MEIKANDAR INSTITUTE &
SPIRITUAL SCHOOL OF LEARNING

chulinks.in
This part of web page is available as android app

* We need to pay for the server
* For operation we need funds
* Cosider helping us
* Support us by making a donation
* Donation allows us to work for you
* Donate via Paypal  

  8.2 புகழ்ச் சோழ நாயனார் புராணம் (3942 .- 3982 )


  திருச்சிற்றம்பலம்

  3942 குலகிரியின் கொடுமுடிமேல் கொடி வேங்கைக் குறி எழுதி
  நிலவு தரு மதிக்குடைக் கீழ் நெடு நிலம் காத்து இனிது அளிக்கும்
  மலர் புகழ் வண் தமிழ்ச் சோழர் வளநாட்டு மாமூதூர்
  உலகில் வளர் அணிக்கெல்லாம் உள்ளும் உறையூராம் உறையூர் 8.2.1
  3943 அளவில் பெரும் புகழ் நகரம் அதனில் அணிமணி விளக்கும்
  இள வெயிலின் சுடர்படலை இரவு ஒழிய எறிப்பனவாய்க்
  கிளர் ஒளி சேர் நெடு வானப் பேர் ஆற்றுக் கொடு கெழுவும்
  வளர் ஒளி மாளிகை நிரைகள் மருங்கு உடைய மறுகு எல்லாம் 8.2.2
  3944 நாக தலத்தும் பிலத்தும் நானிலத்தும் நலம் சிறந்த
  போகம் அனைத்தினுக்கும் உறுப்பாம் பொருவிறந்த வளத்தினவாய்
  மாக நிறைந்திட மலிந்த வரம்பில் பல பொருள் பிறங்கும்
  ஆகரம் ஒத்து அளவில் ஆவண வீதிகள் எல்லாம் 8.2.3
  3945 பார் நனைய மதம் பொழிந்து பனி விசும்பு கொள முழங்கும்
  போர் முக வெம் கறை அடியும் புடையினம் என்று அடையவரும்
  சோர் மழையின் விடு மதத்துச் சுடரு நெடுமின் ஓடைக்
  கார் முகிலும் பல தெரியா களிற்று நிரைகள் எல்லாம் 8.2.4
  3946 படுமணியும் பரிச் செருக்கும் ஒலி கிளரப் பயில் புரவி
  நெடு நிரை முன் புல்லுண் வாய் நீர்த் தரங்க நுரை நிவப்ப
  விடு சுடர் மெய் உறை அடுக்கல் முகில் படிய விளங்குதலால்
  தொடு கடல்கள் அனைய பல துரங்க சாலைகள் எல்லாம் 8.2.5
  3947 துளைக்கை ஐராவதக் களிறும் துரங்க அரசும் திருவும்
  விளைத்த அமுதும் தருவும் விழுமணியும் கொடுபோத
  உளைத்த கடல் இவற்று ஒன்று பெற வேண்டி உம்பரூர்
  வளைத்தது போன்று உளது அங்கண் மதில் சூழ்ந்த மலரக் கிடங்கு 8.2.6
  3948 கார் ஏறும் கோபுரங்கள் கதிர் ஏறும் மலர்ச் சோலை
  தேர் ஏறும் அணி வீதி திசை ஏறும் வசையில் அணி
  வார் ஏறும் முலை மடவார் மருங்கு ஏறும் மலர்க்கணை ஒண்
  பார் ஏறும் புகழ் உறந்தைப் பதியின் வளம் பகர் அரிதால் 8.2.7
  3949 அந் நகரில் பார் அளிக்கும் அடல் அரசர் ஆகின்றார்
  மன்னும் திருத் தில்லை நகர் மணி வீதி அணி விளங்கும்
  சென்னி நீடு அனபாயன் திருக்குலத்து வழி முதல்வோர்
  பொன்னி நதிப் புரவலனார் புகழ் சோழர் எனப் பொலிவார் 8.2.8
  3950 ஒரு குடைக் கீழ் மண்மகளை உரிமையினில் மணம் புணர்ந்து
  பருவரைத் தோள் வென்றியினால் பார் மன்னர் பணி கேட்ப
  திருமலர்த்தும் பேருலகும் செங்கோலின் முறை நிற்ப
  அருமறைச் சைவம் தழைப்ப அரசு அளிக்கும் அந்நாளில் 8.2.9
  3951 பிறை வளரும் செம் சடையார் பேணும் சிவ ஆலயம் எல்லாம்
  நிறை பெரும் பூசனை விளங்க நீடு திருத்தொண்டர் தமைக்
  குறை இரந்து வேண்டுவன குறிப்பின் வழி கொடுத்து அருளி
  முறை புரிந்து திருநீற்று முதல் நெறியே பாலிப் பார் 8.2.10
  3952 அங்கண் இனிது உறையும் நாள் அரசு இறைஞ்ச வீற்று இருந்து
  கொங்கரொடு குட புலத்துக் கோ மன்னர் திறை கொணரத்
  தங்கள் குல மரபின் முதல் தனி நகராம் கருவூரில்
  மங்கல நாள் அரசு உரிமைச் சுற்றம் உடன் வந்து அணைந்தார் 8.2.11
  3953 வந்து மணி மதில் கருவூர் மருங்கு அணைவார் வானவர் சூழ்
  இந்திரன் வந்து அமரர் புரி எய்துவான் என எய்தி
  சிந்தை களி கூர்ந்து அரனார் மகிழ் திரு ஆன்நிலைக் கோயில்
  முந்துற வந்து இறைஞ்சி மொய் ஒளி மாளிகை புகுந்தார் 8.2.12
  3954 மாளிகை முன் அத்தாணி மண்டபத்தின் மணிபுனை பொன்
  கோளரி ஆசனத்து இருந்து குட புல மன்னவர் கொணர்ந்த
  ஒளி நெடும் களிற்றின் அணி உலப்பில் பரி துலைக் கனகம்
  நீளிடைவில் விலகு மணி முதல் நிறையும் திறை கண்டார் 8.2.13
  3955 திறை கொணர்ந்த அரசர்க்குச் செயல் உரிமைத் தொழில் அருளி
  முறை புரியும் தனித் திகரி முறைநில்லா முரண் அரசர்
  உறை அரணம் உளவாகில் தெரிந்து உரைப்பீர் என உணர்வு
  நிறை மதி நீடு அமைச்சர்க்கு மொழிந்து அருளி நிகழும் நாள் 8.2.14
  3956 சென்று சிவகாமியார் கொணர் திருப்பள்ளித் தாமம்
  அன்று சிதறும் களிற்றை அற எறிந்து பாகரையும்
  கொன்ற எறி பத்தர் எதிர் எனையும் கொன்று அருளும் என
  வென்றி வடிவாள் கொடுத்துத் திருத்தொண்டில் மிகச் சிறந்தார் 8.2.15
  3957 விளங்கு திரு மதிக் குடைக்கீழ் வீற்று இருந்து பார் அளிக்கும்
  துளங்கொளி நீள் முடியார்க்குத் தொன் முறைமை நெறி அமைச்சர்
  அளந்த திறை முறை கொணரா அரசன் உளன் ஒருவன் என
  உளம் கொள்ளும் வகை உரைப்ப உறுவியப் பால் முறுவலிப்பார் 8.2.16
  3958 ஆங்கவன் யார் என்று அருள அதிகன் அவன் அணித்தாக
  ஓங்கு எயில் சூழ் மலை அரணத்துள் உறைவான் என உரைப்ப
  ஈங்கு நுமக்கு எதிர் நிற்கும் அரண் உளதோ படை எழுந்த
  பாங்கரணம் துகளாகப் பற்று அறுப்பீர் எனப் பகர்ந்தார் 8.2.17
  3959 அடல் வளவர் ஆணையினால் அமைச்சர்களும் புறம் போந்து
  கடல் அனைய நெடும் படையைக் கைவகுத்து மேல் செல்வார்
  படர் வனமும் நெடும் கிரியும் பயில் அரணும் பொடி ஆக
  மிடல் உடை நால் கருவியுற வெஞ்சமரம் மிக விளைத்தார் 8.2.18
  3960 வளவனார் பெரும் சேனை வஞ்சி மலர் மிலைந்து ஏற
  அளவில் அரண் அக்குறும்பில் அதிகர் கோன் அடல் படையும்
  உளம் நிறை வெம் சினம் திருகி உயர் காஞ்சி மிலைந்து ஏறக்
  கிளர் கடல்கள் இரண்டு என்ன இருபடையும் கிடைத்தனவால் < 8.2.19
  3961 கயமொடு கயம் எதிர் குத்தின
  அயமுடன் அயமுனை முட்டின
  வயவரும் வயவரும் உற்றனர்
  வியனமர் வியல் இடம் மிக்கதே 8.2.20
  3962 மலையொடு மலைகள் மலைந்தென
  அலை மத அருவி கொழிப்பொடு
  சிலையினர் விசையின் மிசைத் தெரு
  கொலை மதக் கரிகொலை உற்றவே 8.2.21
  3963 சூறை மாருதம் ஒத்து எதிர்
  ஏறு பாய் பரி வித்தகர்
  வேறு வேறு தலைப் பெய்து
  சீறி ஆவி செகுத்தனர் 8.2.22
  3964 மண்டு போரின் மலைப்பவர்
  துண்டம் ஆயிட உற்று எதிர்
  கண்டர் ஆவி கழித்தனர்
  உண்ட சோறு கழிக்கவே 8.2.23
  3965 வீடினார் உடலில் பொழி
  நீடுவார் குருதிப் புனல்
  ஓடும் யாறென ஒத்தது
  கோடு போல்வ பிணக் குவை 8.2.24
  3966 வானிலாவு கருங்கொடி
  மேனிலாவு பருந்து இனம்
  ஏனை நீள் கழுகின் குலம்
  ஆன ஊணொடு எழுந்தவே 8.2.25
  3967 வரிவில் கதை சக்கரம் உற்கரம் வாள்
  சுரிகைப் படை சத்திகழுக் கடைவேல்
  எரி முத்தலை கப்பணமெற் பயில் கோல்
  முரி உற்றன உற்றன மொய்க் களமே 8.2.26
  3968 வடிவேல் அதிகன் படைமாள வரைக்
  கடிசூழ் அரணக் கணவாய் நிரவிக்
  கொடி மா மதில் நீடு குறும் பொறையூர்
  முடி நேரியனார் படை முற்றியதே 8.2.27
  3969 முற்றும் பொரு சேனை முனை தலையில்
  கற்றிண் புரிசைப் பதி கட்டு அழியப்
  பற்றும் துறை நொச்சிப் பரிந்து உடையச்
  சுற்றும் படை வீரர் துணித்தனரே 8.2.28
  3970 மாறுற்ற விறல் படை வாள் அதிகன்
  நூறுற்ற பெரும்படை நூழில் படப்
  பாறுற்ற எயில் பதி பற்று அற விட்டு
  ஏறுற்றனன் ஓடி இருஞ் சுரமே 8.2.29
  3971 அதிகன் படை போர் பொருதற்றதலை
  பொதியின் குவை எண்ணில போயின பின்
  நிதியின் குவை மங்கையர் நீள் பரிமா
  எதிரும் கரி பற்றினர் எண்ணிலரே 8.2.30
  3972 அரண் முற்றி எறிந்த அமைச்சர்கள் தாம்
  இரணத் தொழில் விட்டு எயில் சூழ் கருவூர்
  முரண் உற்ற சிறப்பொடு முன்னினர் நீள்
  தரணித் தலைவன் கழல் சார் உறவே 8.2.31
  3973 மன்னும் கருவூர் நகர் வாயிலின் வாய்
  முன் வந்த கரும் தலை மொய் குவைதான்
  மின்னும் சுடர் மா முடிவேல் வளவன்
  தன் முன்பு கொணர்ந்தனர் தானை உளோர் 8.2.32
  3974 மண்ணுக்கு உயிராம் எனும் மன்னவனார்
  எண்ணில் பெருகும் தலை யாவையினும்
  நண்ணிக் கொணரும் தலை ஒன்றின் அடுக்
  கண்ணுற்றது ஓர் புன் சடை கண்டனரே 8.2.33
  3975 கண்ட பொழுதே நடுங்கி மனம் கலங்கிக் கைதொழுது
  கொண்ட பெரும் பயத்துடனும் குறித்து எதிர் சென்று அது கொணர்ந்த
  திண்டிறலோன் கைத் தலையில் சடை தெரியப் பார்த்து அருளி
  புண்டரிகத் திருக்கண்ணீர் பொழிந்து இழியப் புரவலனார் 8.2.34
  3976 முரசுடைத்திண் படை கொடு போய் முதல் அமைச்சர் முனை முருக்கி
  உரை சிறக்கும் புகழ்வென்றி ஒன்று ஒழிய ஒன்றாமல்
  திரை சரிந்த கடல் உலகில் திருநீற்றின் நெறி புரந்துயான்
  அரசு அளித்தபடி சால அழகி! தென அழிந்து அயர்வார் 8.2.35
  3977 தார் தாங்கிக் கடன் முடித்த சடைதாங்கும் சடை முடையார்
  நீர் தாங்கும் சடைப் பெருமான் நெறிதாம் கண்டவரானார்
  சீர் தாங்கும் இவர் வேணிச் சிரம் தாங்கி வரக் கண்டும்
  பார் தாங்க இருந்தேனோ பழிதாங்குவேன் என்றார் 8.2.36
  3978 என்று அருளிச் செய்து அருளி இதற்கு இசையும் படி துணிவார்
  நின்ற நெறி அமைச்சர்க்கு நீள் நிலம் காத்து அரசு அளித்து
  மன்றில் நடம் புரிவார் தம் வழித் தொண்டின் வழி நிற்ப
  வென்றி முடி என் குமரன்தனைப் புனைவீர் என விதித்தார் 8.2.37
  3979 அம்மாற்றம் கேட்டு அழியும் அமைச்சரையும் இடர் அதற்றிக்
  கை மாற்றும் செயல்தாமே கடனாற்றும் கருத்து உடையார்
  செம்மார்க்கம் தலை நின்று செந்தீ முன் வளர்ப்பித்துப்
  பொய்ம்மாற்றும் திருநீற்றுப் புனை கோலத்தினில் பொலிந்தார் 8.2.38
  3980 கண்ட சடைச் சிரத்தினையோர் கனகமணி கலத்து ஏந்தி
  கொண்டு திருமுடித் தாங்கிக் குலவும் எரிவலம் கொள்வார்
  அண்டர் பிரான் திரு நாமத்து அஞ்சு எழுத்தும் எடுத்து ஓதி
  மண்டு தழல் பிழம்பின் இடை மகிழ்ந்து அருளி உள் புக்கார் 8.2.39
  3981 புக்க பொழுது அலர் மாரி புவி நிறையப் பொழிந்து இழிய
  மிக்க பெரு மங்கல தூரியம் விசும்பின் முழக்கு எடுப்ப
  செக்கர் நெடும் சடை முடியார் சிலம்பு அலம்பு சேவடியின்
  அக்கருணைத் திருநிழல் கீழ் ஆராமை அமர்ந்திருந்தார் 8.2.40
  3982 முரசங் கொள் கடல் தானை மூவேந்தர் தங்களின் முன்
  பிரசம் கொள் நறுந்தொடையல் புகழ்ச் சோழர் பெருமையினைப்
  பரசும் குற்றேவலினால் அவர் பாதம் பணிந்து ஏத்தி
  நரசிங்க முனையர் திறம் நாம் அறிந்தபடி உரைப்பாம் 8.2.41
  திருச்சிற்றம்பலம்


Goto Main book