப்
  பாடும் விருப்பில் தொண்டருடன் பதிகள் பலவும் அணைந்து இறைஞ்சி
  தேடும் இருவர் காண்ப அரியார் திருவாறை மேல் சென்று அணைந்தார் 6.2.93
  3248 செம் பொன் மேரு சிலை வளைத்த சிவனார் ஆறை மேல் தளியில்
  நம்பர் பாதம் பணிந்து இறைஞ்சி நாளும் மகிழ் வார்க்கு அருள் கூட
  உம்பர் போற்றும் தானங்கள் பலவும் பணிந்து போந்து அணைவார்
  இம்பர் வாழ இன்னம்பர் நகரைச் சேர எய்தினார் 6.2.94
  3249 ஏரின் மருவும் இன்னம்பர் மகிழ்ந்த ஈசர் கழல் வணங்கி
  ஆரும் அன்பில் பணிந்து ஏத்தி ஆரா அருளால் அங்கு அமர்வார்
  போரின் மலியும் கரி உரித்தார் மருவும் புறம் பயம் போற்றச்
  சேரும் உள்ளம் மிக்குஎழ மெய்ப் பதிகம் பாடிச் சென்றார் 6.2.95
  3250 அங்கம் ஓதி ஓர் ஆறை மேல் தளி என்று எடுத்து அமர் காதலில்
  பொங்கு செந்தமிழால் விரும்பு புறம் பயந்து தொழப் போதும் என்று
  எங்கும் மன்னிய இன் இசை பதிகம் புணைந்து உடன் எய்தினார்
  திங்கள் சூடிய செல்வர் மேவும் திருப் புறம் பயம் சேரவே 6.2.96
  3251 அப் பதிக் கண் அமர்ந்த தொண்டரும் அன்று வெண்ணெய் நல் ஊரினில்
  ஒப்பரும் தனி வேதியன் பழ ஓலை காட்டி நின்று ஆண்டவர்
  இப்பதிக் கண் வந்து எய்த என்ன தவங்கள் என்று எதிர் கொள்ளவே
  முப்புரங்கள் எரித்த சேவகர் கோயில் வாயிலின் முன்னினார் 6.2.97
  3252 நீடு கோபுரம் முன்பு இறைஞ்சி நிலாவு தொண்டரொடுள்ளணைந்து
  ஆடல் மேவிய அண்ணலார் அடி போற்றி அஞ்சலி கோலி நின்று
  ஏடு உலாம் மலர் தூவி எட்டினெடு ஐந்தும் ஆகும் உறுப்பினால்
  பீடு நீடு நிலத்தின் மேல் பெருகப் பணிந்து வணங்கினார் 6.2.98
  3253 அங்கு நீடு அருள் பெற்று உள் ஆர்வம் மிகப் பொழிந்து எழும் அன்பினால்
  பொங்கு நாள் மலர் பாதம் முன் பணிந்து ஏத்தி மீண்டும் புறத்து அணைந்து
  எங்கும் ஆகி நிறைந்து நின்றவர் தாம் மகிழ்ந்த இடங்களில்
  தங்கு கோலம் இறைஞ்சுவார் அருள் அன்பரோடு எய்தினார் 6.2.99
  3254 வம்பு நீடு அலங்கல் மார்பின் வன் தொண்டர் வன்னி கொன்றை
  தும்பை வெள் அடம்பு திங்கள் தூய நீறு அணிந்த சென்னித்
  தம்பிரான் அமர்ந்த தானம் பல பல சார்ந்து தாழ்ந்து
  கொம்பனார் ஆடல் நீடு கூடலை யாற்றூர் சார 6.2.100
  3255 செப்பரும் பதியில் சேரார் திருமுது குன்றை நோக்கி
  ஒப்பரும் புகழார் சொல்லும் ஒருவழி உமையாளோடு
  மெய்ப் பரம் பொருளாய் உள்ளார் வேதியர் ஆகி நின்றார்
  முப்புரி நூலும் தாங்கி நம்பி ஆரூரர் முன்பு 6.2.101
  3256 நின்றவர் தம்மை நோக்கி நெகிழ்ந்த சிந்தையராய்த் தாழ்வார்
  இன்றி யாம் முது குன்று எய்த வழி எமக்கு இயம்பும் என்ன
  குன்ற வில்லாளி யாரும் கூடலை யாற்றூர் ஏறச்
  சென்றது இவ் வழிதான் என்று செல்வழித் துணையாய்ச் செல்ல 6.2.102
  3257 கண்டவர் கைகள் கூப்பித் தொழுது பின் தொடர்வார்க் காணார்
  வண்டலர் கொன்றையாரை வடிவுடை மழு என்று ஏத்தி
  அண்டர் தம் பெருமான் போந்த அதிசயம் அறியேன் என்று
  கொண்டு எழும் விருப்பினேடும் கூடலை யாற்றூர் புக்கார் 6.2.103
  3258 கூடலை ஆற்றூர் மேவும் கொன்றை வார் சடையினார்தம்
  பீடுயர் கோயில் புக்குப் பெருகிய ஆர்வம் பொங்க
  ஆடகப் பொதுவில் ஆடும் அறைகழல் வணங்கிப் போற்றி
  நீடு அருள் பெற்றுப் போந்து திரு முது குன்றில் நேர்ந்தார் 6.2.104
  3259 தட நிலைக் கோபுரத்தைத் தாழ்ந்து முன் இறைஞ்சிக் கோயில்
  புடைவலம் கொண்டு புக்குப் போற்றினர் தொழுது வீழ்ந்து
  நடம் நவில்வாரை நஞ்சி இடை எனும் செம் சொல்மாலைத்
  தொடை நிகழ் பதிகம் பாடித் தொழுது கை சுமந்து நின்று 6.2.105
  3260 நாதர் பால் பொருள் தாம் வேண்டி நண்ணிய வண்ணம் எல்லாம்
  கோதறு மனத்துள் கொண்ட குறிப் பொடும் பரவும் போது
  தாது அவிழ் கொன்றை வேய்ந்தார் தர அருள் பெறுவார் சைவ
  வேதியர் தலைவர் மீண்டும் மெய்யில் வெண் பொடியும் பாட 6.2.106
  3261 பனி மதிச் சடையார் தாமும் பன்னிரண்டாயிரம் பொன்
  நனி அருள் கொடுக்கும் ஆற்றால் நல்கிட உடைய நம்பி
  தனி வரும் மகிழ்ச்சி பொங்கத் தாழ்ந்து எழுந்து அருகு சென்று
  கனி விடம் மிடற்றினார் முன் பின் ஒன்று கழறல் உற்றார் 6.2.107
  3262 அருளும் இக் கனகம் எல்லாம் அடியனேற்கு ஆரூர் உள்ளோர்
  மருளுற வியப்ப அங்கே வரப் பெற வேண்டும் என்னத்
  தெருளுற எழுந்த வாக்கால் செழு மணி முத்தாற்றில் இட்டிப்
  பொருளினை முழுதும் ஆரூர்க் குளத்தில் போய்க் கொள்க என்றார் 6.2.108
  3263 என்று தம் பிரானார் இன் அருள் பெற்ற பின்னர்
  வன் தொண்டர் மச்சம் வெட்டிக் கைக் கொண்டு மணி முத்து ஆற்றில்
  பொன் திரள் எடுத்து நீருள் புகவிட்டுப் போது கின்றார்
  அன்று எனை வலிந்து ஆட்கொண்ட அருள் இதில் அறிவேன் என்று 6.2.109
  3264 மேவிய காதல் தொண்டு விரவு மெய் விருத்தி பெற்றார்
  ஆவியின் விருத்தி ஆன அந்தணர் புலியூர் மன்றில்
  காவியங் கண்டர் கூத்து கண்டு கும்பிடுவது என்று
  வாவி சூழ் தில்லை மூதூர் வழிக் கொள்வான் வணங்கிப் போந்தார் 6.2.110
  3265 மாடுள பதிகள் சென்று வணங்கிப் போய் மங்கை பாகர்
  நீடிய கடம்பூர் போற்றி நிறைந்த ஆனந்தக் கூத்தர்
  ஆடிய தில்லை மூதூர் அணைந்து அணி வாயில் புக்குச்
  சேடுயர் மாடம் மன்னும் செழும் திரு வீதி சார்ந்தார் 6.2.111
  3266 பொன் திரு வீதி தாழ்ந்து புண்ணிய விளைவாய் ஓங்கும்
  நல் திரு வாயில் நண்ணி நறை மலி அலங்கல் மார்பர்
  மற்றதன் முன்பு மண்மேல் வணங்கி உள் புகுந்து பைம் பொன்
  சுற்று மாளிகை சூழ் வந்து தொழுது கை தலைமேல் கொள்வார் 6.2.112
  3267 ஆடிய திருமுன்பான அம் பொனின் கோபுரத்தின்
  ஊடு புக்கு இறைஞ்சி ஓங்கும் ஒளி வளர் கனக மன்றில்
  நாடகம் செய்யதாளை நண்ணுற உள் நிறைந்து
  நீடும் ஆனந்த வெள்ளக் கண்கள் நீர் நிறைந்து பாய 6.2.113
  3268 பரவுவாய் குளறிக் காதில் படி திருப் படியைத் தாழ்ந்து
  விரவு மெய் அங்கம் ஐந்தும் எட்டினும் வணங்கி வேட்கை
  உரனுறு திருக்கூத்து உள்ளம் ஆர்தரப் பெருகி நெஞ்சில்
  கரவு இலாத அவரைக் கண்ட நிறைவு தம் கருத்தில் கொள்ள 6.2.114
  3269 மடித்து ஆடும் அடிமைக்கண் என்று
  எடுத்து மன் உயிர் கட்கு அருளும் ஆற்றல்
  அடுத்து ஆற்று நல் நெறிக்கண் நின்றார்கள்
  வழுவி நரகு அணையா வண்ணம்
  தடுப்பானைப் பேரூரில் கண்ட நிலை
  சிறப்பித்துத் தனிக் கூத்து என்றும்
  நடிப்பானை நாம் மனமே பெற்றவாறு
  எனும் களிப்பால் நயந்து பாடி 6.2.115
  3270 மீளாத அருள் பெற்றுப் புறம் போந்து
  திரு வீதி மேவித் தாழ்ந்தே
  ஆளான வன் தொண்டர் அந்தணர்கள்
  தாம் போற்ற அமர்ந்து வைகி
  மாளாத பேர் அன்பால் பொன்பதியை
  வணங்கிப் போய் மறலி வீழத்
  தாள் ஆண்மை கொண்டவர் தம்
  கருப்பறியலூர் வணங்கிச் சென்று சார்ந்தார் 6.2.116
  3271 கூற்று உதைத்தார் திருக் கொகுடிக் கோயில் நண்ணிக்
  கோபுரத்தைத் தொழுது புகுந்து அன்பர் சூழ
  ஏற்ற பெரு காதலினால் இறைஞ்சி ஏத்தி எல்லை
  இலாப் பெரு மகிழ்ச்சி மனத்தில் எய்தப்
  போற்றிசைத்துப் புறத்து அணைந்தப் பதியில் வைகிப்
  புனிதர் அவர் தமை நினையும் இன்பம் கூறி
  சாற்றிய மெய்த் திருப் பதிகம் சிம்மாந்து என்னும் தமிழ்
  மாலை புனைந்து ஆங்குச் சாரும் நாளில் 6.2.117
  3272 கண் நுதலார் விரும்பு கருப் பறியலூரைக்
  கை தொழுது நீங்கிப் போய்க் கயல்கள் பாயும்
  மண்ணி வளம் படிக் கரையை நண்ணி அங்கு மாது
  ஒரு பாகத்தவர் தாள் வணங்கிப் போற்றி
  எண்ணில் புகழ்ப் பதிகமும் முன்னவன் என்று ஏத்தி
  ஏகுவார் வாழ் கொளி புத்தூர் எய்தாது
  புண்ணியனார் போம் பொழுது நினைந்து மீண்டு
  புகுகின்றார் தலைக்கலன் என்று எடுத்துப் போற்றி 6.2.118
  3273 திருப் பதிகம் பாடியே சென்று அங்கு
  எய்தித் தேவர் பெருமானார் தம் கோயில் வாயில்
  உருப் பொலியும் மயிர்ப் புளகம் விரவத் தாழ்ந்தே
  உள் அணைந்து பணிந்து ஏத்தி உருகும் அன்பால்
  பொருப்பரையன் மடப் பாவை இடப் பாலானைப்
  போற்றி இசைத்துப் புறம் போந்து தங்கிப் பூ மென்
  கருப்பு வயல் வாழ் கொளி புத்தூரை நீங்கிக் கான்
  நாட்டு முள்ளூரில் கலந்த போது 6.2.119
  3274 கான் நாட்டு முள்ளூரைச் சாரும் போது
  கண் நுதலார் எதிர் காட்சி கொடுப்பக் கண்டு
  தூ நாண் மென் மலர்க் கொன்றைச் சடையார் செய்ய
  துணைப் பாத மலர் கண்டு தொழுதேன் என்று
  வான் ஆளும் திருப் பதிகம் வள்வாய் என்னும் வன் தமிழின்
  தொடைமாலை மலரச் சாத்தித்
  தேன் ஆரும் மலர்ச் சோலை மருங்கு சூழ்ந்த திருஎதிர்
  கொள் பாடியினை எய்தச் செல்வார் 6.2.120
  3275 எத்திசையும் தொழுது ஏத்த மத்த யானை
  எடுத்து எதிர் கொள் பாடியினை அடைவோம் என்னும்
  சித்த நிலைத் திருப்பதிகம் பாடி வந்து செல்வம் மிகு
  செழும் கோயில் இறைஞ்சி நண்ணி
  அத்தர் தமை அடி வணங்கி அங்கு வைகி அருள்
  பெற்றுத் திரு வேள்விக் குடியில் எய்தி
  முத்தி தரும் பெருமானைத் துருத்தி கூட மூப்பதிலை
  எனும் பதிகம் மொழிந்து வாழ்ந்தார் 6.2.121
  3276 காட்டு நல் வேள் விக் கோலம் கருத்துற வணங்கிக் காதல்
  நாட்டிய உள்ளத்தோடு நம்பி ஆரூரர் போற்றி
  ஈட்டிய தவத்தோர் சூழ அங்கு நின்று ஏகி அன்பு
  பூட்டி ஆட்கொண்டார் மன்னும் தானங்கள் இறைஞ்சிப் போந்து 6.2.122
  3277 எஞ்சாத பேர் அன்பில் திருத் தொண்டர் உடன் எய்தி
  நஞ்சாரும் கறை மிடற்றார் இடம் பலவும் நயந்து ஏத்தி
  மஞ்சாரும் பொழில் உடுத்த மலர்த் தடங்கள் புடை சூழும்
  செஞ்சாலி வயல் மருதத் திருவாரூர் சென்று அடைந்தார் 6.2.123
  3278 செல்வமலி திருவாரூர்த் தேவரொது முனிவர்களும்
  மல்கு திருக் கோபுரத்து வந்து இறைஞ்சி உள்புக்கு அங்கு
  எல்லை இலாக் காதல் மிக எடுத்த மலர்க் கை குவித்துப்
  பல்கு திருத் தொண்டர் உடன் பரமர் திருமுன் அணைந்தார் 6.2.124
  3279 மூவாத முதல் ஆகி நடுவாகி முடியாத
  சேவாரும் கொடியாரைத் திரு மூலட்டானத்துள்
  ஓவாத பெரும் காதல் உடன் இறைஞ்சிப் புறம் போந்து
  தாவாத புகழ்ப் பரவையார் திரு மாளிகை சார்ந்தார் 6.2.125
  3280 பொங்கு பெரு விருப்பினொடு புரி குழலார் பலர் போற்றப்
  பங்கயக் கண் செங்கனிவாய்ப் பரவையார் அடி வணங்கி
  எங்களையும் நினைந்து அருளி என இயம்ப இனிது அளித்து
  மங்கை நல்லார் அவரோடு மகிழ்ந்து உறைந்து வைகும் நாள் 6.2.126
  3281 நாயனார் முது குன்றர் நமக்கு அளித்த நல் நிதியம்
  தூய மணி முத்தாற்றில் புக விட்டேம் துணைவர் அவர்
  கோயிலின் மாளிகை மேல் பாற்குளத்தில் அவர் அருளாலே
  போய் எடுத்துக்கொடு போதப் போதுவாய் எனப்புகல 6.2.127
  3282 என்ன அதிசயம் இது தான் என் சொன்னவாறு என்று
  மின் இடையார் சிறு முறுவல் உடன் விளம்ப மெய் உணர்ந்தார்
  நன் நுதலாய் என்னுடைய நாதன் அருளால் குளத்தில்
  பொன் அடைய எடுத்து உனக்குத் தருவது பொய்யாது என்று 6.2.128
  3283 ஆங்கு அவரும் உடன் போத அளவு இறந்த விருப்பின் உடன்
  பூங்கோயில் உள் மகிழ்ந்த புராதனரைப் புக்கு இறைஞ்சி
  ஓங்கு திரு மாளிகையை வலம் வந்து அங்கு உடன் மேலைப்
  பாங்கு திருக் குளத்து அணைந்தார் பரவையார் தனித்துணைவர் 6.2.129
  3284 மற்றதனில் வட கீழ் பால் கரை மீது வந்து அருளி
  முற்று இழையார் தமை நிறுத்தி முனைப் பாடித் திருநாடர்
  கற்றை வார் சடையாரைக் கை தொழுது குளத்தில் இழிந்து
  அற்றை நாள் இட்டு எடுப்பார் போல் அங்குத் தடவுதலும் 6.2.130
  3285 நீற்றழகர் பாட்டு உவந்து திரு விளையாட்டினில் நின்று
  மாற்றுறு செம் பொன் குளத்து வருவியாது ஒழிந்து அருள
  ஆற்றினில் இட்டுக் குளத்தில் தேடுவீர் அருள் இதுவோ
  சாற்றும் எனக் கோல் தொடியார் மொழிந்து அருளத் தனித் தொண்டர் 6.2.131
  3286 முன் செய்த அருள் வழியே முருகு அலர் பூங்குழல் பரவை
  தன் செய்ய வாயில் நகை தாராமே தாரும் என
  மின் செய்த நூல் மார்பின் வேதியர் தாம் முது குன்றில்
  பொன் செய்த மேனி இனீர் எனப் பதிகம் போற்றிசைத்து 6.2.132
  3287 முட்ட இமை யோர் அறிய முது குன்றில் தந்த பொருள்
  சட்ட நான் பெறாது ஒழிந்த தளர்வினால் கையறவாம்
  இட்டளத்தை இவள் எதிரே கொடுத்து அருளும் எனும் திருப்பாட்டு
  எட்டளவும் பொன் காட்டாது ஒழிந்து அருள ஏத்துவார் 6.2.133
  3288 ஏத்தாதே இருந்து அறியேன் எனும் திருப்பாட்டு எவ்வுலகும்
  காத்தாடும் அம்பலத்துக் கண்ணுளனாம் கண் நுதலைக்
  கூத்தாதந்து அருள்வாய் இக் கோமளத்தின் முன் என்று
  நீத்தாரும் தொடர் அரிய நெறி நின்றார் பரவுதலும் 6.2.134
  3289 கொந்து அவிழ் பூங்கொன்றை முடிக் கூத்தனார் திரு அருளால்
  வந்து எழும் பொன் திரள் எடுத்து வரன் முறையால் கரை ஏற்ற
  அந்தரத்து மலர் மாரி பொழிந்து இழிந்தது அவனியுளோர்
  இந்த அதிசயம் என்னே யார் பெறுவார் எனத் தொழுவார் 6.2.135
  3290 ஞாலம் வியப்பு எய்த வரும் நல் கனக மிடை எடுத்து
  மூலம் எனக் கொடு போந்த ஆணியின் முன் உரைப் பிக்க
  நீல மிடற்றவர் அருளால் உரை தாழப் பின்னும் நெடு
  மால் அயனுக்கு அரிய கழல் வழுத்தினார் வன்தொண்டர் 6.2.136
  3291 மீட்டும் அவர் பரவுதலும் மெய் அன்பர் அன்பில் வரும்
  பாட்டுவந்து கூத்து உவந்தார் படுவாசி முடிவு எய்தும்
  ஓட்டறு செம் பொன் ஓக்க ஒரு மாவும் குறையாமல்
  காட்டுதலும் மகிழ்ந்து எடுத்துக் கொண்டு கரை ஏறினார் 6.2.137
  3292 கரை ஏறிப் பரவையார் உடன் கனக ஆனது எலாம்
  நிரையே ஆளில் சுமத்தி நெடு நிலை மாளிகை போக்கித்
  திரை யேறும் புனல் சடிலத்திரு மூலத் தானத்தார்
  விரை யேறு மலர் பாதம் தொழுது அணைந்தார் வீதியினில் 6.2.138
  3293 வந்து திரு மாளிகையின் உள் புகுந்து மங்கல வாழ்த்து
  அந்தமிலா வகை ஏத்தும் அளவு இறந்தார் ஒலி சிறப்பச்
  சிந்தை நிறை மகிழ்ச்சி உடன் சேயிழையாருடன் அமர்ந்தார்
  கந்த மலி மலர்ச் சோலை நவலர் தம் காவலனார் 6.2.139
  3294 அணி ஆரூர் மணி புற்றின் அமர்ந்தருளும் பரம் பொருளைப்
  பணிவார் அங்கு ஒரு நாளில் பாராட்டும் திருப் பதிகம்
  தணியாத ஆனந்தம் தலை சிறப்பத் தொண்டர் உடன்
  துணிவு ஆய பொருள் வினவித் தொழுது ஆடிப் பாடுவார் 6.2.140
  3295 பண்ணிறையும் வகை பாறு தாங்கி என எடுத்து அருளி
  உண்ணிறையும் மனக் களிப்பால் உறு புளகம் மயிர் முகிழ்ப்ப
  கண்ணிறையும் புனல் பொழியக் கரை இகந்த ஆனந்தம்
  எண்ணிறைந்த படி தோன்ற ஏத்தி மகிழ்ந்து இன்புற்றார் 6.2.141
  3296 இன்புற்று அங்கு அமர்நாளில் ஈறில் அரு மறை பரவும்
  வன்புற்றின் அரவு அணிந்த மன்னவனார் அருள் பெற்றே
  அன்புற்ற காதல் உடன் அளவு இறந்த பிறபதியும்
  பொன்புற்கு என்றிட ஒளிரும் சடையாரைத் தொழப் போவார் 6.2.142
  3297 பரிசனமும் உடன் போதப் பாங்கு அமைந்த பதிகள் தொறும்
  கரியுரிவை புனைந்தார் தம் கழல் தொழுது மகிழ்ந்து ஏத்தித்
  துரிசறு நல் பெரும் தொண்டர் நள்ளாறு தொழுவதற்குப்
  புரிவுறு மெய்த் தொண்டர் எதிர் கொள்ளப் புக்கு அணைந்தார் 6.2.143
  3298 விண் தடவு கோபுரத்தைப் பணிந்து கரம் மேல் குவித்துக்
  கொண்டு புகும் தண்ணலார் கோயிலினை வலம் செய்து
  மண்டிய பேர் அன்பினொடு மன்னும் திரு நள்ளாறர்
  புண்டரிகச் சேவடிக் கீழ் பொருந்த நிலம் மிசைப் பணிந்தார் 6.2.144
  3299 அங்கண்ணரைப் பணிந்து ஏத்தி அருளினால் தொழுது போய்
  மங்குல் அணி மணி மாடத் திருக் கடவூர் வந்து எய்தித்
  திங்கள் வளர் முடியார் தம் திருமயானமும் பணிந்து
  பொங்கும் இசைப் பதிகம் மருவார் கொன்றை எனப் போற்றி 6.2.145
  3300 திரு வீரட்டானத்துத் தேவர் பிரான் சினக் கூற்றின்
  பொரு வீரந்தொலைத்த கழல் பணிந்து பொடியார் மேனி
  மருஈரத் தமிழ் மலை புனைந்து ஏத்தி மலை வளத்த
  பெரு வீரர் வலம் புரத்துப் பெருகு ஆர்வத் தொடும் சென்றார் 6.2.146
  3301 வரையோடு நிகர் புரிசை வலம் புரத்தார் கழல் வணங்கி
  உரை ஓசைப் பதிகம் எனக்கு இனி ஓதிப் போய்ச் சங்கம்
  நிரையோடு துமித் தூப மணித் தீபம் நித்திலப் பூம்
  திரை ஓதம் கொண்டு இறைஞ்சும் திருச்சாய்க்காடு எய்தினார் 6.2.147
  3302 தேவர் பெருமான் தன்னைத் திருச்சாய்க்காட்டினில் பணிந்து
  பாவலர் செம் தமிழ் மாலைத் திருப் பதிகம் பாடிப்போய்
  மேவலர் தம் புரம் எரித்தார் வெண் காடு பணிந்து ஏத்தி
  நாவலர் காவலர் அடைந்தார் நனி பள்ளித் திரு நகரில் 6.2.148
  3303 நனிபள்ளி அமர்ந்தபிரான் கழல் வணங்கி நல் தமிழின்
  புனித நறும் தொடை புணைந்து திருச் செம்பொன் பள்ளி முதல்
  பனி மதி சேர் சடையார் தம் பதிபலவும் பணிந்து போய்த்
  தனி விடை மேல் வருவார் தம் திரு நின்றியூர் சார்ந்தார் 6.2.149
  3304 நின்றியூர் மேயாரை நேயத்தால் புக்கு இறைஞ்சி
  ஒன்றிய அன்பு உள் உருகப் பாடுவார் உடைய அரசு
  என்றும் உலகு இடர் நீங்கப் பாடிய ஏழ் எழுநூறும்
  அன்று சிறப்பித்து அம் சொல் திருப் பதிகம் அருள் செய்தார் 6.2.150
  3305 அப்பதியில் அன்பருடன் அமர்ந்து அகல்வார் அகல் இடத்தில்
  செப்ப அரிய புகழ் நீடூர் பணியாது செல் பொழுதில்
  ஒப்ப அரிய உணர்வினால் நினைந்து அருளி தொழல் உறுவார்
  மெய்ப் பொருள் வண் தமிழ் மலை விளம்பிய மீண்டு அணைந்தார் 6.2.151
  3306 மடல் ஆரும் புனல் நீடூர் மருவினர் தாள் வணங்காது
  விடல் ஆமே எனும் காதல் விருப்பு உறும் அத்திருப்பதிகம்
  அடல் ஆர் சூலப் படையார் தமைப் பாடி அடிவணங்கி
  உடல் ஆரும் மயிர்ப் புளகம் மிகப் பணிந்து அங்கு உறைகின்றார் 6.2.152
  3307 அம் கண் இனிது அமர்ந்து அருளால் திருப்புன் கூர் அணைந்து இறைஞ்சிக்
  கொங்கு அலரும் மலர்ச் சோலைத் திருக் கோலக்கா அணையக்
  கங்கை சடைக் கரந்தவர் தாம் எதிர் காட்சி கொடுத்து அருளப்
  பொங்கு விருப்பால் தொழுது திருப்பதிகம் போற்றி இசைப்பார் 6.2.153
  3308 திருஞான சம்பந்தர் திருக்கைகளால் ஒற்றிப்
  பெருகு ஆர்வத்துடன் பாட பிஞ்ஞகனார் கண்டு இரங்கி
  அருளாலே திருத்தாளம் அளித்தபடி சிறப்பித்துப்
  பொருள் மாலைத் திருப்பதிகம் பாடியே போற்றி இசைத்தார் 6.2.154
  3309 மூவாத முழு முதலார் முதல் கோலக்கா அகன்று
  தாவாத புகழ் சண்பை வலம் கொண்டு தாழ்ந்து இறைஞ்சி
  நாவார் முத்தமிழ் விரகர் நற்பதங்கள் பரவிப் போய்
  மேவார் தம் புரம் செற்றார் குருகாவூர் மேவுவார் 6.2.155
  3310 உண் நீரின் வேட்கை உடன் உறுபசியால் மிக வருந்தி
  பண் நீர்மை மொழிப் பரவையார் கொழுநர் வரும் பாங்கர்க்
  கண் நீடு திரு நுதலார் காதல் வரக் கருத்து அறிந்து
  தண்ணீரும் பொதி சோறும் கொண்டு வழிச் சார் கின்றார் 6.2.156
  3311 வேனில் உறு வெயில் வெம்மை தணிப்பதற்கு விரைக் குளிர் மென்
  பான் நல் மலர்த் தடம் போலும் பந்தர் ஒரு பால் அமைத்தே
  ஆன மறை வேதியராய் அருள் வேடம் கொண்டிருந்தார்
  மான் அமரும் திருக் கரத்தார் வன் தொண்டர் தமைப் பார்த்து 6.2.157
  3312 குருகாவூர் அமர்ந்து அருளும் குழகர் வழி பார்த் திருப்பத்
  திருவாரூர்த் தம்பிரான் தோழர் திருத் தொண்டர் உடன்
  வருவார் அப்பந்தர் இடைப்புகுந்து திரு மறைவர் பால்
  பெருகு ஆர்வம் செல இருந்தார் சிவாயநம எனப் பேசி 6.2.158
  3313 ஆல நிழல் கீழ் இருந்தார் அவர் தம்மை எதிர் நோக்கிச்
  சால மிகப் பசித்தீர் இப் பொதி சோறு தருகின்றேன்
  காலம் இனித் தாழாமே கைக் கொண்டு இங்கு இனிது அருந்தி
  ஏலம் நறும் குளிர் தண்ணீர் குடித்து இனைப்பு தீரும் என 6.2.159
  3314 வன் தொண்டர் அது கேட்டு மறை முனிவர் தரும் பொதி சோறு
  இன்று நமக்கு எதிர் விலக்கல் ஆகாது என்று இசைந்து அருளிப்
  பொன் தயங்கு நூல் மார்பர் தரும் பொதி சோறு அது வாங்கிச்
  சென்று திருத் தொண்டருடன் திரு அமுது செய்து அருளி 6.2.160
  3315 எண் நிறைந்த பரிசனங்கள் எல்லாரும் இனிது அருந்தப்
  பண்ணியபின் அம் மருங்கு பசித்து அணைந்தார்களும் அருந்த
  உண்ணிறைந்த ஆரமுதாய் ஒருகாலும் உலவாதே
  புண்ணியனார் தாம் அளித்த பொதி சோறு பொலிந்ததால் 6.2.161
  3316 சங்கரனார் திரு அருள் போல் தண்ணீரின் சுவை ஆர்ந்து
  பொங்கி வரும் ஆதரவால் அவர் நாமம் புகழ்ந்து ஏத்தி
  அங்கு அயர் வால் பள்ளி அமர்ந்து அருகு அணைந்தார் களும் துயிலக்
  கங்கை சடைக் கரந்தார் அப் பந்தரொடும் தாம் கரந்தார் 6.2.162
  3317 சித்த நிலை திரியாத திரு நாவலுர் மன்னர்
  அத்தகுதி யினில் பள்ளி உணர்ந்தவரை காணாமை
  இத்தனையா மாற்றம் அறிந்திலேன் என எடுத்து
  மெய்த் தகைய திருப்பதிகம் விளம்பியே சென்று அடைந்தார் 6.2.163
  3318 குருகவூர் அமர்ந்து அருளும் குழகனார் கோயிலினுக்கு
  அருகார் பொன் கோபுரத்தை அணைந்து இறைஞ்சி உள்புக்கு
  வருகாதல் கூர வலம் கொண்டு திரு முன் வணங்கிப்
  பருகா இன் அமுதத்தைக் கண்களால் பருகினார் 6.2.164
  3319 கண்ணார்ந்த இன் அமுதை கை ஆரத் தொழுது இறைஞ்சிப்
  பண்ணார்ந்த திருப் பதிகம் பாடியே பணிந்து ஏத்தி
  உண்ணாடும் பெரும் காதல் உடையவர்தாம் புறத்து எய்தி
  நண்ணும் ஆர்வத் தொண்டருடன் அங்கு இனிது நயந்து இருந்தார் 6.2.165
  3320 அந் நாளில் தம் பெருமான் அருள் கூடப் பணிந்து அகன்று
  மின்னார் செஞ்சடை முடியார் விரும்பும் இடம் பல வணங்கிக்
  கன்னாடும் எயில் புடை சூழ் கழிப்பாலை தொழுது ஏத்தி
  தென்னாவலூர் மன்னர் திருத்தில்லை வந்து அடைந்தார் 6.2.166
  3321 சீர் வளரும் திருத்தில்லைத் திரு வீதி பணிந்து புகுந்து
  ஏர் வலர் பொன் திரு மன்றுள் எடுத்த சேவடி இறைஞ்சிப்
  பார் வளர மறை வளர்க்கும் பதி அதனில் பணிந்து உறைவார்
  போர் வளர் மேருச்சிலையார் திருத்தினை மா நகர் புகுந்தார் 6.2.167
  3321 திருத்தினை மா நகர் மேவும் சிவக் கொழுந்தைப் பணிந்து போய்
  நிருத்தினார் அமர்ந்து அருளும் நிறை பதிகள் பல வணங்கிப்
  பொருத்த மிகும் திருத்தொண்டர் போற்று திரு நாவலூர்
  கருத்தில் வரும் ஆதரவால் கை தொழச் சென்று எய்தினார் 6.2.168
  3323 திருநாவலூர் மன்னர் சேர்கின்றார் எனக் கேட்டுப்
  பெரு நாமப் பதியோரும் தொண்டர்களும் பெருவாழ்வு
  வருநாள் என்று அலங்கரித்து வந்து எதிர்கொண்டு உள் அணையச்
  செரு நாகத்து உரிபுனைந்தார் செழுங்கோயில் உள் அணைந்தார் 6.2.169
  3324 மேவிய அத் தொண்ட குழாம் மிடைந்து அர என்று எழும் ஓசை
  மூவுலகும் போய் ஒலிப்ப முதல் வனார் முன்பு எய்தி
  ஆவியினும் அடைவுடையார் அடிக் கமலத்து அருள் போற்றிக்
  கோவலன் நான்முகன் எடுத்துப் பாடியே கும்பிட்டார் 6.2.170
  3325 நலம் பெருகும் அப்பதியில் நாடி அன்பொடு நயந்து
  குலம் பெருகும் திருத்தொண்டர் குழாத்தோடும் இனிது அமர்ந்து
  சலம் பெருகும் சடைமுடியார் தாள் வணங்கி அருள் பெற்றுப்
  பொலம் புரிநூல் மணிமார்பர் பிறபதியும் தொழப் போவார் 6.2.171
  3326 தண்டகமாந் திரு நாட்டுத் தனி விடையார் மகிழ் இடங்கள்
  தொண்டர் எதிர் கொண்டு அணையத் தொழுது போய்த் தூய நதி
  வண்டறை பூம் புறவு மலை வளம் மருதம் பல கடந்தே
  எண் திசை யோர் பரவு திருக் கழுக் குன்றை எய்தினார் 6.2.172
  3327 தேன் ஆர்ந்த மலர்ச் சோலை திருக்கழுக் குன்றத்து அடியார்
  ஆனாத விருப்பினொடும் எதிர் கொள்ள அடைந்து அருளித்
  தூ நாள் வெண் மதி அணிந்த சுடர்க் கொழுந்தைத் தொழுது இறைஞ்சி
  பா நாடும் இன் இசையின் திருப்பதிகம் பாடினார் 6.2.173
  3328 பாடிய அப் பதியின் கண் இனிது அமர்ந்து பணிந்து போய்
  நாடிய நல்லுணர்வின் ஒடும் திருக் கச்சூர் தனை நண்ணி
  ஆடக மா மதில் புடை சூழ் ஆலக்கோயிலின் அமுதைக்
  கூடிய மெய் அன்பு உருகக் கும்பிட்டுப் புறத்து அணைந்தார் 6.2.174
  3329 அணைந்து அருளும் அவ்வேலை அமுது செயும் பொழுதாகக்
  கொணர்ந்த அமுது சமைத்து அளிக்கும் பரிசனமும் குறுகாமை
  தணந்த பசி வருத்தத்தால் தம்பிரான் திருவாயில்
  புணர்ந்த மதில் புறத்துஇருந்தார் முனைப்பாடி புரவலனார் 6.2.175
  3330 வன் தொண்டர் பசி தீர்க்க மலையின் மேல் மருந்து ஆனார்
  மின் தங்கு வெண் தலையோடு ஒழிந்து ஒரு வெற்றோடு ஏந்தி
  அன்று அங்கு வாழ்வார் ஓர் அந்தணராய்ப் புறப்பட்டுச்
  சென்று அன்பர் முகம் நோக்கி அருள் கூறச் செப்புவார் 6.2.176
  3331 மெய்ப் பசியால் மிக வருந்தி இனைத்து இருந்தீர் வேட்கைவிட
  இப்பொழுதே சோறிரந்து இங்கு யான் உமக்குக் கொணர்கின்றேன்
  அப்புறம் நீர் அகலாதே சிறிது பொழுது அமரும் எனச்
  செப்பி அவர் கச்சூர் மனை தோறும் சென்றிரப்பார் 6.2.177
  3332 வெண் திரு நீறு அணி திகழ விளங்குநூல் ஒளி துளங்கக்
  கண்டவர்கள் மனம் உருகக் கடும் பகல் போது இடும் பலிக்குப்
  புண்டரிகக் கழல் புவிமேல் பொருந்த மனை தொறும் புக்குக்
  கொண்டுதாம் விரும்பி ஆட் கொண்டவர் முன் கொடுவந்தார் 6.2.178
  3332 இரந்து தாம் கொடு வந்த இன் அடிசிலும் கறியும்
  அரந்தை தரும் பசி தீர அருந்துவீர் என அளிப்ப
  பெருந்தகையார் மறையவர் தம் பேர் அருளின் திறம் பேண
  நிரந்த பெரும் காதலினால் நேர் தொழுது வாங்கினார் 6.2.179
  3334 வாங்கிய அத்திரு அமுது வன் தொண்டர் மருங்கு அணைந்த
  ஓங்கு தவத் தொண்டருடன் உண்டு அருளி உவந்து இருப்ப
  ஆங்கு அருகு நின்றார் அவர் தம்மை அறியாமே
  நீங்கினார் எப் பொருளும் நீங்காத நிலைமையினார் 6.2.180
  3335 திருநாவலூராளி சிவ யோகியார் நீங்க
  வரு நாம மறையவனார் இறையவனார் என மதித்தே
  பெரு நாதச் சிலம்பு அணி சேவடி வருந்த பெரும் பகல் கண்
  உருநாடி எழுந்து அருளிற்று என் பொருட்டாம் என உருகி 6.2.181
  3336 முதுவாயோரி என்று எடுத்து முதல்வனார் தம் பெரும் கருணை
  அதுவாம் என்றுஅதிசயம் வந்து எய்தக் கண்ணீர் மழை அருவி
  புதுவார் புனலின் மயிர் புளகம் புதையப் பதிகம் போற்றி இசைத்து
  மதுவார் இதழி முடியாரைப் பாடி மகிழ்ந்து வணங்கினார் 6.2.182
  3337 வந்தித்து இறைவர் அருளால் போய் மங்கை பாகர் மகிழ்ந்த இடம்
  முந்தித் தொண்டர் எதிர் கொள்ளப் புக்கு முக் கண் பெருமானைச்
  சிந்தித்திட வந்து அருள் செய் கழல் பணிந்து செஞ்சொல் தொடைபுனைந்தே
  அந்திச் செக்கர்ப் பெருகு ஒளியார் அமரும் காஞ்சி மருங்கு அணைந்தார் 6.2.183
  3338 அன்று வெண்ணெய் நல்லூரில் அரியும் அயனும் தொடர் அரிய
  வென்றி மழ வெள் விடை உயர்த்தார் வேத முதல்வராய் வந்து
  நின்று சபை முன் வழக்கு உரைத்து நேரே தொடர்ந்து ஆட்கொண்டவர் தாம்
  இன்று இங்கு எய்தப் பெற்றோம் என்று எயில் சூழ்காஞ்சி நகர் வாழ்வார் 6.2.184
  3339 மல்கு மகிழ்ச்சி மிகப் பெருக மறுகு மணித் தோரணம் நாட்டி
  அல்கு தீபம் நிறை குடங்கள் அகிலின் தூபம் கொடி எடுத்துச்
  செல்வ மனைகள் அலங்கரித்து தெற்றி ஆடல் முழவு அதிரப்
  பல்கு தொண்டருடன் கூடிப் பதியின் புறம் போய் எதிர் கொண்டார் 6.2.185
  3340 ஆண்ட நம்பி எதிர் கொண்ட அடியார் வணங்க எதிர்வணங்கி
  நீண்ட மதில்கோபுரம் கடந்து நிறை மாளிகை வீதியில் போந்து
  பூண்ட காதல் வாழ்த்தினுடன் புனை மங்கல தூரியம் ஒலிப்ப
  ஈண்டு தொண்டர் பெருகு திரு ஏகாம்பரம் சென்று எய்தினார் 6.2.186
  3341 ஆழி நெடுமால் அயன் முதலாம் அமரர் நெருங்கு கோபுரம் முன்
  பூழியுற மண் மிசை மேனி பொருந்த வணங்கிப் புகுந்து அருளிச்
  சூழுமணி மாளிகை பலவும் தொழுது வணங்கி வலம் கொண்டு
  வாழி மணிப் பொன் கோயிலினுள் வந்தார் அணுக்க வன் தொண்டர் 6.2.187
  3342 கைகள் கூப்பி முன் அணைவார் கம்பை ஆறு பெருகிவர
  ஐயர் தமக்கு மிக அஞ்சி ஆரத் தழுவிக் கொண்டு இருந்த
  மை உலாவும் கரும் நெடும் கண் மலையாள் என்றும் வழிபடுபூஞ்
  செய்ய கமலச் சேவடிக் கீழ்த் திருந்து காதலுடன் வீழ்ந்தார் 6.2.188
  3343 வீழ்ந்து போற்றிப் பரவசமாய் விம்மி எழுந்து மெய்யன்பால்
  வாழ்ந்த சிந்தை உடன் பாடி மாறா விருப்பில் புறம் போந்து
  சூழ்ந்த தொண்டருடன் மருவும் நாளில் தொல்லைக் காஞ்சி நகர்த்
  தாழ்ந்த சடையார் ஆலயங்கள் பலவும் சார்ந்து வணங்குவார் 6.2.189
  3344 சீரார் காஞ்சி மன்னும் திருக் காமக் கோட்டம் சென்று இறைஞ்சி
  நீரார் சடையார் அமர்ந்து அருளும் நீடு திரு மேற்றளி மேவி
  ஆரா அன்பில் பணிந்து ஏத்தும் அளவில் நுந்தா ஒண்சுடராம்
  பாரார் பெருமைத் திருப் பதிகம் பாடி மகிழ்ந்து பரவினார் 6.2.190
  3345 ஓணகாந்தன் தளி மேவும் ஒருவர் தம்மை உரிமையுடன்
  பேணி அமைந்த தோழமையால் பெருகும் அடிமைத் திறம் பேசிக்
  காண மோடு பொன் வேண்டி நெய்யும் பாலும் கலை விளங்கும்
  யாணர்ப் பதிகம் எடுத்து ஏத்தி எண்ணில் நிதி பெற்று இனிது இருந்தார் 6.2.191
  3346 அங்கண் அமர்வார் அனே கதங்கா பதத்தை எய்தி உள்ளணைந்து
  செங்கண் விடையார் தமைப் பணிந்து தேன் நெய் புரிந்து என்று எடுத்ததமிழ்
  தங்கும் இடமாம் எனப்பாடித் தாழ்ந்து பிறவும் தானங்கள்
  பொங்கு காதலுடன் போற்றிப் புரிந்த பதியில் பொருந்தும் நாள் 6.2.192
  3347 பாடல் இசையும் பாணியினால் பாவைத் தழுவக் குழைக் கம்பர்
  ஆடல் மருவும் சே அடிகள் பரவிப் பிரியாது அமர்கின்றார்
  நீட மூதூர்ப் புறத்து இறைவர் நிலவும் பதிகள் தொழவிருப்பால்
  மாடம் நெருங்கு வன் பார்த்தான் பனம் காட்டூரில் வந்து அடைந்தார் 6.2.193
  3348 செல்வம் மல்கு திருப் பனங் காட்டூரில் செம் பொன் செழும் சுடரை
  அல்லல் அறுக்கும் அரு மருந்தை வணங்கி அன்புபொழி கண்ணீர்
  மல்க நின்று விடையின் மேல் வருவான் எனும் வண் தமிழப் பதிகம்
  நல்ல இசையின் உடன் பாடிப் போந்து புறம்பு நண்ணுவார் 6.2.194
  3349 மன்னும் திருமால் பேறு அணைந்து வணங்கிப் பரவித் திருவல்லம்
  தன்னுள் எய்தி இறைஞ்சிப் போய்ச்சாரும் மேல்பால் கற்றைப்
  பின்னல் முடியார் இடம் பலவும் பேணி வனங்கிப் பெரும் தொண்டர்
  சென்னி முகில் தோய் தடம் குவட்டுத் திருக் திருக்காளத்தி மலைசேர்ந்தார் 6.2.195
  3350 தடுக்கலாகாப் பெருங்காதல் தலை நின்று அருளும் கண்ணப்பர்
  இடுக்கண் களைந்து ஆட் கொண்டு அருளும் இறைவர் மகிழ்ந்த காளத்தி
  அடுக்கல் சேர அணைந்து பணிந்து அருளால் ஏறி அன்பாறும்
  அடுப்பத் திருமுன் சென்று எய்தி மலை மேல் மருந்தை வணங்கினார் 6.2.196
  3351 வணங்கி உள்ளம் களி கூர மகிழ்ந்து போற்றி மதுர இசை
  அணங்கு செண்டாடு எனும் பதிகம் பாடி அன்பால் கண்ணப்பர்
  மணம் கொள் மலர்ச் சேவடி பணிந்து வாழ்ந்து போந்து மன்னும் பதி
  இணங்கும் தொண்டருடன் கெழுமி இன்புற்று இருக்கும் அந்நாளில் 6.2.197
  3352 வட மாதிரத்துப் பருப்பதம் திருக் கேதார மலையும் முதல்
  இடமா அரனார் தாம் உவந்த எல்லாம் இங்கே இருந்து இறைஞ்சி
  நடம் ஆடிய சேவடியாரை நண்ணினார் போல் உள் நிறைந்து
  திரு மாம் கருத்தில் திருப் பதிகம் பாடிக் காதல் சிறந்து இருந்தார் 6.2.198
  3353 அங்கு சில நாள் வைகிய பின் அருளால் போந்து பெரு விடையார்
  தங்கும் இடங்கள் எனைப் பலவும் சார்ந்து தாழ்ந்து தமிழ்பாடிப்
  பொங்கு புணிரிக் கரை மருங்கு புவியுள் சிவலோகம் போலத்
  திங்கள் முடியார் அமர்ந்த திரு ஒற்றியூரைச் சென்று அடைந்தார் 6.2.199
  3354 அண்ணல் தொடர்ந்து ஆவணம் காட்டி ஆண்டநம்பி எழுந்து அருள
  எண்ணில் பெருமை ஆதி புரி இறைவர் அடியார் எதிர் கொள்வார்
  வண்ண வீதி வாயில் தொறும் வாழை கமுகு தோரணங்கள்
  சுண்ண நிறை பொன் குடம் தீபம் எடுத்துத் தொழ எழுங்கால் 6.2.200
  3355 வர மங்கல நல்லியம் முழங்க வாச மாலை அணி அரங்கில்
  புர மங்கையர்கள் நடம் ஆடப் பொழியும் வெள்ளப் பூ மாரி
  அர மங்கையரும் அமரர்களும் வீச அன்பர் உடன் புகுந்தார்
  பிரமன் தலையில் பலியுவந்த பிரானார் விரும்பும் தொண்டர் 6.2.201
  3356 ஒற்றி ஊரின் உமையோடும் கூட நின்றார் உயர்தவத்தின்
  பற்று மிக்க திருத் தொண்டர் பரந்த கடல் போல் வந்து ஈண்டிச்
  சுற்றம் அணைந்து துதி செய்யத் தொழுது தம்பிரான் அன்பர்
  கொற்ற மழவேறு உடையவர் தம் கோயில் வாயில் எய்தினார் 6.2.202
  3357 வானை அளக்கும் கோபுரத்தை மகிழ்ந்து பணிந்து புகுந்து வளர்
  கூனல் இளம் வெண் பிறைச் சடையார் கோயில் வலம் கொண்டு எதிர் குறுகி
  ஊனும் உயிரும் கரைந்து உருக உச்சி குவித்த கையின் உடன்
  ஆன காதல் உடன் வீழ்ந்தார் ஆரா அன்பின் ஆரூரர் 6.2.203
  3358 ஏட்டு வரியில் ஒற்றியூர் நீங்கல் என்ன எழுத்து அறியும்
  நாட்ட மலரும் திரு நுதலார் நறும் பொன் கமலச் சேவடியில்
  கூட்டும் உணர்வு கொண்டு எழுந்து கோதில் இசை கூடப்
  பாட்டும் பாடி பரவி எனும் பதிகம் எடுத்துப் பாடினார் 6.2.204
  3359 பாடி அறிவு பரவசமாம் பரிவு பற்றப் புறம் போந்து
  நீடு விருப்பில் பெரும் காதல் நிறைந்த அன்பர் பலர் போற்றத்
  தேடும் அயனும் திருமாலும் அறிதற்கு அரிய திருப்பாதம்
  கூடும் காலங்களில் அணைந்து பரவிக் கும்பிட்டு இனிது இருந்தார் 6.2.205
  3360 இந்த நிலமையார் இவர் இங்கு இருந்தார் முன்பே இவர்க்காக
  அந்தண் கயிலை மலை நீங்கி அருளால் போந்த அநித்திதையார்
  வந்து புவி மேல் அவதரித்து வளர்ந்து பின்பு வன் தொண்டர்
  சந்த விரை சூழ் புயம் சேர்ந்த பரிசு தெரியச் சாற்றுவாம் 6.2.206
  3361 நாலாம் குலத்தில் பெருகு நலம் உடையார் வாழும் ஞாயிற்றின்
  மேலாங் கொள்கை வேளாண்மை மிக்க திரு ஞாயிறு கிழவர்
  பாலாதரவு தரும் மகளர் ஆகிப் பார் மேல் அவதரித்தார்
  ஆலாலஞ் சேர் கறை மிடற்றார் அருளால் முன்னை அநிந்திதையார் 6.2.207
  3362 மலையான் மடந்தை மலர்ப் பாதம் மறவா அன்பால் வந்த நெறி
  தலையாம் உணர்வு வந்து அணையத் தாமே அரிந்த சங்கிலியார்
  அலையார் வேல் கண் சிறு மகளிர் ஆயத்தோடும் விளையாட்டு
  நிலையாயின அப் பருவங்கள் தோறும் நிகழ நிரம்புவார் 6.2.208
  3363 சீர் கொள் மரபில் வரும் செயலே அன்றித் தெய்வ நிகழ் தன்மை
  பாரில் எவரும் அதிசயிக்கும் பண்பில் வளரும் பைந்தொடியார்
  வாரும் அணிய அணியவாம் வளர் மென் முலைகள் இடை வருத்தச்
  சாரும் பதத்தில் தந்தையார் தம் கண் மனைவியார்க்கு உரைப்பார் 6.2.209
  3364 வடிவும் குணமும் நம்முடைய மகட்கு மண் உள்ளோர்க்கு இசையும்
  படிவம் அன்றி மேல் பட்ட பரிசாம் பான்மை அறிகிலோம்
  கடிசேர் மணமும் இனி நிகழும் காலம் என்னக் கற்புவளர்
  கொடியே அனைய மனைவியார் ஏற்கும் ஆற்றாக் கொடும் என்றார் 6.2.210
  3365 தாயாரோடு தந்தையார் பேசக் கேட்ட சங்கிலியார்
  ஏயு மாற்றம் அன்றி எம் பெருமான் திரு அருளே
  மேய ஒருவர்க்கு உரியது யான் வேறு என் விளையும் என வெருவுற்(று)
  ஆய உணர்வு மயங்கி மிக அயர்ந்தே அவனி மேல் விழுந்தார் 6.2.211
  3366 பாங்கு நின்ற தந்தையார் தாயார் பதைத்துப் பரிந்து எடுத்தே
  ஏங்கும் உள்ளத்தினர் ஆகி இவளுக்கு என்னே உற்றது எனத்
  தாங்கிச் சீத விரைப் பனி நீர் தெளித்து தை வந்தது நீங்க
  வாங்கு சிலை நன்னுதலாரை வந்தது உனக்கு இங்கு என்? என்றார் 6.2.212
  3367 என்று தம்மை ஈன்று எடுத்தார் வினவ மறை விட்டு இயம்புவார்
  இன்று என்திறத்து நீர் மொழிந்த இது என் பரிசுக்கு இசையாது
  வென்றி விடையார் அருள் செய்தார் ஒருவர்க்கு உரியேன் யான் இனிமேல்
  சென்று திரு ஒற்றியூர் அணைந்து சிவனார் அருளில் செல்வன் என 6.2.213
  3368 அந்த மாற்றம் கேட்டவர் தாம் அயர்வும் பயமும் அதிசயமும்
  வந்த உள்ளத்தினர் ஆகி மற்ற மாற்றம் மறைத்து ஒழுகப்
  பந்தம் நீடும் இவர் குலத்து நிகர் ஆம் ஒருவன் பரிசு அறியான்
  சிந்தை விரும்பி மகள் பேச விடுத்தான் சிலரும் சென்று இசைத்தார் 6.2.214
  3369 தாதையாரும் அது கேட்டுத் தன்மை விளம்பத் தகாமையினால்
  ஏதம் எய்தாவகை மொழிந்து போக்க அவர் ஆங்கு எய்தா முன்
  தீது அங்கு இழைத்தே இறந்தான் போல் செல்ல விடுத்தார் உடன் சென்றான்
  மாதராரைப் பெற்றார் மற்று அதனைக் கேட்டு மனம் மருண்டார் 6.2.215
  3370 தையலார் சங்கிலியார் தம் திறத்துப் பேசத் தகா வார்த்தை
  உய்ய வேண்டும் நினைவு உடையார் உரையார் என்று அங்கு உலகு அறியச்
  செய்த விதிபோல் இது நிகழச் சிறந்தார்க்கு உள்ள படி செப்பி
  நையும் உள்ளத்துடன் அஞ்சி நங்கை செயலே உடன் படுவார் 6.2.216
  3371 அணங்கே ஆகும் இவள் செய்கை அறிந்தோர் பேச அஞ்சுவரால்
  வணங்கும் ஈசர் திறம் அன்றி வார்த்தை அறியாள் மற்று ஒன்றும்
  குணங்கள் இவையாம் இனி இவள் தான் குறித்த படியே ஒற்றி நகர்ப்
  பணம் கொள் அரவச் சடையார் சடையார்தம் பால் கொண்டு அணைவோம் எனப் பகர்வார் 6.2.217
  3372 பண்ணார் மொழிச் சங்கிலியாரை நோக்கிப் பயந்தாரொடும் கிளைஞர்
  தெண்ணீர் முடியார் திருவொற்றியூரில் சேர்ந்து செல்கதியும்
  கண்ணார் நுதலார் திரு அருளால் ஆகிக் கன்னி மாடத்துத்
  தண்ணார் தடம் சூழ் அந்நகரில் தங்கிப் புரிவீர் தவம் என்று 6.2.218
  3373 பெற்ற தாதை சுற்றத்தார் பிறை சேர் முடியார் விதியாலே
  மற்றுச் செயல் ஒன்று அறியாது மங்கையார் சங்கிலியார் தாம்
  சொற்ற வண்ணம் செயத் துணிந்து துதைந்த செல்வத்தொடும் புரங்கள்
  செற்ற சிலையார் திருவொற்றியூரில் கொண்டு சென்று அணைந்தார் 6.2.219
  3374 சென்னி வளர் வெண் பிறை அணிந்த சிவனார் கோயிலுள் புகுந்து
  துன்னும் சுற்றத் தொடும் பணிந்து தொல்லைப் பதியோர் இசைவினால்
  கன்னி மாடம் மருங்கு அமைத்துக் கடி சேர் முறைமை காப்பு இயற்றி
  மன்னும் செல்வம் தக வகுத்துத் தந்தையார் வந்து அடி வணங்கி 6.2.220
  3375 யாங்கள் உமக்குப் பணி செய்ய ஈசற்கு ஏற்ற பணி விரும்பி
  ஓங்கு கன்னி மாடத்தில் உறைகின்றீர் என்று உரைக்கின்றார்
  தாங்கற்கு அரிய கண்கள் நீர்த் தாரை ஒழுகத் தரியாதே
  ஏங்கு சுற்றத் தொடும் இறைஞ்சிப் போனார் எயில் சூழ் தம்பதியில் 6.2.221
  3376 காதல் புரிந்து தவம் புரியும் கன்னியார் அங்கு அமர்கின்றார்
  பூத நாதர் கோயிலினில் காலம் தோறும் புக்கு இறைஞ்சி
  நீதி முறைமை வழுவாது தமக்கு நேர்ந்த பணி செய்யச்
  சீத மலர்ப் பூ மண்டபத்து திரை சூழ் ஒரு பால் சென்று இருந்து 6.2.222
  3377 பண்டு கயிலைத் திருமலையில் செய்யும் பணியின் பான்மை மனம்
  கொண்ட உணர்வு தலை நிற்பக் குலவு மென் கொடி அனையார்
  வண்டுமருவும் திரு மலர் மெல் மாலை காலங்களுக்கு ஏற்ப
  அண்டர் பெருமான் முடிச் சாத்த அமைத்து வணங்கி அமரும் நாள் 6.2.223
  3378 அந்தி வண்ணத்து ஒருவர் திரு அருளால் வந்த ஆரூரர்
  கந்த மாலைச் சங்கிலியார் தம்மைக் காதல் மணம் புணர
  வந்த பருவம் ஆதலால் வகுத்த தன்மை வழுவாத
  முந்தை விதியால் வந்து ஒருநாள் முதல்வர் கோயிலுள் புகுந்தார் 6.2.224
  3379 அண்டர் பெருமான் அந்தணராய் ஆண்ட நம்பி அங்கணரைப்
  பண்டை முறைமை யால் பணிந்து பாடிப் பரவிப் புறம் போந்து
  தொண்டு செய்வார் திருத் தொழில்கள் கண்டு தொழுது செல்கின்றார்
  புண்டரீகத் தடம் நிகழ் பூந்திருமண்டபத் தின் உள் புகுந்தார் 6.2.225
  3380 அன்பு நாரா அஞ்சு எழுத்து நெஞ்சு தொடுக்க அலர் தொடுத்தே
  என்பு உள் உருக்கும் அடியாரைத் தொழுது நீங்கி வேறு இடத்து
  முன்பு போல திரை நீக்கி முதல்வர் சாத்தும் பணி கொடுத்து
  மின் போல் மறையும் சங்கிலியார் தம்மை விதியால் கண் உற்றார் 6.2.226
  3381 கோவா முத்தும் சுரும்பு ஏறாக் கொழு மென் முகையும் அனையாரைச்
  சேவார் கொடியார் திருத் தொண்டர் கண்டபோது சிந்தை நிறை
  காவாதவர் பால் போய் விழத் தம் பால் காமனார் துரந்த
  பூ வாளிகள் வந்துற வீழத் தரியார் புறமே போந்து உரைப்பார் 6.2.227
  3382 இன்ன பரிசு என்று அறி அரிதால் ஈங்கு ஓர் மருங்கு திரைக்கு உள்ளால்
  பொன்னும் மணியும் மலர்ந்த ஒளி அமுதில் அளாவிப்புதியமதி
  தன்னுள் நீர்மையால் குழைத்துச் சமைத்த மின்னுக் கொடிபோல்வாள்
  என்னை உள்ளம் திரிவித்தாள் யார் கொல் என்று அங்கு இயம்புதலும் 6.2.228
  3383 அங்கு நின்றார் விளம்புவார் அவர்தாம் நங்கை சங்கிலியார்
  பெருகும் தவத்தால் ஈசர் பணி பேணும் கன்னியார் என்ன
  இருவரால் இப்பிறவியை எம் பெருமான் அருளால் எய்துவித்தார்
  மருவும் பரவை ஒருத்தி இவள் மற்றையவளாம் என மருண்டார் 6.2.229
  3384 மின்னார் சடையார் தமக்காளாம் விதியால் வாழும் எனை வருத்தித்
  தன்னார் அருளால் வரும் பேறு தவத்தால் அணையா வகை தடுத்தே
  என்னாருயிரும் எழில் மலரும் கூடப் பிணைக்கும் இவள் தன்னைப்
  பொன்னார் இதழி முடியார் முடியார்பால் பெறுவேன் என்று போய்ப் புக்கார் 6.2.230
  3385 மலர்மேல் அயனும் நெடுமாலும் வானும் நிலனும் கிளைத்து அறியா
  நிலவு மலரும் திரு முடியும் நீடும் கழலும் உடையாரை
  உலகம் எலாம் தாம் உடையாராயும் ஓற்றியூர் அமர்ந்த
  இலகு சோதி பரம் பொருளை இறைஞ்சி முன் நின்று ஏத்துவார் 6.2.231
  3386 மங்கை ஒருபால் மகிழ்ந்ததுவும் அன்றி மணிநீள் முடியின் கண்
  கங்கை தன்னைக் கரந்து அருளும் காதல் உடையீர் அடியேனுக்(கு)
  இங்கு நுமக்குத் திருமாலை தொடுத்து என் உள்ளத்து தொடை அவிழ்ந்த
  திங்கள் வதனச் சங்கிலியைத் தந்து என் வருத்தம் தீரும் என 6.2.232
  3387 அண்ணாலார் முன் பலவும் அவர் அறிய உணர்த்திப்புறத்து அணைந்தே
  எண்ணம் எல்லாம் உமக்கு அடிமையாமாறு எண்ணும் என் நெஞ்சில்
  திண்ணம் எல்லாம் உடைவித்தாள் செய்வது ஒன்றும் அறியேன்யான்
  தண்ணிலா மின் ஒளிர் பவளச் சடையீர் அருளும் எனத் தளர்வார் 6.2.233
  3388 மதிவாண் முடியார் மகிழ் கோயில் புறத்தோர் மருங்கு வந்து இருப்பக்
  கதிரோன் மேலைக் கடல் காண மாலைக் கடலைக் கண்டு அயர்வார்
  முதிரா முலையார் தம்மை மணம் புணர்க்க வேண்டி முளரிவளை
  நிதியான் நண்பர் தமக்கு அருளும் நண்பால் நினைந்து நினைந்து அழிய 6.2.234
  3389 உம்பர் உய்ய உலகு உய்ய ஓல வேலை விடம் உண்ட
  தம்பிரான் ஆனார் வன் தொண்டர் தம்பால் எய்திச் சங்கிலியை
  இம்பர் உலகில் யாவருக்கும் எய்த ஒண்ணா இரும் தவத்துக்
  கொம்பை உனக்குத் தருகின்றோம் கொண்டகவலை ஒழிக என்ன 6.2.235
  3390 அன்று வெண்ணெய் நல்லூரில் வலிய ஆண்டு கொண்டு அருளி
  ஒன்றும் அறியா நாயேனுக்குக் உறுதி அளித்தீர் உயிர் காக்க
  இன்றும் இவளை மணம் புணர்க்க என்று நின்றீர் எனப் போற்றி
  மன்றல் மலர்ச் சேவடி இணைக்கீழ் வணங்கி மகிழ்ந்தார் வன் தொண்டர் 6.2.236
  3391 ஆண்டு கொண்ட அந்தணனார் அவருக்கு அருளிக் கருணையினால்
  நீண்ட கங்குல் யாமத்து நீங்கி வானில் நிறை மதியம்
  தீண்டு கன்னி மாடத்துச் சென்று திகழ் சங்கிலியாராம்
  தூண்டு சோதி விளக்கு அனையார் தம்பால் கனவில் தோன்றினார் 6.2.237
  3392 தோன்றும் பொழுதில் சங்கிலியார் தொழுது விழுந்து பரவசமாய்
  ஆற்ற அன்பு பொங்கி எழுந்(து) அடியேன் உய்ய எழுந்து அருளும்
  பேற்றுக்கு என் யான் செய்வது எனப் பெரிய கருணை பொழிந்து அனைய
  நீற்றுக் கோல வேதியரும் நேர் நின்று அருளிச் செய்கின்றார் 6.2.238
  3393 சாரும் தவத்துச் சங்கிலி! கேள்; சால என்பால் அன்புடையான்
  மேரு வரையின் மேம் பட்ட தவத்தான் வெண்ணெய் நல்லூரில்
  யாரும் அறிய யான் ஆள உரியான் உன்னை இரந்தான்
  வார் கொள் முலையாய்! நீ அவனை மனத்தால் அணைவாய் மகிழ்ந்து என்றார் 6.2.239
  3394 ஆதி தேவர் முன் நின்று அங்கு அருளிச் செய்த பொழுதின் கண்
  மாதரார் சங்கிலியாரும் மாலும் அயனும் அறிவு அரிய
  சீத மலர் தாமரை அடிக்கீழ் சேர்ந்து வீழ்ந்து செந்நின்று
  வேத முதல்வர் முன் நடுக்கம் எய்தித் தொழுது விளம்புவார் 6.2.240
  3395 எம் பிரானே! நீர் அருளிச் செய்தார்க்கு உரியேன் யான் இமையோர்
  தம் பிரானே அருள் தலைமேல் கொண்டேன் தக்க விதி மணத்தால்
  நம்பி ஆரூரருக்கு என்னை நல்கி அருளும் பொழுது இமயக்
  கொம்பின் ஆகங்கொண்டீர்க்குக் கூறும் திறம் ஒன்று உளது என்பார் 6.2.241
  3396 பின்னும் பின்னல் முடியார் முன் பெருக நாணித் தொழுது உரைப்பார்
  மன்னும் திருவாரூரின் கண் அவர் தாம் மகிழ்து உறைவது
  என்னும் தன்மை அரிந்து அருளும் எம் பிராட்டி திரு முலை தோய்
  மின்னும் புரிநூல் அணி மார் பீர் என்றார் குன்றா விளக்கு அனையார் 6.2.242
  3397 மற்றவர் தம் உரைகொண்டு வன்தொண்டர் நிலைமையினை
  ஒற்றி நகர் அமர்ந்த பிரான் உணர்ந்து அருளி உரைசெய்வார்
  பொன் தொடியாய்! உனை இகந்து போகாமைக்கு ஒரு சபதம்
  அற்றமுறு நிலைமையினால் அவன் செய்வான் என அருளி 6.2.243
  3398 வேய் அனைய தோளியார் பால் நின்று மீண்டு அருளித்
  தூய மனம் மகிழ்து இருந்த தோழனார் பால் அணைந்து
  நீ அவளை மணம் புணரும் நிலை உரைத்தோம் அதற்கு அவள் பால்
  ஆயதொரு குறை உன்னால் அமைப்பதுள என்று அருள 6.2.244
  3399 வன் தொண்டர் மனம் களித்து வணங்கி அடியேன் செய்ய
  நின்ற குறையாது என்ன நீ அவளை மணம் புணர்தற்(கு)
  ஒன்றி உடனே நிகழ்வது ஒரு சபதம் அவள் முன்பு
  சென்று கிடைத்து இவ்விரவே செய்த என அருள் செய்தார் 6.2.245
  3400 என் செய்தால் இது முடியும் அது செய்வன் யான் அதற்கு
  மின் செய்த புரி சடையீர் அருள் பெறுதல் வேண்டும் என
  முன் செய்த முறுவலுடன் முதல்வர் அவர் முகம் நோக்கி
  உன் செய்கை தனக்கு இனி என் வேண்டுவது என்று உரைத்து அருள 6.2.246
  3401 வம்பு அணி மென் முலை அவர்க்கு மனம் கொடுத்த வன் தொண்டர்
  நம்பர் இவர் பிற பதியும் நயந்த கோலம் சென்று
  கும்பிடவே கடவேனுக்கு இது விலக்காம் எனக் குறிப்பால்
  தம் பெருமான் திருமுன்பு தாம் வேண்டும் குறை இரப்பார் 6.2.247
  3402 சங்கரர் தாள் பணிந்து இருந்து தமிழ் வேந்தர் மொழிகின்றார்
  மங்கை அவள் தனைப் பிரியா வகை சபதம் செய்வதனுக்(கு)
  அங்கு அவளோடு யான் வந்தால் அப்பொழுது கோயில்விடத்
  தங்கும் இடம் திரு மகிழ்க் கீழ்க் கொள வேண்டும் எனத்தாழ்ந்தார் 6.2.248
  3403 தம்பிரான் தோழர் அவர் தாம் வேண்டிக் கொண்டு அருள
  உமபர் நாயகரும் அதற்கு உடன்பாடு செய்வாராய்
  நம்பி! நீ சொன்னபடி நாம் செய்தும் என்று அருள
  எம்பிரானே! அரியது இனி எனக்கு என்? என ஏத்தி 6.2.249
  3404 அஞ்சலி சென்னியில் மன்ன அருள் பெற்றுப் புறம் போதச்
  செஞ்சடையார் அவர் மாட்டுத் திரு விளையாட்டினை மகிழ்ந்தோ
  வஞ்சி இடைச் சங்கிலியார் வழி அடிமைப் பெருமையோ?
  துஞ்சிருள் மீளவும் அணைந்தார் அவர்க்கு உறுதி சொல்லுவார் 6.2.250
  3405 சங்கிலியார் தம் மருங்கு முன்பு போல் சார்ந்து அருளி
  நங்கை உனக்கு ஆரூரன் நயந்து சூள் உறக் கடவன்
  அங்கு நமக்கு எதிர் செய்யும் அதற்கு நீ இசையாதே
  கொங்கலர் பூ மகிழின் கீழ்க் கொள்க எனக் குறித்து அருள 6.2.251
  3406 மற்றவரும் கை குவித்து மால் அயனுக்கு அறிய அரியீர்
  அற்றம் எனக்கு அருள் புரிந்த அதனில் அடியேன் ஆகப்
  பெற்றது யான் எனக் கண்கள் பெரும் தாரை பொழிந்து இழிய
  வெற்றி மழ விடையார் தம் சேவடிக் கீழ் வீழ்ந்து எழுந்தார் 6.2.252
  3407 தையலார் தமக்கு அருளிச் சடா மகுடர் எழுந்து அருள
  எய்திய போது அதிசயத்தால் உணர்ந்து எழுந்த அவ்விரவின் கண்
  செய்ய சடையார் அருளின் திறம் நினைந்தே கண் துயிலார்
  ஐயம் உடன் அருகு துயில் சேடியாரை அணைந்து எழுப்பி 6.2.253
  3408 நீங்கு துயில் பாங்கியர்க்கு நீங்கல் எழுத்து அறியும் அவர்
  தாம் கனவில் எழுந்து அருளித் தமக்கு அருளிச் செய்தது எலாம்
  பாங்கு அறிய மொழிய அவர் பயத்தின் உடன் அதிசயமும்
  தாங்கு மகிழ்ச்சியும் எய்தச் சங்கிலியார் தமைப் பணிந்தார் 6.2.254
  3409 சேயிழையார் திருப் பள்ளி எழுச்சிக்கு மலர் தொடுக்கும்
  தூய பணிப் பொழுது ஆகத் தொழில் புரிவார் உடன் போதக்
  கோயிலின் முன் காலம் அது ஆகவே குரித்து அணைந்தார்
  ஆய சபதம் செய்ய வரவு பார்த்து ஆரூரர் 6.2.255
  3410 நின்றவர் அங்கு எதிர் வந்த நேர் இழையார் தம் மருங்கு
  சென்று அணைந்து தம் பெருமான் திரு அருளின் திறம் கூற
  மின் தயங்கு நுண் இடையார் விதி உடன்பட்டு எதிர் விளம்பார்
  ஒன்றிய நாண் ஒடு மடவாருடன் ஒதுங்கி உட்புகுந்தார் 6.2.256
  3411 அங்கு அவர் தம் பின்சென்ற ஆரூரர் ஆயிழையீர்!
  இங்கு நான் பிரியாமை உமக்கு இசையும் படி இயம்பத்
  திங்கள் முடியார் திருமுன் போதுவீர் எனச் செப்பச்
  சங்கிலியார் கனவு உரைப்பக் கேட்ட தாதியர் மொழிவார் 6.2.257
  3412 எம் பெருமான் இதற்காக எழுந்து அருளி இமயவர்கள்
  தம் பெருமான் திருமுன்பு சாற்றுவது தகாது என்ன
  நம் பெருமான் வன் தொண்டர் நாதர் செயல் அறியாதே
  கொம்பு அனையீர் யான் செய்வது எங்கு என்று கூறுதலும் 6.2.258
  3413 மாதர் அவர் மகிழ்க் கீழே அமையும் என மனமருள்வார்
  ஈதலர் ஆகிலும் ஆகும் இவர் சொன்ன படி மறுக்கில்
  ஆதலினால் உடன் படவே அமையும் எனத் துணிந்து ஆகில்
  போதுவீர் என மகிழ்க் கீழ் அவர் போதப் போய் அணைந்தார் 6.2.259
  3414 தாவாத பெருந் தவத்துச் சங்கிலியாரும் காண
  மூவாத திரு மகிழை முக்காலும் வலம் வந்து
  மேவாது இங்கு யான் அகலேன் என நின்று விளம்பினார்
  பூவார் தண் புனல் பொய்கை முனைப்பாடிப் புரவலனார் 6.2.260
  3415 மேவிய சீர் ஆரூரர் மெய்ச் சபதம் வினை முடிப்பக்
  காவியினேர் கண்ணாரும் கண்டு மிக மனம் கலங்கிப்
  பாவியேன் இது கண்டேன் தம் பிரான் பணியால் என்று
  ஆவி சோர்ந்து அழிவார் அங்கு ஒரு மருங்கு மறைந்து அயர்ந்தார் 6.2.261
  3416 திருநாவலூராளி தம் உடைய செயல் முற்றிப்
  பொரு நாகத்து உரி புனைந்தார் கோயிலின் உள்புகுந்து இறைஞ்சி
  அருள் நாளும் தர இருந்தீர் செய்தவாறு அழகு இது எனப்
  பெரு நாமம் எடுத்து ஏத்திப் பெரு மகிழ்ச்சி உடன் போந்தார் 6.2.262
  3417 வார் புனையும் வன முலையார் வன் தொண்டர் போனதன் பின்
  தார் புனையும் மண்டபத்துத் தம் உடைய பணி செய்து
  கார் புனையும் மணி கண்டர் செயல் கருத்தில் கொண்டு இறைஞ்சி
  ஏர் புனையும் கன்னி மாடம் புகுந்தார் இருள் புலர 6.2.263
  3418 அன்று இரவே ஆதி புரி ஒற்றி கொண்டார் ஆட்கொண்ட
  பொன் திகழ் பூண் வன் தொண்டர் புரிந்த வினை முடித்து அருள
  நின்ற புகழ்த் திரு ஒற்றியூர் நிலவு தொண்டர்க்கு
  மன்றல் வினை செய்வதற்கு மனம் கொள்ள உணர்த்துவார் 6.2.264
  3419 நம்பியாரூரனுக்கு நங்கை சங்கிலி தன்னை
  இம்பர் ஞாலத்து இடை நம் ஏவலினால் மணவினை செய்து
  உம்பர் வாழ் உலகு அறிய அளிப்பீர் என்று உணர்த்துதலும்
  தம்பிரான் திருத்தொண்டர் அருள் தலைமேல் கொண்டு எழுவார் 6.2.265
  3420 மண்ணிறைந்த பெரும் செல்வத்து திரு ஒற்றியூர் மன்னும்
  எண்ணிறைந்த திருத் தொண்டர் எழில் பதியோர் உடன் ஈண்டி
  உண்ணிறைந்த மகிழ்ச்சியுடன் உம்பர் பூ மழை பொழியக்
  கண்ணிறைந்த பெரும் சிறப்பில் கலியாணம் செய்து அளித்தார் 6.2.266
  3421 பண்டு நிகழ் பான்மையினால் பசுபதி தன் அருளாலே
  வண்டமர் பூங்குழலாரை மணம் புணர்ந்த வன்தொண்டர்
  புண்டரிகத்து அவள் வனப்பைப் புறம் கண்ட தூ நலத்தைக்
  கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று அமர்ந்து இருந்தார் காதலினால் 6.2.267
  3422 யாழின் மொழி எழில் முறுவல் இரு குழை மேல் கடை பிறழும்
  மாழை விழி வன முலையார் மணி அல்குல் துறை படிந்து
  வீழும் அவர்க்கு இடைதோன்றி மிகும் புலவி புணர்ச்சிக் கண்
  ஊழியாம் ஒரு கணம் தான் அவ் வூழி ஒரு கணம் ஆம் 6.2.268
  3423 இந் நிலையில் பேர் இன்பம் இனிது அமர்வார் இறை உறையும்
  மன்னு புகழ் ஒற்றியூர் அதனில் மகிழ் சிறப்பினால்
  சென்னி மதி புனைவார் தம் திருப் பாதம் தொழுது இருந்தார்
  முன்னிய காலங்கள் பல முறைமையினால் வந்து அகல 6.2.269
  3424 பொங்கு தமிழ்ப் பொதிய மலைப் பிறந்து பூஞ்சந்தனத்தின்
  கொங்கு அணைந்து குளிர் சாரல் இடை வளர்ந்த கொழும் தென்றல்
  அங்கு அணைய திருவாரூர் அணி வீதி அழகர் அவர்
  மங்கல நாள் வசந்தம் எதிர் கொண்டு அருளும் வகை நினைந்தார் 6.2.270
  3425 வெண் மதியின் கொழுந்து அணிந்த வீதி விடங்கப் பெருமான்
  ஒண்ணுதலார் புடை பரந்த ஒலக்கம் அதன் இடையே
  பண்ணமரும் மொழிப் பரவையார் பாடல் ஆடல் தனைக்
  கண்ணுற முன் கண்டு கேட்டார் போலக் கருதினார் 6.2.271
  3426 பூங்கோயில் அமர்ந்தாரை புற்றிடங்கொண்டு இருந்தாரை
  நீங்காத காலினால் நினைந்தாரை நினைவாரைப்
  பாங்காகத் தாம் முன்பு பணிய வரும் பயன் உணர்வார்
  ஈங்கு நான் மறந்தேன் என்று ஏசறவால் மிக அழிவார் 6.2.272
  3427 மின்னொளிர் செஞ்சடையானை வேத முதல் ஆனானை
  மன்னு புகழ்த் திருவாரூர் மகிழ்தானை மிக நினைந்து
  பன்னிய சொல் பத்திமையும் அடிமையையும் கைவிடுவான்
  என்னும் இசைத் திருப்பதிகம் எடுத்து இயம்பி இரங்கினார் 6.2.273
  3428 பின் ஒரு நாள் திருவாரூர் தனைப் பெருக நினைந்து அருளி
  உன்ன இனியார் கோயில் புகுந்து இறைஞ்சி ஒற்றி நகர்
  தன்னை அகலப் புக்கார் தாம் செய்த சபதத்தால்
  முன் அடிகள் தோன்றாது கண் மறைய மூர்ச்சித்தார் 6.2.274
  3429 செய்வதனை அறியாது திகைத்து அருளி நெடிது உயிர்ப்பார்
  மை விரவு கண்ணார் பால் சூல் உறவு மறுத்த அதனால்
  இவ்வினை வந்து எய்தியது ஆம் என என நினைந்து எம் பெருமானை
  எய்திய இத் துயர் நீங்கப் பாடுவேன் என நினைந்து 6.2.275
  3430 அழுக்கு மெய் கொடு என்று எடுத்த சொல்
  பதிகம் ஆதி நீள் புரி அண்ணலை ஓதி
  வழுத்து நெஞ்சொடு தாழ்ந்து நின்று உரைப்பார்
  மாதோர் பாகனார் மலர்பதம் உன்னி
  இழுக்கு நீக்கிட வேண்டும் என்று இரந்தே
  எய்து வெம் துயர்க் கையற வினுக்கும்
  பழிக்கும் வெள்கி நல் இசை கொடு பரவி
  பணிந்து சாலவும் பல பல நனைவார் 6.2.276
  3431 அங்கு நாதர் செய் அருளது ஆக
  அங்கை கூப்பி ஆரூர் தொழ நினைந்தே
  பொங்கு காதல் மீளா நிலைமையினால்
  போதுவார் வழி காட்ட முன் போந்து
  திங்கள் வேணியார் திரு முல்லைவாயில்
  சென்று இறைஞ்சி நீடிய திருப்பதிகம்
  சங்கிலிக்காக என் கணை மறைத்தீர்
  என்று சாற்றிய தன்மையில் பாடி 6.2.277
  3432 தொண்டைமானுக்கு அன்று அருள் கொடுத்து
  அருளும் தொல்லை வண்புகழ் முல்லை நாயகரைக்
  கொண்ட வெந்துயர் களை எனப் பரவிக் குறித்த
  காதலின் நெறிக் கொள வருவார்
  வண்டுலா மலர்ச் சோலைகள் சூழ்ந்து மாட
  மாளிகை நீடு வெண் பாக்கம்
  கண்ட தொண்டர்கள் எதிர் கொள வணங்கிக்
  காயும் நாகத்தார் கோயிலை அடைந்தார் 6.2.278
  3433 அணைந்த தொண்டர்கள் உடன்
  வலமாக அங்கண் நாயகர் கோயில் முன் எய்திக்
  குணங்கள் ஏந்தியே பரவி அஞ்சலியால் குவித்த
  கைத்தலை மேற்கொண்டு நின்று
  வணங்கி நீர் மகிழ் கோயில் உளீரே என்ற வன்
  தொண்டர்க்கு ஊன்று கோல் அருளி
  இணங்கிலா மொழியால் உளோம் போகீர்
  என்று இயம்பினார் ஏதிலார் போல 6.2.279
  3434 பிழை உள்ளன பொறுத்திடுவர் என்று எடுத்துப் பெண் பாகம்
  விழைவடிவில் பெருமானை வெண்பாக்கம் மகிழ்ந்தானை
  இழை என மாசுணம் அணிந்த இறையானைப் பாடினார்
  மழை தவழும் நெடும் புரிசை நாவலூர் மன்னவனார் 6.2.280
  3435 முன் நின்று முறைப்பாடு போல் மொழிந்த மொழிமாலைப்
  பன்னும் இசைத் திருப் பதிகம் பாடியபின் பற்றாய
  என்னுடையபிரான் அருள் இங்கு இத்தனை கொலாம் என்று
  மன்னு பெரும் தொண்டர் உடன் வணங்கியே வழிக் கொள்வார் 6.2.281
  3436 அங்கணர் தம் பதி அதனை அகன்று போய் அன்பர் உடன்
  பங்கயப் பூந்தடம் பணை சூழ் பழையனூர் உழை எய்தித்
  தங்குவார் அம்மைத் திரு தலையாலே வலம் கொள்ளும்
  திங்கள் முடியார் ஆடும் திருவாலங் காட்டின் அயல் 6.2.282
  3437 முன் நின்று தொழுது ஏத்தி முத்தா என்று எடுத்து அருளிப்
  பன்னும் இசைத் திருப்பதிகம் பாடி மகிழ்ந்து ஏத்துவார்
  அந் நின்று வணங்கிப் போய்த் திருவூறல் அமர்ந்து இறைஞ்சிக்
  கன்னி மதில் மணி மாடக் காஞ்சி மா நகர் அணைந்தார் 6.2.283
  3438 தேன் நிலவு பொழில் கச்சிக் காமக் கோட்டத்தில்
  ஊனில் வளர் உயிர்க்கு எல்லாம் ஒழியாத கருணையினால்
  ஆன திரு அறம் புரக்கும் அம்மை திருக் கோயிலின் முன்
  வானில் வளர் திருவாயில் வணங்கினார் வன் தொண்டர் 6.2.284
  3439 பதொழுது விழுந்து எழுந்து அருளால் துதித்துப் போய் தொல் உலகம்
  முழுதும் அளித்து அழிக்கும் முதல்வர் திரு ஏகம்பம்
  பழுதில் அடியார் முன்பு புகப் புக்குப் பணிகின்றார்
  இழுதையேன் திருமுன்பே என் மொழிவேன் என்று இறைஞ்சி 6.2.285
  3440 ப விண் ஆள்வார் அமுது உண்ண மிக்க பெரும் விடம் உண்ட
  கண்ணாளா கச்சி ஏகம்பனே கடையானேன்
  எண்ணாத பிழை பொறுத்து இங்கு யான் காண எழில் பவள
  வண்ணா கண் அளித்து அருளாய் என வீழ்ந்து வணங்கினார் 6.2.286
  3441 பபங்கயச் செங்கைத் தளிரால் பனிமலர் கொண்டு அருச்சித்துச்
  செங்கயற் கண் மலைவல்லி பணிந்த சேவடி நினைந்து
  பொங்கிய அன்பொடு பரவிப் போற்றிய ஆரூரருக்கு
  மங்கைத் தழுவக் குழைந்தார் மறைந்த இடக் கண் கொடுத்தார் 6.2.287
  3442 பஞாலந்தான் இடந்தவனும் நளிர் விசும்பு கடந்தவனும்
  மூலந்தான் அறிய அரியார் கண் அளித்து முலைச்சுவட்டுக்
  கோலந்தான் காட்டுதலும் குறுகி விழுந்து எழுந்து களித்து
  ஆலந்தான் உகந்தவன் என்று எடுத்து ஆடிப் பாடினார் 6.2.288
  3443 பபாடி மிகப் பரவசமாய்ப் பணிவார்க்குப் பாவை உடன்
  நீடிய கோலம் காட்ட நிறைந்த விருப்புடன் இறைஞ்சிச்
  சூடிய அஞ்சலியினராய்த் தொழுது புறம் போந்து அன்பு
  கூடிய மெய்த்தொண்டர் உடன் கும்பிட்டு இனிது அமர்வார் 6.2.289
  3444 பமா மலையாள் முலைச்சுவடும் வளைத்தழும்பும் அணிந்த மதிப்
  பூ மலிவார் சடையாரைப் போற்றி அருளது ஆகத்
  தே மலர்வார் பொழில் காஞ்சித் திருநகரம் கடந்து அகல்வார்
  பாமலர் மாலைப் பதிகம் திருவாரூர் மேல் பரவி 6.2.290
  3445 ப அந்தியும் நண் பகலும் என எடுத்து ஆர்வத்துடன் நசைவால்
  எந்தை பிரான் திருவாரூர் என்று கொல் எய்துவது என்று
  சந்த இசை பாடிப் போய்த் தாங்க அரிய ஆதரவு
  வந்து அணைய அன்பர் உடன் மகிழ்ந்து வழி கொள்கின்றார் 6.2.291
  3446 பமன்னு திருப் பதிகள் தொறும் வன்னியொடு கூவிளமும்
  சென்னி மிசை வைத்து உவந்தார் கோயிலின் முன் சென்று இறைஞ்சிப்
  பன்னு தமிழ்த் தொடை சாத்திப் பரவியே போந்து அணைந்தார்
  அன்னமலி வயல் தடங்கள் சூழ்ந்த திரு ஆமாத்தூர் 6.2.292
  3447 பஅங்கணரை ஆமாத்தூர் அழகர் தமை அடி வணங்கித்
  தங்கும் இசைத் திருப் பதிகம் பாடிப் போய்த் தாரணிக்கு
  மங்கலமாம் பெரும் தொண்டை வள நாடு கடந்து அணைந்தார்
  செங்கண் வளவன் பிறந்த சீர் நாடு நீர் நாடு 6.2.293
  3448 பஅந் நாட்டின் மருங்கு திரு அரத் துறையைச் சென்று எய்தி
  மின்னாரும் படை மழுவார் விரை மலர்த்தாள் பணிந்து எழுந்து
  சொன்மாலை மலர்க் கல் வாய் அகில் என்னும் தொடை சாத்தி
  மன்னார்வத்து திருத்தொண்டர் உடன் மகிழ்ந்து வைகினார் 6.2.294
  3449 பரமர் திரு அரத் துறையைப் பணிந்து போய்ப் பலபதிகள்
  விரவி மழ விடை உயர்த்தார் விரைமலர்த்தாள் தொழுது ஏத்தி
  உரவு நீர்த் தடம் பொன்னி அடைந்து அன்பருடன் ஆடி
  அரவு அணிந்தார் அமர்ந்த திருவா வடு தண் துறை அணைந்தார் 6.2.295
  3450 அங்கணைவார் தமை அடியார் எதிர் கொள்ளப் புக்கு அருளிப்
  பொங்கு திருக் கோயிலினைப் புடைவலம் கொண்டுள்ளணைந்து
  கங்கை வாழ் சடையாய் ஓர் கண்ணிலேன் எனக் கவல்வார்
  இங்கு எனக்கு ஆர் உறவு என்னும் திருப்பதிகம் எடுத்து இசைத்தார் 6.2.296
  3451 திருப்பதிகம் கொடு பரவிப் பணிந்து திரு அருளால் போய்
  விருப்பினொடும் திருத்துருத்தி தனை மேவி விமலர் கழல்
  அருத்தியினால் புக்கு இறைஞ்சி அடியேன் மேல் உற்ற பிணி
  வருத்தம் எனை ஒழித்து அருளவேண்டும் என வணங்குவார் 6.2.297
  3452 பரவியே பணிந்தவர்க்குப் பரமர் திரு அருள் புரிவார்
  விரவிய இப் பிணி அடையத் தவிப்பதற்கு வேறு ஆக
  வரமலர் வண்டறை தீர்த்த வட குளித்துக் குளி என்னக்
  கரவில் திருத்தொண்டர் தாம் கை தொழுது புறப்பட்டார் 6.2.298
  3453 மிக்க புனல் தீர்த்தத்தின் முன் அணைந்து வேதம் எலாம்
  தொக்க வடிவாய் இருந்த துருத்தியார் தமைத் தொழுது
  புக்கு அதனில் மூழ்குதலும் புதிய பிணி அது நீங்கி
  அக்கணமே மணி ஒளிசேர் திருமேனி ஆயினார் 6.2.299
  3454 கண்டவர்கள் அதிசயிப்பக் கரையேறி உடைபுனைந்து
  மண்டு பெரும் கதலினால் கோயிலினை வந்து அடைந்து
  தொண்டர் எதிர் மின்னு மா மேகம் எனும் சொல் பதிகம்
  எண்திசையும் அறிந்துய்ய ஏழிசையால் எடுத்து இசைத்தார் 6.2.300
  3455 பண்ணிறைந்த தமிழ் பாடிப் பரமர் திரு அருள் மறவாது
  எண்ணிறைந்த தொண்டர் உடன் பணிந்து அங்கண் உறைந்தேகி
  உண்ணிறைந்த பதி பிறவும் உடையவர் தாள் வணங்கிப்போய்
  கண்ணிறைந்த திருவாரூர் முன்தோன்றக் காண்கின்றார் 6.2.301
  3455 பண்ணிறைந்த தமிழ் பாடிப் பரமர் திரு அருள் மறவாது
  எண்ணிறைந்த தொண்டர் உடன் பணிந்து அங்கண் உறைந்தேகி
  உண்ணிறைந்த பதி பிறவும் உடையவர் தாள் வணங்கிப்போய்
  கண்ணிறைந்த திருவாரூர் முன்தோன்றக் காண்கின்றார் 6.2.301
  3456 அன்று திரு நோக்கு ஒன்றால் ஆரக்கண்டு இன்பு உறார்
  நின்று நிலமிசை வீழ்ந்து நெடிது உயிர்த்து நேர் இறைஞ்சி
  வன் தொண்டர் திருவா ரூர் மயங்கு மாலையில் புகுந்து
  துன்று சடைத் தூவாயர் தமை முன்னம் தொழ அணைந்தார் 6.2.302
  3457 பொங்கு திருத்தொண்டருடன் உள்ளணைந்து புக்கு இறைஞ்சி
  துங்க இசைத் திருப்பதிகம் தூவாயா என்று எடுத்தே
  இங்கு எமது துயர் களைந்து கண் காணக் காட்டாய் என்று
  அம் கணர் தம் முன் நின்று பாடி அருந்தமிழ் புணைந்தார் 6.2.303
  3458 ஆறணியுஞ் சடையாரைத் தொழுது புறம் போந்து அங்கண்
  வேறு இருந்து திருத்தொண்டர் விரவுவார் உடன் கூடி
  ஏறுயர்த்தார் திருமூலட்டாத்து உள் இடை தெரிந்து
  மாறில் திரு அத்தயா மத்து இறைஞ்ச வந்து அணைந்தார் 6.2.304
  3459 ஆதி திரு அன்பர் எதிர் அணைய அவர் முகம் நோக்கிக்
  கோதில் இசையால் குருகுபாய எனக் கோத்து எடுத்தே
  ஏதிலார் போல் வினவி ஏசறவால் திருப்பதிகம்
  காதல் புரி கைக்கிளையால் பாடியே கலந்து அணைவார் 6.2.305
  3460 சீர் பெருகும் திருத் தேவாசிரியன் முன் சென்று இறைஞ்சிக்
  கார் விரவு கோபுரத்தைக் கை தொழுதே உள் புகுந்து
  தார் பெருகு பூங்கோயில் தனை வணங்கி சார்ந்து அணைவார்
  ஆர்வம் மிகு பெரும் காதலால் அவனி மேல் வீழ்ந்தார் 6.2.306
  3461 வீழ்ந்து எழுந்து கை தொழுது முன் நின்று விம்மியே
  வாழ்ந்த மலர்க் கண் ஒன்றால் ஆராமல் மனம் அழிவார்
  ஆழ்ந்த துயர்க் கடல் இடை நின்று அடியேனை எடுத்து அருளித்
  தாழ்ந்த கருத்தினை நிரப்பிக் கண்தாரும் எனத் தாழ்ந்தார் 6.2.307
  3462 திரு நாவலூர் மன்னர் திருவாரூர் வீற்று இருந்த
  பெருமானைத் திரு மூலட்டானம் சேர் பிஞ்ஞகனைப்
  பருகா இன் அமுதைக் கண்களால் பருகுதற்கு
  மருவார்வத்துடன் மற்றைகண் தாரீர் என வணங்கி 6.2.308
  3463 மீளா அடிமை என எடுத்து மிக்க தேவர் குலம் எல்லாம்
  மாளமே நஞ்சு உண்டு அருளி மன்னி இருந்த பெருமானைத்
  தாளா தரிக்கும் மெய் அடியார் தமக்கு ஆம் இடர் நீர் தரியீர் என்று
  ஆளாம் திருத் தோழமைத் திறத்தால் அஞ்சொல் பதிகம் பாடினார் 6.2.309
  3464 பூத முதல்வர் புற்றிடங்கொண்டு இருந்த புனிதர் வன் தொண்டர்
  காதல் புரி வேதனைக்கு இரங்கி கருணைத் திரு நோக்கு அளித்து அருளிச்
  சீத மலர்க் கண் கொடுத்து அருளச் செவ்வே விழித்து முகம் மலர்ந்து
  பாத மலர்கள் மேல் பணிந்து வீழ்ந்தார் உள்ளம் பர வசமாய் 6.2.310
  3465 விழுந்தும் எழுந்தும் பல முறையால் மேவிப் பணிந்து மிகப் பரவி
  எழுந்த களிப்பினால் ஆடிப் பாடி இன்ப வெள்ளத்தில்
  அழுந்தி இரண்டு கண்ணாலும் அம் பொன் புற்றின் இடை எழுந்த
  செந்தண் பவளச் சிவக் கொழுந்தின் அருளைப் பருகித் திளைக்கின்றார் 6.2.311
  3466 காலம் நிரம்பத் தொழுது ஏத்திக் கனக மணி மாளிகை கோயில்
  ஞாலம் உய்ய வரும் நம்பி நலம் கொள் விருப்பால் வலம் கொண்டு
  மாலும் அயனும் முறை இருக்கும் வாயில் கழியப் புறம் போந்து
  சீலம் உடைய அன்பர் உடன் தேவாசிரியன் மருங்கு அணைந்தார் 6.2.312
  3467 நங்கை பரவையார் தம்மை நம்பி பிரிந்து போன அதன் பின்
  தங்கு மணி மாளிகையின் கண் தனிமை கூரத் தளர்வார்க்குக்
  கங்குல் பகலாய்ப் பகல் கங்குலாகிக் கழியா நாள் எல்லாம்
  பொங்கு காதல் மீதூரப் புல்வார் சில நாள் போன அதன்பின் 6.2.313
  3468 செம்மை நெறி சேர் திரு நாவலூர் ஒற்றியூர் சேர்ந்து
  கொம்மை முலையார் சங்கிலியார் தம்மைக் குலவு மணம் புணர்ந்த
  மெய்ம்மை வார்த்தை தாம் அவர்பால் விட்டார் வந்து கட்டு உரைப்ப
  தம்மை அறியா வெகுளியினால் தரியா நெஞ்சினொடும் தளர்வார் 6.2.314
  3469 மென் பூஞ்சயனத்து இடைத்துயிலும் மேவார் விழித்தும் இனிது அமரார்
  பொன் பூந்தவிசின் மிசை இனி இரார் நில்லார் செல்லார் புறம்பு ஒழியார்
  மன் பூ வாளி மழை கழியார் மறவார் நினையார் வாய் விள்ளார்
  என்பூடுருக்கும் புலவியோ பிரிவோ இரண்டின் இடைப் பட்டார் 6.2.315
  3470 ஆன கவலைக் கை அறவால் அழியும் நாளில் ஆரூரர்
  கூனல் இளம் வெண் பிறைக் கண்ணி முடியார் கோயில் முன் குறுகப்
  பால் நல் விழியார் மாளிகையில் பண்டு செல்லும் பரிசினால்
  போன பெருமைப் பரிசனங்கள் புகுதப் பெறாது புறம் நின்றார் 6.2.316
  3471 நின்ற நிலைமை அவர்கள் சிலர் நிலவு திருவாரூரர் எதிர்
  சென்று மொழிவார் திரு ஒற்றியூரில் நிகழ்ந்த செய்கை எலாம்
  ஒன்றும் ஒழியா வகை அறிந்து அங்கு உள்ளார் தள்ள மாளிகையில்
  இன்று புறமும் சென்று எய்தப் பெற்றிலோம் என்று இறைஞ்சினார் 6.2.317
  3472 மற்ற மாற்றம் கேட்டு அழிந்த மனத்தர் ஆகி வன் தொண்டர்
  உற்ற இதனுக்கு இனி என்னே செயல் என்று உணர்வார் உலகு இயல்பு
  கற்ற மாந்தர் சிலர் தம்மைக் காதல் பரவையார் கொண்ட
  செற்ற நிலைமை அறிந்தவர்க்கு தீர்வு சொல்லச் செல விட்டார் 6.2.318
  3473 நம்பி அருளால் சென்ற அவரும் நங்கை பரவையார் தமது
  பைம் பொன் மணி மாளிகை அணைந்து பண்பு புரியும் பாங்கினால்
  வெம்பு புலவிக் கடல் அழுந்தும் மின்னேரிடையார் முன் எய்தி
  எம் பிராட்டிக்கு இது தகுமோ என்று பலவும் எடுத்துரைப்பார் 6.2.319
  3474 பேத நிலைமை நீதியினால் பின்னும் பலவும் சொன்னவர் முன்
  மாதர் அவரும் மறுத்துமனம் கொண்ட செற்றம் மாற்றாராய்
  ஏதம் மருவும் அவர் திறத்தில் இந்த மாற்றம் இயம்பில் உயிர்
  போதல் ஒழியாது என உரைத்தார் அவரும் அஞ்சிப்புறம் போந்தார் 6.2.320
  3475 போந்து புகுந்த படி எல்லாம் பூந்தண் பழன முனைப்பாடி
  வேந்தர் தமக்கு விளம்புதலும் வெருவுற்று அயர்வார் துயர்வேலை
  நீந்தும் புணையாம் துணை காணார் நிகழ்த சிந்தை ஆகுலம் நெஞ்சில்
  காந்த அழிந்து தோய்ந்து எழார் கங்குல் இடையாமகக் கடலுள் 6.2.321
  3476 அருகு சூழ்ந்தார் துயின்று திருஅந்தயாமம் பணி மடங்கிப்
  பெருகு புவனம் சலிப்பு இன்றிப் பேயும் உறங்கும் பிறங்கு இருள்வாய்
  முருகு விரியும் மலர்க் கொன்றை முடிமேல் அரவும் இளமதியும்
  செருகும் ஒருவர் தோழர் தனி வருந்தி இருந்து சிந்திப்பார் 6.2.322
  3477 முன்னை வினையால் இவ்வினைக்கு மூலம் ஆனாள்பால் அணைய
  என்னை உடையாய் நினைந்த அருளாய் இந்த யாமத்து எழுந்து அருளி
  அன்னம் அனையாள் புலவியினை அகற்றில் உய்யலாம் அன்றிப்
  பின்னை இல்லைச் செயல் என்று பெருமான் அடிகள் தமை நினைந்தார் 6.2.323
  3478 அடியார் இடுக்கண் தரியாதார் ஆண்டு கொண்ட தோழர் குறை
  முடியாது இருக்க வல்லரே முற்றும் அளித்தாள் பொற்றளிர்க் கைத்
  தொடியார் தழும்பும் முலைச் சுவடும் உடையார் தொண்டர் தாம் காணும்
  படியால் அணைந்தார் நெடியோனும் காணா அடிகள் படி தோய 6.2.324
  3479 தம் பிரானார் எழுந்து அருளத் தாங்கற்கு அரிய மகிழ்ச்சியினால்
  கம்பியா நின்ற அவயவங்கள் கலந்த புளகம் மயிர் முகிழ்ப்ப
  நம்பி ஆரூரரும் எதிரே நளின மலர்க்கை தலைக் குவிய
  அம்பிகா வல்லவர் செய்ய அடித் தாமரையின் கீழ் விழுந்தார் 6.2.325
  3480 விழுந்து பரவி மிக்க பெரும் விருப்பினேடும் எதிர் போற்றி
  எழுந்த நண்பர் தமை நோக்கி என் நீ உற்றது என்று அருள
  தொழுது தம் குறையை விளம்புவார் யானே தொடங்கும் துரிசி இடைப்பட்டு
  அழுந்தும் என்னை இன்னம் எடுத்து ஆள வேண்டும் உமக்கு என்று 6.2.326
  3481 அடியேன் அங்குத் திருவொற்றியூரில் நீரே அருள் செய்ய
  வடிவேல் ஒண் கண் சங்கிலியை மணம் செய்து அணைந்ததிறம் எல்லாம்
  கொடியேர் இடையாள் பரவை தான் அறிந்து தன்பால் யான் குறுகில்
  முடிவேன் என்று துணிந்து இருந்தாள் என் நான் செய்வது என மொழிந்து 6.2.327
  3482 நாயன் நீரே நான் உமக்கு இங்கு அடியேன் ஆகில் நீர் எனக்குத்
  தாயின் நல்ல தோழருமாம் தம்பிரனாரே ஆகில்
  ஆய அறிவும் இழந்து அழிவேன் அயர்வு நோக்கி அவ்வளவும்
  போய் இவ்விரவே பரவையுறு புலவி தீர்த்துத் தாரும் என 6.2.328
  3483 அன்பு வேண்டும் தம் பெருமான் அடியார் வேண்டிற்றே வேண்டி
  முன்பு நின்று விண்ணப்பம் செய்தநம்பி முகம் நோக்கித்
  துன்பம் ஒழி நீ யாம் உனக்கோர் தூதன் ஆகி இப்பொழுதே
  பொன் செய் மணிப்பூண் பரவைபால் போகின்றோம் என்று அருள் செய்தார் 6.2.329
  3484 எல்லை இல்லாக் களிப்பினராய் இறைவர் தாளில் விழுந்து எழுந்து
  வல்ல பரிசு எல்லாம் துதித்து வாழ்ந்து நின்ற வன் தொண்டர்
  முல்லை முகை வெண்ணகைப் பரவை முகில் சேர் மாடத்து இடை செல்ல
  நில்லாது ஈண்ட எழுந்து அருளி நீக்கும் புலவி எனத் தொழுதார் 6.2.330
  3485 அண்டர் வாழக் கருணையினால் ஆல காலம் அமுதாக
  உண்ட நீலக் கோல மிடற்று ஒருவர் இருவர்க்கு அறிவரியர்
  வண்டு வாழும் மலர்க் கூந்தல் பரவையார் மாளிகை நோக்கி
  தொண்டனார் தம் துயர் நீக்க தூதனாராய் எழுந்து அருள 6.2.331
  3486 தேவாசிரியன் முறை இருக்கும் தேவர் எலாம் சேவித்துப்
  போவார் தம்மில் வேண்டுவார் போத ஒழிந்தார் புறத்து ஒழிய
  ஓவா அணுக்கச் சேவகத்தில் உள்ளோர் பூத கண நாதர்
  மூவா முனிவர் யோகிகளின் முதல் ஆனார்கள் முன்போக 6.2.332
  3487 அருகு பெரிய தேவருடன் அணைந்து வரும் அவ்விருடிகளும்
  மருவு நண்பின் நிதிக் கோனும் முதலாய் உள்ளோர் மகிழ்ந்து ஏத்த
  தெருவும் விசும்பும் நிறைந்து விரைச் செழும் பூமாரி பொழிந்து அலையப்
  பொருவில் அன்பர் விடும்தூதர் புனித வீதியினில் போத 6.2.333
  3488 மாலும் அயனும் காணாதார் மலர்த்தாள் பூண்டு வந்து இறைஞ்சும்
  காலம் இது என்று அங்கு அவரை அழைத்தால் என்னக் கடல் விளைத்த
  ஆலம் இருண்ட கண்டத்தான் அடித்தாமரை மேல் சிலம்பு ஒலிப்ப
  நீல மலர்க்கண் பரவையார் திருமாளிகையை நேர் நோக்கி 6.2.334
  3489 இறைவர் விரைவின் எழுந்து அருள எய்தும் அவர்கள் பின்தொடர
  அறை கொள் திரை நீர் தொடர் சடையில் அரவு தொடர அரிய இளம்
  பிறை கொள் அருகு நறை இதழிப் பிணையல் சுரும்பு தொடர உடன்
  மறைகள் தொடர வன் தொண்டர் மனமும் தொடர வரும் பொழுது 6.2.335
  3490 பெரு வீரையினும் மிக முழங்கிப்பிறங்கு மத குஞ்சரம் உரித்து
  மருவீர் உரிவை புனைந்தவர் தம் மருங்கு சூழ்வார் நெருங்குதலால்
  திரு வீதியினில் அழகர் அவர் மகிழும் செல்வத் திருவாரூர்
  ஒரு வீதியிலே சிவலோகம் முழுதும் காண உளதாமால் 6.2.336
  3491 ஞாலம் உய்ய எழுந்து அருளும் நம்பி தூதர் பரவையார்
  கோல மணி மாளிகை வாயில் குறுகுவர் முன் கூடத்தம்
  பாலங்கு அணைந்தார் புறம் நிற்பப் பண்டே தம்மை அர்ச்சிக்கும்
  சீலம் உடைய மறை முனிவர் ஆகித் தனியே சென்று அணைந்தார் 6.2.337
  3492 சென்று மணி வாயில் கதவம் செறிய அடைத்த அதன் முன்பு
  நின்று பாவாய் திறவாய் என்று அழைப்ப நெறி மென் குழலாகும்
  ஒன்றும் துயிலாது உணர்ந்து அயர்வார் உடைய பெருமான் பூசனை செய்
  துன்றும் புரி நூல் மணி மார்பர் போலும் அழைத்தார் எனத் துணிந்து 6.2.338
  3493 பாதி மதி வாழ் முடியாரைப் பயில் பூசனையின் பணி புரிவார்
  பாதி இரவில் இங்கு அணைந்தது என்னே என்று பயம் எய்திப்
  பாதி உமையாள் திரு வடிவில் பரமர் ஆவது அறியாதே
  பாதி மதி வாண் நுதலாரும் பதைத்து வந்து கடை திறந்தார் 6.2.339
  3494 மன்னும் உரிமை வன் தொண்டர் வாயில் தூதா வாயில் இடை
  முன் நின்றாரைக் கண்டு இறைஞ்சி முழுதும் உறங்கும் பொழுதின் கண்
  என்னை ஆளும் பெருமான் இங்கு எய்தி அருளினார் என்ன
  மின்னும் மணி நூல் அணிமார்பீர் எய்த வேண்டிற்று என் என்றார் 6.2.340
  3495 கங்கை நீர் கரந்த வேணி கரந்தவர் அருளிச் செய்வார்
  நங்கை நீ மாறாது செய்யின் நான் வந்து உரைப்பது என்ன
  அங்கயல் விழியினாரும் அதனை நீர் அருளிச் செய்தால்
  இங்கு எனக்கு இசையும் ஆகில் இசையவாம் என்று சொல்லி 6.2.341
  3496 என் நினைந்து அணைந்து என்பால் இன்னது என்று அருளிச் செய்தால்
  பின்னை அதியலும் ஆகில் ஆம் எனப் பிரானார் தாமும்
  மின்னிடை மடவாய் நம்பி இங்கு வர வேண்டும் என்ன
  நன் நுதலாரும் சால நன்று நம் பெருமை என்பார் 6.2.342
  3497 பங்குனி திரு நாளுக்குப் பண்டுபோல் வருவார் ஆகி
  இங்கு எனைப் பிரிந்து போகி ஒற்றியூர் எய்தி அங்கே
  சங்கிலித் தொடக்கு உண்டாருக்கு இங்கு ஒரு சார்வு உண்டோ நீர்
  கங்குலின் வந்து சொன்ன காரியம் அழகிது என்றார் 6.2.343
  3498 நாதரும் அதனைக் கேட்டு நங்கை நீ நம்பி செய்த
  ஏதங்கள் மனத்துக் கொள்ளாது எய்திய வெகுளி நீக்கி
  நோதக ஒழித்தற்கு அன்றே நுன்னையான் வேண்டிக் கொண்டது
  ஆதலின் மறுத்தல் செய்யல் அடாது என அருளிச் செய்தார் 6.2.344
  3499 அரு மறை முனிவரான ஐயரைத் தையலார் தாம்
  கருமம் ஈதாக நீர் இக் கடைத் தலை வருகை மற்(று)உம்
  பெருமைக்குத் தகுவது அன்றால் ஒற்றியூர் உறுதி பெற்றார்
  வருவதற்கு இசையேன் நீரும் போம் என மறுத்துச் சொன்னார் 6.2.345
  3500 நம்பர் தாம் அதனைக் கேட்டு நகையும் உட்கொண்டு மெய்ம்மைத்
  தம் பரிசு அறியக் காட்டார் தனிப் பெரும் தோழனார் தம்
  வெம்புறு வேட்கை காணும் திருவிளையாட்டின் மேவி
  வம்பலர் குழலினார் தாம் மறுத்ததே கொண்டு மீண்டார் 6.2.346
  3501 தூதரைப் போக விட்டு வரவு பார்த்திருந்த தொண்டர்
  நாதரை அறிவிலாதே நன்நுதல் புலவி நீக்கிப்
  போதரத் தொழுதேன் என்று புலம்புவார் பரவை யாரைக்
  காதலில் இசைவு கொண்டு வருவதே கருத்து உட் கொள்வார் 6.2.347
  3502 போய் அவள் மனையில் நண்ணும் புண்ணியர் என் செய்தாரோ
  நாயனார் தம்மைக் கண்டால் நன் நுதல் மறுக்குமோ தான்
  ஆய என் அயர்வு தன்னை அறிந்து எழுந்து அருளினார் தாம்
  சேயிழை துனி நீர்த்து அன்றி மீள்வது செய்யார் என்று 6.2.348
  3503 வழி எதிர் கொள்ளச் செல்வர் வரவு காணாது மீள்வர்
  அழிவுற மயங்கி நிற்பர் அசைவுடன் இருப்பர் நெற்றி
  விழியவர் தாழ்ந்தார் என்று மீளவும் எழுவர் மாரன்
  பொழி மலர் மாரி வீழ ஒதுங்குவார் புன்கண் உற்றார் 6.2.349
  3504 பரவையார் தம்பால் நம்பி தூதராம் பாங்கில் போன
  அரவணி சடையார் மீண்டே அறியும் மாறு அணையும் போதில்
  இரவும்தான் பகலாய் தோன்ற எதிர் எழுந்து அணையை விட்ட
  உரவுநீர் வெள்ளம் போல ஓங்கிய களிப்பில் சென்றார் 6.2.350
  3505 சென்று தம் பிரானைத் தாழ்ந்து திருமுகம் முறுவல் செய்ய
  ஒன்றிய விளையாட்டு ஓரார் உறுதி செய்து அணைந்தார் என்றே
  அன்று நீர் ஆட்கொண்ட அதனுக்குத் தகவே செய்தீர்
  இன்று இவள் வெகுளி எல்லாம் தீர்த்து எழுந்து அருளி என்றார் 6.2.351
  3506 அம் மொழி விளம்பும் நம்பிக்கையர் தாம் அருளிச் செய்வார்
  நம்மை நீ சொல்ல நாம் போய்ப் பரவை தம் இல்லம் நண்ணிக்
  கொம்மை வெம் முலையினாள்க்கு உன் திறம் எலாம் கூறக் கொள்ளாள்
  வெம்மை தான் சொல்லி நாமே வேண்டவும் மறுத்தாள் என்றார் 6.2.352
  3507 அண்ணலார் அருளிச் செய்யக் கேட்ட ஆரூரர் தாமும்
  துண்ணென நடுக்கம் உற்றே தொழுது நீர் அருளிச் செய்த
  வண்ணமும் அடியாள் ஆன பரவையோ மறுப்பாள் நாங்கள்
  எண்ண ஆர் அடிமைக்கு என்பது இன்று அறிவித்தீர் என்று 6.2.353
  3508 வானவர் உய்ய வேண்டி மறிகடல் நஞ்சை உண்டீர்
  தானவர் புரங்கள் வேவ மூவரைத் தவிர்த்து ஆட்கொண்டீர்
  நான் மறைச் சிறுவர்க்காக காலனைக் காய்ந்து நட்டீர்
  யான் மிகை உமக்கு இன்று ஆனால் என் செய்வீர் போதா என்றார் 6.2.354
  3509 ஆவதே செய்தீர் இன்று என் அடிமை வேண்டா விட்டால்
  பாவியேன் தன்னை அன்றுவலிய ஆள் கொண்டபற்று என்
  நேவும் என் அழிவும் கண்டீர் நுடங்கு இடை அவள் பால் இன்று
  மேவுதல் செய்யீர் ஆகில் விடும் உயிர் என்று வீழ்ந்தார் 6.2.355
  3510 தம்பிரான் அதனைக் கண்டு தரியாது தளர்ந்து வீழ்ந்த
  நம்பியை அருளால் நோக்கி நாம் இன்னம் அவள் பால் போய் அக்
  கொம்பினை இப்பொழுதே நீ குறுகுமா கூறுகின்றோம்
  வெம்புறு துயர் நீங்கு என்றார் வினை எல்லாம் விளைக்க வல்லார் 6.2.356
  3511 மயங்கிய நண்பர் உய்ய வாக்கு எனும் மதுர வாய்மை
  நயம் கிளர் அமுதம் நல்க நாவலூர் மன்னர்தாமும்
  முயங்கிய கலக்கம் நீங்கி உம் அடித் தொழும்பன் ஏனைப்
  பயம் கெடுத்து இவ்வாறு அன்றோ பணி கொள்வது என்று போற்ற 6.2.357
  3512 அன்பர் மேல் கருணை கூர ஆண்டவர் மீண்டும் செல்லப்
  பின்பு சென்று இறைஞ்சி நம்பி பேதுறவோடு மீண்டார்
  முன்பு உடன் போதா தாரும் முறைமையில் சேவித்து ஏகப்
  பொன்புரி சடையார் மாதர் புனித மாளிகையில் சென்றார் 6.2.358
  3513 மதி நுதல் பரவையார் தாம் மறையவர் போனபின்பு
  முதிர் மறை முனியாய் வந்தார் அருள் உடை முதவர் ஆகும்
  அதிசயம் பலவும் தோன்ற அறிவுற்றே அஞ்சிக் கெட்டேன்
  எதிர்மொழி எம்பிரான் முன் என் செய மறுத்தேன் என்பார் 6.2.359
  3514 கண் துயில் எய்தார் வெய்யகை யறவு எய்தி ஈங்கு இன்று
  அண்டர் தம்பிரானார் தோழர்க்கு ஆக அர்ச்சிப்பார் கோலம்
  கொண்டு அணைந்த வரை யான் உட்கெண்டிலேன் பாவியேன் என்று
  ஒண் சுடர் வாயிலே பார்த்து உழைய ரோடு அழியும் போதில் 6.2.360
  3515 வெறியுறு கொன்றை வேணி விமலரும் தாமாம் தன்மை
  அறிவுறு கோலத் தோடும் அளவில் பல் பூத நாதர்
  செறிவுறு தேவர் யோக முனிவர்கள் சூழ்ந்து செல்ல
  மறுவில் சீர் பரவையார் தம் மாளிகை புகுந்தார் வந்து 6.2.361
  3516 பாரிடத் தலைவர் முன்னம் பல் கண நாதர் தேவர்
  நேர்வுறு முனிவர் சித்தர் இயக்கர்கள் நிறைதலாலே
  பேரருளாளர் எய்தப் பெற்ற மாளிகைதான் தென்பால்
  சீர் வளர் கயிலை வெள்ளித் திருமலை போன்றது அன்றே 6.2.362
  3517 ஐயர் அங்கு அணைந்த போதில் அகில லோகத்து உள்ளாரும்
  எய்தியே செறிந்து சூழ எதிர் கொண்ட பரவையார் தாம்
  மெய்யுறு நடுக்கத் தோடு மிக்கு எழும் மகிழ்ச்சி பொங்கச்
  செய்யதாள் இணை முன் சேர விரைவினால் சென்று வீழ்ந்தார் 6.2.363
  3518 அரி அயற்கு அரியர் தாமுமாய் இழையாரை நோக்கி
  உரிமையால் ஊரன் ஏவ மீளவும் உன் பால் வந்தோம்
  முருகலர் குழலாய் இன்னம் முன் போல் மாறாதே நின்பால்
  பிரிவுற வருந்து கின்றான் வரப் பெற வேண்டும் என்றார் 6.2.364
  3519 பெரும் தடம் கண்ணினாரும் பிரான் முன்பு மிகவும் அஞ்சி
  வருந்திய உள்ளத்தோடு மலர்க்கரம் குழல் மேல் கொண்டே
  அரும் திரு மறையோர் ஆகி அணைந்தீர் முன் அடியேன் செய்த
  இரும் தவப் பயனாம் என்ன எய்திய நீரோ என்பார் 6.2.365
  3520 துளிவளர் கண்ணீர் வாரத் தொழுது விண்ணப்பம் செய்வார்
  ஒளிவளர் செய்ய பாதம் வருந்த ஓர் இரவு மாறாது
  அளிவரும் அன்பர்க்காக அங்கு ஒடிங்கி உழல் வீராகி
  எளி வருவீரும் ஆனால் என் செய் கேன் இசையாது என்றார் 6.2.366
  3521 நங்கை நின் தன்மைக்கு ஏற்கும் நன்மையே மொழிந்தாய் என்று
  மங்கையோர் பாகம் வைத்த வள்ளலார் விரைந்து போக
  திங்கள் வாள் நுதலினாரும் சென்று பின் இறைஞ்சி மீண்டார்
  எங்களை ஆளும் நம்பி தூதர் மீண்டு ஏகுகின்றார் 6.2.367
  3522 ஆதியும் மேலும் மாலயன் நாடற்கு அருளாதார்
  தூதினில் ஏகித் தொண்டரை ஆளும் தொழில் கண்டே
  வீதியில் ஆடிப் பாடி மகிழ்ந்தே மிடை கின்றார்
  பூதியில் நீடும் பல் கண நாதப் புகழ் வீரர் 6.2.368
  3523 அன்னவர் முன்னும் பின்னும் மருங்கும் அணைவு எய்த
  மின் இடையார் பால் அன்பரை உய்க்கும் விரைவோடும்
  சென்னியில் நீடும் கங்கை ததும்ப திருவாரூர்
  மன்னவனார் அம்மறையவனார் பால் வந்துற்றார் 6.2.369
  3524 அன்பரும் என்பால் ஆவி அளிக்கும் படி போனார்
  என் செய்து மீள்வார் இன்னமும் என்றே இடர் கூரப்
  பொன் புரி முந்நூல் மார்பினர் செல்லப் பொலிவீதி
  முன்புற நேரும் கண் இணை தானும் முகிழாரால் 6.2.370
  3525 அந் நிலைமைக் கண் மன்மதன் வாளிக்கு அழிவார் தம்
  மன் உயிர் நல்கும் தம் பெருமானார் வந்து எய்த
  முன் எதிர் சென்றே மூவுலகும் சென்று அடையும் தாள்
  சென்னியில் வைத்து என் சொல்லுவார் என்றே தெளியாதார் 6.2.371
  3526 எம் பெருமான் நீர் என் உயிர் காவாது இடர் செய்யும்
  கொம்பு அனையாள் பால் என் கொடுவந்தீர் குறை என்னத்
  தம் பெருமானும் தாழ் குழல் செற்றம் தணி வித்தோம்
  நம்பி இனப் போய் மற்று அவள் தன்பால் நணுகு என்ன 6.2.372
  3527 நந்தி பிரானார் வந்து அருள் செய்ய நலம் எய்தும்
  சிந்தையுள் ஆர்வம் கூர் களி எய்தித் திகழ்கின்றார்
  பந்தமும் வீடும் நீர் அருள் செய்யும் படி செய்தீர்
  எந்தை பிரானே என் இனி என் பால் இடர் என்றார் 6.2.373
  3528 என்று அடி வீழும் நண்பர் தம் அன்புக்கு எளிவந்தார்
  சென்று அணை நீ அச் சே இழை பால் என்று அருள் செய்து
  வென்று உயர் சே மேல் வீதி விடங்கப் பெருமாள் தம்
  பொன் திகழ் வாயில் கோயில் புகுந்தார் புவி வாழ 6.2.374
  3529 தம்பிரான் ஆனார் பின் சென்று தாழ்ந்து எழுந்து அருளால் மீள்வார்
  எம்பிரான் வல்லவாறு என்று எய்திய மகிழ்ச்சி யோடும்
  வம்பலர் குழலார் செம்பொன் மாளிகை வாயில் நோக்கி
  நம்பி ஆரூரர் காதல் நயந்து எழுந்து அருளும் போது 6.2.375
  3530 முன் துயில் உணர்ந்து சூழ்ந்த பரிசனம் மருங்கு மொய்ப்ப
  மின் திகழ் பொலம் பூ மாரி விண்ணவர் பொழிந்து வாழ்த்த
  மன்றல் செய் மதுர சீதம் சிகரம் கொண்டு மந்தத்
  தென்றலும் எதிர் கொண்டு எய்தும் சேவகம் முன்பு காட்ட 6.2.376
  3531 மாலை தண் கலவைச் சேறு மான் மதச் சாந்து பொங்கும்
  கோல நல் பசும் கர்ப்பூரம் குங்குமம் முதலாய் உள்ள
  சாலும் மெய்க் கலன்கள் கூடச் சாத்தும் பூண் ஆடைவர்க்கம்
  பாலனம் பிறவும் ஏந்தும் பரிசனம் முன்பு செல்ல 6.2.377
  3532 இவ்வகை இவர் வந்து எய்த எய்திய விருப்பினேடும்
  மை வளர் நெடுங்கணாரும் மாளிகை அடைய மன்னும்
  செய்வினை அலங்கரத்துச் சிறப்பு அணி பலவும் செய்து
  நெய்வளர் விளக்குத் தூபம் நிறை குடம் நிரைத்துப் பின்னும் 6.2.378
  3533 பூ மலி நறும் பொன் தாமம் புனை மணிக் கோவை நாற்றிக்
  காமர் பொன் சுண்ணம் வீசிக் கமழ் நறும் சாந்து நீவித்
  தூ மலர் வீதி சூழ்ந்த தோகையர் வாழ்த்தத்தாமும்
  மா மணி வாயில் முன்பு வந்து எதிர் ஏற்று நின்றார் 6.2.379
  3534 வண்டுலாம் குழலார் முன்பு வன்தொண்டர் வந்து கூடக்
  கண்ட போது உள்ளம் காதல் வெள்ளத்தின் கரை காணாது
  கொண்ட நாண் அச்சம் கூர வணங்க அக் குரிசிலாரும்
  தண் தளிர் செங்கை பற்றிக் கொண்டு மாளிகையுள் சாந்தார் 6.2.380
  3535 இருவரும் தம் பிரானார் தாம் இடை ஆடிச் செய்த
  திரு அருள் கருணை வெள்ளத் திறத்தினைப் போற்றி சிந்தை
  மருவிய இன்ப வெள்ளத்து அழுந்திய புணர்ச்சிவாய்ப்ப
  ஒருவருள் ஒருவர் மேவும் நிலைமையில் உயிர் ஒன்று ஆனார் 6.2.381
  3536 ஆரணக் கமலக் கோயில் மேவிப் புற்றிடங்கொண்டு ஆண்ட
  நீரணி வேணியாரை நிரந்தரம் பணிந்து போற்றி
  பாரணி விளக்கும் செஞ்சொல்பதிக மாலைகளும் சாத்தி
  தாரணி மணிப்பூண் மார்பர் தாம் மகிழ்ந்து இருந்த நாளில் 6.2.382
  3537 நம்பி ஆரூரர் நெஞ்சில் நடுகம் ஒன்று இன்றி நின்று
  தம் பிரானாரைத் தூது தையல் பால் விட்டார் என்னும்
  இம்பரின் மிக்க வார்த்தை ஏயர் கோனார்தாம் கேட்டு
  வெம்பினார் அதிசயித்தார் வெருவினார் விளம்பல் உற்றார் 6.2.383
  3538 நாயனை அடியான் ஏவும் காரியம் நன்று சால
  ஏயும் என்று இதனைச் செய்வான் தொண்டனாம் என்னே பாவம்
  பேயனேன் பொறுக்க ஒண்ணாப் பிழையினைச் செவியால் கேட்பது
  ஆயின பின்னும் மாயாது இருந்தது என் ஆவி என்பார் 6.2.384
  3539 காரிகை தன்பால் செல்லும் காதலால் ஒருவன் ஏவப்
  பாரிடை நடந்து செய்ய பாததாமரைகள் நோவத்
  தேரணி வீதியூடு செல்வது வருவது ஆகி
  ஓரிரவு எல்லாம் தூதுக்கு உழல்வராம் ஒருவர் என்று 6.2.385
  3540 நம்பர் தாம் அடிமை ஆற்றார் ஆகியே நண்ணினாரேல்
  உம்பரார் கோனும் மாலும் அயனும் நேர் உணர ஒண்ணா
  எம்பிரான் இசைந்தால் ஏவப் பெறுவதே இதனுக்கு உள்ளம்
  கம்பியாது அவனை யான் முன் காணும் நாள் எந் நாள் என்று 6.2.386
  3541 அரிவை காரணத்தினாலே ஆளுடைப் பரமர் தம்மை
  இரவினில் தூது போக ஏவி அங்குஇருந்தான் தன்னை
  வரவு எதிர் காண்பேன் ஆகில் வருவது என்னாம் கொல் என்று
  விரவிய செற்றம் பற்றி விள்ளும் உள்ளத்தர் ஆகி 6.2.387
  3542 ஈறிலாப் புகழின் ஓங்கும் ஏயர் கோன் ஆர் தாம் எண்ணிப்
  பேறிது பெற்றார் கேட்டுப் பிழை உடன்படுவர் ஆகி
  வேறினி இதற்குத் தீர்வு வேண்டுவார் விரிபூங்கொன்றை
  ஆறிடு சடையனாருக்கு அதனை விண்ணப்பம் செய்து 6.2.388
  3543 நாள் தொறும் பணிந்து போற்ற நாதரும் அதனை நோக்கி
  நீடிய தொண்டர் தம்முள் இருவரும் மேவும் நீர்மை
  கூடுதல் புரிவார் ஏயர் குரிசிலார் தம்பால் மேனி
  வாடுறும் சூலை தன்னை அருளினார் வருந்தும் ஆற்றால் 6.2.389
  3544 ஏதமில் பெருமைச் செய்கை ஏயர்தம் பெருமான் பக்கல்
  ஆதியார் ஏவும் சூலை அனல் செய் வேல் குடைவது என்ன
  வேதனை மேல் மேல் செய்ய மிக அதற்கு உடைந்து வீழ்ந்து
  பூத நாயகர் தம் பொன் தாள் பற்றியே போற்றுகின்றார் 6.2.390
  3545 சிந்தையால் வாக்கால் அன்பர் திருந்து அடி பேற்றி செய்ய
  எந்தமையாளும் ஏயர் காவலர் தம்பால் ஈசர்
  வந்துனை வருத்தும் சூலைவன் தொண்டன் தீர்கில் அன்றி
  முந்துற ஒழியாது என்று மொழிந்து அருள் செய்யக் கேட்டு 6.2.391
  3546 எம்பிரான் எந்தை தந்தை தந்தை எங்கூட்டம் எல்லாம்
  தம் பிரான் நீரே என்று வழி வழி சார்ந்து வாழும்
  இம்பரின் மிக்க வாழ்க்கை என்னை நின்று ஈரும் சூலை
  வம்பு என ஆண்டுக் கொண்டான் ஒருவனே தீர்ப்பான் வந்து 6.2.392
  3547 மற்றவன் தீர்க்கில் தீராது ஒழிந்து எனை வருத்தல் நன்றால்
  பெற்றம் மேல் உயர்த்தீர் செய்யும் பெருமையை அறிந்தார் யாரே
  உற்றவன் தொண்டற்கே ஆம் உறுதியே செய்தீர் என்னக்
  கற்றைவார் சடையார்தாமும் அவர் முன்பு கரந்தார் அன்றே 6.2.393
  3548 வன் தொண்டர் தம்பால் சென்று வள்ளலார் அருளிச் செய்வார்
  இன்று நம் ஏவலாலே ஏயர்கோன் உற்ற சூலை
  சென்று நீ தீர்ப்பாய் ஆக என்று அருள் செயச் சிந்தையோடு
  நன்று மெய்ம் மகிழ்ந்து போற்றி வணங்கினார் நாவல் ஊரர் 6.2.394
  3549 அண்ணலார் அருளிச் செய்து நீங்க ஆரூரர் தாமும்
  விண்ணவர் தம்பிரான் ஆர் ஏவலால் விரைந்து செல்வார்
  கண்ணிய மனத்தின் மேவும் காதலால் கலிக்காமர்க்குத்
  திண்ணிய சூலை தீர்க்க வரும்தி செப்பி விட்டார் 6.2.395
  3550 நாதர் தம் அருளால் நண்ணும் சூலையும் அவர்பால் கேட்ட
  கேதமும் வருத்த மீண்டும் வன்தொண்டர் வரவும் கேட்டு
  தூதனாய் எம்பிரானை ஏவினான் சூலை தீர்க்கும்
  ஏதம் இங்கு எய்த எய்தில் யான் செய்வது என்னாம் என்பார் 6.2.396
  3551 மற்றவன் இங்கு வந்து தீர்பதன் முன் நான் மாயப்
  பற்றி நின்று என்னை நீங்காப் பாதகச் சூலை தன்னை
  உற்ற இவ் வயிற்றினோடும் கிழிப்பன் என்று உடைவாள் தன்னால்
  செற்றிட உயிரினோடும் சூலையும் தீர்ந்தது அன்றே 6.2.397
  3552 கருதரும் பெருமை நீர்மைக் கலிக்காமர் தேவியாரும்
  பொருவரும் கணவரோடு போவது புரியும் காலை
  மருவி இங்கு அணைந்தார் நம்பி என்று முன்வந்தார் கூற
  ஒருவரும் அழுதல் செய்யாது ஒழிக என்று உரைத்துப் பின்னும் 6.2.398
  3553 கணவர் தம் செய்கை தன்னைக் கரந்து காவலரை நம்பி
  அணைவுறும் பொழுது சால அலங்கரித்து எதிர் போம் என்னப்
  புணர் நிலை வாயில் தீபம் பூரண கும்பம் வைத்துத்
  துணர் மலர் மாலை தூக்கித் தொழுது எதிர் கொள்ளச் சென்றார் 6.2.399
  3554 செம்மை சேர் சிந்தை மாந்தர் சென்று எதிர் கொண்டு போற்ற
  நம்மை ஆளுடைய நம்பி நகை முகம் அவர்க்கு நல்கி
  மெய்மையாம் விருப்பின்னோடும் மேவி உள் புகுந்து மிக்க
  மொய்ம் மலர்த் தவிசின் மீது முகம் மலர்ந்து இருந்தபோது 6.2.400
  3555 பான்மை அர்ச்சனைகள் எல்லாம் பண்பினில் வழாமை ஏய்ந்த
  நான் மறை தொடர்ந்த வாய்மை நம்பி ஆரூரர் கொண்டு இங்கு
  யான் மிக வருந்து கின்றேன் ஏயர் கோனார் தாம் உற்ற
  ஊன வெஞ்சூலை நீங்கி உடன் இருப்பதனுக்கு என்றார் 6.2.401
  3556 மாதர் தம் ஏவலாலே மனைத் தொழில் மாக்கள் மற்று இங்கு
  ஏதம் ஒன்று இல்லை உள்ளே பள்ளி கொள்கின்றார் என்னத்
  தீது அணை வில்லை ஏறும் என் மனம் தெருளாது இன்னம்
  ஆதலால் அவரைக் காண வேண்டும் என்று அருளிச் செய்தார் 6.2.402
  3557 வன் தொண்டர் பின்னும் கூற மற்றவர் தம்மைக் காட்டத்
  துன்றிய குருதி சோரத் தொடர் குடர் சொரிந்து உள்ளாவி
  பொன்றியே கிடந்தார் தம்மைக் கண்டபின் புகுந்தவாறு
  நன்று என மொழிந்து நானும் நண்ணுவேன் இவர் முன்பு என்பார் 6.2.403
  3558 கோளுறு மனத்தர் ஆகிக் குற்று உடைவாளைப் பற்ற
  ஆளுடைத் தம்பிரானார் அருளினால் அவரும் உய்ந்து
  கேளிரே ஆகிக் கெட்டேன் என விரைந்து எழுந்து கையில்
  வாளினைப் பிடித்துக் கொள்ள வன் தொண்டர் வணங்கி வீழ்ந்தார் 6.2.404
  3559 மற்றவர் வணங்கி வீழ வாளினை மாற்றி ஏயர்
  கொற்றவனாரும் நம்பி குரைகழல் பணிந்து வீழ்ந்தார்
  அற்றை நாள் நிகழ்ந்த இந்த அதிசயம் கண்டு வானோர்
  பொன் தட மலரின் மாரி பொழிந்தனர் புவனம் போற்ற 6.2.405
  3560 இருவரும் எழுந்து புல்லி இடைவிடா நண்பினாலே
  பொருவரும் மகிழ்சி பொங்கத் திருபுன் கூர் புனிதர் பாதம்
  மருவினர் போற்றி நின்று வன் தொண்டர் தம்பிரானார்
  அருளினை நினைந்தே அந்தணாளன் என்று எடுத்து பாடி 6.2.406
  3561 சில பகல் கழிந்த பின்பு திருமுனைப் பாடி நாடர்
  மலர் புகழ்த் திருவாரூரில் மகிழ்ந்துடன் வந்த ஏயர்
  குல முதல் தலைவனாரும் கூடவே குளிர் பூங்கோயில்
  நிலவினார் தம்மைக் கும்பிட்டு உறைந்தனர் நிறைந்த அன்பால் 6.2.407
  3562 அங்கு இனிது அமர்ந்து நம்பி அருளினால் மீண்டும் போந்து
  பொங்கிய திருவின் மிக்க தம்பதி புகுந்து பொற்பில்
  தங்கு நாள் ஏயர் கோனார் தமக்கு ஏற்ற தொண்டு செய்தே
  செங்கண் மால் விடையார் விடையார் பாதம் சேர்ந்தனர் சிறப்பினேடும் 6.2.408
  3563 நள்ளிருள் நாயனாரைத் தூது விட்டு அவர்க்கே நண்பாம்
  வள்ளலார் ஏயர் கோனார் மலர் அடி வணங்கிப்புக்கேன்
  உள்ளுணர்வான ஞானம் முதலிய ஒரு நான்கு உண்மை
  தெள்ளு தீந்தமிழால் கூறும் திருமூலர் பெருமை செப்ப 6.2.409
  திருச்சிற்றம்பலம்

  6.3 திரு மூல நாயனார் புராணம் (3564 - 3591)


  திருச்சிற்றம்பலம்

  3564 அந்தி இளம் பிறைக் கண்ணி அண்ணலார் கயிலையினில்
  முந்தை நிகழ் கோயிலுக்கு முதல் பெரு நாயகம் ஆகி
  இந்திரன் மால் அயன் முதலாம் இமயவர்க்கு நெறி அருளும்
  நந்தி திருவருள் பெற்ற நான் மறை யோகிகள் ஒருவர் 6.3.1
  3565 மற்றவர் தாம் அணி மாதி வரும் சித்தி பெற்று உடையார்
  கொற்றவனார் திருக் கயிலை மலை நின்றும் குறு முனிபால்
  உற்றது ஒரு கேண்மையினால் உடன் சில நாள் உறைவதற்கு
  நல் தமிழின் பொதிய மலை நண்ணுதற்கு வழி கொண்டார் 6.3.2
  3566 மன்னு திருக் கேதாரம் வழி பட்டு மா முனிவர்
  பன்னு புகழ்ப் பசுபதி நேபாளத்தைப் பணிந்து ஏத்தித்
  துன்னு சடைச் சங்கரனார் ஏற்ற தூ நீர்க் கங்கை
  அன்ன மலி அகன் துறை நீர் அருங்கரையின் மருங்கு அணைந்தார் 6.3.3
  3567 கங்கை நீர்த் துறை ஆடிக் கருத்துறை நீள் கடல் ஏற்றும்
  அங்கணர் தாம் மகிழ்து அருளும் அவிமுத்தம் பணிந்து ஏத்தி
  மங்குல் வளர் வரை விந்தம் மன்னு பருப்பதம் இறைஞ்சி
  திங்கள் அணி சடையார் திருக்காளத்தி மலை சேர்ந்தார் 6.3.4
  3568 நீடு திருக்காளத்தி நிலவு தாணுவை வணங்கி
  ஆடு திரு அரங்கான ஆலவனம் தொழுது ஏத்தித்
  தேடும் இருவர்க்கு அரியார் திரு ஏகாம்பரம் பணிந்து
  மாடுயர் மா மதில் காஞ்சி வள நகரின் வைகினார் 6.3.5
  3569 நற்பதி அங்கு அமர் யோக முனிவர்களை நயந்து போய்க்
  கற்புரிசைத் திருவதிகை கலந்து இறைஞ்சிக் கறை கண்டர்
  அற்புதக் கூத்து ஆடுகின்ற அம்பலம் சூழ் திருவீதிப்
  பொற்பதியாம் பெரும் பற்ற புலியூர் வந்து அணைந்தார் 6.3.6
  3570 எவ்வுலகும் உய்ய எடுத்து அருளிய சேவடியாரைச்
  செவ்விய அன்புற வணங்கிச் சிந்தை களிவரத் திளைத்து
  வவ்விய மெய் உணர்வின் கண் வரும் ஆனந்தக் கூத்தை
  அவ்வியல்பில் கும்பிட்டு அங்கு ஆராமை அமர்ந்திருந்தார் 6.3.7
  3571 தட நிலை மாளிகைப் புலியூர் தன்னில் உறைந்து இறைஞ்சிப் போய்
  அடல் விடையின் மேல் வருவார் அமுது செய அஞ்சாதே
  விடம் அளித்தது எனக் கருதி மேதினிக்கு வளம் நிறைத்தே
  கடல் வயிறு நிறையாத காவிரியின் கரை அணைந்தார் 6.3.8
  3572 காவிரி நீர்ப் பெரும் தீர்த்தம் கலந்து ஆடிக் கடந்து ஏறி
  ஆவின் அரும் கன்று உறையும் ஆவடு தண் துறை அணைந்து
  சேவில் வரும் பசுபதியார் செழும் கோயில் வலம் வந்து
  மேவு பெரும் காதலினால் பணிந்து அங்கு விருப்பு உறுவார் 6.3.9
  3573 அந்நிலைமைத் தானத்தை அகலாத ஒருகருத்து
  முன்னி எழும் குறிப்பினால் மூளும் ஆதரவு எய்தப்
  பின்னும் அகன்று ஏகுவார் பேண வரும் கோக்குலங்கள்
  பொன்னி நதிக் கரைப் புறவில் புலம்புவன எதிர் கண்டார் 6.3.10
  3574 அந்தணர்தம் சாத்தனூர் ஆமேய்பார் குடித் தோன்றி
  முந்தை முறை நிரை மேய்ப்பான் மூலன் எனும் பெயருடையான்
  வந்து தனி மேய் கின்றான் வினைமாள வாழ்நாளை
  வெந்தொழில் கூற்றுவன் கூற்று உண்ண வீடி நிலத்து இடை வீழ்ந்தான் 6.3.11
  3575 மற்றவன் தன் உடம்பினை அக்கோக் குலங்கள் வந்து அணைந்து
  சுற்றி மிகக் கதறுன சுழல்வன மோப்பனவாக
  நல் தவ யோகியார் காணா நம்பர் அருளாலே ஆ
  உற்றதுயர் இவை நீங்க ஒழிப்பன் என உணர்கின்றார் 6.3.12
  3576 இவன் உயிர் பெற்று எழில் அன்றி ஆக்கள் இடர் நீங்கா என்று
  அவன் உடலில் தம் உயிரை அடை விக்க அருள் புரியும்
  தவ முனிவர் தம் உடம்புக்கு அரண் செய்து தாம் முயன்ற
  பவன வழி அவன் உடலில் தம் உயிரைப் பாய்த்தினார் 6.3.13
  3577 பாய்த்திய பின் திரு மூலராய் எழலும் பசுக்கள் எலாம்
  நாத் தழும்ப நக்கி மோந்து அணைந்து கனைப் பொடு நயந்து
  வாய்த்து எழுந்த களிப்பினால் வால் எடுத்துத் துள்ளிப்பின்
  நீத்த துயரினவாகி நிரைந்து போய் மேந்தனவால் 6.3.14
  3578 ஆவின் நிரை மகிழ்வுறக் கண்ட அளிகூர்ந்த அருளினராய்
  மேவியவை மேய் விடத்துப் பின் சென்று மேய்ந்தவை தாம்
  காவிரி முன் துறைத் தண்ணீர் கலந்து உண்டு கரை ஏறப்
  பூவிரி தண் புறவின் நிழல் இனிதாகப் புறங்காத்தார் 6.3.15
  3579 வெய்ய சுடர்க் கதிரவனும் மேல் பாலை மலை அணையச்
  சைவ நெறி மெய் உணந்தோர் ஆன் இனங்கள் தாமே முன்
  பைய நடப்பன கன்றை நினைந்து படர் வன வாகி
  வைய நிகழ் சாத்தனூர் வந்து எய்தப் பின் போனார் 6.3.16
  3580 போனவர் தாம் பசுக்கள் எல்லாம் மனை தோறும் புகநின்றார்
  மானம் உடை மனையாளும் வைகிய பின் தாழ்ந்தார் என்று
  ஆன பயத்துடன் சென்றே அவர் நின்ற வழி கண்டாள்
  ஈனம் இவர்க்கு அடுத்தது என மெய்தீண்ட அதற்கு இசையார் 6.3.17
  3581 அங்கு அவளும் மக்களுடன் அரும் சுற்றம் இல்லாதாள்
  தங்கி வெரு உற மயங்கி என் செய்தீர் எனத்தளர
  இங்கு உனக்கு என்னுடன் அணை ஒன்று இல்லை என எதிர்மறுத்துப்
  பொங்கு தவத்தோர் ஆங்கோர் பொது மடத்தின் உட்புகுந்தார் 6.3.18
  3582 இல்லாளன் இயல்பு வேறு ஆனமை கண்டு இரவு எல்லாம்
  சொல் ஆடாது இருந்தவர் பால் அணையாது துயிலாதாள்
  பல்லார் முன் பிற்றை நாள் இவர்க்கு அடுத்த பரிசு உரைப்ப
  நல்லார்கள் அவர் திறத்து நாடியே நயந்து உரைப்பார் 6.3.19
  3583 பித்து உற்ற மயல் அன்று பிறிது ஒரு சார்பு உளது அன்று
  சித்த விகற்பம் களைந்து தெளிந்த சிவ யோகத்தில்
  வைத்த கருத்தினர் ஆகி வரம்பில் பெருமையில் இருந்தார்
  இத்தகைமை அளப்பு அரிதால் யாராலும் என உரைப்பார் 6.3.20
  3584 பற்று அறுத்த உபதேசப் பரமர் பதம் பெற்றார் போல்
  முற்றும் உணர்ந்தனர் ஆகும் முன்னை நிலைமையில் உங்கள்
  சுற்றம் இயல் பினுக்கு எய்தார் என்று உரைப்பத் துயர் எய்தி
  மற்றவளும் மையலுற மருங்குள்ளார் கொண்டு அகன்றார் 6.3.21
  3585 இந் நிலைமையில் இருந்தார் எழுந்திருந்து ஆங்கு ஆன் நிரைகள்
  வந்த நெறியே சென்று வைத்த காப்பினில் உய்த்த
  முந்தை உடல் பொறைகாணார் முழுது உணர்ந்த மெய்ஞ்ஞானச்
  சிந்தையினில் வந்த செயல் ஆராய்ந்து தெளிகின்றார் 6.3.22
  3586 தண்ணிலவார் சடையார் தாம் தந்த ஆகமப் பொருளை
  மண்ணின் மிசைத் திருமூலர் வாக்கினால் தமிழ் வகுப்பக்
  கண்ணிய அத்திரு அருளால் அவ்வுடலைக் கரப்பிக்க
  எண் நிறைந்த உணர்வு உடையார் ஈசர் அருள் என உரைத்தார் 6.3.23
  3587 சுற்றிய அக் குலத்துள்ளார் தொடர்ந்தார்கு தொடர்வு இன்மை
  முற்றவே மொழிந்து அருள அவர் மீண்டு போனதன் பின்
  பெற்றம் மீது உயர்த்தவர் தாள் சிந்தித்துப் பெருகு ஆர்வச்
  செற்றம் முதல் கடிந்தவர்தாம் ஆவடுதண் துறை சேர்ந்தார் 6.3.24
  3588 ஆவடு தண் துறை அணைந்து அங்கு அரும் பொருளை உறவணங்கி
  மேவுவார் புறக் குடபால் மிக்கு உயர்ந்த அரசின் கீழ்த்
  தேவிருக்கை அமர்ந்து அருளிச் சிவயோகம் தலை நின்று
  பூவலரும் இதயத்துப் பொருளோடும் உணர்ந்து இருந்தார் 6.3.25
  3589 ஊன் உடம்பில் பிறவிவிடம் தீர்ந்து உலகத்தோய் உய்ய
  ஞானம் முதல் நான்கு மலர் நல் திரு மந்திர மாலை
  பான்மை முறை ஓர் ஆண்டுக்கு ஒன்றாக பரம் பொருளாம்
  ஏன எயிறு அணிந்தாரை ஒன்றவன்தான் என எடுத்து 6.3.26
  3590 முன்னிய அப் பொருள் மாலைத் தமிழ் மூவாயிரம் சாத்தி
  மன்னிய மூவாயிரத்து ஆண்டு இப்புவிமேல் மகிழ்ந்து இருந்து
  சென்னி மதி அணிந்தார் தம் திரு அருளால் திருக் கயிலை
  தன்னில் அணைந்து ஒரு காலும் பிரியாமைத் தாள் அடைந்தார் 6.3.27
  3591 நலம் சிறந்த ஞான யோகக் கிரியா சரியை யெலாம்
  மலர்ந்த மொழித் திருமூலத் தேவர் மலர்க் கழல் வணங்கி
  அலர்ந்த புகழ்த் திருவாரூர் அமணர் கலக்கம் கண்ட
  தலம் குலவு விறல் தண்டி அடிகள் திறம் சாற்றுவாம் 6.3.28
  திருச்சிற்றம்பலம்

  6.4 தண்டியடிகள் புராணம் (3592 - 3617)


  திருச்சிற்றம்பலம்

  3592 தண்டி அடிகள் திரு ஆரூர் பிறக்கும் பெருமைத் தவம் உடையார்
  அண்ட வாணர் மறை பாட ஆடும் செம் பொன் கழல் மனத்துக்
  கொண்ட கருத்தின் அகம் நோக்கும் குறிப்பே அன்றிப் புற நோக்கும்
  கண்ட உணர்வு துறந்தார் போல் பிறந்த பொழுதே கண் காணார் 6.4.1
  3593 காணும் கண்ணால் காண்பது மெய்த் தொண்டே ஆன கருத்து உடையார்
  பேணும் செல்வத் திருவாரூர்ப் பெருமான் அடிகள் திரு அடிக்கே
  பூணும் அன்பினால் பரவிப் போற்றும் நிலைமை புரிந்து அமரர்
  சேணும் அறிய அரியதிருத் தொண்டில் செறியச் சிறந்து உள்ளார் 6.4.2
  3594 பூவார் சடிலத் திருமுடியார் மகிழ்ந்த செல்வப் பூங்கோயில்
  தேவ ஆசிரியன் முன் இறைஞ்சி வலம் செய்வாரய் செம்மை புரி
  நாவால் இன்பம் உறும் காதல் நமச்சிவாய நற்பதமே
  ஓவா அன்பில் எடுத்து ஓதி ஒரு நாள் போல வரும் நாளில் 6.4.3
  3595 செம் கண் விடையார் திருக்கோயில் குடபால் தீர்த்தக் குளத்தின் பாங்கு
  எங்கும் அமணர் பாழிகளாய் இடத்தால் குறைபாடு எய்துதலால்
  அங்கு அந்நிலைமை தனைத் தண்டி அடிகள் அறிந்தே ஆதரவால்
  இங்கு நான் இக் குளம் பெருகக் கல்ல வேண்டும் என்று எழுந்தார் 6.4.4
  3596 குழி வாய் அதனில் குறி நட்டுக் கட்டும் கயிறு குளக் குலையின்
  இழிவாய்ப் புறத்து நடுத் தறியோடு இசையக் கட்டி இடை தடவி
  வழியால் வந்து மண் கல்லி எடுத்து மறித்தும் தடவிப் போய்
  ஒழியா முயற்சியால் உய்த்தார் ஓதும் எழுத்தஞ்சுடன் உய்ப்பார் 6.4.5
  3597 நண்ணிநாளும் நல்தொண்டர் நயந்த விருப்பால் மிகப் பெருகி
  அண்ணல் தீர்த்தக் குளம் கல்லக்கண்ட அமணர் பொறார் ஆகி
  எண்ணித் தண்டி அடிகள் பால் எய்தி முன் நின்று இயம்புவார்
  மண்ணைக் கல்லில் பிராணி படும் வருத்த வேண்டாம் என்று உரைத்தார் 6.4.6
  3598 மாசு சேர்ந்த முடை உடலார் மாற்றம் கேட்டு மறு மாற்றம்
  தேசு பெருகும் திருத் தொண்டர் செப்புகின்றார் திரு இலிகாள்
  பூசு நீறு சாந்தம் எனப் புனைந்த பிரானுக்கு ஆன பணி
  ஆசிலா நல் அறம் ஆவது அறிய வருமோ உமக்கு என்றார் 6.4.7
  3599 அந்தம் இல்லா அறிவு உடையார் உரைப்பக் கேட்ட அறிவு இல்லார்
  சிந்தித்து இந்த அறம் கேளாய் செவியும் இழந்தாயோ என்ன
  மந்த உணர்வும் விழிக்குருடும் கேளாச் செவியும் மற்று உமக்கே
  இந்த உலகத்து உள்ளன என்று அன்பர் பின்னும் இயம்புவார் 6.4.8
  3600 வில்லால் எயில் மூன்று எரித்தபிரான் விரையார் கமலச் சேவடிகள்
  அல்லால் வேறுகாணேன் யான் அதுநீர் அறிதற்கார் என்பார்
  நில்லா நிலையீர் உணர்வு இன்றி நும் கண் குருடாய் என் கண் உலகு
  எல்லாம் காண்பான் யான் கண்டால் என் செய்வீர் என்று எடுத்து உரைத்தார் 6.4.9
  3601 அருகர் அது கேட்டு உன் தெய்வத்து அருளால் கண் நீ பெற்றாயேல்
  பெருகும் இவ்வூரினில் நாங்கள் பின்னை இருக்கிலோம் என்று
  கருகு முருட்டு கைகளால் கொட்டை வாங்கிக் கருத்தின் வழித்
  தருகைக்கயிறும் தறியும் உடன் பறித்தார் தங்கள் தலை பறித்தார் 6.4.10
  3602 வெய்ய தொழிலார் செய்கையின் மேல் வெகுண்ட தண்டி அடிகள்தாம்
  மைகொள் கண்டர் பூங்கோயில் மணிவாயிலின் முன் வந்து இறைஞ்சி
  ஐயனே இன்று அமணர்கள் தாம் என்னை அவமானம் செய்ய
  நைவது ஆனேன் இது தீர நல்கும் அடியேற்கு எனவீழ்ந்தார் 6.4.11
  3603 பழுது தீர்ப்பார் திருத் தொண்டர் பரவி விண்ணப்பம் செய்து
  தொழுது போந்து மடம் புகுந்து தூய பணி செய்யப் பெறாது
  அழுது கங்குல் அவர் துயிலக் கனவில் அகில லோகங்கள்
  முழுதும் அளித்த முதல்வனார் முன் நின்று அருளிச் செய்கின்றார் 6.4.12
  3604 நெஞ்சில் மருவும் கவலையினை ஒழி நீ நின் கண் விழித் தந்த
  வஞ்ச அமணர் தம் கண்கள் மறையுமாறு காண்கின்றாய்
  அஞ்ச வேண்டாம் என்று அருளி அவர் பால் நீங்கி அவ்விரவே
  துஞ்சும் இருளில் அரசன் பால் தோன்றிக் கனவில் அருள் புரிவார் 6.4.13
  3605 தண்டி நமக்குக் குளம் கல்லக் கண்ட அமணர் தரியாராய்
  மிண்டு செய்து பணிவிலக்க வெகுண்டான் அவன்பால் நீ மேவிக்
  கொண்ட குறிப்பால் அவன் கருத்தை முடிப்பாய் என்று கொள அருளித்
  தொண்டர் இடுக்கண் நீங்க எழுந்து அருளினார் அத்தொழில் உவப்பார் 6.4.14
  3606 வேந்தன் அது கண்டு அப்பொழுதே விழித்து மெய்யின் மயிர் முகிழ்ப்பப்
  பூந்தண் கொன்றை வேய்ந்தவரைப் போற்றிப் புலரத் தொண்டர்பால்
  சார்ந்து புகுந்த படி விளம்பத்தம் பிரானார் அருள் நினைந்தே
  ஏய்ந்த மன்னன் கேட்ப இது புகுந்த வண்ணம் இயம்புவார் 6.4.15
  3607 மன்ன! கேள் யான் மழவிடையார் மகிழும் தீர்த்த குளம் கல்லத்
  துன்னும் அமணர் அங்கு அணைந்து ஈது அறம் அன்று என்று பல சொல்லிப்
  பின்னும் கயிறு தடவுதற்கு யான் பிணித்ததறிகள் அவை வாங்கி
  என்னை வலிசெய்து யான் கல்லும் கொட்டைப் பறித்தார் என்று இயம்பி 6.4.16
  3608 அந்தன் ஆன உனக்கு அறிவும் இல்லை என்றார் யான் அதனுக்கு
  எந்தை பெருமான் அருளால் யான் விழிக்கில் என் செய்வீர் என்ன
  இந்த ஊரில் இருக்கிலோம் என்றே ஓட்டினார் இதுமேல்
  வந்தவாறு கண்டு இந்த வழக்கை முடிப்பது என மொழிந்தார் 6.4.17
  3609 அருகர் தம்மை அரசனும் அங்கு அழைத்துக் கேட்க அதற்கு இசைந்தார்
  மருவும் தொண்டர் முன்போக மன்னன் பின்போய் மலர்வாவி
  அருகு நின்று விறல் தண்டி அடிகள் தம்மை முகம் நோக்கிப்
  பெருகுந் தவத்தீர் கண் அருளால் பெறுமா காட்டும் எனப் பெரியோர் 6.4.18
  3610 ஏய்ந்த அடிமை சிவனுக்கு யான் என்னில் இன்று என் கண் பெற்று
  வேந்தன் எதிரே திருவாரூர் விரவும் சமணர் கண் இழப்பார்
  ஆய்ந்த பொருளும் சிவபதமே ஆவது என்றே அஞ்செழுத்தை
  வாய்ந்த தொண்டர் எடுத்து ஓதி மணிநீர் மூழ்கினார் 6.4.19
  3611 தொழுது புனல் மேல் எழும் தொண்டர் தூய மலர்க்கண் பெற்று எழுந்தார்
  பொழுது தெரியாவகை அமரர் பொழிந்தார் செழும் தண்பூமாரி
  இழுதை அமணர் விழித்தே கண் இழந்து தடுமாறக் கண்டு
  பழுது செய்த அமண் கெட்டது என்று மன்னன் பகர்கின்றான் 6.4.20
  3612 தண்டி யடிகள் தம்முடனே ஒட்டிக் கெட்ட சமண் குண்டர்
  அண்டர் போற்றும் திருவாரூர் நின்றும் அகன்று போய்க் கழியக்
  கண்ட அமணர் தமை எங்கும் காணா வண்ணம் துரக்க என
  மண்டி வயவர் சாடுதலும் கண்கள் காணார் மனம் கலங்கி 6.4.21
  3613 குழியில் விழுவார் நிலை தளர்வார் கோலும் இல்லை- என உரைப்பார்
  வழி ஈது என்று தூறு அடைவார் மாண்டோ ம் என்பாமதி-கெட்டீர்
  அழியும் பொருளை வட்டித்து இங்கு கழிந்தோம் என்பார்-அரசனுக்கு
  பழி ஈது ஆமோ என்று உரைப்பார் பாய்கள் இழப்பர்-பறிதலையார் 6.4.22
  3614 பீலி தடவிக் காணாது பெயர்வார் நின்று பேதுறுவார்
  காலினோடு கை முறியக் கல் மேல் இடறி வீழ்வார்கள்
  சால நெருங்கி எதிர் எதிரே தம்மில் தாமே முட்டிடுவார்
  மாலும் மனமும் அழிந்து ஓடி வழிகள் அறியார் மயங்குவார் 6.4.23
  3615 அன்ன வண்ணம் ஆரூரில் அமணர் கலக்கம் கண்டவர் தாம்
  சொன்ன வண்ணமே அவரை ஓடத் தொடர்ந்து துரந்து அதன்பின்
  பன்னும் பாழிப் பள்ளிகளும் பறித்துக் குளம் சூழ் கரைபடுத்து
  மன்னவனும் மனம் மகிழ்ந்து வந்து தொண்டர் அடிபணிந்தான் 6.4.24
  3616 மன்னன் வணங்கிப் போயின பின் மாலும் அயனும் அறியாத
  பொன் அம் கழல்கள் போற்றி இசைத்து புரிந்த பணியும் குறை முடித்தே
  உன்னும் மனத்தால் அஞ்சு எழுத்தும் ஓதி வழுவாது ஒழுகியே
  மின்னும் சடையார் அடி நீழல் மிக்க சிறப்பின் மேவினார் 6.4.25
  3617 கண்ணின் மணிகள் அவை இன்றிக் கயிறு தடவி குளம்தொட்ட
  எணில் பெருமைத் திருத் தொண்டர் பாதம் இறைஞ்சி இடர் நீங்கி
  விண்ணில் வாழ்வார் தாம் வேண்டப் புரங்கள் வெகுண்டார் வேல் காட்டூர்
  உள் நிலாவும் புகழ்த் தொண்டர் மூர்க்கர் செய்கை உரைக்கின்றாம் 6.4.26
  திருச்சிற்றம்பலம்

  6.5 மூர்க்க நாயனார் புராணம் (3618 - 3629)


  திருச்சிற்றம்பலம்

  3618 மன்னிப் பெருகும் பெரும் தொண்டை வளநாடு அதனில் வயல் பரப்பும்
  நல் நித்திலம் வெண் திரைப்பாலி நதியின் வடபால் நலம் கொள் பதி
  அன்னப் பெடைகள் குடை வாவி அலர் புக்காட அரங்கின் இடை
  மின்னுக் கொடிகள் துகில் கொடிகள் விழவில் காடு வேற்காடு 6.5.1
  3619 செம் பொன் புரிசை திருவேற்காடு அமர்ந்த செய்ய சடைக் கற்றை
  நம்பர்க்கு உம்பர்க்கு அமுது அளித்து நஞ்சை அமுது செய்தவருக்கு
  இம்பர் தலத்தில் வழி அடிமை என்றும் குன்றா இயல்பில் வரும்
  தம் பற்று உடைய நிலை வேளாண் குலத்தில் தலைமை சார்ந்து உள்ளார் 6.5.2
  3620 கோதில் மரபில் பிறந்துவளர்ந்து அறிவு கொண்ட நாள்தொடங்கி
  ஆதி முதல்வர் திருநீற்றின் அடைவே பொருள் என்று அறிந்து அரனார்
  காதல் அடியார்க்கு அமுது ஆக்கி அமுது செய்யக்கண்டு உண்ணும்
  நீதி முறைமை வழுவாத நியதி பூண்ட நிலைமையார் 6.5.3
  3621 தூய அடிசில் நெய் கன்னல் சுவையின் கறிகள் அவைஅமைத்து
  மேய அடியார் தமைப் போற்றி விருப்பால் அமுது செய்வித்தே
  ஆய பொருளும் அவர் வேண்டும் படியால் உதவி அன்பு மிக
  ஏயுமாறு நாள் தோறும் இனைய பணி செய்து இன்புற்றார் 6.5.4
  3622 இன்ன செயலின் ஒழுகுநாள் அடியார் மிகவும் எழுந்து அருள
  முன்னம் உடைமை ஆன பொருள் முழுதும் மாள அடிமை உடன்
  மன்னும் காணி ஆன நிலம் மற்றும் உள்ள திறம் விற்றே
  அன்னம் அளித்தே மேன்மேலும் ஆரா மனத்தார் ஆயினார் 6.5.5
  3623 அங்கண் அவ்வூர் தமக்கு ஒருபால் அடியார் தங்கட்கு அமுத ஆக்க
  எங்கும் காணா வகை தோன்ற இலம் பாடு எய்தி இருந்துஅயர்வார்
  தங்கும் வகையால் தான் முன்பு கற்ற தன்மை நற்சூதால்
  பொங்கும் பொருள் ஆக்கவும் அங்குப் பொருவார் இன்மை இனில் போவார் 6.5.6
  3624 பெற்றம் ஏறிப் பலிக்கு வரும் பெருமான் அமரும் தானங்கள்
  உற்ற அன்பால் ஦ச்ன்று எய்தி உருகும் உள்ளத்தொடும் பணிந்து
  கற்ற சூதால் நியதியாம் கருமம் முடித்தே கருதாரூர்
  செற்ற சிலையார் திருக் குடந்தை அடைந்தார் வந்து சில நாளில் 6.5.7
  3625 இருளாரும் மணிகண்டர் அடியார்க்கு இன் அமுது அளிக்கப்
  பொருளாயம் எய்துதற்குப் புகழ்க் குடந்தை அம்பலத்தே
  உருளாயச் சூது ஆடி உறுபொருள் வென்றன நம்பர்
  அருளாகவே கொண்டு அமுது செய்வித்து இன்புறுவார் 6.5.8
  3626 முதல் சூது தாம் தோற்று முதல் பணயம் அவர் கொள்ளப்
  பின் சூது பல முறையும் வென்று பெரும் பொருள் ஆக்கிச்
  சொல் சூதால் மறுத்தாரைச் சுரிகை உருவிக் குத்தி
  நல் சூதர் மூர்க்கர் எனும் பெயர் பெற்றார் நால் நிலத்தில் 6.5.9
  3627 சூதினில் வென்று எய்தும் பொருள் துரிசு அற்ற நல் உணர்வில்
  தீது அகல அமுது ஆக்குவார் கொள்ளத் தாம் தீண்டார்
  காதல் உடன் அடியார்கள் அமுது செயக் கடைப் பந்தி
  ஏதம் இலா வகை தாமும் அமுது செய்து அங்கு இருக்கும் நாள் 6.5.10
  3628 நாதன் தன் அடியார்க்கு நல் அடிசில் நாள்தோறும்
  ஆதரவினால் அமுது செய்வித்து அங்கு அருளாலே
  ஏதங்கள் போய் அகல இவ் உலகைவிட்டு அதன்பின்
  பூதங்கள் இசைபாட ஆடுவார் புரம் புக்கார் 6.5.11
  3629 வல்லார்கள் தமைவென்று சூதினால் வந்த பொருள்
  அல்லாரும் கறைக் கண்டர் அடியவர்கள் தமக்கு ஆக்கும்
  நல்லார் நல் சூதராம் மூர்க்கர் கழல் நாம் வணங்கிச்
  சொல்லார் சீர்ச் சோமாசி மாறர் திறம் சொல்லுவாம் 6.5.12
  திருச்சிற்றம்பலம்

  6.6 சோமாசி மாற நாயனார் புராணம் (3630 - 3634)


  திருச்சிற்றம்பலம்

  3630 சூதம் பயிலும் பொழில் அம்பரில் தூய வாய்மை
  வேதம் பயிலும் மறையாளர் குலத்தின் மேலோர்
  ஏதம் புரியும் எ